Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

• Sahıbi Cumhurıyet Matbaocılık ve Gozetecıtık T A Ş adına NADIR NADI C lUI M U II D I V CT M M U K I Y t I U Y M A V | BASIN AHLÂK YASASINA EDER TAAHHUT ABONE ÛCRETLERİ AYLAR: Yurtıçı Yurtdısı: 1 3 S 106 315 »30 180 54010*0 12 1 230 2 160 TAKVİM 2 MART 1979 İmsak 5 52 Ikindl 16 34 Gun«ş 7 32 Aksam 19 00 Ogts 13 26 Yatsı 20 31 • Genel Ya^ın Muöuru OKTAY KURTBOKE • Sorurrlu Yazı Işlerı Mudüru . . ORHAN ERINC • Bason ve Yayan Cumhurıyet Matbaacılık ve Gaze tecriık T A Ş , Cagaloglu Turkocagi Cod No 39^1 • Po«tc Kjtusu 246 ISTANBUL Tefefon 23 97 0" • BJROLAR Arkora AtatL V Bıl/an Yener Apt Vanışehır Tel 17 58 66 25 57 01 • IZMIR Ho'ıt Zıyo Bulvan No 65 Kat 3 Tel 25 47 0913 12 30 • ADANA Ataturk Caddesı. Uğjriu Pasaıı, Tel 14550 19731 Ucak postası ıle gruplarına göre ucak ucretı oyrica almi' 2 ve 3 savlo ar (santim) Devam sayfası (sant mı) lıan sayfolan (santımı> Istanöul bask sı Ssantırnı) Ankora boskısı [santırn) Olum Mevlıd Teşekkur (5 santırm) Nışan Nıkâh Ev errıe Doğum izrrnr Adana baskısı isontın ) 3iO Lıra 380 230 160 100 600 600 50 BAŞBAKAN (Boştarafı 1 Sayfada) yurtca bu açıdan her sınavı boşarıyla verdı» demıştır Ecevıt ozetıe şoyle demıştır «Turk ekonomısının ıçıne suruklendıgı dar bogazlardan kurtulması ıcın hukumetımız bırkac haftadır yogun bır çalışma içındeydı. Bu calışmaları CHP Genel Yon«tım Kuruluno gttlrmış bulunuyoruz Turklye'nın kendı ekonomısine çekı duzen vermesıntn kaçınılmaz duruma geldıği bu asama aynı zamanda dunya ekonomısının de yenı ve cıddı bunalımın başlcngıcı ıle aynı coneme rastlamaktadır Iran'dakı oloylardan sonra petrol fıyatlarında resmı ve fıılı fiyatlarında son zamanlarda yer alan onem lı yukıelmelerden sonra petrol ener|l bunalımı cok ılen boyut lara varmaktadır Turkıye den daha cok varlıklı ve gelısmıs ulkeler bıle koklu bırtakım tasarruf onlemlerı almak ve ozven polıtıkaları ızlemek zorunaadırlar » Turk ye nın zor ekonoriK koşullardan k u r u mosı .c n zc man y tırılmemes geregı uze1 rınüe duron Bu ent Ecs . t sozlerıne şo/le öe<cn et" ı^tr «Bu yonde bazı koklu onlemler» yonelmok bazı ozvsrılera yonelm«k zorundayız Bu ozverıltr Turkıya'nın gelısme potan siyelinl gellştırecek, Turkıye yı daha hızlı bır sanayılosme ve g»Jlşm< atılımı ıcın gereklı asamaya ulastırabılecek yonde ve nıtslıkte olmalıdır Aslında Turkıyc'mn kucumsenemeyecek olanaklan vardır Ne var kı ekonomJmizın yapısol sorunları bırdenbire etkın cozjmlere yonelmeyl de zorlastırmaktadır Turkıye bugun bır yanda çagın gerçekl»rıne ve gereksinmalerina ters duşen bır ekonomık yapı ıcınde alınma olanagı bulunan onlemlerı alırken bır yandan da •konomlk yapıyı dcha sag lıklı yonde degıştırmeye başlamok zorundadır > i OLAYLARIN ABD1MPAKİ YURT İÇİNDE (Baştarafı 1 Sayfado) f»r yakıtı uretımı tamamen durdurulmuştur Kalorıfsr yokıtı uret'm nın durdurulması ıle ayda 45 50 bın ton motor.n ta sorrufu saglanacağı bıldtnlmsk ted r TAŞIMACILIK AK3ADI Motonn SKintısı yuk v» yolcu taş.ması yapan otobus v« kamyonlonn yollorda kolmasına ve taşımacılığın aksamasına neden olmuştur Yotkılıler motorm dagıfmındo un komur ve gubre taşımalarma oncelık ver Idığını kettlerarası otobus beıerler ıcın yeterlı motorının bu'ınmad'gıtıı kent ıcı beled /e otobuslerı ıcın oncelık tanındığmı bıld rmektedırler Tren ve ucak seferlennın oksaTayacagı bu taşitlar ıcın ı'>ı» saglandığını be^'teo yel k t'er Vrrovoıj otcbu; toşırn ı i c m ı n moloın yokluğu rwdei'ıiv,» fl len oKsadığım belırtnek'ed rle' Ka'orfe.ler ıcın yakıt uretif i 'Jjrdjru c*ukton sonra b na,aro ıs.ınmaK n.ın (5 numorolı) d e ad and nlon yokıtın tahsis eoıleo 'ereqı b«lırtı|mewtedır Ancak bu yakıt yuzde 15 mo tonn katiıarak e!oe edılen «kalın» bır ^akıt oldugu ıc P kalo rıfer «ızonlarında yokılnıosı nın cok zor oldugu bıldırı mektedır GUNLUK TUKETIM Almon bılgıye gore Tu \ »e nın gunluk motonn tuke'iTi 15 bın ton cıvarındodır Yerl ra fınenlerden Ipraş şu sıralorda baKima gırdığmden ucte bır ka pasıte ıle calışabılmektedır Al aga Rafınerısı yuzde 70 kapc sıte ıle ATAŞ Rafınerısı ıse ^er I urotımı ışledığınden yuzde 35 kapasıte ıle ca ışmaktadır Bu rafınerılerın gunluk rroto rın uretımı ıse 4 5 bın ton c vo rındodır Aradak acık thalot ıle karşılanmağa cahşılmaKto dır MOTORIN FIYATLARI Turkıye bır kac ay oncesıne kadar tonunu 170 dolordon ıt hâl «ttığı motonn' kıtlık neue nıyl© tonu 300 dolardan ıtha! etmeğe başlorrtışiır Boylece bır ton motonn vergılerı ıle bır lıkte 13 bın lıraya gelmekted r Motorınn yurt ıcı satış ftyatı ıs« tonu 3500 lıra o!dugundon pahalı al p ucuz satmo o<aryaku ıslıkror fonunun onem lı olçude acı* vermesıre r e d e i l olına 'tadr Bu acıgın yanında r c^aryakıt 'ı^a*la ına ^ap 'acak zam ıle kapaîılmavo calısılaca gı bel 'tılnektedır Rumlarm (Baştarafı 1 Sayfada) kon pıanı cercevesıncle ha^e kete gecı mesı ve tcplumlara rası goruşTieler n ba ? atı ma sıyla bırl kıe Maraş ın RLITI or a pe/darpey acılması yonun de basKi arını aıtırma/a başla nış ardır TJTK torafının ıse Runı u'um an karş sında Vvaldhe n n temsılc s ne «Gorusmelere hazır oldugunu», DJ rederıe «Bızımle degıl Rumlar la ugraşın» d ye s~ «Rum tara fının dort temel ılkeye uymala rının sagianmasını bekledıgını» c ıtJıroıgı ogren mıştır NIMhTZIN SOZLERI Bu orada Ankara b j omu ZUT habenne gore ABD Dıs s ıer Bakanlıg daışmaniarın aan Mathheyv N ıne'z Tems I c ler Meclısı Dısısler Alt Ko mıtesınde oncskı gece yaptıgı konusTioda Iran ve Afganıs tan aa meydana gelen son ge I sneienn NATO ıuo Guneydo gu Kanad nı ıstıkrarsız bır bol ge haiıre get rdığ nı <aydet m ş «bu gelısmelenn ABD' nın gorbvlennı aaha ıvedı v* zor hale getıroıgını» soylemış t r Nıııeu «Bu bolgeseı gelışm«l«r Tutkıye ve Yunanıstan ın NATO ıttıfakı ıçındekı onemını açıga çıkarmakta aynı zamanda da bıze bu ulkelerın guclu batılı demokratık sıs tsmlerını korumaları ıçın gos terdıklerı çcbalanna yordımda bulunma kararlılıgımızı daha da arttırmaktadır dem st r ABD Dışıs erı Bakoniıgı aa nışmanlarından Nmetz komı tede yapt ğı konusmada Kıb rıs soronuna da değınm ş ododo gercek sorunun nasıl bır anayasa djzen getırılece r g so Lıfiu oldugunu ada Turk lerı yarı yarıya soz sahıbi ol mak sterken Rum arın nu'us r coguı luKlannı one s u i c e ' nu kumran olmayı savunduklannı beıirtmıştıı N metz bır Lven n «Kıbns a ılışkın Turk tarafından herhan gı bır lyıniyet ornegı var mıdır'» sorusuna cevop olarak ta «Kıbrıs Turklerı bugune ka dar Amerıkan onerılenns bır yanıt vermemışlerdlr Ancak Turkler gor'.şmelere gırışmışlerdir Biz, Kıbns konusunu sız ler kodar basıt gormuyoruz ve bel'l bir zaman gereksindlgme ınanıyoruz» dem s GERCEK (Baştarafı 1 Soyfada) dırılmış olması Batı Trakya'dakı Turklerın durumu Ankaranın duyarltk gosterdıgı konular arasmdadır NATO nun askerı kanadına donusune ılışkın Yunanıstan ın koşulları blr bafka anıa^mazlık noktosıd r Ve kuşkusuz Kıbns sorunların tem«lınde yatan anahtar nıtelıglnda bır konu sayılmalıdır Bu sorunların tumunun ustesınden bansçı yollardan g«lınebılecegı açıkttr Her ıkı ulk«de de bunun onemıne inanon ve bu amacı gercekleçtırtbılecek sıyasal kadrolar ve devlet adamları ıktıdarda bıılunmaktadırlar Ataturk ve Venızelos donemınde temei'erı atılan dostlugun yenıden saglam dayanoklara kavuşturulması Turk ve Yunan devlet caamlorı oçı&ından tarıhsel olaugu kodor guncel blr gorev nıteliğındtdir Cumhurbaşkanı Sayın KoruiurV. Ankara dakı yabancı mısyon seflerine verdıgı davette, tlkı ulke aras "aa ceş t'ı duzevlerde baslat lan ve surdurulen temas ve rruzoKerelenn toroflar n ulusal cıkorlarına cevap veren sonuclcra ulaşrosı m ıctsnlıkte dılemekteyıZ' d«mistır Bu dılegın gercekleşmesınde Turk ve Yunan basınına da görevlsr duştugu kanısındayız Ulkeler arasında barış v* dostlugun gecerlı kılınmasındcı yazılı basının onemını yadsımak olosı degıld'r Nıtekım Turk ve Yunan gazetecılerı arasında geçen yılın sonunda bır dıyalog baştatılmıs bulunuyor Turk meslektaslarının Atına ya yaptıkları zıyaretı lade etmek ıçın dort Yunan gazeteclsı halen ulkemızdedır Ikılı sorunların cozumunu mumkun kılacok ortamın yaratılmasına karşılık ziyaretlerın bır katkıyı olusturması beklenmelidır Iki ulke arasında Ege Denızlnl bır barış gölune çevırecek koprulerın orulmeslnde ıkı ulke basınının olumlu cabaları yenı blr aşomayı vurgulayacaktır Turk ve Yunan halkının ortak çıkarı da bu cabayı gereklı kılmaktadır Onun ıcındır ki başlatılan dı yalogun yakın donemde urunlerinı vermesmı temennl etmekteyiz. GOZLEM (Baştarafı 1 Sayfada) Yukarıda açıklanan delillerın ışıgında Suleymon Ataş ve onun •ylemlarlne katılan Mehmtt Çomoglu ıl« Mustafa Kaıfaoglu nun a) Van deprem felaketzedelen ıcın toplonan porolan Basbokanlık genelgesı dogrultusunda actırılan hesaba yatırmayıp, «keyfı harcamalarda bulundugu» ve bu hesaplarda 2 276 712 75 TL 'lık bır acık bulundugu 7 sefer 1334 (1918) tanhlı cemı ianât nızamnametlnın 10 ve 1609 sayılı yasanın 1 maddssmın 2 fıkrası hukumlerı ışıgında Turk Ceza Yasasının 202 maddesıne, b) 633 sayılı Dıyanet Işlerı Başkanlıgı Kuruluş ve Gorevlerı Hakkındaki Kanun'a gore «ibodet, ohlâk esaslarıyla ılgilı» (Md 1) kurbart tbadetinın yerıne getırlmesıyle Van deprem felaketzedelenne yardım amacıyla kurban keserek kurban paralarını bu ıbadet işlevı ıcın açılan banka hesabma gonderilmel»nyl» toplanan para\arin harcanması dmı konular dısına çıkılarak kurban hesabında top'anan paroları Ankara'da açtırdığı ozel fon hesobına aktarıp bu paraları çeşltlı ozel amaçlı ışlerde kullandıklorı saplandığından Turk Ceza Yaşasının 240 maddesıne gore yargılanmaları gerektıgi sanuç v« kanısına varılmıştır Bu Fezlek»», M*murın Kanun geregınce, Başbakanlık lu ve Başbakanlık Ekonomık Baskanı Mehmet Vehbı Unver 19 hazıran 1978 taHhlldlr Muhakematı Hokkındokl Muşovın Şınası Colokoğve Sosyal llışkıler Kurulu ımzolarını toşımoktodır v* I Vietnam'a (Baştarafı 1 Sayfada) yosu C n bırlıkler.nın son ıkı gun ıcınde 2 bın kayıp ve'd ğı nı one surmuştur Cm Lang Son a 8 Km uzak lıktaKi Dong Dang'm elegec rıldığını bıla rmekte ote ,an dan Japon Dış şler Bakanlıgı Kaynok'an V etnam askelen nın Lang Son dan gaçıcı o!o rak çekıldık er nı vs llerleven Cın bırlıkler ne karşı ateş actıklarını ac klcmaktadır C>n Vıetnam oskerlerıntn sı nır keitlen olan Yunnor \o Kuangskı ye sa dırıya gectKİs rın ancak gerı puskurtuldj* e nnı b Idınrken Yenı C n Hober Aıonsı KLangSKi'nın N ng Mmg bolgesındekı carpış malarda 68 Vıetnamlı nın oldurulduğunu hober vermıştır Sov/etler Bırhgı Başbakanı Aleksı Kosıgın Moskova da yaptıgı acıklamada Cm m sol dırısını borbarlık o arok nıte lemış uıkesınm Vıesnonla ımzaladığı dostluk ve ısbırlıgı onlaşınasıyla ustlenaiğı 30 rumlulugu yenne getırecegmı bıldırmıştır Bu arado Cm Başbakan Yor dtmcılanndan Lı Xann on yabancı gazetec lerın hozır bulunduğu b r bosm toplantısmda aun yaptığı ccıklamado Cın ın, Vıetnam Sılahlı Kuvvet ler ıcmde v er alan onemlı b r liKİere «gtreken darbeyı indır dıjını» ve onumuzdek gui'er ds bu ulkeden ger cekilebile ceğını so/'emıştır TEPKILER Istanbul da 17 demokratık kuruıuş dun ortak bır açiıvla ma yaparak Cın ın Vıetnom'a karş surdurdugu saldırryt pro testo etmıştır Acıklomada Turkıye'de cfoşızme, emperyalızme karşı sovaşan tum demokrası guclerınm Çın soldırısı karşısmda Vıetnam la dayanışmo ıcınde» ol dugu bıldırılmış «Sosyatıst Vı etnam Cumhurıyet Fransa ve ABD emperyalızm'nın saldırılanna karsı kazandığı zoferl. bu saldrıya karşı oa gercekleştırecektır» denıimıstr Dışişleri (Bastarafı 1 Sayfada) olan raporun eldekı vvrılere gore icerigı olarok bellrlenen Komısyon tavsıyc ve onenlen konusunda Turkiye nın ılk tep kllerinı» acıVlaınısUr Dış şle' Bakonı Or^cjn un Bu/ukelctterle goruşnesınden soira Enformas/on Genel Mu aurluou'nce yapılcn acıklafna do şuılar kayded Irnıştır «Oışıslen Bakanı nın maları, toplulukla sıyası da n.şmo ve genısleme gıbı konu lar yanında Turkıye nın gec«n •kım ayında Bruksel d« toplulu ga sundugu onerı poketınin bagışıklık donemı sanayı tarım, ışgucu, so*yal guvenlık ve toplulukla ekonomık ve mah Iş blrlıgı gıbl unsurlarını kapsamıştır KOMISYON ONERILERI YETERSIZ Bu cerçevede oz«4llkle Komısyon orterılerınln Turkıye nın ısttmelerını karşılayobılmek bo kımından yetersızlıgl vurgulanmış ve uye ulkelerden olumlu yaklaşımlar beklendıgı belırtıtrrriştk Bu f ukelcıler goruslerımlzın hukumetlerıne det+ıal ulaştınlacagını bıldırmlşltrdir» Sorusturma dotyasından oğranıyoruz kı Suleyman Ateş, gorevınden uzoklaşlırılnnasından on gun onc», 10 1/1978 gununde Turkiye Emlak Kredı Banka»ı Merkez Subesindekı 9 numaralı h««aba, 634 bm 71 lıra 80 kuruşu yıne gorevınden alınmasmdan ıkı gun once ay7 nı hesaba 131 bln 480 llrayı yotırmıştır Nlcm dersınız' Resmı nıteiıkukı b«4gel«re gor», toplanan bogışın 2 mılyon 276 bın 712 lıra 75 kuruşu kayıptır Ve bunun adı, C«za Yasasına gore «Zimmete para 7 geçırme ve ıhtılas» sucudur Cezası ne kadar m ı Beş yıldan on yıla kodor hapıs cezası I Bır de su var Zımın«t« gacırltan para »uc ya da hukum tarihınden once odenirse, ceza ucte bır oranında ındırılır Diyonet Işlerı etkı Başkanı, llahıyat Fokultesı Ogrs tım Uye«i Doc Or Suleymon Attş'ın uzerinde 2 mılyon 276 bın 712 TL var Ne yopalım şımdı'' Ne diyelım' Eger sucu rrahl'emece kesınlesırse o zaman "Sa cmdan sakalından sangındon, cubbenden utan» dıyeceğir Yo şımdı ne dlyellm"» «Alloh kabul etsın Amın, el Fatıha» SSK Levent (Baştarafı 1 Sayfado) Istonbul Valısı Ihsan Tekır soygunculorın tesr'is edıldıklerını ve ızlendıkle r ını soylerrıs «Kurum yonatıcılerının hlç bır koruyucu onleme girmemesı v * olayin oluşumuna i m k â n bı rakmaiarı daha cok onemlı ve uzucu g o r u l d u g u n d e n bu Kurumun »orumluları h a k k ı n d a derhat kanunı k o v u ş t u r m a bas lam.stır Sonucuna gore, ılgilı ler hakkıncic ' nı ışi*m yapı lacaktır» deırııştır. <£ • Ve'o & ı t dakı okul ma cına gıden Yapı Mes'ek Lısesı o ğ r a n c ' e ' i n n bulundtgu m ı nıbuse Z ı n c ı r l i K j y u da ateş actl •nış olayda olen /a da yorola nan oimamıştır Ateş sonucu m nıbusun camları kırı mıştır TRABZON Gecen sol g u nu ızınsız gosten yapt kları ge rekcesıyle guvenıik kuvvetlerın ce gozaltına a l m a r a k Adn/eye v e r l l e r 89 oğrencıden 19 u ılk sorgularından sonra t u t u k l a n mıştır T u t u k l o n a n ^grencılerden 10 unun UGD uyesı 9'unun ıse YDGD uyesı oldugu belırtıl mıştır ANKARA Imar ve Iskan B a k a r ıgma bag ı Planlamo Ge TÖBDER (Baştarafı 1 Sayfada) tekın Gazıoğlu Gşnel Sekmer Kerral Uzun Merkez Yone.ırrj Kurolu Uyesı Omer Yogcıoy u ve daktılo memuru Le,la Ak baş gozaltına a ınmışlar, cncak ayrı gece serbest bırakılm şlardı Hofta ıc nde Ankara Sıkıyonetım Mahksmesıne «Sıkıyon»tım Yasasına ve Dernekler Yasasına aykın davrandıkları» gerekcesıyle tutukiama ıstemı ıle cıkarı an Gozıoglu ve arka oasları ıfade vermışlerdır TOB DER sonetıcıierınm ılk ıfadelerınden sonra haklorınca tstenen Sıkıyonetım Savciiığmca yapılan tutuklama istegı Askerı Mohkerrece reddedılmış ve konuyo ılışkın sorusturma dosyası Askerı Savcılıga gerı gonderılrrrşt r GERİLİM (Baştarafı t Sayfado) b r konjşrnayd bu Öyle ortalıfiı allak bul'ak edecek yerı o 0 ' g j turetecek nerkesı şaşi'tacak acıkıamalarla dolu bır konjşn^a değ Idı Sonunda doqduğu yer« donen bır hemşehnnın sozlerıvd Paul Yals n n agzırdan cıkanlar «Olmeye henuz pek hazır değtlım » detlı «Zaten kım hazır kı Fokot son yotculuga cıkorkerv OıObuse burodan Unmek ıstıyorum > 4 ^ ^ ,.» Ası borrba haber konuşmanın sonunda patladı • O otobjs gelınceye kadar da hareKetlı oimaya nıyetlıylm ve de yarorlı olrrayı umu/o'um Bana usiesnden gelebılecegım ve Cal tornıo ıcın gercekten yararh olacag belırtılen bır gcev tersbf edıld Uzun uzun duşundukten ve gun boyunca evde ayak altında dolaşmamı hıc ıstemeyen es'me akıl danıştıkton sonra ıGuluşmeler) . Golaen State Enern ve Iş k Kurumunjn kadrosuna gırmeyı kobul ettım Gorevım sayacları okumok olmayacak ne yazık kı gozlenm g derek za/ıflıyor (guluşmeleri Yonet m Kurulu uyesi o acagım ve Kurumun sozculjğunu ust'eneceğım Yaşlılığım neden / e calışiıa saatlerımı duzenlemeyı bana bıraktılar . Bek je bazı gunler tam ogle vaktı Ku'urı nesab.na şoyle •nukellef b r zıyafete konmak ıcın buroyo ge eceğım. (yuksek sesle gulusmeler) Bugun oram zda bu unan /enı patronuTi ba/ Er c Humphre/ belk de ben m Sosyal & gorta Sıcıl nuTiarcrnı ve sıcılımı almoya gelmıştır » (kahkanalar ve alkışDaha sonra da Humphrey Nım e yen duzenleme hakk nao b Ig verdı «Ihtıyar delıkanlı goruşmeierım z sırasmda, her sey r aramızda kolması ıcm ısrar ettı sonra da ac klamayı Kendım yapmalıyım dıye tutturdu Işte bu nedenle sano durunu anlatamadım Onunla bırlıkte calışacagını ve ışe ısınTinsı ıcm ona yardımcı olacagını bıidığım holde. senden gercegı g zlemek zorunda kaldım » Bay Yargıc Ya e tyasamının sonuna kcdar yargıc unvanını koruyoc3<t > konusmasını tamamlayıp yer ne oturunca gozetecıler Erıc Humphrey ın basına uşuştuler Humphrey onlora, «Ay.ntı an lenuz saptamadık>> ded «Fa<at geneı anlanda Ba/ Ya e n gore/ı kurumun sozculugunu yapmak olacak Haika komsyon uyelenne ve yasa o r ganlarına kurum hokkında bilg vermekle yukumlu olacaK » Humphrey gazetecılerın sorulorına yanı' ver rken p«k memnun gorunuyordu Nım ıcınden Humphreve hak verdı Poul Sherman Yale kandınp kurumo olması gercskten buyuk başar ydı Yale'ın cevresıne <end nı sevd rm ş olmasmdan kaynaklaomıyordu bu basa As I o"eTİ olcn Val nınk dah I Coi forn a dax turı res"nı kapı ar.n ona OCIK tutulmasıydı r Acıkcası Ya e kel men n tam anlarrı,ıa bı lob uzmon ydı Ancas Nım «lob cı» buzcuğunun Yole ın yanında asla kullanılma yacagını da bılıvordu TV elemonları kurumun yen sozcusunden b<r acıklamo vapmasını ıstems'erdı Nım b j ocklcman n h r oas anqıc olacağını cr^a»ından yenılerımn sokun edeceğını bılıyordu Eğer koprulerı atmamış olsaydı bü ac ICJ o'ar yapmak'ona du S"cektı N m aciKİamayı d.n'erkep kıskanclık ve pışrranlık duygular b r an ıc n benlıgın sa dı (DEVAMI YARIN) Sağdan (Baştarafı 1 Soyfada) hlc bir Işı bagenmemektadırler Gunumuz karordı, bu boyl» gıderse gorevımde kalmaz istıfa ederım » demışur Ote yanaan Kuveyt te yayınlanan ve lyı haber olan ba zı >ayın organları da Iran Ha zınes nde uc m l/ar dolar «120 mlyar lıra) dolo,larında ac k oldugunu ve bunun Kapatılma Sı amacı/la Suudı Arab svan'dan ıstenen «geçıcı» borcun, R yad tarafmdan reddedıldığını ılen surmektedır Ayrıca Şah ın Isvıç e bankalarına kacırdıgı mılyonlarco doiarlık tutarın l'an Devletın n sa/ıl p saynarrıyacagı konusu da sorun /aratmaKtadır Bern'dekı bankaların yetk lı lerı so'unun polıtık dıplomat K ekonomık ve hjkukscl nı tetıklerının ncelenmesı cn bankalararası bır kom syon ku ruldugjnu bel rtrrektedırler Ancak Isvıcre nın en buyuk uar bankası olan Sw ss Bank Co r por3t on m /et< I lerı kei d bankalarındc Iran Ulusal Bankası adına kayıtlı tum tutarlar n Iran Devietmın oldugunu ve Iran ın bu hesaplardakı fonu dı edıgı an çekebıle cegın actKİamıştır «Devrımın Sesn adı,la >avın voDan Tahran Radyosu Pars» Aıans na aovararak verdıgı b r haberde Abadan ken*ınde go revlı ıkı polıs yetkılısı Cle Kaz vın ae gorevlı rutbelı bır ıan darma gore/ıs nın ıdam edıl dıklerır» bıld rmıştır Iron Pars A|ansı dun ıdom ed len kışılerın Islan Mahke melerınde yapılan yarg lanma lan sırasında ıç eoıklen cına yetlerı ıtıraf ettıklerını hat rlat mıştır Bu arada uc Iranü generalın Genelku'maybflşkanı Garanı ıle yaptıkları goruşmecen sonra, kırn ıklerı belırlenemeyen kısıler ce kacırıldığı bıldırıln stır Ya pıion acıklamadc uc genera lın solcu gruplar tarafından ko cırıldıgının sanıldıgı kayüedi! mıştır New York Tımes gazetes dun yayın adıgı bır vazıda Iran ın VVashıngton eskı buyukelcısı Ardesır Zahıdı nın kendılenn den destek gormek amacıy a Amerıkalı bazı gazetecı ve par lomenterlere her ay 25 bın do lar ruşvet dağıttığını ılen sur muştur ••• üniversite adayları ANKARA KIZILAY DERSANESİ nin REKOR YARATAN^ÖĞRETİM KADROSU yeni program ayarlamasıyla HIZLI KURSIARDA . başarmızın güvencesi olacaktır^ nel Mudurluguiun kososı sı lâhlı uc klşı taralından soyulmok ıstenmış ancak memurla rın 2 5 mılyon lırayı bulon maoş lon henuz getırılemedıgı ıcın soygun gerceHeşememıştır Gorgu tanıklanna gore soat 10 30'da Piânlama Genel Mu durluğunun 1 kot nao bulunan mutemed odosına gıren sı lâhlı uc kış ça .sanları tehdıt etmış kasay açtırmışlardır Ancak para büunamaclıgı ıcın soygunu gerçekleştrerreden kacmıslardır • MHP Genel Boşkon Alpas lan Turkeş'ın öze! Kalem Mu duru Sevket Buıent Yannıcı iın ysğenı oldugu bı'dırılen Ercu ment Yohnıcı bugun Sıkıyone tım Mohkemesınde yargılona caktır Yahnıcı nın 31 temmuz 1978'de Malı B lımler Yuksek Okulunda uzerınde el bombosı bulunması nedenıyle 6136 sayı lı yosoya aykın davranışta bu Uınmaktan yorgılanocağı oğre nılmıştır Bankaların (Baştarafı 1 Sayfada) Oünlerde uygulamaya sokulma sı ıcm gereklı yasal değışıklık lere gıdılecegı bıldırılnıştır Vode ve faız oranının yıne ayrtı kalacağ sadece kredı mıktarındo artışa g dıleceg edını len bılgılerdendır EMEKLİ SANDIĞI Ote yandan Emeklı Sandığı da katsayının 14 ten 16 ya yuk seltılmesı karşısmda memjrlara vermekte oldugu kredının tavanını katsayı artışı oranında yuksaltmektedır Bu amacla Emeklı Sandığında ca ısmalara basland gı ve derecelere gore yenı kredı tablo arın n djzerj lendığı bel'rtılmektedır Katsayının yaklaşık yuzde 15 oranın da artısı uzerıne kredılerın de bu oranda orttırılmas beklenmektedır ANKARA KIZILAY DERSANESInin qücüne erisitmez^ Umvers>try« HazırlamaKurs Kayıtlarına DevamEtmekt«dır ^ '7ÖDÜLIİJDEVFİLM ÖZEl GENELVETENEK KURSLARI her hafta basbr.ücret 540.TL dır. S ABAH OĞLE AKŞAM, DEVRELERINMZ BEKIEMELİLER' \llSE SON ) 3 AAART '10 MART 17 MART cüneytarkjh* tarık akan halesoygazi meralorhansay sm» yoye ytmMm» Yeni Petrol (Baştarafı 1 Sayfada) rın «ozei koşulları geregı, kendı başlarına zam yapmolarının or gut kurollarına aykın olmadıgı» bel rtılmıştır ABD Enerıı Bakon James Schlesınqer ulkes rde berz r fıyatlarının en gec bır yıl ıcınde o 50 oranında ar ıruacagır ı acıklarrıştır ABD'nde Başkan Carter ın onerdığı onlemler cercevesınds pazcr gunleri bsnzın sat şları yapılmayacak arac başına gün de 16 galon (6 4 'ıtre) benztn ver iebıiecek ve petrol urunlerın Cer> sıtmada vrorlanılrrasına oıanak tonınmavacaktır. yavuz özkan mui*»" *• '> görurîtü yonetmer». J ö. zülf ulivaneli izzet akay İMADEN ! FiLM DUYURU Kanser Vakfının Ga'ası saat 20 00 de başlavacoktır (Cumhurıyet 1904) Hong Aıans 114 1901) MERKEZ Irmır Caaâev T^te. Han No 34 Kot \ K.z>loyANKARA W 18 76 8018 30 76 SUBE Dem.rtecf Fe Cakma^ Sotck No 3O'l2 ANKARA Tel 297753 29.S3 96 (Tarık Iş 219) 1903 HEDEF, DEV BIR DEMZ GUCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAGIMZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABILIRIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog