Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

İKt önemli Bir Döviz Kapısı ı / u n yıllardan boı ı ulke pkonomısı eıt Ukçe aıUtn bıı hı/la açık v e ı c ı t k ı U mektedu Son otuz yııtık dunenv,e öı> y a ı d ı m l a r boı (.Lıı ve ı ^ ı dovızJerı ılp ka p a t ı l m a y a (.alı^ılan açıkUı aılık k t p ı t l a ma/ b o y u t l a ı a ^Plmı,tıı Bu«unc kadnr e*o nomik k o n u U ı d a rilınan vy alıııınası duju nulen onlemleıın iıımu okoııoıntk o l ı v l a t a bakı;, açısındnkı buvuk yanıİKiv vuıjfula maktan. o|p\ü Kitmemışrır Halpn Hİııınıası onRorulen onlcmlpıde teınpl ytmıİKiyı du/eltecpk guçte \p r<nla>i!>ta goı ulrtu ıııpkt*d ı r rUononiılc o l a j l a ı a tek tpk bakıldıgmda, lier s o ı u n u ço/i'bıltçpk ayı ı a y ı ı ç a ı e l e r dıuj'i mılcıugundp d a h a kaımHSjik s o ı u n ı a ı ı n dojj d u g u gorulmektpdır Yılhudır palvHtıl tedbıılorle gotuıııLnıeye çalı<,ıtan e'<onomı an cak b u g u n k u olduKU n o k t a y a gorırılebıl mış. her b a ş a n s ı / h g a o ' i ı ı l e r buhınnhılmış veya bu ö/urlerın a ı k n s ı n a nU/leneı ılmı<, tır Halen tukotınıı k ı s m a s a vonelık onlem ler paketı her a l a n d a d u n y a sttndaı tl >ı ın m c,ok a l t ı n d a tukelım ynpan ulkfinı/cl» belkı de en onemlı soı un ulnn uıetım vflmevlıgıne veııı j e t m e / h k l e ı Ketııecektıı I uketım, oJsa olsa d a h a çok uıetım îçın kısıUbılir. Bıı ba^ks devışlp tııketınıı kısılnn knyn a k l a r d a h a <;ok favda y a ı a t m a k bıı bn1?k a u ı e U m alanına kaydıı ılanııvorsu tuketımi kısma u/un \e üita donpmler ıçın sa k m c a l ı s o n u ç l a r g e ü r ı ı Bugun ulkenın te mpl s o r u n u her a l a n d a kendını şıddetlı hıs«iottıren uıetım j etmp/lıgıdu I um ıııptım faJttdıierı d a h a çok mal ve h u m e t uıetımı JÇITI organi/'o olma dııı umundddıı (.npdns b o y u t l a ı d a bıı oıganı/a«.yonUr gpıçpkh",p mc/se ulkprruz ıçın d a h a ı>ı dujjleı kuıamayız Daha. çok uretımle enllas^on hı/ının kpsılmesı dı$ odettıelerın dengelrnmesı bo /uk golır driEfilımının dıı/enlenmpsı olrluı u cfı b o y u t l a ı a vdran ışsı/hjrın onlenmosı mumkıınduı Dalıa çok uretim daha rok akılcı olmakla bdşaı ılabılır Daha çok u r e tebılpn akılcı toplumlar sosyo ekonomık sorunlaı ın da uslesındpn gplebılpcek potan MyeİR sahıp olııılar UiPlım hmını ke pn nn ıınpmlı faktoı İpıdfn bırısı dovi7 yetmc/liP'icli' Dovı/ı vı teı hnlo s>ptn phılmek ıçın do\ 1/ kullanımının du/onlenmesi ıle bıılıkte dovı/ Kudılerının artırılma*ı o l a n a k l n n bu yuk olçude v a ı d ı r ve ıvedılıkle kullanilm ı Iıdır Dovız k u l l a m m ı n d a en önemli kalonı yol jrA«t«rnisM omın yanııvta bniunmalıdır D14 tenMilcılıkleıımı/ konunun jeretçı O/PI 1 $1 ıçjndf tBjkılatMnmalı bu te$kılâta \.ı pılan »tanirtlar da 19111 o/ellık!eıı d ı k k s t e pılınarak yapılmalıdıı Dı^ ıem»ıJcilıklenmi7e bu <<onudrf p n l o r m a s y o n d a n ta\«hsııta kariar çok çe'jiilı K > I P V ' P ' " duşmektpdıı l'lkcrri' rJp iıı IIIPI ıhınıiııı (tBi'ekli'jt >« rpk treni') bıı makına ve te<;hı/at paıkı bu luıımnktadıı Hunlarm çojcuna devlpt »ahıptıı Bu makınn ve t e r h ı / c n n u\frun şnıtlaı r ıa m ı ı clıbı^ın e m n n p ku «lanabılmpsı si^lanrrnhdıı Boylete alıl mnkııia parkı b d l u n d u ı m a »u»u h ıfıfleıilebıhı Aynı du şunc» bıı ,</ d a h a genıslctıleıek (ozel k a m u l «.ektoıunun bııl !< e hareket ptmpl°n blle du > • ııulup 1^1 'jlrbılıı CUMHURtYET 12 MART 191» U Haftanın Özeti I)er\i>iıı Sahrı iç TE HİZMET ÜISSAT1MI V Hasan ERİŞKON p n t r o l d u r ve b u n u n ü l k c m i z d e altt rngt'fleri Dulunnı ıktadıi rju\ı/ ^ n a ı l e ı ı n ı riıiıidCrtk b u ^ ı u u * "\ K alıs Imıs k d p ı l a ı ı n d J ı n d a k a p ı l a r v a ı u ı r \e bu dT da Her rurlü o l a n a k N r kullanılırtil 1 bu Vcapılann ıiri aniA ni'VjıdH K.ıı,ju K H ' J I I B I M ç ı l m n dı Bu Kh ı ı h ı ı a . ı r ı pıı 1 içilm.ıvu ontmlısı IIJ/ITII'! /orıunmalı f\\^ scilıııııdıı l c r p k l ı sı k ı l d e o ı t ı n ı c edihr O ' c n d ı ılır v e b u r o k t a l ı k nngfll'i kaldııı ı lııs.ı a";iı!ıcı VP < a r p i ' i ^orıtıçlıı alnıak nıuıı lUiıduı Aiısın dovi/ Hiıdılniı yan ndn bu spktotde o l u ş m t n a ba'ln\Hn onemlı ıs tıhriım soraınlaıına da ç a r r l n r L'^tııı'm,^ olıır Uikpmı/de bedoh odenmi'j oııpnıh bo y u l l a ı d a ınsı <)t m o ı ı t a ) ve tekniK lıı/m»t y n p i b ı l m o b ı r ı k ı m ı v a ı d ı ı Ru b ı r ı k ı m h ı / U u l k e pkoııonı sınt çok b u y u k m ı k t a r laı d a d o \> n' ıt ı h ı l m e vetenot;ındıdır Inşaat Sektörü U ' ı e n ı i ' d r sadncp ınşıiat soktöıaınd»* yuıi di'jinda o/ollıkle Oıiacıogıı d < < ış ya)>«< bılecek l ı ı m a adedı 30 n doliiyındadn P u n l d i ı n \ıııt dı^ına a k l a ı a b ı l e c e k l e r ı ta a h h u t kdp.isıU'ler 1 yıllık 1 rt 2 mıljat doJar olabıhı Bunun o r t ^ l a m a bır hpsapla 'v 10 ( u r k ısc,ısı kullanaıtk ı^çılık mnkına ve teç hı/nt n m o ı ' i i i n d n ı rnal/pme A< nel gıd"r paylaıı mukavole ve temınai Kideılerl mıı teahhıt k a n olaidk y u ı d a "'40 dovız gir d ı . ı n t donuşebılır En kotumseı bır rakamlı '300 mıl> on d o l a ı ı n u s t u n d e bu dovı/ gır clısı d u ş u n m p k duş k u ı m a k dfijıldır Sadecs 1 1 1 tiHi sf ktoru ıçın \ npılan bu vaı savıınlnr o bııı I uılıhu'ı. ve muheııdıslik hı/ınetl^ı 1 ıç'ndf yupıldıgında çok ııddı lakdiıılaıla karşıla^ı lıı Bugun T u r k ı y f d e hıç bır g u c u n bu do\ı/ k ıpısının açılma^ında. /oı laıımasında seyııcı kalmri hakkı yoktur ve olmamalıdır b î n c ı ulkplf<den boıc, a anıa Knyıeıleı ımi7i k. ndı u o n u r a m p o i a n , ı el ıııuı ddıia a v i k ı k u l l a ı ı m a volıındd l ı a u >tvabılse a i a h p ı h i l de eldp pdıl< n sonuçl 1 buıjunkundfln r o k d.ıha laıklı olacaklı Rıu >dtı v r u l ? n 01 n k te Aifan d o \ ı / g u d ı l e n y a ı ı ı ı d ı u l ı ı n ıs tılırİMin hı/nıcl di'jsıjım 'eiiub'sıi lekabflt oıtaınıııın «ptııdiRi jruı; ı> y a p ı l a n ull.elfi le politık \Mkınlaşma hı^mpt ılc bıılıkte ıh rar odılprpu m n l l s ı ı n kall'e <» fıyatlaı ıvılf>V1T>* o ^ c e d e n bed^U (ıdenorck ^atın rnı^ teknolo ının ItHnsfprı ulkpaokı hı/nıer h e k t n ı u a ı ı n k s p a s ı t p d»ngeh nmosı ıle otkınli|ârının » ı t ı ı ı l m a s ı v s r l ' p ı n ı n lu l u n n ı i M \n eplıslırılnıe'1 d« l a r l i ' n m ı s ııİTia<tı'dıı kı bu dolavlı f e y d n l a r pa'ceiı bıle lonımun ne dıın'ı onemlı o l o u j r ı n u \çıkça bphrtniOKle dır N11 < Kim hukıınıpt Hd \tuiltii 1 u ı u l u k a ın 1 ıır (10 üı ak 19ı9 truılı ve T'lötfi 1 ) sa vılı) bu p o t a m ı y e l ı kullan 11a ' o o ı y a n ı / e e t m e g o ı e g ı n ı duymu'viuı 8u £,cıegın du yulması k o n u n u n ışlptılınpsının bır baslnn g ı t ı d ı r Hoıhfllae d a h a sctıçekçı ve e l k ı n onleınloı o / t ' n d ı r u ı yol gostPTicı çnelpr kola\lıklaı hı/İH getıı ıierekııı Yurt dışına hı/ınot a! i"jı v a p a ı a k fıı m . ı l a n n kdiııu sektoı u n u n kovu bıi r e k d bot o r t a m u ı d A sav ış e ı e c P n l e n bılınmelı dır O h a l d e yurt dışına h ı / m e t e o t u ı p b ı l e cek l l r m a U ı ı n vuıt dı .ına u k ı ş l a ı ı ıle ılgılı hPi t u ı l u b u r o k ı a t ı k r>ın/»llsr koldıı ılmnlı kola\ l?,lıı ılmalı nıeı k ( ' l c ş t ı ı ı l m p l ı \p lıı/ Ifu.d nliTiahdu O/^'llık!p Ortado<vı ulkelp rındekı temsılt ılıkleı mi7 lu met dı<jsatımı v a p ı H n ulkolerc'f kı bunypv 1 çok lyı Va\ıa m«h \ P r u t k mutA^ebbısınp s a h ı p çıkmalı Akışkan'ık Bozulmamalı l'l 'enıı/d.' t»»ıTiırıal ııiHktuiJİar ııirt udenfın kom^\onltir VÛK la/Udıı Bu t a a h h u t ışı nın oıl'lriınH 2 i v 11 surerpgı dusunuılur';* '. i !en al.nan bu temııiH! ru'""<tuou homen w ri2v<> fııİHmaMidii Avma kı.n t rgaai)tı v• « gıbı cııs Jİ pleıdP olma\c<ıı m a . ı a l l a r d a b.r o kddnr n n l ycılen ttkılanT>kledır ^u \u. da bu >c»ı'ıdp elda tculen ço't \ukM ^ lınan.min «ıderlpıı ıle drtha tekltf s a l h a s ı n da ı^ı alma olasıhgı nayb'ilmııktadıı Mah vetlen h u U a ı t ı ı a n tem ııa.1 mdktubu ve k edı ımıes'.cstM ıçın «(Mçckc,! vakUMmlıua d ı v p n U m e l e r p «e. Pk v MX1H Iuılt mutadhhıtlnııne p ı aı oldbılerpk u l l p l e ı l n devletlpn dpvletc anU^rnHlaı la temınn' ınpktuhu ıle ıl /ıli ş u ı u n l a r ç»/ulmeye ç&lışıl nalıdıı ba navıcueıc saçlanı n ıhracaLı teşvlk krtKİıle n n ı n hı/m<t ı h ı a t ı ıçınd kıı'İHndınlnnsı sarlanmalıdıı Dış ulkcl.'iuokı » > t « = 1 ı<,m \a pılan v ıtıı ııı'aı hpr luılu tO'jVik uvRulnma laııııdTiı l a s d n l i n d ı ı Irririi'lıı TaAİıhul sektoı ıinuıı s f i ı n a v p vapiM >.PI m a j t n ı n /aınan ıçındfckı kulluıımı ıtalvsı*ı> T I M M s e k i o ı u n e Ruıe onemlı farklılıklar gostf ımpktodır O9tır!lecek kola\ lıklaı *tı nH( ık onlpınler bu >apının akışkanlıpını bu/mamjlıdıı D15 ulktloıde odpnen vprgilerle yurt ıçınde odpn^n vprgılpı di«<;ınd« paıalölllk ler k u r u l a ı a k r r u r n u p ı^lcmlennB musnade edılmeiı ı c d\t, ka>nak gııdıleıınl a r i ı ı n n k u ın a\rıca l u ı k f r m a l a ı ı i(,ın pıımı d>\ı/ le odenen bıı slgorta sısıernl <rel j t m l ı n e ı i d ı r Akıkı olarnk organı/p edılip ı^letılm'k koşulu ile ulkpııın dovız Kapılau \ ı r d ı r Bu kapılar hı/la a ç ı l m a y a zorlanmalıdır u fukla hanuz para gorulmuyor Batı sermoye cevre lerının oııonr, .<>ozculeriıidan bı.'i sayı.aii f ınoncıol Tımes gazetesı Federnl Aln a 1ya nın da en y»lkılı agızdan Mua/zıııcg'u na ıkıll bır çerçevede yardımın soz kcnusu Oıamayacaçjını ılellıoını yazıyor Ş.mdl yeni bır soru un plana ge'ıneye baslaJı tngclleme neıetlen öslıyor? IMF nın duz man'ıklı «uıu aıoıcioi» burok'atla rındon m ı ' Yoksu kınıı çevrelerce ıleri surulmeye baş landıgı gıbı dog.uaon doqruvcı bu qccıkmeyı ısteyen ve sacılavan ABD yoıibtıını mı 9 Su s alar taze pa.anın bır turlu gelmnmesı >.ı,nusunc'a so 'irtılıılugıt çesıtll «tonlar da» ABD ye yukleyen yorunılaı cogaımaya ba^ladı K1M NK BKKLIYOK? m»cl r? TurKıye nın bekledı*! bclll Anok Batının n» bclded'iji ko".usunca rla olcukça karomsar yortımıaıı yay^ni'a'iırnia çabar ndj olanların bulunclugıı da gorulı yor r.ovip/ıcİKjınn nore bc<;keni» doluşan rok sayıda v< <nnf < ı/r.ecı onemlı ocvı gelısmelnr olacofli umuduyla 'cnıo sjıc ktştjruyor Yıne soylendıçîlrıe go re bu koşu&ıuıiiia beıiı dayanakları olan bır bekleylşin urunu furkıya tle 1? Mart 1971den barı yabaııcı qo e tecılur koşusluruyor O oınleıt'on bu ycıra Turkı/anın belkı de son 50 vı'cla en yoqun brindp Botı kaınuoyu tarafından en yogıın bıçımde Izlendıy' donem yaşanıyor 12 MART 8 YIL 40 Kuşağı ve Ataç... OKTAY AKBAL Yozar ve avukat Orhan Borlas tan bır mektup aldım 'Anıların Saatl Çalınca ve Gerçek Ozanlar Unutulmaz" bcş'.klı yozılcırımın uyandırdığı tartışmolar uîennde du ruyor 40 Kıışigı, Inonu donenıinde blr takım ozanların t 0 ,H unulturulciugu, başka ozanlurın el ustunie tululc'ı yu CHP'nln dufun v« yazın alanıda kıınl ozan'nrı, yazarları korudugu gıbl blr lakım savlar vardır oteden Uerı yıneKnen Orlıan Barlas ın mekluuu bu konuua yaz'lmış en guzel yanıt Oıhaıı Bcrlas da 40 Kuşagındandır Yazınla yakından ılnılı blr kısı Guzel oykuler yayınlamış, nedenso daha sonra bu çabayı surdurmemlş, ya da surdurmuş, ama yazdık'nrını yaymlamamış Mektubunu okuyunca anlıyonz kı Barlas yazının dışında degıl, hatta, kendınl yazar o;nn sayan psk çok kımseden cok daha yaztnın, yazın soıunlarının lcinde ortasınria «40 Kufagının Inonu'nun zorba yonetiminde, ezılip unutulnır.sı bunıın toplumsal, yazınsal noüen.jrı lnan ko nusunda blr tortışmaya burnumu sokmak ıstemlyorum. Bano da sorarsanız, Inonu yonetlmının pek oyle savıınulacak blr yanı yoktu ya, bunun edebıyata yansımasını cok buyuk blr kuramsal buluşmıış gıoı, anlatmaya kolkışmak boni epey sıkıyor Boyle blr tartısmanın nere sınden tutacaksmi7 da nereye varacaksınız Degınmek Istedigım konu Ataç Ataç, hangı yazorların etklsı altında kaldıamı acık secık yazardı Onun vazılarına o'clığı, kltaplarına geçen sozleri, olumunden bunca yıl sonra buyuk buluş dıye ılan edıliyor1 Bu da oıten.lı deg 1 Dıleyen Ataç'ı bır deneme, bir eleştırı yazarı olarak beğenır dlleyen bsgenmez No var kı, Ataç 1 'salla başı al maaşı' kapıkulu elestlrmen saymak azcok ayıp kaçıyor Blllrsınlz Cumhurlyet donemlnde nlcp yuc« salrlerimlz, yozarlarımız devletin kolu kanadı altında 'hıınaye' gormuşlerdlr Bunu bır 'gerçek', blr olgu sayıyorum ben. Boylesııib goklere çıkarılan bılmom kaç yuz yıllık yelenpqm uzantısı Bllmem okudunuz mıı? A H Tanpınar' ın Cevat Oursunoglu'na 'mebııs olnıak' ıçın yazdıgı bır mektup vardır, 'olem' bır mektuptur, hlç kaçırmaya gelniez Oburlerl de belll Ama Ataçı nasıl bunlarla (gtderek bunlardan 'suçlu') bır torbaya koyabılıriz? Ataç dupeduz dovlet memuru Idi Son ışı Cıımhurbaşkanlıgında cevlrmenllktı DP Iktıdara gellr gelmez açıkça ıstiskal ettller Genç sayılabılecek blr yaşında emeklllıgini istedi, gıttı CHP'ye yazıldı Bunun gızlı bır yanı yok Ama benım blldıglm bır sozu var, isteyen ınanır isteyen Inanmaz «Su CHP blr an once Iktldara geçse da elden gunden ayıp olmadan bu partlden ayrılsam» derdl Ataç boşından berı Nazım Hikmefl tutmuş, savunmuş, ovmuştur. Bu tutuınunda, hlçbır eğrılık hıç bır sapma olınamıştır. Acaba Ataç Nazım'ı da mı yukardan gelen buyrukla 9 begpnmek zorunda kalıyordu Atae «Garıp»cılerı beğenmlş, tınmuş, savunmuştur Ama ozellıkle son yıllarda bunlarla klşisel llışklsıni edebıyat çevrelennds bllmeyen yoklur Orhan Vell ıle dargmdı, bunu yazdı da Şoyle bırkaç genelleme yapmaya calışacagım Cumhurıyet donemınde sanatçıların edeblyatçıların devletten yardım beklemelerl 0 çagın, o «toplumsal yapı»nın sonucu idi Bu gldışe başkaldıran yıgıtler çıktı Ne var kl, bu genel gorunuşu degıştiremez Sagı solu inçıtmemok içın kışisel ornekler vermekten kaçınaçagım, çoklarını benden 1yı bılırsınız Pekı şımdı du7 rum nasıl Turkıye o gunden bu yona çok degıştı Lutfen çevrenıze blr goz atın, kıınler «hala» devletten yardım goruyorlar? Kımler, bu kaçınılmaz gellşme sonucu, «kımlerın» destegıne başvuruyorlar7 Bunu da bır olgu sav'iyorum Bir dayaııagı olan, gozupek olan dırenır Dırenmeyen, gellşıp serpılen «yenı guçlerden» yardım qorenlerl de olagan, dogal saymak gerekır Benım canımı sıkan Ataç 1, sayım dokum sonunda, uyumlu, yumuşak başlı bır yazar saymak Heın de bunların «zoıbalığın bas odevlısı olarok» onune geçırmek . Bu, bastan sona yanlıstır Ataç'ı tanıyanlar ıçın bunu soylemek, yazmak da ovunç verıcı degıldir Yazarlıgı bır yana, benım tanıdıgım Ataç, bılip gordugum «en dogru», «en ınamlır» kfsılerden bırıydi Şımdı hatır gonul ıçın yazıldıklorı zırıl zırıl uzerlerınden akan elestlrilerl oktıdııkça Ataç 1 çok daha lyl anlıyoıum Ek soz Aklıma Ikı nyrı olay geldi Once şu Bllirslnız Kenan Oner Hasan All davasında dolaylı da olsa Inonu komunıstlerı «himaye» etmekle suçlanmıştı Öyle Koy Enstitulerı fılan glbı tartışma goturur konularda degıl Dupeduz Nazım Hıkınet I, Sabahattin All'yl konıma yollu Buqun soylenen vazılan ne kadar clddı ıse o gun soylenenler de o kadar cıddl Aslında bızde solcular kışıden kısiye, donemden doneme degısen bıçemlerde hep çıle çekrnıslerdir incnu'nun zorbalığını geçellm, bır adım atalım, 51 tutuklamaları solculara blr soluk aldırmak ıçln ml, «duşunçe ozgurluğu» adına mı yapıldı? Ama dılln kenııgl yok adcım knlkar da «bunda da Inonu nun parmnğı vardır» derse ne eoyleyebılıriz'' » Orhan Barlas'ın yazdıklarınn katılıyorum Bu konuda benlm de yazacoklarım var Sırası geldıglnde SAĞCI BASIN NE DİYOR? Alpay KABACALI Bugun «V Mort»ın 8 yıldonumu O dciemde k'ndlsın) dev Goiiol'ın Karşısında sapaniı Davıd gıbı l'lsseden genç kıMe bi'cjun neıede' Bır bolunu UıtııkovınrJo, o donemın luııı kefaretı sırilar.na yıkılmış yatıyorlar Blr bolumunun pontıkadan da, dunyadan da iy.ce '', tkı «ı/nlmış» durıımda kabunune çpkılnıi9, I <*nt)ı kucuk dunyasını yaşama çabcısında Ama 0 donemı derırlemesıne yajayan bır de buyuk kltle vardı Bunlor bugun memur muhendls mımar, sendıkacı ışcl, ogratmen Hotta belkl mıllptjpklll kandı tarla«îmın btışında r.ftçl Aılpsının ısının, çlftının, çubuguıiun bnşırda duran sesl ganellıkla fazla duyulmayan belkl para blle kazanıp 7«ngin olmug belkı epeycs fizılml, bir kıtle Ama 19CS' d«n 1971 e ıızanan ve sonrokı d'nemın tıım eöltlel rienpyımınl surukleyen, aktaran ya da aktormaya hazır blr kltle DEMTREL: YENI KAMPANYA O gunlerı unutn ak Içın gerçek bır çaba gosterenlerln başında AP Genel Başkanı Suleyman D< ınlrel g»llyor Bundan tam 8 yıl once dort ımzalı blr muhtıro karşısında hukumetten ayrılıp gıclen Domırnl djn Afyon da yenl blr kampanya başlattı CHP ağırlıklı hukumetın genlş halk kitlelerlnın de beklentılerıni karşılaynmamış oldugu gozlemlnden hareket erlcn Dnmııel'ın bu glrışımlnin ne ölcude başarıya ulasocacjı henuz belü dpgıl Ancok bu kampanyanın onemll olçude de AP nın kendı le kuşkularını gldermeye yonelik olup olınadığı da genelllkle sorulan bir soru Dilden Gelen Elden Gelse... Dovalüasyon soylentllerl, acıl ması beklenen zam paketi, Uluslararası Para Fonu nun re çctelori, dış krodl beklentılerl, taze para umutları Bunlar 1977 Turkıya'sınin dp uzerinde tartışılon sorunlarıydı Cunku, Başbakanın doyifiyle, «Turkiye blrkaç yıldan berı Cumhurlyet tarıhlnln en buyuk krlzınden geçmektedlr» Bu blrkac yıllık bunalımın kokenınde bırkac on yıldan beri uygıılanagelen dı şa bağımlı ve her turlu somu ruye olanak tanıyan ekonoml polıtıkaları yatar Bu açıdan bakınca, MC'ler donemı yalnızca ucuruma doğru gldişi hız landıran blr surectir 1978 ba sından sonraki bu hızı kesme ye yonelik glrisimler şımdiliK başarıya ulaşamamıştır Du rum boyleyksn, blzlm sağcıla rın blr kanadı, salt rmıhalefet olsun Içın ve daha once soyle dlklerını yalayıp yutma pahası na gerçekleri çarpıtır Başka blr kanat Ise 'maium' çevrelerln sozcusudur ve «milllyatci lık» maskesı ardında o çevre lerln ısteklerlnı dıle getlrır du rur bır o kaynaklara umlt veren butce »unmak zorundadır» Şunlar da Nazlı llıcak'ın e ddnemde yazdıkları tBugun Turkıye de ekonomi den bır parça anlayan herkes bu ayarlamaların zaruretını ka bul etmekte Hatta boyle bır a yorlama gecıktığı ıçın butçenın agır baskılar altında bırakıldı fjı soylenmekte» «Tıpkı flyot ayorlamaları gıbı Turk parası nın gerçek değerlne oturtulma sı da tedrıcen yapılmalıdır Nı tekım senelerdır bu yumuşak yol soçılmlştır ( ) Turk huku metı gerçekçı bır kıır uygulada Ikı cVa/ıyet alıs» sergıle yerek batıya abo altından sopa gostermış bulunmaktadır Bunlardan bırıncısı cEkonomık tedbırer paketının yenıdan göz den gecırılmeeı» kararıdır Bi lındığı gıbl bu paket başta Fe deral Almanya olmak uzere OCCD cercevesınde Turkıye ye Yordım Konsorsıyumu uyele rının Turk ekonomlsı ıcm İ8 teklerı doğrultusunda hozırlon mıştı ( ) CHP ağırlıklı huku metın batıya karşı ıkıncı vazl yet alışı tEurovısıon Şaıkı Ya rışmas.ndon cekılme» kararı dır Bu karorın da, bır yonuyle batıyı «Acıl yordım ıcm horeclddı llerlemelerl »ergılemektlr Bu uc sart da dıkkat edılmeiı dir kl batının katı akılcı ve fonksıyonel yaklasımlarıdır > Şular do Nazlı llıcok'ın S mart gunlu yazjiından ıTurkıye de yenı bır devoluasyon zarurı hale gelmıstır. Cunku TL 'nın gerçek değerl, resml değerinın cok altındadır ( ) KİT'ler 1978'de 74 mılyar TL zaror etmıştır Yenl zom pa ketl bu zararı kısmen telâfl et meye yonelıktır > BELEDİYELER: PARALAR ERTELENDt Beklenti deyince geçen hatta sonunda duş kırıklısonuçlanan bır beklentl gelıyor akla Turkiye'dekl tum beledlye başkorUarımn bekledlgj yasa Cumhurbaş:. Icam KdrutOrk'un v«10«u 1te yemden bır dOş« donuştu » * Beledıyeler bu yasa Ile elde edecekleri yeni koynaklan oylesine kesin goruyorlardı kı, bır bolumu bunun da yeterslz olduguna lllşkin domecler vormeye başlamış, klmllerl de nasıl olsa gelecek olan parclara guvenerek «cesur» toplu sozleşmeler Imzalamışlardı Şınıdi yasa yenlden Meclis'e dondu Cumhurbaşkanının gerekçMİ okundukton sonra yenlden goruşulecek ve şlmdiden blllnemeyen bır sure ıçlnde sonuca baglanacok Oerçl Cumhurbaşkanının grup başkanlıklarına gonderdiğl yazılar belll blr anlam taşıyor, ama muhalefetm tavrı do bllinlnce, yasanın yenıden Cumhurbaşkanının onune gltmeslne dek gececek sureyı kımse tahmin edemıyor Sıkınh Çekilen... AP söıcueü SON HAVADİS'te Abdullah Uraz. 1977 •ylülund* czam poketlımn acılmaaından sonra »oyle dlyorduı «Hukumet, /omları tovunmaktan kactığı ıcm sucludur. ( ) Bılhassa tedbirler konusun da acklamolor yapmalı. pıyasada sıkıntı cekılen, cekllecek olan konular hakkındo bılql vermeli dış tedıye durumunu ortaya koymalı yapılnn calışma ve ffösterılen cabalorı cnlatrnalı » Bay Uraz 7 mart 1979 gun lu yaznındo lae şu cumlel»re yer verlyor «Şlmdı ytne paketten poket lerden bansedılıyor Bu paketten «Cıv cıv» cıkmoyaccık Bu paketten «Hayır> cıkmr;yacak Bu poketten yenı yenı acayıp kararlar zamlar çıkacak Oe valuasyon tıkacak Yenı bır (ı yat artış furya<;ı başlayacok Zengınler a7alaoak fakırlpr co ğalacak eefalet başlayacaktır Bunların hastalıflı budur llk koallsyon donemlerınde de boy le zamlara va acayıp kcrarlarc «Paket» adını vermlşlerdı ( ) Açılacak bu yenı poket de pek cok Iş yerlerlnın kaptınmosına sebap olacak Paketın acılma«îi nın rjecıkmesı sadera ıçıne IMF OECD ve ıvedı yordım ve receklenn şartlarını yerleştır mok ıcın » «Katil îhbar ediyor!> Alpaslan bey, . Allah ın kaatlllık suclorında tayln ettıâl c»za tohakkuk edlnceye kadar, kaatıllerle ve kotıllere yotaklık edenlerle oramızda bır bırlık ve berabsrliK mumkun olamıyacaktır Oıyeceksınız kı, Alpaslan bey Butun bunları bana nlcln »oyluyorsun, ben bu •oylediklerınızın muhatabı mıyım? Alpaslan bey bunun sızınle bır llgısı olup olmaclığırıı bı/ degorlendırmeyelıın de, başında bulundugunuz harekelln MHP nın Istonbul Gençlık Teşkılâtı nın Başkanı Kâzım Ayaydın ın 26 Şubat 1979 aunlu bazı gazetelerde ıntışar eden beyannamesının metnını bır gozden qecırıp de ondon sonra şoyle bır elınızı vırdanınızo koyup kendınız du^ununu/ Ne dıyor o beyannamede bu rielıknnlıni79 « Akınct'larm lclne komunlstler ve boluculer aızmıstır, eğer onlar oradan temlzlenmezse, bu gıbl hadlselerln bundan sonra da cereyan elmesl muhtemeldlr» vs Bu so7lerın Metın Yuksel'ın alcakco katledılmesınden hemen Bonra soylendlğını unutmayınız Burada denılmek Istenen şudur « Öldurulen bu kişi komuniat ve bolücudur, Akıncriar onu kendl aralarındon temlzleyemedller, biz temlzledlk' Bundan sonra da bu glbl hadlselerln tekrarı muhtemeldlr1 » Yanl. yenı cınoyetlprı kaatıl bızzat ıhbor edıyor Selahaddln Eş CAKIRGIL (Tevhld, S 31979) DIŞTA ORTADOĞU'DA ABD GÜVETÎCİNÎ ABD Başkanının Mısır Parlamentosunda, bir gun fl«llp konuk oiarak konuşacagı Nas ı a soylensaydl ne der9 di ABD Başkanı Jımmy Carler goçen cuma gunu, Ortadoğu da kalıcı bır < brınş Içın» çıktıoı gezinln llk duragı olan Mısır da Parlamcntoda konuştu va Mısır'ın gelişmeslne ABD'nın katkıda bıılunmaya hazır oldugunu bildlrdı Carter, Ortadogu gezısıne çıkmadan once Israll Başbakanı Begın s bır ABD Israil savunma anlaçması Içın onerıde bulıınmus ve çok oluınlu karşılanmıştı ABD' nln «barış gu^oroın » şu anda Oıtadogu'da dolaş.yor, ama «cjuverrnı»ln bu gezıntıs"iı<i kıme ne gotirsblleceğl konusunda henuz açık bır be'ırtı yok Işte «Enkaz»! 1977 eylulunde, Iklncl MC'nin «zam paketlnnl açtığı gunlerde davaluacyondan da soz edilmeye başlanmış, Turkiye'ye blr IMF heyetının gelecegi yolunda haberler çıkmıştı llk kez bır yetkı lı o dönemln Mallye Ba kanı Cihat Bilgehan, TERCUMAN'dan Nazlı llıcak'la yaptığı konusmada «dovlz açıgnnı itlraf ediyordu fPara Fonu rneselelere slya sı değıl ekonomık acıdan yakla şır Ödemeler dengesıyle ılgı lı bozı fıkırler verebılır Bız fon dan telafı edıcı (ınansmon ko laylığf denılen 110 mllyon do larlık kredı alacağız Bunun 45 mılyon dolarını hemen alaca ğımızı umıd edıyorum Aslında bu 110 mılyon dolar Turkıye nln mevout açığını kapoyacak bır Miıktar değıl Ama dunya dakı butun fınans rnehafılı IMF nın herhangı bır men'leket hakkında vereceğı h ikmu en degerlı yargı olarak kobul ed«r ler > HUMEYNI KADINLARA KARŞI «Ulusal Caphe» «Hulkın fpdcıılprı» derken Ircn'do Humeynı, Şah ın gıdişındcn bu yana en buyuk çatışmasını kadınlarla karşı kaı^ıya gclarek yaptı Geıakçe, komu kesimlnda çalışon kadııııorr çüi<,af c'iyme zorun lugunun getııılniGsı Keııtlerde ktı lııılar tum saldırı ve tepkılerl goze alarok oylesıne blr baska'dııma eylemlerıııe gırı,ıtıler kı, Humeynı 11 n Enzprgan hukumetl i'e catışması bıle ıkıncı pluna d^«;tiî Hukmotl /nyıflık > ve «Butı hayranlıoııı ıle su>, iuycın Humeynı yenıden hu kumete destek çagrısı yaptı masını davam ettırıp Turk pa rnsını tedrıcen gercek değerı ne otıırtmalıdır » kale geçırmeye dönuk» ılerl 8urulmektedır» IVIilliyetçilik! Ve 7 mart 1979 gunlu Ter cuman ın «manşeUı ıZam kararları yarın Bakanlar Kurıılu nda goruşuluyor Va tandaş etkar da dagıtama yacak > 8 mart 1979 gunlu Tercuman ise Ikı «ınanşet»1 haberınden birlnde $oyle dıyor tlMF yo, dovoluo8yona ve uç akıl adama hayır dıyoru/ Batı ıle ılışkllenmız gerqınle şıyor Eurovısıon yarışrnasın dan cekılmemız ve ekonomık todbırlerln yenıden gozden co Cirılmesı kararı Aba altındo sopa gostermck oluruk nıtelc nı/or «Bu baslıklar altındaki haberdel ^u cumluler yer alıyor «CHP aöır'ıklı hukumet ekonomi ve dış polıtıka alanların Kimin İçin Akılcı? Simdı d« 7 mart gunlü TERCUMAN da Gunerl Clva oglu nun yazdıklarından alıntılar «Eğer belırll şartlar kesınllkle yer,ne gatırılmezse bundan sonraki gezıler, teşebbusler de lıep aynı «olumsuz» sonuçta ta kılıp kalacaktır Şartlordan bı rınrı'îi IMF ılp mutloka anlaşmoktır Ynnı IMF nın yuksek o landa devoluasyon telkınını uy gulamak ve tularlı, uddı eko nıık ıstıkrar tedbırlerıni yerıne qetırmektır Ikıncısı lıberal ba tıdan sosyalısl plan ıcln fınans man ı<5temek gıhı bır çelışkıden kuıtulmaMır OECD çerçevesın de Kalın cızgılerı verılen plya sa ekononıısıne dayalı bır kal kınma modellne knymaktır U çuncusu Kıbrı^ ta çO7um Içln ÇIN VIETNAM. KIM CEZALANDIRILDI? Çın Vıctnam dakı askerlerlnl çcklyor Ancak Vi«tnam gcrçekten n,o cııandııılıı nın ya clcı kıınılerınln Iddla ettlgı gıbı harekatın asıl arnacına uygun olarak Vı etnam dakı Sovyr>t uslerı «herhıva Pcl Id m '» Bunlnrın yanıtları yavaş yavaş ortaya cıkacok Aicak sonııc olarak blllnen bır sy varr.cı Cn ın buguin deqın oldukça lyı ılışkılar kurmu^ oldugu Ucuncıı Djı ya ulkplpri nıtzdınde, ozellıkle de Hcıvona da toplnnccok o'an Bloksuzlor Konferansında eskl scygııılıgını surduımeslnln bir haylı guc oldugu Gorci Bctı dunycısı (ABD ve Avrupa) Cın I bu eylernınden oolryı fazla kıncmıs dsrjll ama bazı ulkelerde son dcrecp duyorlı olan ve bu konularda yakın zamana degın Cın 1 ds kendl yanlarında bulan cok sayıda Uçuncu Dunya ullteslnın pek vurdumduymaz olması beklenmıyor Bu golışnıaden çıkarılan blr dlğcr sonuç da, Guneyüogu Asya'da bu tur gerglnllklorın surekll gundemde olacagı bıcmıınde İkili Oynamak... Tobloyu TRT'nin Eurovlsıon Yarışmaaındon cektlme sı dolayısıyla (Prof) Erol Gungor'un 8 mart gunlu AY RINTILI HABERde yazdıklarından blrkac cumle okta rarak tamamlayalım tTurkıye bıle bugunku halıyle petrol zengırıı dostlarırnızdon daha ilerı bır teknoloıiye ınsan gucune sahıp bulunmaktadır Bu yuzden Iran ın ve Aropların pelıolu yaboncı şırketlerın elın dpclır Yaboncı şırketler ıse be/ nplmılel sermaye plyabOhi de nıektır Içte bıı plyasa Arapla rc dost qorunmek ırln israıl e mevian okuyanlara televlzyon Idaresı vasıtaRiyle protasto cek tırenlere sempotılt nazarlaıla bakınaz Arap 7engınlerın para sını Yahudı bankprlerın ışlettık Iprını bızden boşka herkc.s bılıyor Araplara ve Iranlı'aro do?t olmanm yolu l«roıl 9 kor«ı pro tp«;'o gösterılerı yapmak mıdır'' Hnyır Bundan oncekı Turk hu kumetl de Arnplarlo yal ın dost luk mııpfi'ebellerı ıcınds/dı oma Israıl ı kaışısına olmamış 'tı » llasta Ekonomi TERCUMAN gazetesı o dd nemde de «konominln «hasta> oldugunu belırterek zam ve devoluasyon reçetelerl venyordu hte Gune rl Clvaoğlu'nun yazdıkları fZatıtlar ve vergı ayununıu ları 1977 Turkıyesınde hosla bır ekonomi ıcm gerçeklen er telenemeyecek /orunluluklar dır Dış dovlz muslııklnrının 0 çılması da zorunlulugun yerı ııe getırılrnesı ıle çok yokınrtan ılgılıdır Hatta ıktısadı ıstıkrar tedbırlerlnın tamamlonması ıcın eylul ortasının son lımıt ol dugu yolunda habnrler sızmış bulunmakladır » «IMH nın tnvsıyelerı ekonomıye sofjlık ka 7andıraoak tedbırlerdır bu bır Ikıncısı i!>6 2 mılyar do ar trans ferl bekle/en ve dovız rezervlerı 600 mılyon dolar doloylarm da kcılon bır ekonomi elbette dış kaynoklara başvururken. Cumhuriyet Uğur Mumcu DUYURU G«l»neksel Coyelı gecesı 13 mart salı gunu Lunapark aıl« gazınosurıda BILET ICIN TrL 45 88 90 45 26 85 BÜYÜKLER3MİZ Bu/L.Klprınıızın gelıııışıerı VP gocmı ? lprını ı s t ı y c s a n u oKuyunuz TEKIN YAYINEVI ISTANBUL Tel oğnsnmek YLDINCI BASK1SI YAPîLDI ?7 69 69 (Cumhurıyet 2200)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog