Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

O N CUMHURİYET 2 MART 1979 FEDERASYON ÇOK İLGİSİZ,, » PROF. NECMETTIN ERKAN, «TALAS GUREŞ KAMPINDA YAPILMASINI ISTEDIĞIMIZ TESTLERIN SONUCLARI BUGUNE DEĞIN ELIMIZE GEÇMEDI; BU AYIPT1R.» DEDİ • HAKKINDA ŞIT'İN RAPORU BEKLENIYOR MİNSK OLAYI BAŞANTRENÖR, ERHAN İÇİN KESİN BİR YARGIYA VARAMADI (A) Mılli Futbol Takımı Teknık Dırektöru Sabrı Kıraz, Mıllı Takımın gol kısırIıgı çektıgıru, Avrupa Uluslar Kupası içın umutlanm \ Kiraz, bir golcü arıyor Milli Takım Başantrenörü Cezayir'e yenılen ekipten en çok Şenol ile Necatı'yi beğendiğini söyledı. begendjg.m soyleyerek şunları soj lerruştır •Orta alan oyuncusu Sedat III u, adam yokluğundan santrfora kojdum ve Kiraz söyîe konuştu: «Adam yokluğundan Sedat UTü santrafora koydum. Tabh ki verim alamadım..» nm alamadım. Erhan Önal ıçı ı şımdıden bırşev so^lemek ıstemıyorum Bır karşılaşma ıle kesın bır yargı\a %armak olanakSi? Federal Almanya ve Mflta mac ları ıç,n cagınp çagırmama konusunda da bır sure duşunmem şerekıyor > SAYARI <ULUSAL TAKIM BILINÇLİ FUTBOL OYNAYAMADI» ANKARA Futbol Federasyonu eskı basKanı G Savan «Uiusal takımımız Cezayır karşısında bılinçH b'r futbol ortaya koyamadı» demıştır Sayarı, takımım zın DU maca moral yonunden ı/ı hazırlanamadığının açıkca goruiduğunu bel rtmış ve konujtıosını şoyie surdurmuş'ur «Bu maçto gorduk kı, futbolu cok adamio kole onunde yığılarak oynartıo duşuncesi yanlıştır Millllerlmiz dengelı bir yayılma ile gol arasaydı'ar sanıyorum daha rnhat gol pozısyonuna glrerlerdl. Cezayir'ın zayıf bir takım oldugu duşuncesınden horeketle bllinçli bir futbol ortaya koyomadılar» Futbol Federasyonu eskı Boşkanı Saya*. U'usal Takımimızın Mal'a ve F Aima^ya rrocl^rına daho dıkka"ı bılınclı ve cok yonlu duşunu'erek ha/r r lanrras nm ge ektıc5mı belırt m ş ve Cezayır mavinda yapılan ha'aların yınelenrrssı d j rumunda sonucun acı olacagı nı sozlerme eklemışt r. Eski Futbol Federasyonu Başkanı Sayarı, Ulusal Takımımızm bilinçli futbol oynamadığını belırtti.. Onca emek boşaınjf Ulusal Takıma güreşçi veren antrenör ayyıldızlı ekibe çahştırıcı olacak Gjres Fedeasyonu Asbaşkar.larınoa Dr Osman Ataç, Ulusal Takıma gureşcı veren Kulup antrenorlerın n Uldsal Takın Antre noru olarak gorevlendırılecederını açıklarrtıştır Ataç, b j antrenorlerın calışmasını koordıne edecek ontrenorlenn Federasyonun hafta sonunda Ankara da yapılacak toplan'ısındo be lırlenecegını sozlerıne eKie mıştır Asbaşkan Osman Atac, Uluslararası Mırısk Serbesk Gureş Turnuvasına katılon gureş takımımızın. yurda bır hafta gec donmesı hak kında bır şey soyleyemeyeceğını. yonetıcı ve antrenör Bayram Şıt'ın raporunun beklend ğını belırtmıştır. BAŞBAKANLIK MUSTEŞARI İLE GÖRUŞULECEK Öte yandan 130 klşılık antrenor kadrosunun sağlanması ıle Yaşor Doğu" nun aılesıne yardım ve eskı şampıyonlara maaş bağlanması hakkında hazırlonan yosa önerılerinın desteklenmesl Içın Güreş Fede rasyonu yetkılılerı bugün Başbakanlık Musteşarı ıle blr görijşmo yapacaklardır. yıtırmedıklerini söylemıştır Mıllı Takımlar Başantrenoru Sabri Kıraz, Cezayıre 10 yenılen takımda en çok kalecı Şenol üe Necatı'jı 'PLAYOFF,, Hmcal ULUÇ azımızın başlığı Ingillzce. Cunku Turkcesi yok. Tercumesı de pek yok. Zira terımin Ingılizcesınln oyküsu de biraz çapraşık. Amenka'da kent ler arasındaki uzaklıklar bızdekı gibı olmodığından, ligler gruplar halınde oynanıyor Amerıkan şampiyonunu belirlemek içın de bu grupların şampıyonları karşı karşıya gelırter Bu fınal turuna, ya da macına, Amsnkalılar PlayOff demege başladılar Eşıt durumda, berabere du rumda olanların şarıpıyonu ayırdetmesl maçı veya maçlorı PlayOff a bazan uç, bazan ıkı takım katılıyor Ikı takım bazan tek maçla kozunu paylas'yor Bazan 3, 5 vo da 7 machk bır dızl mac duzenleni yor. Dıye'ım 7 mac . Dordunu kazanan Amerika şampıyonu oluyor. TESTLERLE, GUREŞCİLERİN KAMPA KATILIŞ VE AYRILIŞLARINDA NE DURUMDA OLDUKLARI 8ELIRLENECEKTI. Y ODTÜ Öğretım Uyesl Prof. Dr. Necmettln Erkan, Gureş Federasyonu yonetıcılerını ılgısızlıkle suçlamış, lyi nıyetle boşlatılan gırışım lerın sonuclandırılamadığını. Talastakı ftoplu calışma kampında> yapılması planlanan testlerın gercekleştırılemedığını soylemıştır Gureş Federosyonu tarafından. Kaysen dekl kampm çalışma programlarını hazırlamakla gorevlondırılen Erkon, kampın başında ve sonunda yopılocak testlerle, gureşcılerın kampa ne durumda gelıp, ne durumda gıttıklerinın belırlenmesıni düşündüklerını. ancak bunun kayıtsızlık nedenıyle yapılamadığını açıklamıştır. Kendısı lle biriıkte Hacettepe Ûnlversıtesi ve SSK dan beslenme ve ortopedi doktorlarının hicbır karşılık beklemeden çalıştıklarını belırten Prof. Erkon cTalas'a glderek, güreşçılerın beslenme ve calışma programlarını ilgıli kışılere verdlk. Başontrenor Adıl Candemır'den bazı testlerin yapılmasını istedık Bugune değın test sonuçları elımlze ulaşmadı Bu ayıptır ve kayıtsızlığın belırgın bır orneğıdır» demıştır. Prof Dr Necmettın Erkan, yöneticılenn bu tutumlorının sürmesl durumunda. bır daha gorevı kabul etmeyeceğınj sözlerine eklemıştır. Cezayir'e 1 0 yenllen (A) Milli Futbol Takımımızın durdurmaya çalışıyor. ikl elemanı Önder ve Erdoğan bır karşıt okını (Fotograf. Celal DEMIRBILEK BURSA) Lider ve ızleyicisî yarın için hazırlanıyor Sümer "her şey alanda belli olur,, dedi Turgay VARDAR • TRABZONSPOR SARIYER SAHASI TUM CABALARA KARŞIN VERILMEYINCE, TARABYA SIRTLARiNDA CiMSIZ BIR ALANDA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDI. FUTBOLCU OLSUN YÖNETICİ OLSUN. HİCBIR TRABZONLU MAC HAKKINDA KONUŞMUYOR.. Fenerbahce karşılaşTası on cesı Tarabya Otelı'nde kampa gıren Trabzoıspor dun tun ıs rarlara karşm Sorıyer sahası nın venlmemesı uzenne TaraD ya sırtlarında çımsız bır tepede calışma yapmak zorunda kaimıştır Ahmet'ın oyak tırnağındakl rahatsızlık nedenıyle katılmaclı ğı calışmada Cezoyır macında ulusal takımda yer dlan Necdet ve Necatı de yorgun oiuş ları gozonune alırorak çol ştıncı Özkan Sumer taro'ından dınlendırılmışıerdır Ancak Sümer kalecı Şenol'u dıkkatiı ve sıkı bır blcmda çalıştırmıştır Sekızer kışıden o.uşan ıkı grup hal nde sjreklı «Ortoda sıcan» ovnaycrak ca'ışma'arını taTiamlayon Trabzonspo'lu fı^bolcuıor.n hırslı olduk'arı dık^at çekmıstır Calıştırıcı Özkan Sjmer Fererbohce maçı ıle ılg lı açıklama yapTakt a i kGçınmış, ancak «Her şev a<anda bellı olur» demıştır O te yandcn futbolcu olsun yone tıcı olsun, calıştıncı yardiT.cılan olsun hıc bır Trabzonlu'r>un Fenerbahce ıle ılgılı tek bır soz etmedıgi gorülmüştur Sumer gereksız sozlerie po emığe gırmek ıstemedığını soylemış «Gerılım yaratmok nacın atmosferıni yükseltmek ıs temıyoruz» demıştır. • • • • Voleybol Ligi'nde Haftanın Görünümü Yukarıdaki fırtına dindi, gözler alt sıralarda.. Hafta, bınncıyi belırlerken Ifelnci Içın de yeşıl ışık yaktı Eczacıbaşı, engel olabılecek bir rakıbl daha devırınce, onun de kendısını celmeleyebılecek blr ekıp gorememenın sevıncı ıle bınncılığını ılân etti Vınylex de, aynı sıra ıcln mücade le veren rakıbıni yendı ve ıkın cılığe demır attı Yukardakı bu fırtına durulurken, altlardakı kıpırdanmo bu hafta da surduruldü IETT, Izmır'de altın ıkı puan buldu Bu na karşılık Altınyurt, alanında yenıldı ve İETT ıle olan yazgılaını son dort maçlarına bırak tı. HAFTANIN TAKIMI Vınylex HAFTANIN OYUNCUSU: Ismet (Vnylex) HAFTANIN HAKEMI Nevzat Karazıncır (Vınyiex Muhafızgucu) HAFTANIN KARMASI. Ismet, Yusuf, Faruk (Vınylex) Zekı, Faruk (Eczacıbaşı), Ibrahım (Taçspor) PUAN DURUMU 24 21 3 64 Vinylex 23 21 2 66 E. Başı 24 19 5 61 M. Gucu B. Boronkay 22 18 4 57 22 15 7 51 Taçspor Karşıyaka 25 12 13 47 S S.gorta 24 12 12 43 22 13 9 41 Maltepe 24 11 13 38 Renault 23 g 14 37 G Saray 24 5 19 29 DSl Spcr 22 4 18 21 A. Yurt 22 3 19 19 IETT 25 1 25 D Gucü NİŞ'Î ENGİN'İN YOKLUĞU DÜŞÜNDÜRÜYOR Fenerbahce, tum futbolculann katıldıgı calışmada T'abzonspor maçmın taktık prf.vası nı >apf' Necdet Nış once futholcuları tek tek uc kalecın'n koruduğu kaleyı şut yağmuruna tutturdu ardından ıkı'ı ve urlu ataklarla savunma ve hucum oyuncularmı gol sabaları na soktu Necdet Nış en cok Alı Ke mal Raşıt Cemtt uc usu uzerınde durdu Onları sık s k uyardı, daha atak ve cesur olmolorını oğütledı Forvet oyun cularına ucgen'er kuaurarak. ger den kopup gelen surpnz a damlara gol olanı ac'ıran N ! ş, her şuttan sonra. «Son hareketı yopamıyorsunuz Ezbere değıl, kaleyı gorerek şut cekın» dıye uyardı Teknık Dırektor Necdet Nış'ı en cok ust uste ıkı macta sarı kart gordüğü ıçın Trabzonspor'a karşı oynayarrayacak olan Engın djşunduruyor Fenerbohce takımı, Trabzonspor oncesl yaptığı calışmada gorulüyor.. KISA.. KISA.. KISA.. • Ankaralı sporcuiar Gençlık ve Spor Bakanı Yuksel Cakmur ıın gorevden olmması ıçın Başbakan Bulent Ecevıt e başvurmuşlardır. © Istanbul Amator lıg fmallerlne bugun Vefa Staüinda saat 11 OO'de Tekel IETT, 1300'de KaagjTiruk Paşabahce, 15 OO'de Nısantaşı "ı Idız kaşıiaşmalan ıle devam edılecektır. 9 Yenı turulan Istanbul Uçuncu Amator Futbol Lıg n n adçekırrı yapıhııştır 31 martta başlaYGCQA olan |ıg 10 hazırando sona ereoek ve çıft devrel 'ıg usuly yapı acaktır A Grubu nda Yeş>lbağlar, TOE Sanav ı Bozkurt Mensucat Guvenspor Otomarsan B Grubu'nda Okspo> Yakacık, Sahra Gençlık, DSI, Altınova C Grubu'nda Yen çarşı Y'ldırım GencliK, Erokspor, A arko, Fs'ahspor, D Grubu nda Yeşılkoy Yucespor, Kcragucu, Bağcılar, Selamsız E Grubu'nda ıse Yen1gayretspor, Netaş. Kocasınan, Fındıklı ve Kanarya takımları savaşım vereceklerdır. Sedat Kesen, Muhalefet Grubu ile toplantı yaptı Celâl DEMİRBİLEK 25 martta yapılacak Beşıktaş kongresınae başkanlıga adaylığını koyacağını açıkia/an Sedat Kesen, oun akşam munaıefet grubu ıle kuıubun sorunlarını ıçeren b r toplantı yapTiıştır Beşıktaslı eskı futbolcula'don Yusuf, Nazmı, Kcya, Sabrı, Fehmı ve Mustafo'n n da kat I oığı toplantıda konuşat Sednt Kesen. «Bız burada sandalye kavgası çın toplanmadık» der ken, «Takımı ele geçırmek ıç n değıl, uçurumdan kurtarmck ıÇfn kolları sıvadık» bıç,nv~ıde konuşmuştur Mahır Hasoğlu'nun 20, Mehmet Ustunkaya nın 3, Samı Albayrak'ın ıse 1 mılyon lıra vereceklennı belırten Kesen konuşmasını şöyle surdurmuştur: «Bız trıbundekı Beşıktaşlılorın sesı olarak çıkıyoruz. Kulube 75 yıldır bır cıvı bı le çakılmamış, seyırcı 10 /ıldtr şampıyonluğa susamıştır. Beşıktaş yıllardan beri ışadam larının ve polıtıkacıların oyuncağı olmuştur. Kulup her gecen gun uçuruma gıtmektedır. Genc takımdon alınan oyuncular bır skandal halıne donuşturülmüştur Genç'er harcanmak ıstenmektedır Kulup Akın al ve Seba'nın çıftlığı halıne gelmıştır. Beşiktaş'ı sahıps'Z bırakmayacağız» Coşkun Ergün, «Gerçek Beşıktaşlılar görev başına gelmelıdır» derken, Beşıktaşlı eskl futbolcular takımın bugünku durumundan memnun olmadık larını ve kan değış klığının şart olduğu goruşünde bıneşmışler dır. Osman Solakoglu gorevınden a'ınmış Başkanlıga atanan Ugur Erel ıle blrlıkts Arman Talay ile konuşuyoruz. Amac. onu asbaşkanlıga ikna etmek, fazla dırenmedı Arman. Sonra genel durumu konuşmaya başlodık Osman Solakoglu. Amerıka'nın bır yandcn doğal, blr yan dan da lıcari koşu.'crından dogan bu sisteml giderayak bızim Basketbole armagan etmış Neymış, antrenorlar «sezon kısa» demlşıer Antrenotier haklı Sezon gerçekten kısa Lıgde 12 takım var. Her takım haftada ikı mac yapıyor. Ligler uç ayda bıtıyor. Basketbolcular 9 ay boş. Solakoglu, sezonu uzatmanın çok daha yararlı oldugu halde, Amerıkalılar' ın PlayOffunda korar kılmış. Amerıkalıtarın PlayOff'u, lafın gelışı. . Amorika' da boyle bır PlayOff yok. Ugur"la aynı kanıdayız Bızde böyls PlayOff olmaz. İlk beşe gırmeyi garonti eden takımların, ondan sonra ne yapocakları beltı olmaz. Kume duşme tehlıke sındekı takımların bu durumları garantıii olanlarla maçlarında ne oiur kimbi!lr? Oimasa blle, olmuş kadar kara çalınır IIge. . Sezonu uzatmak içln nıçın takım sa yısı arttınlmaz, ya da, takımlar bırbırleri ıle ikışer kez değıl, dorder kez oynamozlar?. PlayOff ustelık sadece 5 takımın sezonunu uzatır. Ya Turkıye'nin otekı takımiorı .. Bırtnd llgin son yedısı .. Ikınci lıgm 10 takımı ne olacak?. Nıye bırincl ligde şampiyon PlayOff ile beiırrenır de, kume duşenler ıçin blr PlayOff duzenlenmez?.. Niçın ıkınci lıgın şampıyonlugu ıçın PlayOrf yapılmaz .. Bir sıstemi, takımların bozılcrına uygulayıp, geri kalanlarına uygulamamak hukuksaı mı'' Benım Uğur'a onerim cSolakoğlu'nun bıroktığı arapsaçı ıle boğuşmak zorunüa degılsın .. Lıgı btr ay ertele, sorra ke'aı kafana gore daha ^ysar. ülke ko şullarma daha uyan bır sıstem bul» oldu Aklı yattı.. Ama Arman dıretti. Sanki ponık jçindeydı. Lıglerın 15 gun ertetenmesı tamır edılmez yaratara sebep olurdu.. cllle lıgı zamanında başlatalım. PlayOff'u da uygulayalım. Gelecek yıl çaresıne bakanz» dedi. Uğur, Arman'a kandı. Llgı zamanında başlattıiar. Ploy Off'u da uygulayacaklar. Ama bugün durum, o gun sandığımızdan daha da çapraşık . Içınden çıkılmaz bır igrençiıkler, cırkinlıkler kuyusuna boğazına kadar duşmuş Ugur.. Zcr nefes alıyor.. Ya Arman... Istıfayı basmış.. Kenoro çektlmiş sigarasını yakmış, keyıfle bakıyor Uğur'un halme 19 7 17 14 32 43 42 42 49 49 62 58 59 75 45 44 43 40 37 37 36 35 35 32 29 26 25 25 G A L A T A S A R A Y YUVAYA D Ö N D Ü Gaiatasoray Spor Kulubu dun Hasnun Gal'D Soka&ındckı Hulup bınasına taşınmış ve aynı yerde bır basın toplantısı yapmıştır Toplantıda Alı Samı Yen Stadı nın boşalt Imadıgı acıklanmış ancak kulup lokalı ve sportıf gereksınmeler yonunden Hasiun Galıp Sokagındakı bınadan yararla nılması konusunda verılen ılk sozun yerıne getırıldıgı belırtılmıştır. Fotoğrafta, Uras bosın toplantısında gorulüyor. 2. AMATÖR LİG'DE SÜMERSPOR VE ALTINAY Fehmi ÖZGÜLER İstonbu' 2 Amator Futbol Lıg'nın dordurcj haftcsında d.i Sumerspor »e Altınay gcl yeme mışlerdır Istanbulspor, Cehkspor, Levent, Cerrahpaşa, Defterdar ve be/lerbeyı ılk yenılgılerını geçtığımız hafta almışlardır. 4 hafta sonunda puan dnğı'ımı şoyle olmuştur (A) GRUBU: FerıKoy 4 4 0 0 8 18 Hılâl 4 2 2 0 8 16 K. K. Zara 4 2 2 0 4 16 Tunusbcğ 4 2 11 7 5 5 Cerrahpaşa Altınok K Pazar Usküdar Ornekspor Sıiıvri Sakarya Şehrem nı (B) GRUBU: Şehzadebaşı Kuruçeşme Umranıye Altınordu Kanlıca Defterdar Acıbadem Guneşspor Cınarspor Catalca 4 1 2 1 3 2 0 1 4 1 1 2 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 2 0 1 1 3 0 0 3 2 4 3 4 3 3 2 5 6 3 5 9 1 3 2 8 4 GOL YEMEDİLER Kucukköy Mımarsınan Levent Gokspor Langa Şafakspor B Boronka/ Bozkuırt Cıksalın (E) GRUBU: Vefa İst. Spor Sumerspor Vardar Beyoğluspor llkadım Hoskoy Kuştepe Emınonj 4 4 4 4 4 3 2 2 2 1 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 10 4 2 2 0 7 4 2 2 0 9 2 2 0 1 0 0 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 8 3 6 4 7 3 2 8 2 6 6 6 2 5 4 5 4 3 8 3 6 3 10 3 7 3 Fethıye Kurtuluş (C) GRUBU. Altınay Anadolu Tuzla Yeşıldırek Selımıye Özfatıh Haydar R. Hısar Camlıca Hurrıyet Tarabya Taksım (D) GRUBU Beylerbeyı Soğanlık Celıkspor 4 0 2 2 0 3 2 4 0 1 3 1 7 1 4 3 1 0 11 4 3 1 0 9 0 2 3 3 4 5 7 6 6 6 6 7 7 7 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 0 9 2 1 1 7 2 0 2 5 1 2 1 5 0 3 1 5 1 1 2 4 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 3 4 0 0 4 1 15 2 2 0 2 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 3 1 0 3 0 2 2 0 1 3 3 3 2 2 2 2 0 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 2 5 8 8 6 2 3 4 4 9 3 6 2 8 5 10 3 15 2 6 5 5 4 3 2 2 Adalar Fatıh Ayvansaray (F) GRUBU: Z&yrek Boğazıçı Esen er I U S K Kâğıthane Gungören Aksaray G Hısar K M Paşa Şıle Altınyıldız PTT Ayyıldız 4 1 0 3 n •j 2 O 4 0 1 3 \j 2 2 15 1 1 10 5 2 •j 2 1 3 2 1 0 4 3 0 1 13 3 6 4 3 0 1 9 4 6 4 3 0 1 5 1 6 13 12 2 5 4 6 4 3 1 3 3 0 1 6 6 6 5 2 5 3 4 5 4 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 0 3 1 0 3 1 0 2 1 1 2 0 1 0 3 0 0 1 2 1 1 2 1 0 2 1 0 3 0 2 2 1 0 2 0 1 3 7 7 6 5 8 4 5 2 5 3 2 5 1 2 2 2 3 3 4 7 6 4 4 5 9 8 7 7 7 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 düşecek . PlayOff, MlayOff.. Şıke, mlke.. İkı takım duşecsk Ama duşenler mutlak Donıştay'a gıdecekler. Hukukun bu kadar ayakkır altına alındığı bır slstem içinde Danıştay'ın ne karar vereceğinı da adımız gıbi bılıyoruz Sadece bu kadar mı .. Golatasaraylı Steve, Tacsporlu Jenkins, Fenerbahçelı Popovıç içmde Danıştay'a gidilecek.. tum olumlu ve olumsuz kararlar da Danıştay'a gidecek Nasıl çıkacak Uğur Erel bunca batoğın Içinden. Ustelık oyle bır batak ki, onunlo bırlikte Genei Mudur Ergun Aymergen'i ve Gençlik ve Spor Bakanı Yuksel Cakmur'u da ıçine cekecek Duze çıkmanın, tum ıtırazları bugünden kokunden bıcakla kesmenin tek, cma bir tek çaresı var. Turkıye bırıncı ve ikrnci lıglerıni derhal bırleştırme kararı atıp, gelecek yıl, 22 takımlık. sezonu da oldukça uzun bır tıg yapmak. Takımları kadrolarında. genç tak'mlarındon yetısmiş elemanlar bulundurmcğa zorlomıyor muyuz? Bu genoler maç alışkonljğını nasıl, kazcnacck, 40 dakıka boyu hangi macta oynayacaktır?. Eczacıbası Tofoş maçtnda mı Eczacıbaşı • Adana Demirspor maçında mı?. 22 takımlık tek lıg, Uğur'un da, Aymergen'in de. Çakmur'un da tek kurtuluşu. Basketbolumuz için de en yararlı çözumdur. Basketbol Federasyonu bu yürekil karorı vakit geçlrmeden almalıdır, Onlar bu kararı alomıyorlorsa, o «omart, batacja toptan gömulmeden duruma e( koyma gorevl, veni Gsnel MudiT Vekiü Ergun Aymergei'e dusecek ve bu onun ilk önemli sınavı o'acaktır. • •• Basketbol lıgınden bu yıl iki takım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog