Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

DEBİYAT Y O N E T E N YURİ PAKDİL MART SAYISI BUYUK KİTAPCILARDA SAYISI 10. YILLiĞl 120 URA P. K. 50 Bakandklar / ANKARA 55. Yıl; Sayı: 19610 Cumhuriyet Knnıcttsn: YUNUS NADt 350 Kuruş İzzet Rıza YALIN s lcıler Mechs> Başkanı Alekkos Mıha lıdes oncekı akşam, Lefkoşe'nın Rum kes Timde, Turk topluTuna adada «Birleşik bir Kıbrıs» oluşturma çağn s ndo bulunmuşiur RUMLAR1N TALE8İ Kıbns Rum Yonetımı'nın top lumlarorası görusmelere boşlanması ıçın Maraş bolgesm n kendılerıne verıimestnı on koşul olarak one surduklerı bıldınlmektedır BM Genel Sek reterı Kurt VValdieım ın Kıbns ozel temsılcısı Gaimdo'nun ıse, Rumların bu ıstem konu sunoa Turk tarafının tutum ve eğılımını oğrenmeye calıştığı haber verılmektedır. Yaboncı üFVelerln Kıbns'takı temsılcıier de tarafiar uzerın de etkı ya r atmaya uğraşmak tadırıar B Id.rıldığıne gore tem sılcıier. hukumetlerı adına Rumlar'a, «Dort temel ilkeyı ka bul etmeme» egıiırr>ten konusunda bask' yaptıaktadıriar Buyuketclerden olusan temsıl cıler, Turk tarafına da. Atıen(Arkası Sa. 11, Su. 6 do) üniversiteli olmanız içjn DERSANE BAŞAR KAZANDIRAN KADRO ÎLE Beklemeli öğrencileriçin «SÜPER FENSINIFP' 12 Mart halaskargazi cad. kent sinemasrkarşı sok.• sisli/istanbıri tel:472487 ^ 2 Mart 1979 Cuma i.'HIIIUIIIlllllllllllllUMIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllîilllllllUIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllll^ Rumların görüşmelere başlamak için Maraş'ı istedikleri bildiriliyor LEFKOŞE Kıbrıs Rum ta 3fının topiumlararası goruşlelere başianması ıcın on koj | olarak Maraş'ı ıstedığı bı! rılırken, VVashıngton'da bır cıklamc yapan ABD Dışışiert okanl'ğı Dansşmanlanndan 'atthevvs N emetz. «İran ve Af anistan'daki gelismeler, Tür lye'nin onemln] daha da ortrdı» aemıştır. Kıbrıs RuTi yonet.mı lıderı Spıros Kıppyanu ıse oncekı gun basına yaptığt bır acıMa mada, «Türfc tarafının olumsuz tutumunu, BM'nin tum uyelerine bildireceğini» sovlerr.ış, KÛenktos'ın insancıl konularda da BM ıle ışbırlıği yapmak Isiemediğıni» ılerı sur muştur Bu arada, Kıbrıs Rum Tem Kırmızı Mektuplar = Demirel: Hükümet Silahh Kuvvetlerin nüfuzunu kendi aczini örtmek için kullanmaya kalktı,, GENELKURMAY BAŞKANININ ACIKLAMASI. AP'DE YANKtLANDI. HAYSİYET DIVANINA VERILEN MILLETVEKİLI KORKUT, GRUP YONETlÇILERINİ SUÇLADI . AP MANİSA SENATÖRU RUHİ TUNAKAN, KALP KRIZl SONUCU OLDU II Başbakan Bülent: Ecevit Ekonomiye çeki düzen verme kaçınılmaz duruma geldi,, ANKARA (Cumhurtyet Bürosu) CHP Genel Yonetım Kurulunun dunku toplantısından sonra bır acıklama yapan Genel Başkan ve Başbakan Ecevit, tEkonomlyl güçlendirme programı» calışmalarna ııışkın bılg vermış. «Uluslor dar zamanlardo gâğüsteyebildikieri zorluklara göre buyukturler. Turkiye tarihi bo(Arkası Sa. 11, Su. 1 d«) Enerji Bakanlığı'nın önlem pakerine göre 200 milyon dolaHık bir petrol tasarrufu öngörülüyor. Taşıt araçlarında hız sınırlandırılacak. fueloil'e dayalı santrallar yasaklanıyor, elektrikli ev g^reçlerine belli standartlar getiriPyor. • • Enerji tasarrufu için kısmtılar getiriliyor Çağımızı etkileyen devnmlerm öyküsü rıiımııııııımıııtııııııııııııııııııııııııııı EVKET ÜREYYA YDEMfR 3 s 3 S Pazartesiye Cumhuriyet'te Haberleri 5. sayfada ANKARA (Cumhurlyet Burotu) Enerıı ve Tab ı Kaynaklor Bakaniığı tarafından hazırlanan ve petrol tuketımınde kısıntıyı ongören onlemler paketının ıcerığı bellt o'mustur. Paketin uvgulaTiaya sokulması hahnde uzmanlaro gore 2C0 milyon dolarlık bır tasarrufun yapi'Obi'mesı olasılığı vardır Enerıı Bakanlığmın hazırlaya rak ceşıtlı kuruluşiora gönderdığı onlem paketınde yer alan onenierın şoyle sıralandığı bıldınlmektedır: Fueloıl'e dayalı santrallar kurulması yasakianacaktır Sanayıde ceşıtlı amoclarla kurulacak olan fabrıkalarda fue!oıl'e dayalı uretım yapılmayacaktır Halen fuetoıl's dayalı olcrak uretım yopmakta olan fabrıkaların kömüre dönuşturulmesı catışmalarına gecılecekt r Işıklı rakamiarın en aza ındırılmes.ne colışılacak, bundo yerel vonetimlerle bırlıkte na reket edılecektır Arabalardo Denztn tasarrufu sağlamak amacıyla hız smırlandınlmasına gıdılecektır Balırlemelere göre, en yuksek benzın tasarrufuna arabatarın yapabıldığı en yuksek hızın varısı bır hızla yoi almaları hgIınde ulasılmoktadır Bu nedenle her tur arabodo bu yukse1» tasorrufu sağlayacak bıc nıde, arabanın turune gore, uır tıız smırlandırılmaeına gtdılecekîır Yıne benzm tasarrufu saglomaw omocıyla otomobll üretımmde motor hacmı daroltı'a ankaların emurlara îrdiği edinin ıvanı 500 liradan > bin liraya jkseliyor KARA (Cumhuriyet Burosu) )zel bankaların 657 sayılı Met Personel Yasa kapsamıgıren rnemurlara vermekte uğu 3500 lıralık kredı tavaın 25 bın liraya yukseltmesl arlaştırılmıştır. Ayrıca Emek îandığı tarafından memurla«derecelerine gor«» venlkte olan kredılerın de katı\ artışı oranınm artırıırrası mnde colışmoiara başiandıoğrenılmıştır. )zel banka ar memurlara uc vadelı ve yuzde onbucuk !lı kredı verebılmektedirler. O tıra tutarındakı bu kredı. fıyat artışları ve ekonot koşuilar goz onunde tutu 3k 25 bın lırava cıkanlmosı arlastırıimıs ve onumuzdekı (Arkası So. 11, Su. 5 de) Sağdan ve soldan yakınan Bazergan u îstifa edebilirim5) dedi Dış Haberler Servisi iran'da dmî lıder Ayetu lah Humeynı, yuzbınierce yondaşının «Allahuekb«r» haykırış lan arasında Kum'o gırerken, Başba<an Mehd' Bazergan da bır ocıklama yaparak, «Sağdan ve soldan gelen sert eleştirilerin kesllmemesi durumunda gorevinden ayrılacaBinı» befirtmıştir Dını lıder Humey'nı, Tahran ın 150 kılometre kadar ya<ınında bulunan ve Şııier tarafından «Kutsal kent» olarok kabui ed len Kum'a cok sıkı gu/enlık onlemlerı altında ve nalkın coskun gosterılenvie gırm stır Humeyn "n n kente gıreceğı yollaro biriken yuzbınierce kışı onu «Allahuekber» hayKir slon ve ceşıtıı sıoganıar'a kcrs > n s ve ccek yağmuruno tutmuştur. Humeynı 1963 yılında Sch tarafından tutuklattırıldığı Kum'da ılk olarak 13 yuzyıi orce yaşamış Şıı lıderı Azrad Mosum'un turbesını zıyaret etmıstır Bu arada Tahran'da bır acıklama vapan ıkı haftolık Bcşbokan Mehdı Bozergan. tDmciler bir yandon. solculor ote yandon sert eleştirıler yon»ltmekte ve yaptığımız (Arkası Sa. 11, Su. 6 da) Vietnam'a bir nota veren Çin, Kısa zamanda görüşme,, önerdi Dış Haberler Servisi Cm ve Vıetnam arosındoki carpışmalar tum şıddetıyle surerken, Cm Vıetnam o bır nota vererek. «iki ulke arasındaki sınır uyusmazlığının cozumu icin iki taraf tcrnsilcllerlnin mumkun olan en kısa zamonda bir göruşme yapmalarını» onermıştır Nota Çın Dışışlerı Bakanlığı'nca Pekın'dekı Vıetnam Büyukelcılığı'ne verılmıştır. Nota'da ık> tarafın da Dışışlerı Bakanı Yardımcısı duzeyınde taraflarca kabul edılebılecek bır yerde buluşmalan ıstenmıştır Nota'da 17 şubatta yenı Çın bırlıklerının Vıetnam S'nırını gectığı gun benzerı bır goruşme onerısınde bulunduğu hatırlatılmıstır. Dıp'omatık goziemcıler ıse Cm bırlıklerı Vıetnam topraklarırdon cekılmedıkce Hanoı hukumetm boyle bır görüş meys yonasmayacağını kaydetmışlerdır Bangkok'dakı lyı habsr alan kaynaklarm bı'dırdığıne gore lang Son kentındekf carpışnalar tum şıddetıyle surmekte b nlerce VıetnaTi asken kuze/ doğudakı kentın cevresınde sıperler Kazorok meveılenmektedır Hanoı rad(Arkası So 11, Sü 1 de) cak. otomobil fıyatlarına yenl zomlor yapılacaktır. Elektrıkle ve akoryakıtlo calışcn ev eşyalanna bellı stann dortlor getırılecektır. Kalorıfarler ve radyatorler ıcın oeiırM buyuklukler soptonacaktır. Bonzer bıcımde elektrikli ev araclarındo stondartlar saptanarak buzdolabı, camaşır makınesı, elektnk supurgesı gıbı aracıaraa buyuk maizeme tuketon. yuksek enern tuketen aracıanrt uretımıne son verılecektır. Anılan onerıler onumuzaeki gunlerde Bakanlar Kurulunda ele alınacak ve son bıctml Bakanlar Kurulu tarafından vemecektır. • Humeyni «Allahüekber» sesleri arasında Kum kentine girdi; Şah'ın Bankalardaki paraları Isviçre'ye dert oluyor Kosigin, ülkesının Vıetnamla ımzalanan dostluk anlaşmasınm sorurnluluğunu yerine getireceğini bildirdi.. YURT İÇİNDE 3500 LİRADAN SATILAN MOTORİN, TONU 13 BİN LİRADAN İTHAL EDİLÎYOR ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Dunya petrol uretımının azatması ve petrolun karoborsova duşmosı Turkıye'nın petrol sorununu yoğunlaştırmış. ozellıkle motorınde buvuk bır darhv ortaya cıkmıştır Motorınden tasarruf sağlamok amacıyla «6 numaralı yakıtsa yuzde 30 motonn katılara< yaptlan kaion(Arkası Sa 11, Su 4 de) "STANBUL'DA YAKIT DARLIĞI NEDENIYLE VAPUR SEFERLERİNDE AKSAMALAR OLDU) SSK LEVENT DİSPANSERİNİ BASAN MASKELİ SOYCUNCULAR I MİLYON 270 BİN LİRA ALDI (Cumhuriyet Haber Merkezi) İSTANBUL Levent SSK Dıspanserınde gorevlı kışılenn mart ayı maaşını goturen dort mutemetten ücu dun sabofı sı lohlı ve maskelı kısılerce soyu muş, 6 soyguncu personele aıt 1 milyon 270 b.n lırayı ola rak bır mınıbüsle kacmışlardır. Polısın verdığı bılgıye gore, personele dagıtnacak olan ma aşları Zıroat Bankasından alan Bülent Genceboy, Orhon Eren, Erol Bılge ve Nızamettın Turker, poroyı boluşturup ayrı ay n aroçlarla bankadan avrılmıs lardır Heray bası bu yontemı uygulayan ve muhtemel bır soy guna korşı önlem o!on kurveler dun de aynı şekıide hareket etmıslerdır Ancak dun sabah dıspanserm onune gelen mute metler sılahlı ve maskelı kışılerın baskımna uğramı$lordır. Mutemetlerın ellerındekı cantaları bırakmaları ıcm uvarıda bu lunan soyguncular bu uyarıyo uymayanı oldureceklerını soyle mışlerdır. Sılâhlı kışıler, uc go revlımn elienndekı para dolu cantaları a ıo kacmışlardır. Mu temet Nızamettın Turker ıse. elmde 25 bın hra buiunan can tayı kacırab Imıştır Sılahlı kışı lerın kallandıkları aracın daha once Bes'ktaş'tan calındığı ogren Imıstr (Arkası Sa 11, Su. 5 de) GÖZLEM U0UR MUMCU HABERİ 7. SAYFADA Bağış Parası... ışişleri ET önerilerinin stersiz Iduğunu pıkladı ANKARA, (a.a.) DışışleBakanı Gunduz Ökcün. bun, Avrupa Ekonomık Toplulu ına uye ülketenn Ankara Buıkelcılennı kabui ederek, ken erıne «Turk onerileri hakkın ı AET Komisyonu'nco, Topluklar Konseyi'ne sunulmuş (Arkası Sa. 11, Su. 4de) YENİ PETROL ZAMLARI KARŞISINDA ÇEŞİTLİ ÜLKELER ÖNLEM ALIYOR Dış Hoberler Servisi Petroi Ihrac Eden Uikeier OrgutJ ' 0 D E O uyesı ulkelerın orgut ka f orla'i dışında tek başiama f yat arttırm'na gıtmeye başlcmaian karşıs'nda tukefcı u\\e ler de tasorruf onlemlerı uygula masını sıkı ast'rmaya bas'amıslardır Ancak bu arodo OPEC'ın Vıyona dakı mekezmden sopılan bır ocıklama'ia uye uikele(Arkası So 11 Su 5 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ Yunanistan ve Türkiye lrmlncf yüzyılın son ceyreğinde insanlığın borışa duyduğu özlem hala dindirllebilmis değildir. Dunyamızın ceşitll koşelerinde barış yapmanın savaşmoktan daho guc olduğunu kanıtlayon acı olayların gunümuzde hep birlikte tanığıyız. Uyuşmazlıkların, onlaşmazhkların çozumunde barışcı yontem yerine silohlann gecerli kılındığı. sllahlcınma yarışının insanlığın refahı pahasına surdurulduğu gunleri ne yazık ki yasamoktayız. Barışın errlemlerinden surekli söz edll GERÇEK mlnde ivedi cozum bekleyen bircofc sorun vardır Sıcaklıgını bir turlu yitırmeyen bu gundem, Turkiye vs Yunonıstan'ı neredeyse <kı uzak komşu» haline getirmiştir. Ege kıta sahantığına henüz bir cozum getirılebılmış değildir. Hava sahası ve FIR hattı konulanndo uzlaşma noktalorının beklentisi halen surmektedir. Ege Oenizindekl Yunan adalorının uluslarorosı anlaşrnaiara aykırı olarak sılahlan(Arkası Sa. 11. Su. 3'de) Y unanlı azetecilerle [örüşen Ecevit, İki ülke ırasındaki iorunlar ısikolojiktir» Haberi 6. sayfada mesine karşın bunun koşullarını yaıalmaktaki yetersizlikler henuz giderllebilmiş değildir. Oysa insanlığın ortak yaran, barış ortamının kurulmasında ve derınleştirilmesınde yatmaktadır. Nitekim aynı durum Turk ve Yunan insanı için de söz konusudur. İki komşu ülke arasında barış ve karşılıklı guven ortamının yeniden gecarll kttınması yolunda atılmosı gereken adımların bulunduğu acıklır. Özellikle 1974 yılındon beri Ankora ve Atlna'nın ortak gunde TÖBDER yöneticilerinin tutuklanması isteği reddedildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TÖBDER Genel Baskanı Gul tekın Gazıoğtu ve arkadaşlarının tutuklar.malarına ılıskın sav cılık ıstegı Ankara Sıkıyonetım Mahkemesınce reddedllmıştır. TOBDER Genel Merkezi gec tıgırnız hafta ıcınde, «TÖBDER Genel Merkezinde genel dıreniş hazırlıkları yapıldığı» bıcımındekı ıhbarlar uzenne, sıkıyonetım tarafından aranmış ve TOBDER Genel Başkanı Gul(Arkosı So. 11, Su. 2 de) ^ ır deprem felaketi oldu mu, hemen Felâketzedelere D yardım» kampanyaları başlar, paralar toplanır SonU ro bu paralar yerine harcanır mı. harcanmaz mı, orasını pek araştıran olmaz. Artık bu, bagış toplayonın ınsafına, dinıne, imanına kalmıştır Gecen yıllarda Van ve cevresınde korkunç bir deprem olmuş; bunun uzerıne Diyanet Işlerj Başkanı Doc Dr Suleyman Ateş. cubbesi ve sarıgı ile çıktığı televızyon ekranındon Van deprem felâketzedelerı icin bağış kampanyası actığını ilân etmıs, ayrıca muftuluklere genelge gondererek, bagış toplanmasını ısiemiştır. Bu cagn uzenne, yurdun dort bır bucağından yollanan paralar milyonları bulmuştur. Şımdi sorocaksınız. Sonra ne olmuştur? Sonrasını pek sormoyın! Allah selamet versin, Diyanet Işleri Başkanı beyelendi hocamızın deprem felaketzedeleri icin topladığı bağtş hesaplarında açık çıkmıştır. Ya ışte boyle.. Nereden bıliyorsun? Bilmeden yazar mıyım... Bu konudo, Boşbakanlıkça sorusturmo acılmıs, «Fezleke» duzenlenmis. İsterseniz, «Fezleke»de yer alan suctamaları blrlikte okuyalım: (Arkası Sa. 11, Su. 7 de) Paris Izlenimleri Yazı: AZRA ERHAT Desen: A. ARAD Bugün 4. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog