Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

M o d p r n Fffltim Fen Cumhuriyet 55. Yıl. San: 19623 Kurucu<u: YUNTS NAPİ 350 Kuras 15 Mart 1079 Persembe ANKARA, (Cumhurlyst Burosu) Djnvado boşgosteren «patrol tcrlzt» en yoğun b r bıcımde T0r<ıye'yl etkılemış v» Wr yandan tum yurtto akaryakıt s kıntısı olağonıfstu boyut lora enşırken öte yancfan do 1979 yılınn oderıe sr dengesıno I ıskln planon o'tjst olmuştur Gecen yı programlama B rlığı ıle yop lan anlaşmalaro gore bu yiıin ham pet'Ol ve akorvakıt gers«Sın>mınm buyuk bır bolumu scğlanmış'ı Ancak Iran'dakı g&ışmeler uzenna îum dünyoda bosgosteren cetrol knzi Turkıye nın 1979 yılına dönük tum hesoplaTia lannı karmokonşık efmş bJİunmaktadır Batıh koynok'orco da «petrol yıkımı» olorak nı'eleien gei şnsler tüm duntodo bır yandan p«trol ve akayakıt vokluğuno 6te .nndan fıyattom ologanustu tırmamp guiden gune dunyado pet'oi ka'abarsası nın h zlanmastno yoi oc rrıştır Bugun karsılaşılan d u ' j rro ooro ham pe'rol w » o > (Arkası So 11 Su 1 d») TARTIŞMA Demokratık Sol Aylık Deıgı Mart Savnsı Çıktı 20 lıralık pul karşıhğı Ankara Cad. No 40 Ikdam Han Kaf 2 CağalOğlu Istanbul adresınden ıstenehılır Eeaktas.kanbul Füsun ÖZBİLGEN Merkez Bankasına gelen her döviz, anında akaryakıt ithaline gidi/or TEKÇİFT Wells Fargo kredisinin iki ay daha ertelenmesi için ^irişimde bulunııldu PLAKA TUM YURTTA UYGULANACAK lltilllliltlllillllllltllllillllllliil ifiiifüiifllliilllfiülllflllülilfll M IIIIIIIIIIIIHIillllllH ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Doruk noktasna varmış olon dovız dorlıgı ıla 'gıh oJarok yapılon a'a$tı r malor sonucunda eide edı l#n brtgl'ere göre ano pora v» fatz o'orok dıs borc öde mede «roort v» nıson aylart 1979 yılmın «n ağw döneml» clarak rıtelenmıştır 15 i ı sano değln odenmesı zorun lü borcıor ıcınde ve' alan 62 5 mılyon doiort k Welı= Fargo borcunjn ıkl ay datc erteienmesı amacıyla cobo la r n sürdjröldögu bıldırıı mekted r Bu amac'o New York'td b r bonkavla ihşkı tcurulmuş ve borcun etelen n«sınde bırKac gun Cınde ontaşmaya varılacağı «umu du» belırm şrrr Nıson oyı ıcınde oderme sı zorunlu gerrye kalon 88 mı'yon dolarlık bO'cun 5C mılyon doiarın>n do tanmsal urunlerın dişsatımı >le korsılannosı ongorülmüştür Bu amacio Tıcarst Bakan lığırdo tO'irnsal urunleden ofuşan ve 50 rmlyon dolar tutar nda yeni bır cdıssotım paketo oluştu r ulTiak'd oldu QU Oflremlmışî r Duivo Bankns no otni (Arkosı Sa 11 Su 4'ds) \\m\\\\\\\\\\\\\w\\w\\\\\\\\\\\\ lllllllll!litl!lli!IIIİIIIHIIIIII!lltiHI!l!lHIIHİIWII!l<JIIIİIHHİinillll^ Onlem, 05 21 saatleri arasında uygulanacak ancak resmi plâkalı araçlarla doktorların arabaları uygulama dışında bırakılacak. ANKARA (CumhuHyet Burosu) AKarya* t sıkınt sı nedenıyte uvgulamoyd konuiacak onlem l«r orasında aracionn tsk ve c ft plâkalar oldroK oyrı g^n lerde trafığe cıkdbılmesı u\gu lomasının yurt capındo zorun lu ho'e get'rlleceğı oğrenılmış tır Yakındo ocıkionması bekle nen koraro goro bır gun plâka lo nın son rakomı tek olan ta şıt ar ertes gun de son raka mı c ft olon taş tfar tratığe cı«3 b'lecektır Resm plakelı oroclorla dok tO'laro a t o'obaiar n bu uy gülamciın dışında tUu accgı Koydedılmışlır YstK'i ler bunun dış ndo hıc br toşıt cm o/rım ve oze z n qozet rıeyeceğ m bel rttı şler aksı nalde t *< m°slel< q r J b j nun bu uygulOTian n d ş na c faştırccağını <e s stenın oksa / r'ina vol ocacağ nı Telırtm ş lerd • HANGI SAATLERDE U/gu'ama trafığm voğun ol dugj <« craç ı ı Inn m pm ort < (Arkosı So 11 Sü ıc n s'e^ler m r oğu n îran'dan dönen Ali SİRMEN yazıyor Iran Geçici Devrım Hukumeti Basbakan Yardımcısı Emir Entezam, haik istediği ıçın «Islâm Cumhuriyetı» ongorduklerıni belırtıyor. Entezam, Humeynı'nin elestirileri konusunda, «Ayetullah Humeyni sorunların guçlükle karsılasılmadan en çabuk sekılde çozulmelerinı istiyor» diyor. furkıye ıle ıhşkıyı geliştirmek isteriz,, Avrupa Parlamentosu AErnin Türkiye^ye yardım için "Yeşil ışık,, beklemesini şiddetle kınadı BRUKSEL Avrupa Parla mentosu tacafından hazırlonan roporda AET Top U>UK Konse v ve Komısyonu nun Turkı/e ^e acı! yardım yopmak ıcın başko kuruluş onn «Yejıl ışıgı nı» boklemesı şıddetle k nan mokta ce bu tutumun ortck ı< onloşmasına aykrı bulundjğu kayfed imektedır Raporda Turkıye nm lcınde bLilLndugu eı<onoTiık dorboga zc genış yer varılmış TJTK ye AET Kama Porlamento Komıs .oru P J I 2 yıl ık aradon sonro ven deo foal ,eîe gec rı mes n den dj/ulan memnunluk vurgu 'OT'ık'an sonrd Tu'k ye n n AET ulkplerme vaptığı d sça (Arkosı Sa 11 Sü 6'da) irar Gecıcl Devrım Huku netı BaşMkan Yordtmcısı ve hukunet sozcusu Emır Ente ZOT <Cumhunyet»,n sorulonnı \aiıtlamıştır tntezan «De» nm hareketımizl destekleyen kardeş Turkiye ye teşekkurlen mızı sunonz ve Turk dostları mızla dostca kardeşce ilışkıle rımizı gelıstırmek Isterız* da i St r Emlr EntezaTi ın yan t'orı soyiedır SORU Kıso b r SU'eder Deri ışboş ndo bulunon hjku ~ıet nız gerek u usaı cephevı oluşturon gucler gerek ceşıtlı g'upla' tarafından sert bi' se kılde eleştlrdıyor Daha o i c e bu blnoda s zJ gorm»v« 0«ldl ğımde kadınlardon oluşar o • dukca koiabalık bır grubun b na orundekı goste'Svie kcrSilaştım Bunlara bır de Humeyn nın 8 mort tarıhlı Iron gazeteier nde genış sekhde v«' •[an eteştı ıierını de eklenek aerek Bu durumoa Hukunetı nızın gorev suresı olon refer andumu yopTiok Ano/asc»' raz rlamak ve ozgur seclnı«n aercekleşt^mek olarok Belırtı en gorev suresının sonuna ke (Arkosı So 11 S0 4 de) DİSK, Ecevıt'e 14 sayfalık görüş ve öneri demeti verdı ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) D SK Ger?.! Bnş konı Abduildh Başturk öaşbokon Bulent Ecev t ıle dun Başba<anlı<to yoptıgı goruşme »ırasında DİSK Genel Yonetım Kurulunurt çeşıîlı goruş ve oner lennı kapsayan 14 soyfal'k bır mekîubıj da Ecevıt e sunmuştur DıSK n onerıle'i arasında referaidu''iun yasalaştırılması osga rı ucetler n art rılarak yen den soptonması gensl grev n \aso'aştırılmosı ve lokovtın vaso k l a r l rnası tıcare' kesı (Arkası Sa 11 Sü 1de) Ecevit'le görüşen Türk Iş Başkanı Tunç, "Desteğimiz devam ediyor,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Burosuı Başbokon Bulent Eoevıt dun 10 do Turk Iş Genel Baskonı Ho'ıl Tunc u saat 13 de de DİSK Genel Başkcn Abdullah Bas 1 turk u kab ı ederek kendılerı ne ekonoTir/ı guclendırme progromı konusunda bılgı ver m şt r Turk Iş Ge^el Boşkanıvla qoruşrneden once b r acıklomo vapan Ecevıt bugun ış ve ışcl cevrelerının ortak toplai^ s i n Cuırhurıyet tarıhınde ı k kez ,apılaccgını so\lemş topinn tın n «Cıkorları celışen kesımlerın bıle nasıl bır aroyo gelebıleceklerlnı kıvanç verıc bı cımde ortoyo koyon b<r ofnw (Arkası Sa 11 Sü 7 de) GÖZLEM UGUR MUMCU ^ anlış He&ap... IRAN'DA DÜN DE BIRİ GENERAL 5 KİŞİ DAHA IDAM EDILDİ Oış Haberlsr Servısı l'an da dun de bırı geieral 5 kış r n daho Kurşuna dızı'dığı bıld rılırken DıŞışlerı Bakonı Ke r n Sencabı n n Istıfo ettığı ,oundak so/lentıler da yala^lan •nıştr Dunku dom ordan ucu Dez fui kentınde meydaia qetmış ve Tuğgeıeral Ekber Garafı var\ Yuzbaşı Alı Rehdan ve poiıs şef MuhaTimed Tagı Ha cad cfarn b rt ğ tara'ındon ku(Arkosı Sa 11 Su 2 de) Adana ve Ağrı'da iki kişi öldürüldü Adana Zıraat Fakultesı oğrencuennı taşıjan otobuse yapılan saldırının, 4 kaşı taranndan duzenlendığını büdırdı Dcmırcı'de Eğıtım Enstıtusu'nun sağ goru?lu öğrencılerı CHP ve TOBDER bmaları ıle eskı Uçe Başkanmın ışyermı tahrıp ettı Gazıantep'te bır eve patlayıcı madde atıldı, anne ve kızı yaralandı. Adana da Zıraot Fo<ultesı oğ encılermın otobusu dura<ta dort kışı tcattndan kurşunlon m s sağ gouşlu olduK an b I d rılen bır ogrencı oimuş 3 ogrencı ve bır ışcı o© yaro'ai n,şt r f r> tohr p eaılTiış'ı Gaz antep te bır e e cot a vıc nadde atılmış. anı e ve < ? yoa'anm s; r Agr i n Dogubeyazı' Ic s nde meydana gelen sılahl cotışmada bır K.şı O muştur ETKO orguturun ortaya c ksn mas yla b r l kte b r cok o layın su yuzune cıkması STğ lonmıştir Ankara Emn yet Mudurlüğu Demtrcı Eğıt m Enst tusu nce okuyan sağ gonjş'J ogrenc lerm zıns z gosterıs' sırasındo CHP v« TOB DER lokolı ıle CHP eskı llce Başkanı'nm şye Tun yap' ğı saptamada Erzj rum da oldurulen Doc Orhai Yavuz un ka'led Imes nde rol oyna/on ulkuculem K rnlıkierı be rlentıışiır Buna gore Doc r Yavuz un oldu ulmesınae gor6v a an kışıler n daha once ayn suctan /argılanara» tah ı/e e rtılan Cezayr Baysal ve Harun r Gercek oldugu o 'o v o c < T I Ş tl' Haberlerı 6. sa>fada « nayosa Mahkemesl, 1803 soyılı Af Yasasınm blr A mcddesını ıptal ederksn bır adaiets rlık koynoğını " da kurutmuş oluyor Af Yasasınm ıptal edslen 7 A maddesı, cezalorı Al Yasosı ıle 24 yıla mdırılmış bulunan mahkumlarla, Af Yo sasından once, olum cezası, yaşam boyu hapıs cezoları dışında cezalara carptırılmış olanlar arasında bır eşıt sızlık yaratmaktaydı Eşıtsızlıgın kaynagını soyle tanımloyabılınz Af Yasası cezalorı olum ce/asındon y.ışom boyu hapis aldıkları yaşam b o y j napıs cezas da 24 yılo ın dırılmış mahkumlar Icın soyle bır hukum getırmekley dı t Bu konundan yorarlanıp olum cezaları 30 yıl ağır hapse, muebbet agır hapıs cezaiarı 24 yıl ogır hap se cevrılenlerln şartlı salıverılmelerınde dışando gecıracekleri ucte bir sure bu cezaların uzennden yapılır • Bu hukuksal tanımın arıtmetlk sonucu soyiedır Ya som boyu hapıs cezası yasalorca 36 yıi olarak kabul edılır Af Yasasınm bu maddesi olmasa yasam boyu ha pls cezasına corptınlmış olup da bu cezaları 24 yıl hap89 cevrılen mahkumun «şaritı salıverme» suresı, ceza nın ucte ıkisl olan 24 yıl bıtımmde boşlar Oysa Af Yasası dıyor kı «Hayır Ucte blr sureler verılen ceza uze rtnden değıl cevrılen ceza uzerındendır • 36 yı'ın ucta Ikısl 24 yıl 24 yılın uçte ık'sl 16 yıldır Sartlı solıverme oronlannın hesabı 26 yıl uzerınden ya oılırsa daha yuksek bir oran ?4 yıi tızennden yapılır (ArkoS' So 11 Sü 7 de! Hergün Gazetesinin yazarı Hacıeminoğlu ve Yazı İşleri Müdürü Sözüer I yıl 8'er ay hapse mahkum oldular OLAYLARIN ARDINDAKİ LISE OGRENCISI TUNCAY ^ AŞA.ACAK I OLDURMEKTEM SANfK ULKUCU VEDAT KASlMLAR IN DURUŞMAS'NDA G03 GU TANlKLARININ CEKINGEN DAVRANDIKLARI VE IPADE LERINI DEĞISTIRDIKLERI GORULDG Yargıtay, Onuk ve eski Yonetim Kurulu uyeleriru sorumlu bularak yargılanmalanna karar verdi (Cumhunxet) Burosu) "largntay Yedıncı Ceza Daıresı Ankara Bır n c. Agır Ceza Vlahkemesıiun Ajıadoiu Ajan^ı eskı Gene' Muduru Atıı'a Onuk le o >amanM ) onetım Kurulu u <,eleıı haxkında veraıgı t s •aat Varannı bo.'mjş bo?ma ha a m a a ^nadolu Aıanbi eskı Oenpl M'iduru Mıîla (Arkosı So 11 Su 3'd«) GERÇEK ır pop muzıgı yarışması da olso Turkiye'nın Ku dusde yapılocak Euro vıslon dan çekılnesl yararlı bır karardı Fakat bu yerlnd» karo rırt alınmasında gec kalınmış tı Yarısmanın Kudusde yapı locogı haytl uzun zomondır bei lı olmasıno ragmen kararın sor ondo alınması degışık etkenle re baglanmıstır Bazı Arap ul kelerlnın gfrışımı sonundo boy le bır korara yonelmdıgl Izlenı mı ıster ıstemez komuoyundo yaratılmıstır Zamanlamadakı nato yo da duraksoma olumsuz Zamanlamada Tutarlılık blr göruntuys koynaklık etmis tır Eurovlslon nlhayet blr pop • muzığı yarısmosı denılıp gecl lebilır Ancak şimdl Turk dıs polltl kosına donuk bır CENTO konu su gundsmdftkı yerınl belll »t mektedir Pakıstan ve İrar CENTO dan ceklldıklerıni res nen acıklamıslardır Bu ıkı dost ulke omrunu tamamlem.s bır orgutten cekılme nivetlerl ni cok onceden bellı etmışlerdı Ayrıca Ankaro yo do kororları nı bıldırmıslerdı Bu durumdo ccaba Ecevıt yonetıml de etkm lıgıni tumuyle yıtırmıs olon CENTO'dort cekilme kararını bu Ikl ulkeyle bırlıkte neden al madı? Gelışmelerın pesıne ta kılmak yerlne daha tutarlı bır ramanlomo Turkiye acısından farariı bır dovranışı vurgulo nar mıydı? Aslında Ecevlt hukumetmır CENTO dan cekılıp cekılmeya cegi sorusu da nenuz karsı'ık sızdır Şimdllik ortado yalnız ca dışlslerının bır acıklaması • *•* B (Arkatı So 11 Su 6 6o) Istonbul S kıyonet m mesı n3e Hergun Gozetesı nde 1 ocatt 1979 gunu yovmfanon <Eşgudum Komutanları* başl k ı /azı nec*en /le ycrgıloon ^g 7 ar Doc Dr Necme<.t n Hacı e i n o g ı u 'le gazeten n sorum L. mudü'u Vey s Sozuer 1 >ıl 3 er oy lopse n a n k u n o)mL.ş ad r Mahkene aynco hsr IK 2 nığın Izmıt te 6 oy 20 şer g j n e gozelım o tındo »utulmas m a kararlaştırmıştır r Al beykoyu L sesı og 9nrıs ımcoy Yoşoyacak ı o durnek cn tLtdkıu buljnan j'k^cu Ve •Jat Kasm a' n yarg lonmas na i j n Istcnbul Sıkıyonetırr Mob kerss nde caşlonmştır Dun < j oturu^da d nıenen go^gj ton k o r n n çekıngsn do ran 0 k orı ve ıfodelerın r dKİe gorblmLstur değıştır Çaglayan Ege'nın Yazı İslerı Mudurlerımiz aleyhine açtığı davalara devam edildi . Haberi 7 sayfada ^ * Istanbul Haber Servısl Deı yjnus Tat ı S tes cın verd gı nşoat ızn nde yetk le r nı aş ğ saptanan esk Cotalcn Beled /e Baş*onı ve Istai Düı T l IP1V°* lı C09'O t "n Egp (Arkası Sa 11 Su 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog