Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

E K f ". CUMHUIMYET 12 M\RT 1379 TİYATRO Cumhuriyet İpek ve ipekliler Yeni Rurmuk taıntsı ıp^klıloıe de yuzda otu/ bır gııımuk zammı kny nıustuı Ko/a ve ıpck ıs tıhbcilatınii/ tnabalh Jti ndyıdo ıhtıyacım/ı te mm ettıktcn baska, ılııa rata da nuısaıt bulun muktudır vo bojlc ol makld. betdbeı buna. rag mon JUIP do ıtlıal nnlı na lagoot goıulmnMr1 dır Ru lıu usta ıpcklı ıı 7oııno 1 3 japan tuccaılarımı/ddn Ismaıl beı lo Koruştıık Bı/o şunlaı ı Mjylodı «ISP ihüynı, dcn len mefhumlı jrıınıek la/ııı dıı Lgoı modenıyet cln iLtolcıı olçulsp ıhtıyîHİa nıedcnıvpl dpifcclcrı nıu va^ı gittiKi eoıulur Sı /n bır hıktno anlatavım Bpn umumı harpten o\ vel A u u p ı v 1 Kitmi) tım Fabnkalaı da <,alıtan ısçı ki7İar aleladf pı yınmışleıdı Ilaıpten surt >a tekı aı KiUıgımde bu kı/ları ıpekhler ıçındo K)rdum Drmek kı bu k i d a r kısa. bır /amnndı ru kadaı de.fri'şıklık ol muştu Herşcyden t \ \ " ! iunn kabul Ptmpk I'ı/ım dır ki umumıyptle ıppk 50 YIL ÖNCE ANKARA 12.3.1929 • ARTHUR Mıllorın Yalın Toirja laıafıncljıı yonotıion «So tıcının Olumu» adlı oyunu Buı sa Dovlet Tıyatrosu sanatrıla rı ıca Kucuk Tıyatro dü sergı a nıyor Cevza Şıpol Yıldırrjl A kı ıcı Ozel Aydın Toyfur Orlıon Melın öelrjın Oya Incı Alıınet Uğurlu Fmııı Cumuvkaya Mus lafo Ug ırlu Halıze G j n Er dogaıı Ayden ır H'r ı fa Uğjrlu ve Rumeysn Bo7dag ın rollerı nı pa /laştıkınrı ıkı bolumkk oyunun dekorlarını Huspyın IVıını j f] ysılorını dfl Ssv ic Gurk k ha7irluJı • LUNACARSKI nın yaz Jıq «O/guıluğe Kavuşlurıılan Don Kişot» adlı oyun Alı Taygun un yonrLimınde Euyuk Tıyatro da çahncleiıyor Yap tın dekorlan ı ı Erkcın Kırtunç qıysılprınl ISP Gul Şengezer gercekleştırdı (naftanın sanat çizelgesi v Sahm ALPARSLAN SİNEMA ANKARA m BABA OGUL VE GELIN 'Heredua Fetraınon ı> / CQ&ın bnlkı da en «ebtot» s nemacısı. anlatım ustnsı ve «cokuş sı nenıacısı» Mauro Bolognlnı n n 19/7 Cannes Şenhgıı de ıl qı uyandırmış fılmı Bır buyuk anstokrat a lcsının ılışkılsıı, dıamı Anthony Ouınn Do mın que Sanda Tabıo Testı nın oyunları/la (Dunya Ko nak) • KANAL Turk sınoması nın q9nc kuşagından onemlı bır fılm daha Guneyds celtık agnlaıının lıalkın saglıgına let1? dusen gırışımlerını onlemoya caliban bır ka/iıiakonıın oyku su Erden Kıral ılk fllmını yo rc ııış Tarıl' Akaıı Tuncer I urti7 Kâmran Usluer ve Ma t nl O honsay oynu/orlar (Va nus Inrı) MÜZIK IbTANBUL • U'PıL Lquıtan AI se/ m p'iliA eaecegı I ( noı f rol ( ıı bı g iı) 11 00 dri A t a Iııı » Ku u VltıkP/ı Koıisoı Sılonundci b ı r reoiUıl i ı • cl \Iıi/iı\ OjşiPnım ııı N ı ıbul I. led yısı Kon>or\ı Hlltııl ; d l l \O fulk MU7U1 Iı eş\a kcid n "iinmddkı kctdında ıpok Iı KOI eıı krnriı de tpeklt ıstıjoı ibtevcc'ktıı Bu ılıbaıla heib.ejın ucu/la mfsı lâzımdıı Bugun ı peklıleıın beher kılosu ıiıi 1 ' 5 lııa vu/do ellı ıpek oluısa f ) lııa 10 ku ı uş yuzdp ellıden eksık olursa 5 lıra kıık kuı u» vu/de onboşttn pksık o l u n ı a d a 3 h ı a vnmıbır kuruş alınır Kalın yun lulenn kılo bajina 81 kuruş 200 kuı u^a k a d ı r olan vun UIPI 98 kabıi pt,muklulaı 31 kuı u>j dltmış santlm ınrp p ı mukluİJi muslın gıbı 1 ıfl kuı us \ e ı n kı bu mutn dıldır Harpten P\ VH IO k u ı u ş a satılan ıpekli bu fuın TOO kuruştuı D P mok kı lıavat p i h i ' ı l ı c ı ıı erıııdo KumıukİPim t ı rıfolpn mupssır olm ıkl ı dır • Istıhiolat Urunlpr ' J < V het Fstekloı ı k > ı ıl iı ı Mefhum ^nlom \!rd"ı ı • v rt Uy carlık V ı a~ı Koşut par11 "1 Um mı haıp Rııınrı ( h n SK \ t "jı Mıtcfir nlı ınl [t V/Mill • IRFAN Şahınbaş ın Sean O Caaoy don cevırdıgı vo yone t m ı ı ı Çotın Korocjluıun qer ce ls tiüicıı «Dunyanın Duze nl» odlı o/un Rr ık Eıen n d» (•oılaıı 'ale Lren In g ı y l p ı ı ıl° Devlet Tıyatrohu nda ızlene b I r SERGİ İSTANBUL • BOGAZIÇI Unıversıtosl Korıkaıur KUIJOJ ıjul\ > fıııdan bu yıl ılk kcz duzeııle noıı va 95 cı prın 111 \apıtının ypr nldıtjı «Unıveiîlte Sorunları 78» konulu karıkatur yar ş ması SjGrgısı Karikaturculor D"r npgı tarafından buıun Isîaı bul B f l p d i ' p j i Karılaur Muzf n IP ncı ncak Sprgı °7 morttnn soı ra Ankora ve l/nıır e de r o'iii u pccklır • BO0A7ICI Universıtoçı Dog cılık Kulubu'nun bagun unıvrr .nnı ın Kırmi/'i Salonu nda aco ragı ve runnrtcsı qunune dnk qor Jİrb IPCPK fotot5raf sergısın dp kulubun colışırr'ları ve kul lcııdıgı mclzrıne 1 "! 1 7 enebılı yrr • ORHAN tısoy un 10 t ırırt ın Moda Aydın Cunalı Sonat Gnk r r ı n IP nthQı rr , ı ı g c ı 23 nıorn kaoar burecek rj jrııl alı l i > h , g v ı ı sı\le ılgılı Dir v o / ı ^ n t o fjO/R ynzıyordu «Sıı v i n o a " ooqa b r ynnr'an qozu onundcı ı o a,aclor yo ı lıklpr \,<Î cıoekler ressanıa nıızaoıiıın ıstedıgl a loclıaı atmosferı sunmuş ko rakıprıne en uynıın konuloıı tcmaları gozu onune spımıj t r» • ISTANBUL Re'i'îamlar Derne gı nın 9 martta Nı^antaşı ndnkı trt«M Ku'tur Vsrkszı ııdo acı lan 18 P'ostık '"npatlor r><*r<j\ • I 24 marla rt>k acık tutulu yor • YUKSEL A r ^ ' m kılub un vcıyımı nodcnıyle duzenlodıfiı «Bır Donem 1951 1961» baş lıklı seıqısıni 13 mart 5 nısan lorıhlon nra'îındn Tunel dekı Bedrı Rnhmı Galerısı nda du zenle\ccek bo ımlcı ındo \ ıpan Fıol U ıil 10'i \ilndfl îstdiıhul Dcv lm Oıipıa \ P Balpsınp sol.t ı 1 >ı v n ı r i i op ı ı VP tı \dlıu o\ ı a c j l u g u n u n \ uiı > • a b i ı OO01 ot vp rna/ıkd In luı\ç" u\ ^uldniH ını \apmı<;tıı Sanattrı 17 opnra \e oncıeUe bııınu tLi oı Qr rllrı ın" ı ıkniı.fı 37 "8 d u ı c n p d i ' \ ı ^ ı ı Dr İpt ı\on d vo ıin 3 ıı b t ı pn A Uguiıan Lafl ISP uı, \ ıl som a ijch ı O kestı a ı ve Splıır Opeıaiı \ P Bplpdno Kons»rvatu\ nrı nd i goır\ lpndıtılmı tır Akspl lıslon Istanbul Devlot Senf mı Or kp ı a c ı ujesıdır • PH \NIST h ndall la Inı Istfinbul D°\ IP' S p n r m O kpslrası Mudurluaru ılf I'.tanbui Fılormını Dprnpfrı n n pprjombo 18 'Oda Ma turk Kulluı MPI kp/ı Sıne <i\ D; vlet KI ısık Turk Mu/ı fo Kojosunun pa a r gunu 11 00 dp Matuık Kuitur Meı kn'inde M'iCd'fi konserın bı t ncı bolumuncıe ltıı /«lı ıı VJII Lıendı ^>evkı BLV IIP S Zı^a O boıvntndan bcsio l n ı dın'cneb leLPk Solıst 4\ la Bu\ukatat)tun ın I pnı ı At Iı Npvres Bei ılo Ismaıl lldkkı B"v dpn o»u>acdgı c oı t '.a'kıdun sonı ı koıo Iıınbuıı Alı l/fiıdı Nıkogos Asa Rı1 at Hcndı Denızlı o"lu Mı Pr\ \p Tanbuıı Mustal'i Ç u u s ı ı n vipıtlaıı nı ( k n d ı ı t c k • 11MUR Sekuli un \o nplliHi htanlml Oda Oı l^est r nı ı n a / u l ı00dc Atatuık Kultuı MPI '<P 'i Konspr Sn l o u ı ı d i bır dmletije (, \i \ oı • SI ( • Drn ıhan Allucj vomlınınclpkı I/mıı DPVIPI S nıonı Oıkpstıası 2 Sajîlık Kuı ultn\ ı onuıuna cunıa 20 iü da \( ı PCP4;I VP, Lurrifiı IMZA GUNÜ ISTANBUL • CUMHURIYfcT yororlarınrio ı Ugur Mumcu «Blr Pıılsuz Dilpkçe» «Suçluıar ve Guclıılor> «Sakıncalı Pıyade» vo «B«J VuKlerımlz»! tuma 1'TOO 19 00 arafı Nışanta^ı ndakı Akade ını Kıtabevınde ımzalayacaklor • UGUR Mumcu Mustafa Ekmokçı vs Mehmet Başaran rumarlesı aunu Kartal dakı Ce rı K tabfi;ında kıtaplarını ım zalayaraklar EROL URAS UĞURTAN AKSCL BUGUN AKM DE nı ı Sri j n ı ndrt du/rnledıpı k mspı dc dınlpn bılecek • Cl MAI Refit Rev yo nptıır pdekı Istanbııl De\İPt Scnfonı Oı kpstıosı nın <ı maıtesı llOOde Alatuık Kulluı M^ıl'tvı Buvuk S i l o n u n d a vcıotLfîi kon pıdo Pı anıst Kendall TayInr a pj lık edpcpk • DRJV/1 ZAD Atlın \n ıiflımındPKi Kulluı Bakınlı h sı 1 Oü do de yıneleypcc rı konscıd" Ccnan Akın ın • Oıkostra SuıtıI dlo nun •la Mınoı \'ı>olonspl Kon (.prtosu VP Sıbphus un R < Mnıot 2 Senıonısı.nı \o ııımlayarak Sohıt Alı Do oan. km ma olınak hp\fan Tış GOSTERI ISTANBUL • I OTOGRAf S a n a a r Sabıt Kalfagıl \ aı ın 1830da Atatur* Kııltur Msrke7i Oda T yatrosu nda suı acaqı d apo*. tıf c(a le rı ıı Jp. Ana iolııdan rıoruntuler \t Ptecok Ilk se rjısıııı 19/3 y lında Sınerıattk Dernegınde a con saııatrı son yıllcırr'a ceşıl Iı dıapozılıf gosterılerı yapnıı? vapı ıaıı bıook /a,ın o qan ı dcı ypı alıni'îtır Ha en Istcınb ıl Bo edı'esıt la Imar Mudu uqu qo P ıı 'irduıınokte o a n Sa b t Ka rınn bu arada Anadolu gr T l = rı yopnakto doqa ve ın saı M1II7 ucme lotonıolık cu Ii/Hiılarcla bulunmat ladır • SINF MA Ya?ar an Daınpğı «SIYAD» bu yıl \apmayı to^ar InrJıgı topiu go ı"rılsrın ıkı nı bu hrjfta «Slriıına Klasıkle rı» büşl qı nl ıııda Atatt k Kul tuı Ms kcınti 0 qercel lcş ırı yor Baş aına sacnı 18 00 ola lak Gaptannn vo Atılla Lor a/ O at ku In I amı buvtıe ı ve Sıınn,ıı C apan gıbı sınpnıa yg zarla r ı taraf ndaıı tanılnnı yopı lüı.ak cjo tcrının p'ogramı çoy lodır Yarın «•Ccnnct Volu» (Flıa Ka7an) carşamba «Um berto D» (Vıttorıo dp Sıra) perşembo «Sahne Işıklorıi (Clıarlıe Cıaplın) cuma «Sam l o n vp Da ılcı» IC B de Mı «) cumarlesı «Vırldıcjna> (Louıs Bı nuel) pazar «Yurltns Kanp» (Or'îon VVollrs) R nlarr'nn «Cennpt Yolu «Cnhnp Kıl In rı> vo «Samsoı VB Dnlılo» Turk ce all/a/ılıriır OJÖBETCİ ECZANELER ) BAKIRKOY C^ıgdem (Cevı/lı Mnh C,ckıı %e Sok 1/A) G/guı (Kaıtaltopn Koşuyolu lrı) hııU (Yt<;ilkoy Unlu Sıte 5 ı 41) Cıhan (Kanaıva Bıılık C\â 1) Güvpn (üungoıpn îjeınu/ I'asdiı 28) Sa n a j ı (Gungoı eıt Sanajı Mah Aydın Cad 9) Aktun (MoıUı Moto Sok iot Huıııyet (Şııme\leı Mnhmutb' l y Yolu Rl/A) Sultanmuıat (Scfnkov Salra Cad \ n) KucuKçekmoce (K (,enmocc ls tjsvon Kıi'jiM J lt) Tpkın (LSPIIIPI Innnu ( ad 14/D BLŞlKTAb Yıldı/ (Yenı Mahalle Maşuklr YokusjU 101) Ahmet (Husrpvgetede Cad l l / i ) Ayfcı (Oıtakov Dcrcboyu Cdd M ı u a k k ı t Sok S4/ A). BoKa/i(,ı (Bobp'v R Uısan Cad 220/A) BhYhO7 SıiKİık (pp^abahçe Pp\n/ FiKiıvın BCYOGLV Srt (Knbataş Beytulmıltı Sok 411 (AgaBamamı *C^d S4 1) ]tıı (laksım M P \ ri mı 27) EMINONU } p^ım (Sul< y m a n n P Suloyniinıvn t ad 7/B) Ayasolya fSııltanalımpt K u ç u k T y a n l v a Cad 41/2) AltRun (Aksaruy IktısapaKası Sok H/1) CYUP Islambey (tslambp\ Cad 10 2) Yonı Umıt (Muı ıtpa'j.ı Mah Kamılbpy Cnd 7) Ümıt (Raml Mıhmndıyp Cad 26) Le\ont (Sılihtaı M Tovzı (.akmak Cad 11/A) O O T/1Ş4 Ege (Dortyol Ordu Cad 214) Sn^rlık (K Koy Ccngi7 Tope) Cad 193/A) IAT1H Sıfa (llııkaı ^pııf Ak^pmsettın Cnd l) Irnıı (Mıhcılnı Cad >7) Moıke? (K M Paşa H Oglu Alı Pasja Cad 22?) Şıfa (Balal Ayan Cdd 02/81) KAD1KOY PHJS fRolıarıve Cad 7fi » A) Vpı da. (Su e ,utluçcşme Cad 97/A) b u ı ı n (Fıkırtepe r r Mandra Cdd ) 5) Lmel (rpnprvolu T ı r n Istasyonu ICai'jisı) Kaplnn Aııf (Şaşkınbakkal ronozlu bok iZ/\) A\'j»ıcı (Rosüıncı Tuccaj Sok 10/1) A.AS/A//MM KaradenU (Baharıja Cad 1) \n ıdol (Okıııpydanı Ku/py Sok Tl \) KAUAhOY Soma (Galata I ulecı Hfindek Cid 40 A) SAH1YLH Aldla^ (Derpboyu ( ed 2fl O Ri tim Ayıal (Ta ab\a Camı Sıtesı 1) U&kUDAR Bo'd (TıstıkAgacı Ekmekdbaşı Sok 21 1) Uskudaı (Sclnıanlpak Cad '5")) 7cvnop Ka mıl (Zc\npp kıırml loptası Cad 489) Guldon (Rp\ loıboyı Iskrlc Cad 25) Mıne ( U m ı a n ı j e Fatıh Mclı rnet Cad 1) Sok 145) ZEYT1NBUHNÜ Uskup (Vplıcfcndı Vfih r, 2 Sok 145) fılmlerp yar verılıyor • YÖNETMEN Betranri Tnvsr nıcr ın onemlı rollerı Ch Pa=; ral ıle f/ıchel Pırcolı oraındn paylaşı on «Şımarık Çocuklar» ndlı 1177 yapımı yarın 16 00 ve ptrşemVo 2100 de Robert Breston un bır gazetecı eklbıy le gcrrekleştı dığı 1977 yılı ya pımı «Hsrhalde Şeytan» odlı fılm he corş.nn bo 19 00 da Fronsız Kulluı Meıkezında go rulebılıyor İZMIR • CUMA ?0 30 da A mnn Kul tur Mprkezı ı de qosterılecck o lan Erıch Kae^tn"r ın aynı adlı yapıtından be\azp«5rdeye uya lannıış renklı (raiTîizca alt vaz:ı Iı «Hnyvanlorın Toplantısı» ad Iı 1979 yılı yapımı konusu şoy led ı «Hayvanlar bır dunya top lanlısı yaparlar ve cocukların yararına blr bnrış anlaşmosı hazırlayarak Insanlara dlkte et tırırler ? • ALSANCAK tokl İ7m»r MI marlar Oda^ı nda gerceklpşe < ek fılnı gosterısınde «Onların Ev en Dogu da Bır Yerde Yaşam Yaşaınak Baldan Tatlı Yo samak Zehır Zıkk m Hn'îtane lerden 1 M a y r Alonı na» adlı yapımlnr \er alıyor SABİT KALFAGIL İN FO7OĞRAFLARINDAN . 9 TURK Sınematek Dernegı nın bu haltakı programında şu fılm ere yer verılıyor Bugun 15 00 «Sıradan Taşlzm» 17 00 «DovİPtı Korupıo Yasasıno f k» yarın 15 00 «Herhaldo Şcytaıu 19 00 «Şınınrık Co cuklaı* corşam'ja 15 00 «Hpr halde Spyton» 19 00 «Şımorık Goouklor» porşombe 15 00 «Şı marık Coruklar» 17 00 «D ı Kopek» cuma 15 00 «Dc/I" ı Korurra Yasaoina Ei 19 00 <Da/letı Korumo Yasaîina Ck pazar 16 00 «Dcvlotı Korunın Ynsasıno Lk » • YARIN 18 00 de A u tuı /n Başkonsolosluâu Kuitur O f r ı nde düzenlenen «rilm Akşonıı» nda «Gunun 24 Saatı» (Vıyaııa kentl ıcm calışan yakloçık ol Iı bın kışının calışma alanları vo qorc\lorıl «Luüıvlg Van Be cthoven ın Izınde» (Bcptho'Ptı ın Vıyanrı mda bır gezıntı) \r «Cıcek Acan Vlyana» (Vıyano nın bohcfl ve porkları) odlı ANKARA • «İKİ Defa Cevrllml? Kllitı He «Hatunlar» adlı Claudn Ghnbrol donenıı ıkl \opım bugun vo r u ma 18 30 da haşlangı ından buqune dek (1909 19R0) hn > (îcılığı konu alon «Hnvacılık Taılhl II» carşamba 1b30dn vo «Armonl» «Guneşln Satelıtları» vo «1347 Irlardalılar» bo? lıklı fılmlcrdon oluşan «Kam da Fılmlerl Febtlvalı» yıne çar şambcı 18 30 da Turk Fransız Kuitur Dernegı nde beyazpetde ye getırılıyor IZMîR • MUNıH Goflıho Fn=itıfusıı nuıı Dunya Cocuk Yılı na katkı cln bulunmnk amooıylo I Alman Kııltuı Mpr\n7i nde gorcokleşt r c(ıtjı ıCorulların Sevdıqınl Her kcî Lovcı > başlıl ı afış serg sl 1430 mart l a r hlprı ara^ındn i7|pııobılır ESKIŞEHIR • OGUZ Açan ın "> Kışısel Ink ynpıtları ••<rgı(5l 23 marta ÖPA Kurşunlu Camıı yanındakı Guzcl Sanatlar Galorioi ndo \er n lıyor ANKARA • ALM^^T Kultm M»rkp/ı nün poı •jeınbe 1800 dp Turkıye Yanlaıı Dpr pısı nın de k'Ukılaı ı\ la •CagdTş Alman Cdebıyatın rla Ilunıanıst Lgılımleı • başhklı altı programdan olu^an bıı spmpozyum baş Inor Pıof Dr Sevda Şe ncr m yonoteceKİ ^e Bnm TOPLANTI bprjf Urü^ ersiteîinden Prof Dı üıcyfrıed Sudhof ıle T Haccttopp t nı\eısıtosın dpn i>ar(jut Şolçun \ P l u ı kıve Ya/ılaıı Dergısı nden hır tfimsılcının katılacagı ılk bolumde Fedaral Al İZMIR BALIKESIR manya da hümanızma ko nusunun buguııku drgen laıtışılacak nat ve Kuitur Gecplerı nın pazar pjnu 20 30 da du/pn lenecpk y ırmınnbinde lan As A\p •Ya7inımız.da Hı • BALIKCSIR Fotoğraf Sanat(.ıları Derneql «BAbAF» uyesl All Hlkmet Varlık ın cuma 18 00 de Cuzel Sanatlar Galerlsı nde 1979 Uluslararası Cocuk Yılı ıcın gercekleştlrecoğı yorumlaınalı dlapozıtıf gosterısı, bnglama Ile Yunus Emre Ka racaoglan Koroglıı Mevlana \e Pır Sultan Abdal dan deylşler eşlıgınde sunuluyor TRABZON • MEHMcT Ozluık • Nevln 6 ü muş un 1 martta Guzel banat lar Galerısı nde cıçılan yaglıbo yo taşbaskı turundikı resım srrgısı per^eınbe gunune dek gezllebılecek >uzyıllaıda Alman dubun ce larıhınde hıımaııunu ı le ılgılı r,alışmalaıdan soz edJlecek ayııca SPÇPII cıv ve rHşlama^ konusu.nu irdeleyecpk. 234 5 6789 ÇjBULMACA SOLDAN SAĞA1 Iurunc.qıllerden porinkaldan daha ııı rçık san renkte tadı aoımsı rır meyve vo bunun agcıcı i Sık ve kalın dokunmuş ku maş ya da kql n ve gur ses 3 Dıplomatlnr nra sında yapılon anlaşma tu tanağı ya da bazı toren ve durumlarda uyulnıosı zorun lu kuralların gonel adı 4 Televızyonda yayın Innan bır dızl fılmın adı Ulke. vL,rt. b Evrenırı ccun durumuna gelmeden once gecırdıgı duşunulen uyumsuz ve korışık durum Tersl mecazl anlamdo blr şeye ya dn kıınseye cok bağlı b Gorcek oldııqu kendılıgınden apacık olan söz, bellt 7 Yaş duvar sıvası uzerlne yapılan su luboya rejım 8 Bazı soyut arilaıa oetirılınce du rum bıldlren bphıtpcler o'uş turan blr banjac I fndl başına tek bır vnrlık clıys onılan şeyler ıcm sayı blrlmı 9 Yıldırımlnrın /orarlorını onleıneyo ynrayon aygıt YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Oevegıller famılyasındaıı devedon kucuk tuy lerı uzun Peru ve dolayln nnda yaşayan bır meınell hayvan ya da bu hoyvanın yunü ve bu yunden dokunon kumaş Kalın bukul muş sıcım 2 Tersı eskı dılde koşk Bır nota 3 Havakurenın onbır kı lometre kalınlığındo olan ılk katnıonı 4 Bır kınıso ya da nesnenın baçka bır klşl ya da şey uzerındokı gucu 5 Sıvı durumuna getırllmış lıavadan elde edı lerek ışık araclarında kul lanılan bır element Bır emlr 6 Haşlandıktan sonra kızaıtılarak dılım dl lım kebllen et 7 Bır ulo sım aracının kıso adı Olabılpcek durumrla bulun ma 8 Kentte knnıu du zenı huzur ve guverılııljı an örgut Soru yo luyla Itıraz anlatan kelımp 9 Ynyvan buyuk bokır kop KÜÇUMEN OPERA HASLET SOYOZ ANTS:ARA • ANKARA Devlet Opera va Balesı cumartesı 20 30 da Gu roı Aykal ın yoıetımınde Mo7aıt ın «Flgaro nun Duğunu» Operasını beblendırecek Ko nuk yonetmen Ayhan Baran ın sahneye koydugu yapıtııı dekor aıysılerınl Covdet Batur hazır amaktadır Topluluk bu amcla «Blr Opera Yapalım», «MI das'ın Kulakları», «Gllgamoç» operaları ıle < RomeotfeJulı pt» «Insan Insan» başlıklı bale yapıtlnrını rla surduruyor DUNKÜ BULMACANIN CÖZUMU SOLDAN SAĞA: 1 Taklnıetre ? Ozo llt As 3 lasoM 4 Hımoloıı 5 Re'i zlnoD 6 atedA Som 7 nM Tela R So kalyon 9 Klapo YUKARIDAN AŞAĞIYA BALE ISTANBUL GARTH MARTIN STORM 1 Toleram 2 Azat etınek 3 Kaslde 4 llam Duka 5 Mımo za Ap 6 Et II tlA 7 Konsey 8 Ro Joolog 9 Es Idmon. • ILK uzun Tuık balesl olan «Hurrem Sultan» peışembe 20 10 da Ataturk Kuitur Meıkezı Buyuk Salonu nda oynanacak Nevıt Kodallı nın bestoledıqı ıkı peıdelık balenın konusu koıeoqrafi";ı ve sahne koyu^uluğu Oytun Tuıfanda lalafından yapılmı? dekor kostumlerl ıse Osınan Şengezer hazırlamışlır Tum Istanbul Devlet Balosl sanatcılorının rol nldıgı yapıtta başlıca rollerl Lale Ozdemıroglu Npvın Arık, Barlas Kobaııpr Haldun Yedlcan Canan Kobaner, Tulın Uflurman Ender Savaşkurt ve Selcuk Borak paylaşmaktadırlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog