Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 MART 1979 DOKUZ ARTHUR HAİLEY'İN ROMANI Türkçesi: Azhe BERGtN Resimleyen: Hikmet ANDAÇ Leah Chrlstopher Colombus Otellnln ylrml beşlncl fcatınrtakl dalrelerınden bııınde, yazı yazdığı defterden başını kaldırdı «Baba, sona özel blr soru sorabMlr mlylm?» Nım, «Tabıı sorabılırsın,» dedı. «Annemle benın aran artık lyıoe r ıtdı ml'» Kızının sorusunun altında yatan g^rceğı onlcıması, Nlm'ln Ikl sanlyesını aldı. Sonıa olçok bır sesle cevap verdl cEvet, iyice duzeldı > Leah, cVe şey etmeyecekelnlz...» dedl. «Yanl oyrılmıyor* tunuz doQH ml?» * " «Eğer scn bunu duşunup kendınl üzüyorsan ortık Cızülmeyi bırakabıllrsln. yavrum. Umarım bu dedlğın hloblr zaman olmaz» «Alı . babocığım » Leah kollarını ıkı yonn acıp bobnbma koştu Ona sıkı sıkı sarıldı <Ah, babocığım, ne kodar sevlndlm. bılemezsln» Nlm kızının korpe yuzunü yumuşak tomasını ve yanaklarından suzulen yaşların ıslaklıijını hlsaetll. Kızını lylce kendlno cekorek saçlarını okşadı. Kongrenln Ikincl gunuydu Şafak Bokerken, oteldekl dalreyl de guneşin parlok ısıkları aydınlatmıştı. Nlm, Ruth ve cocuklar odalarında kahvaltı edlp blr guzel keyıf çattılar. Nlm kahvaltıdan sonra konuşmasının metmne eon blr kez daha gez ottı Programa göre, Nlm saat onda kürsuye cıkıp konuşmaya başlayacaktı Dokuzu bırkac daklka gece, Nım daıreden cıkıp gırlş katına Inmek lcln asansore bindl Öncelıkle orayo gıtmosının bır nedenı vardı Dalrenın pen ceresınden dışarda blr gosterl yapıldığını gormustu Klmlerln ne lcln gosterı yaptıklarını anlamak Istlyordu Nım otelln kapısından dısarı cıkarken. gosterlcllerln ylne aynı kişılor olduklarını. Halk lcm Enenı vo Işık örgutünün sloganlarını kullandıklarını gördu Obsterıcllerın sayısı yuzü gecmlyordu Hlc durmadan otelln önünde gezlnlp slogan atıyorlardı Nım bu ınsanlar yorulmak nedır bılmezler ml, dlye düşundü Dnr kafalılıkton vazgecemez mlydller?. Boşka Nancy zihnini kurcalayan sorulara yanıt arıyordu Şay yapaeak mıtın babaeagım, yanl annemden aynlacak mısınT ••• lorınm düşuncelerlne kulak vermelerl bu denll zor muydu? Nlm, Halk Içın Ener|l ve Işık örautünün, Ulusal Elektrlk Enstıtu8unu ne şekllde •tkılemeyj tasarladığım da kestıremlyordu. Amo bu odamların amaoı. Enstltu yetkllilorlnl etklle mek degll. halkın dıkkotıni e«km«ktl. Iste TV kamerolon do calısıyordu Ah, tablı Davoy Bırdcong da oradayciı buyuk Dır kıvonc lclnde gosterlyl yönetıyordu. Bır ara gosterlcller otele gelen toşıtloro da engel olmak IstedUer Ikl kamyonun otele yaklaşması onlendı Nım bunlardan bırınm süt kamyonu, öbürunun de portatıf yangın son dürücüler yuklenmlş acık blr kamyonet oldugunu gordu. ikl taşıtın da eoforü aşağıya inmlş, gösterıcılerle tartışıyorlnrdı Biroz sonra polısler goldl. Oösterlcılorı otadan uzaklaştır mak Istediler Gostericllerle pollsler arasındo kısa suren bir tartışma oldu Bıraz «onra Blrdeong do orkodaşlarınm yanına glttl ve cok gecmeden de goiterlcllerl oradan uzaklaştirdı Pollsler Ikl kamyonun da otelln kapıtına kadar gelmelerlnl sağladılar Bunları özel otomoblller ve tokaller Izledl Nlm'ln yanındo duron blr kongre üyesl «Şu sorum6uzluğa b'r anlam veroblllyor musunuz?» d«dl «O «erserller, ots 1in yangından korunmasını ve tut gerekalnlmlnl gldermeslnl önlamek ıstedller. Tanrı oşkına edyleyln, neden yaparlar bunu9» Nım başını salladı cBu davronışlorın hlcblr anlomı yok bence > BesbelH gosterieller de aym şeyl düsünmüş olacaklar kl, yavaş yavaş dagılmaya başlamışlardı. Nlm otele dondü, asonsöre blnlp kongrenln yapılacaOı blrinci kata cıktı. Ötekl konnroler glbl U E E 'nün kongresl de pek cok ışadamının muhendısın ve bılımadamının bır araya gelmsslne neden Oımuştu Bu adamlar ortok Borunlarını tekraılayacak lar bırbırlenyle bılgı alışverışlnde bulunacaklor ve toplumsnl acıdan bırbırlarıyle kaynaçacaklardı Her delegenm bu kongredon sonra gorevıne daha cok bağianacagı, ışlerını da ha buyuk bır ıstekıs yapocağı duşuncesı egemencll Bu tur glrlşımler lcm elbette oldukço buyuk blr horcamo yapılıyordu oma kongenln kaca patlayacagını kestırmek olanaksızdı Amn kongro salonunun onundekl bekleme salonunda de legeler kucuk gruplar oluşturmuçlardı Nım de erkencl grup lardan bırıne katıldı Başka enerıı kurumlorının yonetıcılerl arasında Nım'ın eskıden tanıdıflı kışılor de vardı Bazılarınıysa llk kaz goıuyordu Konuşmalann cogu petrol sorunuyla llgıllydl Blr gün önce qplen bır habere bakılırıa OPEC (Petrol Ihrac Eden Ulkoler) ulkelen gelerektekl odemelerın her gun dağer koybeden kâğtt parayla değll oltınla yapıimaeı konusundokl kararlnrından cnymayacaklardı Amerıka Bırleşlk Dovletlerl ll« OPCC yönetıcilerl orasındakı göruşmeler de kesllmlştl. ve de yenl blr petrol amUrcosu artık b r varsayım olmaktan cıkmış nldn'ak ynVir<«in gecel< Mr tehlıke nltelığl koznnmıştı Amborgo gercokleşlrse, bunun elektrlk üreten kurumlor Oıerlndekl etklsl geroekten blr felokntp yol ocacoktı Nlm bu konuşmaları clınlerken koluna blr elm dokundu gunu hıscettı Başını cevırlnce Thurpton Jones'u şu Den ver'dekı dosturıu qordu Haroretle lokaloştılor Thurston «Tun pah'dan ne hnbtrler var?» dlye sordıı Mım yuzunu buruşturdu «PiramıtlBrln yapılması daha hızlı sürdürülmüştü » «Firavunların da iıin belgesl almalanna aerek yoktu deflll ml?» töyle Ursula nasıl?» Thurston kıvanç lclnde «Harlko,» riedl «Blr ooouflumui elacak» «Işte bu cok güzel Kutlarım Buyök gün ne zamon?» Nlm şaşkınlıöını gldnrip kendlnl toplayabllmik lcln zaman kazanmaya bakıyordu Denver'dekl o hofto sonu ve Ursula'nın odasıno gellp yataflım poyfavışını hlc unutamamıştı. •Ooktor doflumun hozlron «onuna doflru olacaömı »öyledl > Hay Allah.. Nlm, doflocak coouflun kendl cocuöu olduflunu anlaması lcln uzun uzadıyo h««ap yapmasına gerek kal modıflını c10»ündü Blden kafası kansmıs, blnblr düşünr» rlhnlne hucum edivermljtl Şlmdl arkadasına ne demejl ye rlnde olurdu acaba? Thurston kolunu onun boynune dolayıp Nlm'ln kuşkuln rını dagıttı «Uriula lle benlm Istedlğımlı blr sey vor» dedl tCocuk doflunco onun Islm bobası olmanı dlllvoruz» Nlm bunu seve «eve yapacaflını söylemeye calıstı amn »özcukler aflzından bır turlu cıkmıyordu Konuçamayacaflını anlayınr.a tekror Thurston'un ellnl sıMı ve bu letefll yorlne getlreceğinl blr bn^ eollnmasıyla onlotfı Jones alleslnin b«beö' en cömert en mujfık Isım bobasına sahlp olacaktı Ikl arkadn» kongrs »ona ermeden yenlden görü«meyı kararla»tırdılar Nlm oradan aynlıp başka deleqelerln yanına glttl Oolden State Ener|l ve Işık Kurumundan da gelenler vardı Nlm bunlarm arasında Ray Pnulsen'l görünce »ofluk blr ıelam vermekle yetlndl J Erlo Humphrey hnnüz gftrOnOrierde yoktu ama daha sonra o da kongreye gnlecektl Nım otPİe dondu kongrenln yapılacoğı salona qlrdl De leçHorclon bi'ly'e Koiıı. natırı lcmsjn'arl cn QK erc'< utin kolabnhf^ın ara'ınr'a lanıdık hır yu"»u farkpttl rnlıfcnln Exaniınor na7efpqî'n n mnhnhirı Nonry Molırı^"ux Idl bu Nım hlc b^Hfmlyordu amn z^rcı ya/or hemen onun yanına qel dl «Merhobo » Nan<y Mclıneaux d^stca blr tavır tnkınmı^tı ve de tatlı tatlı aulıiTi'ııyordu Ama Nım yakın gecrnıstnkı gurtli';melerlnl unu'nmodırtı ıçın kadının bıı lctfnlı^ın») aynı şekilde karşılık voremerlı Ancak Nanry Molıneoux'un gercakten son derpre cııızel ve cekicı hır kadın olduğunıı kabul «tmskten de kpnd nı nlomadı Nanry nıı?el q yınmesını bllıyordu vs gıylmıne çck para harcodığı da bellıydl Nlm 6ofluk b r tovırla «Gunaydm» dedl «Aı önre hn" n ti'1nt!inc'"iı ^l/ın ' > n ıniTin blr kon yaoını aldım Bonn pek kuru qp'H| K'jr^âye cıkınoa buroda \r'\, olnnion dıjında başka sc ıer de soyleme\ı marlıyor musunıız?» «Brtyle blr scy yapmnyı tasarlamıs olsaım blle ölürürn d« ilre » I ' I T I T I I onrprlen orık!amam » Bu ce"ap Nanry'nln hoîuna gıtın s olmolı kl totlı tnttı gııldü fArkosı 11 «ayfada) FELEVİZYON 0"S0O 05 05 RADYO Acılış ve Program Turkuler ve Şarkılar Gunoydın 06 02 Rolqosel 07 20 Koye Haberlor 07 30 Haberler 07 40 Sabahtan Soboho 09 02 Kadın Dünyası 10 01 Arkası Yarın 10 21 Bolgesel Yayın 1105 Okul Radyosu 1200 Bölge Haberlerl 12 10 öflle Clzerl 13 00 Haberler 14 32 Muzlk Bahcesınden 15 20 Şarkılar 15 40 Haflf Müzlk 16 05 Bölge Haberlerl 18.30 HABERLER 18.33 GÖKKUŞAĞI , 19.30 SPOR TRT Haber Merkezl Spor Şubeîl'nce gerçekleştlrllen programda yurt lcl ve dışınaan spor fılmlorl ve ceşıtll maclardan goruntulere yer verlllyor Divinya, hiç bir işle uğraşmıyor tVakıf» dlzlslnln yayınlanacak dörduncü bolümünde Dıvınya, Bill Wood ile Venedlk'tekl tatıllnl surdurmektedlr. Bu oroda Londra'da Işlerln yolunda yurumedlflınl öğrenlr Bazı şlrketler Dlvlnya'nın bankasıylo olan sorunlarını ve VVyatt slrketlnln rüşvet olaymdaki rayıflığını koz olarak kullanarak du rumdcn yararlanmak Isterler. Büyuk blr saldırıya ğecme.erlne karşın Dlvlnya Işlerle uğrasmamaya kesinllkl» kararlıdır. IR l 1 ^=^=^ 10.05 17 02 18 01 1816 18 26 19 00 1930 19 66 Okul Radyosu Akşama Doğru Cocuk Bahcosl Laf Lafı Acor Bölge^el Yayın Haberler Bolgesel Yayın Cavremlzde Yann ?0 02 Cocuklar Irın On nnklkn 20 12 HafH Mıızık 20 15 Köy Dagırcıjı 20 40 Şarkılor 21 20 Tangolar 21 02 Türküier Gecıdl 21 40 Şarkılar ?2 02 Şarkılnr 2? 22 Haflf Mu/lk 2? 40 Turkuler 23 00 Haberler 23 10 01 00 Bolgesel Yoyın Şarkılar 23 40 Türküier 00 0? Gece Konserl 01 00 Program ve Kapanış TRT 3 07 00 07 02 08 00 09 00 09 ^0 10 00 10 30 11 00 1?00 13 00 14 30 1b 00 16 00 17 00 18 00 19 00 ?0 00 20 30 21 00 22 00 23 00 24 00 01 00 Acılış ve Progran» Gune Başlarkan Snbah Konsprl Barok Muzlk Chlcago Topluluflu Calıyor Ccıâdaş Sanatcılarırmz Dıskoteğıınlzden Ogleye Dofiru Sızln lcm Sectlklerımlz Konser Saatl Caz Muzıflı Gunun Konserl Oda Müzığı Plâklor ArasındO Studyo FM Akşom Konserl Liedler ve Aryalor Melodıler Gflcıdl Mıızık Takvımi Gecenın GetlrrJıHarl Pazartesl Konscıri Gece ve Mü/ik Program ve Kopanış 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.15 MtNİK KONSER Salm Akçıl (keman) ve Vedat Kosal (plyano) Kreısler'ln «Aşk Sevlncı> adlı yapıtını yorumlayacaklor. 21.20 ÇALAR SAAT 22.00 ERSEN SÖYLÜYOR 22.30 VAKIF 23.20 HABERLER Minik Konser'de Kreisler'in 'Aşk Sevinci,, seslendirlliyor 08 00 08 02 09 00 09 30 09 45 10 15 in ^n 10 50 11 10 11 40 IIIM Acılış ve Program Gun Başhyor Olayların lclnden Turkuler Muzlk Sözlüğu Şarkılar , kl 2 1800 18 30 18 50 19 00 19 30 19 45 20 15 20 45 21 00 2130 2? 00 22 30 23 00 23 30 ?3 35 23 55 Türk Halk Muzıgl Işte Doğa Hafıf Muzlk Haberler Oyun Havaları Kucuk Koro Kucuk Konser Turkuler Blzrien Sesler Turkuler Gecıdl Sollstler Gecldl Kucuk Konser Haberler Soz E6erlerl Progrnm ve Kapcınış Turkuler Şarkılar Uygarlık Yolunda Turkler 1200 Ceşitn Sololar 12 20 Şarkılar 12 40 Oeytşler Ezgller 1300 Haberler 13 15 Ceşıtll Klöslk Müzlk 13 30 Olayların lclnden == 14.30 Yaboncı Dll öğrenellm 16 00 Haflf Muzlk 16 20 Arkosı Yorın 16 40 Turkuler 1700 Turk Yorumcuları 17.30 Fasıl ERSEN'DEN SEKİZ PARÇA DINLEYECEĞİZ Istanbuı Televlzyonu'ndan Namık Kasapbaşoğlu nun hazırladığı Turk Hafıf Muziğl programının sollstl Erscn < /jöınıır Duasiî «Kader Arkadaşı» «Yenı Baştan Dogmak Istlyorum» «Bu da Blzlerden», «Kalblmdekl Acı», «Akla Karayı Sectım». «ömur Bıteı Yol Bıtmez» ve «Yalvarırım Dınle» adlı parcaları 6oyleyecek. SİNEMAİ BEYOĞLU AS (47 63 15) Metres B Loncar RP DUNYA (49 01 66) Baba Ogul Gelın A Oulnn R l EMEK (44 B4 39) Civi J. Colllns R I FITAŞ (49 01 66) Metres B l oncar R F INCI (40 45 95) Kanal T. Akon KONAK (48 26 06) Baba Oflul Gelln A Ouınn R I 8ARAY (45 64 47) Gecıd A. Oulnn R I 8İTE (47 69 47) Yadeller F Tayfur YENİMELEK (44 42 89) Yadeller F. Tayfur İPEK (22 25 13) Şüru T. Akan ŞAFAK (22 25 13) Yadeller F Tayfur YILDIZ (21 11 37) Metres B Loncar R T ATLANTIK (55 43 70) Kanal T Akın KENT (36 96 12) ölum Kuman R T 8UREYYA (36 06 88) Yadeller F Tayfur USKÜDAR (33 24 75) 1 Oh Oh A Akbaş. 2 Evlılıkte llk Gece A Okay SAIM AKÇIL. (KEMAN) tMINIK KONSER» PR06RAMINDA KOSAL (PIYANO) İLE BIRLIKTE DİNLENEBİLİYOR. VEDAT AKSARAY BULVAR (21 35 78) Kanal T. Akan KADIKÖY AS (36 00 50) RT Ateşlı Kadın GÖKKUŞAĞI Adnan Ûzyalcmer'ln yazdıflı cGarıp Nasıl Okuyacak» adlı kltapdan eecllen bölumle başlayan programda clmnastlk hareketlerınden «Klpe» gosterllecek tartışma bolumund» de Hacettepe Unlversıtesl Ogretlm uyelerlnden Ferhunde Öktem yedı yaş grubu cocuklarda savurganlık uzerlnde duracak Yurdumuzdakl suclu cocuklarla llgılı ıstatlstık bllgllerln yanı sıra sanat olaylarımn do yansıtıldığı bolümde Ankaro Keçlören Çocuk Isıohnvl'ndeki cooukların gunluk yaşantıları eğltlmlerl, calışmaları ve sorunlan da anlafılmaktadır Altay Ömer Ege&eı ıllkomlzdekl cocukların suca vonellş nedenlerlnl de sıralovacak. 'Çalar Saat,,te Ali Ulvi, Füruzan ve Hale Soygazi yer alıyor Oğuz Gundoğdu lle Metln Dev rım'ln bırlıkte hazırladıkları ve Atıllâ llhan tarafından sunulacak aynca şılrlerden örneklere de yer verllecek programın bu haftakl konukları Çlzer All Ulvl, Yazar Füruzan ve Slnema Sanatcısı Hale Soygazi All Ulvl nın clrgllerlyle başlayan prog ramda, sanotcı korlkatürun bu rokrat aydından halka Inmes' olayını Irdeleyecek Füruzan Almanya Izlenımlennı anlatarak Turk kadınının cağdaşlaşma so rununu Tonzlmat ve Meşrutiyetln llerlcl kadınları lle Cumhurlyet dönomlnln llerlcl kadınları arasındakl benzerllk ve ayrılıklan vurgulayacok Programın ücüncü konuflu olan Hale Soygazi Ise rot. konıı seclml. slnemadakl aşk lle günlOk hoyatımızdakl aşk arasındakl ben zerllk ve ayrılıkları anlatacak Soygazi'nln oynadıflı ikl fılmden kısa görüntüler de yer alıyor. TIYATRO FATİH (26 53 80) Hıtler Foşi7mınden Hayat ı Hakıkıye Sahnelerl P Tesl. Perşembe Cuma C Tesl 21 00 C Te&ı. Pazar 15 "Î0 Pazar 18 30 HARBİYE (40 77 20) Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Cor.. Per, Cumo 21 00 Vatan SeverIer Pa/or 15 30 19 30 Yarın Butun Dunya C Teel 15 30 21 00 Emek Köy C Tesl 11 no KADIKOY (36 31 21) Ollekce Car Per Cumo C Tesl 19 00 C Tesl 15 30 Ayak Bacok Fabrikası Pazar 15 30 TEPEBAŞI (44 79 58) Marat YA (M Inselel 37 80 82) Klm Sade P Tesl Salı Cu Bu Herlf Çar harlc herqun ma, C Tesl 20 00. C Tesl, Po 2130 C. Tesl Pazor 18 30 zar, Salı 15 30 DEVLET TİYATROSU (45 53 36) Oda Tlyatrosu Kurnaz Ü8KÜDAR (33 03 97) PotoAvukat Çar C Tesı. Pazar vntsız Hanımefendı Salı M00 Cuma 16 00 Buyuk Sa Cuma. C Tesl 2100, C Tesı lon Gozlerımı Kapnrım Va15 30 Besleme Pozar, P /ıfeml Yaparım Cumo 20 30 Tesl 21.00, Pazar 1530 C Tesl, Pozar 15 00 ALİ POYRAZOĞLU KOR DEVEKUŞU KABARF (44 46 HAN ABAY (49 56 52) Isteye75) Blz Blze Benzeriz P nın Blr Yuzu Karo Vermıyen Tesl harıc her gece 21 15 Zenol P Tesl harıc her Car. C Tesı Pazar 1815 gun 21 00 Ouma 18 30 C Te»l 15 30 Pozor 15 30 DOSTLAR TİYATROSU (AKM) 18 30 Precht Kabore • Çar C Te ANYA MANYA KUMPAN8i, Pazar 18 30 LEVENT K1RCA ARKADAŞ KABARE (25 01 78) Ho ynt'yo Blr Hoyat V«r P Tesl Salı hirıc her akşom 21 30 Cor 1S00 C Tesl 'Pazar 15 30 NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) Nopolyon P tesl horic h»r nkşam 21 30. C tesl Pazar 18 00 21.30. TEVFIK OELENBE (37 87 94) «Hodı Yıno lyısln» Pa/ortesl harıc her gece 21 30, Carçamba, C Tesl, Pazar 18 30.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog