Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 MART 1979 Beşiktaş, bu kez F. Bahçe'ye yenilmedi : Tl Karşılaşmanın gollerini Ali Kemal ve Zıya attılar STAD Inonu HAKEMLER Frdo^an Al bay (2) Necatı Tpktımur (2) Mehmet Goknıan (2), FENERBAHCE (5) Ivançp vıc (51 Onur (6) Erol (6) (Coşkun 4) Cem (6i Yenal (5) Tuna (5) ön der (5| Fııgın (5) Alı Komol (6) Raşıt (b) ŞevKı 15) BESIKTAS (6) Rasım (5) Krnıal Botrnaz (4) Yaşar (5) Ne/ıhı (6), Suleyman |7) 7ıya (6) Samot (4), Kcnınl Kılıç (6) Arda 6) Paıınovıc (5) Şaban Ci) FUTBOL KALİTESİ (6) Bülent BtLGİÇ A, fENERBAHCE FILFLERINE GÖNDERDIÖI BU GOLLE BEŞIKTAŞIN BERABE^L'ĞİNİ SAGLADI (Fotograf Alı ALAKUŞ) G.Saray, Bo!u önündeiO'lık yengiyi sürdüremedi:11 6TAD: Şohlr (Bolu ) BOLUSPOR (5) Talıp (5> B ibrahım '7> Nurl (6), K Ibrchım (6), Tumer ( f c > > B Mehmet (6). K Mehmet (6) Mustafa (7) Çetın (6), H İbrahım (6) Aydın (b) 6ALATASARAY (5) Eser (6) Mufıt (7) Gungor (7) Fatıh (7), Frdocıan (b) ?afnr (6), Gurcan (7). Cuneyt (6) Yaşarevıc (7). Gokmen (6), öner (6) FUTBOL KALİTESİ : (6) 90 DAKİKANIN ÖTESİ Of«!ovtlan foullerl coklukta, hakemlerı yoklukta olan karş'laşmada, Fenerbahçe ve Beşıktaş 11'llk yenlşmez lıkle puanları paylaştılar Hemerı belırtmekte yaror var Hakem uçlusu son de rece kotu blr yoııotım gos terdı Yan hakomlor 90 da kıka bovıınra olsayt ba\ra (\\ koldırmakta yarış ettıler Ne var kı bu yorış kurallar çercovesınde değıldı Orta 'ıakom nıı? O zaten ne yaplıgını bılmıyordıı Karşılaşmaya ıkı takım da cok duıgun bnşlarlı Korçı lıklı bınncsız ataklarla qe cıştırılon ılk rcyrek ^aal so nunrin Penuıbahcc nın oyun da a<; da ol'îa bır ustunluk kurdu 26 dokıkodo faarı la cıvertlılorın cjolu qoldı Ön der'ııı kullandıqı f / a a'ı şında topla buluşar> All Ko mal onco Yaşar nrdından da Nczıhı don r ıyrılıp cf?n ulnnına gırdı Colttıcjı şut Rn c ıın ın yaııınrk>n aocıp 3os k taş fılolorıno takıldı 37 da kıkada Erol k°ndl n'onından aldıgı topla Rnçit IR ynptını ver kaç sonrası bır anrla Bo şıktaş cezo alanına gırdı Anc«k onca topa vııımokin gfldktı, sonrasında vuruşu savıınmadan dnndu Ilk yarı bıteıken Bcşıklaş tarnftnr ları Andac ı Istıfaya tagırı yorlardı Bu yarıda nlonda devleşen blr Sıyah beyazlı onbır \ı Inndl Ilk dakıkalarda Alı Ke mal In bııbırı ardına yarat tığı ıkı tohlıkeyı genç Suley man la onle/en Boşıktnş or ta a andakı ustur lugu ıle karşılaşmayı kontrolu altınn aldı 54 dakıkado alanın on lyılerhden Komal Kılıç sag dan ortolarlı Onur u aşan topa Şaban ın vuruşu Ivnn covıç ın ayaklarından don du 56 dakıkadn Kemnl Kılıc yıno scıqdan kactı Snn laci vertıl savunmanın gerısınn kepçeledıOI 'opo Sabon ın nefıs blr kofa riarbnîi vardı Ne var v cuhneie bu ke/ Ivançevıç ın dıreklon vardı Beşıktoş bırblrl ardınn toh llkeler yaratıyordıı Bunlar gelebllecek oolun ^Inyalle rıydı Ve lenorbahco lı '•a vunmonın tum cflDOlarıni karşın gol 78 dakıkada gpldl Ceza olanı ıtindo olıı san bır karambolde /ıvo n şırtmn blr vuruşla Ivnnçfi vlc I avlamakta gecıkmedı 11 Golden sonra oyunun gfi rıllmı arttı 88 aaklkadn ı5o Alı Kemal ın sert şutundn Raslm In kurtarışı oyunun bkorunu bolırledı 1 1 Tek devrelik futbol ... AbdulUadır YÜCELMAN nkınılarınıız artık tek devre oynaniayı modn hallne getırdilor Kondlsyon ekslklıglnden mi, cok cabuk moral bozukluguna uğramaktan mıdır nedlr, Ilk yarıda tek kale oynayan takım, ıklncl yarıda tO7 şokorl glbl dagılıverlp cozuluvorlyor ya da ilk yarının pısırık takımı Ikıncl yarıda aslan koslliyor I Ziya'mn golü, Andaç'ı istifadan döndürdü Beşıktaş ılk yarı ~omındo soyunma odajina ycnık lionerken Dogan Anda<, ıstıfa ctmoyı bılo dusunmnstu Seba «Drqon Hoca nın ıstıfası f oı konusu olabıllı ml/>» tncırnındokı bır soruyu «kendısı bllır» dıye vnnı'lamıştı yanıtla maoinn nmu annc Zıy'i nın golu An dac ı belkı do mutlak bır ıstıfanin eşı ğınden donduruyordu Ikıncı yarı alarda bır Beşıktaş var dı kı tum bu karamsarlıfjı bır anda sı lıverınıştl knfolarddı Doksan dakıka nın ntss'nde BeşıMaş «oyıınmo odnsın da ka/nmlan bır pı.anın sevıncı kacan ypımnın u/untımı ynşanıyoıd ı Sonlı kalorıfore rkıyunıp kaskatı kn IIITIIŞ knptai Rnnm lııcKırıklaıını !u! ma/ oln ııştu Dognıı Andoc ısn «Işîe» Besiktai ın oimpdıgını aordunuz» cl ynr un so/lcıını çoylc urduruyoıdu «Tjkı ınınıın Iklncl yarıdakı oyıınu benl bıl" şaşırttı Ncdense ılk yaıı cok tutuktuk SılkPlordık, hakkım/ nlan ıkı pııo.iırt lekinl Inonu Stod. na gomduk Tokımın gorev onlayışı ve oyun dlsıpllnı cok lylydl Cocukların uıerlerindol'l erıMlgl ntmaları da ayrı bır sevlnc kaynagı ol du » NIŞ «YLNILEBİLIRDİK DE » f enorbahce soyunma odasında yen nıyı koruyamnmnnın uzuntusu vardı Necdct Nış «ilk yarıda lyl, Ikinci yarıda H9 alanda yoktıık» rledı ve konuşması ı ^oyle "urduıdu «Blzım çocuklar nedrnse attıkları golden sonra maçı kalandıklaıına Inoıııyorlar Eral'un çıkısııidan sonra takımın oyun dlslpllni bouldu Coşkun'un karşısında Şaban lyl oynayınca Şevkl'yl gerl cekmek zoruncla knldık ve bu da oyunumurıı etklledl Bırcız da çansımız yoıdım etmeseydl, alandan yenik bils ayrılabllırdik» dedl Fenerbahçe Boşıktaj dlzl progra mının sonuncusunda da takımlar 45 er dakıkohk futbollorı llo puvanları paylaştılar Ilk yarıda biı gol cıtan Fenerbahçe Beşıktaş ı sahadun sılcrkcıi Iklncl yarıda dovlesen Beşıktoj onundo gorunmnz aaam oluveıdl Olay rıkmnsı Irln barut fıcısının cev rnslnde klbrltle oolrışıp duran blr hakem ııclusunun yonottlgl {<) macta, blr olay Cıkmamışsa bunu Ikı tarafın tek aevrell oyunu II» taraHarın ve trıbunlerın de puvnnlaıı paylaşmaya razı olmanına bağlamak yorlndo olur kanısındayız ilk yarıda, Fpncrbohce akınları tek I onastnn sutdurrruş, A Kemal gecmiş haftclara gore riaha istekll gorunmuş, Suloyman guclu bıt dofans anlayışı ıle atakları rtkısız bırnkmış, Eıiglıı orta sa hado no yaptıgım btlen oyuncu olarak nozukmuştu Ancak Raşlt'ın yine sık sık ofsayta duşmeslne paralel olarak yan hnkemln otomatıkıııon her hareketi bayrak kaldırmakla ripgerlendırmeftl ve Fenprbahca nın attıgı tek golun ustune yatnıosı lla dovro kapanmıştı No var ki, trol un sakntlanıp cıktııo< * ı ile defansta buyuk blr boşluk bulan Beşıktaş, Ikinci yarıdo tum hatlan ile yııklenmiş ve rahibinl bunaltmıştı Coşkunu ortayo alan ve Şevkl'yl aerlye koyan Fenerbahce'cle bu doglşlkllğln blr yararı da olmamıştı Beşıktaş şamplyonlı.fja odaylıçjinı koyan Feneıbohce'yl hallnç pamuguna covlrlyordu. ÖzelllKle Kemal Kılıc llo Şcban'ın Ikl kanatıon yaptıkları ataklar etkili clurkfn Ziya'nın şandellediğl koşeyl bulan top beraberlığl saglayınca, Fcnerbahco'nin tek puvanı da tehlikeye glrmlştl Moralman yıkılan Fpnerbahce, 90 dakikayı heyocanla beklerken Beşlktaş da blr puvana sevinlyordu Şurası bir gorçek kl, Beşlktaş ılk Yar>da oyunu llo lıgln dibine yuvarlanır, ama ikincı yarıdakl oyunu Ile klşlllgini ortaya koyar Fenerbahçs de gerek atakta, gerekso de'ansta dünku halalaıı ymrlerse, dcgıl şamplyonluğu, lig iklnciligınl bılo zor gorur. Doğan ÖNER Galatasaray yengıye ulaştıktan sonra, bu golu koruyamayarak Boluspor'a blr puan bıraktı 6 dakıkada Cuneyt'in kafa 23 daklkada Zafer'ln 40 melreden attığı şutlarda top az farkla dışarı cıktı Galatasaıay 44 dakıkada 10 öne gectl Cüneyt ın ortaladığı topu Ynşarevlç duzgun blr vuruşla fılelere gonderdı Zafer ve Gungor'ün sarı kart gorduklerı ılk yarı fsonucu 10 Sarı Kırmızılılarm lehıneydı Boluspor bekledlğl gole 57 dakıkada ulaştı. Kalll İbrahım'ın Ortaladığı topu once du zelten K Mehmet sert bır vuruşla Eser ın yn nından fllelere yolladı 11 Maçta bu skorla sonuclandı Celâi DEM1RBILEK BASKETBOLDE F. BAHÇE DE 2. LIGE DÜŞTÜ Basketbol lınlori dun yapılnn karşıln^malarla •sontıtlandı Oun de korşıtlarınn yenılon • onrr bahce ve Gnlatae;aray 1 L ne >.o da ederken Zıınat FSK vc Knı ijiyako Crrnrıbuşı, Tofaş ü<VS ve rîo^ Pılsrn ın ardındJiı ılk be^e <) ren otekı tnkımlar oldu Ote yondnn sonuclanan ? Lıg den bır u<"t Lırjo ITU vo Ko leı vukselırkf»n Arlono Oemır >rıor ve lokım ciKnınrrnv nn Vnylex bolgesel llgl"re d ı?tu ler Dunk'j korşılaşmalarda su so nııclar alıııdı 7lroot FSK FenRrhnhcs 10668 (r)021) Şokerspor Galo'dsoray 7 8 / 5 (34 39) Karşıyakn Tacîpor °ı?B0 (47 32) ODTU Mulklye 6560 (2 ıig) Ankaragucü Muhafızgucü 61107 (? I tq) Trabzon, Bursa'da 1 puan bıraktı : 00 STAD: Bursa Ataturk HAKEMLER: Orhan Ceb« (5) Yalçın Gungor (7), Kadrl Koçbay (7) BURSASPOR (6) Aslan (7) Ihsan (7), Erdlnç (7), özer (6) K Sinan (6) Recal (6), Sedat III (6), B Sınan (6) Erdoö.on (5) Sedat II (5) Şuk ru (6) TRABZONSPOR (6): Şenol (7) ) Turqay (6). Necatl (7), Mehmet Ekşi (6), Mustafa (6) Huseyln (5), Gungor (5) Serdar (6), Necdet (8). Tuncay (6), Orhan (5), FUTBOL KALİTESİ. 6 Altın Kemcr ve Alma Ata Boks Turnuvaları bugun baslıyor Boks Ulusnl Takımlarımi7 bu gun Romonya ve Sovyeller Bır lığı nde duzonlenen ık ayrı tur nuvadn murodsle erteccklerdır Bukıeşto yapılcK ak UUibloraro sı tAltın Kemer» Boks Turnu va'îinda dunyanın en guclu ol dlvenlerl karşı karşıya gelorek lerdlr cAlma Ata» Turnuvası r ı&e yıre Ulıı«. n nsı oluu her yıl ylnelenmektedır Altınyurt G. Saray'ı da 32 yenerek Lig'de kaldı Altınyuri Golatnsaray ı da 3 2 yeııprek Lıg de kaldı ve lETT'yı Bolge Llglne du şurdu Altınyurt ılk ıkı setı 15 11 15 10 yıtırmssıne karş n ucuncu cetı 15 11 dor 'luncu sntı de 16 14 kazan dıktan s>onra nıac setınde buyuk bır mutadele verdı ve 17 1b alaral' alandan Lıg üo kalmanın sovıncıyle ay rıldı ÖTEKİ SONUCLAR B Boroııkoy Moltepo 3 1 Setlor 1b 13 DemzguGU Eczacıbaşı Setler 3 15 4 15 315 Zlraat Fakultesi Fenerbahçe nıaçında blr pota altı savaşımı. (Tolofoto a n ) 03 15 5 10 15, 1510 PUAN DURUMU Tokımlor Trabzon Fenerbahçe G Saray A D Spor Dıyarbakır Altay tskışehlr Ordu Go7tepp Beşıktaş Adanaspor Zonguldak Bolu Samun Bursa Kırıkkale O 20 20 ?ft ?0 G B M A 9 11 OrM 10 8 2 31 8 7 5 2^ 7 8 r Y P 3?9 14 ?8 10 2T ) 17 17 ?2 Engin AKSÖZ Bursaspor alanında. Trabzonspor dan 1 puan aldı 0 0 25 daklkada Ise Ihsan'ın derlnleme topu na Sedat II daldı Trabzonspor savunması of eayt dıye duraklayınca Sedat II blrdenblre Şe nol'la karşı karşıya kaldı Ancak bu oyuncu topu Trabzonspor kalecısme nışanlayınco Bursaspor mutlak bır golden oldu Ilk yarı da boyloce golsuz sonuçlandı 0 0 Ikıncı yarıda oyun yavaşlamaya başladı Yarının en onemli atağında Şukru topla ceza olanına girdl Trabzonspor savunması blr kez daha ofsayt sanarak duraklayınca Şukru Şonol'la karşı karşıya kaldı Ancak Şenol'u da calımlamak Isteğıne kapılınca Trabzonspor un tecrubell kaleclsi Şukru'nun ayaklarına yata rak topa egemen olmayı başardı Ve karşılaş fna da 00 sonuclandı Eczacıbaşı Turkıye Genç Bayanlar Birincisi oldu BURSA Tuıkı/o Genc Bo yanlar Voleybol Bırınrılıgını Ec 7arıbnşı takını kn7npmı^>tır Ec7ar ıhaşı nın bırıncılıgındon sonrn Altınyurt ıkıncı Koleı u cuncu, Galotaîarov da dordun ı u olmuşlordır Gençler Ligı Sonuçları 8 7 6 8 6 6 6 7 5 20 5 20 4 20 3 20 20 ?0 20 20 ?0 20 20 20 5 6 8 4 R 7 7 4 7 6 8 27 19 20 6 19 18 20 8 18 19 20 6 20 31 ?0 719 16 19 7 2? 22 19 9 1310 18 8 0 21 17 9 12 19 16 7 9 13 22 1S 7 10 10 35 H Değişen dünyada değişen futbolumuz Halit DERINGÖR Izmir 2. Halk Kosusu yapıldı İZMİR (Cumhurlyet Ege Bürosu) Tabıp Odaaı ıle Amator Sporcular Derneğl Şubesının ortaklaşa duzenledıkleri Izmır 2 Halk Koşusu dun saat 1130da fuor parkuıunda yak laşık 2 bln kışınin katılmasıyla yapılmıştır Mllli atletlerden Mehmet Yur dadon. Hamza Canavar Mph met Ter7i'nln onruluğunde baş layan kosu haylı ılcl uyandırmıştır KIRIKKALE ADANA 22 KIRIKKALE, (Dogan ATEŞ bildıriyor) Kümede kalma savaçımı veren Kırıkkalespor Adanaspor'a cok değerlı puan kaptırdı 22 Karşılaşmanın gollerini 14 ve 35 dakıkalarda Asım (Kırıkkalo), 22 dakıkada Özer v» 58. daklkada Eyup kaydettıler Kırıkkalesporlu Burhan bır de penaltı kacırdı SAMSUNESKİŞEHİR : 10 8AMSUN, (Avnl KAYNAR blldlrlyor) Denk guçlerın savaşımı bıcımmde gecen Sameunspor Esklşehırspor karşılaşmasında Kır mızi Beyazlılar karşıtlarını 10 yenmeyl başordılar. Macın tek golunu 14 dakıkada NaIm kafa lla attı At yarışları sonuçları 1 KOŞU Yazmo Mine Blr kader. G 1 10. Ikılı 0 2, 2 30. 2 KOŞU YaÇmıır Şeflka Celıl. G 1 05 Ikılı 1/2. 1 05. 3 KOŞU Ayberge ve Işık Moınucalı, G 1 05 10 25, Ikılı 2/5, 2 75 5/2 14 10 4 KOŞU Işık Buharo Gul hanım G 6 20 Plaseler 160 1 75 2 20 Ikıll 1//, 9 20 5 KOŞU Yankı Yıldırım Redkıt G 4 50, Ikıll 3/2. 15 45 6 KOŞU Avelan| Sinagrella Vıdar G 1180 Ikıll 1/3 43 70 7 KOŞU Deni7han Playrlght Tıger G 315. Ikılı 1/3, 6 60 8 KOŞU Şenay An • Gulnur. G Ö40, Plnîeler 2 45 4 15 4 25. Iklh 7/8 22 85, Uclu Ganyan 117 Oçlu Bahıs 78 9. Altılı Ganyan 2/513117. AD. D. SPOR GÖZTEPE : 00 ADANA, (Semlr YALCIN blldlrlyor) Demlrspor, Goztepe ıle puanları paylaştı 00. Genellıkle orta alan savaşımına sahne olan karşılaşmada takımlar gol atmaktan u/aktılar Istanbul 2 Amator Futbol tı glne dun oynanan maçlarla devam edılmış, (C) grubunda şampıyonluk savaşımı veren Anadolu Hurrıyet ıle 0 0 bera bero kalarak bır puan vıtırmış tır Dun oynanan 18 macta 45 gol atılmıştır Alınan sonuclar şoyledır KURUCEŞME 3 DEFTERDAR 1 Hakemler AN Uzer (6) hk rı Tııtcuoglıı (6) S Temel (6) Kuruçeşme Şukru (6) Rerep |6). Üzkan (6), Azlz (6), Mustafo (6) Özcan (6), Nurı (6), Orhan (6) Gorbız (7), Fuat (8) Abdullah (6) Defterdar Huseyın (5) Semıh (5) Cevdet (5) Dursun (6), Alı (5) Avnı (5) Tayfıır (5) Mehmet (5) Huseyın (5), Bulont (4) Nıyazı (4) Goller Fuot Dk 42 75 ve 80, Dursun Dk 55 BULENT VAROL FERİKÖY ALTINOK 3 1 Hokemler Coşkıın Uygun (!) Ö7caıı Gokay (7) Solman Adıguzel (7) Forlkoy Cem (f>) Cemal (6), Alı (7) Yuksol (6) fcrdal r ( )) Huseyln (6) Mustafa (7) Alı II (7) Armagan (6), Muharrem (5). Izzet (5), Altınok Ahmet (2). (Isınail f) Ahmet (6). Sadettın (5) O kan (5), Orhan (6) Levsnt (7) Enver (5). ilhan (7) Mustafo (6), Şaban (6) Mehmet (5) Goller. All Dk 21, Alı II Dk 22 Şaban Dk. 35, Muhnrrem (7). Aloattin öndılek (6). Huseyın Su (6), Sellmlye: Kemal (7) Racl CERRAHPAŞA • 3 (6), Yavuz (7), Mehmet (6), BuŞEHREMINI 0 lent (6) Cuneyt (6). Bulent Hakemler Zeki I ınn (6) Sa II (7), Suleyman (6) Semlh lıh Cagdaş (6> T Karacam (6) (6). Tunç (7), İlhan (6). Cerrahpaşa Alı (6) Özkan Tanbya: Maksut (5) Mus(6) Ayhan (6). Altan (6) Rauf tafa (5). Nahır (6) Oğuz (6) (6) Ismaıl (7) Ahmet (6) Solahattın (4) Erkan (7) Coş Mehmet (6) Ferruh (6) Coş kun (6) Ismaıl (6) Yakup l un (6) (Halıt 7) Erkan (7) (b) Halıt (6), Ferıdun (6). Goller Ismaıl Dk 32 (kendl kaleslne), Tunç Dk 59 ve 86 CENGIZ DARCAN Dk 60 FARUK GÖRÜR ÖTLKI SONUCLAR ı urukpazar Sılıvri 1 1, Can j özfatıh 2 1. Tu^laTah ı 2 0, Örnekspor • Tunus bag I 1, Hılal • Sakarya 32 Usku ar K K Zara 00 Hoydar Yoşıldırek 1 0. A Ordu Kurtıı uş. 11. Umramy» Guneş^ror. 1 0 Catalca Kanlı ca 0 0, Şehzadebaşı Acıba dem 3 0, Cınarspor Fethıye 4 4, Altınay R Hlsarı 2 1 2 AMATÖR GENCLER LİGİ SONUCLARI. Kııeçburnu Gedıkpaşa 2 0 Şehremlni fcrdal (4) Salıh (5) Faruk (b) Lovcnt ( • > ) Şev Sefakoy Alemdar 10, Haliç ket (5) Trkan (6) Şabnıı (5) Celıkspor 2 1, Bozkurt YeniOkon (5) Aydın (b) Tnylan carşı 11, Gokspor Tarabya (5) Kenarı (6), 3 2 MaltepesporGungoren 51 Goller. Halıt Dk 62 ve 80 Langa Okspor 71, Çıksalın Yıldıztabya 3 1. K Cekmece Lıkan Dk 66 Adalar 3 0, Yucespor • AksaCRDOĞAN AÇIR ray. 3 0 1 Amotör Gencler flnallerınSELİMİYE : 3 de Soğanlık Pendik I 20, AnoTARABYA : 0 rioluhisar, Altınmızrak ı 10 yen Hakemler Mehmet Buzluca mişlerdir Beşıktaş Fenerbahçe Boluspor Galatasaray Bursaspor Trabzonbpor (hukment Ad Demlrspor Goztepa Kırıkkalespor Adanaspor Samsunspor Esk Spor Orduspor Diyarbakırspor (hukmen) 0 0 0 4 3 0 3 0 1 3 1 0 0 0 1. Lig'de bu hafta maç yok Avrupo Ulu°3lar Kupo^ı'ndn Turkıyft Molta macı nedenl ılfi bu hafta Bınncl Turklye Lıgıne ara venlecektır 2. Lig sonuçları GRUP Beykoz Sokaryaspor 10 A Gucu Tlrespor d0 Aydın Konya Id Y 11 Rızespor ispartaspor 20 Teklrdag • Ankara D S 00 Clazıöspor Slvosspor 20 Sarıyer G Bırlıgl 10 Balıkesır • Kocnell 20 Edlrne Denızll 00 Antalya Esk D Spor • 20 Konya&por Gazlanlop 01 Mersln Id Y Bandırmo 10 Urfaspor Duzcespor 00 Kayseri Korabuk • Z0 Amatörlerde dün 45 gol atıldı ORDU • DİYARBAKIR : 30 ORDU, (Cemil O. CİĞERİM blldlrlyor) Orduspor, Dıyarbakırspor'a fark yaptı 30 Orduspor'un golleıinı 22 dakıkada Mahmut, 54 dakıkada Anf ve 80 daklkada Cıhan kaydettıler 3. Lig sonuçları Lrzıncan Malatya Petrolofıs Tarsus Id Y Crzıırum HatayEpor Gıresun Tokatspor Çorum Konya Erefjll Karagumruk Galata l"st Spor Altınordu l/mırspor I uleburgaz Ycşılova Kırklarelı Ujnk Karşıyako Ödemış Manlsa T0 00 1 0 31 1 0 00 00 00 ?0 00 10 ZONGULDAK ALTAY : 10 ZONGULDAK, (Hayrl ÜNLUTURK blldlrlyor) Zonguldakspor, Altay'ı da 10 yenerek başarılarına bır yenlsınl daha ekledl Evsahıbl takıma Ikl puan getıren golü Sabahattın 18 daklkada kendl kalesine attı uratla denjşen dunyada yenıllklar üotımaktadır Futbolu da bu değışım lerdorı soyutlayamayı^: Batı. bu değışı nlerdfn payını almasına karsın bız bır pvvelkı yıla, hatla bır maçın ıkinci yaıısnda bıııncı yarıyı arar dııruma gırıyoruz Eskıden blr takım veya onun ıcın dRkı plomanların formlarının yıllorca devam ottıgını goıurduk Bu yuzden de eskı sonele'dekı buyuk takımların kadroları seylrcılcrın boyınleıındo adeta klışelcşmıştı Ki sınliı<le soylemek gerekııse "lurk fuıboluııda lııçbır sey bllınçlı doğıl Ontolıklo takımı dışaııdan ve ıçerıden yonotenlcr bılınçlı degıl Dunku Beşıktaş ve renoıbahcc'nın kaptanlarını duşunun Her ıV sı do tnkımlarının formsuz vo en slnlrlı oyuncuıandır Kendi sınır v» adalolerını hukmedemeyen bır kımsenln 9 takım yonetmesı olusı ııııdır Bu tıp kaptanlar yonptımındo futbolcular adeta dumenı kırılmış bır taka fjıbl sağa veya solo ynlpa yapmaktadırlar Dunku mnctcı hakomlorln de bırcok hnialar yapti(<ını kabul etmek gerekır Ancak tıoyle başı bo/uk ve bılınçsız bır spor oıtammda hakemlerı do so/utlayanıayız Onlar da bu tarlanın mahsuludurler Dunku maçta tam anlamıyla bır ofsayt a.ıarşısı vardı Ne var kı bu ofsayt kuralının belırlenmesıncie hakemler kador oyuncuların da bllınçsızllğı var Bır takımdakı orta saha oyuncuları her zaman calım yapar ve znman kaybeder o takımın ılorı uclusunun ofsayta kaçma olasılıâ,ı cooalır «Batı'da boyle olmuyor» dıyeceksınız Brde ofsayt olasılığının çogalması futbolcııların kafa yerıne sadoce ayaklarını çalıştırmasından doğmaktadır Dunya Futbol Blrliği'nln futbolun daho da guzelleşmesı ıcm ofsayt kuralını KaMırmayı duşunuyormıış Bu kurolın kalkmasında belkı da en kazançlı ulkelerın başında Turkıye aelır Ancak o zaman hakom vp futbolcular rahat eder, bız soyırcıler olarak bırkaç gol seyrederlz S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog