Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI KEMAL OZER SANATÇILARLA KONUSMALAR Sanatcılonn goruş, duvuş ve duşuiüşıennl saptoyıp sergıleyen vapıt .. ÇIKTI EDERI 25 LIRA fatsme Adresi Cağdaş Yayınlan TOrkocağı Cad 39 41 Cağaloğlu Istanbul 55. Yıl, Saji: 19609 Cumhuriyel YFNUS NADt 350 Kuruş Merrurlar n brer derece ler 'emssıne olanak ı eren /asa dunku Resmı Gozetede vayın lanarak y»urur!uge g rmşlır 0 DERSANESI BEKLEMELILER 12 MART HIZLI DEVRE 14 MAYIS 1 Mart 1979 Perşembe Cagaloo'u ktonbul Te> 22 24 60 ^ııııııııııııııııııiMiııiîiıııi'iıııiHiııııııııııııııııuıııııııııni'iıııııııııııiMiıııııııiHHiııııııııiMiıııııımnnı^ ANKARA (Cumhurıyet Buro su) Turk Sılahlı Ku/veîl° r personennın ek gosterge>erın arttıran Bakonlar Kurulu kara rı Resmı Gozetenın dun gece îekrorlanon savısında vayınlan mıştır Karara gore d2ha once >uzbası!ara kadar uyaulanan ek gcste r geler bu kirarla VLZ boşmın altındckı kadeTielere ve aynca emeklı oskerı perso nele de uygulanaca'tır Buçunden ıtıboren gecerl ola^ak Bakan'a' Kurulunun ka run hukmurdekı kararıy'a bütceye 2 mılyar lıralık bır yuk oatırıldığı behrtılmıştır (Arkosı So 11, Su 6 do) i ** I Askeri personelin ek göstergeleri artırıldı Memur, emekli dul, yetim aylıklarını arttıran yasa yürürlüğe girdi Ek gecıcı madde ere gore «YasGnın yururluk tarıh r ı ae as kerlık gorevmı yapanlor da bu vasadan yarorloracaklord r» yasa ayrıco emek ı dul yetım ve malullenn de bu hakton yararlanrrasını ongormektedır Benzer bıçımde eK gosterge tablolarındo degışık'ık ongoren vasa da y ne Resm Gazetemn dunku say s nda yoyımlanarak yururluge gırmıştır Ölümünden önce hazıriadı Haberi 6. sayfada Turiznı hariç, diğer yatırımlar azaltılacak KAMU KURULUSLARINA AİT TÜM DİNLENME KAMPLARININ DIŞ TURIZME ACILMASI ÖNE RILİYOR. ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Hukumet tarofından getırılen «ekonomik onlemlen» jarasında icınce bulunu'an do./ız darbo gazı ve ıç pa r a sı! ıntısı dık kats alnarak «Turtstık yatırım lar dışında yatırımlann durdurulması ya da oza indırılmesı» onerılm stır Kararın Bakanıar Kurulunda ele alınrnası beklen mektedır. Yalcın DOĞAN K mı kamu urunle'tne yapılması djşunu en zomların aısında yenı ekonomik onlerr paket n n buyjK oicude «dovız g'rıstnı arttırrcı. dovız tosarrufu saglayıcı ve ıcerde savurganlıgı onteyıcı» nıtelıkler ta şıdıgı ogrenılmısUr Eskı ara balann /enılenyle değıştınlmesı ışçılere katlı kur uygulanması altın gınşın n denetlenrres gıb konular yanında ıkı cok onemlı onerının daha goruşulmekte olaugu ogren Imışt r Bunlordan ılk «Turıstık mtelıkteki yotırımların dışında, ya tırtmların durdurulması ve en aza Indırılmesud r Do/ız g r.şın n hızlanması amacıy o b r \andan dışsotırrı ozend rıcı onlemler uzerınoe duruluken bır yandon da t u r zm yolu/ıa dovız kozandırıcı onlemlero agırlık ver ımekted r Bu nedei le de turıst k yotırım ara o . \u< b r agırlık verılmesı ve ul ken n potansıyelını bu alonao ''u'lanması onerılmıst r Buna gore tur stık yatırımlor tum /a'ır m once'kler naen ^cıar 'aı dınlacak \e b ran once gcr cekleşt r Irresı o n o ' i \a dev <•' her ur u cobovı qostercco^t r Boylel ' = d şaMon sotın n ı ı (Arkası Sa 11 S J 4 dp) Kırmızı Mektuplar Çağımızı etkileyen devrımleıın oykusu 'lülillllHMIIIMllllllllllltlllllllllllllllll Yunanlı gazeteciler Abdi İpekçi'nin mezarında saygı duruşunda bulundular Ikı gunden bsrı Isianbul da bulunan 4 Yunanlı gazetecı dun sabah saat 10 00 da Mıll yet Gazetesı Genel Ya/n Yonetrrenı Abdı pekc n n mezarım zı/aret ederek saygı duruşunaa bu uırnus ardır Bazı Turk gozetec !en I!» b rl k'e Zıncırl kuvu Mezarlıgı na g den Uluslararası Basın B rl gı (IPI) uyesı Yunan ı ga ze'ecıler yak'ndan taiıdık'an Abdı Ipekcı ıla ılgılı bazı anılar vı d le gstırmışlerd r Ögle >eınegr Boğazıcınds bır lo kantada / yen dor! Yjnan ı gazetec Turk mesleKdaşları ı e Turk Yunan dost ugu kor.u sunda basna duşen gorcıle rın neler o abılecegını gorus nuşlerdır Oğleden sonra da kent n tarıhı /erls' nı gezen ''Oiuk gazetec er bu sabah Başbakan ve bozı yetkılı er'e goruşmek uzere Ankara ya ha reket edeceklerdır Fotograf •a Abd Ipekcı nın mezan ba s nda sa/gı duruşunda bulu nan gaze'ecı erden H'istos LambraK s Hars Buzbere'ıs. Mana Karavıa Samı Kohert 'Tjrk gazetecısı) Sofıanos Ch sostom des gorulu/or Konutlardaki TV'ler için ruhsat ucretine 100 lıra zam yapıldı ANKARA (Cumhuriyel Burosu) B a L a ı c r Kuruıu 10 D n c n faz'r, kent'erde<ı konul InrJa ı TV ru ısot uceılerını C"0 raHa i 350 l'C/a C1'or ı i ı " herkese acık Kanvehme postan» 'okon a sıneT'a tı/ct ıo ve clans ss'cn'arı plaı ve o •eleıcle l ı TV ucretlerın ae 50C 1 cnan 1C00 lıra/c \uKS°ltTi ş* ' Ka'a no" e e gore bsledıye tea otı oima/an ı<oylerde<ı Kon'i koy odası ve oıek \er lerdekı TV erden 100 I ra ruh sat ucretı alınaca<t r TV ruhsat ucretıerı her /ıl o dugu gıbi mart aynda PTT subelenne odenecekt r Bugune kadar TV ruhsatı ucretı oden e venlerle rulrsat cltnam s o an lar en gec ıkı a/ censınde L.C retlerın oapyer3% ruh"a*larını alırlasa send er nden gecm s Vilor ıcm ceza stenmeyecek tır Pazartesi'ye Cumhuriyet*te iMiınr Paris îzlenimleri İRAN, YABANCI PETROL ŞİRKETLERÎ İLE OLAN ANLAŞMALARI İPTAL EDİYOR Dış Haberler Scrvısı Petrcl Ihrac Eden U keler Orgutu OPEC ın sabıt fıyat uygulaması cozulürken l r an hukumetının ulke petrollerın n dunya pazarlamosını yapan 1"2 Batılı şırketın oluşîurdugu konsorsıyum ı e /apılan anlaşmaları ıptal eaecegı acıklanmştır Dunvanın ıkı numaralı petrol uretıcısı olan lran ın petrolunu en yuksek fıyatı verene satacağını bıldırmes v% dıger r uretıcı'erın de fıyatla a yuzae 5 ıle yuzde 10 arafiinda değışen zamlar yapmalarından sonra petrol tuketen ulkelerın tasarrLf onleTİenne başvuracaklan bıld'r imeKted r Djnyamn baslıca petrol tuketen ulkelerını b r orayo getıren Uluslararası Enerıı Aıansı (ıEAi bugun P a r s t e toplanarak ta sarruf onlemlerını gozden ge (Arkası Sa 11, Su 1 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Yenı Dönem ... AP Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut, Grup Haysıyet Divanına verildi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Mıl et Mec ısi Grup r Baskaive< fle ı Eşat K ratoğlj ve Turgut To<er Kırklarel' M I letvekıl Hasan Kor<ut j n grup ve partı dısıp'ınıne uyma/an tavr ve aavronıslan nedenı/le Grjp Ha/sıyet Dıvanna verndıg nı ve bu konuda<ı kara rın Grjp Yone'ın Kurulunca oy b rlığı ıle alındıgını acı^la m s ardır Kıratoglu ve Tc<er «AP II (Arkası Sa 11, Su 7 de) Yazı Azra ERHAT Desen : A. ARAD Yarın Cumhuriyet'te CARTER: «IRAN'IN YENİ YONETICİLERİ ABD İLE YAK1N ILİSKİ KURMAK ISTIYOR» Dış Haberler Serv.si ABD Baş<anı Jımmy Carte' yenı Irnn yonetmının Washtngtcn e «yakın ve dostça» ılışkıler kurrrak eg lımı gosterdığını ve gelecekte ABD lran a r asında gu\.enlık ıi şkılerının de kurula(Arkast Sa 11, Su. 3 de) OLAYLARIN NATO'ya göre Sovyetler, Çin'e savas açmayacak ("Dı? Habeıler Ser\ısı Vıetnam'la Çın arasındaKi savaş tum şıddetıyle suıerken Vıctnam Çın ın poruşme onerısını reddederek, bovle bır olgu ıçın once Ç.n bırİLklennın Vıetnam topraklarından cekılmesı ge rektıgıru bıldırmıstır Pekın' de oncekı gun •Halkm Gunlugu* gazpte=ınde çıkan baş ^azıda ÇınVıetnam sa\aşının durdurulma>ı ıçın derhal goruşme onensınde bu(Arfcosı Sa. 11, Su. 1 da) KUZEY GÜNEY YEMEN SAVAŞI YOĞUNLAŞTI; SUUDİ ARABİSTAN, ORDUSUNU ALARMA GEÇİRDİ Haberi 3. sayfada • • uhalefetin <duştu duşCyor» soylentllerl, sen oylaHH mayla bir kez daha boşa cıkarıldı CHP Grup BaşW kan Vekıllerınden Altan Oymen'ın açıkladıgı gıbi, hukumet, onuc ayda 82 kez guvenoyu almış ve son oylamadan da başarıyla cıkmıştır Bır hukumetın. boylesıne çalkantılı bır donemds ayakta kalabıtmest başlıbaşına basarı sayılır cDuştu. duşjyors soylenlılerı, onumuzdekl gunlerde «duşmed , ne yapocagız» karamsarlıgına donuşeceklır Hele, «b raz bekleyın nasıl olso hukumet aeg şıyor» dıye umutlarla oldatılan cezaevındeki teronstler ve onların yakın cevrelerı, caresızlıgın kısır dcngulerinde busbutun bocalayacaklardır Son zamanlardak! amoclort, sıkıyonetlm aracılıgı ıle hukumeti guc koşullara suruklemek, once, CHP grubu ıcinde. hukumet yapısında ve de Sıkıyonetım Komutanları Ile hukumet arasında surtuşme yaratmak vs bu ortamdo hukumeti dusurmektı Bu gıbi oyunlara başvuranlaro en doyurucu yanıtı G«nclkurmoy Baskanı Sayın Kenon Evren verdı Orgenerol Evren'ın açıklamasında yeralon şu bolum demok(Arkası Sa 11, Su 7 de) GERÇEK Muhalefetın, ıkı aylık sıkıyonetım uygulamasıyla ılgılı son gunlerdekı eleştırılerınl Genelkurmay Başkanı Orgensral Kenan Evren oncekı gun toplu olarak yanıtlamıştır Savın Evren'ın dengelı ve sevıyelı acık lamasının oynı zamanda onayosal cızgiyı ıçerd.gi ocıktır Muhalefetın ozellıkie AP ve MHP kanadından kaynaklanan cıkısların taktıksel hedefi, Ece vıt Hukumetını sıyasol bir çık mazın ıcıne ıtebılmeye donuk tu Önce Millı Guveniık Kurulu bıldırısı daho sonra TBMM bır leşik toplantısmdaki sıkıyonetım oyloması bu oyunun sonuc Ordunun Uvarısı suz kaldığını vurgulamıstı Bu acıdan bakıldıgında, AP ve MHP yonetıcılerının Orgeneral Evren ın acıklcmalannı ozenla degerlendırmelerı yerınde olacaktır Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren, «eşgudum» sozcugunu vurgulayarak sıkıyonetımdekı bu uygulamonın yosa geregı oldugunu açıklıga kavus lurmuştur Bu konudo ozıllıkle AP ve MHP yonetıcılerının baş langıçtan berı yaptıkları speku lasyonların gecerslzlıgı bır kez doha ortaya cıkmaktadır Muhalefetın bır başka ıddıasını ıse «Sıkıyonetım komutan lormın colışma orına hukumet kanadından gelen sureklı mudahaleler» oluşturuyordu Sa yın Evren bu konuya da acıklık getırmıs sıkıyonetım komu tanlarının gorev ve yetkilerln den dolayı «basba<ana karşı sorun u olduk cnsnı belırtmiş, ancak eşgudum uygulamasından dolayı her hangı bir mudahalenın soz konusu olmadıgını şoyls acıklamıştır «Sıkıyonetım komutanlarının konunl gorevıcıne ne Askeri H zrretler Koordınosyon Başkanhğın ca \.e ne de bır başka makam Veli Can Oduncu, 1977'de islediği ilk cinayeti mahkemede itiraf etti Istanbul Haber Servlsı Yed kşı/ı olaumek sılahlı soygun yapmak de/ mcı ogrencıler'n kaidıgı ogrencı yurt lannı sılahıa taramokton tutuklj bulunan ulkucu Vel Can Odunru aun yoıgılanma/a baş Irdığı S'kı,onetm Mch emesn de 1977 yılında ısedıgı ılk cı (Arkası Sa 11, Su 5 de) (Arkası Sa 11, Su 6 da) +••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog