Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

üniversiîeli olmanız için DEBSANE BAŞARİ KAZANDIRAN KADROİLE 2023 Eylül İmt. Gunü Broşür isteyiniz halaskârgazi cad. kentsineması karşı sok. şisli/istanbul tel.472487 Cumhurıyeı 55. Yıl. Sayı: 19439 Kurucusu : YUNUS NADÎ 300 Kurus 9 Evlül 1978 Cumartesi GL2DÖNEMİ KAYITLARIN\ B\ŞIA\MIŞTIR Tel J ';:i 44 B\KTRKÖY IN61UZCE W DA Tahran'da askeri birlikler göstericilere yaylım ateşi açtı, çok sayıda ölü var; sıkıyönetim ilân edildi • 1RAN RESMİ AJANSI 58 KIŞININ ÖLDUĞUNU, 205 KISININ YARALANDtĞINt ACIKLARKEN FRANSIZ AJANSINA GORE OLU SAYISI 200 DOLAYINDA • TOPLANTI YASAGINA KARSIN. ŞAHA KARŞI GOSTERIIER SURUYOR, 11 KENTTE SIKIYÖNETİM ILAN EDILDİ . l Ecevit: Partiler arasmdaki ılişkılerm uygar çerçevede kalması huzurun gelmesme etkıli olur,, MSP GENEL BAŞKANI ERBAKAN. OUN ECEVİT, DEM1REL VE TURKEŞE BAYRAM ZtYARETlNDE BULUNDU.. ERBAKANLA BIRUKTE ACIKLAMA YAPMAKTAN KACıNAN DEMIREL. «MUHALEFET HUKUMETE GIDIP GORUŞLERINI KULAĞINA FISILDAMAZ> DEDI TUZLA'DA ÜLKÜCÜLER DAĞITTIKLARI BİLDİRİYİ ALMAK ISTEMEYEN ÖĞRENCİYE SALDIRDI. OLAYA ENGEL OLMAK ISTEYEN KIZKARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ SİVAS'TA ÖLENLERİN SAYISI İO'A TUTUKLANAN SAYISI DA 56'YA YÜKSELDİ | ADANA'DA CHP'Lt GENÇLERE ATEŞ ETTİKTEN SONRA MHP BİNASINDA YAKALANAN 4 KOMANDO TUTUKLANDI | ELAZIĞ'DA OLAY GECESİ KISINTI OLMAMASINA KARŞIN, MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI SOKAK LAMBALARINI SÖNDÜRTTÜ Kim öldürüyor? Niçin öldürüyor? Bugün 5. sayfada Istanbul Haber Servisı MHP Kocamustofopasa Gençhk Kolları lokalını korumakla gorevlı olduklarını soylıyen ve otomotık sılahlarla yakalanan Umıt Bayot ıle Rıdvan Akgun dun yapılan ılk sorgulanndon sonra tutuklanmışlardır. Istanbul Errnıyet Mudurluğu Asayıs Şubesı ekıpıerı tarafından uc Qun once MHP Genclık Kolları lokolı onunde şuphe uzerıne cevrılen ve kacacaklon sırada etkısız hole getırıierek yakalanıp gozaltına alınan (kı komandonun uzerınde. sıloh, mermi ve boş kovanlar ele geçınlmıştır. Balıstık muayene sonucu. bu sılahlann çeşıtlı eylemlerde kullanıldıkları saptanmıştır. Ikı komando verdıklerı ıfadelennde. MHP ye koyıtlı bulunmadıklarmı. oncak bu partının genclık kolları lokalıne sık sık gıttıklerını, yakalondıklorı sua(Arkası 7. Sayfada) • MHP lokalini korumakla görevli olduklarını bildiren 2 sanık tutuklandı BALGAT KATLIÂMI SANIKLARINDAN MUS TAFA PEHUVANLI, 8 KlŞIYI ÖLDURMEK.TEN YARGILANACAK • Vali, Efazığ Belediyesini suçladı Cumhurlyet Haber Merkezl Elazığ olaylarıylo ılgılı soruşturmo sürdurülurken, Vah Gungor Aydın, «Olaytor sırosında yanlı tavır takındığı. asayiş on lemlerini baltaladığı» gere^cesıyle «MHP'li Belediye Boşkam hakkında soruşlurma ocılmosı» ıstermyle lcışlerl ve Yerel Yonetım Bakanlıklonna başvur muştur. Anadolu Aıansı'nın hoberıne gore, oncekl gunku olaylor sırasında guvenlık dnlemlennın baledıya araçlorı torofmdon bozulması üzerıne Valı Güngor Aydi'i. MHP'lı Be'edıye Boskanı Behcet Susmaz'o «Yıldırım Asoyiş dakika gecıktirilemcz» emrıyle btr yozı gondererek. guvenlık onlemlennı bozon belediye otobuslerınin. en kısa zomanda önlem bolgeslnden koldmlmosını istemıştır. Bu • Haberi 4. sayfada Haberi 4. sayfada yazıya korsın, Belediye Boşko nı, aracları 1 5 saat gecıkmev le koldırmıştır. Ayrıca, oncekı gece kısın olmamasına karşın sokok lan boları Belediye Başkanı tarı fındon sondürulmuştür Bunı (Arkası 7. Soytadı OECD ile görüşmeler sonuçlanınca 1,6 milyar dolarlık dış borç ertetenmiş olacak ANKARA. (ANKA) Moliye Bakanı Zıyo Muezzınoğlu. OECD ıle garüşmelenn tamamlanmosı ve uye Cıtkelerle ikıll temoslonn sona ermesl halinde. Türkıye'riın yokloşık 1 6 milyar dolarlık dış borcunun erteleneceğınl acıktamıştır. Muezzmoğlu, dün sabah OECD Genel Sekreterl Van Lennep ıle goruşmeden önce yaptığı acıklamada, borclonn 7 vıllık bır zamana yayılacağını sövlemış, «Bu takdirde, ödemeler dengesl uzerlnde dış borclardon doğan baskı da onemll olcude kalkmıs olocaktır.» demıstır ENERJİ AJANSI Öte vondon. Dışışlerl Bakonı Gunduz Ökcün Ile Devlet (Arkosı 7. Sayfada) ABD Kongresi'nde ambargonun kaldırılmasına iliskin nihai kararın alınması 1 hafta ertelendi BASKAN CARTER'IN KIBRIS'TA flLERLEME KAYDEDIUDİĞINE ILIŞKİN RAPORUNU KONGRE"YE EKIM 5ONUNDA SUNMASI BEKLENİYOR ANKARA, (ANKA) Turkıye' y« uygulanan sılah ambargcsunun kaldırılmasını da ıçeren Amerıkan dış yardım yasa tasansının, ABD kongresmde dahT once bıldırıldıği gıbı. 511 eylul tarınlerı arasında değıl. 1115 eylul tarıhlerı arasında aörüşulerek kabul edılmesıntn bıtdırılmi«tır. Dışışlen Bakanlığından alınan bılgıye gore, Turk Dışışlenne bu torıh ağustos ayı ıcensınde 5 11 eylu) olarok bıldınlmıştır. Dışışlen Bokonlığı yetkılılen, bu tarıhın kesın olmadığmı, değışmesmın büyuk bır olosılık taşıdığını ıfode etmışler, «Ancak biîs yanl btr tarih btldlrllmadl, •llmlzdekl tarlh 511 eylul tarihlerldir.» demışlerdır. ABD'nın Ankara Buyukelcılığt yetkılılen ıse, kongrenın 5 eyiul akşamı tatılın sona ermesı nedenıyle en erken 6 eylul gunu toplanabıleceğını, oruya gıren hafta sonu tat'lı nedenıyle de, toplantmın 1115 eylul torıhlerı orasında yapılmasmın beklendlğıni bıld'rmışlerdır Öte yanclan, aa'nın nabenna gore Başkon Carter'ın, Kıorısîa Toplumlararosı goruşn,6 ler y«?ntden başlatılması koru sunda ılerleme kaydedıldığını bildiren raporunu, ekım ayı sonundo kongreye sunacagı (Arkası 7. Soyfoda) Gevaş'ta 17 kişinin olumuyle sonuçlanan aşiret baskını sanıkları yakalanamadı VAN, (Cumhuriyet) Gevaş İlcesme boğlı Bahcesaray bucağının Altındere koyu yakınlanndakı Dınkar mezrasına bas kın yaparak 17 kışıyl olduren Davudıyan Aşıreti mensuplarınm aranması sürdürülm« dır. Van Volisi Doğan Paz< lı, bolgede durumun sokıı duğunu, henuz yakalanan lunmadığını bıldırmıştır. Olaydan sonra akrabalc lan Dudıran oşıretı ıle bı rek Siırt ıli yonüne yol o rı btldırılen Oavudlyan < mensuplarmın (ondorma lerı tarafından sarıldığı t miştır. Snrt Valısı Aloaddm Ö aşiret mensuplarmın Vc ıl sınırmda Muküs Nehri 1 da bulunduklannı, oncak nın kararması nedenıyle (Arkası 7. Sc THY uçağına havadayken yıldırım düştü • GÖZLEM UĞUR MUMCU Savaş Bülteni FRANKFURT'A GITMEK DUN SABAH YEŞILKOYDEN HAVALANAN UCAĞIN HAVALANDIRMA KAPAĞI, YILDIRIM DUŞMESI SONUCU KOPTU, KAPAĞIN BASINCSIZ BOLGEDE OLMASl SAYESINDE UCAK YENIDEN YEŞIIKOY'E INEBILDI Gibi... D'Estaing: «Türkiye ile Fransa'nın dünya görüşü ve amaçları birbirine yakındır» Kosta DAPONTE PARİS Turkıye'nın yenı Pans Buyukelcısı Hamıt Batu oncekı gun yerel saatle 15.30' da Cumhurboşkanlığı (Elysee) Sarayında düzenlenen tören sı rasında Devlet Başkanı Valery Gisard d'Estaıng'e guven mek tubunu sunmuştur. Fronsa Devlet Başkanı, toren Birasındo yaptığı konuşmolannın dışında verdıği yazılı mesajında Turkiye'nın, «Franso'mn dastluk ve uğraşlannda seckln bir yer tuttuğunu» belırttıktsn sonra ozetle şunları eklem'ştır: (Arkcsı 7. Sayfada) «Kım öldürüyor? Nıcm öldürüyori» ba5l1k.l1 yazı dlzl si son yıllarda blrbirl ardından oldurulen yurttaşlarımız hokkında bilgiler veriyor. Bu olulerin adlarını, soyadlarını okurken, insonın ici titriyor. Sankl bır «Savaş Bultenı» okuyoruz. Sanki cephede doğuşenlerin, olup, kalanlann adlarını öğreniyoruz. Yazık değil mi? Bunlar bizlm insonlonmız. Çoğu da dellkanlı.. Gencecik cocuklar. Onsekiz yaşında, yirmi yaşında, yirmlbir yaşında cocuklar bunlar. H*r gün gazeteleri acıp okuyoruz: İki kentta üc yurtta? vurularak öldüruldü... Peki niçin?. Bu nedenlar ve niçinler, «sıyasal iktidar» sorununda duğumlenlyor. Birtokım gucler, bir «ıktidor boşluğu» yaratarak yönetimi ele geçirmek istiyoıior. Once terör yaratacaklar, bu teror bir İktidar boşluğu oluşturocak, sonra bu boşluk faşist guclerce doldurulacak,. C1A görevlisi Davit Galula «Ayaklanmaları Bastırma Harekâtı» adlı yopıtındo (Genelkurmay Bosımevi, Ank. 1965, cevlren Hasan Lenbftt), terorizmln, önce «şuursuz teronzm» biclminde ortaya çıkacağını, yani rastgele duzenlenmiş bombalı olaylar, »uikastlor, yongınlar, sonra da buradan «secılmış terorizme» gecileceğinl, bu oşamado belli klşileıin öldüruleceğlnl yazıyor. (Arkası 7. Sayfada) THY'nın Istanbul Frankfurt sefennı yapan DC10 tıpı «ISTANBUL» uçağı, Yeşılkoy Hava lımamndan hareket ettıkten bır sure sonra, havalondırmo kapağına yıldırım duşmesı nedenı ıle Yeşılkoy'e gerı donmek zorunda kalmıştır. THY yetkılılerınden alınan bılgıye göre. Yeşılkoy Hovo lımanından dun sobah saat 10 27'de hareket eden kaptan pılot Hak(Arttası 7. Sayfoda) ABDÖICİNBAZ TÜRKEŞ, SIVAS OLAYLAR1 NEDENİYLE HÜKÜMETİ VE YEREL YÖNETİCİLERİ SUÇLADI ANKARA, (ANKA) Genel Başkanı Alpas keş. Sıvas'ta 9 kıştnın le sonuclonan olayl yuk olcude yabancı bulunduğunu one sun Turkeş. dun ouzenl sın toplantısında. bas gal yolu uzerınds 4 F rıllasının sıtâaiarıylc yakalandığı yolundak rtn, DU ıddıas.n: kan lıkte olduğunu savur MHP Gene! Bcşka ta Alevı ve Sunnı y son aylarda Eğıtım ne atanan oğretmen pagandası sonucu • nı, ayrıca POUDEF (Arkosı 7 Türk İş Genel Sekreterine göre, SSK'nın hastanelerinden Bağ Kur üyeleri yararlanamaz ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Türkiye Işçi Sen dıkalan Konfederasyonu (Turk Iş) Genel Sekreterı Sadık Şıde. dxm verdıği demeçte, Sosyal Sıgortalar Ku rumu sağlık tesıslerinden, sadece sigortah işçilerle onlann bakmakla yukümlü olduklan klmselerin yararlar nabiîeceğini söylemiştir. Sosyal Güvenlik Bakanı Hılmı îşgüzar'ın, gazetelerde (Arkası 7. Sayfada) OLAYLAR1N ARD1NDAKİ TURHAN SELCUK Yarın CUMHURlYET'te GERÇEK karyakita zom yapılması kesin'esmiş gibidir. Bakanlac Kurulu'nun urunfere gore zom oranlarını ayrı ayrı soptoyıp kısa sure içinde kararını yürurlüğe sokması bekleniyor. Ancak eşiktekl zam mın hoyli gecikmeM olduğu yay flin blr konıdır. Gecen mart oyındaki devaloasyonlo birlikte akaryakıt zammının do gercekleştirilrnesl Bakanlar Kurulu'nurı gundemine gelmiş, an AKARYAKITA ZAM celliğinl aşmdırmamıştır. Ve bugun zammı. yedi ay öncesine oranla komuoyu karşısında gerekcelemenln, Ecevit ybnetlml ncsından, ooha kolaylaştığır.ı on« surobilmek oiosı değildir. Mart ayında yapılan devalüasyon ve döviz darboğazt yuzünden petro) alımmda basvurulon yenl ydntemtartn, petrolun ic ve dıs fiyatları ara!| sındaVl farkı buyuUuğu b 'n~~t.orf,r Paholıvo Hha) ftdilen dikkotle gözlediği Ecevlt yönetiminin tistikrar progromı» acısından sakı..calı gortOduğu icin akaryakıt ?ammı zorjnlu hale gelmîştir, Ancak konuya blr başka acıdan daha yakloş.mak gerekir. Akaryakıt zammı, ozellikle enerji ve ulaştırma politikalarmda ceyrek yuzyıldır işlenen ha01 f talar zincirinin df'4 b l uzontıst nite'.yindedir Tek başına zammın petro! sorununo bır cozum getirmeyeceği acıktır. • »»»<•. »rıeıınncılıaa A YPK toplantısında akaryakıt zammı görüşülemedi ANKARA, (ANKA) Yüksek Planlama Kurulunun dunku top lantısında, ele alınması beklenen akarvakıt zammı Konusu gorüsulemerftıştır. So>ah 8 ?0'do başlayan toplantıya, Eneri' v<» Tibı^ Koynak lar Bakanı Denz Bcvkal katılmamışt"". Too'ontıva katılması •11 n MHP, Mecliı 12 eylülde toplanmasın istedt ANKARA MHF bu Mıllet Meclısın salı gunu topianrr miştır. MHP Grup Başl kat mıHetvekılı Fc tu'a bugun vaptığ laT,csoa, "Vah'm v seier devöm edeı değışikiıgi icin tı ğanustu toplantıy CHP'nin olaylara kaldığını meydan Tuzuk değişikliğ) muzu bır ıc sava rukleyen olayları Aliağa Rafinerisi'nde üretim Her an TTrnrftr Bakonı Teo 1ZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Aliağa Rofıoerısınde ener(i urelen gaz tnbünlerinin kapakçıklon parcolanmıştır. Yetkılıler elektrtk kesilmesı duryriu'ida u"»tımm durabıieceğını söylemişlerdır. Alıağo Rofınerisi yetkliilerinden olman bllgiye göre, tnbunlerı onarmok icm co'ıçmaloro başlanmıştır. Anca'<, kopokcıkian parçalanan 4 Cınıtenm uzun 3^'e cal'Ştınlrr.ayocağı belırttlrnıştir Raf.nerıde aşırı vuklemler nedeniyie gaz tribünlerınden 4 ünttenm onzalandığım be'lrten yetkiüler. «Enterkonnekte sls'emdekl elçk''*k keslîrrfieri>>.de S unltell gaz tribunlerinin devreye oi'mesl (le beslem«si, oşırı •j~nn nsi ni«tir. Beş unl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog