Bugünden 1930'a 5,470,242 adet makaleKatalog


«
»

GARANTfl! iMVEHSİTE H»2«t(K KUdSltti Kaıaoonoyanlonn sd«dü<l«n txı«t»tumuna umhuriyet 55. Yıl, Savı: 19620 Kunacusu: YUXUS NADİ 350 Kurus ÇAĞDAŞ YAYINLARI YUNUS NADİ Kurtuluş Savaşı Anıları Yak'n tarıhımıze ışık t j t a n bu conlı anıten ılgıyle okuyacaksın'z. Ederi 50 llra Isteme adresı T^rkocağı Cod 39/41 Cagaloglu STANBUL 12 Mart 1979 Pazartesi DPT ekonomik önlemlere ilişkin çahşmasım tamamladı, hazırlanan metni Ecevit'e verdi AN'KARA ıCu~ıhu"v«T Bu'osu) D a v'si Plonlamo Teşkı atı Ecev t hu<j ~etmın uygulamaya koyocagı ekonomık önlemlere ıl şk n calışmasını dun saba l~a karşi sona erdımıştır Oğren Id gıne gore col smoyı kapsayan mstınlerden bırı Başbakan Ecevıt e d gen de Baş bakan Yardmıcısı Hıkmet Cetın e aun (Arkası Sa 11, Su 4 de) İlâç ve gübre sanayii dışındaki işletme hammaddeleri için gümrük bağışıklığı uygulamasına son verildi ANKARA [a a) Devlet Plonloma Teşkı a:nca Dorduncu Beş Yi'lık Kalkınmo P cmtno uygu ı olara* hazırianan >e / YukseK Planlar.a Kurulurdo ıncslendık ten sonra Bckonlar Kurjlunca da uvgtn bulunan «1979 yılr programının uygulanması yatınmların ınracatın dovız kazcndırıcı hızmetlerın ozendınlmesı ve yon(Arkası Sa 11, SÜ 4 de) ABD Senatosu yardımı artırmak egiliminde VVASHINGTON (AP) ABD Senatosu coğunluk ' den Robert Byrd Iran dokı «Dınleme uslerımn» 'aalıyetırın ourmasından sonra Turkıyedekı uslern onemının arttığını belırtereK Senatonun Sovyetler BırlıQP ıle «SALT 2» aniaşmasını IStratejık sılohların sınırlondırılmosı gorusmelen) onavlorıosı ıcm Türk ve ye Amerıkan Yardım nın artmasının zorunlu olabıleceğını soylemıstır. Dınlema uslen Sov\etlerın SALT 2 anloşmasma uyup uy madıklannı denetlemek bakımindan ABD ıcın cok onemlıdr Senolor Byrd «Senatonun. Turkıye'dekı dınleme uslerıne guvenebıleceğıne ılışkın bır garontı almadon SALT . 2 anloşmasını onaylayaca^ını sanmıyorum» demıştr Byrd sözlerını şoyle su'djrmuştur tTurkıye nin çok onem lı ekononuk sorunları var ABD Turkıye'ye yardımı artırmalıdır Senato SALT 2 anloşrrvasını eie alınca, Turkıye'ye yardım sorunu on plana gelecektır > Byrd «Turkıye'nın strate|ık onemi buyuk, botıyo yokın ve demokrotık bir ülVe olmasından oturu, daha fozla ABO yordımı almosı gerektıgını» bei rtmışt r Demokrat Senator şovle ae rııştır «Iran'do dınleme uslerını kaybetmemız, TurViye'deki uslerın onemmı ortırmıştır S«nato, SALT 2 onlaşmasını go ruşurken Turhiye'dekı uslera ne kador guvenebılecegımızı ANKARA (Cumhurıyet Burosu) NATO Avrupa Muttef k Kıw \etlen BaşkorutaTi General Alexsandr Haıg görüşmelerde bulunTiak uzere dun saat 20 20 dc askerı bır ucakla AnKora\a gelrr ştır Haıg ı Esenboğa Ha 'oalanında Gsnelkurıvo»' Ikıncı Başkar ı Orgeneral Ha'.dor Saltık karşılamıştır Gerera Ho.g'ın qehşını z'emek uze e havoalorına gelen gazetecıler sereı salonuna alınmamrşt'r Genenl Haıg bugun Ankaıa dakı temaslorını tamamlav'arak Tu kıve den aınıacaktır Ha q An''ara da Gene Ku' ncv Baskam Crgensroi Kenan Evren ı e gorusmelerde bu w a rok ve G°nelkurmav da duze ı lenecek bır 3n''rge cotılaccktır Haıa Mıllı Savunnno Bakanı Nejc" Akmandor ıle d» b ı qo (Arkası Sa 11, Su 8 de) bılmek d« Isteyecekiir Bu fconuda gorantı olamazsa SALT 2 yi onaylamaz Bu bokımdan Turkiye'ye yardım sorunu, EALT • 2 görusmelerınm cok onemlı bfr parcosmı oluşturacoktır » Ote yandan ANKA O|ansının haberıne gore Turk Dışışlerl Bakanlıgının bır yetkılısı ABDnın Turkıvedekı uslerın gorevler nın genışletılmes! ve yenı aorevlerle donntılması ıcm bır basvu'üSu olmadığını soy emış, «Poyle bır onerının kobul edllme sonsının da bulunmadıgını» kaydetm çtır Senato coğunkık hderıBjıd Sovyetlerın SALT2 anla^ma sına uy up uymacLklannı denotlemek ıcııı Turkıye'dekı uslerın cok onem ka zandığım. Senato. SALT2'\ı goıusurken Tarkıyeye \ar dımı" arttırmak sorununun on plana cı kacağım sovledı. KTFD Heyeti bugün geliyor, görüşmelerde ekonomik sorunlar ağırlık taşı/acak 4VA4/L4 (Currnun\et Burosu) KTFD Başkanı Rauf Denktaj resmı temasbulunmak \ızere dokuz v bır he\eî'e bagun An laş ın berao^nndeki he* ef e Başbakan Vustafa Çaga "a> Dışışlerı q aKam Ken?n •\tako! EKo^ ' Malıve \e Tıcaret \i ı »ret Sanayı Scdat ERGIN Bataruan Ha> KI A*un ıle Taşkent Uasajar \e bazı a/manlar \er alacaklardır Bar.ş harekitmdan bu yana ılt ke/ bu senışhkte bır KTFD hejetı AnKara v zs\a n re f efmektedır Ankara dakı goruşmelerde bava KTFD nm 1970 but çesı butvenın fmansmanı ılk ke/ hazırlanan Beş > 1 • k Plan olmak uzere ekono rmk konular uzerınde goruş alı^ierışınde bulunulacak a>rıca. Kıbns sorununun çozumjne ıhşkın çehş meler deferlendınlecektır KTFD da uzun suren bır si vasal !stıkrarsızhx donem nden sonra kurulan Çagatay hukumetınm .!k ış olarak outçeyı ve Beş Yıllık Planı hazırladıgmı \e ardından Ankara va geldıgını hatıriatan vetkılıler ozelh'de KTFDnde ılk kez planh do İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Üruğ; ^Gazetelerle istihbarat konusunda işbirliği yapmak istiyoruz,, İstanbul Haber Servısl 1 Ordu ve İstanbul SiKı^one tım Komutanı Orgeneral Nec det Urug Horo ye Orauevı nae basıT msnsuplonyia bır soh bet toplantısı yapmıştır O r ge neraı Urug «Gorev sohbetı ve dertleşmek» ad nı koyduğu top lantıda ıkı a f Irk ılk s kıyonet i donemıyle ılg lı bazı oç klcpa la r aa b j u n n u ş daha sonra ba s n mensuplarının sorularını ya n tiamış, onen'emı dınlen ıştır S'kıyonetımın İstanbul an 'k amacı olan osayışın sagıand • ğ nı beıırten U r uğ herşeye k a r ş n anarsınn beyın takımı ve esas uygulayıcılormın henjz orta/a cıkanlmcdıgını söylemfş ve soyle konusTuş'ur «Munferld soygun, yaralama ve adam oldurme şeklınde oiu şan anarşının gizli orgutler tarafından surdurulduğu bılın(Arkası Sa 11, Su 2 de) NATO Avrupa Kpmutanı Org. Haıg Ankara'ya geldı Belediye Gelirleri Yasasının veto edilmesinin yankıları sürüyor Cumhurbaşkanı Fahn Koruturk un Beleaıye Gel'rlerı YasaS' nın vetosu konusunda TBMM G'UD Baskanlarına gondeıdıgı mektubun metnı dun acıklanmıstır Mektubun bır bo umunde «Genellıkle Mıllet Meclısı va Cumhunyet Senotosundo en cok uye soyısıno sahıp ıkı buyuk partıden bırı olan ve ana muhalefet partısı durumunda bulunan Adalet Partısı nın bu hususto tam bır yurtseverlık ve gorev suuru içınde hareket ede cegıne ınanmaktayım » dem m ş tr Öte yandan Beledıve Gelırlerı Yasası nın veto ed Imesırın ya ıkıları da surrrekted r CHP Grup Başkanvekı'ı Altan O/men verd aı demecte «Cumhurba$kanının vetosu Belediye Gellrlerı Yasasının yururluğe glrlşini gecıktırdlgi lcin bızi uzdu ı derrıstır AP M llet Meclısı Grup Boskanvekılı Esat Kırotlıoğlu da karan o ! umlu karşılcdık armı bıldırmıs Belediye Gehrlerı Ya sası nı engellemevı surdu'ece* lennı acıklamıştır İstanbul da ılk tercıhlı yoı uygulamas „ : . ,ı.; Fotografta Taksım Leveit arnsı yapılon ılk va'nılıık ve otobusler goruluyor (F'tOörof Endor '"'•('> İstanbul Hober Servısı C J martesı gunu deneıresı vopılan Taks n Le\ert orcsı tercıhlı otobus yolu uygu aması aun baş'amışt'r Saat 10 30oa TakSıffi de duzenlenen bır lo renoe konjşma yapan Istan bul Be edı,e Başkanı A/tekın Kotıl arraclannın «Ozel arac degıl ınson tasımokı oldugunu belırtm ş ve yenı uygularra e Taksım den Levent e g dış *e gel'şm 50 dakıka yerıne 19 dak kava ındıgını soylemıstır Aytekın Ko*ı' konuşmasım şo/le surdurmuşt jr«Amacımız nızlı Kentleşme surecınin getırdıgı karısıkhk ıcınde msono onem ve once'ık vermektır Yenı sıstem ıle 'Sİ ve evı orasındo hergun yolculuk yapan halkımızın yaşamını ızdırap halıne getırmekton kurtaracagımıza ınonıyo'jm s Kotıl ın verdıgı bılqı/e gore r Taksım . Le^ent te c HII VCIU a t ı bucuk k'iometre b y undadır 20 dakıkava ınen tas r a suresı ıcmde volcu «cpasıtes de ıkı kotna cıkacak'r'1 Kotı den sonra kon^şan Ye(Arkosı Sa 11, Su 4 de) K. MARAŞ'TA PAZARCIK LİSESI MÜDUR YARDIMCISI İLE ANKARA'DA B!R ÖĞRENCİ ÖLDURÜLDÜ Cumhurıyet Hober Merkezl KAHRAMANMARAŞ Pazarcık ılces lıse mudur \ardımcısı Yekta As'an dun ev nde ugradıgı sılah ı saldırı sonucu o'durulmus eşı de agır çekılde yaralanmıştır Alnan bı gı\e gcre saat 20 sıraların da Yekta As an ın evıne gelen k mlıgı bel r!eneme>en saldırgonlar kapıyı ocan müdur yardımcısını yaylım ateşıne tutmuslardır Saldın sonunda Yek ta Aslan hemen can vermış, esı Fohrıye Aslan da ağır şekılde yaralanmıştır Kartramanna raş Devlet Hastanesı'ne kaldırı'on Fahrı/e Aslan buradan da Adona'va gonderılmıstır (Arkası Sa 11, Sü 1 de) 'fTercıhlıYolMunılk yolcuları Taksım'den Levent'e ücret ödemeden 19 dakıkada gitti İran'da' çarşaf giyme ve peçe takma zorunluğu kaldırıldı TAHRAN (Dıs Haberler Servısl) Iran do Şah ın adamla r mdan uc kısı dana gosterıclf lere a eş acarak oldurrrek sucundan dun kursuna dızılmıştır Bov'ecp dunku ıdarrlarla sımdı\e oegın kursuna dızılen'erın sayısı 40 a yakloşmıs'ır Kaynaklor 200 kışının daha ku'suna rii7ileceâını belırtmektedırler Dun ıdom edılenlerın bır SA VAK O|anı bır teğmen ve bır po !<; aore\ I s o'dugu b idırll mıstır Ots yandan Baebakan var dımcı«ı ve Hukumet Sczcusu Amır Intızam dun vop"9' acıklanada carşaf gı,rra ve pece *okma zorunluluğunun kaldır'ldıgını acıklamıstır Bununla b r >k'e hukumetın Iranlı kodınla rın Ba'ıl 'ann gıys ler n degıl (Arkası Sa 11 Su 4 de) Haberleri 6. Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU Biraz Sorumluluk AP'LILER DEMIREL'I "ERKEN SEÇIM İSTİYORUZ,, PANKARTLARI İLE KARŞILADI Erbil TUŞALP AFYON Ap Gene! Başkan Su ev^cn Dem rel, Afyon ıl ncen başlattıgı yu't gezılerır.ın ılk durcgı olan Banaz a gıderken secım otobusunde gozetecılerle yaptığı so/leşıde (Gezının secıms hazırtık, erken secım taaruzu ya da nabız yoklama gezısı mı» oldugjna ı ısk n so r uları «Hele bır Banaz'a varalım Halkı gorelım Ondan sonra ısım koruz» dıyerek «onıtlcm •=! r Demırel kendısnı vol yoyuica Karş la/an pariılılerın «erken secım istiyoruz» pankartn partı O!OOL,sune getırmelerı uzerıne «Bu pankartı basına emanet edıyorum Ben soylemıyorum Ahalı soyluyor Bır daha bana lutfen bırsey soylemeyın» şec .nae konuşn'usur BIR KAZA Afvon a 28 kı!oTet r e kala Korogm belınde a r k o n , o n u ı kagn arabasına carpması so nuru rre\dana gelen <azcöa knon rlo hıılıınnn Akhıl AKKOya ısımlı bır yu ttaş haf f \arolannış'ır Dr Nurı Ba,a r , D' Sadett n Bııgıc ın vaptıgı ılk tec'O'/iden sonro konvoy tp /o ur3 de^o~ı e*n ^ r r AP Gene! Başkanı Dem re! Akb I Ak<a\0)a ıgecmlş olsun» aemıştır Sulevman Demrsl \B be r abeındekı reyet Banaz a kadar 6 yerde partılıler 'orof'ndsn Karsılanmış, Dınar AP Ogutun ce Demıreı 9 bır bıdon mazot hsd /e edılmıs'ır (Arkası Sa 11 Su 1 de) CHP'NİN BALGAT DELEGE SEÇİMİNDE KAVGA ÇIKTI. SEÇİM ERTELENDİ ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) CHPde bb/uk ıt ede deleg9 seç mıerının onemh b r co umu dun yapılmıştır Ankara da Çan kava Merkez İlce A'tındag ve Yem Maho'le gıbı buyuk lce erdeK deiege secım en ta man lanmısîr Ayaş Polatlı Nallıhan gıoı uza^ ılcelerde ıse dalege secırrler nın varın yapı lacağı acıklanmıstır Delege secımlerı 21 marta kadar surecek 6 gunljk ıt raz r su e3inın tamamlanmasından sonra 27 inartta ılçe kongrele (Arkosı Sa 11 Su 3 de) OLAYLARIN YENİ VE ESKİ İÇİSLERİ BAKAN LARI GÜNEŞİLE OZAL TERORİZMİ TARTISTILAR 7. Sayfamızda A dıyamanda MHP Merkez ilce Başkonı Saml NaA kipoğlu, alışılan tanımla, «kımlığı bılınTieyen kı1 şılerce acılon ateş sonucu» vurularak olduruldu Nakıpogiu aılesı, Adıyaman ın tanınmış aılelerınden bındır. Oldurulen Nakıpoglu'nun yakınları da CHP lldır Boyle bir aılenın hedef alınması, Adıyaman da, tıpkı Kahramanmaraş da olduğu gibı, soykırıma yonelik planlor oldugu ıztenımını verıyor Adıyaman Volılıgı, olaydan sonra dun bazı sol kurukıslarca yapılması tasarlanan yuruyuş ıznını gerı alorak olası bir catışmoyı onledı .. Ouşunun kl, bır yanda sol kurulusların yuruyuşü, ote yanda MHP lı Merkez İlce Boşkamnın cenaresı1 Bu yuruyuşe Izın vermek barut fıçısıno ateş'le gıtmek demektı. Turkıyede teror odaklannın kaynagınc henuz Inılmıs degıldır Sıkıyönetim Mahkemelerınde sımdılık carpık ruhsal yopılanylo onbeş yaşındokı cpıyonları» goruyoruz 1 Mayıs kıyımından, Kahramanmaraş soykırımına kadar bır dizı konlı olay kımler tarafmdan planlanmıstı? Bunlor henuz ortoya konulmus degıldir (Arkası Sa 11 Su 7 de) GERÇEK umhurbaşkanı Sayın Fah rı Koruturk Beledıye Gelirlerı Yasası'nı veto ederek yenıden gorusulmek uzere parlamentoya gerı gondermıştır Devlet Baskonınm vetosu, onayasol bır hakkı olusturmak tadır Tıtlzlıkle ku'lanılması kosuluyla bu hakka başvurulmasına soylenecek bır şey ol madığı ocıktır Korutürk'ün \ etosu nun ocısına özellık'e buyuk kent ınsanı gunluk yaşamında tanık olmaktadır Nıtekım Cum hurbaskanı da dun acıklanan mektubunda bu duruma hoklı olarak degınmış ve «Be'edı .elerın yuru'luktekı ^asalarn •anıdıgı olanaklarla yurttaslo ra la>ık oldukları hızmetlerı go turened llerı»ne ısaret etmistır Bu teshısın dogru oldugun da kusku yoktur Ancak bugun ıcm beledıyeler yetersız de olsa 15 mılyar lıralık akcalı bır ek olanaktan yıne yoksun kılınmıs durumdadırlar Ustelık bu gelışme, 1979 yılı butceslne de olumsuz bıcımde yansıyabılecektır Eger Beledıyeler Yasası yenlden parlamentodan geçmlmezse hazıne ongorulmeyen yenı bır ek yuk ıle kar şı karşıya kalabılecek zaten uzermde kusku bulutları olon butcenın gelır gıder dengelerı daha do altust olobılecektır. Veto olayının bır de ıktidara ve muhalefete donuk yanları vardır Beledıye Gellrlerı Yasası nın • •*••*• C Sayın Koruturk'un vetosuna cesıtlı acılardan yaklasmak olasıdır Beleaıyeların yıllardır bir parcsol darbogazın kıskacında bunoldıkları bllınıyor Bu ÜNİVERSİTE YASA TASARISININ GEREKÇESİ BELLI ÖLDU Haberi 5. savfada (Arkası Sa 11, Su 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog