Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

20Eyiül Egîtim Beklemeliler Fen 5Ekimde derslere rsanesi başhyor ;ayıtlara Td: 6176 07 başladı Beşiktaş 1.1İC Cumhurıyeı 55. Yıl; Sayı: 19460 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 30 Eylül 1978 Cumartesi 7Ehın>Sını> b m Hrfta Sgıu 14 f I M $ « « C M Hlftı S«M 16 Um Smn C m Uklım llbr a ı •MMNESt hiffl Sınav 6wnı Gıcı Kar» KalıtUrıalı Ui Nı 272 Ş>>lı Ttl 46 811046 I I U [ükümeti, :amulaştırma .alinde lükümetlere rardımı erteler., Çok uluslu kalkınma bankalarının kredilerinde menfi oy talep eder.,f 'Kamulaştırma halinde ticaıî avantajlardan mahrum eder. n | OZELLİKLE AMERİKAN KÖKENLÎ YATIRIMLARIN KORUNMAMASI HALİNDE «İKILİILJŞKİLERDE ONEMLÎ PROBLEMLERÎN DOĞABILECEĞI» TURK DIŞIŞLERI BAKANUĞINA BILDIRILDI. Sovyet/er Birliği ile üç yıllık mal mübadelesi anlaşması yaptldı ANKARA, (ANKA) Turklye Cumhurıyetı ıl© Sovyet Sosyahst Cumhunyetler Bırhğı arasmda 19791681 yıllarını içme alan üç yılbk dönem içm mal mübadelesme ılışkın anlaşma ımzalan rcııştır. caret Bakan Yardımcüanndan tvan Timofeevıch, anlaşmarun yanısıra ımza toremnde anlaşmaya ek ihracat ve ıthalat hstelenni de parafe etmışlerdır. Aniaşma, Tıcaret Bakanı Teoman Koprululer ve Sovyet Dış Tıcaret Bakanı Patohçef tarafından ımzalandıktan sonra yururluge gırecektır (Arkosı So 9, Su. 7 de) Inan adaylığmı açıkladı: ; AP'de henüz demokratik yolla lider değiştirme mümkün olmadı,, • KAMRAN INAN A GÖRE AP İLE CHP ARASINDA «SIYASAL DIYALOG» KURULMAU aıımı.ııııi'imııııımımıııınnıııuıımıiHHiHinımııımıımımıınış | Cumhuriyet | 1 Ekonomi Eki i BORÇLARIN ÖYKÜSÜ.. IMF'NİN AC1 İLÂC1... BORÇLA GELEN İNEKLER... DÇM'NİN ANLAMI... BORÇLAR İÇİN NELER DEDİLER.. Amerika yabancı sermaye için güvence istedi Tıcaret Bakanlığt Müsteşan Şeref Durugönu) ile Sovyetler Birlığı Dış TıNKARA (Cumhurlyrt Buro Amerikon Dışlşlerl Baılığı Türkıye Cumhurıyetı Oışri Bokanlığına blr yozı gonerek. Türklye'dekl Amerıkan maklı yatırımlorın engellensl ile yine oynı kökenll kuuşların kamuloştırılmaları hatmde «Hükümetlar arası curtüşm« rtsklnln artarak iklll tllşkilerd« önsmll problemlerin doâmasına yol acocoğını», Amerıkan hükumetinın boyle durumlarao, tikili yardımlon erteleyen mevcut kanunlan uygulayacagını ve çok uluslu kalkınma bankala ANKARA, (Cumhuriyet Buro) AP Bıtlıs Senatoru Kamu ran Inan dün bır basın toplantısı duzenleyerek AP Genel Başkanlığına oday olduğunu acıklamış «AP henuz demokrotık yolla lıder değıştirememlştır Bu durumun devamı partıyı ve demokrasıyi rahatsu eder. Adoylıgımın amacı da partlmııı demokratik aşamaya getırmektir, Porti içi demokrasl ve tlder (Arkosı Sa 9, Su ^ de) SU Borç Borçlar Borçlarımız İ! Yalçırt DOGAN rının vereblleceklerl kr«dll»r hakkında menfl oy talep edeceğlniı bıldırmıştir. Amerlkan hükumetl oynı yozıda Amerlkan sermayesl ve ştr ketierinln «Rehatço calı?malorını sağlamak Içın en uygun v« gerekli tedblrterl alacağım» do Turkıye'ye ıletmiştır, Dışışlen Bokanlığma vVa shıngton'dakı Büyukelcılığımız aracılığıyla eylül ayı başında gonderılen Amerikon Dışışieıi Bakanlığı yazısı «Amerlkan yatırtmlorı İle Amerikan '<ökenli kuruluşların kamulaştırılmolorı ha llnde Amerlkan hukumetimn tutumunna ıllşkmdır Dişışlsrı Bokonlığı kendısme gelen SJZ ko nusu yazıyı «llgisl bulunduğu» (Arkosı Sa 9, Su. 4 de) • DEMIREL. cŞtMDİ DUKKANINIZDAKI BESMELEYE. ESEĞE. INEĞE, MANDAYA VERGl GELIYOR» YAZISI 5 SAYFAOA 4 soyguncudan biri çatışma sonucu e/e geçtı FATIHTE B'R BANKAYI SOYAM 4 KIŞı GA2IANTEP YURDU OtVRESINDE POUSLE CAT1ŞTl POLIS SOYGUNCULA Rui YARDIM ETTIKLERI GEREK CESIYLE YURTTA BULUNAN COK SAYIOA OĞRENCIYI GOZ ALTINA ALDl. Gazıontep ogrencı yurdundo kalan oçrencıler bınanın yanmdakı bos arsaya clınarak bır sure bekletıldıler. ogrencılenn bır bolumu de «Soygunculara ycrdım etttklerı» gerekcesıyle gozaltına almdılar (Fotogrof ALI ALAKUS) Türk parasının değeri Marka göre yüzde 2,4 Franka göre düşürüldü ANKARA (ANKA) Merkez Bankosı Turk Lırasının dış degerınde yapılan ayanama bugun sabahtan ıtıbaei gec°r!ı olacaktır Yenı a/arlamaya gore lurrf lırasının Alman Markı ka'şıs.nda 20 eylul tar.hnrie M lı ra 43 kuruş 96 santım o»an 6e gerı yuzde 2 4 orani'Ha du?urulerek 12 I ra 74 kuru? 53 sansım olarak belırlenm ştır Turk li'osmın aış değeri 'svcre (Arkası Sa 9 Su 7 de) 20 SAYFALIK PARAS1Z ÖZEL EKIMİZt PAZARTESİYE DAĞITICINIZDAN İSTEYİNİZ... "lUiııııımi'nıiHUiımıııınıuııuııuıuıııuıııııııııııııııııııııımmıi!. Istonbul do dun ıkı bankonın Fatıh >s / Beşyuzevler şubesı sılühlı kışıler tora'ındon soyulmuş, her ıkı bankadan topla n 446 bın 170 lıro çalınmıştır Fotıh tekı Dan koyı soyon dort kışıden bırı sılahh çatışma sonucu ele gecrılmıştır llk banka soygunu saot 11 45 sıralaında Yapı ve Kredı Bonkosmın Fatıh şuoesınde rnevdana gelmıştıı Şehremmı ye gıt mek ıcın kıroladıkları bır otomobıl ile bcnka civonna gelen dort k.şı, şofore bıraz beklemesını soyledıkten sonra bankoya gırmışlerdır Banka personelını etkısız durumo getıren soyguncular 37 bın 675 Ura aldıktan sonra, tekrar arabaya b.nerek Fat'h Emnıyet Amırlığı Yakınlormda araba(Arkası Sa 9, Sü. 2de) PARLAMENTO KULISINDEN Kars'taki olaylarda bir kişi öldü Şışlı de dun gece ıkı bloktan oluşan ve ıçınde Kent Sıneması, ışyerlerı ile konutlartn ba bulunduğu 9 katlı bır apartmanda yangın c kmıştır Alınan ı'.k bılgılere gore, Halaskârgazı Caddesı uzerınde bulunan Kent Apartmanının bodrum katında geca 00 50 sıralarında bılınmıyen bır nedenden yongın cıkmıştır Kısa sürede ust katlaro sıcra/cn yangın sonucu, ılk ua kotm buyjk bır boluırıu tamamen yanMALATYA, (Cumhurıyet) Dun cuma nama2indan sonro comıden çıkan halka «Ulkucu Genclik» ımzalı bıldırıler dagıtılmış, bıldırıde halk cıhada cagnlmış ve ulkucülerın yanmda herkesın yeralması, votan ve muslumanlık ıçın olunce\e kodar mucodelenın gerektıgı savunulmuştur Dun cuma namazından sonro camılerde dağıtılan bıldınlerle ılgıll olarak demokratık kuruluşlar bıldırının tamamen GULTEPE LOKALIMDEN ONCEKI GECE DEVRIYE GEZEN JANDARMALARA ATES ACILDI DUN OĞLEDEN SONRA Y A P . L A B I L E N ARAMADA. SUÇ UNSURU BULUNAMADI DÜC ORHAN YA^'UZ U OLDURDUKLER' IDDtASIYLA YARGILANAN IKI KIŞI BERAAT ETTı Cumhurıyet Haber Merkezi Kars ta dun cıkan olaylarda, bır kışı oldurulmus, 2 kışı de yaralanmıştır Valı Orhan Pırler, olayların solun ıkı fraksıyonu arasmda meydana geldıgını ve oien kıştnın Halkın Kurtuluşu grubundan olduğunu soylemıştır. Istanbul Gultepe'de devrıye gezen iandarmalara MHP Guitepe lo^alınden oncekı ge ce ateş acıimış. olaydan sonra tokal cevresını saron guvenlık kuvvetlerı dırentne ne(Arkası Sa 9, Su 1 do DEMIREL: «HANGİ BABAYIĞİTSE BU KONGREDE DE ÇIKSIN ORTAYA BOYUNU POSUNU GÖRELİM» Engin KARAÛENIZ Taç gıydıkten 25 gun sonra olen Papa 1. Jean Paul Bir ay önce seçilen Papa 1. Jean Paul öldi VATIKAN Gorevıne bır ay once başlayan Popa I Zean Pa ul, Vatıkan da olmuştur Dun sabahın erken saotlerınde yatagında ölu bulunan 66 yaşındaKI Papa'nın bır kalp krızı sonu cu uykuda olduğu actklanmış tır 33 gun once seçılen Papo 1 Zean Paul, son 300 yıl ıcınde gorevde en kısa sure kaıan Papa olmaktadır Papanın anı olumu tum Kato lık dunyosındo büyuk bır şc kmlık ve uzuntuyle karşılanrt tır Cok sayıda ulkenın h ^ rret ve devıet başkanları Katoiık kılıselerının yetkıiı • gorevde 33 gun kalabılen pa Jeon Paul'un olumu ne nıyle duydukları uzuntu/ü ı getıren rreso|lar yayııilaTiış dır Italyan Hava Yolları Al (Arkası Sa 9, Su 11 ANKARA AP Bıtlıs Senatoru Kâmran Inan dun AP Genel Başkonlığına adoylığmı koyduğunu resmen acıklarken kulısto Bolu It Kongresındekı soytedıklerı konuşuluyordu Demırel'e «Kömran İnan odaylığı(Arkası Sa. 9, Su. 5 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ Kolları Bağlı Türkiye merikan Dışıslerl Bakanlığı Turkıya Dısişlerı Bakanlığına b:r yazı gondererek Tur kıye'dekı Amenkar kaynaktı ya tırımların engellenmesı ile Ams rıkan kokenlı kuruluşların kamulaştırılmolorı tiurumunda <Hu kumetler arası surtuşme r skı mn artarak kıl ılışkılerde orem lı probletılenn dcgmasma yol acacağınn belırtmış, «Ikılı yardımları e'teleyfn yururluktekı ,asaia'i uvgu'ayaccğını ve cok uluslu borkolann verebıle ceklerı kredııer rakkındo menf oy taiep edcceğ ni» dıle getırmış, aynca Amerikan sermayesi ve şirketlerimn tRohatca ço hşmala'inı sağınmok 'c n eo uygun ve gere<'ı onlemıer! a acogmı» bıldırmıştıt Hober, hıc bır yorumu gerektırmevecsk kodcr acıktır Ama Şişli'de Kent Sinemasının bulunduğu bina yandı, zarar büyük tııştır Yanan ılk uç katta kuafor dukkanı. butıkler, modaevl, Kent Sıneması ve bazı magazalar Dulunduğu bıldırılmektedır Zarann buyuk olduğu one su!r ru nektedır Gorgu tanıklarına gore yan gın, Kent Sineması'nın bulunduğu bodrum katında başlamıştır. Istanbul ıtfo ye, Beyoğlu. Beşıktaş, Istınye. Bakırkov Alıbeykoy, Kâğıthane ıtfaıye gruplannın • ı '= ^..rrtıırriııi^ierı caiısrna, gazete Malatya'da Ülkücü Gençlik imzalı cihada çağrı bildirisi dağıtıldı suo unsuru olduğunu bundan boyle Malatva'do meydana aeiecek tum oloytardo cıhod ocan bu kışılertn ve bu bıldırıyı okuduktan sonra gereken onlemlen olmayan yetkılılerın sorumlu oîacağını belırtmlşlerdır. Bıldınde oynen şoyle denılmektedır«Muslüman Turk mılleti, suskunluğun yetsin artık, Mukaddesatına ve nomusuna yopılan soldırılora karşı hâlâ •! «,.,„•> GERÇEK landığını kamuoyu ABD'nin son tutumlarıylo doho derınlemesıne algılamaktodır. Amerika Dışışleri Bakanlığı'nın cıkışını değeriendırırken bır açıdai zamanîcmaya da dıkkat gerekır. Vtfcşhıngton, eylul ayının başında yazıyı Ankara'ya yollamıştır Aynı gunler, Turkıye'ye uygutonan ombargonun kaldırılrr.ası ve uslerın oçılmosıyla Turk Amerikan yaklaşımının yenilendiğı gunlerl vurgu lamaktodır. Bu otoylar\n ic içe lıgı Amerikan dost/ığunun ekonomi polttik ıceriğindeki cok sert ve katı tu«umunu da gostermektedır. Gercokte Turkıye ı dek) Amerikan se rroyesı ve S'tlstterı parasol olculerie ve dev Amerıkan ekonomısı kapsa mmda onemsudır. *** (Arkası Sa, 9, Su. 3 de) A PAŞAKAPISI CEZAEVİNDE 5 GARDİYANIN REHİN ALINMASI İLE BAŞLAYAN AYAKLANMA BASTR1LD! Istanbul Haber Servisl Paşakapısı Cezaevınde d u i cyaklonan bazı tutuklu ve mohkumlar 5 gardıyant rehm alm.şiardır Ayaklannno gece auvenlık kuvvetlennın gırıştığı ılgısız kiştlere açıklomak gerekırse, guncel bir ornek venlebilir Sozgelimı Turk hükume ti ATAŞ Rafınerısi'ni komuloştı nrsa, VVashıngton duruma mu dahaie edecek, hem «ıkılı yordımlG'i» durdurccok, hem ulus lararası bonkalcrın Turkıye'ye kredı açmalarını engelliyecektır. Yakın surelı 5 mılyar doiar borcunu erteletırken taze para ya gereksınmesı doruk noktası na varmış TurKiye'nın bugunku durumundo olnym anlamı ve ağırlıgı dusunulmelıdır. Ulkeyı bu denlı borc baîagıno surukle yen yonetimlenn ve politikacıların suçlulukları boy'ece tarıh sel blr beigeye bcglanmış bulunmaktadır Gunluk petrolunu sağlamak ıcın gunubırlik dovır arayan ve utuslorarası kredı ku rumlarını bır turlu harekete getıremıyen Turkiye mn nasıl bag SÜKAN, «MAÜYİ BAKANI'NIN, KARDE$İNİ HİMAYE ETMESI SÖZ KONUSU DEĞİU» DEDİ ANKARA (Cumhuriyet su) Başbakan Yar^i Faruk Sukan. Malıye B Zıya Mıjezzınoğiu'nun kı Alı Hıkmet Muezzınoğ adının kanştığv T1R kac gına ılışkın Kamu da\ surduğunu, ancak ha tutuklama ve yurt ciışına mama karan bu'unmadığ lemıştır Bır gozetede Alı Hıkmı ezzmoğlu'nun Istanbul'dc gunu fotoğrafla gostenr uzerıne bır basın top'on pan Sukcn «Bu olayda Bakanımn kardeşmı hirn mesl soz konusu degild
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog