Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

0 N İK İ CUMHURİYET 12 MART 1978 SEDAT ÖRSEL, CUMHURİYET'İN SORULARINI YANITLADI SORU Ketıldıgınız kurs haVkmdo bilgı verlr mı sınız"7 ORSEL K ırsijiı o i a o ü edekı r esm ve oz a ı roavc TV KJrj uşiarsnın yonet n bıc mle' ve y a / n l j ha<kı da b ıg vernek TV yo/ın c l a i n cak deneyse calısmaları ve son teknoioı k ae lışme erı tanm ak ve meslege I skn son.niar karş ! klı o orak tartışnak b cımınde ozet ereb lır Kurs boyjnca oze K resTii radyo TV kurt luşu o an (NHK) Japon Yayın Kurijrrunun ı o n c ra say lar 90 nı aşcn ucorı radyo TV $"<etler " den b r kaçının alt yapılarını program uretım n ti°n vayınlanna vs Karruoyu arast rmala' no de QP ozanon col =TO arını yak rdon ncelene o a rag bulduk N^K van resmı \cyın Kurumu bırı yoln zca egıti r e ,onel K olrra* uzere ıkı kanaldan gu<de '3 scat tıcar tele/ızyonlar da ortalama 16 17 soat v n yapıyorlar SORU Bu tıcarl televızyon şlrketlennden soz etısr mlsınrz' CRSEL Ad ndon da anlod g m z g bı tıca ı arac a kLru'an bu ıstasyon ann ana qel r kaynajı rek am ar ve rek am progrcn arındai sagıarcn parolar Uikede bol kazançlı ış aıanlarındcn b 'i olarok nıtelenen t carı îelevızyonlor n ana ya/ n ılke en de dogai olorak bu a'anda rakıp erın gec mek daha co< ızlevıcı yanı musterı KazanmoK ^3 g derek bu alanda ustunlugu teKelı ele çecır~reK Yalnız datia once bazı batı ulkeennde ornegıtı gordugum tıcarı TV yayıncıııgı Japonya da oldiK ca ılgırç bır gelışme ıcınde daha dogrusu japon loplumu hakkında oteden ben edındığımız D Ig Ipr gozonune anrdığında şaşırtıcı dıypbılır m Teknoloı k alanda btı/uk b r hızla gelısen u ke'i* geeneklerıne sıkı s kı,a bağlı kalnayo cal şan Japon hal<ı tıcarı yanşmada uste cıkmak ıcn OK a geleb lecek her turlu konuyu TV progran halıre getıren ozel TV şırketlerını herhaide v n e geleneklenne bogl kolma* ıcın olacak bbvuk D r sab ria ızlıyor Yayın an kend ara annda ku'djklcn bfliKİer , ^ luyla denetleyen bu sırketler ozell kle bol eglerce yorısma rruzık vurdulu ordılı fılm er pro'es yonel gureş korku f Imlerı ve berponq.! bır ba'ı Uzay çağının teknığı çift yonlu televızyoncuiuk Japonya'da 3 bın ailelik bır kentte deneniyor SEÇMELER JAPON HUKUMETLMN CAGRILISI OLARAK JAPON\ADA 45 GUN TELEVIZYON YONETI CILIĞ1 KURSLAFJNA KATILAN VE TELEVIZYON KURU LUSLARINDA INCELEMELER YAPAN TELEVIZYON KULTU R ŞUBESI MUDURU SEDAT ORSEL INCELEMELFRININ SONUCLARINI ANLATTI TV'de spor haîtası <.'svr/cndn içın bır bay am haîtası "or Se^me/enliıse DU hafia geccle mı ve hcfta son'arın da 3 bcş^o egler m e ve ^akıt gaç rn e« cın s mdıden p anla s tla Tarsamba \e CL~ıa gecel°rı v« pozar akscm uzerı Vı/arc den rsklen D j r y a Potnaı Scm pi/cnnsını cı.< artsı og'pd^n SOT a W/en :ley den naklen No' tıngham For'st SOL harrp ton Ingı'ız Lıg Kuposı fırcı ma cını pazcr r;jnu de Izrrır dc ı nckıcn Turkıye Ma'tct Avru po Kupası clame g uou maçı nı ızle/ecegız lnı "Japon TV'cileri teknoloji ile oyun oynuyorlar,, lllhı 1 III Hınca! ULUC lllıı t e p v z . o n u n j n tek karesını bıle gostermıyeceg1 acıklıkta geceyansı proçranlarıyıa buyuk ızlsy cı k t eler i ı scatler bo/u ekran karşısında tutuyor ve b nlerce malın reklamını yaparak kendı deyımıerı ıle t y para» kazanıyorlar Urettıgmm aicak yansını tuke'en b r toplumda ıc tuketımı artırmak ıçın ozel TV sırketler nın ne denlı etkın olduğu cok ıyı bı ındıgınden bu tur ya, riarın yakın gelecekte üaha cek cı o acağı soy!erı/or Eurovision'a katılmatnanın paradan başka cezası yok UROVISION ŞarKi Yar smını rrfan D s ışlen Bakanhg rtı ısteğı uzerıne ceıal nem z n yorışma/a gele^ek yıl da kotıl mami7i enae'ierreyecea acıkiaıdı TV Do p Başkcm Yılmaz Dagdevıren <ıEurov>sıon Avrupo Yoyın Bırlıgı mn bır orgamzasyonudur Bırlık uyelerınm kararlarını bugune dek asla yo'umlomomıs ve cezolan dırma voluna gıtmem stır Uye'er bırlınn or ganızasyonlarıno ıstedıklen zornon gırmekte stedıklerı zam.in ayrılmakta serbesttıier Bu kararlorı onlara sadece bel rh sureler ıcn de ycpıldıgt takdırde malı vukumlulukler getıri'» r<= Dcgdev ren bjndar oncp ae y o r ş r o dan son and a cekılne er olduguna sovl°r" ş E ve bun ora kcrs h c o r cezalardırrrc e<le m ne g rışılnedıon ac klayarak «Avrupo Yayın Bırlıgı nın bugune dek bosarı ıle yo şaması bu ılkeye sıkıca boglı oluşundandır Bırlık uyelerınm sı/osol py'e"n erırı asla yo rıırrlanıldıgı ıç n olaylnrın dışındo kalobılmıs ve uyeler arasınija SLrtuşme olmamıştr » d=d T\ Drı e Bı kan ceK me knrarı ıp ca t l n a k ıcın vatırdıgın ız 13 bın Is/ıcre Fran g n n yaı dıa nı bunun dışında b r cezoian d rman n soz konusu olmaaıq rı kesın ık|p De ırttı Baskoi &o ı ancnk bu cek Ime e r de u l < e n z n j a r s n a a kat İTiasını h c rnı en ge len^erecek» sorusunu ıse şoyle yon tladı t r'a'ijrra yoneıme ıq ne go r e her v I 20 ulke katı!ı>or Bu u keler baş^urma s ra sına aore secılıyor Baş vuron ulker n gec mıştekı tbtjmuna as o bakılmıyor Ancok C0ı< eraer ortaya cıkan b r durı.m var *3 u ke bas/urmuş 20 ıncı olo a< k u ke ayn anda bas\uru\orla Bu K S I aras nda bır se c m yap locak O zaman varışmaı'a öohc once lıang E d~ha cok katı rı ssa o terc r eo lıyor Oiceden Das vurup sonrcccn cekı lenlsr de aene sadece b j djrumda d kkote chnıvor Turk ve zaman rda b c v u r ^ o kosL> lu ıe gelecek /ıilarda sted gı zaman yar ş rrsya kctı obılır ı SORU Devlet Televızyonunun yoyın an ve yo nstımı hakkındakı goruşlennız'3 ORSEL NHK n n tex oelır kaynag aı c =al ıp ° r roen top orıan ru Tsat paraları Bazı vetnıl er tıcarı te e^ızyorlor n akıl GI ncz rekabet oyuriar v a ızle/ıcı kszanma var şından c'olayı NHK te e vzyonunjn «soguk yjzlu» ve bılgıç» ka dıgnı OJ vuzaer ae se/ırc orann n zsrran zaman "« 23 un a tına custjg^^u belırtıiler Ge'cekte' de c r yanın once geen /a/ın kurumlar ndan o an NHt\ cu /or ^rıadan son ae ece etk lenne'te Tcpluina karsı yukeıdıgı egıtme labe verms eg eno rrre gorevının yan^ıra ozel si'ı etlerın yaptıklar la benzer prograrı ar vaproya adeta zor anıvar H3 k n prograTiların ger" /ap sı hakfindak goruşle olurrlu ve N U K nın Jopon halkı ıcm guven I r I a bcr ka\nagı oldugu savı gecer ıg f su'durj^or Poı tık haberler konusundo aa Mec sten yooıla nak en yay rlar \olj/la kuruma gel€ce< e'eşt rı • = rı bjyuK Oıcude azaltn ışlar K sacosı ozel sekto run fazla harcamayı gerektırd gınden yaKİaşma dıgı kulturel ve egıtsel kcnular NHK n p ana co I smo konUarırı olusturuvO' Ik ncı kanal yam eg t m kcralı ıse Japon halkımn ve egıtımcıler n n ovunc l™/nasjı Okullardak anc ders araclar ndan bın haiıne aetırı'en eg tım te levırvonu sabah 6 dan gere 1 1 e kadar kes ntıs z vayın yapıyor Uikede he r turu teknoloıı gel s men n ko ayca uygulanab lecegı yı bır egıt m a t vapısı kuruldugundan te ev zyonun ,ayna bcş a dıgı ılk gunden ıtıbaren sınıf ara alıcılar konu maya basıanmış Bugjn art k TV a ıc sı gorsel .e sıtsel nıtel k erınden do ayı kara tcn'a kcda r do oal sovılan b r aers aracı oJmus Telev z,onlo e oe ed len bLytk basarılardan do ayı yokn bır ae 'ecekte «aciK urıversıtes u/aulamasma gecme, plan lyorlar Bu bosarmın teTeld» yatan nedpn oe dogai o'araK ec tım alar nda NhK nın tum dev let k^rumlan ve organlcrı taraf ndan desteklen me=; B yuk harcana^r yuksek ucretlı uzmon'arı plan cnl şna arını oku larla ss/ırcılerfe sureklı ılışkı ler bası ı \ayınları vb kamaşK b r y gın ışlem cerektıren eg'ım \a/ınlannda tum devlet organ la r bu ozerK ya, i kLrurru Ie tor* uyum halınde cal o" ve çelecek kusakları hazr ı,orlar SORU Peki tıcarl televızvonların egıtım alonın dokı yayınları nosıl' OPSEL NH< ıkıncı kana ı ycn eg tım kona ı t con te e/zvonlaı ın rekabet tcsasından uzak vs rnhat Orajn ya ra ya/g n egıtım konuıar ge ır qet ren konj ar o madıgı ıc r tıcar televız/on'a n ca şma alan dısında ka lyo lar dcgal Oıara* Ancak bu koru da soz konusu şır/etler tarafındai b r tarafa ıtı Tierrıs ve yaygın eg tımden de ge r SGO ayacoı< program turlerı bulunmus Tum sabah Kb<:aklan yaygın egıtım konularına benzer proa ram arla dolaurulmuş Örnegır e\ kadın'arına b r vemek tarıfı verılıyor ya da pasta yapımı anlatt'ıvor Eh rıanımlar pasta yapmayı ogronıyorlar ogrePTiesıne de bu arada bırkac margarln tıoı bı1 nem kac tane von lya turu onlarca mutfak < s = vaşı satan fırmoiın ad nı aa ezber1 yorlar ve po~ tavı tanf edıien kador /ı >aomak ka/gusuyla gı d p kerdı erıne belıetılen marka malları s"t n alı y c l a r Sonucta nevı nasıl ve ne kadar tuketec 3 ğ'nı bılen eg ı I T I Ş b r vatandaş cık yor karşıırı 10 Î Go^kuşcgı f>gıt m ccg niak co cı klar cm cok yara" b k j t^r O^'LC I te v/e magaz n prog an ı Çalor Saatte bu qece Atılla llhan ın l onunları ka ıkaturıst Alı Ul«ı \azar Furuıai ve ^ nenıa oyuncusu Hale Soy cozı II pıog'amGa konuklurdan cok kpnd sını s j r a n l'han temponun o'auk ca duşmesıre nfden olmuştu Ge ışrıe ler bu M nc v i D ' i H 3 7lc t ecemz Turk Hafıf Muzıgı nın so'ıstı Ersen PAZARTESI SALI Turk Sarot Muzıgı nln so s ı Mihrl bon Sayın TV de Sın»r 2 da Dunya Sogıroglu njı komeü s Satın Alınan Koca \ar Cune/t Ark n roman yaza Mı yorer kızı Fatma Gırık ıe bır yıl evlı kalması ıcn kendısıne 50 bın lırc onerılı (M I yoner ve 50 b n rakom ar rı 10 yıl oncek degerlen ne d «katp oManızda ya ror \/ar) Cuneyf tekl fı kobul ctmez amo sonra maha leaekı b r kucuk k z n 50 b n lnoya pa'ia'yacak aTel yatı >cın a z olur Tur< Hclk Muzlği «ol " Can Etıll B>r Konu Bır KonLkta Dr Erdaı Atobek Tıp Bc^raırnı ve t bbı ı sorunbn nı anlatıyor Hekımbr ve Besteler qene Tıp Bay amı doljy s le rioktor bestecılerın yap tlarından oluşan bır alaturka program DLPVO Art st k Patnol Şampıyono sındon ık naklen voyın bu gece Vlya na dan Avrupa Sarrpı/onas nı basorı ıl° an l n tan Kenon Onuk bu defa da go rev ı Çıftle' Serbe=t Programı ızleyeceg z Salı geces nden kalkan klas k müzlk programı perşenbe geces ne kondu ATIO saat gene ters Haber oncesı 19 30 da Kırsal Kes me cok seslı nnuzık yay nı \apıyoruz herhalde ÇARSAMBA TRT'DE YENİ ATAMALAR YAPILIYOR elevızyonda bazı n u o ı r o r qo e 'er al narak ver erıne <uruTi cınden ataTala vap Id Yenı mudurler r hatta ıc nde qore ve başlayacagı ogrenı aı Ankara Tele.ızvonu Proa a•" r'Lduru Orhan Timuroglu gorevınden aiı"arak Ge el Mudurltk r Uzmanlıgına get ' Idı Pogrom Muaj'lugu qo e ı nı Goker Muftuoglu ekT eıen u'jtecek Anka a Teleıiz on Mudur Yord m ı Alpos lon Oner gorevınden a narae \ erıne Yayın Yon= r tım Şube Muduru Okan Gungor atond Gungo un yer ne Sube Mjdur Yardımc =;ı Yucel Yener ge'ırıld Art st k H zmetler Sjbe MudLru Artac Koksol kendı ıstegı ıle gorev nden a'ınarak Sanat dan a manlığıno ge.i' d Koksai ın yerıne GrahK Bo u mu Muduru Can Okan atsrdı Progrcm ve Pania^a M u c ^ r j Netiret Ikız ıl» Genel Muour Program Yard ı c j i Kenm Aydın Erdem de gorevden al rdı ar Erdem ın ,erınp Program Daıresı Başkanı Danyal Gurdal veka et edecek TRT Genel Sekreten Ganı Cmar gore den a ı narak Genel Mudurluk Uzrranlıg na getırı aı G° ne< Sekreterlık gorevını TRT Bosın Holk a 1 ıs<• ter ve Protokol Mjduru Orhan Harbıyelı vekola ten surdurecek U/m * T H İ ; K ^HSHHBS KJpİ: *^ w i fcf^ '' ; \ Wmm M HHK 1 • yerinde nsr her "" Gemisı\, 3 1 i PERSEMBE İ ] gibi ofdugu j ı Türkiye'de de ! tuttu > SORU Tıcarı televızyonlorla resr"i televızyonu teknık oloraklar yonunden nasıl butdunuz'' ORSEL Japon televızyonlorı daha doğrusu Drcgramcılor şanslı ınsan ar Bırkac bına ote e ' rae oze ya da resmı cok sa/ıda araştırma 'n bo atjvar buyuk bır hızla venı buluşlar pesınde ko«uyor Gecen yıl bulunan yenı b r bant kav t vonten ı bakı\orsunuz aşogı ^ukarı tLm ıstasyon lcr tarafından kullanılmaya baslarmış Ya da ıs e r a k'er bı cınazı fab' ka ya da labora'uvarlara s rrarlama sans'crı var Tekn k olanaklara gelınce tabıı bıze gore buyuk ten de ote NHK de tum studyolar ışıklard rrnr dekor ya»n ve yoneıim vb ışlenlen e ektron k bey nler yone'ıyc bızde gunler alan bj r okra* k ışlemler bır ktcuk bılq scyar tarafından ockrkalar c r d e cozumlen yor Ozel t"levızyonla'da da du rLm a«;aqı yı Karı ayr ı NHK ye oranla b raz danra zav ' dogai olarck SORU Teknık gelısmelerden soz eder mısıniz'' ORSEL Bır taresı benı COK et< ledı ondan soz e'Tek ıster m Oteden berı du'dugumjz gen>ş ek inlı djvara ası ab en neredeyse bır sunta ge nıs''g ndekı 'perde ekran telev zvoi ahcısını 'a r b c a t j a d3 gordum Yakın aelecekte p yasaya c kornayı p'cmadıkları bu al cı evıenmızdekıler g bı tup Ikes ie dayanmadıg rdan /er kaDİarrı >or vo bır s nema perde=ı gıbı du^ara a^ılabılıyor Amacları 2 metreve 1 70 m boyut ar nda ekron lar ure'Tekm s SORU Konuşmcnın başındo yayıncılık alanında da rieneyler oldugunu belırttınız Bu deneylerden soz eder mısıniz 9 ORSEL Hep n zın b Id gı «kab olu teew'z/oi3 yonteTi Japonya da yenı bır deneyde kul an lıyo Tokyo ya 30 k omet e uzakliKta blok apartnan lardon oluson bır kent n (Yenı Tama Kent ) tan ortas na bır kucuk TV ıstas/cnu kurmuş ar TV yay ncılıg aianındak deneyler n be'kı de en ılg n r ve resurcosı bu Kentte uygu'arıyor Kenttefi 3000 nı aşkın apartman daıre 1 kanall bır ozsl kab o ıle merkezdeH TV ıstasyonuna bag anm s B J kablo ıle Çatıya anten d kmeksızın 7 konri dan tum yayınlo r ı net olarak ızl yonar «Multıp lev» denı en bı r leknık e spordan borsa/a deg n 6 a,rı konuda<ı en son nabe lerı ızledıgı progra m degıstırmeksızın ekrana ge; reo lıyor ve ıste gı sure tutarak okuyGbı yorlar Evlerınde*ı tu n sayaciar felektrık havaaozı s j tele'on va) T</ merkezındekı bı'gısayarlarca an nao okuru,or I tedıkler gazeten n dı edık'erı sayfasını b r dug me/e basarok ekrcndan okuvabıhyorlar evlennı yangın su bcsk nı h rsız vo korşı guven ık on lemierı TV rrerkezıne baalı alarm sıstem tarofm dan alınıyor Ve en ılgınc kap sı tum ken; saKiı lerıne ocık bır TV stLdyosundnn her<es komsJ 'arına d ledıg mesaıı ıletı^or bırhkte oturup kert lenre ı ışkın so r unlcrı tartışıyorlar Uzun sured r u/gulcnan bu sısteiıle Japon te'e 'iz/orcLİar teK /onıu TV ya,ncılıgı cag nı kapc t p ıkı yonlu yayıncılık va da ıletısım do"emı actıklarını scvluvorlar Gercekten de ızley cıle r be'on b'oklar orasından c karnıp etken hale geî r lıyor SORU Dısardan bırl olarak sız nasıl buldunuz bu deneyı' r ORSEL B^ e b r e de o t j m a k co< u kutucu aeloı bana Daha dogrusj duvar a ı camdan ve perdes z bır evde oturrraK gıbı bır şey Işın kotu tara'ı bu ızlenrre ısmden s kılıp kab oyu kest g nz tckdırde pol sı ıt f avesı ar bjlansı kapınızn Via'vor Yan kurtu L,Ş y r ^ o mak nenın tır par cası olarak tomır go r eceksımz. •^^•r~" ^^^Kflfc». ^ ^ ^ • H ^ K . ^BSS&ZjI"^ Wf*^^ W* ». n A S | T 'NOKULARI VF C/UNCULARI ILE B R KAFA DINLEME PROGRAMI OARA< YAPILAN A3K uEVISI DJNYANIN HER YERİNDE OLDUGU G Bı TURKIYE DE DE TUTTU DIZINIIN YEN BOIÜMLERI DE ISMARLANDI RES'MDE GELECEK HAFTALAPDA ZLEYECEGIMIZ BOLUMLERDEN BIR'NDE KONUK OYıNCU O L A R A K KARŞ M!ZA CIKACAK BARBI BENTON VAR SARBI ONCE PLA»BOYUN CIPLAK K Zl SONRA PATRONU hEFNER IN SEVGILISIYDI SIN'D A»"ERIkANINI UNLU FOLK ŞARKICILARiNDAN H^KL' ö l J N L J KON <K î| \ [ ] ] [ ı ı ! ! ! ! ! ! ! \ J [ [ ! Hayvanların Bılınmeyen Yonleri bu hafta yavrulan soz konusu edıyor Dogada roncan na an cok ta ıhlı \a rular rastgele bakılan orta hallıler ve h c ılgı gormeden kaderlerıne bırakılan zaval ı ar var Insan yavru an bırıncı grupta Odul Kazananlar'da unlu Ingılız ozan Rudyard Kıplıng ın ılgı cekıcı /aşammı ızleyeceg z Yerı besteıerde Tulın Korman Sodun Aksut un yapıt^r nı ses endırecek Dunya Ariıs'K Patınaı Sampıyora smda bu gece Buz Dans ndo serbest prog'amı itlıyoruz Scmpyonanın EP guzei bolurru b j Bu gece TV ae Sınema \ok Nott ngham Forest Sou'nampton lnq z ' g K ıpası F a ı loOOds bas I /or Gecen ccrşamba se/ırcılerı futbola doyuran Forest bu kez kendısı g bı bır Ingılız takımı le O'ynuyor Csyhun Ath Kansu O L I D U I J bı rcı yılınoa anıhyor Yurdun Sesı tuku erder o'usan bır ^apt ve cumartesı ge^esı ıcın ısraa vanıış sec len bır program Ta» I gecele r rer<ese yoı el k ceşıtlı n LZ k dal arını ıçeren sc cr gereklı Tatıi Sınemcsı m a Ken Hovvord ın 943 cpmı c r fılmı \cr «Gec Ge'en Adam (Johnr y Come Latel ) Be az Per denın en unlu gangsterlenr d=n James Cagne, n n e ia ' ra> laı an \ascı 11 ou tarc' rooKi f In '<r dsn b rı Grace Georoe kocas ndan kalan mı n V kasaba gcuetes n n ,asam T SL C r meqe caba a' Bu arad a &eı 'e yen LO len e dı encı o duau ıdd j s ı e mohke rre onune cıkorılcn Ja" es C a c n p ' . ı Kjrtarr Asnnda Cagney Dr ga^etec ir Crace m go7etes ne bas yazar olur te kosaoayı yaso dısı baskılara yonet"ne ca cal san gruba karşı b n kîe ea> aa moga başlarlaf Turk vs f/alta A rjpa Ulu^lar ! Kupası Grup c err>e macı 15 30 dan ı*ı baren naklen yaynlanıyor Batı A ncn VJ yı durduran Vaıta ıle aon rio t na C rda tek gol atama^an o•^c6^ı hafta Ceza,ıre Je yen len Turkıye rır mac denk kuv etlerın mucade esı olaaı' Da fa dune kaaar averoı takını Ma ta ıcn bu satırlan yazTiak a n ama Rosenberg'er' n ucunru Ethel ve Julıus Rosenbergier ın durtc rraları tanıkların dnlermesı ıle de> c~ı ed yor Sonat Dunyası k sa »aml habp e r naen oiuşuyor Konser prograrnıiTia Schubert " Bıtmemış Senfonısı nı Vı>ana Fılariion orkestrası s 1 CUMA CUMARTES1 "At Gözlüğü,, Altın Prag Yarışmasına katılıyor Televız/onda ı'a/ınondg ida e k a ı rclo n arasında bu/L.k tepKilere vo acan At Gozlugu adlı televız/on fı n ı hazıran ay nda Cekoslo c</z tia yaoılacof' A n Prag yansrıas no kat \acaf Oktay Araycı'n n es~rınde Feyzı Tuna Ton rıs ıncer Gungor Bayrak Ayse KemıkogİJ Yn maz Koc Tunca Yonder ve Yılmoz Sanalan ro olmışlard Yoııe n en ıg r Feyzı Tuna n n ^cptıg f In t konusu kısaca so\leaır «Tum yasomı şıır olan bır şa r çevresının baskılarna dayanamayarak reklatıcılıga başlor Artık şaırm tum dunyası reklam ve fılm olmuş tur s r m H m m m m m m I ..!»f wL 1 ' ' ' ı î PAZAR İ *A • » Ajda Pekkan neden ekrana gelemedi? A|da Pekkan ın daho once acı<landıg halde ya,ınanon son B zden Sıze programında n c n yer amadıgı meıak edıııyor Yapımcı Erşan Baş Dug Pekkap ın programındo ^er alacag nı cas nc ac k ad r'an sonra sanatcımr Cumarte'îi Gecps adlı şo a c ka"cq nı ogrend /e cekımden va^ gect Cumartes uecesı adlı p^ogram p /opın<r Özkan Yegen Aıda Pekkan ı programda ekran^ getırmek ıcin cecen oy fılm cekmıştı Ancak programın yayın ra b rkac g j n kaia u'kemıze ko ge'en Bulgar «anatcı/a proq r or c n t? t Vaptı ve elınde ha^ r bulunan Pe<kon n f Irr m bır başka progran^c ku onr QK jze^e ya/ındoT Cikordı Her lk| yop mcı b rb ' r f e n habpr^ z Aıc1" Pokkan dan vaz qecmce sanatcı hıcbır programro ekrana gelemeaı Hakkari vericisi eylül ayında hizmete giriyor Televizyonun Hakkari ^erıc s E>lü av nda h zmete g rıyor Telev zyon Ku tur Şubesı yapımcılanndan Yurdakul Ka basakal o gun yayınlanmak uzere tan tıcı b r belgesel hazırlayocck Gelecek ay cek mıne baş anncck belgeselde Hakkari ve voresı tum tarıhse deqe'erı,le tcnıtı acak Teevızyonun Hakkari verıc s nın oc rasıyla 'um dogu televızyon vayınlar nı ızle\eb lecek 'Insanın Değeri, adlı belgesel hazırlanıyor Te'evızyon Kultur Subes yapiTcıla rından Arsal Sofey, Insanın Degeri aalı ınsanın bır vartık olarak toplumsal oe aerı kurdugu uygarlık ve bu uygarlıkla aunurruzae ulaş'ıgı celışkı ı sonuciarın goruntulerıe anlat id gı b r b° gespl hazırl /or N sanda yay nlanacak o'an belge =;e de gercek goruntuler ve oelgeıer ku1 anı dı U/oar[ıg n gun m j ' d e ulastıgı ce ışkıl sonuciar orrekler e «u gtlan vor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog