Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Modern FfiitirnLfb Cumhuriyet 5!> Yil, Savı: 19R27 Kurucusu: VUTOTS NADÎ 35n Kunış 19 Mart 1979 Fazartesı Cumhurtyet Hob«r Msti<ezl Cınento dem ' ve şeker stoku bulunonla'in b j a<şona kadar be\anname vermek zorjnda olduklcrını hatırlatan llgı ıler, bıl dırımde bu unmavanfcr rıakkında yasal ış enlere başvurulacağını bıldırm şlerdlr Zam vopı lan mallarla zam yapılacağt bıldlri'en malların bıidırım oışı bırakılarak stokcuiuğa yönelınme mesı lcln yapılan kontrolier 8iros rtöa yurdvn blrçok yernd» cımento butangazı. şeker, mar yağı akaryakıt g bı mad(Arfcast Sa. 11, Sü. 1de) bı npten uf> TIK'1 soruian DOGRU vanıt ?,abt!i";mi2 ÜSS'de PRATİK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ C ı h a t SEJNJER 100 Tt N UNKAPANl OERSAVESI Mod M a ' Oqretmenı c ia?ı Beaktas.kanbul 6127776175CT ıstemeadresl * 9İÎ"*ı Tekel mağazaları perakende satış yapmayacak Demirel: Hükümetm başma gelecek vardır,, Cumhuriyet Haber Merkezl Is anbu da CeTsletiırı ş 'I Dı varı topla ıtısnaa konjşan AP Lıderı Suleyman Deınırel hu<u metı eleştımış son \aplan zamlcrı altındarı ka kı'rpas guç bı' \uk o arak nıteleidırmş tAçık soyluyorum, hukumetın boşına gelecek vardır» dem s tır Dfm rel çazvagını şe<en, unu ve bezı «Dort beyozlar» olarak ntte'ed aı konuşrıasında «Bu dort beyaztar var ya1 Türklyede hukumetlen getlrir, hukömetlen goturum aenışt r (Arkası Sa 11, Su. 4'd>) 3 günden az kalan turist 100 dolar bozduracak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Akor»ckıt ve sıgaro zam~nı nın açıklanmasından sonra, de n r celık cımento şeke r , kom j r ( vatları aa bugun acıklarocak ve satışı aurdurulan T O I lar n ZOTII salışıanra buaun oen ıtıbaren bcş'anccaktr Baş bakcr> Bjlet t Erevıt ın buqın zamlor vs ekonorniK oilem erle ı rjılı olorak b r acıklamo yap mos beklenmeKtedır Ekonom k onlemler paketıfn 7amlarla ı'g lı bolumu uygulamo ya konulTius dığer onlemler n ıse ko'arnamelenntr vazımı bs? lanmıştır Kararname enn vozı mı sırasındo get rılecek bazı u\ou!orralarlo ı!ç; lı gorusme 8 r n de L'eva^ ett gı belırt lnek tecı Bu gorusme erde en \c7 la cQfrlık taşıysn konj bazı do vız oe1 r ve qıder'erınp katlı k j ' u.pu inıp u\aularma\acag ko nusjnda aensmektedır DPT ve Molıve n n scnundugu b ' çoruse qore ces I dov z ge r ve aıde er ne derıs k kur lar u gtlonrrası ongo'ul"ek'^d r AncTk far 1 kur uvnulonn n idolaylı bır devoluasvon» arlamı tas^ocapnı 'leıı sur^n bnzı kuru uş'ar dn bu u.guo rıamn karsısına cı m a k t a i i ' c r 8 j konuda henjz blr kararo variıonadıg bıldın'meK'edır. OÖVIZ GIRISINI KOLAYLAŞTIRMAK Işcl do'.ızı ve tur st dovızıer re kaîlı kar u/gj c r n a s ı c?t ntmes nın b j tur do <\z q nçnı kolaylaştıracagı ozellıkle ısçi dovızıne katlı kur uvgulanmnsa, 1979 yılı ıc nde ışcı oovızı g Iç n n cok düseb l«ceğl ve bu dov zlerın dolaylı yolla'dan «Tahtakals plyasası» gıbı vontenlerle ral mjkabılı ıthalatta ku'lcn Id qı savunu mak'adır. MAL MUKABILI ITHALAT Mal mukabıh fialat u^gulomc^ın n daraltılması veya kaldı rıliıası Ile ılgıl otarak da bazı (Arkası Sa 11, Su 5 d«) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Sana/ n " ceşı*1 <esımıe' n o e ara "no o araK kdllarıi on PETKIM «,run!er nın ( u r t ıcı j'ef mı Karşılamavcn boluTjnun dışaıiTinda yetk'n n PETKIM'den alna r ak ozel Kes "ne verıİTies onerıİT'iştır SanGyı ve Teknooiı Bakanl ğı son gunierde dsg ş k zamanlarda PETKIM s oaşvuraraf. p'ast.K bort, hör tır u PVC ».e benzerı urjnlerın yjrf ıc rdekı gereksın mı karşılatıod ğ n ı b Id rm şt r. Bu neden e PETKIM' n uret'ıgı mallarda dışalım pereğına dıkkat ceken BoKonlık, bu aiımlapn PETKIM yenne ozel kesım tarafından gerçekleştırılmesınl onerm şttr. Bakanlık bu yondekı öne r erl bırkac kez / ne emıs ancak PETKIM Yonetım Kuruü uneriye kesın bıc mde karşı cıkarak, «Dışalım yetkısınin ktndısl dışında herhangı bır kuruluşa verılmesine karşı olduğunu» bıldırT ştır Saaay nın ceşıtlı alamarında ora malı ve hamrr<odde olaraK kulfanıian PETKIM urun ennde yıtdo yaklaşık 70 m l/on do'arlık dışalım yaptimakta ve b"j urunler doha sonra d ğer <amu kuruıuşlarıyla ozel •'esırre be lı b r program ıcmde dağı'ı maktad r Yetk ! ler dışalım'orın PET<IM elı,le rio'ayıs'y!» kamu kpsmı el y e (Arkası Sa 11 Sü 3 6 » PETKIM YONETIM KURULU. «DIŞALIM YETKISINİN KENDISI DISINDA BAŞKA BIR KURULUŞA VERILMESİNE KARSI OLDUĞUNU» BILDIRDI. Bakanlık, PETKİM ürünleri dışalımmm ozel kesimce yapılmasını önerdı İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ÜGD'nin tüm Şubeleri ile bazı sol dernekierin faaliyetine son verdi Is'anbul Haber Servısı Istanbul Smıyonet m Komu'anlı g> Bosm ve Halklo llışkıler Şu besı dun b r acıkloma yapara< UGD nın Istarbul dakı butun SL.belen ı e bazı sol dsrneklerın sık yonetni suresınce taall yet er ne son verı'dıgını bıld m şt r amaJo uye .e bo ı \o net cı en Sıkıyoie'ım n ııon na neoen o on o'oy ;e eylem ere (Arkosı Sa 11, Su 7 de) • DÜNYANIN ÜNLÜ MANKENLERİ TÜRKLER İÇiN BOĞAZ TOKLUĞUNA ÇALIŞTILAR! do • z h ı m k ıc n c rpınadursı.n bozı ışadamla'i ve /onetıcler bu sıkınt a<n ^ 't ılr"a n n cae er>n eparlak zekGİorı» ıle c o z j m l j , o r zr Orneç,n de/l^t Kasasnda obancılora cdenscek tek do'nr b unmazkf=n Istanbuı da rrodo de'ıissı vapao mek ve b ı def e\=> «dunyaTn en un'u mankcnlerınıv jste «bogaz tokluguno» qet reb ı<»' .T t bız° o : g j bır porıak <e a or. negı Gectıg n ı loıta ıcınos Hıl ton Otel'nde yapılai bır moda gosterısınde yukarda bel'rtı en oloy yaşandı Gosterı\ı du^cnle^en enn g^zetelcr^ yollad n v rı bılgı vcz sında Irgıl z m>ikenlem tdunyanın en un'u monksnlen» ve «en guzel kadınları» oldu' ar bc ırtıln ^r au N'onKer er 4 kurrral 4 ^arışm ve b rı zencı, b rı kızılderılı olmok uzere 10 kız ve 1 erkekten oluşu.ordu Gosterı,e 18 bu^uk fırııa kotılı,or \e Tu r k yaz moda^ındon 162 ornegı serg I >ordu «Show»a gırış bıletıen de para ıle satılı,ordu KEYIF GEZISINE CIKMIŞLAR Bu ao.ız yok uqunda d j n , a nın en unlu rrank°nıen Istonbul o nasıl getırılmıçlerdı 9 Go^terı\ı dbzenleyen yo™,e» c ! s bunu konuştuk Hemen bır demet pasaport uzatt on ıme B J (Arkası Sa 11 Su 2 de) Yakm PEKŞEN ÇANAKKALE ZAFERİNİN 64. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI ÇANAKKALE, (Cumhuriyet) 13 M a t Canakkale Denız Zaferın n 64 yıldonumu dun Coiakkale de dLzenenen îo'enlerle kutlanmıştır 18 Mart Zaferı torenlerl neden yle Gan zon Komutanı Tug^rrıral Cahıt Parpu cu ya bır mesaı gonderei Cumhurbaşkanı Fahrl Korutur*. 18 Mart ÇanGkkale Denız Zaferının mertlık cesaret ve yurt sevgısın n bır sembolu olan Turk askerın n >okljiar ıçmde b Is ıe er yapcbılecegm n ıfadesı oldugunu be1 rfrıştır (Arkası Sa 11, Su 6 do) Vadesi bugün sona eren VVellsFargo borcunun nasıl ödeneceği henüz belli değil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) vVelıs Forgo aan a\ rrrnş olan 62 5 mıl>on aolarhk borcun vadesının bugun dcldugu ancak Du borcun nasıl odenecegı younda henuz b r cozum buIbnnadıgı beiırtıimeKtedır VVells Fargo Bank tan MC do nemınde aiınan 150 mılyon dolarl'k kredının odenmesı şu gun lerde cıddı bır dovız darbogazı icnde bulunan Turkıye'de oneTilı bır sorun yaratmış durumdad r Bu kred'nm vadesi bırkac av once dolmuş ve Malıye Bakanlıgı kredının uzatı!ması ıcm yenı bır anlaşma yap mıştı Ancak bu anlaşma ı'e ttarım urunlen rehın edıldigı> gerekcesıyle Tıcaret Bakanlıgı anlaşmaya sonradan karşı cık (Arkası Sa 11, Su 6'do) 1S büyük fırmanın katıldığı yaz nıodası detılesinde gıysıle^i scrgileyen yabancı mankenlere para ödenmedıği, bunlarırı bır «key;f gezısı» yaptıkları bl Idl ri I lyOr. Dunyonın en unlu mankenlen (') Yesılkoy Havaolonında KADIKÖY'DE UGD VE MHP İLÇESİNİN BÜLUNDUĞU BİNADA UÇ TABANCA VE B!R BOMBA BULUNDU • USKUDARDA DELEGE SE1 CIMLERINE KATILAN CHP LILERIN UZERINE AC'SAN ATEŞ SONUCU AGIR YARALANAN ORTAOKUL OCRENCıSI FUAT BAYER KURTARILAMADI GÖZLEM UĞUR MUMCU ÜÜ KAYSERİ EMNİYET ÖRGÜTÜNE İLİŞKIN İDDİALARI 2 MÜFETTİŞ SORUŞTURUYOR KAYSERİ rcumkun\ei) Kaysen emnnet orgutun de çekışme aiabıldıgıne sa rerken gaze'em^zde yer alan 'Kavsen 1 Şuhe Mududu. çeşıtlı patlama olayları nedenı^ le 2 Şube Mudurü nu suçladi' başhklı haber uzerıne Içışien Bakanlıgın dan ık: mufe*tış kent mıze pelerek soruşturmaya başıa mıştır \huetjsler toplum zabıta sında goreih memur'arla. karakol'arda go""e\ h pohslenn ıfadelennı aımıştır Bu aada UGD Ka\seri Şube Başkanı Ohan Koksat ın bundan b r sure once e m n \ e t e n kaçır.lmasnla ılgiii ıdd alar da mjfett ş!erCP araştınlmaktadır Bıhnd.gı scıb' Yen mahalle d° bır kahvonın taranmasında olen ışçının ceriRze torpn nde olavlar çıkmıs toren° ka* lsn (Arkası Sa 11 Su 1 de) • "Lmıiflumuz Demırel,, M ır de bu g.ktı Unuaj m uz Derr TPI Ecevıt ne yajr K ınışsa Demırel da bunları yapmaya çolışı.'or şımdt U Ecevıt seçım otobusune bınıp gezılere mı gıderdı, o) sona seçırr OÎOÖJSU Ecevıt, «hesap soracagız» mı derdı, şımdı o da başlodı Yolsuzljkiarın hesabını soracoğ z O zaman rrcbılya yoisuzlugundan başloyalım Parayla degıl, sırayia nasıl olsa Demırel, yegenı Vahya'nın bırode r !erı, Hacı Ali ve Şevkel Derrırei'ın umududur, onlod.'< Bır de Bulgorıstan Çıftcı Parlısı Eırıncı Sekreten Dımıtrov var Bılıyorsunuz, henuz yalonlanmoyan bır haöere gore D:mıtrov da Demırel'ı umud ılan etmıstı < Enternao/onal komjn znı > denıien bılmece budur ıste1 Kızmayın sokın' Ister mısımz Demırel butun bunlardan sonra kendısine <Ka coglan»o benzer bır ad taktırsın Ne bıleyım ben, «Kelog cn» dese olmaz, «Torrbuloglan» dese olmaz, yok, yok bu yolda yaya kalır. 8aşbjg> dense, ne olur1» O!ur mu hlg conım, olmazl Bosbugun maşallah kendısı var, «takl tlenne» ne gerek var? Taklltlcıınden sokınınız Ulkemızde J ı ^ = Z rekabet» yopılmayacok bir konu vorsa o da bosbugiuktur Dprnre! i's Ecevıt arasında bır başka çekışme doha var 0 oo nedır, bıl r mıslnjz? (Arkası Sa 11, Sü 7 de) SANAYİ BAKANI ALP: «BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI VE TV FIYATLARI SERBEST BIRAKILMADI.» ANKARA, < Cumhuriyet Burosu) Sanay va Tekno o ı Bakanı Orhan Alp buzdo obı canaşır makınası TV g bı oa zı davaniN ı ta etırr ma larımn f vatlarının serbest bıra<ı'madı gını aciKİamış «bo,'e b r se/ı kes nl k e duşbnmu/oruz» demıştır Sana f ı Bakanl g n n persem be gunku Resm Gaze'eoe /a yın anan teblıgı ıle f vatlorı ser best bırakılan mal ar sut sabJT bo>a dete'iai d şıroo [ e!e<trı< ev fır n'ar lie transforr"tor ve kondansatorlerdr Sonayi va TeK"OİO|i Bakar ı gı yeUılılen a/nı teblıgı la sabun ve deıenan'arın IQTI maddesın o uştata^ soo ~ı karbonat sodyum h droks t gıb bcz kın /evı nacıdeicr n tı^ct tesb t I çtesı ıcms a nd.gı nı bı dırrrışlerdır. Gazetecı Işık Yurtçu'nun 7 aylık cezası Yargıtayca onaylandı Dun,a Goze'esı Vazı Işlerı f'uduru lş<k Vjr cu hakkınaa da IO on^s Yazı ışıeu Muc^rlugu gorevını yurutîugj Po ıtua Gazete c a nae , rıora ' o r yo^ dep , e ver ien 7 av ^ıap s cezabi Vargıta\ tarafından onoyr lanmış,tı Poht ko Garei^s r n 7 mart 1377 tarınlı sa, > prıc o sıroda Sonyer Cumhurı/et Sov= c Yaraımcılıgı gore«ınde bulunan Hosan S c , b ' n noosıı "o sKnvcls *DTŞI gı " b r yozı (Arkası Sa 11, Su 7 de) Elazığ da sağcı eylemcılerın bazı poiıslerce onceden uyarıldığı ilerı suruldü ELAZIG (Cumhuriyet) E T nwet orgutu"aekı huzursuzıug.n g derek orttıgı JS sog leror s. e rn onceden bazı \ondaş DOI î le r tarafından habe aar ed o gı ıç n yakolanarradıgı bıld n mıs bu duıurroan Sıkıyoijf n maKam.annın da sıkTveicı olduı' an ılerı surulmuştur Bu arodo eı ~> A »ou'ı, c f Igınc bır olav do gecenleMe ,o şanm s 10 şubat gjnu te's z burosanda goreıl komıser M J a mı Yasar Sus ı nun baz e*rokları TUIK bo,ragına sanlı oır durumda go'urmek ıs'ed gı gorulmuştur B J ia o ondo burodo bjiLnon ba?ı polıs rremur an koTıser muavın nı «Torııı aem bolunu/ o'an Tjr< bayrag r ı n° (Arkası Sa. 11, Su 3 de) Cumhurıyet Haber Merkezl Kadıko/ Kusaılı rğe halen kopolı olan UGD Kodıko/ su besı e MHP lce orguiunjn bülundugu b nada noar uzerı ne >cpılan oraırada bnanın catı katnaa uç tobanca 17 ta banca mermısı beş sarıor pat amaya hazi' durumda parca etkılı bır bomba kapsul takıl n s sanıveiı fıtı! ve bazı yar saklanmıs yayınla ele gec rılrrıştır Bulunan SJC aleder ı'*• ılgılı oıarok 12 k ş nın goza ima o' ndıgı b Idırılmst <• • Csşıt ı sen lerde oıce<ı Gece 4 oz>=l o onob I kınl klerı bılınmeyen kışı er tarafndai n k: ınıstır (Arkcsı Sa 11, Su 3 de) Adana Valisi, polislerin gorev dısında eğlence yerierine giîmeicrini yasakladı ADANA (a a ) Val A,dem r Ceylan polıslern gore. d şı eg ence \erlenre gıtmeerıoı VGsakıormş, Ennıyet orgutunun sureoe karsılonccaamı belırt n ı •=• tc.sar.li po ısle ın e3 er y e bırUrîe dınlenme aezısıns C karılacagını acıklam şt r Bır sure once Adara Va ı'ığıne atnnan Aydenır Ge icn (Arkası Sa, 11, Su 4 de) her tu u gereksır.Tin n KISO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog