Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Sohbi: Cumnunvel Motbaactiık ve Gazeıeuıl.k T A 3. odıno NADİR NADİ • Geisl Yayın Vüduru OKTAY KURTBÖKE • Sorumlu Yazı Işlen Mudjrj ORHAN ERİNC 0 Bosan ve Yayan Cumrıunyet Matboacmk ve Gazelecilik T.A.Ş., Ccğaoğiu. T^rkocrjgı Caü No 3941 • Poslu KJÎUSU: 246 İSTANBUL Te'eıcı 28 97 03 • BASİN AHLAK UYMAYI TAAHHUT EDER • BÜROLAR: Ar.koro, Aiatjn Bulvcrı, Yener Apt Yenişehir. Te! : 17 58 66 25 57 01 • İZMİR: Halıî Z.ya &uWan No.: 65. Kct: 3. Te' : 25 47 0913 12 30 • ADAMA: Atatürk Caddesi. Ugurlu Posojı. Tel : 14550 19731 CUMHURİYET ABONE UCRETLERI AYLAR; Vurtıci: Yurtdısı: 1 105 130 3 8 12 315 630 1 230 540 1 080 2 160 TA KV IM 12 MART 1979 imsok 5,35 ikındi 16.41 U;ak postası lie guplanno gore ucok ucret; ayrıca a'ıntr. Guneş 7.17 Akşam 1921 Öğle 13.24 Yatsı 20 42 t we 3 süyioıo; ısoniımı; Dsvan s c f a s ı [santı.'rcıı I an saylaıon santimıı staibul baskısı (sontımo AnKara Daskısı isantımıı Öliım Mev'ıd Teşekkur 5 santımı) Nisan, Nıkâh. Evlsnme Doğum izmir Adcna boskısı isant mu 320 Lira 330 230 160 100 600 600 50 (Bastaruıı 1. Sayîada) oıojuaur.de gazetec ierın ^e^.ci; soruiarıru yanıtiaycn AP Genel Başkanı, MHP'den erkerı seçıaı iG.s.res ne ılişkın bır soru.o »Bana bu scıuyu döndukten sonra sorun» şeklı ,,08 yan.Maıv.ışnr. Ecevıt Hukumsiını «mevıa» oiüi Qk nıteieyen Denıırei. «Allah taksircilanm uftetsin» den.ş. «pekı nasıl gomulecek?» soıusuna «büîun msseie o» harş.V.gm verrnjşttr. Yabancı gazetecil&nn Turkıye'yı yoyuıı bi' ŞSK 'de zıyare! e;meie; ı.ıe iiŞnın br so.'uyu cevapianciı.'ırken oe De°ı rei, «İran'dakı ciay.'ar nedeniyla cok ziyaret ediyonar» a.ye konusmuşîur De~~nrel'ın bercöen nde*.1 hsyette Geneı Sekreîe' Nur Bayar. Genei Başkan Ya;dımc;lon SaaoUı.ı Bı.g.c. NecneUn Cevhen ve Barias KurHay ı.'e AP I parta.ne.ıterlsrcıen Baiır. Da&;ıaş, Hasan EKincı, Kâzım Kü:oağaç!ıoğ!u. Kemal Bıberoğiu yer aîm.ş.oro.r. Demırei. bır gazstecırvn Be ieaye Gelırlen Yusasınm Cum huıbaşkanı torafından veto 6dılmesı konusundo ne düşjrv d u ğ j yolundak bır scruyo cevap ciorak da Bir govde gosterisidir. Biz ilan etmişlik. Belediye Gelirleri Yasosı icin Mec lis 84 scat işgal, meşgul edildi Mecüs riyosetine hucum edifd; Yanlış hesap Bağclat'tan doner. Bu sonuç normaldir» de AP'LİLER Dem.rsi. akaryokıt kı da dsğir.erek, «Antalya Afyon karayoluıiun a.ıayol oldugunu» be.ırîıivş, «İyi geliyoruî. Vakiınden evvel gidiyoruz. Yol larda hiçbir soy oimadıgı için iyi gıoiycruz. Sankı tahsisli yol gibi>' şeKi nde. konüşu'Lştjr. Ufkenın ıcinde buiunauğu du runva ı'g.li scuiara «Benlm bir şey soylemeıne gerek yok. Her şey ortoda» :;rverek yoiıl vereı Demıei Eurov.sıon yarışmasıncian c e / ı r e karan ile 1I31İ: olara< «Niye girdiniz? Niye cr J'":z? B'i)iiyo.um. Sabohki karcrı oğleye degiştirir senlj, bo/le olur» dıye kon.jşT.uştıir. Rum yönetimi Denktaş'ın oğlunu BM'ye şikâyet ediyor LEFKOŞE (Cumhuriyel) Kıbrıs Rum Yoneıimi Dı^.şlerı Eckam Nir.os Roiondü. cKibns Rum Yonetıminin, KTFD Baskanı Danktoş'ın oğiu Rai' Denktaşı, Birleşmis Milletler Örgütu ne şikayeti korariastırdıyını» ccı^amış'ı.' «Miüetvekili Roif Denktaş ın, tüm Kıbns'ın, Türkıy» tarafın don işgai edilmesi yolundaki acıkıa.naiarı» gcrelces vle «Protesto v3 şikuye; edildiğıni» o,i c'.'ien Rola.idıs. efium yönetim' nin. BM ile dıs uikeierdeki diplorrctik temsüciierine, Raut Densiaş ın oğlu Raif Denktaş' ın bu acıkıamalarını proîesto eimEİeri» yone.oesını verm.şi^r. 8.1 aicndokı habere. boş yen veren R.ırrı Rcayo ve Teievizycr.'j, iDenktoş ın oğlunun, Danittos'ın lîarüsi Uluscl Birlik Parîisi Msrkez Komiîesi Üyesi, Ltfko^e ınüîetvekiü ve Kıbrıs Turk Toplüinu lideri Denktaş'ın sbzci'Sü dururr.ımdakl "Zoman" gazetEsinin Yazıişleri Müdüru ve Aloaslon Turke'î'in Milüyetcl Hrrehet Partisi iie yakın iliskide bulunduğunu> belrtmışierc'ı' llaç ve Gübre (Bastarofı 1. Sayfada) lendiriimesine ilişkin hükumler» Resmı Gazetemn dunku sayısında yoynılanrnıştır. Bakaniar Kuruıunun konuy^ ilişkin kararmda. «Gümruk gıriş tarife ve cetvelinde gcsterilen vergt nisbet ve hadierinin sıftra indirilmesi hususu, projeye bağiı lyerti irrial belgesij olmıs yoSırım malı dış olımıno uygulanacaktır. İşletme ve ana hammaddelerins (ilac aklif maddeleri ve gubre stır.ayii gjrdıleri haric) projs bazmda gumrük bağışıklığı uygulamasına da son varilmiştir» denılmıştır. Karara gore. bundan boyıe riütün yat riTi proislerme. bur.'orın hangi teşv,k!erden yarGrlonocağını beıi r ten ve bir ön ae!ge niteliğmde o l a i teşvıl' beigssı, sonra da uygulama be'gesı v Bu arada, «Bçürli sektör'ere verılen uzun ve orta vacieli krediler ile. larırn, kuçuk sanayici vs sanatkârlara verilen kısa vadeü mcsleki kredilsrin maliyetlerinin ucuziatılması ve banka kaynaklorınm ekononi)k gelişme hedeflerine etkin bir biCİmde vönsitilmesinin sağianması amacıyla, borçlanan ve bankalaro foiz farkı odemcieri yap;iocaktır » 1 ocak 19/9 ta.'ihı ıtıbcrıyle ;ü'ur)uqe korjun k?rcrdc, <cGe nel teş.itr tablosunda. imalât sanoyıi bcşlığı ile yer olan 10nayi girişimlerinın. orta vodeli yatıiinı kredileri ile, bu sektcr lerin satış finansman kredisi ve kısa vadeli urctim fınans man krcdileri gerektinmelerini kaışılamak üzsre, f/isrkez Ban kası 1978 araltk sonu reesko.nt limitlerınin, 1979 sonuna kadar Devlet Sanayi Işci Yatırım. Ban kası icin 2,5 milyar, Tgrkiye Sı nai Kalkınma Bankası i c ' : 2 milyar ve Sınai Yaiintn Ka'Kınma BankOEi icin 500 müyon lira artırabümesini» ongornekted,r. YUZDE 40LIK ÖZKAYttAK ORANI «Genel teşvlk tablosu'nda yer alan konularda yapiocak gırışını!e, d9, bundan boyls vuz de 40 ozkaynak oranı aranocok tır. Bu oran, geri kaimış yorelordeki yalırırrılarda, projele.n karaktoristikİ6!.ne uygıın i,arok yuzde 20'ye kadar indirıiabıl&cckt'.r. Bu oran. inşa ediiecsk gemilercie yuzde 5, ithal edılecek gemiierdc. tersane kgrulmasındo, tevsii, yenilenm;si ve modcrnizasyonuoda. yuzde 10 oiacaktır.» Buno gore «soz konusu oran ların hesabında ıop!am yatırım tutarı dıkkate olır.acak ve tumu ile ozel dış finansman kay naklanndan yararlanan proıs'er de bu oranlara bağlı kalınııiayocakdr. Ayrıca, dış kredı mik tarımn bu oranlarp aşması halinde, pro,eıere orta vadeli ic kredi acıimayacokt'r.» Karcr. iîtonbui. Kocaeh perı ile izm;r, Bursa ve Ankara beledıyesı s.nırları ve Cerkez<oy ilcesı icmr!e kurulacak yenı ya 1 r 1 m!arIa. ekcnomık oiceğın us 1 tunde tevsı yaiırımlorının ozend rma oraclunndan yarorlandırılmomaiarını da ongormekîedır. OZENDİRİLECEK YATIRIMLAR Ancak. tıaırtılen bolgelerde, «Ta.ım, gemi, tersane, turizm, havolandırma donatımlı modern tiepoloma tesislerı, cöpten gub re urstimı, prefabrike yapı elemonları. işlenmis silıkon dilitni urelimi tesisieri ile bu ılıerde dış satım taahhi.'dunde buluncn ihmal edüsmeyecek buyuklükteki mevcut tesisierin genişletme. modernizasyon, ysniletne, kaliie duzcltme ve darboğaz gıderme yatırımları ile elektrikli ve elektriksiz makinalar. elektronik, metolurjı sanayiinin sadece kalite duzeltme ve darbogaz gıderme yatırımlarının özen diriimesine,» 1979 program donenıınde de devcm edilecektır. OLAYLARIN ARPINDAK1 GERÇEK (Bastcrafı 1. Sayfada) hazırianışında iktidar kanadının tam bir beceri örneği verdi ğinden soz etmek olosı değil dir, Gersk hazır!anış aşamasın da, gerekse yasama sarscinde eşgüdümden yoksun davran;s ların ornakisrine tanık olun.ıus tur. İlgili bckanhklnr aras?nda uyurrSLiziuk, uzmcn kcdrolaria yeterii diyaîogcian uzak kalmak ve yosama sureci.ale serTilenen tutarsızlıklar yasa motnine de yansımıştır Bunlann ayrın lısına girmek orîık yararsızdır. Yenicien basiangıc noktasına donulduğune gore, onsmli olan aynı hataların yinelenmemesi icin yakın gecmisten gerekli ders'erin çıkanlmasıdır. Sayın Koruturk'un vetosunun muhalefetin bir kucuk kosimin de özellikl* sevinc yarattıgı gozlenmektedir Bazı kontenjan senctörlerinin de yer a,'d:gı ve »genış tabanlı hükıımel» ozl» mi icinde olan bu dar g.ubun. Cumhurbaşkanınm vetcsundan sıyasal scnuclar cıkarr,,a catosındo oldukjan dıkkalı cekmektçdir. Anayasal bir hok kın kullanılniOKına dcnük bu tur resc;p,'orın bos cıkacoğı acıktır. ama bunların yapılabil; mesı bile CumhurbcsKanlığı ma kamını yıpraiabilccek nitsîikte dir. Sayın Cumhurbaşkanı Belediye Geiirleri Yasasının bir an once goruşu!?rrk cıkarılmaEi icin ana muholefet partisine cagrı yapmıstır Bu cağrrnın yerinde b'r dovrnnış olduğu acıktır. Fakat bııgune kcö'arki denay/er bu tur cag.rıların genellikle AP'd° karsı'ıksız knldığını gostermiştir AP q j p yör.eîicilerinin ceşitli konulorda uzlaşıcı nitelikier tcsıyan dcmecl^ri yalnızca kâğıt ustünds kaimış ve Savın Demi r e!'in dov reye girmesiyle ana muhalefet partisi uzloşmaz b!r tııtumun sahibi olmuştur Pcrlorr.eito zeminlnde bu yöntenıin ornekicrine yakın gecmişte bir cok kez tanık olunmuşiur Nite kim AP grup baskanvekillerinden birinin dunku acıklaması bu ybntemin bilinen izlerini içermektedir. Onun icindir ki. Ecevit yone timi ve CHP'nin parlamenlo grupları aynı gorevte bir kez daha karşı karşıyadırlor. Belediye Geiirleri Yasası'nda olum lu yönde düzeltmelerin yapılması, Kurultay ve secim hesap ları bir yano bırakılarak parla mentodan gecirilmesi ekonomik acıdan olduğu kadar siya sal acıdan da buyük onem taşımoktadır. CHP'li parlamenterlerin bu bilinci sergilemelerf Ivedi ve oncelikü bir görev nitelıgindedır. G ÖZ LE M (Baştarafı 1. Sayfodc) Böyie bir ortamda sol kesime buyuk görevler 0Ü9mektedır. Fakat «sol kesimı derken, tfraksiyon» sayısını biie saptayamadıgımız grupların ve de gnıpcukların tumunu kapsamak olanaksızdır. Çunku bunlardan bir kısmı <ıCİA sosyalîzmini» ustlenmiş, «serseri mayın» gıbi ortalıklorda dolaşan maşalardır. Buniara dert anlotmak olanaks^dır Cunku bunlar, bilincü ya da bilincsiz olarak, emperyalisl odaklara hızmet etmektedirler, yoni görevlidirier... Boy'e bir ortamda gercekten kendısini «sol» soy an, cüericı» sayan, butun aydınlcra, siyasal partilere ve yasal kı.ru'us'ara buyük gorevler duşüyor... Bı.yuk gorev su: Teror odck'arının ustüne cesareti» giderken kışkırtmafara ve bireysel tcrore karşı cikmak ve solun deıieysiz kesimlerine, bu gibi yoliarın hangi cıkmaz sokaklara saplanıp ka!acağını bıkrnadan, usanmadon aniatmak... Adıyomcn da MHP Merkez İlce Başkanını kimler 61durdu? Bu, cok yonlu kışkırtıc,ların yeni hunerlerinden bih midir, degil midir, henüz büemiyoruz. Bu olay gibi, her cinayete, hepimiz, sağcısıyia, solcusuyla karşı çıkmazsak, bu gibi oiayların onü alınmaz. Adanada hemen hemen hergun bir adam oldürulüyor Fakat, Emnıyet Mudurunun omaşaüahı» var. Mudurluk odasında elikoiu bağlı, öyle oturuyor, yetkililer, bu Emniyet Mudürünu karşılarıno alıp do medir bu cinayetlerin ıcyuzu?» diye sormuyor. MİT Adana Bölge Başkor.ı da geccnlerde evinde olu bulundu Ve bo/lece Adana ve Kohramanmaraş cioylan karanlığa itilmiş oldu.. Oiaylar sırasında Kahramanmaraş ji Jandarma Komutcnı olan Aibay. lcişieri eski Bakanı İrfon Özaydınlı tarofmdan gorevinden aiındı. yerine İcei'de gorevli bir jondarmo Albayı atondı. Bu Jandormo Albayı «ben oriaokulu Kahramanıraraş'da okudum. Oraya gitmeni» deai ve bu yuzden Kahramanmaraş daki Aibay yine eski gorev:nde kaldı! Evet boyle oldu. İr.anın böyle oldu işte! Boyle «devlet otoritesi» olur mu?. Bir iandarma albayını atandığı goreve göndererrıeyen b r hukümet, nerede nasıl «otorite» sağlar? Bunu bizinı aklımız almıyor, her halde Soyın Ecevit, buna inandırıcı ve umut verici bir yanıt bulur... Hukunıet, enırindeki devlet memurlann'n yonetimindeki MİT'. calıştıramazsa, albaylar atandıkları gorevlere gitmezlerse. sol cd'na her turlu kışkırtıcılik yapılırsa, sag da bireysel ve kitlesel teror'e devam etmek icin elbette ccsaret bulur.. Bıraz akıl, biraz ciddiyet bıroz sorumluluk... AP Gene Başnanı SjleyıTrarı D9i";ı :'el :ijn Aîyon ve bazı ,lce'ernde y3p::G! ko.ıuşmaiaröa Uc cyda her seyi düzeltiriz diyenlerin 14 ay sonra ekonomiyi kurlorma p!onı hazırlodıkiarım» soy'flvı.ş, «8unlar kim, ekonomiyi kurtorma p!anı kim? Bunlonn bir bildiği olsa idi ulkeyi kurtarılacak hol» getiımezleıdi O.'on millet ve merr.iekete olmuştur Miüet bunlann defleri.ıi ebsdiyen dureceklir Bıınu rıaketrr.işiprdir, o zoman T.rkiye rahatlayacak tır» ae ııştır. Demre! ;Kıı;îC! acağız orloya cık:p diyar divor dolastıktan, devletin hazinesini 'doldurduk doidwruvoruz diye dunyanın calımmı attıktan sonra, 'Eyvch batıyoruz' diye laryat etmeleri. ne kcdar acınocok bir durumdo o'duklarınm bir isaretidir> şeklinde ko'vjşmuştur. r K.Maraş Butto'nun clurusması öu kez de 17 marta ertelendi (3astorotı 1. Sayfada) İSLAMABAD Pakiston Yük ANKARA Kosla.iceTop<a sek MohKemesı, eski Başbakan AP Gene. Başknm Sultyman ya tren ıstasycnları a:os:ndo Zuifıkor Aiı Butto'nun avukatıDemırel, Duzaâ^c, Boncz ve Aban!iyö trenincie henüz kımhkn,n ısieğı uzenne, dun yapıllaşehır ilçelerınde yoptığı kolecı belirleneiıeyea <rş!erce fcrı :nası gereken ouruşmavı 17 nuşmcicrmna poriıliieri tarafın ciiJ.iaıia.ak agır yaralanan rınrta eıteiemiştır. rion «erken ss.irn», «yeniden Al ı IA oğrencısı Bayram Kurt Butic, Hukuk Dan;sTianının seciiTi» sloccnicriylc karş !anoinuşîur otmesı uzerine Yüksek Mchkerruş, lıolkın tep^ısine .t;ş'<:n bır Emnıyet MüdıJrluğj'nder alt me oturumunun geri bırakılsoruyu Ş'.ı s^kildo yanıtinrrrst'r: non bilgye goıe. Kostence nasını istemişti. Topkaya ıstasyo.ı'arı arasında «Vatandaş gunluk hayatın ciEGO Geneı Müdürluğu'r.de m© lesi ı c ı d e Fevkalâde ctkeli. mur olarak colısan ve AITIA Derdini fevkalâde iyl ifade edloğrencisı olan Bayran Ku't (Başiarafı 1. Sayfada) yor. Memleketln gelecsğipden oncekt okşam uzen bıcakla a't baş'avacoKtır. r ümitli, çoreyi a ovacak ve buğır yaroiı oiarak bulu,TmuşUır. KAVGALAR lacoktır. Öyle görunüyor.» Jçndarma ekıplermce buiuO:e yondan. ceşıtl mahalle nan ve lıastaneye kaldınlon secrı",'en sırasında taşlı sopoBayram !<jrt kurtanlamaycrak lı catışmaya kadar gıdecex hayatmı kaybetm.şt r. Yetkıl,kavgaîrjr cıkmış. bu orada Bal ler oiayin ıdeoioıik yönünun (Bastorofı 1. Soyfado) gat fr.ahGİlesincle yapıian sebiLunup buiunmadığınm oraşmektedir. Ulke dışmdan idare ç:m sırasnda şıdctetİ! b r kavlırıldığırtı soyiemişlerdır. ediien ve yonlendiriletı iyi düga cıkmış ve secım rptol ©<iıt EDİRNE Sabafıo korş sazenlenmiş örçutlerin mevcudim.ştı'. at 03Sirotarmda şahrıt Karnn • " ysti kabu! edilrneüdir. Ancok Bu arada, Tınaztepe marialfiliiogiu semtinde uc oğrenc. bu örgutleri iki oyda bulup suc lcsmde yapıian secimden soniîe dört işcinin bannd:ğı ave delifi ve (anıklarylo ortaya çıra secım sonucları acıklanırfco.iiba atılmıştır. karmak imkansızdır. Bu herk.en secım listesıni ıceren dos İZMİR Hatay Nokîo duraşeyden once bir istihbarat Işiya bazı delegeler tarafmdan gındaki po'ı.s ku'ubesı oncaki dir.» kocırılmış, bu Tahol'ede oy gece kimliğı sopîanamayan kikulianan bczı de'egeler götuSıkıyonelımoe ıstı'nbarat goşıler tarafınrion tahrıp g u c j ru!du;lerı 27 Mcy.s Karakorevinin hâlâ sıvıl makamlarca yuksek patlayıct madde yerleş lu'ndo bırbirierınden davacı o! sürdürülduğunü de acıklayan tırüerek havayo ucurulmuştur muşlardır. Uruö, henuz tan~ bır sonjca İSTANBUL SiKiyörtetım Ko ıjlaşıiaTiadığını belırtmış, ve Dor u < Kıraothanesı'nde yop; muianlıgi Basın ve Halkla iüşşo/e konuşmuçv./r. ian seciın sırasmda da kısa SJ kiler Şubesınden dun yapıion ren b r kavganın cı^tığı bıiaırıl «Basının bııyük bır istihbaacıklamodo. scn bir hafta ic "mıslır. rat potaıısiyeli vardır. Gazetede İsîanbul'c'o argtannda gızl Ertbörulgazı maiıolies.ndekı lerle bu yo.'da işbitiigi yapmak Silahlı cete kuran ve cinayet işdelege ssc.ır,le'ı sırasında da, istiyoruz. Özeilikle halkı, duyleyen oşırı ssğ eylemci 16 kısı «belediyeciler» dıye tanımladnçıu, biıdiğı veyo kuşku duydu lis çıizli cilohlı soygun örgutü nan bugunkü yonetıme karşı ğu bozı konıılnrı sıkıyönetim ve gizü halk koniteien k.jran k^şile'le yönetimden yana olan komutanlığma biidirmesi konuoşırı sol eyietrci 14 kısıiıın de delegelsr arcsında kavga CIKsunda tesvik edici yayınlar yobu'unduğu 163 kisının gozaltına mıs. Belediye Fen işleri Genel pılmasında yaror gcrüyoruz.» olrnciıgı bılcdrifmıştir Bu kişr.'eMüdür Muavinı Metin Tavman' r Necdet Üruğ, d c i a sonra ışnn c'uzenlenen 39 so us:urma ın otomobtli i!e te:sızı tahrıp kenceler kcnusuna değ.nm'5 r evrakı He S kıyonetim Savcıl edilmıstır. Çankava İice Me ve şjnları scylemişt'r: ğına sevkedildiği kayded len akezı'ndeki sec m'erde de aynı «Korr.utpnlık, iskence konuçıkıomada. bu sı^re ıc:nde yagruplar arosında kısa bir cotış sunda cok hassa?'ır Seümiye pılan kontroi ve arama'arda 19 ıııa olrnuş ve olay verinde bulu kışlasının ismlnin zindana cıko odet tab^nco. 1128 rverrr: 13 nan belediyeye aıt bazı oracr rılnıası bir haks zhktır. Selimişarjör. 2 mav?er 22 n~avze lar tuhr.D edıln.ıştır. ye sndece bir Kıtuksvidir. Orcmerrrnsi ve 1 mavzer dıirh'i.nj CHP Conkoya i'cesı önunde da tutuklu buh'nan bir kişinin ele g&c.rıioıfji baiırti'mıçtır dun deiege secınlerı sırasında yasamı aynı bintıda vatan gö• Besık'oş'toki eski ÜLKUtcşiı sopah bir catışma çıkmısrevini yaoan Mehmelçiklerin TEK binası dun çcboh bir ihbar yaşomından farksızdır.» üzenne polıs ve osker torafınv don aronm;ş, anca suc unsura bir şfiv bultınarncmıştır. • TÜSCER. GENELDER, ENE.1JİDER ı s l a i b j l şubele;. BANKDER. HABERDEfi Gene! (Baştarafı 9. sayfada) Merkezlsri. İKD. İGD istanbul ; SLüelen. Boige Ssfcreter jfclen. Bır conk 3esi araya gırd . «Baba. şımdı oroya gıdıyoTöSDER GcızicsT.aroaşa ve ruz » Bo.orkov şube.lerı, İLD, GİSO nlsyicılere aynlan bölume gıtmeden önce oabosıyla DlrR :er,:s 'oıierî 1? h'cti'tn sskonuşmak ısteyen Benıy'nm sesiydi bu. Nim az ;lerdeki merdıkizincı y'ldö.Tjrm; tecienry'e o!r vemn başnıdo duran Ruth ile Leoh'i de tarketmıştı. Kansıyia b^Sc1 r: vcvınic; ~\r. Oriak t ı ! kızı ona el sailavmca Nım de onlara aynı şekılde karşılık verdi. dıride. inîanlıktcn ve demokraSonra oğiunc nonclu cPekâlâ, han: orfık yerier;nize otur6iden vno bu!un Q;!erin yeı ; scnız iyi olacak » 12 Mnrt qir s mleme knrsı c.kn"C3ı istenınıs «Bi?ler O!bin!er Nnncy Molineaux babayla oğlun konusmosını p«k eğlence ilericnin lemsi!cil?ri olarck dır.cı bu'muştu. sAılenızi de kongreye getirdıniz demek?> tekizinci vıldcnümüide 12 N m. «Evet,'; dedı. sorra da ekledi. «Karımla cocuklor Marti nefrctle kınıvoru; » aeda br .ın ! e b r i k t e ofîlde kalıyoriar. Bu ocıkiomadan bır habsr ycratmak ıstersenız diye söylCvoni.~i, korımla cocuklorım n ote! fnosrafını ben üstlendim.ı başicîılan 12 Marı ı «Vay vav. diye Nancy alaycı bîr lavırla mırıldandı. «M© proîesto gosrer en ile limh oğer beniıT ne kofu bir ünüm varmış..." \craY 4 .;s yckolOTmış, KumN m. :S;zden bır <obra yılanınaGn • sakınır gıbi sakınıkop'cia b,;f ban^anın duvarlayoruT, dedı. nr.a yazı yazarkert eiegecîriien ••*• dört kişiden Doöan Ocal'm uNancy, oradan uzakiaşırken, Goldrran'ın hiç de yabona ze'ınüs 12 16 mart günleri aatılccok b rı olmaclığını duşünüyordu. rcsındo kenîın ceş.'t^i yerjennAshnda bugun burnyo geimek Nancy'min hiç beklemedide yapılcıcak gösteriıer i:e ilgi âı ve de r.oşlanmociığı bır zorunluluk olmuştu. Gazetenin Ho !i b'r proaram bcı'ınduâtj ileri Siınj'nuştiir ber Boiümü şefı. programda Nim Goldman'ın adını okuyunca. belki ilginc bir haber cıkar umuduyla Nancy Mo!ineaux" • Sehremin''de dun saat 2J yu kongreye yolicı r.ıştı. Aıcak genc "adm buroda 'jmsuğunu Sırriormdo 12 Mart' 1 kınayan buiamayacagıntian emindı. Nim'in yapacağı konuşmamn met pcn;:irt astı!;'arı ve tobancayla nınde de dise dokunur bir şey yoktu ve adarmn kürsüda elinho\'oya ates ei'ikien idriios'yia 1 deki yazılı metnin dısmdc herhongi bir açıklama yapmayaca14 I'.Ş vcıkolonorak aözoltma ağına ınanıyordu. Noncv buradan biran önce cekip gitmek alın^iıstır. mocındaydı. Çünku Yvette ile bugun buluşacoklardı. Nancy • Bshcelievîer Akbcnk 5ubesıne dtn snat 12 30 sna'aarobasını o'eim yeroltıncıaki garajına bırakmıştı. Eğer bir okrınCo yanıcı mndde otılrrns dasüik cıkmozsa, Yvette ile randevusuno kılı kılına yetişebilirha scnra do atsş edümıstr. dı Bor'ı su Yvetlg. bu '<s?. konuşncyı kobu! edip Kcncv'nin Kurfîunlfirtn dordu rls'çrek ce i zihn : nı kurcalaynn sorulorı cevoplandırsaydı... girrnis. yanıcı maddnle' ise "oa Ancak oncelıkle Goldman'la iîçjiîennesı gerekiyordu. Eciopn uzsrınde acıkto b<ro'*\tNoncy kopgrenii yopılacaâı büvük ?alona gırerek baîmc aymış oicn bn?ı evraki^nn ya.mn nlan bolunıde boş b.r koltuğa oturdu. sına. doserr>e ve ha : ılcrıi c'o Devcmı vor ! Vısmen hasor görmesııie yo cç mıştır. CHFnin îstanbul (Baştarafı 1 Sayfodat sooar verı|T,ıştır. c,;o,'omık onıemler Daxetı dun og : edtn sonra Basbakaniıkta. Başbakan Yardıncısı Hıkniet Çedn. Moliye Basan Muezzınoğiu. DPT Musteşan Blsav Kuruc'ı.':i da k a t • I d: ! ' i a r ı • b<" toc nr.'".1'! e:a uii""'ı »t : Ekor.omik önlemler paketinin bugun ve yorın Bakcnlar Kuruiunda ele aiınması ayrıca ışci ve ışveren kuruiuşlarıylc fıukumet tems.lc lernın yapacaklan topîantilarcla gcruşulmesı bektenmek'edır. TÜRKİŞ 8EKÜYOR Hukumstce ekoromık, oniCTl«r paket; koajsunda goruşune başvıırylacck olan kuruluşlarüan Turkiş'e bugüne kadar lıerhongı bır cağn geİTiemştı • İŞADAMLARIYLA TOPLANTI Başbakan Bulerıt Ecevıt'm iş cevrelerı ı!e ikinci toplor.tıyı ya rın yapması kararlaştınlnoıştır Top!antı ıstem: ış cevrelenrden gelmışur. Soz konusu topiantı. tır, 'd cc.'!. 1 ,? to • ; ri" • an İan toplantıdaki gündem konularna ış cevrelsrınin hazırlad^ğı yonıtlori'i ele alınocağı bild riimektedır. DPT KTFD hcyeti (Baştarafı 1. Soyfado) nerae gecıldigins dikka'i çekmektcdiı .er. Ankara'dakı yetkililer ile KTFD hukumet yetkilüeri arasında ynpılacak goıTJşmeler başkenttekı hukumet çev relerince şoyle değerlendiril mektedir: 'Turk hıtkumetı Kıhrıs'îaki Tiirk toplumunun ba>ış ve huzur icinde yaşamasıuı saglamak amacıyla barif harekâcını \apmıŞlıK Bunun sureklilik kazaıiması yalnızca siyasi çözümün nıteligincie cleoil, aynı olancıklan ile enşebilir duruma gel mesıne baghdır. Siyasal çozümun önenlen şekılde ger çekleşmes: barış vf refah 1çin yetcrli rlegıldtr Bunun okonomık alandaki refah ile de tamamlanması geıe kir. Ankara toplantısmın fet sefesi buctur • Corüşmelerde KTFD bütçe sinin fınasmanı. hazirlanan planla birlikte KTFD n:n <,eşitli ekonomik Aorunlan da ele aiınacaJtt.T Bu sorunların başında 1373 de 1 milyar 204 milyon liraya ulasan dış rİ!,;ssimıın m tK'îlmas: ve ııarenciye üretımının gelışrınlmesi çalışmalari. bpdalsiz ithalat. Turk parasının değerındekı ciusmeierın KfFD ekonomisı m olun^u/ yor.de etkilemesi g:bı .ionıılar bulunmaktadır. GERİLİM nfı 1, Savfada) rel Yonetim Bakanı Mıhn'.ut Özdemır de, Belediye Gelırlsrı Yasosjnyı CLj ca veto edıimesiry ^ «Fakat bu yasayı yen der cıkartmak icin elimizden şeitıii yapacagıza derııştır Konuşnıalardan sonra Taksım'in Tekel binası loratıpr.u Buiunan cıkışına gsri'e 1 kurdeia Baskan Kotıl tarafınıan kesıiorek, Taksım Levent nraSındoki ilk /olcuiuk L JS'HMmıştır. Törenı ızleyen ictjnouı lula.' Levent'e Kadar vapılan ilk yolculuk icin para ,vi»ni9mışlerdır Belecl'ye ılgılıleri iercıhlı yol uyguamasmın başka beledye1er tarafmdan da desteklenaığini ve b,r sure ku'lamlmok uzere 10 beledıyetiin istanbui'a 17 otobüs gonderdığinı açıklamışlardır. Kayserı, Anîalya, Kartal, Adapazurı. Canakkole, Kücükköy. Mersin, Burso Ankora ve BayramDcşo beledıyelermden gönderılen otobüsier bır kac hafta boyunco istanbul'da caiışacokla^dır. Bu arada Taksin. Mecidiyeköy ve TaksiT • Levent arasında rıng seferı yapacak 15 otobüs eklenmiştır. İlgililer Taksım MeC'dıyeköy otobuslerinin her 5 dakıkada bır, Taksim Levent otobüslennin ise her 10 dakıkada bir kalkacağını açıklamışlardır. YEDEK PARÇA Öte yanaan tercıhli yoiun ge rektirdıği bol sayıdak' otobüs sorununun da cözümunün yoklaştığı b Id.rilmiştır. Yapıtan acıklamaya gore haîen yedek pcrco yokluğu yüzünden depolarda yatan 100 otobusün yedek porcalarının cok yakın zamanda getırileceğı ve onümüzdekı aydan ıtıbaren 100 otobusün daha sefere konuıacağı bıldirılmıştir. Tercihü NftTO (Bcşiarafı 1. Şayfodo} General 'ioıg'in Ankarodakı termslann.n ağırlık noktaS'nı NATO iitıfakı içınde bir SOCJ.I o;arok ortayo ç;kan Turkıye Ae Yuncr.istan crosmdo Ege komjîa densciiT, sarıalarını iiişkın anloşmazlığırt oiusturacağı bıldırilınektedır. Yunonistcn, ittırakın askerı kaiad.r.ü geri donuşu Turkıye'nm bu konudakı tutumuna bağianmaktadır, Türkıye, Ege'deki denetim olonlorı coho once kesm olarck belirlenmedikce Yunanıstanın NATO'ya donusune veto hakkına davanarak ka r çı cıkmaktadır. General Haig'in temosları sırasında KATO ılfi olon ılışk'ler, NATO icı soruniar. Turk ABD ılişküennın ele almması. bu arada bclpesel ceüşmelerin da Karadeniz Bakır Işletmeleri A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞİNDAN Genel Kurul Olağan Toplantısma Çağrı Şirketimiz 11. Hesap Dönemi Pay Sahipleri Genel Kurulu Olağan Toplantısı 29 Mart 1979 Perşembe günü saat 10.00'da Ankara. Sıhhıye. Bayındır Sokak No: 10'daki Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Topiantı Salonu'nda yapıiacak ve gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanacak. Kâr ve zarar hesabı. bilânço. yıllık rapor ve denetçiler raporu, topiantı tarihinden onbeş gün önce. Ankara Ziya Gökalp Caddesi No: 17'deki Şirket Alerkezi'ndc pay sahiplorinin incelemeleri için hazır bıılundurulaoaktır. Toplantıya katılacak pay sahipleriınizin, ya da yetkili temsılciîerinin. hamili bulundukları hisse senetlerini veya hisse senetlerinin bankada bıılundıığunu gösterır makbuziarı. topiantı tarihinden engeç bir hafta Önce Şirket Merkezine vererek s ı r i ^ bcİKesı aimaljrı gereklidir. GÜNDEM 1 Genel Kurul Başkanlık Divanımn oluşturulması ve topiantı tutpneklarmın ımxası hususuııda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 9 Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarınm okunması ve görüşülmpsi. Şirketimizin 1978 yılı bilânçosuyla kâr ve zarar hesabmm incelenip onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçılerın aklanmaları, 4 Ayrılmış buiunan Yönetim Kurulu üyeleri yerine. ana sözlesmesinin 12. maddcsi hükmüne göre. Yönetim Kurulu tarafmdan 3'apılmış olan seçimlerin onayianması, 5 Denetiçlerin seçimı, 6 7 Yönetim Kurulu üyeleri ile denetcilere verilecek ücretlerin san*9»ıması. Yönetim Kurulu üyeleri için T. Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerı gereğince Genel Kurul dan izm aiınması, 8 Dılekler. İran'Ja (Baştarafı 1. Sayfada) muslCmaniaro yoraşır gıysiıer çiymeyi tercih ettığinı belirten tntizam, pece takmovan ya da carşaf giymeyen kadınİGra soıdırıda bulunanların ağır bıcimde cezaiand.rtlacakionnr soylemiştir. BİR SOVYET MÜHENDİSİ ÖLDÜRÜLDÜ Öte yandon Tahron'da onceki Çİın ıki Sovyet nıühendısinin islâm mılisleri îorafırıdcn vurulduğu oğrenı'mstir. ffKahyan» gazetesınin habe r ıne gore, Sovyet mühencislerinden biri ölmüş c'iğeri de ağır yoralunrnışt r. is!âT> rn;!ıs!er', rrühsndislerıp icinde b ıtund'jk.arı otomobılın «dur» emrine uymanası uzerine 3!es açtık'arım beiirtmislerd<r. İran Dısıslerı Bakan^ Ke^ım Senccbi «Le Monde» gazetes'ne yerdiği 'jır deniecte, ulkesinm «Merkezi Anllaşma örgutu»ndei 'CENTOi ce<ılnesi'"^ karşın, «Bölgesel Kalkınmn ve işbir'ği Örpütüsnae ıRCD; kalacagını bıldirmıştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog