Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

DÖRTLER DERSAMESI BEKLEMCLILER 2 NlSAN KISADEVRE ?0 MAYIS umhuriyet 55. Yıl; Sayı: 19626 Kurucusu: YUNUS NADİ 350 Kuruş 18 Mart 1979 Pazar GARANTİÜ ÜMVf RSİTE H»2IRLIK KUHSURI Mınri IIHfn TtmUnl T E l 3 3 BB B4 PASAKAPISIOSKÛDAA Kojonomoyonlonn ddadlklan Ucratm tUmUnO iad Cagaloğluİstanbul Tel 22 24 60 Devrelerlmiz ?8 Mart 9 24 / Nlsan Buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon gibi ürünlerin fiyatları serbest bırakıldı ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Sanayl ve Teknolo|l Bokonlığı nın yayınladığı blr tebliğ dogrultusunda buzdolabı, çamoşır makinası. televizyon alıcısı, utu. havagazı (ırını, elektrık ızgarası, elektrık supurgesi gıbı dayanıklı tuketlm maMarının ftyatları serbest btrakılmış, bu llkeye çıore de bunları ureten fırmalar yen1 tıyatlannı yururlu^je sokmuşlordır. Sut, teroyağ deternn, sabun fıyatlarının serbest bırokılmosından sonro dayanıklı tuketım mallarının fıyotlorı da serbest bırakılırken; bunlann uretimlnde kullanı lon ara malı ve hammadde fıyatlarının «denetlm altına (Arkası Sa. 11, Su. 1'de) DEMİRÇELİK 3 Türü Pik Kütük Yuvarlak Profil Teneke Soğuk saç Sıcak saç Eski fiyat kilosu (TL) 4.20 7.86 9.80 10.00 18.00 12.00 10.50 Yeni fiyat kilosu (TL.) 6.20 11.40 14.50 16.40 23.20 17.45 13.70 ] j j ; ! Toz şekerin fiyatı 12 lıradan 16 lıraya, küp şekerin fiyatı da 15.50'den 20 liraya çıkarıldı. Ankara için saptanan bu fıyatlar tiım ıliere göre yeniden düzenlenecek C r.ADA Eski Fiyatı Barış Sipahi Kıbrıs Uzun Maltepe Samsun Kısa Maltepe Hisar Yenice Bahar Gelincik Kulüp Bafra Birinci ikincl Bitlis Doğu 15.00 15.00 15.00 12.50 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.50 2.50 2.00 2.00 2.00 TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. Yeni Fiyatı 20.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 6.50 6.50 5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. | ! ! ! ! ! ! ! ; i • ; I İ ! İ • : : : Çimento ve demire zam belli oldu TL. TL. TL TL TL. i i İ TL. i ! İ ! ııın Fiyat Saptama. Kontrol ve Koordınasyon Komıtesı Başkanlığı bir bıldırı yayınlayarak fiyat artışlarınm doğrudan yansımadığı maddelerın fıyatlarında resmı bır karar ahnmadan artış yapılmamasını ıstedı. ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Ekonomık onlemler paketl ve akoryakıt dışındakı temel mollarla llgılı zamları saptamakla gorevlı Başbakan Bulent Ecevıt ın başkanlıgındakı beş bakandon oluşan komıte onceki gece 22 den sabaho karşı 03 30 dun de 14'den 19'a kodar süren top lantılarında demır celık'e yuzde 40, clmentoya yuzde 60 ve şekere de yuzde 25 35 oranında zam yapılmasım kararlaştırmıştır Yeni zamlı fıyatların e(h gec yarına kadar Resml Gazete'de yayınlanarak yururluğe gırmesl beklenmektedır Bu arada, Te kel'ın sıgara ve kıbrıte yaptığı zamlar da dun acıklanmıştır Başbakon Bulent Ecevlt'ın başkanlığındakl toplantıya Baş bakan Yardımcıları Hıkmet Ce tln ve Faruk Sukan, Sanayl ve Teknolo|l Bakanı Orhon Alp, Malıye Bakanı Zlya MuezzlrH oğlu Ile Işletmeler Bakanı Keı nnn Bulutoğlu katılmışlardır. Öncekı akşam başlayan v* 55 saat suren toplantı da cöncellkla zarnların acıklan(Arkası Sa. 11, Su. Vde) Demirel: "Alıştıra alıştıra getiriyorlar, bu bir soygundur" Cııınhurlyet Haber Merkezl Hukumetco açıklanan zamlor tepkiıor* neden olurken Istan bul a golen AP lıderı Sulevman Uemırel «Zamları tam cıkaramadılar Korkuyorlar mı ne? Bır parcası cıktı, bır parçası çıka mcıdı Alıştıra alıstıra getıriyor lar Bu soygundur » demıştır Demırel bugun topınnarak olan Geııışletılmış II Dıvan Toplan lısında eleşlırılennı ayrıntılı bı cımde ortn/a koyocagmı soy lemıştır Ote yaıidan Turklye Esnal ve Sanatkarlar Kslolet Kooperatıflen Bırnklerı Merke/ Bırlıgı Grnpı Başkanı Kasım Onadım /anılorın vatandaşm satın cılma pucunu sıfıra ındıre cegını one surmuş. Turkıye Odalar Bırlıcjı ve Ankara Tıca ret Odası Meclls Boşkanı Se zaı Dıblan ls« akaryakıt zamla nnın yoklugu daha da karnçılayacagını sovlftmıstır Esnof ve Sanatkarlor Oerneklerı Bırlı gı Yonetım Kurulu Başkanı Cemal Tercan ıse esnotların ve sanatkârların ıpmsılcllflrının go ruş erııiın alınmamasını kınanııştır ISTANBUL AP Genel Baş kanı Suleyman Demırel Istan bullu bazı ışadamlarının onuru na verdıgi yemekte Vehbl Koc Neıat Frzacıbaşı Jak Kamhı Sakıp Sabancı ve fey>az Borkor ın (.ağnlmamalarının nedenı ıle ılgılı bır s.oruyo «Bu kadar yer varmış, bu kadar cagrılmış» demıştır Işadamlarının daha oncelerl Demırel onuruna vordıgı yemek lere soz konusu ışodamlarınm da katıldıklorı hatırlatılınco Demlrol bu soruyu, «Yanl blz şlmdl Işadamlorı II* harp hallnds mlylz, mutarske hallnde mlylı? Onu mu soruyorsunuz? Her Ikisl de değll Bugun yer bu kadarmıs bu kadar cagrılmış Bunu tanzlm eden arkodasların başka turlu duşuncesl olmaz» bıcımınde yanıtlamıştır AP Genel Başkanı Intercontlnental Otelınm 1800 numaralı tTopkapı» odasında dınlenme ye çekllmeden once gazetecıler le bır sure sohbet etmış ceşltII sorulorn karşı «Şimdl hiç bir şey soylemeyeceğlm. Yarın ne Isterseniz soyleyeceğlm» demıştır Demırel hıc konuşmayacağı(Arkası Sa. 11. Su. 4't*) AKARYAKIT DARLIĞI SÜRÜYOR, ARNAVUTLUKTAN 5 BIN TON MAZOT ALINDI (Cumhunyet Haber Merke zı) Yeni akaryakıt fıyatlarının Bakanlar Kujulunca aı, ıklanmasına rağmen sıkıntı dun de surmuş o/ellıkle Ankara'da yurttaşlar aıaçların çalışmaması yuzundon {luraJtlarda uzun kuyruklar meydana getırmışlerdır 1/mırde dolmuş ve mınıbus hatlarına 1 lıra zam verılecej^ı açıklanırken, tanfe venlmemesıne karşın birçok yerde zamlı uygulama başlatılrruştır Malatya da özel otomobıllere cumartesl ve pazar gunu ben/ın venlebılecegi açıklanmış tstanbul'da en kısa dolmuş ucretl, su ruculerce 5 lıra olarak alın maya başlanmıştır ANKARA Bakanlar Kurulunun yeni akaryakıt fıyatlarını açıklamasına ragmen başkcntte dun ben^ın ve motorın daıiığı sumnuştür Ankara'dakı dağıtım ıs tasyoniannın buyuk bir ço^runlugunun çalışmaması nedenıyle pek çok dolmuş ve taksı dun trafıfte tır Yurttaşlar belediye otobuslerınden yaıaı lajımışlar, dolmuş duraklannda da kuyruklar oluşturmıı<}laı dır (Arkası Sa. 11, Su. S'te) Demirel'ın dun Inter Continental Otelı'nde verdlgl yemege sanaylcllerin çagırılmayısı ve tuccarlorın llgı gostermesl dlkkatı çeklyordu. KTFD'DE BEDELSÎZ ÎTHALAT AŞAMALI OLARAK KALDIRILACAK Sedat ERGİN ANKARA. (Cumhurlyet Burosu) KTFD Başkanı Rauf Denktaş' m hafta lclnde Ankara'ya yaptığı gezi sırasında ekonomık ko nularda alınan korarlarla, «Barış harekâtından bu yana KTFD ye sağlanmıs butun olanaklardan cok daha fazlasının sağlan dığı» bıldlrilmlş, «içlnde bulundugu butun ııkmtılara rağmen Turklye'nln yapacağı yardımın KTFD'nln kalkınmo »ureclnl hız landırmosı yanındo, slyasl acı dan da guclu olmasına da yol açacağı» belırtllmıştır Ankara'dakı yetkllller. ekonomık konularda alınan kararlarla llgıll olarak su goruşlerl belirtmektedırler «Ankara toplantısının ordından taraflar arasındo hlcblr goru$ ayrılıgı yoktur. KTFD nln taleplerlnin tumunun saglanabllec»ğl soylenemezs» f e teşhlslerda ve llk»lerd« tam blr goruş blr llgl vardır KTFD'nln 1979 hutcs*lnd» ya tırım harcamaları yuzd* yuz un uzerlnde artırılmıştır. Turklye, KTF'nln bu yatırımının gercekl*smesinde buyuk oranda katkıda bulunmaktadır. Yapılacak miktar maddı yardım Içın belll blr rakam v«r m«k yanhş olacaktır. Cunkü ya pılacak katkı uygulama II* yanl KTFD dekl yatırımların gorC*kl*fm* takvlmlerl II* orantılı olacaktır. Bana karsılık KTFD yetkililerl de butced* mumkun olan her turlu kısıntıyı yapacaklar, savurganlığa karşı «t(Arkası Sa 11, Su 4't*) Iran: Cumhuriyetler Savaşı Ali SİRMEN'in yazı dizisi ABD'ni'n Türkiye'ye yapacağı yardımın 200 milyon dolara çıkarılması önerildi VVASHINGTON (a a ) Amerıkan Senatosu, Carter yonetımının Türkiye'ye ekonomik yardım olarak onerlldığl 96 mılyon doların 200 milyono çıkartılmasını Istemlş vs yardımın kredl olarak değıl hıbe şeklınde verılmesıni onermıştır. Önerıy! getıren Senator John Tovver geçen ay ıcınde Türkiye'ye yaptığı zıyaret sırasında Turkıye'nın sorunlarını yakından ınceleme olanagı buldugunu soylemış ve Turklye ye yapılan yardımın artırılmasının şart olduğunu soylemlştlr Amerıkan Senatosu Asksri Hızmetler Komisyonu uyesl John Tower Turklye ye yapılacak yardım konusundo Amerlka nın ınsıyatıtı ele almasını va gereken hızlo hareket etmesını ıstemlştır (Arkası Sa 11, Su 7de) MSP emeklilerin sorunlarının gündeme alınmasını istiyor ANKARA, (ANKA) MSP Grup sozcusu Konya mılletvekıll Şener Batlal, hukumet hak kındo gensoru ha/ırladıklarını, MSP'nın llk grup toplantibinda, «Memur ve ışcl emeklllerinln sorunlarına egilmedığl gerekcesiyle» hukumetln duşurülme sının Isteneceğlnl blldırmlştlr. ANKA A|ansına bir açıklama yapan 3attal, carşamba günu başlayacak Meclıs calışmala rında, Iktldar grubundan, «But çe Plan Komlsyonunda bekleyen 1970 oncesi emeklllerın »o runlarıyla v* ozelllkle 1974 öncesi emeklllerln Ikramlye haklarıyla llglll yasaların gundem» alınmasını» leteyeceklerlnl blldırmlştır Iktldar muhaletet dıyaloğıınun kurulması içln «CHP' nln Inotlaşmadan vazgecmetlnl» oneren Battal, ozetle şunları soylemıştir«Iktldar grubu, slmdlya ka(Arkosı Sa. 11. Su. S'd«) Bugün 4. Sayfamızda GÖZLEM UĞUR MUMCU Silkinmek... KUVEYT'E GİDEN MACAR BAŞBAKANI, ANKARA'YA UĞRADI ANKARA, (Cumhurlyet Buro su) Kuveyt e gıtnıekte olan Macarıstan Başbakanı Gyorgy Lazar dun Ankara'ya uğramış ve Fsenboğa Havolımanında Başbakan Bulent Ecevıt ıle Ikı saat suren bır goruşme yap mıştır Goruşmeden sonra Macar Başbakanı «aat 13 40 da Kuveyt'e hareket etmıştır bsenboğa Havaalanındakl goruşmeye Dı<jlşlerı Bakanı Ok cun Tıcaret Baktını Koprululer Sanayı ve Teknoloıl Bakanı Alp, Mocar heyetınden d» Dış Tıcaret Bakanı Jozsef Bıro ıle Dışışlerı Bakan Yordım cısı Robert Garaı katılmışlar dır Ecevıt qoruşmeden sonra «Tarıhı ve kulturel bagları bu lunan Ikı dost ulke arasında ye nl Işbırlıgı olanakları soğlandı qını» acıklamış «ener|i tesısle rındekı Işbırlığlnın gonışletılece â.ını |eolo|ik araştıımalar, per lıt yapı elemonları llâc sana yıı vo ılac hammactde(;l konuln (Arkası Sa. 1 1 , Su. 1de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK eclkmenln lcerdlğl tüm sakıncolorlo blrllkte Ecevlt Hukumetınln ekonomik paketl nıhayet oçılmaya başlanmıştır. Paketln ılk belırgln ozelllğlnln zamlar oldugu zaten blllnlyordu Ekonomik acıdan zamların bir zorunluğu oluşturduğu uzerinde genel bir goruş blrliğl başlangıctan berl Ecevit yonetlmlnde egemendl. Ancak zam oranları konusunda aynı şeyl soyleyebllmek olanaksızdı. Zamlar ve Sorular Nlteklm bu konuda belirll kararlara yon*lm*k kolay olmamıstır. Özelllkle damlr • c«llk, clmento ve şeker glbl temel mallarda benimsenecek zam oranları bazı hukumet u yeleri arasında sert tartışma lara kaynaklık etmlştlr. Sanayl ve Teknolojl Bakanı Orhan Alp'ın, bir yuksek yetklllnin deylşıyle «Zam ateşl»ne tutuldugu, oranları surekll artırma çabasında olduğu dlkkatl cekmoktedlr... Bu tartışmalar artık gerld* kalmıştır Bır yıl onc* tek kalamde yapılabllecek zamlar, gecikmeli olarak gerc*kl*şmiş ve zamanlamadakl hata Ecevlt yonetimina donuk bir olumsuzluğu vurgulamıştır. Şimdl uzerlnde durulması gareken, zamların ekonomik ve «lyosal sonuclarını ozenla değerlendlrmaktlr. öngorulen hadeflere varabllmek Içln zam••* (Arkası So. 11. Sü. 6'da) AET Türkiye Ortaklık Komisyonu toplantısında, Ortakpazarm Türk Yunan anlaşmazlığında tara'f olmaması istendi BRUKSEL (ANKA) Avrupa Ekonomık Topluluğu Turkt ye ortaklık konseyl'nın, doıml delegeler toplantısında. Turk heyetı topluluk'tan Turk • Yunan anlaşmazlığında taraf olmamasını ıstemıştır. Bruksel'de ılk kez yapılan toplantıda, Yunanıstan ın topluluga erken tam uyelığının Turkıye'nın çıkarlarını zedelemeyecek b,cımde gerceklestlnlmesı gereğı uzerinde durmuştur Yunanıstan ın topluluğa üve(Arkası Sa. 11, Su. 6da) G | | Içblr hukumat durup dururken zam kararı almaz. M H e l e konu akaryakıt zammı Ise burada blr sanly* '"durup duşunmek gersklr. Blr mal yurt dışından gellyorsa, bunun yurt Içl flyatını belll oranlarda tutmak son derece guctur Yurt dışından pahalıya aldığın blr malı yurt lclnde ucuza satamazsın.' Satarson arodakl farkı devlet hazlneslnden karşılamış olursun Bu Işin baslt kuralı kabaca boyledlr. Bazı donemlerde temel maddelere zam yapmak blr zorunlulugun kocınılmaz sonucu olabillr Bu koşullarda hukumetlerln elinde yeni vergl yasaları cıkarma olanagı vardır. Vergl hangi sınıf ve tabakaların sırtıno yuklenacektlr? Vergl yuku, Işçlye, memura mı, yoksa «beyannameli mukellef» dedlglmiz «serbest kazanc sahıplerıne» ml yukletllecektlr? Buyuk şfrketlere, holdlnglere, yabancı sermaye kuruluşlarına, toprak sahlplerln* ml vergl konacak? Klm ne oranda, ne kadar vergl verecektlr? Bu hukumetln duzenln temellerlnl sarsıcı, daha doğ rusu varlıklı sınıf ve tabakaların kazanclarını sımrloyıcı önlamler almasma olanak yoktur Buna, hukumetln ya(Arkası Sa 11, Su 7de) Delege seçimlerine katılan CHP'lilerin üzerine açılan ateş sonucu 14 yaşında bir öğrenci yaralandı (Cumhurlyet Haber Merkezl) ISTANBUL Uskudar Rumı Mehmet Paşa ınahallesı do lege secımlerı ıçın adı geçen muhtarlıkta bulunan CHPıılenn uzenııe ıkı kışı tarafından sılahla ateş açılmış olay yennde bulunan Cumhunyet Ortcıokulu son sınıf oğrencısı Fu at Bayır (14) başından alrfıgı (Arkosı Sa. 11, Su. 3te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog