Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

ıvıonern rginm ren r ı Beaktas.lstanbul blZ777bl/fö(J7 55. Yıl; Sayı: 19G24 uumnurıy Kuracusu: VUNUS NADl 350 Kuruş 16 Mart 1979 Cuma OKUMA UĞRAŞI Ederi: 35 Lira Isteme cdresı Turkocağı Cad 39 41 Cağaloğlu ISTANBUL "Paket,, 5 bakandan oluşan Komisyona gitti Özel bankalarda 60 milyon dolarlık döviz bulunuyor ANKARA, (Cumhunyet Bu rosu) T C Merkez Bcnkasındakı dövız rezervıerının cen duşük duzey» ınmesı ve dövız darlığının «doruk noktasıno» ulaşmış oıtnası yanında. ozel bonkalaröa mart ayı başı ıtıbonyle toplom 60 milyon dolorlık cio vız rezervı bulunduğu oğrenılmıştır. Alınan bılglye gore, ceşıtlı oze! bonkalarda 1979 başındakl doviz rezervi 100 milyon dolor dolayında bulunmokto ıken, aradan gecen surede özel kesımın (Arkosı Sa. 11, Sü. 4 te) DEMİR, ÇELİK, ÇİMENTO, SİGARA, ALÜMİNYUM VE BAKIRA ZAM YAPILACAK ÜÇLÜ TOPLANTIDA İŞÇİ İSVEREN İLİŞKİLERİ İÇİN AYRI BİR TOPLANTI KARARI ALINDI ANKARA (ANKA) Sut tereyaĞı sabun deterıan bo/o ve ev tıpı elektrıklı fırınların fıyatları serbest bırakıimıştır Sanayı ve Teknoloı. Bakanlığı'nın dunku Resmı Gazete de voyınlanan (eblığı ıle, hayo kompresorlsn brulorler, transformatorler kondansatorler ıle plcstık esash yer doşemelen de fıyot kontrolu kaDsanv dış.nda bırokılmışîır Buna karsın. sancyı gıraılen arasında bulunan bazı kımya ve petrokımyo ürünler kontroi kapsamıno olınmı$tır Sonoyı ve Teknolop Bakanlığı, 3003 sayılı «endustriyel momülatın moliyet ve satış fıyatlannın kontrolu ve tesbiti hakkındakr kar.un» uvarınca, çeşıtlı urunlenn malıyet. fabrıka ve top tan sotış fıyotlormı kontrol etmektedir Resmı Gazete'ae 28 mart 1978 tarıhınde yoyınlonan teblığ le kontrol kapsomı gsnışletılmısken vem düzenlemede sut ve terevağı qibi gıda mad delerı yanında. evlerde kullanılan temızlık malzemelen ve fuelo l e doyalı ısınma donanımı kontrol dışıno cıkortılmıştır Bu urunlenn fıyat kontrolu kopsamı dışıno cıkartılmasının (Oevamı Sa. 11, Sü. 8 d«) SÜT, TEREYAĞI, SABUN, BOYA, DETERJAN FİYATLARI SERBEST BIRAKILDl Yeni akaryakıt fiyatları Ürün türü: Normal benzin Süper benzin Gazyağı Motorin Fuel Oil Tüpgaz Yeni fıyat PETROL ZAMMIBELLİ OLDU SIGARAYA DA ZAM VAR ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Bakonlor Kurulu'nun dun 2 kez toplanmast ve Başbakan ıle bazı hukumet uyelerının ışcı ve ışveren temsılcılerıyle bır araya gelmelerınden sonro akaryokıt zammı belırlenmış dıger zomlor ve onlemlere son bıcımın venlmesı gorevı 5 Bakondan oluşon bır komisyona verılmıştır. Boşbokan Buient Ecevıt dün akşam saat 21'de başlayan Bokanlar Kurulu toplantısma gırerken. toplantının gec saatlere kakar surebıleceğını ve bır acıklama yapılmayacağmı soylemış, ancak Başbakanır bu sozlerıne korşın Bakanlar Kurulu toplantısı sadece 20 dakıka surmuştur. Toplantı dagıldıktan sonra beş bakandan oluşan bır komısyonun uzmanlorlo bırlikte başbakanlıktakı eski Bakanlar Kurulu odasında toplanarak cahşmalannı surdurmuşlerdır Ekonomık onlemlerle ılgılı olarok ışcı ve ışveren kesımlerıyle ortak toplantıdan sonra konu Bakanlor Kurulu'nun ak şam yapılon toplantısında ele alınmış ve yenıden genel çız gılerıyle goruşulmuştur. Ekono mık önlemlerle ılgilı olarak Bo kanlar arasında genel cızgıler de anlaşma sağlanmış; onlem lenn hemen arkasındon petrol, okaryakıt sıgara. alumınyum. baktr ve demıre yopılacak zom. lar ele alınmıştır Bakanlar Ku rulu'na akaryakıt zammıyla ılgılı olarak Enerp ve Tabıı Kay naklar Bakonlığı bır kararnome tasloğı sunmuştur Taslakta zom oronları yenıden gozden gecırılmış ve normal benzin 16, super benzin 20, motonn 9 fu ol oıl 6, gaz yağı 10 ve tup gaz 125 lıro olarak belırlenmışt r Taslak uzermde kısa bır goruşmeden sonra Bakanlar Kurulu'nda sadece super benzının 20 lıradan 17 lıraya duşu rulmesıne karar verılmış ve dı ğer oneoler benımsenmıştır. Akaryokıt fiyatlarmm bel<rlenmesıyle bırlıkte kararname uzerınde caltşmalar yapmak uzere teknık elemanlar Başbakanlığa cağrılmış ve kararnamenın ayrıntılarıyla ilgılı olarak gece yarısındon sonra da suren calışmalar yurutulmuştur Bakanlor Kuru u nda kısa bır (Arkası Sa. 11. Sü. Vdi) Petrol boru hattını yapan İtalyan Türktş etkin fiyat denetimi istedi ANKARA, (Cumhurıy»t Burosu) Turk Iş ekonomıyı guclendırme programıno tlışkın gorüş lerını dun Baştrakan Bulent Ecevıt'e sunmuştur Turk Iş' ın onerılennde etkın fıyat dene tımı yapılması ve zamlar yapı lırken dar ve sabıt geltrtılerin korunması ıcm koruyucu onlemler alınması ıstenmıştır. Turk Iş'ın ekonomık ve sosyal olarak ıkı boiumde belırledığı goruşlerı ozetle şoyledır • Aşırı fıyat artışlarının on lenmesı ıcın etkın tedbırler alınmalıdır • Zamlar yapılırken dar ve sabit gelırlılerı koruyucu onlemler de bırlıkte getırllerek ucret fıyot dengesı sağlanmalıdır • Pıyasa ve fıyat kontrol me kanızması gunun şartlarına go re değıştınlmelıdır • Vakıt gecırmeden uzun vadelı geneı enerıı pianı çalışmalarına gırılmelıdır • Işsızlığın onlenmesı tçın her turlu ekonomık ve sosyal onlemler suratle alınmalıdır • Asgarı ucret komısyonu derhol toplantıya cağırılarak gunumuz şartlarına uygun olcu lerie asgarı ucretin tesbıtı ya pılmolıdır • En az gecm ındırımı en az ucretle bırleştınlerek en az ucretin vergı dıs< Vo'rnası soğ lanmalıdır. 9 Sıhhı ve sosyol koşullon ıceren ucuz ve vadelı konut ya pımına devletce yonelınmelıdır 9 Işcı emeklı maaşlarındakı adaletsızlık gıderılmelıdır 9 Gelır vergısı kanununda gereklı değışıklık suratle yapıl malı vergıde beklenen adalet saâlanmalıdır 9 Vergı odeme zamanı ıle ilgılı vergı sıstemmdekı aynea lıkior ortadon koldırılmalı ve vergılenüırme zamanı ıle vergı nısbetlen eşıt olarak uygu lanmalıdır 9 Yan geiırler ayrı oıarok vergılendırılmelı ve bu yan ge lırier asıl ucrete maîrah olarak katılmamalıdır 9 Kamu kuruluşlan s>VQS' a mac vosıtası olarak kullanılma malıdır 9 Meclıslerde bekleyen ve (Devamı Sa 11, Su 8 de) Condotte şirketinin vergi kaçırdığını uzmanlar mahkemede doğruladı Selim YALÇINER Malıye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Turkıye Irak Petrol Boru Hattı yapımmdan sorumlu Italyan fırması Condotte Strade SPA nın 150 milyon lıro dolayındo vergı kaçırdığını saptadıklarını bı'dırmışlerdır Cumhurıyet Gazetesının 25 eylul 1977 gunlu sayısındo fır manın vergı kocırdığına ılışkın «Italyan Inşaat Şırketı 150 Milyon Ura Vergi Kaçırdı» başlığıyla yer alan haber üzerıns Condotte Strode SPA'nın gazetemız aleynıne oçtığı tazmınot dovasıno dun lstanbul 18 Aslıye Hukuk Mahkemesınde devom edılmıştır Dunku duruş mada tamk olarak dınlenen Ma lıye Bakanlığı Hesap Uzmanları, şırketln vergı kaçırdığını soptadıklorını ve durumu rapor lorında belırttıklerını bıldırmışlerdır. Italyan fırmasının avukatının «Bu rapor, şırketın suc tuluğunun kesın kanıtı mıdır'» bıcımındekı sorusunu da ycrgıc tanıklara sormamıs «Buna karar vermek, bizim işımiz. Onlar, raporlarını vermış durumdalar» demıstır İHBAR VE TEDBİR Fırmanın vergı kacırdığıno Ilışkın habenn yaymlanması (Devamı Sa 11. Sa 7 ds) BAKANLAR KURULU TÜRKİYE'NİN CENTO'DAN ÇIKMASINI KARARLAŞTIRDI ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Mıllî Guvenlık Kurulu, dun yaptıgı toplantıdo. İran ve Pakıstan'ın cekılmelerı ıle bırlıkte CENTO anlaşmasımn sooa erdırılmesı omacıyla ge reklı gırışımleroe bulunulrnasını hukumete tovsıyeye karar vermışiır Bakanlar Kurulunda daha sonra yaptığı toplantıda CENTO don cıkılmasını kararlaştırmış tır Topiantının sono ermesınden sonra Mıllı Guvenlık Kurulu Genel Sekreterlıgınce yapılan acıklamada, İran ve Pakıstan m CENTO'dan ayrılma kararları ıle ortoya cıkan durumun boıgedekı gelışmelenn son ge lışmeler de gozonune alınarak degerland rıldığı belırtılmıştır Acıklamada daha sonro «CEN TO'nun ilgılı cntaşma hukumlerı uyorınca sona erdirllmesı amacıylo gereklı gınşımlerde bulunulması hukumete tavsıyeye karar verılmiştır» dentlmıştır Mıir Guvenlık Kurulunun dun ku olaganustu topiantısını Cumhurbaşkam Fahn Koru turk, Başbakan Bulent Ecevıi Genelkurmay Başkanı Orgene ral Kenan Evren, Başbakaı Yardımcıları Orhan Eyuboğl ıle Faruk Sukan Kurul uves (Arkası Sa 11, Su. 5te KONYA VE ANTALYA'DA Adana'da ÖĞRENCİLERE okula giderken kursunlanan Eğitim AÇILAN Enstıtüsü öğrencilerınden YAYLIM ıkısı ile bır öğretmen ATEŞIYLE yaralandı. DÖRT KIŞİ lstanbul Trabzon Oğrencı ÖLDÜRÜLDÜ Yurdu'nda 154 kişi gozaltına almdı. Mılâs'ta ceşitli bombalama olaylarından sanık 5 ülkücü tutuklandı. Cumhurıyet Haber Merkezı Antalya Konya ve Adana' da Eğıtım Enstıtulerı ogrencılenne yaylım ateşı acılmış, soldırılarda bır oğrencı ıle bır bayan öğretmen olmuş, ıkı ba yan oğ'etmenle 13 oğrencı ya ralanmıştır Gazıantep'te bır şcı de ev rse gıderken arkadan aclan ateş sonucu oldurulmjşiur Erzmcan'da ve Tuncelı cie ceşıtlı eylemlere kaiişoi 3 kışi Ivtılas ta da 5 ulku a ijtuklcnmıştır Gazıantep'te Musl m Sahın adlı bır ışcı arkadan acılan ateşle olduruimuştur Istanbul'da Trabzon Oğrencı Yurdu'nda yapılan aramadan sonra 154 kısı guvenlık kuvvet lerınce gozaltına alınmıştır GÖZLEM UÛUR MUMCU 46 Yasaklanmış Yayın,, ~ IYASI Polıs gecenlerde Ankara'nın Şentep« moholV lesıne yaptığı bır baskında on yaşındokı bır kız cow cugunu <yosaklanmış sol yayın bulunduraugut gerekçesıyle gozaltına almış.. Gozaltına alınan bu kız cocugu, bır iki gun sonra Sıkıyonetım yetkitilerınce serbest bırakılmış. Ceza yasalarımızda tyasaklanmış yayın bulundurmak> dıye bir suc yoktur Bu gıbı suclor, coğulcu demokrosımızln yasalar dışındo arayıp bulduğu <ıllegal> bır boskı yontemıdır! C«zo hukukunda evrensel kuraldır: «Kanunsuz suc ve cezo olmaz> yurttaşları yasada yer almayon bır eylem ıçtn gozattına almak ayıp oldugu kadar suctur da.. cYasakianmış yayın» ne demektir? Şu demektır: Bır mohksme herhangı bır vavın *akkında <toplotma kararı> verir Bu karar gereğınce soz konusu yayın guvenlık kuvvetlerınce kıtapçılardan yayınevlerlnden loplatılır Nicıf 7 Cunku yoso, «propagandoyı» yasakiar Geçıcı onlem nitelığınd« bulunan toplonmo kararı ıle o yayının içerdiğı konuların propagandası onlenmış oiur. Ya (Arkası Sa 11, Su 7'del DİSK, 4 SENDİKAYA GEÇİCİ ÇIKARMA CEZAS1 VERDİ Şükran KETEM OISK ılkelerıne uymadıklo gerekcesı ıle DİSK Onur Kur lu'na verılen 4 sendıkanın dı rumunu goruşen DISK Onı Kurulu Maden • Iş, Bank Sen Baysen Iş Sendıkalar na bırer yıl, Yeraltı Maden Sendıkası na 4 ay surelı ol rak gecıcı cıkarma cezası vı mıştır DİSK Genel Yonetım Kurulı nun bır ay oncekı kararı ger gınce DİSK tuzuğunun 9 \ 33 maddelerıne gore ışlem g mek uzere Onur Kurjıu'na v (Arkası Sa 11 SÜ 5't Haberler 7. sayfada ÎRAN'DAN DÖNEN ALİ SİRMEN YAZIYOR • Humeyni'den sonra Iran'ın en etkili Ayetullah'ı olan Şeriat Medarî, v «Biz Türkiye ilede ekonomik, siyasi ve kültürel yakın ilişki kurmak istiyoruz» diyor. • Ayetullah Şeriat Medarî, İran İslâm Cumhuriyetinde faiz olmayacağını, bankalara para yatıranlann bankanın kârına ortak olacaklarını söylüyor. 6. SAYFADA Ecevit: «Şiddet eylemlerinin kaynaklarına yönelme konusunda çok önemli aşamalar yapildı» ANKARA (Cumhutlyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevıt dun Bakonlar Kurulu toplontısıno gırmeden once yaptığı acıklomada son haftolorao şiddet eylemlerinin Kaynaklanna yonelme konusundo cok onemlt aşamoıat elde edıldıgmı bıldırerek, bu konudo lcışlerl Bakanı Hosan Fehmı Guneş'ın aynntılı acıklamalar yapacağını soylemıştır Ecevıt bırcok şiddet eylemi örgutlerınde bır cözulme aşamasma g nidığını belırterek. «Bu gerek sıkıyonetimın gerek(Arkası Sa. 11, Su. 4'te) AP'den ayrılan Hasan Korkut, «CHP'ye geçme konusunda bir karar vermedim, bir süre daha bağımsız kalacağım» dedi ANKARA, (ANKA) Bır sure once Aaalet Partısınden ısı, fa ederek Bağımsız oldugunu acıklayan Kırklareh Mılletvek 'ı Hasan Korkut CHP'ye gececs gıne ılışkın soylentılerle ılgılı o larak yoptıg ac'klcmada «cHe nuz karar vermış degilım, bır sure daha bagımsız kalmak nıyetlndeyims denıştır Korkut ANKA muhabırıre yaD tığı acıklomada «Istifa gerekcemde de belırttıgım gıbı, APnin bu yapıdakı grup yonetim ku rulu gorev basındo bulundukça o partide gorev yapmam munı kun değildı CHP ye gecme söy lentilerıne gelince bu konudi henuz bır karar vermiş değıllm, bir sure daha bağımsız kalmak nıyetindeyim» demışt r. İSTANBUL'DA KİMLİK BİLDİRİM , SÜRESİ AY SONUNA KADAR UZATILDI lstanbul da yurttaşların Sıkı yonetım Komutanlıgının bıldırısı uyannca yukumlu oldukları kım lık bıldırımı suresı 31 Mart ta rıhıne kadar uzatılmıştır Val lıkce yopılan acıklamayo gore uzatmo ışlemı <cın Sıkıyonetı mm de goruşu alınmıştır lstanbul Sıkıyonetım Mahke mesınde dun ulkucu dort k.şının duruşmasında bır taniK a onıklardan korktuğu ıcm ıfadesı nı değıştırdsgmı b ıd'rmıs ancciK. yargıcın temınat vermesı uzerıne eskı ıfadejını yınelemıştır Sankamış'ta 2 kişinin oldürülmesi olayına, 2 subaylc Muazzez Abacı'nıı nişanlısının adı karıstı KARS, (Cumhurıyet) Sa kamış ta turıstık Sartur Ot lokontasında bırı Jondorma K mutanı beş kışının actıkları at sonucunda otel ışletıcısı Bule Seremet ıle Beledıye Fen Işlı Muduru Yılkut Aksu olmuştı C nayet olayına Muozz Abocı nın nışonlısı Hosan He betlı, Sankamış'ta 9 Tumen gorevlı olan enıştesı Yuzbc Mustafa Malkoc Jandarma K mutanı Yuzbaşı Atılla Ergı Heybetlı nın odamlan Hayret (Arkası Sa. 11, Su 4'i Haberler 7. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog