Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 MART 1979 YEDt Yenî ve eski Içişleri Bakanları terorizmi tartıştılar HASAN FEHMI GUNEŞ: ıs k<m riin.ua goıo KORKUfÖZAL sonra cok daha karanlık hadıseler boklıyorum. Bır pasamızla Maraş ta fcoruşurken aynen şoyle konuştuk: O zaman Orfı Idarenın ani gelmesını ıstedık. Bayılan bır adama tokat vurup ayıltmak lâzım. Pasami7, bız tokat vurup ayıltırız ama, beymdeki uru ameliyat edemeyız dedi. Ben şahsen aynı gorüşteyim... yetışmemis kopiualtı cınavelım gore yetısîıv^ Ama ış terorıst olavl n ı sjelıpce Adana'da bıı kahvt taıaıuvm, ama ola> Istvıhul da ya d ı Ankara'da pl.mlanı\oı Orne^ın sın. nleyecek aua> Istanbul rtc ıı r>!ınıyor. bır aracla Adrin? \ J j>ciiıi!ı\or Sıiâh Elîvu* daıı ",f»İJ\ >ı Eylem bıtmce sanık bır başka kentc y.^uruluvor .. Mobıl ız sunne tıml'n 1 kıırduk Kımv onlaıın poli ^ oldugunu bılnrmor Turkıye yı baijtan ba^a taııyoılar I^islcri Bakanı Hasan Fchmi (iunes (Fnto«yraflar Zekaı DURMUŞ ANKA) Röportai: EnRİn KARADENİZ Mıhalefot kosımınde cokluk «anarşm «anarşık oloy» «nncı sıst» dh rj nıtelanon n^lınrln tporızm» fprc sl kavramlorı lle karşılanmasi gerekcn «terorıst olaylann «terorızm»! Ecevıt hııkumetlııın lcı^len Bakanı Hasan Fehmı Gurıes ve lcış lerı eRkı bakanlarından MSP II Korkut O^al ıle değerlendirdık • « SAYIN GUNEŞ ibRORIZM?» NEDEN ANARŞI DEĞIL m Korkut OZAL « Anarşly! bu olaylarda dogru bır kavram olarak gormuyorum Anarşızm ayrı bırçoy Anarişızm de bır duzendır Kııral, otorlie tanımadan kurutmuş bır duzen. Kendılerıne goro demokrasınin Idoall olan duzenl boyle kuracaklar.. Ama terörlzmd» bu yok Tarorızm, siyascl blr amaca ulormct Içln cina,ct Iç'emoktır ••>rorlzmde cınayetler korku yaralmaK ve o toplumu cozmek Için Işlenmektedır. Terorıstler masum Insanları hedef almaktadırlar çoğu kez Turkıye'de oldurulen kişllere bokarsak, olayın boy hed«fi, tarafı değıllpıdlr Salt korku yaymak Içln bunu yapıyorlar Bu ıllegal orgutlerın kuruluş ve gelişme duzeylnde kullandıkları dıyalektlk hep korku yaymak ve tehdittır Kendllerini kobul ettirmek ıcin sılahla, şıddetle, zorla, zorbalıkla taplumu yıldırmaktır omaçları Bu aradcı bır yandan da yavaş yavaş toplumun sosyoi ve orgutsel kamu kurumlarma sırmok Oralarda gorevll oluyorlar bunlar Bunu kendl ulkemızde dlkkatle gozlersek bu a^amalaıı goruruz » olaylara yabancı •:>:. . . . . : : : za gerek yok Arac ve personel bakımından bu aon Kent ıçın t>azı tasarruflanmız olacak Onları Anadolu'ya kaydıracağız yanl uzun donemde örgut şemosını yenlden kuracağız ve dort buyuk kentte elektronlk bolge slsteminf gellştireceg'iz.» rece kuramsal Polisllkle llgili dorsler ve pratlkler yerlne kafalarına genel ve hukukcı ağırlık veren derslerle dolduruyoruz. Bu bır sıstem halıne getırllecek Sonra blzlm polislmlz toplumsal olaya yabancı » mız, blz tokat vurup ayıltırız ama beylndekl uru ameliyat meylz, dedl. Ben şahsen aynı göruşteylm » odo SANAYİLEŞME ILE İLGISI • «r SİZCE OLAY NEREDEN YOR?» KAYNAKLANI İSTİHBARAT EKSİKLIĞİ • f İSTİHBARAT YANI HABERALMA SORUNU NA NASIL BIR ÇOZUM'?» « Cok onemll eksiğimiz bu Terortzmle, bu dertle başa çık mağa calışan ulkelerln kabul ettlği de istlhbarat ve haberalma sorunudur O konuda guçlu olmadığımızı soylemek gerek Perso nel az, iyl yetlşmlş değll. olanakları da yeterslz Bugun artık ıs tıhbarat ajan kullanılarak yapılmıyor Teknik araclarımız normal duzeyln altında Yok degil ama yetersiz istlhbarattan anlayan klşilerin de katıldığı goruşumuze gore Istihborat birlmlerl burok ratlk hlyerarşl lclne glrmemell, en kısa yoldan en çabuk blçlmde merkeze ulaşmalı Haber akımı şemasında yapılacak deglşlkllğl açıklomayı şlmdlllk sakıncalı buluyorum Bir başka eksiğimiz da haberlerln d«ğerlendlrl|rne«İA4ekl yavaşha^ffftz Haberl suratle değerlendirlp operasyonp c^onuşturmek lcln fapılan calışmalartmı zı da acıklamayacağım şlmdlllk.'' • M& POLİSİYE ÖNLEM YETMEZ! • « TUM BU ÖNLEMLER YANISIRA TERÖRİZ MIN ÖNLENMESINDE BAŞKOŞUL NEDIR SAYIN GUNEŞ?» « Örgııtlu suça karşı devlet var ama yetmez Halkı devletln yanına alnıak, ulusal tepklyi yaratmak onler terorizmi Halkın lendislndon damla damla nefret ettlğini hlssedlnce terorist, çekınecektlr, cokllecektir Bu tur sosyal problemlerln buyuk oldugu gellr dagılımının cok duşuk, Işslzlik duzeylnln cok yuksek olriu(.ıu egiıim kurumlarının ortık eğltllmemlş Insan urettlğl bir toplumda bu tur olayları sadece pollsıye onlemlerte onlemeyl ve yalnızca lclşlerl Bakanlıgından beklemek en azından cahılllktlr.» «ORGUTLENMIŞ SUÇ OLAYI» • « ULLSLARARASI BOYUTLARA ULAŞAN BU OLGUNUN ULKLMIZDE ADI YENI Ml KONDUr» « Terorlzm, sadece Turklye'ys ozgu değll Bugun Avrupo'nın hıçblr utkesıni gosteremeyiz kl, terorlzm ve tedhlşçllik olaytndan, «ıkıntısından bir olçude kendlslni kurtarmış olsun Tum Avrupa'da bu tırmanış vardır Ama bizim Içln şu anlamda yeni »ayılır Blz olayın ns oldugunu yenl anladık. Aslında blzde vardı odını koyamamıstık. Katliam dlyorduk, slyasal clnoyet dlyorduk, Vildrr.a horeketl dlyorduk Terorbm, tedhlş, klas'k suç oıoyından cok buyuk farkları olan orgutlenmjş suç olayıdır.» KORKUT OZAL KARAMSAR Fski lcışlerl Bakanı MSP II Korkut özal Ise karamsardı «üç dort oy sonra daha karanlık hadiseler bekllyorum Örfl Idarenın bu meseleyi cozumleyeceğl kanaatlndo degllim» dedı • t ZAL?» SIKIYÖNETIM SAKINCALI Ml SAYIN ö KLASİK SUÇ NEDIR? • « ÖYLE İSE ÖRGUTLENMİŞ SUCA BAŞKA TURLU BAKMAK 2ORUNDAYIZ » « Elbette Turklye'de polıs, «avcı, yargıc, |andarma, klaslk Suc kavramına gore yetlşmış klşllerdır Bir adam oldurulur, bu adanıı oldurcnı, katlll ararız, buluruz, yargılorız, mahkum oderiz, bu ıs bıtmıştir. deriz Oysa bugun sorun bu degıl Adamı yakalorsınız> ıllrot eder, yargılarsınız, mahkum eder, Infaz edersınlz ama meseleyı bır ucundan tulmu? olduğunuz Içln çozemozsınız. Eger orgutlenmiş suc kavramı slzın Içln yabancıysa, o bır ucundan tutar bırakırsınız Infaz safhasında Devam GllıriD orautun kokune yanl orgutlenmış sucun orgutune yurumezslniz » POLİS EĞİTİMt YETERSİZ • « KOLLUK GUCLERİNIN EÖİTİMİ KONUSU HANGI AŞAMADA?» c Polls eğltlml memnunlyet verlel değll Sınova alıyoruz, polıs dlye atadıktan sonra okula sokuyoruz Altı ay, gerekslnme duyulursa kısaltıp uc ay egıtlliyorlar Mufredat programı son de , Turklye'de anarşl meseleslne bakılocok uç temel kaynak vardır. Blrlncisl Turklye'nln son elli altmış senedir Içinden gectiğl istlhaledlr Ekonomlk degerlerin bolgesel ve zumresel dağılımı problemı var Yani pastayı buyutellm Pastayı buyutmek cok onemll ama pastayı buyutmekten de onemll olan onun nasıl taksim edlleceğı. Kimin ne pay alacağı Bugun Istanbul'un etrafında blr sanayl toplumu oluştu Anarşlk olayların yuzde 50'sl buradan kaynaklanıyor Kırsal yaygın sanaylleşmeye girilemedl. Fabrlka ve sanayl taslslerınln belli yerlerde temerkuz etmesl yerlne hizmetl ve dağılımı heryere yaymak gerekirdi. Gerl knlmışlık daha hızlı devam edcrken gerl kalmış bolgeler gerı kaldıklannı daha cok şuurla gürmtye başladılor Anarşlnin doğmasına fevkalâd» musalt vs onları besleyen ortam boyloce meydana gelmlştır Iklnclsl, Turkiye'de devlet yapısınm, hııkumet yapısının memleket moslelorlnl cozacek blr şekildo olmayışı. Hukumet yanlış kurulmuîtur. Transferlerle kurulan hukumetler guclu olmaz. YARGI GÖREVİ Uçuncusu, Turklye'dekl yargı fonkslyonunun, yanl adalet mekanizmasıntn vazifeslnl yapacak durumda olmayışı Meselelerl siyasi kadrolar teşhls etmek durumundadır Cunku her kadronun Turklye'de yapacağı Iş vardır Yargınm yapacağı Iş vardır, Yaşamanın yapacağı iş vardır, hukumetln yapacağı Iş vardın». «Blr paşamızla Maraş'ta görüşurken aynen şöyle konuştuk O zaman orfl Idarenip anl gelmeslnl Istedik Bayılan blr adama tokat vurup ayıltmak lâzım örfl Idare boyle blr tedblrdlr Paşa ANAYASA BUNALIMI VARKEN... • t ~ BU NOKTAYI BIRAZ AÇALIM SAYIN ÖZALı KONUT İNŞAATI İLÂNI İstanbul S.S. Çatalpmar 2. Kısım Yapı Kooperatifi Baskanlığından 1 İSTANBUL S S Çatalpmar 2 Kısım Yapı Kooperntıfı adıııa 3 b adet ışçl konutunu ilıtıva etmok u^ere yaptırılacak konut ınşaatı kapalı zarf usuluyle ve goturu bedPl esaslarına gore eksıltmeye aıt teklıf şartnnmosırıdekı sartlarla eksıltmeye cıkarılmıştır 2 Işln hosaplanan bedell 11068 235 lıra 90 kuruş tur Bu bedele eksıltmeye aıt teklıf şartnamesındekl ve Inşaat sozleşmesl tasarısındak, şartlar altında konutların Emlâk Alım Vergısı ıle l&kan ve içletme ruhsatı harçları dahıldır 3 Bu ışo alt şartnameler lle Ihale evrakı. Sosyal Sıgortalar Kurumu Genel Mudurluğu Inşoat Işlerl Mudurluğu lle Sosyal Sıgortalar Kurumu İstanbul Emluk ve Inşaat Mudurlugunde gorulebilır 4 Eksıltme 22 3 1979 gunu saat 1130 da Sosyal Sıgortalar Kurumu İstanbul Emlâk ve inşaat Mudurlu ğunde ış salııplerı tarafından kurulacak ıhale komısyonu marlfetiyle yapılacak, kesln Ihale Sosyal Slgortalar Kurumu Genel Mudurluğunce netıcelendırıleceklır Muteahhlt Inşaat sozleşmesıni ıs sahıbı Kurum ve Kooporatıfle muştereken aktedecek odemeler kurum taratından dırekt olarak muteahhıde yapılacaktır 5 Ekslltmeye glrebılmek icın isteklılerın, a) Muteahhıtlık karneslnl (C gurubundan Işln hesaplanan bedolın 2/3'u kadar) b) Teknik araclar bıldırısını, c) Sözleşme tasarısının 5 maddeslnde kayıtlı teknik elemanlann çalıştırılacağına daır taahhutnanıesını (noter tastıklı) d) Sermaye ve kredl olanaklannı acıklayan mall durum bıldırisi (Banka dan) e) Muracaat tarıhinae taahhudu devam eden Işlerını acıklayan bıldlrlslnl, f) Muracaat tarlhıne kodar tam olarok başarılon Işler blldırislnl, ekleme suretlyle Ihale tarlhlnden (ıhale gunu harlc) en az uc gun evvelıne (19 31979 gunu mesai saatl so nuna) kadar Sosyal Sıgortalar Kurumu İstanbul Emlak ve Inşaat Mudurluğune yazılı muracaatta bulunmaları Yeterlik Belgesl almalnrı ve yeterlık bolgesınl kapalı teklıf zarflarına koymaları şarttır 6 Geçlcl temlnat mıktarı 360 797.08 TL olup Isteklllcrın Sosyal Sıgortalar Kurumu istanbul Emlak ve inşaat Mudurluğune yatırarak makbuzunu veya geçıcl temlnat mektubunu kapalı tekllf zarfma koymaları şarttır 7 Isteklılerln kapalı teklıf zarfını makbuz mukabllınde ihale Komlsyonu Başkanlığına Ihale saatlnden engec blr saat evvel vermelerl şarttır 8 Kurum Yoterllk Belgesınl verıp vermemekts v« Ihaleyl yapıp yapmomakta veya dıledığlne yapmakta serbesttir 9 Telgraf ile muracaatlar ve postadakl vakl o* clkmeler kabul edılmez. 10 Beledlyelerce llânlaroan alınacak vergl ve reslmler Muteahhıt Firmalara alt olacaktır. Ancak, Ihale yapılmadığı takdlrde Beledlyelerce llânlardan alınacak vergi ve reslmler kooperatlf tarafından odenecektir. Keyfıyet llân Olunur. (Basın 1712) 2192 POLİS NE YAPAR? • « IC GUVENLİK ÖRGUTUMUZÜN YETER SIZ OLMAbl NEDLNI ILL Ml?» c Bu olay karşısında blzım lc guvenllk örgutumuz yeterl blclmde o.kiıı oıoıııadı ılk gunlerde. Aslınoa bizım, polısımizden uzun boylu şlkayetımız yok Polls, asa/"> Ku ırcı tıınu qore yotişmlş, koprualtı cinayetln» gore yetlşmlş Bu tur cınovetlerl çok kı*a zamanda çozuyor Yanı adl olaylara bıreybel klasık suçlara gore egltllmlş polisımız onu lyı becerıyor O olaylarda yakalama ve aydınlotma oranı yuzde 87 ama terorist olaylarda, orgutlu suçlara karşt bu oran cok duşük Polisın bu egltimi yok, aracı, donanımı yok Buna gore organiz» olmamış » Konut Inşaatı İlânı istanbul S.S. Altmkent Sos. Sig. Yapı Kooperatifi Baskanlığından 1 İstanbul S S Altmkent Sos Sıg Yapı Kooparotıfı adına 30 adct ışcl konutunu ıhtlva etmek uzere yaptırılrcak konut ınşaatı kapalı zarf usuluyle ve gotuıu bodel ebaslarına gore ekslltmeye aıt teklif şartnamosındekl sartlarla eksıltmeye cıkarılmıştır 2 l!,ın hosaplanon bedell 9 200 250 llra 80 kuruştur Bu bedele eksıltmoye aıt tekllf şartnameslndekl ve ınşaat so^leşme3l tasansındakl şartlar altında konutların Emlâk Alım Vorgilerı lle ıskân ve Işletmo ruhsatı harçları dahı'dlr 3 Bu ışe alt şartnameler lle Ihale evrakı Sosyal Sıyortalar Kurumu Genel Mudurluğu Yapı işlerl Daıre Başkanlıflı ila Sosyal Sıgortalar Kurumu İstanbul Emlâk ve Inşaat Mudurluğu'nde goruleblllr 4 Eksıltmo P2 3 1979 gunu saat 10 30'da Sosyal Slqortalar Kurumu İstanbul Emlak ve Inşaat Mudürlüğuncie ış sahıplerı tarafından kurulacak ıhale komısyonu martfetıyle yapılacak, kesın Ihale Sosyal Slgortalar Kurumu Gonel Mudurluğunce netıcelendirilecektır Muteahhıt inşaat sozleşmesınl ış sahıbl Kurum ve Kooperatıfle muştereken aktedecek. odemeler Kurum taraîından dırekt olarak muteahhıde yapılacaktır. 5 Eksıltmeye glrebllmek lcln isteklllerln, a) Muteahhıtlik karneslnl (C gurubundan Içın hesaplama bedelın 2/3'u kadar), h) leknık araclar bıldirlslnl c) Sözleşme tasarısının 5 maddesinde kayıtlı teknik elemanlann çalıştırılacağına daır taahhutnameslnl (noter tasdıklı), d) Sernıaye ve kredı olanaklarını acıklayan mall durum blldırısl (Banka'dan), e) Muracaat tarlhlnde taahhudu devam eden ışlerını acıklayan blldırislnl. f) Muracaat tarıhine kadar tom olarak boşanlan işler bıldırislnı. eklemek suretlyle Ihale tarıhınden (ıhale günü harıc) an 07 uç gun evvelıne (19 31979 gunu mesaı saati sonuna) kadar Sosyal Sıgortalar Kurumu İstanbul Fmlak ve Inşaat Mudurluğune yazılı muracaatta bulunmaları. yeterlik belgesl almaları ve yeterlik belgeslnı kapalı teklıf zarflarına koymaları şarttır 6 Gecıcı temınat mıktarı 289 757 52 TL. olup, isteklılerın Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Emlâk ve Inşaat Mudurluğune yatırarak makbuzunu veya gecıcı tomınat mektubunu kapolı teklif zarfma koymaları şarttır 7 Istoklılerın kapalı teklıf zarfını makbuz mukablllnde ihale komısyonu başkanlığına Ihale saatınden engec bir saat evvel vermelerl şarttır 8 Kurum. yeterlik belgesını verip vermemekte v» ihaleyi yapıp yapmomakta veya dıledığıne yapmakta serbesttir. 9 Telfjraf Ite muracaatlar ve postadakl vakl geclkmeler kabul edilmez 10 Beledlyelerce llânlardan alınacak vergl ve reslmler muteahhit firmalara alt olacaktır Ancak, Ihale yapılmadığı takdlrde bGİodlyelerre llânlardan alınacak vergl ve resımler kooperatlf tarafından odenecektir Keyflyet ilân olunur. c Efendlm, bugun hangl hukumet gelse bu meseleyi cozemez. Çunku Turklye de anayasa bunalımı vardır. Hukumet bunalımı ustunde bir anayasa bunalımı . Gerek anarşlyl doğuran sebeplerde, gerek ekonomlyi bu lıale getlren sebeplerde bu bunalım yatıyor Turklye'nln mcselclerlnin sahlbl hukumattlr. Hukumet bunları yaparken murakebe altında yapmalıdır murakabeyl parlamento ve anayasal kuruluşlar yapacaktır. iyl ama hukumete vucut veren partl aynı zamanda parlamentoyu kontrol ediyor Dolayıslyle murakabe çalışmıyor Turk demokraslslnde parlamento ya sama ve murakabe gorevlnl yapmada Iktldar partlslnln vesayetl oltındadır Hukumetl ellne geçiren. parlamento lle Istediğl gibi oynuyor. Herkes buna care aramak yerine sen glt ben geleylm, dlyor Hayır, gelsen de halledomezsln Kuvvetler dengeslnl kurabllmrk için anayasal guc muessesesl olarak Turkiyo'nln bugun cld di olarak başkanlık sistemlne Ihtlyacı var.» GEZICI EK1PLER • c ÖYLC İSC NL DENLİ ÖNLEMLER GEREK YA DA ALINıYOrtı1» ' « Ikl lür calışmayo başladık Yakın donomde bugunu ve yarını kuıiaracak, olayları rolantıye alacak onleınler Mevcut elemanlarımızla movcut orgutsel jpcmomız Içınde Terorist, gezicı ya da hareketlı ekipler halınde suç Işllyor Adana'da blr kahve taramyor, dlyelım kı fstanbul dan ya da Ankara'dan planlanıyor. örneğtn İstanbul'dan suc ışleyecek aday alınıyor, bir oraçla Adana'ya getirilıyor, silah Elazıg'dan gelıyor, eylem bltınce sanık başka blr kente goturuluyor Bu gezlcl suçlular, sanıklar, gezlcl silahlar ve gezıcı terorist gruplara karşı mobıl unıteler yerıne sablt unStelerle karşı koyulmaga çalışılmış Suc işlendıkten sonra mudahalo yanl Oysa suçlu, sucu Işledlğl mekandan coktan oyrılmış. Bunun Içm mobll izsurme tlmleri kıırduk, Ttırkiye'yi bastan başa tarayan Klmse onların polls oldugunu bllmıyor Bunlar son derece lyl yetlşnııs vpteno' II bl!<]lll, tcr'jrist uynulonın ı s ı'lorını bllen »ım ler Turklye'yl baştan başa tarıyorlar Önemll sonuçlar alablleceğlmlzi umuyorum Nltekim aydmlatılan olayların coğunda bunlorın Katkıları vaı Tlmde dotektlf ro<ni! e crtıan1 istıhbaratcı ve bfr de laboratuvar uzmanı var Örneğın karşıt gruptan dlğer blr karsıt grtıba kırk bln llralık sllahı on bın liraya satarken olayları <ta sotmış oldugunu bu uzmanlar çozuyorlar!» «KARANLIK HADİSELER» • « ÖYLE İSE TANIMLANAN ANAYASAL DO ZENDHKI YFTKİ VE OLANAKLARLA CIKACAK HERHANGİ BIR HUKUMET OLAYLARIN USTESINDEN GELEMEZ SİZCE » ı Efendlm, polis teşkilatını şoyle yaparsak, boyle yaparsak dlyorlar Polis teşkilatında yaptıkları lcraatın hlcblrl isabetll olmadt Bu emnlyet teşkllatı blzim zamanımızda bozuku, sizln zamanınızda duzelmedl şekllnde tartışma da yanlıştır. Aslında yuzbln klşilik teşkilat ne oyle bir senede duzellr ve bozulur. Bu nasıt akışı varsa oyle gıder Fakat teşkilatın moralinl, Işe bağlılık orzusunu bozarsanız ondan sonra hlzmat bekleyemezsinlz Çok sert eperasyonlar yapiılar Bence kurunun yanında yaşlar da yandı Bu kadar büvuk operasyon teşkllatı demorallze etmiştlr CHP hukumetl slyasal ustunlugunu soyluyor h»p Anayasal yetkllerln dışında birtakım gucunun oldugunu Ifade edlyordu sayın Ecevlt, blzlm slyasal ustunlugumuz var, diyordu Hakikaten CHP Iktidara geldiglnde, birtakım anayasal kuruluşların bizim gormediğlmiz kadar buyuk desteğlnl gordu. Fakat fevkalâde ytırdımcı oldular. işte, slyasal guç var, şu vaı, bu var fakat mesole nlyo cozulemlyor? Üç dort ay sonra cok daha karanlık hadiseler bekllyorum. örfl Idarenln bu meseleyi çözumleyeceği kanaatlnde doğlllm . » BÜYÜK KENTLERDE BOLGE SISTEMt • « UZUN DÖNEMDE LER NELER PEKI?» ALINACAK ÖNLEM « Polısin sablt ünltelerl var dikkal edlllrse Blz, pollsln toplumu denetım şemasında doglşiklik yapıyoruz. Büyuk kentlerde bolge slstcmlne gıdiyoru? Buyuk şehırl kuçuk bolgelere ayırıyoruz Kucuk bolgelere iorumlu amlrler oracılığı lle timler yorteştlrlVOrur Bir merkeTdon vonetılen timler bunlor Tamameıı elektronlk slsteme dayalı Blzım hesaplarımıza gore bugunku trafik yoflunluguna karşın İstanbul Ankara, tzmir, Adana gıbl şehirlerimiz* bu ekipler dort, bılemedlnlz baş altı dakikada varnıiş olacaklarl Bunun uygulaması yapılıyor. Başkentte Selanlk caddesindekl banka soygununda buna benzer blr uygulama yapıldı ve falllerl •l« gecli. Bu dort şehlrle llgili projelerlmlzl bltirdlk, kuruluş bır ay Içlnde yapılmış olacak » Levazım ve Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Holıcıoğlu İSTANBUL «HEDEF KENT» KAVRAMI • « ODAK KENTLLR DIŞINDAKİ NASIL OLACAK?» UYGULAMA 1 Levazım v« Molıye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına 6b7 Sayılı Devlet Memurları Yasasıno gore sınovla slvıl personel alınacoktır. 2 Sınav 10 NISAN 1979 gunu saat 10 00'da Levazım ve Maliye Okulu ve Eğitim Merkezl Komutanlığında yapılacaktır İsteklılerın en qpc 30 MART 1979 gunü saat 17 00 ye kadar muracaat etmelerl gereklidır. 3 Aranan Şartlar: a 657 Soyılı Devlet Memurları Yasasmın 48'ncl maddeslndekl nitelıklere sah'n olmak. b En az llkokul mezunu olmak. c Askerllk hızmetinl yapmış olmak. d Yapılacak sınavı kazanmak. 4 Alınacak PersonelSınıfı Yardımcı Hızmet Branşı Hademe Mlktan 1 Maaş Derecesl t Bunlara blz hedof şehır, hedof kent dlyoruz. Bu şehlrlerl bir olçude kontrol altına atdığımız zaman, bugunku slstemlmlzl akıcılığa. seyyalıyete, harektllllge kavuşturarak Anadoludakl olay larla başedeblllrız. Yanl o mekanizmayı dlğer kentlerde kurmamı 15 (Basın ~ 1665) 2191
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog