Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

GAPANT'll UNIVERSİTt HAZIflUK KU»StMl umhuriyet 55. Yıl; Sayı: 19619 Kurucusu: YUMJS NADÎ 350 Kuruş 11 Mart 1979 Pazar ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sov/et!er Bırlığı nden buğda/ karşılığmaa petrol aimak uzere on gun once Moskovo'ya gıî mı$ olan Turk heyetı, dun an.a somadan ger donmustur, Sovyetıer Bırlığı bır mılyon 200 b u ton petrol 75 bın ton motorın vermış ancak buğday karşılıg rdo pefoı vermek konusundo anlaşmo scğlanorıamıstır. Tıcareî Bakanlığı Musteşarı Turgut Carıklı başkanlığındo b r heyet bundan on gun once Moskova'yo gıderek pet rolle ılgılı ıkı konuda görüs(Arkosı Sa. 11. Sü. 5de) ÇAĞPAŞ YAYINLARI YUNUS NADİ Kurtuluş Savaşı Anıları Yakın tanhımıze ışık tutan bu conlı anılan ıigıyle okuyacaksınız. Ederi: 50 lira İsteme adresi TjrKocsğt Cad 39/41 ISTANBUL Iran'da çarşafı protesto eden kadmlara bıçaklı saldırılar düzenlendi Dış Haberler Servisi Ayetuüah Hurreym'nın Iron'da kamu hızmetlerınüe calışon kadınlaro carşaf gtyme zorunluiu ğu getırmesınin yol actığı tepkıler sürrrektedır. Ikı gun once kodınların uygulama oleyh nde Tahran da buvuk bır gos terı /opmalcrından sonro dun de bın'erca kadın korarı protesto omacıylo işlerin! terkedeek yenı bır gosterı yapmışlaraır. r Sovyetler ile buğday karşılığı petrol ıçin anlaşma olmadı Cumhuriyet Haber Merkezi Molıye BckGnı Muezzınoğlu. cesıtli Avrupa ulkelerinde yaptığı temasıarı tamamlayarak dun yurda donrruş ve Yeşılkoy hava iıiTianmda yaot.ğı açıklamada. «Turkiye olarak şu veya bu kosula bağlonmış yordım ıstemedik.» denrıstır Bakan de valuasyon so/lentılerı konusunrJa da. «Devaluasyon ortamı yok, oncok devoluasvon spekulatörleri vor. Boyle bir şey söz konusu değildir.» şeklınde koTusTiuştur Bakan Muezzmoğlu, tAlman (Arkosı So. 11, Sü. 4 <J*1 Yurda dönen Muezzmoğlu:' 'Koşula bağlanmış yardım ıstemedik,, Cumhurbaşkanı, Belediye Gelirleri Yasasını veto etti Koruturk'ün veto gerekçesinde. temizîeme ve aydmlatma harcı, liman işgal resmı. değerlendırme resmi. taşıma ücreti payı ile ılgili maddeler yer alıyor ve Senato'da bir Anayasal hata yapıldığı belirtiliyor. Öymen, «Yasayı ara tatilinden sonra ilk olarak ele alacak ve çıkartacağız» dedı. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı Fahrı Koru türk. Beledıye Gelirleri Yasası • nı veto etmış ve yenıoen goruşulmesi ıçın TBMM Başkanlığı'na gondermıştır. Koruturk'un veto gerekçesın n 4,5 savfa tut'uğu ve Anayasa'ya aykınlık konusundakı gorjslerını altı noktada toplad'ğı oğrenılmıştır Veto konusunda b r vorımdo bulunmayan CHP Grup Başkanvek.lı Altan 0/men şu bı • g.yı vermışt.r «Bu yasayı Millet Meclisı'nın ara tatili sona erince ilk olorak ele alacak ve yenlden çıkaracagız.» VETO GEREKCELERİ Öğren Idığıne gore Cumhurbaşkanı Koruturk'm, veto gere<cesıncie altı ona boslık altında topladığı ıtırazları ozetle şoyledır 1 Değerlendirme resmine ilışkın maddenın Cumhuriyet Senatosu'nda gorüşulmesi sıra sında bır gecici maddenin mad de metnine yazılışındo Millet Meclisi'nin kabul ettıgı metmden forklı ıslem yapılmıstır Bu nedenle yasanın yeniden Assocıated Press Aıansı saviarı 50 bını bulan kadın gostencılere bazı cşırı d ncı grupl c tarafından saldi r ılar düzentendığını ve bır cok kadının oldıklorı bxok yara'arı ıle hasta(Arkası Sa. 11, Su 2'de) Millet Mec.ısı ne gonderllerek ıncelenmesi gerekiyordu. Bu duzeltmenın yapılmaması Anayasol bır hata oluşturmaktadır (Bu ısleme yasa Cumhuriyet Senatosu'nda gorusüldukten sonra AP grup yoneticlleri itiıaz etmıster ve yasanın Mlllet Meclisi'ne gondsrılmesı gerektıgını savunmuslardı) (Arkası Sa 11, Su 1 de) İstanbul'da özel otobüs yolu bugün açılıyor MİNIBUS ŞOFÖRLERI. DüRAK YERLERİMN DEĞİŞTİRILMESİNİ PROTESTO İÇİN DİRENIŞ YAPTILAR. Istanbul Haber Servlsı dugu oılaırıimısttr. ItTT sofor volun Taksım Levent ozel otobus lerı yenı u'ygulamayla \olu dun dsnenmıştır Bugun cok kısaldığını be.ırtmışier s,e Ir^mete acılacak olan ozel o yurttoslorm da duroklardo bek tobus yolu guzergahı nedenıy (eyereK oolmuşlara yörteJmedık le bazı mınıcus durak yen=!.' ten gorulmuştur Özel yol. Os nın değıstırılmesı uzerıne mını manbey Sıslı ve Mecıdıyettoy' busculer dun dırenısa gecniıs de kesılmeKtedır Bu bolgeıer!erdır Insaat Munendısıerı O ae de otobus durokları yerles dosı Istonbul Subesı tarafın tırılmışlır. Yetkılıiet, otobus du dcn yapılon acıklamaac da o raklarının ozell'kle volun lesm zel otobus volu gınşınr destek tıve ug'adıgı veriere konuldugu lenırış ve kentın gereksırfmesı nu, bov ece zamon kavbının on 1 benı karşıloı.iak uzsre otobus olı lenmesınm arnoclandıg.n Taksım Levent rnında yerlı goruntulu vabancı lırtmıslerdır ışbırlıkcısı OIOÖJS fırmalarının arasındaki trafık akısını hızlan oyunîarınııt bozulması ve kısa dırmak ve toplu kıtle uloşımını bugun sure ıcmde elverıslı koşullarla rahatlatmok anacıylo otobus alımına gıdılmesı ısten hızmete konulacak olan ozel volun son guzergohı şoyledırmıştır IstanbU Belssıvesı tarafın .Taksm'den otobus dıs' aroc don Taksım Levent arasındo lar dırek vola gırmeTieMe Me vaptınlan ozel otobus volunda te Caddesını ızleversk, Shera dun ilk deneme yapiımıştır. ton otelının yanındokı traftge otelı Cok sayıda zabıta memuru, tra katıimaktadıriar Dıvar Muze'ye fık memuru ve Zabıta Müouru ntn onunden Askerı Ismet Sılahcılar tcrafndan da kodar yol uc bo'ume a/rılrrak (Arkası Sa. 11, Sü 4 de) netlenen denenenın başarılı ol MARAŞ VE ADANA'DA IKİ KİŞİ İLE ADIYAMAN MHP MERKEZ İLÇE BAŞKANI OLDURULDU Adıyaman'dakı olay nedenıyle valılık bazı sol kuruluşların bugün yapacağı yüruşüyü ıptai ederek 21den sonra sokasa çıkma yasağı ilan etti. Ankara da bir polisi öldürmek suçundan aranan ülkücü. Erzurum'da ÜGDye demirbaş olduğu saptanan tabancayla yakalandı. Adı/amon MHP Merkez ılce Başkanı dun g9ce evnın onunaa arabosmdan ınerken sıla'iiı saldın sonucu oldurulmuştır Bu oiay nedenıvle Adıyaman'da dun g»ce 21'den sonra gece sokoga çıkma yasağı konmuş, sol goruslu kışıler tarafından bugun duzenlenen yuruyuş de Vainıkce ıptal edılmıştır Kahramanmaraş vs Adana'da da ık kışı oıdurulmustür Aaana'dakı olayda olen sağ goruşlu kışının aynı goruşu paylaşan bır arkadaşı tarafndan vurulduğu bıdirılmısti' Konyc nın Ereğii ılcesınde bır beıedıve otobusu, yolcular ınd nlerek kaçırılmış, daha sonra Konya yolu uzerınde ele geçıplen otODuste bulunan 30 kışı gozcltına alınmıstır Istanbu! ve Ankaro'da 12 Mart'ı kınamak amacıylo gosterıler duzenlenTiıs. bazı verlere buD. tuza*lı ponkartlar asıln.ştır. Ankara da h r polısı varo!aTia sucjndan arîncn ulkucu. Erzurum da UGD'ye cıt oldjğu belırlenen b.r toöancayla yakalanrrısiır Haberi 4. sayfada TAKSIM LEVENT ARASINDAKİ ÖZEL OTOBUS YOLU DUN DENENDJ MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ: "SEÇİME KATILMA KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMASINA KARŞIYIZ ANKARA, (ANKA) hjrıvst Ha'k Partısı Genel Sekreterı Mustafa Ustundağ Sec m Kananunda değısıkl k ycpmayı ongoren partılerarası komısyonun hazırladığı tascrm.n yenıden gozden gecırılmssı gorjşunde olc'uklarını, sıyası portılerın secımle'e katılma kosullannı ağırıastıran hukumle' n karsıs'ndo o duklannı acıklamıştır CHP Genel SeKeten Ostundag, Anka A|ansına yaptıgı ocıMamada. Sscım Kanunundo t oegışK'iğe ılışkın komıs/on rapoıunun CHP Genel Yonet m Kurulunda ve daha sonra CHP Meclıs Grubunda gorusulecegını belırterek «İnancım odur kı bu organlardan cıkccak karar, Komisyonun hazırladıgt tasorının yeniden duzenlenmesı ve eski durumunun korunması yonunde olacaktır» dem ştır CHP Genel Sekreterı, secıma katılacak sıyası parfılerası parlamentoda uyesı bu'unrnoyanların secımlere katılrrası >cıi 15 ıl /er re tum ıl'erın ucte bırınde (23) ılde orgıtt'u oınast koşuiu getınlmeSiie kc sı o,dukla r ını belırterek SD,' H konuşmuştur «Konuyu Genel Yonetım Kurulu ve Grubumuz ele olacaktır Ancak ben degışıkliğın yararına ınanmıyorum. Eskı »tatunun devamında bir saktnca gormuyoruz CHP azgurlukcu demokrosıye ıçtenlikle •nar.cn bır partı olarak azı'lıkti do oisa tum goruşlerin yans.mcsından yanadır » Ustundağ partıleraras: •"> rrısyonun konuyu yerıdei e>e a'ması korusundc cansıpanın surdurüieceğ'nı. 18 yas.ndokılerın ve yurtdışında buljn.nlarin secımlerde oy kullanabılemelerını sağlanması konusunu da cıddıyetle gundemde bulundurduklarını ve calışmaların sürdurulduğuTj ccıklayorak «Sağlıkiı yontemler arıyoruz» demıştır. GÖZLEM UĞUR MUMCU "Burjuva Lümpenieıi,, Denktaş ve Çağatay yarın Ankara'ya geliyor Kıbns Turk Feaere Dev'eti Başkanı Rauf Denkiaş ve BDŞba<an Mustafa Cagatoy dort guT surecek resmı bır zıyaret xın yarın Ankara'ya geiecekt r Deiktaş'm bu zıyaretıne nukumst uyelerı ıle uzmanlardcn o'usan bır he/et de katılacaktır Denklas ın Anka'a dakı temoslon sırasırtda ekonoTiik koıulara ağırlık venıecek bu arada Denktcs. Basbokon Bjlent Ecevıt ve Türk hukumet yetkılıien ,le Kıbr s sorununun ulaşt'çı son duruTi uzsı nde goruşmelerde bulunacakti' İERÇ0C artilerarası komısyopun secım yasalarında degışı'kligı ongoren ve secim lere katılma kosullarını yenıden duzenîeyen yasa onensının cesıtli acıiardan elestirıle re konu oldugu dlkkatı cekiyor Bu eiestiriler ıle bu konudokı olası gehşmelerl ve egılımlerı şoyle ozetlemek mumkun: Seçime Katılma... Öngorulen bu değisiklığe ba zı kucuk sol partllerden elestı n gelmıstir. Bu elestiri/erde hok lılık payı olduğu soylenebilir. Nıtekim, geçtiğimiz gunlerde konuyu goruşen CHP Genel Yo netim Kurulu, bugunku yasal uygulamanın yeniden gecerli kıhnması kararını benimsemiştır. Eğer ilgiii parlamento komisyonu da oneriyi CHP Genel Yonetim kurulundaki eğilim dog rultusundo değıstirirse, 15 ılde II ve ilçe orgütlerini kurmuş ol mak, secımlere katılmak icm yeterlı koşulu oluşturocaktır. Z) Partilerarası komisyon. secım oncesinde radyo ve TV den siyası partilerin eşit olo rak yararlanma kosulunu ono ri metnıne koymustur. CHP Ge nel Yonetim Kurulunda ise bır başka egilımin gecerli oldugu dikkati cekmektedir. Seçime ka tılacak her partiye osgari bır olçü cercevesinde radyo ve TV den yararlanma hakkı verılme li, ancak bir onceki secımde alınan oy oranlarına gore, pa/ ti temsilcilerinin konusma zamanları açısından bir tarklılaştırmaya gidilmelidir. CHP ^one timındekı bu eğilimin ne olcude benimsenebileceğini soylemek bugunden olası değildir 3) Secmen yaşının 18'e indirılmesi konusunun onerfde yer almamış olması kuşkusuz ele$tırılmolıdir. Komisyon uyelerme gore, partı temsilcileri bu konuda ilke birliğine varmışlar, ancak parti yonetimlerınden gerekli siyası talimat gelmedigi icin bir şey yapılomamıştır. Ayrıca 18 ve 21 yaş arasındaki genclerden ne kadarının orta ogretimde okuduklartnm saptanomaması do bu konudo etkılı olmuştur. Bu gerekcelerı makul soyobilmenin ozellikle CHP açı• *• * (Arkosı Sa 11, Su. 6 da) P Fasist Sampson darbesinin ele başları 7 Rum, 14'er yıl hapse rnahkum oldu LEFKOŞE (a.a) <*urrYu V urkçemızde kısa surede zengın olcnların göraü1 suzluklerını anlatmak icin «sonradan gorme» tanımı kullanılır. Gerçekten, kapkac duzeninın boşluklardan yararlanon birçok ac'kgoz. hızlı en'lasyon, duzensiz kentleşme ve carpık kapıtalizmin dalgalarıyla kısa surede vurgunlarını vurup, milyonlar ve mılyarlar uzerine bağdas kurmuşlardır. Dogrusu, bunlara «burjuva» demeye dılim vormıyor! Cunkü burıuvazi, yalnızca, temel ureiim araclarını, fabrikaları, buyuk ciftlikleri, toprakları ve yeraltı kaynaklari'iı ve butun bunlarla birlikte siyasal egemenliğı elde tulanlar sını^ı demek değildir. «Burıuva» aynı zamanda burıuvo kulturuyle yoğrulmus, sanat, edebıyat, muzık gibi ıncelikleri de ozumsemiş adam demektir Burfuvazinin kulturu vardır, edebiyatı vardır, sanatı vardır Bizde, ticaret burjuvazisinin donme dolapları ıcin de palazlanan kapkaccılann burjuvaziyle uzaktan ya(Arkası Sa 11, Su. 7 de) AP lideri Demirel, «seçime hazırlık» gezilerine bugün Afyon'dan başlıyor ANKARA Adalet Partısı Ge rel BasKanı Suleyman Denı rel. Ege'nın bazı ıl ve ılçelennı kcpsayan gez.sıne bugun oaşıayacaktır Demırsl, karayolu ıle cıkocağı gezının >lk gununde, sırasıyla Afyon. Banaz, Uşok, Kula. Aıaşe'iır, Salıhlı ve Turgutlj'ya gıdecek, buralarGa bırer konuşn a yopacaktır Geceyı Izrnrde gecırecek olan Demirel 12 mart pozartesı gunu Manısa. Akftrsar ve Kırkağac'a gıdecektr. Kırkağac Cezaevınde bulunan AP Ilce Baskonı ıle Ikıncı Baskanını z yaret edecegı bıldıriıen Oemırel. aaha ionru M i k BfNr pama Soma ve Menemen'e uğraycrok, aynı gun uçakla Istanbul o gececekfr. AP hden Demırel'm bu gezis ne, Genel Başkan Yordırncıları, bazı AP'iı yonet'cıler ıle mılletvekılierı ve gazetecıler katılacaktır ln ni Haberi 6. sayiada Gümülcine'de yayınlanan «İieri» gazetesi yayımcısı tutuklandı ATINA (a a.) Gumu'cıne'de \ayınlonan «lleri» gazetesmın yay mcısı Halıl Saah (40), TurkYunan anlas'rczlıg>nı korukleyıcı yayın yaptığı ıddıasıyla Yu nar nakamlannco tutuklanmış ve Rodopı Ceza Mahkemesi tarafından 18 ay ağır hapıs cezasına carptırılnrştır. Iddıo makamı, Salh'ın nıson 1978 tarıhınde, ga<;etesınae yayırladıgı bır makal© ıle, GuniLİcme holkını, yerel makomora karşı ayaklanmaya teşvık ettığını Turk Yunan anlaşmczlığını koruklemeve calıştığım ıdHın âlmıchr 1) Portilerarası komisyonun önerısınde, bır siyasol portının seçime katılabilmesi icm secım cevrelerinin ucte birinde tam olcrak orgutlenmiş olması kosulu getiriliyor, Buna gore, bir partinin milletvekilı genel sec;mler/ne kotılobilmesi Icin 23 ılde ıl ve ilçe orgutlerinı kurmuş olması gerekmekte dir. Ancak bır parti, bir onceki seçimde kendi listesinden bır milletvekilı ya da senator cıkarmış ise. bu koşulo baglı olmaksızın seçime gırebllecek tir. . on kuvvetlennın 15 temmuz 1974'te Kıbrısto ge'cekleştırdıklerı faşist dcrbenın elebaşılarm dan yedı Rum Ağır Ceza MohKeaiesı tarofından 14'er yı! agır hapse mohkum edılmışlerdır (EOKAB) tedhış orgutu uve3. olan bu Rumlann iıderler.nöen Andreas Pourıs ise 17 yıi hapıs cezasına mahkum edılmıstır. Ağır Ceza Yargıcı Andreos Lons, aarbecılere ılış^ın kararını acıklarken, «Kıbrısın mah(Arkosı Sa 11. Su. 8 de) Yugoslavya ve Bulgaristan'da yaptırılan filtreli sigaralar gelmeye başladı Cumhuriyet Haber Merkezi Tekeı Genel Muduru Orhan Ozet, Yugoslavya ve Bulganstan' da Turk tutunleri/ie yaptırılan fason sıgarclar n ulkemtze gel•neye başladığmı ve stkıntmın T/başından ıtıoaren gıderıleceg nı so/lemıştır O r i a n Ozet dun yaptığı yn zılı acıklamada, sıgora da r iıqnda gercek cozumun /erlı uretımın yeterlı duzeye ulaştırıl(Arkası Sa. 11 Su. 7de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog