Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

DÖRTLER DERSANESI BEKLEMEÜLER 12 MART HIZLI DEVRE 14 MAYIS CoğoloğluUtonbu! Tet 22 24 60 33 Yıl: San. 19621 umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ 350Kuruş ocak a> arasında 600 bın ton motor n gelmesı gerekırken o onde b r program ongorulmuş o masına karşın bu gercekleş memış ve sık ntı doruk nokta sına varmıştır Bır yandon ge rekiı dısalımların yap lomoma c ı bır yandan do tuketımm ay'ardır soylenmes ne karşın. hıo bır btcımde kısılmaması ve o yondekı onlemlenn yururlüğe gırmemesı sık rtınm cson nofc(Arkosı So 11 Sü 4'd«) CAĞDAŞ YAYINLARI KEMAL LSTUN MENEMEN OLAYI VE KUBİLAY 2. BASISI ÇIKTI Ederı 25 Iıro isteme Adresı Turkocaaı Cad 39 41 Cagaloğlu İSTANBUL 13 Mart 1979 Salı Akaryakıt stokları tükeniyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Dovtz darbogazı nedenıyle gercekleşemeyen baglantıların sonucu olarak akaryokıt darlığı doruk noktasına uıaşrrtış durumdadır Yetk lıler o karyak t stoklonnın tukenmek uzere olduğunu aağıtırmnda ozellfkle tıtiz davronılan benzın vo motormde karaborsa başlaK öığinı behrtmısİ6rdır Akaryokıt sıkıntısındo dovız Ctarbog'azı yonmda. gunlerdtr suregeien oncok hâla yürürtuge g.rmeyen tzam naberlerınmı de etkısl bulundugu btldı rıtmekte btına bır de ipros rafı nerısindekı bakım ekienTektedır Ipraş rofınerısı su onda uc te bır kopasıte ıle coi şmakta ve bakına alınmış bulunmakta dır Ham petroı darlığındon yo rarionarak bokıma olındığı bıldlrılert rafmerinın perşembe gu nu yenıden devreye gırmesı beklenmektedlr Perşembe gunürden başlayarak 'proş ozel I kle benzın uretımıne ogırh< verecekt r Ankora ve cevresine gunde 1500 ton benzın dağıt Imasına <arşın tproş bakımo g nnce gun'uk dağıtım 700 ton cıvarı na ınmıştır Ayrıca motorın ol "•lodıgı ıc n benzın taşı/an ton <erier de benz r geNrememek tedır Yetkılılerden olınan bılgtlere gore 1978 torrmuz ayı ıle 1979 Zamlar ve önlemler cuma günii açıklanacak ftNKARA (Cumhuriyet Büro•u) Ekonomık onlemier poJcetı oncekı gece ve dun yapılon toplantılorla son bcımını CİTTIIŞ bulunmcktadır Ekonomık Önlemlerın bugun şveren temsıicılerj ıle yorın da Işcı kuruluslorı ıle yapılacak toplantılarda goruşjıeceğı perşemba gunu yapılacak Bakcınlor Kurj te toplontısındon sonra cuma sabahı yurürfü9« belırtılmektedır. Ekonom k onlem'er poketi başJongıcta Sanay. Malya Enerıı Bokonl kları Musteşar ları ile Merkez Bankası Baskan Ya'dımcısı ve D*>T Iktısadı Planlama Doıresı BaşKonı ta rafndan hazırlanmış doho son ra Isletmeler Bokanı Mo1 /e Bakonı Başbakon Yardımcısı ve Basbokon tarafından yenlden gozden gecınlerek bazı eklemeler yapılmış CHP Genel Yonetım Kurulunda tortışılm ş tır CHP Genel Yönet n Kurulu nun onlem erın daha acık ve radıkal olması oyrıca yapıla rak zarrların cesıtl ke «sımlere etltılerının hesoplanmosı aiınacak onleiıle' n so muHostırılması yolundakl önenlerı uzerıne bu hesop'arıolorn vapılması ıctn DPT ye gonderılmıştır DPT bu konulordokı calısmo larını ve yenı onerılerını pazar ^obarı Başbakan Ecevıt ve Başbakan Yardımcısı H kmet Cetın e sunmuştur Pazar a u i j nPT W ısîes^n (Arkası Sa 11 Su 6'da) Iran ve Pakıstan çekılince CENTO çalışmaları fiilen durdu Dış Hoberler Ssrvisi iran ve Pokıston Hükume'le rı Merkezı Anlaşmalor Orgutu nden < CENTO > cekıleceK lerını cun resmen acıklam ştardır Bovlsce orgatun ca lışmalorı fıtien durmuştur ron Dışlslen Bakanlıgı «Iran Devrıminın Sesı» Rodvosj arocı'ıgıyla >aptıgı acıklamada «Iron ın Merkezf Antlaşma Orgutu (CENTO)'ndekı tum yu (Arkosı Sa 11 Su 1 d«) Demirel 12 Mart'ı "Hükümetin sokağa fidye olarak verilişi,, diye niteledi Erbil TUŞALP MANISA (Cumhuriyet) A P Gene Boşkanı Sule/man Demıre 12 Mart muhtırasımn verılış yıldonumu neaenıyle dun Akh ^ar da sec m otobasuidp aaze'ecılere vaptıgı ocıklama da « O donemde hukumel sokaga fıdye olarak verıldı Bu sokagın zaferıdır» deTiıstır 18 vılda ulkemızde uc muda halenın /apıldıgını bun ardan bırnın sılâhlı dığerının muhtıralı ucuncusunun de motellı oldugunu one suren Demirel şo,le devam etrış'ır « Turkıye bu repmı yurut meyı mutlaka başaracaktır Bunoldıgımız zaman bu re|imin ı cınde care bulunacaktır Dısarı da care aranmamalıdır Bunaldıgımız zaman bu reıımın dısında care ararsak bu, re|ıme ınançsızlık olur Bız bu hadıselerin bır kısmının muhatabı gorulduk Bır kısmında taraf olduk Demokra sı sadece idore tarzı deglldır Hayat tarzıdır Ufak tefek sı kmtılar' 'iol'ın rc'irnd»n ımııt (Arkası So 11 Su 1'de) Washington ve Bonn aracılığı ile İMF'nin yumuşatılması için çalışılıyor ANKARA (Cumhurfyet Bürosu) Uluslarorası Para Fonu nun 0MF) yıllık olagan toplantısına katılmak ıcm gecen hafta Washıngton o gıtn ş olan Malıye Bakanlığı Musteşan Vural Gucsovaş ıle Merkez Bankası Başkoni Ismaıl Hokkı Aydınoğlu oncekı gece Ankaro'ya donmus lerdır Ceşıtlı ulus'ararosı ekonomık eoruniarın ve IMF çalışmatarıiwn deâerlendınld ğı oıaâcn top )t (Arkosı So. 11 Su. 7d«) Ozel kesim üret/m seferberliği ve tüketim kısıttaması isteminde bulunuyor Kenan M0RTA\ Bugun Başbakan Bulent Ecevıt ıle goruşme yapacok olan ozel kesım n kendı ıcınde an losma sağlamış olarok Ankara ya gıdecegı oğrenılmıştır Sanayı Odalan Bırlığı Başkanı Sakıp Sobancı nın başkanlığmda Istonbul. Ege Ankora Kocaelı Eskışehır, Kayserı »e Adana Sanayı Odası Başkanlarının katılacoğı toplantıda odaların kendı aralarında bır on toplantı yapmaaıkları ancak genel ılkelen çoğu kez telefonlo goruşerek saptadıkları anla şılmıştır. Iş cevrelen toplantı ıstem n n kend lerınden geldığım. toplonîının esas omacının Şubat ayında yapılan toplantıda Başbokan Ecevıt'ın yönelttığı sorutara yanıt nltelığmı taşıdığmı belırtınışlerdır (Arkası 8a 11 SO 8d«) Deııktaş: "Köklü önlemler için destek istiyoruz,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) KTFD Başkanı Rauf Denktaş beraberınde Başbakon Musto fa Cagotay bazı bokanlar ve uzmanlordon oluşon kalabalık bır heyetle e<ononık konu larda goruşmelerde bulunmok ve Kıbrıs'o ılışkın sıyosı du rum değeriendırmesi yapıak uzere dun saat 13 15'de Anka ro\a gelmıştır Denktaş Esen boğa da Başbakan Yardımc sı Hıkrne' Çetın ve Dışışerı Ba konl'ğı Kıbrıs Yunamston Iş lerı Genel Muduru Bedrettın Tunabaş torofından karşılan mıştır Denktaş havaalamnda ver dıgı demecte bugune kodor Rumlarla feaerasyonda bırleşı •r jmudu,la yalnııca gec c. on lerrler e yetındıkler rtı belıte rek «Bu kez koklu önlemler almak yolundo Anavatonla iş birllgı yapmok ve de*teğıni sag lamak ıstiyoruz Bes yıllık bır plon Itaıırtodık Bu plan c*'Ç» veslnde yapılacak ısler olına cak koklu önlemler vardır Bu amoçla Ankara ya geldik» de mıst r Denktaş Ankara ya yı bır hazırlık ve somut onen'er le geldık erını de bıldi'mıs'ır Başbakan Yard mcısı Hıkmet Cetın df KTFD nın ekonomık bakımdon guclu bır noktaya getırılmesı cın çoruşbırlıgı bu lundugunu ıkı taraf n tiazırl k lcrı cercevesınde KTFD n n e konon k sosyal ve sıyasal au rumjndakı gelışmelerın goz den geciHİecegtm soylemış «Ozelllkle ekonomık bakımdan daha gUclu v* yapiMl «arunla rını çozmeye yonelik cabaları mızı ılerl blr asomoya goture ceglmıze Inanıyorum» demış Vr KTFD Boşkanı Denktaş da ha sonra gazetecıler n sorulorını yanıtlamıştır DenKtas «Turkıye'nin ekonomık durumu sızi kaygılond'rıyor mu' Her hangı bır yardım talebinde bu lunacak mısınız7> sorusuno «Turkıye'den ekonomlk kosulla nnın taleplerimızi karşılomasmo olanak verdirtrrnyecek herhan gi bır s«y istamlyoruz » vanı' m ve^rrış top umlcrarası go ruşmelerle Hgılı bır scuyo da şo\ e deiKş'ır «Rum toplumu bu aşamada henuz barış masasına otuımo ihtlyacı ve nıyetmde degild'r Bu goruşumuzde yanılmıs ol duaumuzu somlmıyetle arzu • dıyoruz > ^ KTFD olarik e <onomıae koklu onlemiere yo nelmelerın n Rumlarla anlaş na<tan kccocakları şeklın de yorumlanmaması gerektı gını bıld rmıs «Bu onlem ler ve olmoyı tasarladığımız yardım geltcakte onlasmaya ^orsak da Kuzey Kıbrıs Turk u nun •konomık rafahı icln g« reklı olocoktırs sekl nde ko nuşmjstLr CETIN VE ÖKCUN LE GÖRUŞME Den<tas ve Başabokan Mus ta'o C~ ''tcv Ankara ^ T I tp (Arkosı Sa 11 Su 7'de) Akhisar'da 12 mart aleyhine gösteri yapan grubun ateşi ile bir polis öldü • GAZIANTEPTE IKI SOL FRAKSIYON ARASINDA. 12 MART FORUMUYLA ILGILI TARTIŞMA SONUCU BIR OĞRENCI ÖLDURULDU 12 MART I PROTESTO İCIN BIRCOK KENTTE ÖĞRENCILER DERSLERE GIRMEDI KORSAN Ml TINGLER DUZENLEDI ISTANBUL VE IZM R DE BIRCOK ÖĞRENCI GOZALTINA ALINDI Haig: Türkiye endişe verici durumda,, NATO Başkomutam General Hoıg Ankara dakı temaslar nı tamamlayarok Ankara aan ay rılm ştır Haıg Başbakan Ecevit le vap tığı goruşmeden sonro gaze tecılerın sorularını yan tlarKer «Turkiye'nın gıttıkce endıse vencl hâl aîrn bir durum icın de otdugunu» soyleyerek «Eko nomik sorunlarının Batı ıle olan llıskilerinl etkıleyebitecegınl» belırtmtştır NATO BasKomutanı Ha g ıle goaısen Ece ıt «General Ha ig in gorevınden ayrılması bızı uzuyor Haıg'm Turkıye nın sorunlarına anlayışlı bır blçimde yaklasılmasına katkıda bulu nacağına ınanıyorum» demıs tr Haıg ve NATO Avrupa Guney Kanadı Kuvvetlen Komutonı Am ral Scheer temaslarıno dun sabah Mıllı Savunma Bo Kanı Akmandor u zıyaret edereif baslamışlardır ' NATO BaskOTutonları buradan Genelkurma/ Boşkanı Or general Kenan Evren le goruşrruşlerdır Komu*anlar daho sonra duzenlenen bir brıf nge katı'mışlard r ANKARA, (ANKA) MİT Musteşarlıgının tanınmış kışılerın oidurLİmes olaylarıyla llgılı olarak topıanan b Igılerı «llglll dairelere gonderlldlği gerekcesıyle» Ankara Sıkıyo netım Mahkemesıne gonderme dığı oğrenılm ştır Istenen ıstıhbarot bılg len gelmeyınce Ankora Sıkıyonetım Mahkemesı Askerı Hızmetler Eşgudum Daıresı Başkarlı ğına başvurulmasını kararlaş tırmıştır Ankara Sıkıyonetım Mahkemesı Abdı Ipekcı nın oldurulmesı olayından sonro Savcı Doğan Oz davosında MİT Mus tesarlıgına bır vazı yazarok «Bu tur eyiemlenn başlatılmosı ve gelismesl konusunda bugune kodor toplanması zorunlu Istıhbarot sonuclarının gonde rllmesinı» ıstemıştı MİT Musteşarlıgı Ankara Sıkıyonetım Mahkemesının bu s teğını 23 2 1979 tanhlı bır (Arkası Sa. 11 Su 8'de) • • Korutürk Belediye Gelirleri Yasasının 7 hükmünün yeniden gözden geçirümesini istedi DiSK Genel Başkanı Abdulloh Başturk, Cumhurboşkanı Fahn Korutürk un Belediye Gelırlerı Yasosını veto etmesını kınamış. Yerel Yonetım Bokanı Mahmut Ozdem r de tYasada yanlış onlamalar olso bıle bunun uygulamayla duzeltılmesının mumkun olduğunu» soylemıştır. Bu oroda Cumhurbaşkanı Korutürk un yasayı TBMM'ye yedı ano hükmunun yenıden gozden gecırılmesı gerekcesıyle gonderdığı oğrenılmıstır CHP Ortak Gruplan yasoyı goruşmek ıcm 21 Mart gunu toplantıya ccğrı)mıştrr Haberi 7. sayfada • Haberi 5. sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU Ateş'in YanıU.. • yeterince Ecevit, «Newsweek» dergisine, «Batılı dostlarımızın destek göstermeyişleri bizi hayal kırıklığına uğrattı» dedi DR.ERDAL ATABEK, YENİDEN YÜKSEKSAĞLIK ŞÛRASI ÜYELİĞİNE ATANDI ANKARA, (ANKA) Türk Ta btpler Bırlıgı Merkez Konseyı Başkanı ve Sosval Sıgortolar Kurumu Istanbul Hastanesı İc hastalıkları uzmanı Dr Erdal Atabek yenıden Yuksek Saghk Şurosı uyel gıne atcnmıştır Cumhurboşkanı Fahn Ko ruturk Başbakan Bulent Ecevit ve Saglık ve Sosya! Yardın Bakanı Me'e Tan ın ımzaları\la dunku Resmı Gazetede yaynlaian atama Karannda (Arkası Sa 11 Su 7'de) Haberi 5. sayfada Toplu sözleşme görüşmelerı sürerken, işyerinin kapatilmasını Yargıtay yasa dısı lokavt saymıyor Haberi 7. sayfada NEW YORK (AP o a ) Başbakan Bulent Ecevit hoftalık «Newswe«k> dergisine verdığı demeçte Turkıye'n n son derece cıddı ekonomık sorunlario karşı karşıya olduğunu ve Batı dokı dost ve muttefık'er naen bu somnlorın üstes nden gelebılmek ıcm yeterince destek goremeyışınden hayol kırıklığına uğradığını toyleiriiŞtır Törkrye'ntn karşılaştığı boyut to ekonomık ve sosyal sorunların herhangl b;r ülkede buyuk huzursuzluk yaratabıleceğını v» teronzm ıcin de gerek I ortamı oluşturabıleceğını kaydeden Başbakon Ecevit, tG»rç«kler bu Iken, mutteflklerlmızden ekonomlk sorunların cozümu icın yeteri kadar destek göremeyışimiz son der»c« hayal kırıcı olmuştur» demiştır. Ecev t, Turkıye nın Müsıüman sosyalıst ulkelerle llışktlefArkosı Sa. 11. Su. 6'do) A ecenterd» bu koşede. Dlyanet işieri eskl Boşkanı Doç. C Dr Suleymon At»ş ıle Ugili olarak «Van deprem ıc r " t o p l a n a n paraiann bır kısmını' zımmetıne gecırdıgı laa asıyla> kovuşturma aeıldığı yazılmıs ve soz konusu sorusturmayla llgıll «fezleketden parçalar aktarılmıştı Suleyman Ates hakkmdakı dosya şu anda Ankara Sorgu Yargıçlığındadır Ates, hakkmdakı yayını yomtlayon btr mektup gonderdı Tek yanlı suclamalara karşı otdugumuz ıçın Ates'ın gonderdıgi mektubu aynen yayınlıyoruz «Gazetenızın Gozlem sutunundo cıkan "Barış Parası " boşlıklı yaztda, hakkımda tahkıkat yapmokla gorevlendırılen ,kı muhakkıkın duzenledığı rapora dayanarok, Dıyanet Işlerı Başkanı bulundugum sırada deprem felaketzedelerı ıç n toplanan bagış paralarını zımmetıme gec rdığım ıddıa edılmektedır Bu ıddıa asılsızdır Turkıye Emlak Kredı Bankası nda toplanan yardım paraları kurulan komısyonlar taraf ndcn amacına uygun b cmde doğıtılmıştır Yazıda ıddıa edıldtg gıbı komısyonda yalnız Mehmet Corroglu ıle Mustofa Kalfcoğlu değ 1 bunlarla bırlıkte o zaTian Başkanlık Muşavır olan Tevf k Ersen Donatım Muduru Arıf Ozdemır, Evrak ve Idarı Işler Muduru Naıl Arslanpay da vardı Bu arkadaşlarımın hepsı de dogru ve namuslu kışılerdlr Ayrıca deprem boıgesınce para dağıtmak ve kurban kesmek ıcm çesitlı ii muftu ve \aızlennden kurulj 9 kışılık bır komısyon daha vardı Başkanlık nezdındekı komısyon. boşka ıllere g decek yardımları, deprem bolgesındekı komısyon da o bö gede yapılacak yardımları yonetmıştır. Bunların hepsı, Isîemler.nı tutanaklara dayandırm ş lordır Herhangı bır ocık, soz konusu olamaz Acık ıdd'ası muhakkıklere venlen yanlış b İg lere da\annaktadır Moolesef muhakkıkler, benı ve butun komısyon üyelennı (Arkosı Sa 11 Sü 7'de) MİT "llgili dairelere gönderildi,, gerekçesiyle sıkjyönetime bilgi vermiyor MHPK.M.PAŞA LOKALİNDE ARKADASINI ÖLDÜREN ÜLKÜCÜ 20 YILA MAHKUM OLDU • Ankara Sıkıyonetlm Mahkemesınde 1977 de sag goruşlu bır gençı oldurmekten sanık 6 kışi 2 ayla 17 yıl arasında hcpıs cezasına mahkum oldu Sag goruşlu bır kışl de, ıkı kısıve ateş etmekten 8 yıl ağır hapse carptırıldı Haberi 7 avfada Demokrasinin fki Ucu Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU ANAYASA Mahkemesl Turk Ceza Yasası nın 142 maddesının Anayasa yonunden ıncelenmesı isınl gundeme almış Bu haber benı bazı du şuncelere yonelttı AILE meslek, ya da para durumunu bir turlu yoluna koyamayan, bır duzene sokamayan kışılerı kısa ve yotın olarak anlatmak icın ılşın ıkl ucunu bır ara/o getıremedı g ttı J derız Bız de toplum olarak, demokrası uy gulamasının ıkı ucunu yuzyıldan berı bır araya getıremıyoruz ve demokrasi kuşunu ucuso gecıremıyoruz Huzursuzluklar, patlama lar oldu; nıce ozel ve resmi ışkence yapıldı, ozel ve resmı oldurmeler surup gldıyor. Madde madde ve turlu turlu yasalar ve yasaklar var Ve butun bunlor, toplumdo demokrasıyı kurmak ve adaletll bir ortam yaratmak amacını guduyor AMA olmuyor, ofmuyor Demokrasinin <lkı ucu bır araya gelmıyor> bır turlu. BUNUN nedenını herkes kendı kafasına, genış veya kısır duşuncesıne gore açıklamaya ugraşıyor Oysa demokrası oyle her kafadan çıkocak sese ve duşunceye gore değıl. bilimsel olarak kanıtlanıp ortaya konulmuş kurallarına gore oluşur ve ısıer Bunlar toplum bıreylerınce bılınıp sındırılmeden dogal olarak kcbul edılmeden demokrası olmaz Yasalar, yasaklar ve ışkencelerle degıl bılım ve ınançla. katlanı ve hoşgoru ıle kurulur demokrası BILIM şunu soptamıştır Insanlıgm llk cağlorından ben toplumlarda bır takım kışıler fizik ve zeka guçlerıne dayanarak servet paylaşımında aslan payını almışlar, guçsuzler uzerınde egemenlik kurup kolelık kurumunu oluş turmuşlar, bu somuru duzenlnı surdurup koruma ıçın de «Kutsa » dedıkleri bır takım kurallar koymuşlardır R ı kuralların uvaulanmo (Arkosı Sa 11 Su 4 de) Gazeteciler Cemiyeti Baskanlığına yeniden Burhan Felek getirîldi Istanbul Hober Servtsi Gazetecıler Cemiyeti Olagan Genel Kurulu dun yapılmış ve başkailıga yenıden Burhon Feleı< getrılmışt r Tjrızm ve TanıtTa Bakanı Alev Coşkun Is'anbul Belediye Başkanı Ay \BK n Kotıl ın de hazır bulundLgu kongre>e Başbakan Bu lent Ecevit AP Genel Başka nı Suleyman Dem rel, MHP Genel Pas<anı Alpaslan Turkes (Arkası Sa. 11. Sü. 5'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog