Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Modera ğ Fen MODERN FİZÎK 100 TL ÎV5ODEBN MATEMA.TİK 150 TL 1001 GENEL YETENEK 150 TL iKltap<;üardan Kşlmamıeşg Modern Eğitim Fen Dershanesi, Çırağan Cad 4345 Bejikta» adresinden ödemeli isteyinlz. Cumhuriyeı 55. Yıl, Sayv. 19159 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 29 Eylül 1978 Cuma Avrupo Konseyı Insan Haklan KOKIISVTÎ nu uirektöru Prof. Dr. Herlbert Golsong, AvruDO Konseyı ile İstanbul Borosu taratından ortckio^a düzenienen «Insan Haklan Uzerine Yu^arlak Mosa Toplantısı» nedeniyle Istanbul o geldı. Golsong istanbul'a geimeden once Atıra'ya uğradı ve burada bir KOllokyuma katıldı. Atına'dcki toplantıda bir konuşmo yo pan Fransız delegest Senatör Perıdıer'nm TurKiye'nin Kıbns ıle ilgili politikast uzerine eîeştirilennl ve görüşlerini sert bir dille yar.n taycn Golsong, önceki gün «Burada, resmi sıtotım'a, Fransız Senator'ün Turkıye aleyhn dekı sözlerint kınıyorum» dedı. Avrupo Konse yı insan Haklorı Direktörü Prof. Dr. Golsong sorularımızı yanıtladı ve bu orodo «Türkiyenin Avrupa'da calışan işçilerl insan haklan ocısından her zaman savunulmaya muhtaç aldukları bir gerçektir» dedı. fumurcak Sineması yanı Beşiktaş .613292602530 ^SSSSSSSSSSSSSSSS* MODERN FEN ÖĞRETİMİYLE HAZIRLAMA ÜNİVERSİTEYE j LİSESON SIHlFLfiR 7 EKİM BİTİREHLER 9 EKİM "AVRUPA'DA ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLERÎ İNSAN HAKLARI AÇISINDAN SAVUNULMAYA MUHTAÇ,, AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU DİREKTORÜ GOLSONG, TURKİYENİN, KİŞİLERİN KOMİSYONA BAŞVURMA HAKKINI TANIMASINI İSTEDI. Haberi 5. sayfada Emeklilere 8 ayrı çek yerine, 3 aylık dönemi kapsayan ve avansı da içeren bir çek verilecek ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Emeklı Sandığı 1979 yılından itiboren emeklilere yazılacak ceklerin üc ay onceden duzenlenerek bankalcra gonderileceğinl ve bir yılda 8 ayrı cek yenne sodece 3 aylık dönemi kapsayan ve ovansı da lceren tek cek verileceğıni bildirmlştir. Emekli Sondığı Genel Muduriuğün(Arkası Sa. 9. Su. 5 de) Demırel: l Ulke galeyan ıçinde, galeyan kötü idareye kaışi: Hükümet can çekışıyor,, • AP LİDERI BAUKESIR'DE «ÎÛRKİYE'DE HALK PARTİSİ'NİN ELINE GECMEYEN SADECE MUHALEFET KALM1ŞTIR» DEDİ. BİTÜS SENATÖRU KÂMRAN İNAN BUGUN AP GENEL BAŞKAN ADAYUĞINI AÇIKLAYACAK. Dün yayınlanan genelge uyarınca Ankara dışındaki belediyelerde yapılan ve «Bazı ölçü, yaptm ve y e r leşme hatalan» butunan yapılara ruhsat verilecek. Yeniden çatı katı yapılması yasağı kondu ve çatı katİannın tam kata dönüştürülmesi olanağı sağlandı. Dışişleri Bakam Ökçün: ABD banka kredilerinin işler hale getirilmesine karar verildi ANKARA Newyork'to bulunon Dışışlerı Bakanı Gundüz Ökçün. Birleşmiş MiHetler 33. dlönem calışmalarının yanı sıra, ceşitli ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmelerini sur dürmektedir. ökcün önceki (Arkası So. 9, Sü 1 de) ANKARA, (Cumhurlyet Bu ) Mılli Guvenlik Kurulu, 2 ekıra pazartesı gunu t o p l a n a r o k Turkıye'dek. ABD üsierı ıle ilgili «geçici slatu» konusunu goruşecek ve hukumete tavsiyelerde bulunacaktır. Mıllî Güvenhk Kurulunun pazartesı gunu 13.30'da başlayocak toplontısmın bir gun süreceğı, daha scnra konunun Bakanlar Kurulu'ndo ele alınacağı beUrMmektedır. rQ9U Mılli Guventık Kurulu >ıe Bokanlar Kurulu'ndo ABD uslerı ile ilgili «geçici statu» saptondıktan sonra, uc yıldır faalıyetlen durdurulmuş olan Türkıye'dekı ABD uslerının bazılonnın yeniden faa lıyeie gececeğı belırtılmektedır. Mıllî Guvenlik Kurulu'nda ve Bakanlar Kurulu'nda goruşülecek olan «geçîci statü»nün ABD ile üsler konusunda temet anlaşma Imzalanana kadar hangi üslerin faoliyetine ızin verilebileceği ve hangi koşullarda calışmalarına olanak tanınacoğı konulannda saptana(Arkosı So. 9, Sü. 7 de) Bazı Amerikan üslerinin geçici statüyle yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor • MİLÜ GÛVENÜK KURULU 2 EKİM PAZARTESI GÜNÜ TOPLANARAK ÜSLERLE İLGİLİ «GEÇİCİ STATÜ» KONUSUNU GÖRÜŞEREK HÜKÜMETE TAVSİYELERDE BULUNACAK Plana aykm yapılara koşııllıı af getirildi ANKARA, (Cumhuriy«t Bürosu) imar ve İskân Bakanı Anmet Karaaslan, imor yasalan no aykın olarafc yapılmış fakat kabulu mumkün olan hata ve kusurlonn bağışlonacağını ve bu yapılara ruhsat verileceğini ocıVlamıştır. Karaaslan Ankora Gozetectler Cemiyeti'nde duzenlediği basm toplantısındo Ankara Beledıyesı dışındaki belediyelerın imar yonetmelıklerme bır ek modde eklenerek catı katları sorununa da cözum getinldiğmi ve catı katlarının tam kat haline gelirilmesinin sağlandığmı bildirmiştir. Bokon, parlamentoya sunulmuş olan imar affı teklıflerinin maksadı aşacok şekılde samı genişlettiğine değinmış. «İmar planlarmda yeşll saha, otopork. meydan, ukul ve ka mu tesisleri lc<n oyrılon tüm alonlardo yapılan koçok yopı lann tomamı bu yoso tekllfterl ile meşrulaştırılmak lstenm«k tedir» demıştir. Karaaslan, bo kan\ık olarak böyle bir konuda af kavramına sığınılamaya cağmı bildirmiş. imar hatalan nı bağışlamo yolunda alınan korarı şöyle acıklamıştır: «Ancak, yurttoşlarımııın hak lı »ikayetlerin» neden olan ko nulardakl İmar hatalarını, bu \tın konulardan oyıkloyprok yuruaçiarımaa bağı^lamayı uy gun buWuk. Toplumun büyük bir keslı ni teşkll eden ve sayılan on1 lerl oşan yurttaşlarımuın b olcü, yapım ve yerleşme h lan nedeniyle ruhsat alaı dıklan tum yopılarından c yı cektiklerl sıkıntılorı son( direcek şekilde Ankara B diyesl dışındaki bütün bel (Arkosı Sa. 9, Sü. Habcrler 5. sayfada TGS Ankara Şubesi Cumhuriyet Gazetesmin satışmm engellenmesini kmadı ANKARA Turkıye Gozetecıler Sendikosı (TGS) Ankara Şubesi Vürütme Kurulu dün bir bildırl yayınloyarak, Cumhurıyet Gazetesinm satışmm bazı gruplarca engellenmesini kınamıştır. Bildiride, tBasın özgurluğüne ve halkın okuma özgurlüğüne el uzatanlarm bu horeketlerinden dolayı gercek devrlmcl otduklarıno inanmak güçtur» denllmiştir. TGS Ankaro Şubesi Yü'utma Kurulunun bildlrisl şöyledic. «Kendllerlnl solcu. sosyaUst olarak tanımlayan bazı gruplor Cumhuriyet Gazetesinin sotışını zorbalıkla engellemeye çatış(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) BANKA ŞUBELERİNDEN PARA TOPLAYAN BİR ARAÇ SOYULDU, I MİLYON 300 BİN LİRA ÇALINDl Cumhuriyet Haber Merkezi istanbul'da Akbank'ın şubelennden Merkez Bankası'na yatırılmak üzere para toplayan aracı, dün sılâhlı beş kişi torofmdon kaçınlorak. 1 mılyon 300 bın l'ıra calınmıştır. Soygun, dun saat 15 sıralarındo Akbonk'm Kadıköy Kuyubaşı Şubesi önünde gercekleştirilmiştır. Sılâhlı beş kişı, Akbank şubesi onunde pusuya yatarak, bankadon paratarı a! maya gelen orocı beklemevs başlamışlardır. Şubelerden pora toployan 34 YS 249 plakalı Renault marka arocm banka önune geldiğini gören soygunculor. iki gbrevliyi otodan indıkleri sırada etkisız hoie getırerek. araçla brilikte kaçmavı boşarmışlardır. Soyguncular, olay yerinden uzaklaşırken, havaya da ateş açmışlordır. Kacırılan oto icinde. Akbank'ın ceşitli şubelerinden Merkez Bankası'na yatırtlmok uzere toplanan 1 mılyon 300 bın lıro olduğu bildirilmiştır. Sılâhlı beş kışı. soygun sırasında, banko görevlüennden bırinin tabancosmı da almıştardır. Guvenlik kuvvetleri soygundon sonra Kadıköyde geniş bir operasyona gırışmışlerse de soyguncuları yakalayamamışlardır. Bu arado paraiann bulunduğu ağzı muhürtu torba Bağdat Caddesınde, Renault oto ise Göztepe SSK Hastanesı yakınındaki Gazı Ahmet Muhtar Paşa Sokakta bulunmuştur. (Arkası Sa. 9. Sü. 2 de) SOSYALİST ENTERNASYONAL CHP'NİN ÜYELİK BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ Kotta DAPONTE PARİS. (Cumhuriyet Bürosu) Sosyalist Enternasyonall Burosu dün sabah Porıs'teki Merıdıen Otelinde eski Alman Şanşölyesi Willy Brandfın başkanlığında yaptığı toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyelık icin yaptığı adorylık başvurusunu inceleyerek oybirtiğiyle kabul etmiştir. Sosyalist Enternasyonalin bu iki günlük toplantılarının ilk gunkü oturumunda gündeme alman CHFnin 8 eylül günlü resmi başvurusu görüşülürken, CHP adına Prof. Uğu kaptan katılmıştır. Toplantıdan sonra V görüştüğümüz CHP N Alacakaptan CHP'nir» sunun sosyalist entern 35 kasım 1978'teki gı la sevkinin hic bir itı cicn oybirlığl ile korarl (Arkası Sa. 9 Malatya'da 2 kişi daha öldürüldü • YEŞİLTEPE'DE ÖNCEKİ GECE ÖLDÜRÜLEN GENCİN CENAZESİNDE SAĞC1LAR KENTTE TERÖR YARATTI. AYNI SAATLERDE BİR DE DEVRİMCİ İŞCİ ÖLDÜRÜLDÜ. İSTANBUL'DA 3 GENCİN CENA2ESİ KALDIRILDI öğretmenin cenazelen dun kaldırılmıştır. Cumhuriyet Haber Merkezi Malatya yakınındaki Yeşılova kasabosında kurşunlanan bir kahvehanede bir öğrencinin ölmesinden sonra dün kentte sağcı gruplar tüm dükkanları kapotarak terör yaratmışlardır. Öğrencinin cenaze töreninin yapıldığı sootlerde bir başka semtte de bif devrırncı ışci kurşunlanarak öldurülmüştür. İstonbul Kasımpaşa'da gecen pazar günü yoralanan bir öğrenci kurtanlamayarak ölniuştür. Bu öğrenciyle birlikte, kurşunlama olaylarında ölen bir ortaokul öğrencisi ve bir Haberi 5. Sayfada «Hiç bir güç beş bin eczane sahibi eczacıyı yok sayamaz» Eczane Sahipleri Oerneği Başkanı Şafak Demircıoğivı ve Kamu Eczacıları Derneği Genel Sekreteri Tümay Doğuç ortak bir acıklama yaparak, lum Eczacılar Birliğl ve istanbul Eczacı Odasınm bugunkü kadroları nın yıllardır ne eczane sahibinin ne de kamu eczacısınıa sorunlanna eğllmediğinl belirtmişlerdlr. Ortak acıklamolarında Demlrcioğlu ve Doğuc şöyle demış(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Âmbargo, Falan... Senato'd; çoğunluk sağlanam Maden Tasarısı 3 ekime ANKARA, (Cumhu Cumhuriyet Sen kurulundo dün ge luk soğlanomayır ekim salı gününe CHP'li Başkan Hakkı Esatoğlu açılan oturumda yopılan yoklamı (Arkası î OLAYLAR1N ARDJND.\Kİ GERÇEK Abesle îştigal 1 da bir «yumuşama» nın kendisi ve partisi acısmdon tehlike tohumlannı do »çerdiği izleniminl vermektedir. Onun icindir kl, Türk siyasal yaşantısındo gerglnliğin tırmandınlorak ege men kılınması, cok portlll sısteme dönuk sokıncolorıno kar şm, Oemlrel ve yakm cevresinin işine gelmektedlr. •!„ «Qruo gitmesl, gozükebilmektedirler. Böyle bir beklentinln gerçekleşmesi halinde, bir taşlo iW kuş vurmo olanağma kavuşacaklorını umuyor olabilirler. Sıkıyönetimin, gerek hükümet lcinde ge rekse CHP grubunda ne gibi çatloklar yaratablleceğlnin hesabı lcindedirler. Ayrıca bir sı kıyönetim reilminln; henüz tam onlamıyla onayasal Işlerllk vc yonsıztığo kavuşturulamamış ki Gündemdeki Sorun : ORTAKPAZAR A P Genel Başkanı Süleyman Demlret'in Ecevit yönetimlne karşı iztediği mu halefet politlkosı, başlangıctan beri. bîr «gerilim strateıısi»nln yörüngesine oturtulmuş tur, iktidarla muhaiefet arasm do 1960'ların deyiştyle bir «bahar hovasn» esUrilmesin•• K,mniım dönemlerinin ge ERMENİ GİZLİ ORDUSU, ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ 7 BOMBA OLAYINI ÜSTLENDİ NEW YORK (ANKA) ~ New York'to yayınlanan hattalık «The Armenion Reporter» öergısinin son sayısmdo Ermeni Gizli Ordusunun Turkıye'deki bomba olaylorının kendılerince duzenlendığınl acıkloyan bir bıl dırısıne yer verılmiştır. Erment Gizll Ordusunun bıldırısinde, ağustos ayında Türkl ve'de oluşan sıviı ve oskerj he '•" ^noiık bombo olaylorı alktı, kalkıyor, hayır kalkmaz, kalksa mı lyt olur. kolkmasa mı. derken, Işte ambargo kalktı! Bu Başkan Carter, çok «lütufkâr» adam. Açıkça Türklye'ye göı kırptı. Şlmdl üçbucuk yıldır depolardo bekleyen silah»ar Türkiye'ye postatanacak... Türkiye'ye resmi kanallordan sllah ambargosu kondu omma, nedense teröristlere gönderilen otomatlk silahiara ambargo konmadı. Sınırlanmızdan silah sokup, kacakcılık yapanlar, bu arada, yollarını do buldular. zengin oldular. Amerikan Kongresl, TemsHcller Meclîsl, Beyaz Sorayı, şusu, bu yoldan yapılan silah tlcaretlne ambargo koyamaz. bunu blliyoruz. Ne blleyim ben. örneğln CİA bu işlere hic gözkulak olamaz mı?. Bu ambargosuz sitahları Türkiye'ye gönderen klm"?. Hadl, bunu blzim MİT btlemiyor. CİA da mı bilmez? Başkan Carter, Türklye'nin Kıbrıs konusundo lylnlyetli cabalar harcodığı kanısmo vardığı lcln. ombargoyu hemen kaldırıverdl. Üstelik lütufkâr Başkan, ambargonun kolkmasmın ABD ve NATO cıkarlarıno uygun bir karar olduğu kantsını da edlnmls... Bitler için n« büyük şeret... Uğraştık, dldlndik, sonundo Başkon Carter'lr, gözü »ı.m«»ı basardık. Mllletçe ne kador övünsek azdır. '*J> *« 9. Su. 7'de) K Üç bakan yurt dışın bulunuyoı ayında be daha gid< ANKARA, ayında hükün trafiğinin yo< lüşkilerle ilgil ğırlık kazana Su ando yur 3 bokondan kanın daha lerde Tüfk oğrenilmiştır • Dışışle
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog