Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

İNGILİZCE ALMANCA Languare I earmng Ontreı Cağaloğlu Yol.uju No 39/5 Telefon 2b l>j 24 F K.43 Cıgaloğlu/lstanbu] L.L.C. Cumhuriy 55. Yıl, Sa.n: 1O(Î22 Modern Fgitim Fen Kunıcusu: YUTSTS NADt 350 Kuruş 14 Mart 1979 Çarşamba hl27/7bl7b(J7 Anayasa Mahkemesi Âf Yasası'nın müebbetlerle ilgili yedinci maddesini iptal etti • H'YA KARŞI 9 OYLA ALINAN KARARA GÖRE 7.2.1974 TARIHINDEN ONCE MUEBBET HAPSE MAHKUM OLUP DA CEZALARI AF YASASI İLE 24 YILA IND1RİLEN MAHKUMLARIN SALIVERILME SÜRELERI 4'ER YIL KISALIYOR. alnn «sşitllk» ılkesıne nykrı < M duğunu ılen surmuştu Flmalı t Ağır Cva Mahke.nepi arann da Af Ynsn^rnin cezolnrı M (Arka*ı Sa. 11 Su Vde) Bir ay ' içinde Türkiye'nin 140 milyon clolar dış borç ödemesi gerekiyor. ödenecek borçlar arasında 62.5 milyon dolarlık VVells Fargo ve Renault'dan alınrnış olan 50 milyon dolarlık petrol borcu var. Müezzinoğlu'nun Paris ve Bonn toplantıları Ankara'da «düs kırıklığı» yarattı. llfllliiillllllllllllllllllli™ ANKARA, (Cumhurlyat Burosu) Turkıye nın lcındfi bulunriugu dovlz darlıgımn «ologonustu bo yııtlara ulostıgı» bıldırıhrkpn, 1979 yıı ıcmde dış borclordon dolayı bellı anapara ve fauler ıcın yoklaşık bır mılyar dolnr odennıe rorunlugu olduöu 15 nısan qunuoe dek bu mıktnrdan yaklcışık 140 milyon dolam BAKANLIĞIN DÖVİZ ÖNERÎSl: NORMAL DARLIGI BENZİN 16, SÜPER 19 LİRA DORUK NOKTASINA ULAŞT! ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Ener|i ve Tobli Koynaklor Bn kanlığı petrol urunlerıne yapıl ması ongorulen zam oranları ıle ılgılı eskılerınden farklı olnrak yenl bır secenek daha hazırlamıştır Bakanlor Kurulu kararname taslağı halıne ge len bu son seceneğe qore, normol benzin 16 lıra. super benzın 19 lıraya yukselmektedlr Böylelıkle, benzıne yopılan zam oranı yuzde 8O'I bulmaktadır. Yaklaşık bır aydır Enerp ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı petrol urunlerıne zam yapılmosı ıle llgıli calışmalar yürutmektedır Önce zom oranları ve yenl fiyatlarla ilgıli seklz oyrı seçenek hazırlanmış, daha sonra ge cen hafta bu tsecenekler Ikiye Indırgenmıstır Bır hnftn bovtın(ArkMi Sa. 11. Sü 1'd«) * m> IIIMI octenmesı gerektlğl ogrenılrnış tır. Tuıkıysnm su nnria «dunyodokl dovız rezervlerl Içınde en kotu ulks durumunda olması» uluslararası banknların Turkıye ıcın «artık akredltlf açmamalarıno» neden olmuştur Kredı b ılabılmek amacıyla Par s ve Bonn da duzenlenen Yalrın DOĞAN loplnntılnnn «duş kırıklığı» yarntmasındon sonın IMf nın de «Turk hukumetınin son blr yıldo yoterll hic blr ekonomik on lem almodığı» yolunda blr duşunre taşıdığı blldırilmektedır IMF nın sadece «dovaluos yon» koşu'u onp buımedırjı bu nun cok ot?ainde son bır yıl lcınde hıc bır ekonomik onlom alınmamasına karşı «tepkl duy dugu» edınılen bllgılerdendır Bu tepkının sonucunria IMF' nın «Turklye M o anlaşma koşullannı ağırlostırdığı» ve bun dan dolayı da «devaluosyonda ısror ederak Turkiya'yl onsmll ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Anayasa Mahkemesi 1803 sa yılı Af Yasası nın 7A moddesını ıptal etmıştır 6'ya karşı 9 oyla alınan karara gore, 7 ? 1974 tarıhınden once muebbot aa.ır hapse mahkunı olup da ce zalorı Af Yasası ıle 24 yıla ındirılen mahkumların salıverılme surelerı 4 er yıl kısalmaktn dır Anayasa Mahkemesının son kaıaıında 12 Mart donemınde ceçıtll Sıkıyonetım Mahkemele rınre muebbet hapıs cezasma carptırılan sıyasal mahkumlar do dahıl 877 kışının yararlanacağı oğrenılmıştır. Anayasa Mohkemesi karan Çeıekçesı ya7ildıktan sonro Res mı Gajrete'de yayınlanacak ve bundan sonro sovcılıklor bu karaıın ışığında tahlıye surelerı qelen rnahkumların dosyolonnı ınceleyeceklerdır Bu knrara gore ce/olan 24 yıla ındırılenlenn onumuzdekı gunlerdo lahllye ödllmeleri beklenm^kted r Elpio1! Ağır Ceza Mankemesı An ıvcso Mahkemesıne başvurarak 1303 sayılı Af Yaçası'nın 5oz konusu maddesınn Anayaso'nın 12 maddesmd* yer «konomlk kararlara zorlamakto oldugu» bıldırılmoktedlr. 1 MİLYAR DOLAR Ce^ıttı amaclorla kullanılmış olan borclordan bır bolumunun rinapo.ro ile foızlerınııı odenme) sı bunun yanındo ertelenmlş horciardan bır bolumunun faızlerının oripnmpçı 70 nn nn ne (Arkası Sa 11 Su. 3d«) Sükaıı:"İttifak sistemleri Eaşbakan Yardımrısı, «Orta^d çıkan ycnı şartlar, Türkiye'nin anlasraalarını gözden çevirmesmı za?*urî kılmaktadır görüşündeyız» dedı.. ANKARA (Cumhurıyat Burotu) Devlet Baknnı ve Başbakon Yardımcısı Dr Foruk Sukan, Ortadoğu'dakl son gelışmelerle Turklye nın dunya gundemınn qırtllğını belırtmış «Ortayo cıkun yenl şartlar, Türklye'nın boğlı bulunduğu itllfak »i*l«m l«rı II* anlaşmalarını gozden geclrmatlni zarurl kılmakledır goruşundeyiz» demıştır Sukan dış polıtıkaya lllşkln yaptığı acıklamada supsr devletlenn Ortadoğu bolgesırde Turkıya yı harJef olarak sectıklennı belırtarek şoyle demıştır «Sup»r d«vl»tlerln v« empsryalı«t guçlerın eg«m»nlik «avaş alonı halln» g«tlrll«n Ortadogu bolgatınd» «Imdl d« önemll guncaı hsdel olarak Türkiye'nin secıldiçi onlaşıl maktadır Ortnyo çıkan yenl sartlor, Türkıy*'nln boglı bulun dugu ıttlfak sı*t«ml«riyİB onloş geçirilmeli,, malarını gozden geçlrmesinl rartırl kılmaktadır Turk devleti dostluk onlaşmalarına boglı bir ulkedlr Ancak bu bağlıtığını, kayıtsız şartsız uyma v» kabul «tme anlamıno gelmedlgl husutuna ön«mİB Ifaret etm»k lattrlm 1 Sukan daha •îonra şunlnrı soylemıştır «Turkiye hoklı oldugu mllll davolorını v« msnfaatlerini gozonund» bulunduron ve hur demokratik re|lm esaslarını da z«dftlemeyen yenl blr (devlet politlkası) oluşturmalıdır. Bu devlet polltlkasının gercekle$tlrllmesl lcln uluslararası en ust duzeyde glrlşimlerde bulunulmasını gerekll gormekteylz. Bu maksatla bizzat sayın Bo» bakan Ecevlt'ln hem muttaflk ulkeler ve hem de bolgenln ulkelerl dsvlet ve hukumet başkanlarıyla gorusmelerinln buyuk yararlar sağlayacağına Inanıyoruz..» tŞADAMLARI, DİSK VE TÜRKİŞ TEMSİLCİLERİ YARIN ECEVtT'LE BİR TOPLANTI YAPACAK • TOPLANTIYA IŞCI VE IŞVEREN KESİMI EKONOMİK ÖNLEMLERLE ILGILI GÖRUŞLERINI GETIRECEK VE SORUNLAR UZERıNDE TARTIŞMALAR YAPILACAK . SANAYİ ODALARI BAŞKANLARI DUNKU TOPLANTIDA ECEVİT'E EKONOMİK SORUNLARLA ILGILI GÖRUŞLERıNı YANSITAN BIR RAPOR SUNDU RAPORDA DCMNIN KAL DIRILMASI. DEMIR ÇELIK VE PETRO KIMYA URUNLERININ ITHALAT VE DAÛITIMININ KAMULAŞTIRILMASI ELEŞTIRILIYOR. Başkonlarına hazırlanan onlemler paketı hakkında bılgı verdıklerı ve goruşlerını bıldırmelerını ıstedıklerı oğrenılmıştır Ote yandan Sanayl Odaları Başkanlarının dun yapılan toplantıda, sanayı kesımının dıleklerını ıceren bır raporu Ecevıt e sundukları bıldırılmıştır • ETKO'cu 16 kişi silahları/la ele geçti GÖZLEM UĞUR MUMCU 1 Bulgarlslon Crttd Partlsl Blrincl Snkreteri Dlmltrov, Demirel'ln sozcusü ve gozcusu blr gozeteye verdigı demecte bakınır neler demış Türkiye'nin mesele<erlni ancak Demlrel cözeblllr... Sonra eklamıs: Yakın bir gelecekt» Iktldara gelmesl beklenen AP v« o'nu yoneten buyuk devlet adamı Sayın Suleyman Oemlrel'in Turkiya'nin meselalerlnl cozeceğıne yurekten inanıyorum. Bulgaristan Cıftcl Parttel Bırıncl Sekreterl Sosyallst ulkelerde birjncl sekreter oldukco okkolı adam demektir DeınireJ'in cYakın blr gelecekte Iktidara gelmssınln beklendığım» kaydettikten sonra «AP'ye ozel bir onem vardiklerıni», <0emıral'e ayn bır saygı duyduklarını» beürfıyor va Ooniırol'l «Akıllı ve yapıcı blr devlet adamı», «Turkıye'nın meselelerlnl cozmeyl vazıfe edınmış gerçek bır holk adamı» olarak nltellyor. Damlrel'cl ga^etenın yazdıklon dogruysa, Bulgarlslan Çlftcl Partlsi Bırincl Sekreterl Olmltrov Yoldos, daha »onro şunları do şoyluyor: Turklye onun başbakan oldugu zamanlarda retah lclnde olmuştur.. Bu Dimltrov Yofdaf'm soyledlklerinl okuyunco «Aşkoliun adamo» d«dlm, tAI, Nurl Bayar'ın yerlne AP Ge(Arkası Sa. 11. Su. 7'de) İran ve Pakistan, CENTO'dan çekildiklerini Ankara'ya resmen bildirdiler • DIŞIŞLLRI BAKANLIĞI, KONUYLA II GILI ACIKLAMASINDA «İRAN VE PA KISTAN'IN KARARI ILE CENTO'NUN FİILEN IŞLEVINI YITıRDıĞlNı SÖYLEMEK DOGRU OLACAKTIR» DENILDI. Gizii Maıksist... ANKARA (Cumhurlyat Burosu) Ankata da toplom 17 tedhış oloyını gercekleştırdıklerı saptanan 16 kışıden olu'jan ETKO (Esır Turklerl Kurtarma Örgutu) ortaya cıkanlmıştır ETKO orgutunun oldugu anlaşılon 6 tabanca. 1 av tufeğı. 53 av fışeğı. 1C8 mnrmı 4 nınomı' lo kumu 3 metre fltıl ve 6 adet el yapısı bomba ele geçırılmıştır UGDLILER Ankara Emnıyet Mudurluğö'n den yapılan acıklamaya gore bazı kışilenn Dortyol dakı Melek Sıneması nın ust katında toplandıkıa ı hıldırı.ınış vs bu roya yapılan operasyon do Abı dınpaşa Ulkuru Genclık Derneği illegal Başkanı Mustafo Mercon, aynı derneğın "illepal ıkıncı başkanı Aydemır Uysal v« bu derneO" bağlı Dortyol OBA Başkanı Necatl llgun ya kalanmışlordır Bu sanıkların yapılan sorgulamalarında verdlklerı bılgıler ıle Ankaro'ya ye nı ba/ı eylemler duzenlemek ıcın gelen ve orgutun Ankara illegal ıkıncl başkanı Abıdınpaşa Meslek Lisesı'nden tastık namelı Cemal Celen ıle aynı okul o&ıencısı fcrdal Solak da yakalanr>ıışlardır Daha sonra surdurulen operasyonlar sonurunda ETKO yo oıt sılahları saklayan ve bundan bır sure once Ceberı dn Bahrıye Oral adlı blr kadının oldurulmesı olayından Sıkıyo tlm Mahkemesı'nde gıyaben yargılanan llhan Ekıncı Kayserı'de 2 tabanca ıle yakolanmıştır. Bu arada orgutun bomba yopım ışlerını ustlenen Endustrı Meslek Lısesı oğrencısı Hamdi Ozcan Dınış da Devell rle tabanca ve mermılerle ele gecırılmlştır Ote yandan Kayaş Kosten<ede UGD ıllepal başkanı <h\ rumunda olan Huseyın Gorücu de orgutun sılah ve patlayıcı maddelerını saklamaktan ya kalonmış ve bu sanığın ıfadesı ne daynnorak R kısının evınrin (Arkası Sa. 11. Sö. 5de) Başbakan Ecevıt ve ekonomi ıle ılgılı bakanlar, dun Sanayı Odaları Başkanları ıle yaptık ları toplantıdan sonra bugun de ışcı kuruluşları ıle bır toplantı yapacaklardır Yarın ıse ışcı ve ışveren kuruluşlannın Ecevıt ın başkanlığında bır araya gelecek lerl bıldırılmıştır Bu toplantıya ışcı kesımınden DİSK ve Turklş ışveren kesımınden de TISK ılft Sanayı Odaları Başkanları katılacaklardır Ecevıt'ln ve bakonlann riunku toplantıda Sanayı Odaları Habcri 7. Sayfada ANKARA, (CumhuriyBt Burosu) İran ve Pakistan Merkezı Ant laşma Örgutu'nden (CENTO) ayrılacaklarını acıklamalonndan sonıa orgutten fıilen cekıl dıklerlnl Turk hukumetıno resmen bıldırmışlerdır İran v« Paklston'ın CENTO'dan cekıldıklerını bıldırmelerl ıle bırlıkts CENTO ıttıfakı fıilen dagılma o qelmıştır Pnkıcton (Arkası Sa. 11. Su. 7'da) İÇ GUVENLİK MÜSTEŞARLIĞI KURULUYOR Engin KARADENİZ ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Içışlen Bakanlıstı bunyesınde yenı bır «/ç Guvenlik Kiustefarhgi' ku rulus ha/ııJıklatı tamamJanmıştıı •/( Guvenlik Musteşartıgi'mn •jt>mn olarak olıışturuldugu ve bakanhktakı ı^levınjn ve çalişnıu du/a nının saptandı^ı ogrenllmışUr Buna Rure lçışlen BHkanliKi bunvosmdp bın \o nolun bırımlenne. digprı ı<, pruvenlıi*. bırımlenne bagJı olmak u/ere ıkı musteşarlık olacaktır Ayrıca lçışlen Bakaah/nnın 1934 yılında hazırlanan kurulu^ ya.sasında ıkı mu'i teşarlıgı oldugu, ancak hn ıkıncı musteşarhırın bugunp dogin kullanılraadıgı bu nı> denle ıkırıri v» venı mu.te sarlık duzeyind*kı !ç Ouvenhk Wusteşarhgı>n\n vı <;al nıtelıgı olduRu bıklırıl İSTANBUL'DA BÎR YURT MÜDÜRÜ OLDÜRÜLDÜ Cumhuriyet Habar Merkezl ISTANBUL Von Ogrencı Yuıdu Muduru Mursel Delen. dun sabah oldurulmuştur PolıstBn alııian bılqıyo gore. olny Yedıkule Hao Manav Sokakta bulunan Ifi sayılı Von Öqrenci Yurdunun Mudur odasındo soot 05 45 sıralarındn meydnnn qelmıştır Yurt Muduru Mursel Delen, odasına çelen kımlığı belırlenemeyen 5 kışının sılahlı saldırısına uğramıştır Snl dırı sonucu DPİfln nq'i 'aralanmış SSK (Arkası Sa. 11. Su. 4de) SPOR BAKANLIĞI BİNASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ ANKARA, (oa) Genclık "fl Spor Bakanlığı bınasında dun gecp yangın cıkmıştır Bınanın bodrum katındo saat ?? 40 sıralarında başlayan vangın daha sonra zemın kata =;ıcramıştıı Zemın kot la buyuk hasara yol actıgı sanılan yan gın ıtfnıyenın devomlı su sıkması says sınde kısa /amanda kontrol altına alın mış ve buyumeden sondurulmuştur Yetkılıler soruşturmamn sabotaı ıhtimalı de gozonunde bulundurularok surduruldugunu soylemışlerdır Halit Narin: "Her üretim sektörü, artık zorlayıcı yollarla yönetılmeli,, • IŞVEREN SENDIKALARI BAŞKANI NARİN, YURT DIŞINDAKI IŞCİLERIN DO VIZLERıNIN S E R B E S T KUR UZERINDEN ALINMASINI İSTEDİ . NARİN, «UCRET VE MAA3LA CALIŞAN KEG MI KORUMAK ICIN ASGARI UCRET ORANINDA BIR ASGARI GECIM INDIRIMİ YASALLAŞMALIDIRJ DEDI. • İRAN'DA ULUSAL HABER AJANSj PARS'IN ESKİ YÖNETMENİ İDAM EDİLDİ Dış Haberler SarvHI Iran' da dun, aralarında Ulusal Haber A|ansı PARS'ın eskl Genel Yonetmeni Mahmut Coferyan'ın da bulunduğu 11 kışl daha kurşuna dızllerek Idam edılmlştlr. Bu arada Iron Ulusal Petrol Şırkotlnce onceki gun yapılan bır acıklamada ulkenın ham petrol üretımınln gunde 2 milyon varıll bulduğu bıldirllmıştır Acıklamada bu tutarın 650 bln vorlllnın ulke gerekslnlml Icın. gerl kalan bolumunun de ıhrac edılmek üzere ayrıldığı bıldırılml'jtir (Arkası Sa. 11*Sü. 8d«) Başbakan, Istanbul ilçe mahkemeleri sorununun yeniden incelenmesini istedi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevlt, Istanbul'da acılması duşunulen yenı semt adlıyelerl konusunda. Adalet Bakanı Mehmet Can'a durumu bır daha pruden geçlrmeslne ılışkln bir ya^ı gondermlştlr. Adolet Bakanı Mehmet Can, Cumhuriyet muhobırinin bu konudakı sorusunu yonıtlarken «Sorun, Mllll Guvenlik Kurulu'nda dıle gatırlldl Istanbul Adllyaelnden davaların ve olaylana yogunluğu nedeniyle I» cıkmnt dunıma geldlğl belirtildl. Biz, yeni mahkemeler oçmok su (Arkası Sa. 11. Su. 6da) OLAYLARIN ARDINDAKİ Habcri 7. Sayfada GERÇEK uıctumuzu kıskacında tutan ekonomik darbogazın tum sorunlorın onune gectıgind* kusku yoktur Türkiye'nin ııısanı rjunluk yasanlısmda ar tık doviz darbogazının ne anInma geldigıni her gecen gun cicıho lyl kavramaktadır Yakıtsızlıktan dognıı ulaşıtn tıkanıklığı ozellıklo buyuk kentlerde yaşamı felce ugrotmaya başlomıştır. Motorln ve benzln darlıgı yurt lcl ulasımı da etkllemektedir ve eğer onlem olın Karar Verebilmek mazsa bu durum. kent yaşomını daha da altust etmeye odaydır. Dovlz darbogazındo tıknefes Türkiye'nin, blraz soluk alabllmesi Içln Ivedi olarak «Taze Po ra» bulması zorunludur Mallye Bakanlığı ya do Merkez Bon kosı'ndakl yetkılller. bir oy lclnde odenmesl gereklı 140 milyon Doların nasıl bulunablleceginln kıvrantısı lcındedlrler Daha da onemllsi, akoryakıt dışolımı için Ivedl kradlnln nasıl va nereden bulunabllecegldlr Iron'dakı gelısmaler ham patrolle blrllkte akaryokıt fıyatlarını da olağanustu boyutlara tırmandırmtstır Yetkilller, daha dune dek tonu 170 Dolar olan motorlnln bugun ancak 300 dolara bulunabıldığlnl bellrtmektedlr Gorunumun hlç de lc acıcı olmadığı bellıdir Ceyrak yuzyıldır ızlenpgelen carpık oko(Arkası Sa. 11. Su 6da) Y 12 komur madenı işletmesi hakkı, bedelsiz geri alındı ANKARA (ANKA) Öze! ko sımın 12 komur madenı ışletıne talobı «bedelsiz» olarak qerı alınmıştır Sohalaı Tuıkıye Komur Işletmelerı tarafından ışıotılecoktır Işlelnıe taleplerınln gerl alınması hakkındakı Enorıı ve Tabn Kavmkkıı Bakrınlını rfııyu (Arkası Sa. 11. Su. 7'de) FIKIR URE1MEK Yalnı/ra ıç suvrnhk ko nulaıınri ra:ılecok olan \P bu d suıeKlı relısmainr (Arkosı Sa. 11. Su. Z'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog