Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

JMHURİYET 12 MART 1979 B E Ş DÖVİZ DARBOĞAZI NEDENİYLE BİRÇOK ŞİRKET YERLİ YAPIMI ARTIRICI ÖNLEMLER ALIYOR İSTANBUL SANAYİ ODASINDA BU KONUDA BİR TOPLANTI DÜZENLENDİ. BİR FÎRMA. MELAMİN YAPIMINDA KULLANILAN VE DIŞALIMLA SAĞLANAN HAMMADDEYİ YERLI YAPIMLA ÜRETTİ.. Imal Betgesl o'mıs ve bu mocJdertfi dışalımı vcsaklarmştır. GUBREDE GEÜŞMELER... Turktye'de gubre üretirni konusunda büyjk tvr yeri olcn Guöre Fobrika'crı Genel Müdürlüğü ise yerlj ai m oranını ortırmak icm b]r karor airrnş ve yurt içi firmolara blr duyuru ya yınlarnışîır. Duyuruda şöyle denilmiştir: ıFobrikalarımız ihtiyacı yurt icinden temin edilebilecek malzemelerin so!:naiınmosı işlerinin daha geniş kapsamlı olarak yurutulebMmesi İCİn Genel Muduriüğümüîde kortoteks sis temi tesis edilecsktir iigil^nen firmalorın başvurmalarını dilerlz» MOTOR VE GÖREV... Bu aroda uzun yıüardan oeri Poonya iısansı iie d:ze! not o r j ımal sderı TO'^TO Tanm Sırket: ıse. *Sanayicileri göreve coğtran» bir duyuru yspms: r. Açıkiarr.ada şövle deniiTVştir: cBugün memleketin icinde bu lunduğu döviz sikmtısı nedeıry le kendi çap'mızda davleiimize yardımcı olmak ve yerli sanayie hiımet etmek maksadıyla imalatını ve monta|ını yapmakta olduğumuz motorun parcalarınîn azamisim Turkiye öe imal etlirmek islemekleyiz. İmal etüğimiz motorun parçaiorına ait bir sergiya şirketimizle <lgilenen firmalorı göruşme yapmak ve anlaşma yapmak uzese dovet ediyoruz.» İlg:li cevre'°r, si'ketlerae sorı zamanlarda gel'Şan bu ok mın Ön2n?.enıre3ı o;ı» l ı .;,7 r '.elı koyna<'arı arttırarak dövız to sarrufu saö'oyaccgını biio;rm şlerfi r A; ı ; » . .. • • n.j / Üniversiteler Yasa Tasarısı bu ayın sonunda Millet Meclisi'ne geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ünıversıteler Yasasının oerekcesı hazrrlanmış ve escS'Orı belli olmuştur. Yenı un>versıteler Ycsasımn aeekces nde yeni yasa tcsarısının cıkoniması zorunluğu belirtilmekte d:r Gerekceve göre. yenı vosanın cıkarılmc zorunlugun'jn basm.cin «Yasal Kargaşalık» ve Anayaso MohKemes'iın ver diği knrorlar Aroyasa rrr'arı vüksek öğretım kı.ırumlar'nı butunlesmeye doğ'u ıtristır Ancyasa Mauı!<emesı hu konuda O/e'Mkle akoden1 !er n "Tverçi!» olorTıa'/acaâı yolıjnda acılon davalor neder, v e verci:c:ı ;;arariordd »3u kuruluşîar devletin kilit noklolarıno eleman yetistirdiklerine. bu e > man'ar üniversiteden ckcrn'3rın yaptıklarını yaptıklonno göre. bun'arı yptistirpn ckadpm:'pr dP Anovass'nın 120 rraddesnds bHİİrtilen üniversiteler ku.'u!ur.lC!rdT» deni!p'f>k*=dT. AKADEMI FAKULTE 6T çu'e once Aikaro Ikt'sari1 T'r.rîn ir^nle* AkndprriıS' bır /onetmelık ckararak akcdemıfirm fakulte kurobilecekıer •! ^es;!!1 ber,:i semıştır Ancck, Danışîcıy bunu 'ptal =tmıçtir. Bu kez akocteirıler kadro vc»arariararck eıealmayo öaş'omışla'dır. ıteier Anavcsa t.'nhs ne başvurarok 2Q35 sa'•T.dro .asosının Anayjsa't "lı .•a avkırı o'r'ı.ğuHU one surTjş ier. arcak Anayasa Ma.ık^r.es1 Urıversıtei«»rın bu sîe.n nı : tjFcied3fek cı;adem:!e'ın tokulte cc'T.a;cnnın Anayjsa1. o uygun oiriuğunu bıldırrn'Stir Anc.oso MaheiTiesı'nın '.errnğ: korarldr iiiiivers.te(sr!e akn ciem.isr1;! aıosını acmış, ku r uluşlar arnsndo ccılışma Cos^omışür. EĞİTİMIN KALITESI Oğren!d;ğıne gore oi*.arie~ılerrie oğren m goren ogrenci Müteveüi Heyetin bazı görevlerinin iptal edilmesi sonucu ODTÜ öğretim ssi alamaz duruma geldi. Tasarıda ÜniversiteleK .sı Kurulun, üniversiteler arasında eşgüdüm sağlayacağı belirtiliyor. husu?lor aerekcc vs fasonc verclmaktodır. 70 yoşınöt sor.ra eTeklı olcn öğreîin u' !eri fakülteler'Pde «Emeıilü oiarak caiısabi'ecskler, h?rha oı b:r yetkılsrı ol'narr.akia b lıkte fakulteye gel:p gıdshı! cek'er, calışmo'cnrı fakülteı dp sürdurebi'eceklecır. ROTASYON SISTEMİ so,ıs: cok verde unı.srsıteer den fczlaoir Ar.ca;;. bjralarc yeterh yatırım yapılamodığınaan bircok okademı barakafor da eğıtım vapmaktodır Bu da akacleiıılerde eğıtiP". koüesıi büyük o'cüde duşurmpkte:: • Universıle erds ıse. öğrat.ır, r a iv'Ptı daha yu'tsektır B l:ndtğ: gibı. sonrodon dev 10. uni'.'ersıteier vasasanın baıi maddeıer'n.n Ancycsa Mah<emesınce ıpîci edıınesı. r^a ıKemenin yenı yasamn cı^arılTiası ıci" altı 3/!r b r ~js ta.Trıasıno Kdş.n, bunun da .; •kcrılmamosı yen1 um'S'S:!e.er yasasmn bırcrı r>nce :n?ırlonması koşulunu doğurniL.ştur. nnın ılkeler bo'ümünde bu beiırlıimıştir Yıne Eakanlık bunvesınoe bazı yükssk okullar tıulunmakîad r. Bun onn da, jnıversıte nıtehğıne kavuşvc3! ıstenmektedır. ILKELER Tosanc'a v& ae'?kcede behrtılen ılkeler bıın^an b:r sure once M'llı Eğıtım Bokonhğı but Yeil ünivers:'e!er yoîasır ,pnı ıikeıennden bıri de «R tosyon» sıstemıaır. Unıvers.t lerds coiışan her kodemea' öğretim uvesı «Hotasyon» \c ıle veni kuruİT.us iın:versitei< c5 en az bır y.l sure ıle ca şocak!ardır. Böylsce yer>ı u prs te'erın öget;:n ijyçsi a g: gıderiineğe caıışııc.caki Eçer ysni üniversîeye oğrçi uyesı saâ!onc~azsa ou «R tasvon» ÜNİVERSİTELERARASI KURUL Y*ni üniversıte'ur tosnıs da ür.iversıfele r cası kıju unıvers;eıer orosmdo «eçç düm» soga/acağı ıfode er mcktedır Ödrenıldığ ne çore. bütceri önce cıkarılrrıcsı tasarion venı iın'.vers'faler tcsarısı r zırlartırken gerekcenin hazır! ması sonraya bırakıiırış, B ce Meciisten gect kten sor rıort ayı ıcınde de gerekce zırlanmıstır. BAKANLAR KURULUNA Bakan;ık c^vrelsr:nd?n öâ1 rıldiğıne göre hazırianan to n «e gerskce yakında Bckan Kuruluno sunuîacok. orada rüşülijp tartıs'ldıktan soı Meclise venlecsk;ı r Tnsnrı cicrekcenm m c t soır.jna knı Meclise ver leceğı san;lT,ak c'r. Sızan haberlere aöre ÜM «iteipr ve umversıtelero''ası rul goruşlerını Bakaniığa d'rmekle bırl.kte kend^Sı. k oilığına'en yeni bır ünıvers tosarısı hazırhğına girrniştir DÖviz dar.ooğazının onîeneme esi nedeniyle buyuk olcuae şaiıma doyanan ozel kesı.in ye.'li kotkıyı ar;t;rmak yoında g^rışimıeri hızlondıraığ' 3 Koc Ho'ding'ın icra Kcriekararıyla «Döviz Tasarrufu ompanyası» aciığı ogrenilmisr. Bu craoo konuy'c ilgılı oloık Istcnbul Sannvı O:i3Sınaa r topicnt: f1u7er:i«nnı:şt.r. Koc Holü.iç 'cro Koırvt«»si. )pluluğa boqi. ^L.u'uş'arin aış lım girdısıriı ajaumck ıcr. ",ığı karorı şbyle riuvuTTiııştur: Tof/I'jlugu uretim şiıkst sri, ulkomizin yoşadığı dovz or boğarı korşısiiıda, ithaı gir ilerini azaltrrok bun'arı uıeiıek ve ic piycî?dnn karşıiaıok amaciyio csşitli onlemler Idılar. Yerü katkı oranlannı rtırma cclışmalorını cloha da ızlandırdılar. Bu calışmalar soıında ürunlerimizda ysrli kotkı Kenan MORTAN oranı yükseitilmiş yan sanay! firmalarına verilen sipari$ler ort tırılmıs v» onemli ölcude döviz tasarrufu saglonmış bulunuyor.» YERLİ ÜRETIM... Bu a n d a Istanbul'da AJ'mel MeWmın Sana/ı sjreklı olarak d<şai:nıla sagianan urea vs melomın esa;'ı bask ıozlarmın yurt ciT39 uretim nı qcrcek:eştrmıştır $rk&t velkıiı'prı yopîıkian acıklon.orta «Baskı tozlarmin tumünun yerli ham maddelerle gerceklestirildiâıni bu nedenle bu gune dek 39 01 gumruk pozısyonundon ithal edilen bu maddenin ithaItne gerek ktılmodığını» b Id rnıjlerdir. Nıtekirn, şirkel baskı t07'annı üro'nesi sonrası Yerli Tasarının gerekçesinde yeni yasanın çıkarılma zorunluğu neöenlerinin başın da «yasal kargaşalık» ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar geliyor. Öğretim üyeleri yeni kurulmuş üniversitelerde en az 1 yıl çalışacak, emekli olan lar fakültelerde çalışmalarını sür dürebilecekler. oz ko/nakicro yoiTi^ıç vo'u". <ia ca ononılı ndmlor atılnb :e ceçinı bürtTmşlerHır Bu orada Is'onbu; Snnay O •iosındo Turk'ye'de kurulu tıjr ^anayı orn'arı te^nçilcıler rın katlacağı Dr top antı duzenlenm.şttr. Toplarü^a v'akın gun lerde acıklonr:ıası bskienen ç'f.rnr pake'ıoe ozeı kes'Tin daha r.'.nrji vp genış bovuilu katk'da bulunmak üzers nsler yap !ob'!çr.eği konusunun qorüs'Jİeceği bildırilmektedır. ıe!leştT!İ9n '.'9 Dır sure O H Z yuksekokui rjdıylo oğretırrı yn parı Kurulışlar. Anayasa MahkçıieSının ıptal kararla':n1an sonra yukse< oku1 olarak a^üiemıier ıtıne oiııvmşlor ve oğ remmierıne devam eti'ıslerdır. Bu bximde oğretım yapan k j runılaraa 67 b n oğrenc, culunrr.akta. kcl :e ıse duşukluğu nu koruıncktadır. Bu yasal zorluklann yanın ODTU'NUN DURUMU Bunun yonmuO, ODTÜ'nun aurumu do ılgı cekicıdir. ODTU Mjetevellı Heyeti'nın bazı gore"lerinın Anayasa Mal'.kemesr:ce ıptaı edilmesi ODTU'yu öğretim üyesı ala;Tiaz durun'c getırmıştır. Bunun da. bır yascva kovLişıTOSı zorunlu Ouruma ge;m:ştır. Yeni univers:te!er vcscsında taın gün esası getırılmış. tasa cesı görüsiilürken Bnkan forofın.zan üyeiere acıkianmıştır. Bı. :'keier «Tam Guni', «Yuksek oğretimin butunleştirilrnesi, doktora yapmış asistanlcnn, ogrelim uyesi olmalan», tAsistnn ve oğrenci tenrsilcilerinın universite organlarında lemsil edümelen» de varaır Bu arada ünK'ersıte'erce < Emeritus» ılkesı ıle «Rotasyon» ilkesi de getinlmekte, bu kücuküarilar... J MEIemaıi 0 TI.LKFIINA Bas " D D I gcnc i?î «n r.ran •6 13 4! 4Î S5 29 ke I î.Vries*i İ,% I i ra feleftffı • , 2866 2S kücük ilaruar... kücük üanlar... kucuk ilanlar DUYURV santral. memuresı aranıyor. 5 hatlı otomatık santral konuşmaiannı yonetecek. sesı ve konuşması duzgun bayan ısteklılerin. ) SAMSIVON OZf.l. I>ajttîlo Sckrptcr Ku;«iînnrtft Daktilo. S T H O ve Muha^ebe îeyazıT.: M;thafp?.;a C*e 14 [el: 22 31 r*. 3*JoÇ!u: IsuSia: Cad 87 <7 rel: 44 90 11 vadıköy: Al'ıjoı. :ad. fl rel: 3* 11 ifl Başk» yercie f.^'vr.z Ku|aıll Sft ve Taîmkı Mntemarik Dceşınin V:l:k Oiaean Gene. Kunıl Topla:«:sı, 11 ;,iar: 19T9 p a ı a r s u n j 14 3» ds ç o » \ ^ u k olmadısı içın yap.iama:nır.nr. Top'.antı 18 Mar: 197^ pazar gun n j saat 14 M da Demeîımizın Şehîadebaş:, Dedeefend: Cad No: S'cckl m.arkc2indft yap:lacakt:r. Uveirrımız? YOVETİM OtNDfcM: 1 Toplanunın açılışı 2 Baskar.l'.l! d'.varunın seçimı 3 Eaaiiyct raporunıın ckumnası vç onaylanması 4 Denetleme ieırulu raporlanr.ın okunrr.ası ve onaylanması 5 Yent yıl bti:<;jejıln or.syı 6 Derr.ek orgsnıarımn srcımi 7 P.îekler 0 500.000 Arıyorum: Ayda 20.000 fark ödiyecetira.Bugıin a:ay;n:ı 25 74 34 0 SİVlLCELER 45 50 50 jidertlır. M.E.B. Kandemir TEL . 45 95 REVOC.Ll FATIH TAHTAKVLE KAniKÖY F.RENKÖV BEŞİKTA* l.EVENT RERI'.K BAK1RKÖT Satı^lanrr.:zda raflar nr.nçtir. T E L : 45 9j 22 5? •ını T L . 45.010 T L . 49.0UO TL. «o.OOO T L . 49.1'~'1 T L . CS.OtlO T L . 45 0.19 1 L. 4r 000 T L . 4S.110 TL. 48 rtîlfl T L . 43 W>0 T L . e^TT.ı roa5 Sigortahlara hrsat! saülık YENİKÖYDE LÜKS DAİRE ka'.or.Ierli 3 oda. Metin Emlâk Borsası Tarr.arr:! s n »00 üraya «»•r.ı/t yalı ar«»lan T»l HS Ultramodern yalı dairesi Boear ın ılrt tnrafın» halrtro ç'kıntı'.ı nokusı Kanlır» bumnnda. tiım ınşaal m^j" lemesl Avnıpa SOTI üerrrm medcm a r n c » vtlıme har:ız/j yanda Tex Bır Dair« satııacaktır. Emlitt M'işarırt Ann AR4SII Tnltaılıran talunı K.at: t, N"n: 2. Bevotla • trtanhul Tel.: 4JS3 74 • 44 44 < W M.E.B, Metin Emlâl l\ V\ • s« :* Ai . 67 31 53 Levenfte. 5'ITVI G*ırteciler sttesaıd». iki katlı. Kademelı salotılu. üç oda'.ı, bodrumlu, baüçe:i. kalonferli. raü^akıl bitmi; tv. Bursa Tel: 23 121 rçererkf» PTT C»nl:k m»1 kiindo tı'.ık arsalar. T f l : S« IS 4" . «R 75 67 HS S7 • 87 31 S »: OS K7 48 93 27 46 45 55 numaralı telefonlardar» randevu alarak basvurmaîarı rica 0 KALAMIŞt» 37 28 ?» daıre t?RtDARDA dair« *<* arsbarl* :akas 26 34 66 61 30 Î3 Toktıır. 0 BOG^7.İCI lT.nw.fs! 52Tenct5inrit:r. Iri.^ıhzce AIrranca ve î : en Dprslen 71 00 Sfi Genel Kurul toplantısı ilânı Kooptraîımtnn Normal Ger.e! Kurul Tc?lann=ı 31r Mar;1979 curaartesl gü ''l f0< '0ca Be«.iktaş H»yre: :n Iskelesı (Beşiktaj kay makarıligı vaaı) derr.: gcr'işmei iizere toplaruacaktır. Bilar.çomuz ile çahşma raponımuz kooperat:f rr.erkezmde o^aklanmızn irıcslemelerlı:e sur.ulmuşlur. Kongremizın ertelenrne>inp meydan vermemek için r r i:ün üyeîerırrinn ks'ilma:annı öcemle n c ı ederiz. r.tTs'DEM: 1 Kongrenin açılışı v» Ba=kanhi D:'.anıa;n seçlmi 2 YöTieîın Kurulu rspcru t e hesap ve denrtict r£poriann:n okunma.11; 3 Raporlar Ozertnde g?rrf, göruşme 4 Yonetira Kurulu CB der.etçiîerin aklaamaiarı 5 THzüie gcre seçirnlcr 6 S«ç.lmi5 olan yenı föne~:m kuruîuiîa tuzugun 52. ırsaddesi geregınce veriîen doŞal yetkiiere ekolarak ger;e! kunılca tanınacak jrptkllsr.n beHTİecttKsi " Dilek'.er ve i'tekler 8 Kapanış s.r.ırh Sorımîu Emelim İşçi Yapı Ortakl:ğı KÜÇÜK İLÂNLAR Cumhuriyet'te % SAHIBİNDEN Topaîaç:nda 401; satılikf.r. 40 18 38 9 NPtTSKS Ankar? 11 19 49 Telefon al.nır «atıhr. Bu ölçüde bir ilan % BASIRKOT Mahrnutbf? k.ıyündeki 131 m2 arsarr.ı saıyorum. O:o ilede tfikaş olabi'.ı:. Bulvar Cad 3S 3 Sok No: 2 Zeytinburnu M. E.B. Metin Emlâk Borsası Çanakkaie Tusan Ot«11 or inde sahlık valt »r?alan. Tfl: S* İS 4Ü 6*75 45 67 08 S7 • S7 31 53 Halaskârgu Caddesine nazır. modcr inşaatlı ishaı 0 TOPTA.S veja dü iar, katlar. t'rr.Iâ's M(5^aviTl ADII. ARASII TnW»tliTan İ>hınj : Tel: 44 44 0« 4S 81 KÜÇÜK İLANLAR İÇİNDE 800 TL. dır * Özel koşullar için bilgi isteyiniz. YALÇIN 4S 19 45496231 FATIH 50.000 TAHTAKALE 71 r.jO K \ D I K Ö Y 49 C00 ŞIŞLİ 45.000 BEYOĞLU 60.0TO ERENKÖY 36.0OO BEŞİKTAŞ 40 000 F.EVEN'T 40.000 OAYRETTEPE 44 000 BCBKK 52 000 BAKIRKÖY 42 000 TOPRAPI 42 000 «JAZtOSMANPAŞA 42 0M SATIŞLARIMIZDA masraJ harlçtır. ISTİKLÂL Cadüe'il La;» 81n?mas; üstıl La!e Han. Kodıkoy'de IlânJarmızı GÜN Reklâm'a verinız. Tel: 3S 44 77 KELİMESİ 7,5 LİRA Tel : 28 97 03 28 66 29 M.E.B. Metin Emlâk Borsası tjtanbu!. BoŞazlçl'nde zemîJiüen denız manzarah satılık Baiıç*li v.lla aaa'ısn. Tamamı 150. 0<X) ;ir». 24 ay vade yapılır. Tfl: «6 15 40 «6"5 45 «7 M 87 67 31 53 küalık % CTtLER CTu» Ma sı Erîoank S:!?»;nt!e A. daire Î3 :ş «aaüenndt racaat I56 22 60 0 DÜKKAN Cıhaı 44 10 06 | VİTRtMj i 16 77 buzdoiabl Muhaie oe t^cnr.ız curomda • huî 1«" enmzr de özer.le vünitü ür. T E L : ^7 '2 01 duruturizm jNYAYI GEZCHREN ACENît. GAZETEMİZE VERECEĞİNİZ İLÂNLAR İÇİN SİZE EN YAKIN REKLÂM AJANSINI ARAYINIZ Aksaray illcsaray Reklâm Ah'Jinbay Reklam Desirhan Reklâm Doz Reklam Er A^ar.s Fıkret Re'tlâm Paker Rekiam gaa Ajans B'jrak Rekiim 25flÇ 49 22 4B 16 25 86 21 25 13 12 26 59 54 25 72 48 25 52 14 23 39 53 MS7 01 Artcan ReklSm Ozlem Ajan« 31 09 01 31 95 59 75 01 90 2S 55 28 43 25 55 27 08 22 Sl 27 48 22 2$ 37 65 6* İS M 09 75 Bahçelievler A.ians Ansan Aans 71 Ba$türk A.:ans Çtçek Reklam Erkin Ajan!" Gazeteciler Reklâm Grafıksel Reklim Gökhan Reklâm Reklâm Ajans Hangı A.ians Oda Ajans İbo Reklam Motif Reklâm Oz Ajans Omür Reklam ULUDAĞ BECEREN ve KAR Otelleri Perşembe gunleri 4 gün 2.400 TL. ALTAN FATİH TAHTAKALE *İŞI.İ KADIKOY BEYOĞLL BEŞİKTAŞ LEVENT ERENKÖT GAYRETTEPE ETİLER BAKIRKÖI BAYRAMFAŞA BAHÇELİEVLER 55.000 80.0(10 50.000 55.000 75.000 ?0.000 55.000 95.000 50.000 70.000 55.000 53.000 75.000 HKayıp % 5565.) So'lM t . E . T . T . ve I.T.U. kı:v.'.ifc krtrcır. kayhptt.im Hüküm=üzdür. S.Mlat AY1.A 0 USE dıpıomamı kaybettim. Hükünısüzöür. T . ETİOİ,an AI.AYOĞLD 0 LİSE diplomarn) k»ybettim. Hükümsüzdür Tjncay Ç E T t N E R % BAHARtTE'da saRllk dâ:re 0 MODA Caddeslnd» kalo riferU satılık daire 0 KÜÇtKYALI da lmarlı arsa. BATO licaret 3« 92 4S Cağaloğlu Beyazıt KIBRIS Ucakia her carşamba SALAMİS ve DOME Oteliert S'er gün 5100 TL. Bakırköv 2S75 77 22 51 89 M.E.B. Metin Emlâk Borsası Pendlk, Tajlıbajıı r e Do'.ayoba'da 4 kat imnz aurumîu sa'iiık arsaiar. Tel: «« 15 40 S6 7S 45 67 31 53 LONDRA Hergun ucak, transferier otei ve kahvaitı dahil 9.900 TL. ve 90 Pound. Mayiötan itıbaren otobüsla 21 güniük LONDRA'ya kadar büyük Avrupa turu. A.'ans 76 Aksu Reklam Bakırköy Reklâır. Ozka Reklim Trakya Eeklam 1 ınaztepe Reklam Yitik Ajans T2 :i rı rı il 1 ri 53 77 :o 45 71 07 46 77 67 a M 86 63 99 27 60 28 22 27 43 32 92 22 94 11 S9 18 54 35 Arbike R * t » m B J ! » Reklam Bügin Reki&m Büro V Erkan Reklam Er.çore RekHro Emek Reklim Gun Reklam Kale Ticaret Kadıkojr Reklam Muıat A;ans Omür Reklam Seren Rekiim Sfm Pe:<!artı Yosun Rekiam Fiiiz Fsklam Tan Reklam 37 "S !« 37 N 49 38 23 " ?8 68 76 38 13 10 M 5i »7 37 12 01 3« 44 77 "6 28 47 3S 09 53 M 54 03 M 91 2« ?^ 4! 47 37 60 54 37 35 93 ?fi ın .0 3 ' 51 29 Mecidiyeköy Alruî Rîklam Çetırî'.aş Re's'.Aaj K«r Reklâm ' Karsi»a4 BoklSjn e« «*« 6«27öa 66 7141 Osmanhey Ce^); Ajan^ F»r Rekn.Sm Sınü Reklâm 45 S!> Tl «7 33 83 Pendik Erk R?k!4m Omür Reklanj 54 K 50 H 02 17 37 31 5» 27 13 m 7f 39 C; 23 İS 2' 27 76 13 26 47 4S Siıkeci Arabul Reklâm Ser Rcclâm Ilancılık Donjk Atans Tezer Rçk'.âm 1 acal Ret im Karaköy Aral Reklâm Alp Rekljm Aıîort Resiam Er Reklam Karakoj R«klam Topkapı Reklftm T e ı A.ıans Teknik Reki*rr. Yaprak A'ans 44 ?7 98 43fi2?9 »a 1" 97 43 07 55 43 05 *9 45 60 r4 43 50 40 4 S 97 9S 43 31 25 45 ?5 ?3 Bayrampaya Belde Reklam lial'.epe 75 23 S7 7S 14 43 Çemberlitaş Ak Reklâm 33 32 91 37 =1 76 28 « S0 22 72 59 SultanaUiTict ^ saüıD.nden :97Q Vol::s w agen 71 91 03 İlâniarınızı Fotıh'te 0 SAHIBİNDEN 65 1i (50.000) 36 90 38 A KARTAL, Paşabafiçe. Mahepe. Kadıköy tj>lefonlar: sa:ıhlt. BATO T:caret 35 92 49 Eminönü Mahir Ajans Ofis Reklâm Tam Reiclâm Bcsiktas Beşıktaş Rek'.^m 51 01 47 Repa ReklAm 69 11 45 Sipaniogiu Rek'.lm Sl 03 19 Ad;l Arasli R"kiim Ana; Rek'.am Aitın Reklam Ajars B Benscn Rek.am BPyoJlu Rp*:5;n ÇaSlar RekSâTn Genç AJans Lir Reklam Paicer RekiAtr Rektaş RekHr Rada. RcsiJnSes Reklftrr, Y1?:t Rekl9nTuKa «7 08 »7 Eyüp Ilker Reklim W09 13 4* Sl 78 47 MSO 4«S0 14 ELKI.E VFRKI.IM tEVRKMİZİ SAĞMKLI VAfc.ANACAK HALE GETtBELİM tstanbul T e l : 3« < 1 1" K Tf R K l T E ÇF.VRE ver.nız. Te!: 23 33 02 FATİH Reklâm'a Mayıstan itıbaren Denızyolıan ger.ıie'•yie Iskenderun ve Barcelor.aya ka"jar tuTt Akdeniz lirnan!ar. gezıleri. Ayıca: Amerika, Uzakdoğu öunya tjru •;e Bodrum'da /atlarla mavı gez.ler. Lutfen broşur ısteyinız. Beyoğlu, Istiklâl Caddesi, 134 Tel.: 44 89 95 Ankara M Kemal Bulvarı, 13 Tel.: 25 17 38 Beyoğlu Kasımpaîja Bllinç Reklâm Reprur Reklam Rmr Rsklaro Sa.şiı Reklam K'jzsy Feilam 4fi 46 4" 47 25 OS Ç4 00 2' !S fi' 3; ÇOClKt ARIM7.A BIRAKACAĞIMZ EN GLZEL MİRA>TEMİZ BİR CEVREDİR İstanbnl Tel: 38 iHi r. T l R K İ T E ÇE\RE KORIMA VE TEJFLI.ENDtRME DERNEĞt 0 TAKStM BcTmen sokagının devamında düfckân. de po. atö'.yeler. 300.000 • 400. 000, =00.030. Gt'RCAN Inşaa t : 27 24 15 T2 3; Rl 0 E T H E M E F E N D İ D E denız cıaEJaraU daire 3S 23 6' DÜTURD S«ndıit3ir.ızca Kartalda Kuraiu Sunta Tahta Sanayı; A.Ş. Işyerinde uyjrul&ama»tü nlan gre» ar.laçma olmas1. nedenl iî« kaldınlmıştır. AStS AĞAÇ SAN4TTÎ tşÇlLERt SENDİKASI İlâniarınızı Çemberlitaş'ta KORIMA VK lEîtMEMHRME UERNEĞt AK Reklâm a verir.17 Tf.: 22 82 ?1 44 44 «S 45 80 M 45 21 87 « 0 9 87 «3 04 24 *9 ?3 98 4t 4» S4 45 54 38 44 42 07 44 03 17 « 89 4J 4? 15 7i 45 23 90 43 73 *i3 4c 68 07 Elmadağ Form Reklâm Mekeı Reklam K:v:lcım Reklâm Küçükçekmece 7« 3s 79 Şişhane Taksim Asa Crsftk A;ÎU Rek.irn Nst PrcMkürSerpn Res.âm Tursiy Reiisra 15 Ajans . 49 Î4 8! Harbiye Onur RekiSm Kertş Reklâm 4fl 72 m 46 2S99 23 33 03 7S 4.3 17 7S 11 07 Kartal Bas;n Re.<lam S«To Reklam Orour Reklaır 53 1 59 .=. 50 29 35 S4 V\ Fatih Fatüı Reklam Uleli Penge Fçxı*m Alao Rfıtlim ?K 27 78 12 S9 33 G. O. Pasa Topspor Reklim Ern Reklâm 45 fl =< . 44 M ' 44 m ?' 41 8S 0: 45 S9 9.' 45 3= 4J 45 tfâ 7: Üsküdar 8" 35 4( I^cvent . A^ans Inc.i Kadsy Eekl S m «i 71 7% «4 54 00 Beykoz Kadıköy Akan Reklâm ZeytinburriU 38 !>> «5 7Î2' X
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog