Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

%50 İndirimli kitap sattşı Yaymovimiw]o buîunnn 300'U Bşlun btaplar 8/»50 uıdırımlırlır. Uğramekta nreln nduîiz. BOKKMAZ Y W JN DAĞITTMBnbıâU Cad No.M Cafaloiliı/Utantral Cumhuriy 55. Yıl; Sa^n: 19B25 Kurucusu: YUMJS NADİ 350 Kuruş 17 Mart 1979 Cumarlesi ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) EkonomiK paketın zamlora lllşkın bolı.mu buyuk olcude âncekı goce saptanırken dı q>r onlemlorln gorııçulmesı 5 bakandan oluşon komısyon to rnfından dun de surduıulmuş bu arada ctft plaka sıstemııiin Çfıh.rlerarası yollorda ve ttco n toşıtlorda uygulanmaması knrarlaştırılmıştır Daha ânee olınon kararda böyle blr ay nm go7et Imemlştl Bugun acıkianması beklenen «nerıı tasarrufıı onlemlsrlne Core kant lclnde ozel otola ra çıft plaka sısteTiı blr p.un tnk plakalı, ertesl gun de clft plnkalı taşıttorın trafıge cıknbıl m«sl bıcımlnde uygulonacaktır Dolmuş ve taksılor Ise bu kural dışındo h«r gun traflg> cıkablloceklerdır Kent lclnde t 'el otolora getırılen cıft pla kn s smml g«re saotlerınde uy fl j'onmayacak sabah 05 II» ctsam 21 arosında geçerll ola caktır Şehırlerarosı yollarda seyre «Ifln araclar lcin Ise cıft plaka dı/o bır sınırlama getlrılme nnesl kararlaştırılmıstır DOKTORLAR Kent lcinde clft plaka uygu tomosına tabl olmayacok özel ololar sadece doktorlonn oroc lorı olacaktır Bunun dışında hıç ktm«ss lcm ayncalık tonırı ma/ocak, mılletvekillerlnın o raclarına dahı oyrıralık »ag lonmayacaktır NASIL YAYINLANACAK? Çeşıtll mal ve uriinlere yn(Arkaaı 7 BEKI rt/lEl 1 1 r R f t3l .AN K!SAD( VRh t'O MAYIS lu Mnnhul Tei 22 24 60 Paket,,in zam dışındaki önlemlere ilişkin içeriği de kesinlik kazanıyor ÎŞÇt VE TURÎZM DÖVİZLERÎNE KATLI KUR UYGULAMASI KESÎNLEŞTI; ŞEHİRLERARASI YOLLAR ILE TICARIARAÇLARDA TEK Ç1FT PLAKA UYGULAMASI YAPILMAYACAK. Samsun ve Maltepe 15 lıraya, filtreli uzun sigaralar 20 liraya çıktı; filtresiz sigaralar da zam gordu. Toz şekerın fıyatı 16.50 liraya yükseldi. 1 Petrol zammından dolayı bayiler 2 milyar lira kâr etti Yalçın DOĞAN ANKARA, (Cumhurlyat Buro*u) Frfu t Hukumetı tarafından nkaryakıt urunlftrıne yapılan %80 oranın H okı zam mn okaryokıt bayılenne toplom ıkf mn vor lıro dolayındo ek blr kftr getlrdığı soptonmıştır En#r|l v* Tobli Kaynaklar Bakanlıflı Malrye Bnkanlıgı TPAO v« Pptrol Ofısl yonetıcılerl \.e uzman nn aknrynkıi zamlarının (nğılımı ile ılgı ı olorak on rekı g«r<î u^un sure tartışn ı v ıar ve zn n ortınlaıı bellı o'duıju halrle bu ıların on flılımı konıısunrJa aynı goıu^p vaınmn mışlardır Goruş bırlıgı o uşmanıo m ı karşın yıne d«ı bnyllerın eldfl «decnkln rı körlnr «aptonmış Wi hn/ı kıırtılu^lann ılqılılerl kararo «karçı oy» kullnnmış lordır. Petrol zammın'inn sonra HrjTİneye yok'TŞik 6 mıl/ar lırolık Bk bır qp|ır saıj onmıştır Şu anda pelrolu fınanse çriAn Akaryukıt Istıkror fonu fı 6 5 nıılvor lı a zaıa da bu unmoktadır Zamlarrian rlde erhlecek çıolırın Hazıneyo kolan bn lıımu nıi( ak ı,t krnr lonundokı bu zora M knMırrnp/n yrtm Pk du^eydedır BAYI KARLAR! Pn'rol zomm nd u on knrlı» '•ıknn (Arkosı 7 sayfndn) Taskömürüne ortalama % 20 zam yapıldı. Demir çelik ve çimento zamları içın Muezzinoğlu ıle Alp tartıştılar, i Akaryakıt Fiyatlan J ; Ürün türü ; ! ; İ ! İ ; Eski fiyat Yeni fiyat Normal benzin 9.TL. 16 70 TL. Süper benzin 1 1 , T L 19.70 TL. Gazyagı 5. TL. 9,61 TL. Motorın 5 25 TL. 8.65 TL. FuelOıl 3 15 TL. 5.53 TL. Kalorıfer yak. 3.40 TL. 6.53 TL. Tüpgaz 75,TL 125,TL. ( ... ANKARA (Cumhurıyet Burosu) A<nıyakılrj yapılan ^aııı clo j yı^ıyla sotışlar dun sabahta ı 17/9kaclaı şekfcr cmıento ve f • \^ | YY\ O D l O t * AA*V\İ* C A J , e/ltlf//IFI demıı celık e yapılarnk zam dn O C l T f f 1 layıbiyla da bu urunlprın top lan ve parakende satışı pozar 5>€?l\(Bl A | I tfisı calısma saotı sonuna kn durdurjunu ncıklnmıştır dnr durriurulmustur Tekel ri» cıqarn vn kıhnt ^ntıslnrını rinr Hukunptın dun snbnliı' bıldın sıylo elİBrınde bu nıalları bu lunduıan Ofircek VP tuzel lısılo rın verqı doırelorıne bıldırım 5OZ./Ş/ClfI jjOZCl * % * • «w ^« »•**»*•• « » ^ (CCSi V C tCt^ftCîf ' » U v U I yapmaları aetırılmı<;t r Bıı kon o f J f u L f f*Lf 1 U İ J (Arkası 7 sayfodo) ***" V I W I U I V I U ı yururlugea ANKARA (Cumhuriyet Bflrot u ) Petrol urunlftrlne yapıten zam dun acıklanmış. bu oroda şeknr, clmento demlr cellk, sıgora ve komür» d» zam yapılması kararlaştırılmış tır Akoryakıt dışındaki zam oranlon henuz acıkianmamı?. oncok yapılarak zam oranları belll olmuştur Zam oranlormın belırlenmo»I amfieıylo onaıkl o«r# be« Bakandan oluşan v» dun »nbah 04 30 o d»k «ür»n Komı* yon (oplantısında, Malıy» Ba knnı Zıya Mu»zzınoqlu II* Sanayl v» Teknoloil Bakanı Orhan Alp arasında ozellıkle rie mır csl k v« cımento zamlo rına ilışkın anlaşmazlık cıkmış ve Muozzınoğlu toplantıyı yarıda terketmlştlr. BeşM komlsyon toplanfısm dan onc« Bakanlar Kurulunun Zn dok ka süren toplantısı sı rasındo hangi maddelsre zam yapılması gerekt ğı kararı ve rılm ş zamların oronlarının beş bakandan oluşan komlt» taıafından balırlenerek yurutlu ğe gırmesl amacıyla bakanlar «Boş kararnamslaıi» tmzola mışlardır. öt« yandon dun demlr, c»l*, cımentc ve fıltreiı sıgara flyntlarının saptanması konusunda ıkl a/rı toplantı yapılmıştır Ö() leden sonra Başbakan Bu'ent E^ev t n başkanlıqındfj yapılan toplantıya DPT mıısteşarı v* uzmanlnr katılmışttr Gece *aat ?2 de yıne Başbakan Bulent Ecavlt'ln başkanlık ettıâl loplantıda I M D«vt«f Bnkonı Bn»bakan Yardımcıları Hlkmet Cetın Faruk Sukan !ş etmelor Bakanı Kenarı Bulutoglu ve Malıye Bakanı 7ıyo Muezzinoğlu julun ınuş ve gece yarıs na kadir b r lurum degerlendırmesı yapıl Tiıçtır AKARYAKIT FİYAT! ARI Bakanlar Kurulunun akar/odun 17 d» ocıklnnmıştır Y«>ni flyotlarda zom oranı yuzds 67 ılft yü/de 100 arasında değış mektedır Rasmı Gazetenın mukerrer sfiyı'îinda yayınlanorok yuru'lu ge gıren yenı fıyatlor ıllerın rn tlnerllere olan uzaklıklarıno go re defllşmektedır Istanbul da akaryokıt fiyatlan kıt lcln bolırledlğı yenl flyotlar normol betizln 9 00 dan 16 70'e • jp«r benîin 110Cd«n 19 70 «ı flaz 5 00 den 9 61'e motnrln 5 25 den 8 6öe 6 nolu fuel oıl 5 53e kolorıfer yakıtı (fuel oll) 6 53© tupgoz 125 TL no cıka rılmıştır Petrola yapılan znmlorın di 0»r zam yopılacak urunlerln fl yatlorına «natti yansıyocağı» uzermde d« rluıul'iuş ve peı rol zammından hareketle ortn va cıkacak «nlspi flyatlar» bnş Bokandan oluşan komısyonun saptamrısına bırakılmıştır Bu nedenle Bokanlar «boş karar name» Imzolomışlar ve fivat(Arkosı 7 »ayfcıda) DİSK Onur Kurulu, Madenİş'ten 4, Banksen'den de 2 yöneticiyi DISK'ten kesin ihraç etti Utanbul Haber Servl^l DİSK Onur Kurulu nun DİSK Anatuzuğu nun 9 ve 3J maddslerınn aykırı davrandıklan qerekcetıiyle gecıcı ıhrac ettığı uys »endıkalara ılışkin kararı taraflara bıldırılmıştır Turkıye Maden Iş Sendıka•ı, Baksen Baysan Sendıkalorını blrer yıl geçıcl ıhrac eden DİSK Onur Kurulu nun, Yeraltı Maden Iş Sendıkasına ria 4 ay gecıcı Ihrac cezası veren kararında oyrırcı T Maden Iş Sendıkasından Murat ToKmak Kemal Doybal Halıt Erdern ve Meh nıet fcrturk ıln Banksen den Yucel Gubukcu ıle Turhan Aiayı do DİSK uyelığınden kesın İhraç Bttığl blldırılmıştır DİSK Onur Kurulu nun konusa ılışkın 15 3 1979 tarıh ve 1 nolu kararınrio ozelle şoyle denılmektedır tSendıkaları oluşturan tpmel. Ideoloıık yo da polıtık blrnk <ieğil, çıkar bırlı^ıdır Se'Uıkalan. (Arkası 7. tayfada) Dışalımı I nisanda bitecek olan lüks otomobiller galerileri doldurdu ITHALAT UYGUlAMA MDA MERKEZ BANKASl NA YATIRM MASI GIRrKtl DÖVIZ MIKTARINI YUKSFK BULAN YURT DIŞINDAKİ ISCILTRIN COGU HAKKINI GALERILERE SATTI Istanbul Haber S»rvlsl Dort sılındırl aşkın luks otomobıllerln dışalımının 1 Nlsan 1979'dn bıtmeel nedenlyle »on gunlerde akın hallnde otomobll dıçolımı yapıldığı •aptanmiftır. r Türkiye KTFD'ne 1 milyar 156 mılyon lıra yardım yapıyor (Cumhurıyet Hnber Markezt) Ankara dokı tsmasıannı tamamlayan K TFD Heyetı dun Lelkoşs ye donmuş Ercan Ho vaa cinında KTFD adına bır otık lonın ynpan Başbakan Mustafa Cogatay «Turkıye den bır milyar 156 mılyon tutarında yardım sag Inrıdıgını» soylemıştır Çagatay tBu yardım KTPD Devletlnın kal kınması ıcırt yeterll hatta fazla sıyla yardımrı olabılecek nıte lıktedır Duşunduöumuz programı uygulayabıloceğlmız blr ortam yarotmış olaraktır» demıştır Öte yandon K1TD Baş kanı Rauf Denktaş, Rum torafmın KTFD nın ekonomlk ocıdan cokme8lnı bekledlâmı b«lırterek «Rumlor bu maksotla blrçok şekild« amborgo, baskı v» taldırı uygulamaktadtr 8un lara korşı onlem almak btzını Oorevlmlzdlr Bunlorı olırkan (Arkmı 7. Myfada) îran Cunıhurîyetler Savaşı H Sılahlar hâlâ susmadı • Başbakanhk onunde kadınlar tpnsı gos H ll^ınr bır karşılama • Ola^lar bıttı mı, yoksa >enı mı ba§hvor 7 • Monarşıden «Mollarşı >^e. Itholat hakkının 1 nlsanda bltmcsl neden y !• lukt otomobll a?ık 10 bln otomobüln girlç yoptığı anlaşılmıştır Bu arado bo7i gal"ırl sohlplerınln Malıye Bakanlığı nezdınde gırişımde bulunorak «Turkiye y» dovlz tağ lanmosı lcln töz konusu uygu Ithcjil furyatı ıııruyor Bu konurla bazı galerileri yurtdışında organlze olmuj bıclm de luks otomobll »atışı icln Ilan vermektedtrler Pıyasadan yapılan saptamaya gore bu yol lo Turklyeye »on ıkl ayda yak lamantn dovamını talep edeceklerlı oğrenılmış'ır Malıye Bakanlığı 6 Eklm 1977 tnrıhll Rssmi Gnzete de yayınlanan Serl III 18 lu teblığl ıl« (Arko«ı 7 taytada) ALİ SİRMEN'in Yazı Dızisi YARIN CUMHÜRIYETTE SAMSUN'DA I ÖĞRETMEN, KONYA'DA I ÖĞRENCİ YAYLIM ATEŞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ Cıımhurlyet Hab»r Markezl Konya Egıtlm Enstıtusu ogrencısl sol goruşlu Satılmış Karacabey ın oncekı gun bldurulm»•ı, üc kışının de yaralonmasıy\a başlayan olaylor onc*kl gece ve dun de »urmuş, bır 6ğ rencl daha oldurulmuşlur. O'ağanus>tu guvenltk onlem lermın SLwdurülduğu Konya da Aydınlıkevler aemtınde önceki gsce 23'de DMMA oğrancısl »ou goruslu Mustafa Condan evln de otururken dışardan kım lıklerı bıl nrneyen klşılerln octıkları ateş sonucu öldürulmuş soldırganlar belırlenmomıçtlr. O n ftkı gunku kurşunlo na o o yını protesto ftdarı Gazı Lıeesı oörencıleri d« dun derslern g r mevere» boykota glrrnışlordır Bu arada Konyo Adlıye Saro/ı fSnunde ve hukumet alanındo do dflâlşık bovurlnrda cotışmolar olmuş cok soyıdo sanık yokalanarah gozalfma alınrnıştır SAMSUN Ak$om Tlcaret Lısası tarih öflretmenl Cofnr C(ArfcMi Sa 11 Su. 1'd«) KADIKÖY BAHARIYE POSTANESI SILAHÜ 4 KIŞI TARA FINDAN SOYULDU BURSA DA BİR BANKAYI SOYAN IIC KIŞI l]0 BIN LIRA ALIP KACH 16 MART KA1IIAMINI PROTfcSTO ICIN BIR ÇOK OKULDA DERSLERE GIRILMEDI Ankara ve İstanbul Sıkıyönetim Mahkemelerinde duruşmalara devam edildi Cumhurlyel Haber Merkezl istanbul v« Ankara da Sıkıyonetım Mohkemelerınde ceşıtlı duruşmolaro devam edılmış. bnzıları karara bafllanmıçtır. İSTANBUL İstanbul Sıkıyonetım Mnhkemesı ITU memurlarındon Murat Gokcen ı. 24 ooak gunu unıversıtede muracoat kapısındo kendıslnderı klmlık soron gorevlı polıse cUkold» dfldıı^l ıcın 2 oy hapsa. 250 lıra do para ceza<.ına mafı kum etmlştır Mahkpme tuttık (Arkası 7. Saytado) OLAYLARIN ARDİNDAKİ GERÇEK B 'ij\ gerçeklerln yurt copmdn algılanmatı zamona gereksınmesi olan blr Iştir Sozgellml sağda yuvalanmış tarorcularin «Cumhurı/et devle dnln guvenllk kuvvetlerın* yor en dtmcı mıllıyetcl ö cl*r» oldu Qunu ortık klmse Rtıvunomıyor Cunku oloylor, gercegl vurgu lamıjtır Bunun glbl «70 Sfln'.o muhtoc blr Turkıyemln savur Düşler ve Gcrçekler gnnlik lclrtd» ya»aynmoyacflfli da gecıkıni» d» olso ortık herkesın bsnlmfodlğl blr gercektlr Koklu blr vflrgl yacasının g« rnginl ortık tum c«vr«l«r algı lomıştır Cumhurboşkanlıgıncc gorl cvvrılen Botedly* Gellrls rl Yatası da kentsel yaşamı cehennem» csvlren ve patlamaloro gabs blr toplum oluşturan kosullon lylleştlrmek lcln kacmılmaıdı Muhal»tetin yo qun v» sorumsuz dlrenljlerın» karşın cıkarılabilen ve blr an lamcla demokratlk parlomenta rızmln l*l«rlığlnl d * kanıtlayan bu yasoyı Cankaya nın gerl ç«vlrmetl, «zamanlama» bakımın dan dar boğazlarda bulunon ANKARA'DA SOYGUN VE GASP OLAYLARINA KARIŞAN SAĞ VE SOL İKİ SOYGUN ÇETESİ ELE GEÇİRİLDİ • ODTU BILGISAYAR BÖlOMUNDEN TAZMINATLARI Nl ALDIKTAN SONRA A/ RHAN İKİ ULKUCU 13 MARTTA BAHCtLIEVLER EGO TAHSILAT ŞUBESINI bOYMAYA GIDLRKEN YA KALANDILAR SANIKLARlN 14 AYRI GASP Ol A/INI DA HA GCRCLKLfcŞTIRDIKLt Rl ANLAŞILDI GÖZLEM UGUR MUMCU Sosyalizmin • •• (Arkosı 7 sayfoda) • K ugunku konumuz «antıkomunızm'» Yanl komönlzm* K knrşı olan duşuncs Tanrı herkeso du^unnıo yete™ negı vormlştlr Klml komunıst olur klml de antlkomunlst tBur|uva demokrosilerınde» klmse, bır başkasına «ben npoen komunıstsın'» yo da «Arıt koınunı toiıı'» dlye sormaz Konıunıst «e antikomıınıst, ıBorış ıcmde bır oıodo /aşanıayo» calışır. Blzd* oyle mt? Vur kır, oldur yo?atmo, blzd« bu Isln kuralı boyle Antlkomunlst oiabılmek lcln onco komunlzmln ne dem#k olduğunu ya do nn demek olrnodtynı cok lyl bllmek gereklr ABD nln konuylo Hnllı u/mnnlnrı bu konu(Arka«ı Sa 11 Su 7 da) Habcri 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog