Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

:UMHURÎYET 12 MABT 1979 Ispanya'da bir poJis daha öldürüldü 1ADRİD (ANKA • DPA panyo da Bask bolge eriTie yasal ıcenklı şıddet eyıemen z kazan 'ken başkent adrıd de calıntı olduğu Idınlen b r otomobılı j'durmak steyen b r po'ls vn serı vurularak durutmuştur B j r ın üzenns h omobıle ctes acan 3 ıslerın tGrapo» adlı btr •gjtun uzjn b r SLreden bsri 'anan lıde'lernden Tesına orc a yı yaralı olarak els ecırdıkierı ocıklanm ştır 9S no Garcıa b r lardorrıa jbnyı ı e pazartesı gtna uggenerol Agustın Muroz azquez n ö durulmesı ıle ŞKI'I olarak polısce rannaktaydı lodrıd de öldjru en po'n lemuru ı e bu yıl ıcınde ıpanva'da oldurulen pol slerın ayısı 16'yo yukselmış ulunmoktadır. •oha önce öldürijlen 15 pol sln VI Bask gerılia orı jrofından. dordü ls« Orapot arllı örgOt tarafından Mısır'm karşı önerilerinin Israil'de soğuk karşılandığı bildiriliyor KUDUS, (AJASSLAR) Suudj Arabıstan m Israllle Arap onenlenm kapfiama\an bır anlaşma ımzaladıgı takdırde Mısıra \apmakta oıdugu vardımı kese 1 ı ceg b lar ~lırken Mısır n kaı 51 onenlerının Israıl de soguk kaşılandıgı haber venlm şUr Isra 1 Başbakanı Menahem Beg n m oncekj gfce Başkan Car+fr onumna »edıgı 5 emek ongorulenden 1 bır saa* sonra ve TSI 0 40 da soaa errruştır Bavan Car te ve Ba\an Begin ın de hazır bjlundutılan ve^e. te Başkan Carter Mı^ırda japtıgı goruşmelerle ı\g h o larak bazı açıklamaiarda bulunmuştur Yemek'en sonra Başkan Carter ı otomobıl ne dek i f j r h an Be~ n *\BD Biş kanjnı Isıaılde gormek en bujuk bır mut ulak duvd ğtrnu so^lemıştır I k goruşmeden *onra b°r hangı b,' açıkiamada bu luımak ıstPTiedıemı kajd°den I raıl Basoakarı \mt>nkan \e Israıl h=\etlermın buffun ^ emden goruşmel»r« başlayacaklannı so^Ienne e< Bir Kuveyt gazetesıne gore, Mısır Israıl anlasması Arap ulkelerinin onerilerinı kapsamazsa Suudî Arabıstan Mısır'a tum yardımları kesecek. lem'st r Başkan Cftrter 1 " 1 «wlevecek herhang' b r s* \ı buluııadıSırıı beh'imış * r Onc^ki gpcekj Carter Pattlrin konuşmalar'ndan anlaşıldıl^ kadan>la, Mısırın Amenkan onenlenne aar şı orta%a ko\dugu karşı o 1 npnlp Kudus t« sosuk bır auş etki"!] varatrnıştır Amenkan \ onetımıne vakın çsvreler ı^e oncekı ge cekı goruşmeler konusunda alışılagelmışın dışında bır subkunluk eorulmuştur Ku\eibte va\'nanan • Al c Vatan* gare'e ıae go^e Suudj Arabıs'an \etkı!ılen Car'eı n CWdo.ru ge^ısı b'şlamaaan \\ ash nstr" a bj 1onuda^ ^oıu^lennı bj! dırm ş'erd r SuucL Arabıs tan hakarrıptı Mı^ır ıle Is raı' aıasında Israıl n ışgal altındakı tum ^ a p toprak larmdan çeKilmesıru \e Fı 1 ^tınlılenn >a.ssı hak a m n tPnınma'im ongoren bır an !ajTia ım/°lanTiaGigı takdır d" Mısıra tbm vardımlan ke«c°gıra bıld.nrı^ır PRESTIJINI ORTAYA KOYDU CIA'YA GÖRE DOĞU BLOK'U ÜLKELERİ1980'DEN SONRA PETROL İTHAL ETMEYE BASLAYACAK WAŞH!NGTON (ANKA) ABD Mer^ezı Hıt^ralma Ö gutu ICAI torafından onumuz dek vıllardo dun/aaakp pet 'Ol arz \e ta ebı i">r i e vap !an br arast rnıo otundo ha zıriarcn raooraa dogu bıo<u ulkeennın 1980 ' e i sonra pst rol a ımına başlayacoKİari one surulrtıektedır CıA n n vaplıO gen s kop STPII araştı nıan n sonacuna ao e gccı g rnız vıl batı ulkee r Tde aunde 52 2 n l / o r varıl o an petrol 'olebının 1335 y lındo gunde 72 6 m !/on vorıle c *ocagı hesaplcimış* r Bu crada OPEC d sı ulkeler aro fmaan uretılsn petrolun gunde 20 1 m y o n vanlden 22 4 varıle c kabıleceğı de bel rtılmıştır Talepte or 3ja cıkan buyuk or t çm ıse OPFC uyesı ulkeler taraf ndan tarafından karşıicrıası C!A ongoruımektedır Buna gore OPEC u esı ulkeie i 1978 yıl nda gurde 32 1 n ı yon var I o an uret nle'inı 1985 de gunde 512 m l/on var ıe cıkarmaları gerefecek'ır OPEC Uıesı ulkeler rç?er/le r nın daha UZÜD sure dayanna sı ıcn u'E re sıin larralar kovmak yo!una g t t k l e r i ı haı c an gozıemc ler bu araştırr r f i n Dazı sıyasol sonjç'arı olob lecegmı ore surmektedırer B lınd âı Q b OPEC u,esl u kele' baı 'ı J We en yenı ensr M <a("iQklar nın l'Uilonımına g a ' r e s ıc T uyarTOktadır'or. Raporda 1978 y I rdo gunde 500 bm varıl pptro! ıhro r eden dogu blokj uı<elernın, '985 yılında a j r d f 4 5 ml\on vor I petrol Ithal etTPk zorjn6n kalacaklaı do one surulmekted r \S.TS.\ b r aç klamada buıu nan B°e n n «ozc^u Pattır goru?meıenn sf.mımı< bır ha a îç^nde BPÇ t aım bıldırm ş ancaK ele a ran so un'ann OZJ hekk nda b r,e> so>lem°mıştır • ardımın Vpsılme=ı hal n \ rie daha once Vîısıı ın ala fi.s\ 50 ade" F5 >;a' sş u C f n ı n bedel nı ode'ecegi nı ankla qn Suudi Arab'stan bu karanndan dormuş olacpktır Irak ile Suriye arasındaki birleşme çalışmalarına hız veriliyor BEYRUT (ANKA DPA) 5unye U© I'O' orasında bır sure once başlatılan Bırleşme gırışımlerıne hız venıdıgl ve ıkı ulke devlei başkanının yakında yenıd9n bır aroyo gele rek elde edılen gelışmelerı Irdeleyecekierı bıfdınlmıştir. Beyrutto yayınlanmakta Olan «An Na hor» gazetesinın habenno gore Bcos por tısının ıkı ayrı kanadının ıktıdarda bjlun dugu Suriye ve Irak ın Devlet Başkailan Hafız Esot ıle Hosan El Bekr, uc hafta ıc r de buluşarak ik| ulkenın blrleşmesl icm «Bir Anayosal Formul» uzerınde onlnşTayo varmaya calışacaklardır Gozefeye gore. ıkı Devlet Başkanı Su rty» ıl« Irok orosında sağlanacak bırlıkt» «YukseV Slyosl Komtrto Konssvbni o u=t ı racaklardır Ikı u ke l^olen ortnk as^erı < e 5' yası komıs\onlar oluşturrruş bulurno^'odıi' 10' Sunye .le Irok arasındo L, un yıiTr qpr gınlığını koruyon ılıŞKilsr aeccn vıl ekım ayında Bağdat ta Mısır Devlet Başkcnı ET ver Sedat ın Israıl ıe barış g nşımlerın9 ko r şı toplonan Arcp Z n es s rosındo yurruçn mış ve bırl k yonunrle on ralışmalar batlat 1 nıştı B J yılın ocak ayı sonuııda ^fl S^r ,P Dev et Başkanı Hafız Esot ıle lra< D3 rırp Komuto Konseyı Başkon Yardın''cısı Sf d dam Huseyın Şom do buluşTOk b lık ^oriLn dekl catışmalann ana hotlannı saptamş lardı Güney Yemen, Basra körfezi'ndeki ;i Emperyalist girişimlere,, dikkati çekti lı olarak bırblrlar) tı<» uğroşır durumoo tut ma polıt'kası uyguladığı» b«>iırtılrr ştır Acıklnmoda Mtsır ve Ln pflryTiiîrn ıls ışbırlığı yapmakla suclanarak ABD n n bol qedel<ı oskerı gırışlmlerırın Erver Seoot ^o net mıne «Arop ulusuna Ihanet progmrr " » «onuna kadar uygjloma fırsc'ı sağlamak • mac rı taşıdığı ılerı Surulmuştur Ote vandan Washıngton do bır ac * ona vapon ABD Dışışlerı Bokonlığı SO?CIJ«L. =e kongrenın Kuzey Yemen e ıvedı ABD s lah yardımı gondermeeınl onayladığını ('oârula nış ve bu ulkeve savaş ucoklon ve torker satılocağını belırtmıştır Nişantandık Avse KAYA Derja SAZAK 10 31979 Istanbul ADEN (ANKA DPA) Kuzç^ N = i en ıe < br = r r bo\a v mı surdurmekte olan Gunpy Ypnıpn Bc^'o Korfezmae tEmperyallst As keri G'rışım ere» d'kka»! cekerek ABD ı s e t br dı İ9 e PSt rrr ştır Aden R>~d,rsu toralından vapılan br ac klcmcda ABD n n Basrg Kortezmde vs Arap Yarırradasınao calışmalarıno hız ver I gı kcdodı'erek b i gırışım'enn A'ap ulke EI n n eaerren K enn tehdıde yoTel k o l d j öu bp rtılın ştır Rad/o tarafındon yayınla non Gunpy Vemen Dişişlen Bokanlığı oıldı r sınde emperyal rrnın «Bolgede siyosl co (ışmaları korukleyerek Arap uluslonnı sürek ŞENOL ŞENER ve onurlu vaşarrun da faşızroe karşı sa\aştı Anı» mucadelemlzde yaşayacak. DEVBÎMCt SOL hAYIP ARANIYOR 1963 dogUTilj o«ıum I h a s TEN'LRT\Ş 9 3 T979 cuma gunu ev den çıkmış ve bır daha donmemışt r Durumundan end '*• edıVOTIZ Goı en vo tanıvanlann Mprsın 11°68 nolu telefona veva en yakın k^rakola D'ldırmelennı nca ed \oru/ Aoı Oğlum d i r j m u n dan eıdı^e e ^ n o r u z Edon Ah İtalya'da erken seçimlerin ^kaçınılmaz,, olduğu ileri sürülüyor ROMA (Dı? Hoberier Servl•)) l'alya. erken secımden başka secenegı olmayon polı ttk bunalıma g rerken kent qe rıllalarmm da ş ddet eylemıer nı yoğunlastırdıkları gorı.lmekted ' Dev et Bakan S a i d i nı tara!ın"ian •'jKjmelı CL. la qorev pndı ]en Hr st /an De mokrot Pa tı L derı Gu o A ın recttı r n başorı <=nnsı «l'onu nistlerln •steklerinı yerme getır meyecegım» ac *21 3 , C3 OUETJŞ ve KjrDCO çı azınl k hukumet nın parlo meniodan qveroyu almosı oıasıhgı İjkenn şt Pol.tık gozlemc i c r Andrfl c't n ı «soı ne olurso ol«un» bır h <t,nf V ı ocoq r ve guvenoyuna bas^uracag nı be! •nei'tedırler Ancak auven oyu alma çansı cok duşuk ol duğundan Dev'et Başkanı Per t n ı n n rrec ısı aagıtması ve erk°n sec mlere gıdılecegını acıklama<!iio err u t ak go^İ9> bijkılmahdır Bu arada lîalya mn CPSJ r kesırnlerırde ke>"t gemialan da y e i 1 ş ddeı e/lem!eme baş 'nmısor ve bi'i S cı/a da rı Öer /se Roma öa kı Hrısııyon D o rrok'ata soldırrnış'ardır ıCumhur A. ACA 1Ç N ÇOK LG NÇ OMt'A 8 ? S'ZCİ 5. MILC SÜTÇÜLÜK VE PEYNİRCİÜK TESİS VE TEÇHİZATI ULUSLARARAS! FUARI F Ita PARWA İTALYA "gör«bılır*lniı ono r ı e 3Û 9 1 13 Mayıs 1973 %22 faiz için uzağa gitmeyin! (Cumhurıyet 2201) , » 3 s » 10 yo cj hot • I • bot; "~ 3"rbo 3 ır>. q r t»ıcl f e ve öof a b ^ SL \" « t»"1 b 6 € n T cdd= »r n csnduı^c ^ »r*a " n ne rro Peyr r^o^eıe ve 5 J ^or$ er n v e$ ^ u t o o c n c a, ~as « t ı . Aro ' \ © O'=ı rrak oc o e TURKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA SINAVLA MUFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAKTIR T C Me^kez Bankası Teftış Kuruiu Başkanlığınca 18 4 1979 carşamba gunu saot 9 30 da Ankara ve stan bul da Mjıeuış Yardımc ıgı g rış sınavı acılacakt r GIRIŞ SiNAVINA KATıLABILMEK IÇIN. Adgy n a) Bankamız Personel Yonetmel gne gore bankado gorev alab !me koşuliarını toşıması, b) 1 4 1979 tanhınde (30) yaşını doldurmamış bulunrnası c) Sı\asal B ıgıler IşlstTe Iklısat Hukuk Fokulte» lerı ıle Orta Dogu Teknık Unı/erstesı ve Boğazıcı Unıvers îesı lciarı llırrler Fokultesı, Hacettepe Unıvers tesl Ekonom BolurrtLnapn Iktsadı ve Tıcan llmler Akade nılerınden (veyo bu vasıfıan haız olduğj Mıllı Egıt •> * Batanlığınca tasd k edı ecek yurt icl ve yurt dışı fakulte veya yuksek okuılardcn) bırını bıtırmış olmak gerekmektedır Istekiılerın sınav ıcın gerekli belgelerie <=ıno konu larını belırten a>nrttlı b'g len Ank^roda TC Merkez Bankosı Teftış Kuruiu BaşKcınlığından Istanbul da T C Merkez Bankası Karako/ ŞjSenızden bızzat veya mektupla sagıavarak baş urrra ve kayıt ışlemı ıcın en geç 2 4 1979 pa2artesı gunu cq ışr o soatnın btmıne kadar T C Merkez Bankası Teft ş Kuruiu Başkanlığıno başvurmaları ılân olunur (Postadakl geçıkme'er dtkknte "Y A bankacmız" smn hemei] yanıbaşınızdadır. Bütüıı Garaîili Bankası şııbelerinde *;22 faiz veriliyor. fökınınızdaki 244 şubemizden |22 faizaiabîlirsinız. % Siz iyisi mi, öaranti Bankası'na gelin, %22 f aizinizi yeni bankacınız'dan alm. h £ O q^. zasrOn ve b q y EA FIERE DE FARMA Po'^o DJ a " " t= C »6 f ca3 e e» 0 j9CC » ? J3=OTO, u c> tr e c » 333181 2196 «•Scsın DUYURU Türkiye Cimento Sanayii T.A.S. Kars Çimento Fabrikası Müdiırlüğünden 1 Fabrıkamz > I] k ıhtıyacı olan 300 000 ton kalker 40 000 ton kıl ın ışletme ruhsatmo hcız ocakfarımızdon ısî iırcc /ıiKİene naklıye ve Fab ^ T T I Z kon<aso rure \e'a fob'i<a saro^ırcla qo<;tenıe'ek ı challe tah r I \e eaılmek suretıyle ter n ıs Kopalı za fio teklrf al nmak suretıyle ıhale edı ece^'ır 2 |ha e 22 " ort 979 OLPJ saat isOOde Fcbnka m zda VOD lacak r 3 Bu ışle ı'o lı sartnomp Ankoro Ataturk Bulva'i Nn 211de kaın Tjkı/e C'mento Sanavn T A Ş Geneı Mudurluğundei K'anbu ^<ec!ısı f/ebusan Cadde Djr1 san Han Kat 4 de kaın A m v° Sat n Mudurlugunden Aşkale Troozon Elarıg Cimento Fabnkalon MudurlukT lerınden ve Erzu urı Sı cs Elnzır} Ilerı rcret ve Sa rovı Odaları ıle Fab KCITI Z Ikoi Çefl öınden ucrets ; 0 oiara^ terrın er" I "' I r 4 Fob ' a n 7 2"îO ^>a ıl konun hut'umlerme ta bı olrrcıi gmdan l o e ı vap P vcp anakta ve dıledığne yapmakta ^»'be^t • • TURKIVF CİMENTO SANAYİİ TAS GARANTI BANKASI TÜRKİYE . "yeni bankacımz»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog