Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CüMIIURİYET 12 MART 197« ANADOLU BANKASINCA YOLSUZ OLARAK DAĞITILAN KREDİLER İCRA YOLU İLE TAHSİL EDİLİYOR (htanhul llaber AııttdoJu Bankasj Yonetım KuruJu Ba^kanı Cahıt Angınm gorevınden ı.tıfa eKİeoegı o£ıeııılmıştır Angın kpndısıyle yaptıgımı/ go ı u^mode *Istıfarn. Malıye Ba iıanlıgı nezdınüe bır ouven ovtaması rutehgı latriyoı» domıştıı Bii aıada 30 mart tanhmde ycipılacak olan G e > nel Kurulda yolsuzlukları Malı\e Ba,kanlıgı Yeıtımlı Murakmlarınca saptannn O > man Kıbar yonetımmın durtımunun veniden ele alınacagı snnılmaktadır Büyuk yolsu7İıık Itrıne konu olan Anadolu Bankasmın yeıııdpn duzen leıımesı ıt,ın alanmı Cahıt AnKin Ba^kanlıgındalu Yo nelını Kurulunun son olarrik goıeve getınlen Genal Mu dıır ıle çolışkı\e duştugu vo bu nodenlo kendısını şubal a\ınm snnundn a/İHUıgı bılciırılmcktodıı Ancak bankn nın en buyuk pıvdaşının MA hye BakanliRi olması nede 11151° Yonılım kurulu Rnska nı Cahıl Angın ın fiır yuven o\lamaiı nıtehqınde ıstıfasını omımıı/dpkı ptünlprde bakanhk yptkılılcnıne su nacagı bıldınlmekledır Osman Kıbar yonatımınde vetılıni', bulunan Bankttluı Yasa>ına avkııı yaklasık b O O ınılyon lııahk kredının 101 ınılyon lıralık bolumunun jc la yoluylri tahsılı leıre kıııaıu ^ Bu aıada Vldliye Bakan lıgı Yemınlı Murakıplaı ınııı lİLt/ırladıgı sorustıımıa dos \ ASI u\arınca Yonptım Kuı u lu pskl Baçkanı AP lı Osnıan Kıbaı hakkında Bankalar Yasasının 38 maddesı u>a ıınca dava açıldışrı bıldlnl mektpdır I rBYA OLAYI BanUa kayıtlan uzerinde vapılnn ımHfmode Nu< ı h.1 dem adımiakı bıı ^ahbin O * > mın Kıbaı yonptımı done mınde ±> ınılyon lıralık bıı tfmınflt mektubu aldıpı ORI e nıimışcit Ancak kayıtlaı u /eıınde vapılan aıastıımada soz ıtonusu tPmın ıt nııktubu ıı/erınde ılgılı haıika şubeıi muduııiıuın ım/ası bılt bu lunamdinıştır So/ konusu Kısının lıb va'da s lr> ınşcuıtı > < ; m ıhale ve gırdıgı ancak bır suıe sonıa ısını ortada bıraka tak Turkıve ve dondu£u or tava çıkmıştır Bu nedenle banlo \al laşık 16 mılyon liidlık bıı kayba ugratılmjştır Anıak tenıınat mektubunda sa/ılı /aıaıın I ıbya dınaıı ıle kHrşılıgını Merkez Barıkası tıanster edememışlır Bu nedenle konu I urkı\e nın Lıb>a \ ri bır boı ru şek lıne donu^muşluı Bu aıada bıı kamu bnnka sı olmasına knışın o/el kuıu luş jasasının (.ıkmamaii ne denıvle anonım şn ket gıbı faalı\ot fiosteten banka Ma lıve Baknnlıçımn pkım avı b^şında ukardıjfi sınıflnmn da ılk kez kamu bankaları nıasında anılmı c tır Beledi/e Gelirleri Yasası'mn veto edilmesinin yankıları devam ediyor Cumhurlyet Haber M«rkezl BHooıye Gelirleri Yasası nın Curfhurhaskanı tarafından ve to edılmesının yankıları surerkerı CHP Grup Boşkanvokılı Altan Oymen «Cumhurbaşka nının verosu Beledıye Gelirleri Ya'asının yururluğe gırışını necıktırdıfjı ıçın bızı U7du» de mıştır AP Mnlfit Maclısı Grup Başkunvekılı F ,at Kıratlıoglu dn «Bflleriıye Gelirleri Yasası» nı engellemeyı surdureceklerını» so/toiTiıştır CHP Mıllel Mecl sı Grup Baş kan vekı loıınden Altan Öymen dun verdıgı denıecte «Her turlu engolleme aşılarak Boledıye Gelirleri Yasasının en kısa zamanda yenıden çıkarılacağını» açıklamıştır Gymen ın deınecı ozfitle şoyledr «Mecllsın ara tatlllnden sonra ılk ele olacagımız konu Beledıye Gelırierı Yasası olacaktır Bu yasa boledıyo bolgelerinde yaşayan halkımızın uzun yıllardan beri çaresız bırakılmış sorunlarmın cozulmeslna onpınlı katkılarda bulunırıaktadır Sayın Cumhurbaşkanının mü dcıhalesını ve gerekçelerml yorumlamak istemlyorum Bu mudahale, yasanııı yururluge girmesını geciktırmiş, bu ba kımdan da bızı ıızmnş'ur Ancak bır kaç hafta once, bır kaç hafta sonra, bu yasa yıne cıkacaktır AP Grup Başkanvekılı sayın Turgut Toker dunku (onceki qunku) dPmeclnde AP Gıubu nun altı gun sureyle sabahla ra kadar engelledlgl bu yasa tasarısının artık «fazla engelle meyle karşılaşmadan kanunla şacagını» duşunduğunu ballrttl Mantığın gereği de budur Anıa buna ragmen AP yonetımı hfir şeyı engslleme alış kanlıgından kendısinl ylne da kurtaramazsa, sontıç degışme yecektır Şlındıye kadar 82 de ııenıe yaplılar, 82 slnl da 226 ıle ve daha yukarısıyla aştık 83 defa da, 183 defa da aşa rız » KIRATLIOCLUNUN SÖZLERI Arta et Partısı Mıllet MPTIISI GiLip Başkunvekılı Esat Kırat lıoglu Beledıyp Gelırler Yasa sının Cumlıurbaşkonı Tahrı Koruturk tarafından veto eaılmesını «takdlrle karşıladıklarını» belırtmış ve Yasa nın Mer lıs te yenıden gorusulmesı sı rasında engeılemeyı surdure ceklerınl boylemıştır Esat Kıratlıoglu korıuyla ıl gılı olarak ANKA muhabırıne yaptıgı açıklaıııada «Bu yasa aslında duşıınulen vergı yasa larının en ağırlarındandır Aslın da kuçuk belediyelere bir şey getırmeyen fakat uc buyuk be ledlyeyı venlden mllltan kadroya kavuşiuracak ımkanı saçjlayan bır tasarı ıdı» denıış ve şoylft devam etmıştlr «Vatandaşm vergl yukunu adalet prensıblne uymadan an az ıkl katı artırıcı nltelıkte bir tasarı ıdı Yasa bu şekliyle vatandası adeta malına duşman edıcı karakterde ve baledıyele ri vatandaşm uzerinde Demok les ın kılıcı gıbl tehdıt unsuıu halimle gormekte ıdı Sayın Cuınhurbaşkanını bu tasarıyı yenıden Meclis e gondermesı yercek manada dogru gorur lugıın bır ifadesıdır Yaptıgı mız mucadelsnın de dogrulugu nun ifadesıdır » ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Curn hurbaşkanı Koruturk un TBMM grup başkan larına gonderdıyı mektubun metnı açıklan mıştır Cumhurbaşkonlığı Bas.m ve Halkla llıskı ler Dam c manlıgından verılen bılgıye qore Kn ruturk mektubunda Beledıye Gelirleri Ya'josı nın qunumuz gereklerını kaısılamadıg nm parlamentoda grubu ve uyelpıı bulunan butun sıyasal partıler taralından knbul edıldıqınl be lırterek bu duşuncenın kanuıoyunca da ta mamen paylaşıldıgını bıldırmıştır Cumlıurbaşkanı beledıyelerımızın «Buqun yururlukte bulunan yasalar ve bu yasalaıın tanıdığı olonaklar Ile yurttaşlarımıza layık oldukları hlzmetlerl goturmedıklerınin bır gerCek olduqunu» halırlntmışlır Beledıye Gelirleri Yasasında ba/ı degışık lıklerı ongoıulen yasanın TBMM de goruşulme sı sırasındo gundL.7 gece emek veıen parlu mento uyelerıne tp;>pkkur etıiqını bıldıren Cumhurbaşkanı. meklubunda duha sonıa şoyle dpmıştır «TBMM'de llerı surulen ve tarafımdon gonderılen gcrekcede de belırtılmış bulunan hususların goz onunde tutulaıak en kısa za manda Belediye Gellılerl Kanıınunda geraklı degişlkllklerln yapılması, hem belediyeıerimı/ı holkımıza layık oldugu hlzmetlerl goturmek Imkanına kavuş'.uracak, hem de yasa doloyısıyla komııoyunda doğan endişeleri g.derecektlr Bunun ulusumuza karşı suratle yerıne getlrllrresl kaçınılmaz bir gorev oldugu kanısındayım > Cumhurbaşkanı mektubunda TBMM da grubu ve uyesı bulunan sıyasi partıler ıle Mıl lı Bırlık ve kontenıan grubu uyeleıı ılp partı sız parlamenterlerın her turlu sıyasl dustınce lerınl bır yana bırakarat' hukurrıetın bundan sonrakl gırı^ımlerıne yardımoı bır bıcımde so runa cozum aramalarını VB bulmalarını yurt taşların sabırsızlıkla bekledıHprını hatırlnt mıştır Cumhurbaşkonı mektııbunun son bolu munde şoyle demiştir «Özellikle Mlllet Meclisl ve Cumhurıyet Senctosunda en cok uye sayısına sahlp ıkı huyuk partlden bırl olan ve ana muhalüfet partlsl durumunda bulunan Adalet Partlsi nln bu hususta tam bır yurtsevorlık ve gorev suuru lclnde hareket edeceglne Inanmaktayım. Aksl takdlrde beledlyelerlmlz vatandaşlaıımıza hızınet gcturemez bır durunia duşmekten kurtulamayacaklardır » «GENELLIKLE MILLET MECLİSI VE CUMHURIYET SENATOSUNDA EN ÇOK UYE SAYISINA SAHIP IKİ BUYUK PARTİDEN BIRI OLAN VE ANA MUHALEFET PARTİ!>İ DURUMUNDA BULUNAN ADALET PAR7I SI NIN BU HUSUSTA TAM BİR YURTSEVERLIK VE GOREV SUURU ICINDE HARE KET EDECEGINE INANMAKTAYIM > Korıılürkün Beledivc Gelirleri Yasası için Grııplara nönderdiği b mektup açıklaııdı Yılmaz Gıiney Sağmalcılar'dan İmıalı Cezaevine nakledüdi Sagnıalcılar Cezaevı hasta nı ıiPjindfc ynlıııı Yıl n u ^ Ou ı^y VEFAT Merhum Ali bey ile merhume Hatun Hanımofnnrîmin oğulları Fatma Guvenh'nın eşı, Nıhal Çelık, Mustatd Guvenh ve Asıve Guvenh'nın babaları, Taner Celık ve U^uı Guvenh nın kaympederlprı, Sevfettin Guvenh ve merhume Asıye Tanar'ın kardeşlerı, Zeynep Çehk'ın sevgılı dedesı, Hisse Senedi ve Tahvil İlanları • SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLERASLAN CIMENTO Sermayesı 207 mılyon TL dır 1977 yılında 10 mılyon kar saq ladı. % 4 87 temettu dagıttı Sernaye^ını 300 mılyon TL ya yukselttı DEVA HOLDING Sermayesı 200 mılyon TL dır 1977 yı lında 43 9 kar saa,ladı % 10 temettu dağıttı FURSAN Sermayesl 75 mılyon TL dır KARTONSAN Sermayesıni 140 mılyon TL ya yukselttl 1977 yılında 83 4 mılyon kâr sağladı %40 temettu dağıttı KOC YATIRIM PAZARLAMA Sermayesı 400 mılyon TL dır %20 temettu dağıttı MAKINA TAKIM Sermaye sınl 1?j nılyon TL'ya yuk selttl % 35 temettu dagıttı OLMUK Seımayesı 150 mıl yon TLdır 1977 yılında 69 7 mllyon TL kâr sağladı % 30 temettu daqıttı Şırketlere ve şahıslara aıt tnhvıllerı faı? oranı tefrık etnıeden en yuksek pıyaso royırı uyguloyarak alıyorum Sntın almak ıstedıgınız hısse senedı ve tahvıllerl mue» sesemızden uygun fıyatlarla temın edebıleceğınızden emın olabılırsınız. ARANİLAN KIYMETLERı KARADENIZ BAKIR DEVA HOLDİNG POLYLCN BURSA CIMENTO AK CİMENTO BATI ANADOLU CIMENTO CIMSA CIMENTO EGE BİRACILIK GUNEY BIRACILIK SUNTA GARANTİ BANKASI SİNAI KALKINMA BANKASI VAKIFLAR BANKASl ITTIHAT DEGIRMENCİLİK ŞARK DEGIRMENCİLİK PEGA GAZ AYGAZ PEGA PETROL SI^AS MENSUCAT SANTRAL DEMIR DÖKUM NOBEL KAV UNIROYAL SATILIK KIYMETLERı AYGAZ 5 Hısse (7 0 1 000 T» mettu kuponu uzerinde.) ANADOI U CAM 100 HıSS» BFTONSAN 100 Hlsse Istlkbal ıcın yatırım EGE ENDUSTRI 250 Hiss* TRAKYA IPUK 100 Hısse DEMIR DOKUM 110 HISSE (%65 temettu dağıtacok. % '> sermaye artırımı yopıyor NASAŞ 100 HISSE (%35 temettu %150 sermaye ortınnıı tatbıkatı başlıyor ) POLYLEN 175 hısse (% 43.75 temettu dagıtacak. % 100 sermaye artırımı yapıyor) KORDSA 125 HISSE (%40 Temettu dagıtocak. KORUMA TARIM 150 HİSSE (%40 temettu dagıtacak) SiFAb 115 HISSE (Sürprızler beklenıyor) CIMSA 3 000 000 AK CIMENTO 650 000 UNIROYAL 700 000 YAPI KREDI BANKASl 1 000 000 EGC GÜBRE 75 HİSSE (Prlm beklenıyor) GARANTİ BANKASl 300 000 SATILIK TAHVİLLER100 000 Eltor Tahvıll 1 9 1 . 1980 de paraya donüşüyor. E C A, garantısınde. MAHKEME, DEMİREL'E, «K!T>»LER KONUSUNDA TRT'DE CEVAP ' HAKKI TANIDI ANKARA (a.a) Ankara 1kınrı Sulh Ceza Mahkemesı Ha kımlıgı AP Genel Başkanı Suleyman Demırel e, TV'nda yayımlanan «KIT ler» proqramı konusunda cevap hakkı taııı mıçtır TRT Genel Mudurluğu, AP Genpl Başkanı Demırel ın ?8 şubnt 1979 da televızyonda yayımlancın «KIT»ler programı hakkı Istemınde bulunması u7erıne, 7 mart carşamba gunu, Ikıncı Sulh Ceza Hakımlıgıne başvurarak, «Demlrel'ln cevap metninin yayınlanmasına karor verllmesini» ıstemıştır. AP Genel Merkezınden verllen bilqıye gore, Ikıncl Sulh Ceza Hakımlığı, TRT nın başvu rusunu ıncelemış ve «KIT'ler uzarınde konuşulurken, zamanında hukumet olan slyasl par tllsrin da, program Içerısıne alınması gerektiğinl, aksl taktlr de, bir sıyasi partinln haysıyet v« şerefıne dokunulmuş sa.'ila cağını» bıldtrerek, TRT nın istemını reddetmıştır Ikınoı bullı Ceza Hakımlığlnın kararında, «AP Genel Başkonı Suleyman Demlrelln cevap metnınde suç unsuru bulunma dıgı» da ıfade edılerek, «Cevap metninin TRT haber bultenlerın de aynen yayınlanması» husu&u da yer almıştır. ralı Yanaçık Ce^aevı ne nakle üılmıslır bfıcjnıalc ılaı Ho'.ianssı Saglık Kurulu. Yılmaz Ou ney ın saglık durumunun du zeldıgını belırten lapor verınış lapoıdan sonıa Yılmaz Guney Inıralı Gezuevı ne geçtığımız cuma gunu nakledılmıştır Yetkılılerın bıldııdığıne gore, Yılmaz Guney, geçen yıl yarı acık cezaevine gıtme hakkını kazartrnış, ancak gecen yıl ken dısı yanaçık rezaevıne nakledılmesınl ıstememıştı Inıralı Cezaevı nde halen 650 kadar hukumlu bulunmuktadır Calı^ma esasına dayalı olan Imralı Yarıacık Cezaevı nde Yılmaz Guney 2148 sayılı yasa ıle tanınan ayda altı, yılda 11 gunluk ındırımden de yararla nacaktır Yetkılıler lyı halı go rulen hukumlulerden kapalı cp/aevlerınde yatanların da aynı haklardan yaıarlandıgını bıldırmışler, açık ve yanaçık re/nevlerınde yer olmaması ne denıyle kapalıda yatan hukum lulerın de yasalorın ongorduqu kosullar ıçınde Indırımden yurarlandırıldıklarını belırtmış lerdır. Salih GÜVENLİ 11 Mart 1979 gunu vetat etmıstu Azı/ naaşı 12 Mart 1979 Pazartesi günü (Bugün) ugle namazından sonra Samsun'da toprağa verılecektır Tanrı rahmet eyleye. • MENKUL • BANKERÜKve PtNANSMANA.Ş. Istıkial Cadriesı Odakule Iş Merkezl Kat 17 Tel 44 28 36 43 09 32 45 17 65 45 64 20 Telex 23111 MBAN TR ANKARA ŞUBESI Gazı Mustafa Kemal Bulvarı IŞTAŞ Han No 8/10 Tel 25 29 82 17 42 66 IZMIR ŞUBESI Cumhurıyet Bulvarı 1378 Sokak No 4/4 Alsancak Tel 14 71 4"5 14 01 64 MEBAN'IN SIZLERE SUNDUĞU HIZMETLER Yatırım Danışmanlığı (UCRETSIZ) Hısse senedi ve tnhvll nlım satımı Hısse senedi ve tahvil kupon tahsılatı (KOMISYONSUZ) Portfoy yonetıml Portfoy Analızı Şırketler lcm Hısse Senedl Tahvil ıhracı ve plasmanları ile ilgılı tum hızmetler. • Aİ LESİ • • • • YAPI KREDI BANKASI IŞ BANKASI VEFAT Şırkotimizin knnıcularmdan Mu.stafa Güvenlı'nin babası, • Sa/ın Salih GÜVENLİ 11 Mart 1979 Pazar gunu vefat etmıştıı Cena/.esı 12 Mart 1979 Pazartesı gunu Samsun'da toprağa verılecektır. Merhuma Tanrıdan rahmet, kaderh aılesme başsağlığı dılerız. BOYATAŞ BOYA DAĞITIM VE SANAYİ A.Ş. • • • • • 0 Bulgar bandıralı geminin ikinci kaptanı ile bîr diş doktoru iltica etti (1<ıtanhul Haber Scıvisı) Karudenızden gelıp dun habaha kaı^,ı saat 01 mralaıında Buyukdcre onunde demııloycn Bulgar bandıralı Dimıtıov Kordov genusınm Jkıncı Kaptanı Velın Mılchevhano) ıle Diş Doktoru Bo JIS Boıiblav Yordanov. sıyası ıltıca hakkı ısteyerok polıse sıgınmışlardıı Gemmın ıkıncı kaptanı Ile 1 dı ? doktonmun bir motora bınıp sahıle çıktıgını belırtorı ılgıhler, bu konuda kesın bır açıklama yapmami'?laıdır Murettebatla otekt yolcuların uykuda bulunduk ları sırada gemıye yanaşan bır motora bınen ikinci kap tan ve djş doktoru, kendılerının en yakın polıs karako luna goturulmelprını ıstomış lerdır Sarıyer Tmnıyet A mırlifnne goturulcn lkıntı kaptan ve diş doktoru, da.rıa sonra siyasal polıse teslım edilmışlerdır RABAK Sermayeslnl 280 mılyon TL'ya yukselttı 197/ yılında 132,3 mılyon kar sag ladı %35 temettu dagıttı • POLYEN Sermayesı 115 mıl yonTL'dlr 1977 yılında 65 8 mılyon kar sağladı %35 te mettu dağıttı • TEZSAN Sermayesı 100 mılyon TLdır 1977 yılında 34 mllyon kar sağladı. % 25 temettu dağıttı • TAMSAN Sermayesl 60 mıl yon TL'dır. 1977 yılında 5 mılyon kar sağladı • YTONG Sermayesl 12 mıl yon TL'dır. 19/7 yılında 13 4 mılyon kar sağladı. %30 temettu dagıttı ARANAN HISSE SENETLERİ EGE BIRACILIK EGE ENDUSTRI KOC HOLDING KOC YATIRIM PAZARLAMA KAV KORDSA NASA!? NUH CIMENTO TOZ METAL UNIROYAL CIMSA • VEFAT Şırketimiz Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Güvenlı'nin babası, Yerel Yönetim Bakanı Ozdemir: «TANSA'larm girdiğî yerde yoklar önemli ölçüde kalkıyor» ANKARA, (ANKA) Yerol Yonotım Bakanı Mahmut O/demır, «Pahalıliğı aracıiar ibtılçüer, vuıguncular yaıatıvor» dernı^lır Yeıel Yonetım Bakanı Ozdemır, hattalık «Fanfeı» derpısıne verdıgı demeçte, tannm satış maga<ralarının kuruldugu bolgelerde, *voklaım> onamlı olçude ortadan kalktıgmı behrterek o/etle demi'jtır Uretıcı urununu ve emeucuz iıyatla aracı VIPhanızmasına haptırıt ken, urelıcı yukseh spekulatıf kararlarla aynı aracı mehanız maimm çaıkları aıasında ezılnıektedır Bır avuç hışının elınde toplanan tıcarı rant, yanı aracı kan denen bu haksız kazanç, uıetıcı \P luketıcıler orgutsuz oldukla n olçude buvumekte, sonuçta asırı va$am pahalıhgı or taya çıkmaktadır » Sayın Salih GÜVENLİ 11 Mart 1979 günü vefat etmıştir. Cenazesı 12 Mart 1979 gunü Samsun'da toprağa verılecektır. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dılerız. MERBOLİN BOYA VE MATBAA MÜREKKEBİ SANAYİİ A.Ş. YÜKSEK VERIMLI SAĞLAM MENKUL DEĞER YATIRIMLARI Mebon portfoyunde bulunan yurdumuzun onde ge len ceşıtlı sınaı ve tlcarl kuruluşlarına aıt tahvil ve hısse senetlerl tasarruf sahlplerının islıfadesine sunulmaktadır. • Vadeslz % 21 yıllık kazanc • Bır yıl vadell % 24 yıllık net kazanc • Ikı yıl vadell % 30 yıllık net kazanc. MEBAN ORTALAMASI Onceki gun (TL) 3041 Bugun (TL) 3023 Değışım 18 Degışım (%) 06 • ARTIŞ DUŞUŞ Artan 9 HİSSE Duşen 2 HISSE Sabıt 39 HISSE TOPLAM 50 HISSE MEBAN YAYINLARI 1977 MEBAN SERMAYE PIYASA YILLIĞI TURKIYE'DE ILK DEFA YAYINLANAN YILLIĞIN FIYATI: 250 T L • MEBAN SERMAYE PlYASASI BULTENİ ayda bir yayınlanır. Ayrıca haftada bır flyat llstesl gonderlllr. Fıyatı: 10. T L Yıllık Abone 120. T L Yurt dışı abone. 240 T L Abonman badellerl, şlrke tımıze veya YAPI KREDİ BANKASl Galata Şubesl 5000/50'ye yatırılabllır. • HISSE SENEDİ NEDIR? Fıyatı: 2 5 TL. • TAHVİL NEDİR? Fıyatı: 2 5 T L • • Türk Diabet Cemiyeti'nin 25. Genel Kurulu yapıldı Turk Diabet Cemiyetı nin r 2 > Olagan Genel Kuıul top lantısı yapılmıştır. Cenel Kurulda soz alan ko nuşmacılar, hazırlık çalışma ları svırdurulmekte olan ve Ftılerde yapımı planlanan Dıabet Ara^tırma Merkezinın saglayacagı yararları be lııtmışler. Dıabetın kamuo yuna daha etkin bıçımdp tanıtııması geıektıgını soylemışlerdır. VEFAT Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güvenlı'nin babası, BANKER SEMİH (SEMİH YILDIZ) • Hlsse senetierlnlzl en yuksek borsa rayıcl uygulayarak alıyorum. Sayın Salih GÜVENLİ 11 Mart 1979 Pazar günıi vefat etmiştir. Cenazesı 12 Mart 1979 Pazartesi günü Samsun'da toprağa verılecektır. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli aılesine başsağlığı dıleriz DUYURU DISK / BANKSEN Genel Merkezl AbıdeI Hürrlyet Cad No. 122 ŞIŞLİ ISTANBUL adresme taşınmıştır. Telefon Numaraları: 47 08 48 81 48 16 48 22 Duyurulur. 20 25 20 96 dır. BOPAZ BOYA VE YAPI MALZEMELERI PAZARLAMA A.Ş. BANK SEN YURUTME KURULU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog