Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI KEMAL ÜSTÜN MENEMEN OLAYI VE KUBİLAY 2. BASISI ÇIKTI Ederi: 25 lıro Adresl Turkocağı Cad 39 41 Cağaloğlu İSTANBUL 55. Yıl; Sayı: 19618 Cumhuriy Kurucusu: YUNX*S NADÎ 350 Kuruş ÇAĞDAŞ YAYINLARI YUNUS NADİ Kurtuluş Savaşı Anıları Yakın torıhımtze ışık tutan bu canlı anıları ılgıyle okuyacaksınız. Ederl. 50 lira. Isteme odresı Tj'kocağı Cad 39 41 Ccga.oğlu İSTANBUL 10 Mart 1979 Cumartesi i Son 10 günde olayların yüzde 35, ölümlerin ise yüzde 60 oranında açıklandı H Eşgüdüm toplantısından sonra bir acıklama yapan Ecevıt, suçluları yakalama oranınm arttığını açık ladı. ANKARA, fCumhurlyet Burosu) Sıkıyonetım eşgudum toplontısı dun yapılmış, toplantıdan sonra Başbakan Bulent Ecevıt yaptığı açıklamoda son on gunlük donemle daha oncekı on günluk dönem arasında olay sayısında yuzde 35, ölum olaylarında ise vüzde 60 bır azalma olduğunu bıldırmıstı<(Arkosı Sa. 11, Su. 4 de) İstanbul'da akaryakıt sıkıntısı nedeniyle vapur azaldığı ve şehirlerarası otobüs seferleri azaltıldı • letinde akaryakıt kısmtısı yapıldı. Motorinde yüzde 50. benzinde yüzde 30'luk kısıntı uygulanjyor. Başbakan Bülent Ecevit, devlet istihbaratının etkin hale getirileceğini, akaryakıt ve sigara sıkıntısının yakında sona ereceğini bildirdi. BP VE SHELL DE ATAŞ'TAKİ HİSSELERINİ DEVRETMEK İÇIN TPAO'YA BAŞVURDULAR ANKARA (Cumhuriyel Burosu) ATAŞ RafınerısmdeKi Mobıl'ın yuzde 51 oranınaak' hıssesının TurKiye Petrollen Anonım Ortoklığı ıTPAO! tarafından devralınması uzenne, bu rafınerıde hısse sahıbı buluncn Brıtısh Petrol ve Shell şırketlerı de «hisselerinin satın olınmosı» amacıylo TPAO'ya boşvurmuşlardır ATAŞ Rafınerısınde Mobıl'ın yüzde 51'lık hıssesının dışında. Yalçm DOĞAN SheK şirketınıp vüzde 27, Brıtısh Petrol'un da vüzde 17 hıssesı bulunmoktadır Mobıl ın hıssesmın TPAO tarafırdan ıkr gun once devralınması ve rcfınenyı ışletme hakk'nn Turkıye ye gecmesı uzerıne rafınerıde yabancı petrol şırketlermın herhangı bır tasarruf hakkı kalmamıştır. Bu gerceğl dıkVa^e alon rafınennın dığer ıkı vobancı ortağı S'iell ve BP Turkı\e Petrollerı Anonım Ortoklıği'na başvurarak «kendı hisselerini devretmek» ıstemışlerdır Devtr ısteğı nedenıyle «kendı durumlarınt goruşmek amacında» olduklarını belırten ıkı yabancı şırketın onumuzdekı hofta içm de TPAO /etkıiılenyle «masaya oturacakları» edınılen bıig'lerdendır 60 MİLYON DOLAR ALACAK Bu şırketlerden BP'nın dışardan getırdığı petrolden dolayı yaklasık 60 mılyor, dolar alacoğı bulunmaktadır Shell ise yerlı ham petrol ış'emekte olduğundan bu şırkete herhangl bır dovız borcu yoktur Ancok, her ıkı şırketın de yurt ıcmde (Arkası Sa. 11, Su 4 de) Kıbrıs Türk Federe Dev Önlem paketini iş ve işçi Ö çevreleri de inceleyecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbokan Bulent Ecevıt dun Cumhurbaşkonı ıle haftolık yap tığı goruşmeden cıktıktan sonra yaptığı acıklamada. ekonomıyı guclendırme progrannının bıraz gecıktığını, bu gecıkmenın programın uzennde tıtız'ık le djrulmasmın neden olduğu nu sovlemıs. tEkonomlyi guçlendirme prograrm onumuzdeki hofta Işçl ve Işveren cevrelerinin goruşune sunulacağını» soylemıştır Bcşbakan. okaryakıt ve sıgara darlıklarının cok kıso bır zaman ıcınde onleneceğını, bu arada elektrığın akaryakıt ve taş komuru ı!e değıl, su ve I nvıt komuru le uretıleceğ nı boyielıkle dovız tasarrufanda bulunulacağını belırtmıstır Başbokon Bülent Ecevıt. eko nomıyı guclendırme programının acıklanmasının gecıknesı ne neden olarak, programın üzerınde tıtızlıkle durulmasını gostermış, «Bu programın hazırlanısı kadar uygulomaya kon mosı da önem kazanıyor» demıstır. Ekonomıyı guclendırxe programının dış yard msız eko nomık dar boğazt asabılme nıte lığınde olduğunu soyleyen Baş bakan, «Önemli olan Türkıye'nin kendl başıno ayakta durobılmesı, kendi gucuyle kalkınmasını surdurebilmesıdlr» cemi5 progrcnın onumuzdekı hof ta ıcınde ışcı ve ışveren ce>.relermın goruşune sunulacoğını belırtmışîır Bır kac haftadır sjreı oor yokıt kıthğına neden ol<vck İran olaylarındon sorr'a türn dunvada oluşan ako.'ya<ıt sıkıntısını gosteren Başonkan, ıcınde bulunduğLrruz hafta ıcın oe. gecen haftayo oramo pıyosaya yuzde yuzun uzer nde rro tonn sun.lduğunu. Sovyetler'den ve Iran'dan petrol geıecsğnı ve IPRAŞ'ın yenıden caıiş tıniocağmı sovlemıs bu nedei lerle akaryakıt kısıntısının sona ereceğini soylemıştır. Sigara darlığına da neden o'orak. yıllar once temellerı atı'an fobrıkaların tomarlanamamas.nı ve Gumruk ^e Te kel Bakcını nın yaptığı acık'nma çıbi bazı ıdarı sorun'ardon doqduğunu gosteren Başonkan sıgara darlığmın ba ay sonunio ortadan kalkabıleceğıni savun nustjr ELEKTRİK SIKINTISI Başbokan Bulent Erevıt bu (Arkası Sa 11, Su. 4 da) Akaryakıt tuketimjni azaltmak amacı ıle DenızcıirK Bankası Şehır Hatlan Işletmesi Kartal Yalova ve Yalova Danca araba vapuru seferlennae kısmtı yapılmış karşıhkh yapılan ssferler kaldınlmıştır Yalova dan kaikan arsba vapuru Kartal ve Darıca'ya gıdjp gelmektedır (Arkosı Sa. 11. Su 1 de) istanbul'da kimlik bildirimini 15 marta kadar vermeyenler hakkında kovuşturma yapılacak Istanbul Haber Servisl Istan bul'da oturan yurttaşlcrın kım lik bıldırımlerını 15 mart 1979 tarıhıne kadar bağlı oldukları muhtarlıklara vermelerı gerekbği belırtılmıştır. Yetkılıler kım lık bıldırme zorunluluğunun 1774 sayıiı Yasa hukumlenne gore yurttaşların gorevı olduğunu belırterek, soz konusu tanhe kadar kımlık bıldırmeyenler hakkında Sıkıyonetım yasaklarına aykın davranmış olmalarından doloyı soruşturmo ocılacağını soylemişlerdır. (Arkosı Sa. 11, Su. 5 de) AP Lideri Demirel, Atyon ve Manisa gezisine yarın başlıyor Demirel'in Bayar'ın AP ıle MHP'nin birleştirilmesi düşüncesine, «Elmalarla armutlar toplanmaz> diyerek karşı çıktığı belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Genel Başkonı Sjieyman Derrırel yorın Ege gez.sıne başlavacaktır Afyon ve Manisa ılcelerınden bazıiarını dolaşacak o'an Denvrehn gezısı ıkı gun sürecektır. Pazar sabahı 07 30'da otomcbılle Ankara dan yoia cıkacak olan Demirel sırasıyla Afyon, Banoz, Kula A'oşehir. Salıhlı, Turgutlu, ılcelerıne uğrayocak. kafile geceyı Izmır de gecırecektır. Pazartesı sabcnı da Manisa ilçeienne hareket edilecek, Akhısar, Kırkağac, Soma. Kınık Bergama, Meremen dolaşıldiKtan sonra C'ğlı Havaolanından ucakla Ankaro'ya donüleceKtir. (Arkası Sa. 11, Su. 1 de) Senato yenileme seçimine CHP 24 AP ise 20 senatörlükle katılıyor 14 ekımdekı seçımde ölüm nedenıyle boşalan dört ilde de milletvekıli ara seçimı yapılacak. ANKARA (ANKA) 14 Ekım Pazar gunu yapılacak Senato ucte bır yanıleme secımıne CHP 24, AP 20. MSf3. CGP 1. MHP 1 Bağımsızlar bır 9enatorle katılacaktır «Tek senotor» bulunan ıller dışında, bu seçımleıde sorucun onem ı oicude rol oynaması ve Senotodakı sanaol ye dengesının değışaıesı olasılıgı .zoyıf gorulmefcledır. Dort mılletvekıl'nın olumüyle 4 ılde yapılacak secmlerde uc H'de AP bır ılde ise, CHP daha şanslı gorulmektedır. MİLLETVEKİLLİĞİ ARA SECİM! Dort mıHetvekılının olumu ıle bosclcn 4 uyel'k cın de 14 ekım'de secm yapilacaktır Dcho once 3'u AP'ye bırı de CHP've aıt olan bu dört ılde AP'nn son secımierde aldığı oy oranı da.ha fazlodır Oy oraiıno baKildığında (Arkası Sa 11, Su. 6 da) Kapıkule'de bir TIR'da 1,5 tona yakın esrar ele geçirildi EDİRNE, (Cumhuriyet) Kapıkule sınır kcpısında, yurt dışına cıkmakta olan oır TIR kam yonunda 1350 k'lo toz esra* ele gecınlmıştır Ankara'dakı «Sunguroğlu» fırmcsına aıt oldugu bıldırı'en 06 SA 682 plakalı TIR'da esrar bu lunduğu ıhbarı uzenne Gümruk ve Narkotık Şuoe çorevlılerının ortak calışması sonucu araçta yapılan aromoda, doşeme altındakı gızlı bolmelerde 19 cuval ıcmde 1350 kı!o toz esrar bulunmuştur TIR kam/onunun Adam dan yukledığı 14 ton pamjk plığını Cenevre'ye göturmekte olduğu bıldınlmıstır Olayla ılgıiı olaıck, Havmana doğUıT.İL TIR şoforu Ş\ho Demırcan (36) gozaltına a'ınarak ilk sorgusundcn sonra tutuklanmştır (Arkası Sa. 11, Su. 6 da) Veli Can Oduncu 16 yıl hapse mahkum oldu Aralannda SAVAK işkence uzmanının da bulunduğu 3 Şah dönemı sorumlusu idam edildi. Fars eyaletindeki Humeyni Komitelerı dağıtıldı. Dış Haberler Servisl iran da başgosteren hukumet bunalımmın Başbakan Mehdı Bazergan ıle dını lıaer Ayetullah Humeyni arasında dun Kum kentınde yapılan goruşmeden sonra atiatıl dığı üe'ırtılmektedr Humevnı yaptığı konuşmada, İran u'usundan hukumetı tum gjcuvle desteklemesini ıstemış ve «Hukumetı desteklıyorum Hukumete karşı çıkanlara ben karsı cıkıyorum» demıştır Dını lıderın bu cağrısı Iran'da ^urulan Devnmcı Komıtelere bır bJ/ru* anlam,m taşımaktadır. Ote yandan Şah yonetımırm uc yetkılısın:n daha dun idam edıldıklerı acıklanmıştır İran Dejrmıiın Sesı Radyosu, Devrım Mahkemesın'n kararıyla kurşuna dızılerek ıdom edılen üc k'sın i . eskı polıs sefı General Cafer Ghoh Scdn, bır polıs nerkezının eskı mudür yordımcısı Bınbası Nasır Gavamı ve Kasr'dakı SAVAK tutukevının ıskence uzmonı Yuzbaşı Kasını Canpanah olduğunu acıklaTiıştır Genera! Cafer Sad't, halkın 'jzerıns ateş ac.lması ıcın err.ır vermekten Bınbası Gavom,. cınayetten ve Yuzbası Canpanah da sıyası tutuklu ve hukumlulere ışkence yapmaktan suclu butunmuşlardır irar'da cevrımden bu yana cesıtlı suclarla idam edılenierın savısı 40 a yaklasmıştır. (Arkası Sa. 11, Su 5 de) Sağmoıcı'ar Cezaev nden 12 arkadasıyla bırhkte fırar ettıkten sonra 7 kışıyı oldurmekten sanık olarak tutJ<lanan 17 ya şınoakı uıkucu Velı Can OdunCL,, Sırayonetım Ma'ıkerrEsı'n de gorulmekte olan ılk cınayet ciavasından dun 16 vıl ağır hapse mahkum olmuştur Oduncu ayrıca tabanca taş 1 moktar aa 8 ay hapse carptırıİTistır Sıkıyonetm Mahkerresı kararını oyoırhgıyle aİTiıştır Du'usmada sovunma cvukatı Oduncu'nun cocuk olduğu ıcın Cocuk Mahkemesıne gonderılmesı gerektıgmı so/leyerek «Esas suçlular yakaianıncaya kadar beraatıni talep ediyorum» demıştır Sanığın annesı durusma oncesınde gazetecılere. «7 yaşında basma demır duştukten sonra bir garıp cocuk oldu. Başkalarımn yaptığı işleri kabullendi, onu icirıp ıstediklerıni ygptırdılar» demıştır Oldurulen Erol Doğan ın annesı Oduncu'ya durusmoda ıSenin ipini ben cekeceğim» dıve bagınnca, u'kucu sonıgın hcm esmı gorevlıler onlemıştır ANAYASA MAHKEMESİ. 142. MADDENİN ÎPTALİNE ÎLİŞKİN BAŞVURUYU ELE ALDI ANKARA İstanbui 2. Ağır Ceza Mahkemesı'nın «TCK'nun 142. maddesinin anayasoya ay kırı oldugu» Iddıasını cıddı bu larok soz konusu maddenın ıp ta!ın< ongoren başvurusu. Anayasa MahKemesı'nde goruşul meye başlanmıştır. Edınılen bılgıye gore Istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesı' nın konuya ılıskın ıstemı, Ana yasa Mchkemesı'nın dunku Ge nel Kurul toplantısında ele ahn mış ve başvuru ışlemlerı gozden geçırhmıştır. Önumüzdekl gunlerde, Ana yasa rVahkemest Genel Kurulu yenıden topıanarak, «TCK'nun 142. maddesinln Anayasayo ay kırı olup clmadığıs konusbnu ınceleyecektır. Haberi 6. sayfada Humeyni İran GÖZLEM UÛUR MUMCU halkından Bazergan'ı desteklemesini istedi Istanbul Adliyesinın Bölünmesi cevit yönetimi yılını doldurdu. Hukumetin ceşıtli gırlşimieri arasında kamuoyuna tartışmalar getıren uygulamaları da vardır. Kuşkusuz bu doğal sayılmolıdır. Halk yararına gibj gorünen ve iyı nlyetle uygulamayo konan bozı onlemlerin ters sonuclar verdıği de gorulmuştur. Bu bakımdan son gunlerde İstanbui Adliyesini ilcelere bolmek amacıylo yürurlüğe konmast beklenen onlemleri iyıce irdelemek gerekmektedir. Cunku Adolet Bakanlığının bu glrişlmi, 7 bin dolayında avukatı barındıran Istanbul Barosunda tepklyla karşılanmıştır. Oloyın ilgınç yanı şudur ki avukatlık OLAYLARIN ARDINDAKİ 6ERCEK Soygunlarda ele geçirdiği paraları kızlarla nasıl yediklerini anlatan ülkücü yakalandı • CAĞLAYAN MUHTARI ILE SILAHLI SOL EYLEMCI BIR GRUBA UYE OLDUKLARI BELIRLENEN 14 KIŞI YAKALANDI • MUŞ DUC'NDEN 12 PIYADE T'JFEĞI ÇALAN B'RI SAVCIL.KCA ARANAN BIRI «KAVA> YAZI 1SLERI MJDURU OLAN L'C OĞRENCI SILAHLI CATIŞMA SONUCU B'NGOL'DE YAKALANDILAR • AYDINDA UGD'Lİ 9 IZMITTt SOL GORUSLU 3 OĞRENCI TUTUKLANDI • TURHAL'DA LISE OĞRENCILERİNIN CATIŞMASINDAN SONRA KENTTE GOSTERI YAPAN BİR GRUSUN UZERINE ACILAN ATES SONUCU BİR KIŞI OLDU OLAYLAR UZERINE OKULLAR TATÎL EDİLDİ. "Mercurio Gazetesi,,... Müezzinoğlu: «Norveç'in Türkiye'ye tanıdığı 300 milyon kronluk kredinin işlerliği sağiandı» OSLO Mahye Bakanı Zıya Muezzınogıu Norvec tarafındon bazı proıelerm fınansmanı ıcın Türkiye'ye tanmmış olan 300 milyon kronluk kredinin ışierlığının sağlandığını acıklamıştır. Müezzinoğlu temasları konu6unda şu demecı vermıştır«Burada yaptığımız gorustneler scnunda, bir sure once Norvec tarafından bazı projelerfn finonsmanı için ulkemıze fArkası Sa. 11. Su. 6 da) E mesleğinin her kesimlnden (Sağ ve Sol) benzer eleştırıler yukselmektedır. İstanbui merkez adliyesinın İlcelere boiunmesı ceşıtli sokıncalor dogurmaya odaydır. Şoyle ki: O Isianbul'un adlıyesı zaten uzak ilcelere bolunmuştur. Kcrtal, Zeytınburnu, Eyup, Uskudar, Kadıkoy, Bakırköy, Beykoz. Sarıyer gıbi yerlerde Adalet orgutleri vardır. Şimdi yapılan iş, merkezi bolmek olacaktır. 0 Bugün yürurlüğe konmak Istenen duzen, eskiden geçerllydi İstanbul'da uzun yıllor merkez adliyesi bolunmuş olarak çalışmış ve bu uygulama nın sakıncaları görulerek 20 25 yıl once merkezı sisteme donulmuştur. Şımdi yazboz tohtası gıbı yenıden eskı duzene başvurulmaktadır Q Eger yenı gırişlmle merkez adlıyesı boiunecek olursa, Istanbul'un karmaşık ve korısık kentsel duzenınde yetkilı mohkemeyı saptamak buyuklu kuçuklü sorunlar yaratacak, zaten agır ışleyen adliye mekanızmosı busbutun yavaşlayacaktır. Hangı ilçelerın nerede baştayıp nerede bıttiğı tartışmalar yaratacak; dosyalar mahkemelerden mahkemelere gonderilecek; ıyi niyetli olmayanlar • •• (Arkası Sa. 11. Su 3 de) M ugun gozlerımizl Turkiyeden ayırıp, Şllt deneyi K uzennde kusbakışı duralım. Çunku, ceşitii ulke" lerde yaşanan sosyal ve siyasa! calkantıların bırer «Laooratuvar bulgusu» gıbi incelenmesi yaşanmış ve yaşanacak olaylara ısık tutar. Şilı Devlet Baskanı Allende, Guney Amerıka topragındo sosyalizmın banşçı yontemlerinı gelistirmek ısteyen ilerıci bir liderdi. Allende, basdondurucu bir enflosyon, cok uluslu şırketler ve de kucuk burjuva kaynaklı sabırsız sol eylemlerle yıkılmıs, yerıne kanlı bir «fosıst oıktatorluk» kurulmustur. Allende, CIA (Merkezı Haber A'ma Teşkılatı) Ile İTT (Uluslararosı Telefon ve Teigraf Şırketı)nin isbirligı ile hazırlanan bır dizi eylem ve sonunda da faşist bir iiıtılal ile karsılasmıstı İTT sırketı secmen oylarının yüzde 44'unu alan Allende'nin yıkılması ıcin smıllıyetcı> ve «muhafazakârs goruntulerle ortaya çıkan ıEl Mercurıo» gazetesine guçlu mali destok sağlıyarak kamuoyunun nabzını elde tutmaya calışıyordu. Mercurio gazetesı. cEdwards Aılesı. nin yayın organıydı ve İTT şirketi ile iclı dışlıydı Allende aleyhindekı butun yazılar bu gazstede yayınlanır ve denetımlerındeki ajonslar aracıhgı ıle bu yazılor, Guney Amerıka'dan Avrupa ulkelerine kadar yayılıyordu . Allende karsısındaki guçler, CİA, İTT, Mercurıo gazetesi, esnaf orgutleri, kucuk bunuva anarsizmı ve silohlı kuvvetierdeki Pinochet cuntalarıydı . CİA, İTT ve Mercuno gazetesı, Allende ile birlıkte, Allende iktidarına destek olan Genelkurmay Baskanı Schnslder'i hedef almışlardı. Ve ilerici General Genelkurmay Baskanı Schnelder bir suikast sonucu olduruldu. Bu cinayetln silahlı kuvvetler içindeki bazı subaylar tarafından duzenlendiği anlaşılmıstı. Oloyla ılgıli olarak emekli General Roberto Viaux tutuklandı, ayrıca Oeniz Kuvvetleri Komutanı ile Santiago Garnizon Komutanı, bazı generaller emekliye sevkedildıler {Arkası Sa 11, Su. 7 de) YUNUS NADİ ARMAĞANİ YARIŞMASİNA KATILMA SÜRESİ AY SONUNDA BİTİYOR Cumhuriyet Haber Merkezi 1977 1978 Yunus Naaı Armağanı Yans"nası na ka'ı'ma suresı 31 mart 1979 cumartesi aKşamı sona erecektır Bu yı( «Çocuk romanı»na ayrıimış olan yarışmcya katıla cak roman'arn 7 12 yas duze yındekı cocjklara seslennesı gereKmsKteaır Yar'snacıların 3 nus ia ola1 ra ' gonderecekler roTianlarcan bırınc seciıecsk tek esere 20 bın lıra odul verılece<tır. MSP'Lİ İKJ PARLAMENTER, BUTTO İÇİN VERİLEN KARARIN İNFAZIN! İSTEDİLER ANKARA (a a.) Yozgat MSP Senctoru Suleyman Erg n 'ıe Maraın MSP mılletvekı' Abdulkad'r Ttmuroğlu, Pokıs tan Cumhurbaşkanı'na gonderdıklerı telgrafta Butto hakkında verılen kararın buan once ınfaz edılmesını ıpffimıçlprri r Haberleri 6. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog