Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

üniversiteli olmanız için DERSANE BAŞARİj KAZANDIRAN KADRO İLE i 2023 Eylülİmt.Günü* Broşür isteyiniz halaskârgazı cad. kent sinemasj karşı sok. şişli/istanbul tel:472487 Cumhuriyet 55. Yıl. Sayı: 19438 Kurucusu : YUNUS NADÎ 300 Kuruş 8 Eylül 1978 Cuma Istanbu!:274092~&8316 Izmıı:L3244 Elazız:2701 lerdır. Baskıncıların ateşl sırosında bmolardan kaçmakta olon 5 kışıden 2'si oldurülmuş 3'ü de ağır yaralanmıştır Evlerde aralarında çocukların do bulunduğu 15 kışı de. enkaz cltında kalarak ve yanarak can vermişlerdır. Olayın otlak anlaşmazlığına doyandığı oğrenılmıştır. Geçen yıl yaylaya çıkmak ıcın Dınkar •mezrasından geçen Davudıyan aşiretı mensupları ıle mezra halkı arasında otlok onlaşmozlığı cıkmış, gıderek catışmaya donüşmuştur Gecen yılki çatışma sırasındo Davudıyan aşıretınden bazı kişıler olmüş ve yaralanmıştır Pervari ve Sıirt (Arkosı Sa. 11, Su. 4't<0 Van'ın Gevaş ilçesinde aşiret baskını sonucu 17 kişi öldü VAN (Cumhuriyet) Geaş'ın Aksoray bucağına bağı Altmdere köyunün Dınkaz nezrası Davudıyan aşlretıne nensup bazı kişıler tarafmdan lasılmış. 2 kışi kurşunla öldüülmüş, 15 kışı de ateşo verılen ivlerın enkazı altında yanarak ;an vermıştır. Olayin, oncekl gün Siırt ve Pervarl bolgesi göçerlerınden olan Davudıyan aşiretı mensuplonnın, bolgeierıne gıtttklerı sırada meydana geldığı bıldırılmıştır. Aşiret mensupları, Dmkar mezrasına geldıklerınde. çıkan olayda Korakuş, Okyay, Orhan va Tercon aılelerinın evierıne sılahlı baskın yopmışlar, daha sonra evteri ateşe vermış tki kentte 3 yurttaş vurularak öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezl Elazığ'da dun de CHP'lı ıkı snaf ıle Adcna'da yoldon geen bır yurttaş kurşunlana3k oldurulmuştur. Adana'dakı layda CHP'lı uc gence ateş carak bır yurttaşm ölumune oi acan komandolar, sığınıklorı MHP ıl merkezınde ele eçınlmışlerdır. ELAZIĞ öncekl gün soğ goruşlu ıkı kışınm oldurülmesınden sonra dün saboh CHP'lı olduğu bıldirilen iki esnaf ışyerlerınde sılahlı faldırıya uğrayarak oldurulmuşlerdır. E'a zığ'da son ıki günden berı bıreysel olaylar toptumsal olaylar seklıne donuşturulmek ıstendıgı, guvenlık kuvvetlerının etkıniı ğını onleyıcı davranışlarda bulunduğu bıldırılmıştır. Elâzıg'ın 1800 Evler mahallesınde oncekı gun 18 sıralarında. sokakta yurumekte olan TEK 8 Bolge Mudurluğunde calışan ve aynı zamanda Teslş Sendıkası Araştırma Sek reten olan Talât Dış kımhğı bılınmeyen kışılenn actıklorı ateş sırosında olduruimuştur Bu olaydan 10 dokıka sonra da aynı semtte ıkıncı bır sılahlı saldırıda. oto tamırcısı Ahnıet Aydın oldurulmuştur. Bu olaylardan sonra guvenlık kuv vetlerı genış bır operasyona gırışmış, Mustafa Yıldırım, Rıza Kayır ve Haydar Kınoğlu adlı kişıler. bın otomatık ol Elazığ'da oncekı gun ıkı kışimn oldurulmesınden sonra dün CHP'h ikı esnaf işyerlerınde katledıldı. Adana'da CHP'h gençlere ateş açarken, yoldan geçen bır yurttaşın ölümüne yol açan komandolar MHP il merkezınde yakalandı. Kocamustafapaşa'da yandaşlan yaralanan komandolar Cerrahpaşa Hastanesinde olay çıkardı. Kim öldürüyor? Niçin öldürüyor? DEVLET TERÖRÜNUN ORNEKLERİ 1789 FRANSIZ IHTILALI'NDE GORÜLDÜ. 12 MART DONEMINDE DEVLET TERÖRÜ VE BİREYSEL TERÖR KARŞILIKLI YOĞUNLAŞTI 16 iMART KATLIAMI KAMU DAVASI SANIKLARI ARASINDA ULKÜ OCAKLI VE MHP'LI BAZI YONETICİLER DE VAR. mak uzere ıkı tabancoyla ele gecınlmıştır Sağ goruşlu oldukları bıldirilen bu kışılenn oldurulmesınden sonra cenaze hazırlıklarının yapıldıgı sırada. Kasap lar Carşısmda Hoşım Solmaz <47) adlı tekel bayıı. kendısmden sıgnro almak ıstedıklerını (Arkası Sa. 11, Su. 1de) 7. sayfamızda İstanbul'da orta dereceli okullara alınacak öğrencilerin semtlere göre dağıhmı belli oldu ISTANBUL DA, 1978 79 DERS YILINDA ORTA DERECEL1 OKULLARA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTIRILMESI ILE ILGILI CAUŞMALAR SONUCLANMIŞTIR. MILLI EĞITIM MUDURLUĞUNDE YURUTULEN CALIŞMALAR SONUNDA DUZENLENEN LISTELER, ILGILI OKULLARA GONDERILMIŞTIR ECEVİT: "BAZI MİHRAKLAR SUÇLULUKLARI ORTAYA ÇIKTIKÇA SALDIRILARINI ARTIRIYORLAR,; | Demirel, «Sıvas hadisesinde tahrikçiler bu Hükümetten himaye görmüşlerdir. Akan kanların sorumlusu bu hükümettir.» te, hırcmloşmakta, soldırılarını artırmaktodırlar» dem.ştır. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel dun verdiği demecte fSlvas hâdiselerinde tohrikciler hâdıseyl meydana getırenler, ortamı bu hole getlrenler, bu hukumetten himaye görmüşlerdir. Kaybolan conlar ve akan kanlarrn sorumlusu bu hukumet» demıştır. ECEVİT'E GÖRE Bayramın ıkl gununü İStanbul'da gecıren Başbokon Bülent Ecevıt, Istanbul koylerınde vatandaşları dınleyerek saptadığı sorunlarla ilgıll dün Vılâyette yetkılılerle bır top•antı yapmıştır Toplantıdan sonra basın mensuplorı ile göruşen Ecevıt. bu sorunlorla ılgılı alınması duşunulen onlem<Arkosı Sa. 11, Su 3de) Erbakan'm bugün Ecevit, Demirel ve Türkeş'le görüşeceği açıklandı MSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, MECUS IC1ÜZUGUNU DEĞIŞTIRMEKTEN VAZGECERSE CHP İLE BAZI YASALARIN CIKARıLMASINDA IŞBIRLIĞI YAPILACAĞINI SÖYLEDI ANKARA, (ANKA) MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan'm bugun Batbakan ve CHP Genel Başkanı Bulent Ece vıt, AP Genel Başkanı Suleymon DeTiırel ve MHP Genel Başkanı Alpaslan Turkeş e «Bayram ve dostluk ziyaretı» yapacağı acıklanmışti'. MSP Genel Boşkanı Necmettın Erbakon ılk goruşmestnı bu gun CHP Genel Başkanı Bulent Ecev.t ıle yapacaktır Bu sabah saat 1C'da CHP Genel Merkezınde yapılacak goruşme ıle ılgılı olumlu yanıt Istanbulâa bulunan Ecevıt tarafmdan CHP Genel Merkezı aracılığıyla MSP Genel Merkezme ıletılmıştır. MSP lıderl Necmettın Erbakan'm CHP Genel Merkezınde Bulent Ecevıt'le yapacağı goruşmeden sonro AP Genei Mer kezlne gıdeceğ' va AP Genel Başkanı Suleyrnan Demirel ıle bir goruşme yopacağı ogrenılmıştır. Erbokan. bugun saat 12 00'de de MHP Genel Merkezınde Partl Genel Başkanı Alpaslon Turkeç'le goruşecektır. (Arkası Sa. 11, Su. 4'te) Cumhuriyet Haber Merkezl Başbakan Butent Ecevıt. Sııs'ta meydono gelen olaylarılgılı olarok «Bazı mihrakr. suçluluklan ortaya cıktıkı busburun tepki gostermek akalanan Balgat layı sanığı, Şefimiz emir erdiği içîn aptım» dedi ANKARA (Cumhuriyet Buroj) Bundan bır ay kadar öni Ankara'da bırkac kahvehasyı otomatık tabanca ıle talyarak bes kışınm olumune 3İ acan sanıklardan Mustafa ehlıvaniı dun tutuklanmıştır lustafa Pehlıvanlı, Sakarya'da jkalanarak Ankara'ya getırılıış ve gozaltına alınmıştı. Bııcık ın Bozuyük ılcesınden Anira'ya getırılen ve ıfadesınde /lemlere karıştırıldığını so/•yen Mustafa Pehlıvanlı. ola/ırdan pışmanhk du/duğunu ıldırmış, «Bana yaptırdılar, şemiz emir verdiği ıcın yaptım» emıştır. Mustafo Peh'.ıvanlı eflerının Iso Armağan olduguu açıklamıştır Isa Armağan (Arkosı Sa. 11, Su. 3'de) AKARYAKlT ZAMMI BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK, KARARIN AÇIKLANDIĞI GÜN SATIŞLAR YASAKLANACAK • OECD GENEL SEKRETERİNE VERILEN YEMEK NEDENIYLE YUKSEK PLANLAMA KURULU DUN TOPLANAMADI. BUGUNKU TOPLANTIDA ZAMMIN YAPILMASI İCİN ECEVİT'İN AĞIRLIĞINI KOYACAĞI BİLDİRİLIYOR. SATIŞ YASAKLAMASI BAYİLEROEKİ STOKLARIN SAPTANMASI İÇİN UYGULANACAK. İlçelere göre yerleştirme listelerinin tümü 8. ve 9. sayfalarda 1MF KOŞULUNA UYGUN OLARAK KREDÎ KISITLAMASI ARTIRILDI Haberi 4. layfada Haberi 4. sayfada İçtiği Marlboro sigarası patlayan kadın yaralandı BANDIRMA (Cumhuriyet) Yerlı fıltrelı sıgaralardan sonra kacak Marlboro paVetlerınden de ınfılak eden sıgaralar cıkmaya başiamıs. bu sıgaralardan ıcen bır kadın yaralanmıştır. Bandırma da seyyar bır çadır tıyatrosunda calışan Şazıye Kucuktannel adlı kadın. oncekı gece oteı odasında Ha/dor Akun adlı erkek arkadoşının verd.ğı uc paket Marlboro sıgara paketınden sonuncu sıgarayı ıcmek üzere dudağına goturüp cakmağı ile tutuşturd j g u sırada sıgaro büyuk bır gurultü ıle ınfılak etmıştır. Kucuktanrıel yüzünden ve eiınden ağır şekılde yaralonarak Bandırma Devlet Hastanesıne kaldırılmıştır Olayın soru$turmasını polıs yurutürken sıgaradan yaralcnan Şazıye Ku çuktannel. «Yerll filtrell sigara ları icmeye korkuyorduk. Bundan boyle yobancı menşelili sı garaları da Içmeye korkacagız> şeklınde konuşmuştur. Tahran'da I00 bin kişi Şah aleyhinde gösteri yaptı TAHRAN Şah Rıza Pehlevı aleyhtan 100 bın kadar kışı, gosterı ve top'antı yasagmı hıce sayarak, dun Tahran sokoklarında buyuk bır yuruyuş yapmışlardır. Ellennde pankartlar taşıyan ve Şah aleyhinde sloganlar atan kalabalık nedenıyle Tahran'da trafık feıce uğramıştır. Yolian denetım altındo tuton Irak'ta surgunde bulunan Şıi lıderı Ayetultab Kumeyn'n'n donmesmı ısteyen 5 bın doıayında olduklorı bıldınlen aske(Arkası So. 11, Su 5'te) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kışlada Balıar... (ARADENİZ •REGLİSI'NDE EMNİYET'TE ŞKENCE fAPILDIĞS DDİALARI fOĞUNLAŞTI KARADENIZ EREĞLİSİ. (Cum luriyet) Karadenız Ereğlısı Emnıyet Örgutunde yurttaşlara Joyak atıldığına ılışkın Iddıaar yoğun bıcımde surmektejır. Gecen hafta karakolda do/ülen Abdullan Özdemır adlı bir işcl. Ankarc SSK Dışkapı Hastanesi'ne se kedılmış ame(Arkası Sa. 11, Su. 5te) ABDULCANUZ Pazar günü CUMHURİYET'te ( A ılahlı Kuvvetterln ulke kalkınmasına kotkıda buiunmoj sıylo ilgill calışmalar, bazı cevrelerce tepkıyle karsılandı. Ordu, eğer ulke kalkınmasında kullanılırsa, <aslı goreviinden uzaklaşmış olurmuş; tdısıolın* bozulurmus; askerler işçılere ozenip sendika hakkı ısterlermiş.. Böyle duşunenler diyorlar kı Ordunun yen kışlasıdır... Oyledır de, 12 Mart gunlerinde Genelkurmay Başkanı Togmaç'ların, kuvvet komutanları Gurler'lerin, Batur'ların, Eyicioğlu'ların muhtırasıyla kışlasından cıkan ordu, fGemsletılmış Komuta Konseyı» odi altındakl yaso dışı kurullarla karar alıp. ulke yönetirken, neredeydı bu bayiar?... Neden o zaman «Ordunun yerı kışlasıdır» diye dusunup, kükremediler?,.. Düsunmek ne kelime, kışladan postalanan 12 Mart Muhtırasma olkıs tuttular, cuntalarla kurulan hukümetlöre destek oldular ve üstelik bu hukümetlerin gozculuğunu ve sözculuğunü üstlendiler... Buyurun. aynı llke • «ordu» ve «kışta» solculan ezmek Için kışladan cıkarsa. iyl, guzel: ulke kalkınması icin kollan sıvarsa. bozgunculuk, kendini bilrrezlik .. 1 Hadi conım sen de ... Işçl, yonında colıson askere bokıp «nıcm senın sendika hOKkın yok» dermlş... Sankl. o Iscilerm bir kısmı, os(Arkası Sa 11, Su. 7de) SİLİVRİ'DE DEVRİLEN OTOBÜSTE 7 KİŞİ ÖLDÜ 58 KİŞİ YARALANDI SILİVRİ, (Cumhuriyet) Sılıvrı yokınlarındo bır yolcu otobusunun devrılmssı sonucu meydono gelen kazada 7 kışı oımuş, 6'sı oğır 58 kışı ae yara lonmıştır. Alman bılgıye gore. Nazmı Turker yonetımındekı 34 V A 145 plakatı yolcu otobusu Sılıvrı Celtıkkoyu yokınlorında r otunun çıkması üzerine 15 metrelık şarampole ucmLştur Koza sonunda, 45 kışılık yolcu otobusunde bulunan 65 kışıden 7'sı olay yennde olmuş, 6'sı ağır 58 kışı de yaralanmış tır Olenlen Şadı Guney, Mu (Arkası Sa 11, Su 4'te) OECD Genel Sekreteri ile borç ertelemeleri ve planın finansmanına ilişkin konular görüsüldü Haberi 4. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog