Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet IsBu4ult27 409222 8316/kraıül32 44, Ekz*27O4 E g t t i mBeklemeliler ^ ren SEkim'de Uersanesı 517607 Beşiktaş Lisesonlar 20 55. Yıl; Sayı: 19458 Kunıcusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 28 Eylül 1978 Perşembe Yurttan çıkarılan öğrencilerden sınavı olanlar kalacak yer arıyor BAŞBAKAN İSTANBUL'DA BAS1N TOPLANT1SI DÜZENLEDİ «Anarşı can çekişmektedır. Can çekışme sırasında cok hırçın davranışlar ortaya çıkar. Koşeye sıkıştırıldıklarım anlayanlann hırçın* lıkları artmıştır.» «AP Genel Başkanı dünku konuşmasında uretimın düşeceğinı haber vermektedir, bazı sendıkacıların bellı kamu kuruluşlarında bu konuda özel çabalar gosterdıklerı bılınmektedır. Bu ıddia ıle, sözkonusu sendikacıların yürüttüğu bir tertibin kastedıldiği akla gelmektedır» Haberi 7. Sayfada Turk Tabipler Btriiğı salonunda geceleyen kız ogrenciler. Yurtlara kayıt tek merkezden yapılacak Kredi ve Yurtlor Kurumu MüdÜTİüğü'ne boğlı yurtlaro bundan boyle merkezl slstemls oğ'enci yerleştırıleceğı. oğrencılerın hoklarındo genış cnlomdo soruşturma yapılacoğı ve bırmcl smıf öğrencllerlne ön dığını» Ifade etmıştır. Erzurum' celık tomnacağt acıklanroıştır. un Kredı ve Yurtlor Kurumu Mü Genclık ve Spor Bakanı Çak duru. Mudür Yardımcısı ve yurt mur Ankora'do yaptığı acıkla memuru, bır grup soğcı oğrenmada, «Yurtların bellrtl goruş cının saldırısına uğroyarak tar lerin kalelerl olmaktan cıkorıl toklanmışlardır. KTÜ Pektorlu KARADENÎZ TEKNİK UNIVERSÎTESÎ REKTÖRLUĞU GÜZ SINAVLARINI ERTELEDİ ğü. boşaltma ışlemı neden yle guz donemı smavlarmı ertlemıştır. Ecevit: "Üsler yakında ele alınacak | «Demirelın hükümete yeter demcnın zamanı gelmiştir şeklindeki sözlennden yurttaşları sokaklara dökülmeye teşvik anlamı çıkarılabilir» | Başbakan kontrgerilla konusundaki yaymlar için «Bunlann açıklanması değil düzeltilmesıdır önemli olan. Belli devlet kurumlarındaki duzenlemelen kırıp dokmeden yapmaya ozen gösteriyoruz» dedı. Başbakan Bulent Ecevit Amerıkan ombarposunun kesın o icrak kalkması üzerıne dun Istanbui'da yaptığı basın toplan tısındo <Turk Amerikan ilışkılerınde yeni ve olumlu bır donemın başlamış olocağını umu \orum» demıştır. Ecevit ayrıco OTibargo nedeniyle calışmaları na ara verılmış olan ortak tesıslerden hangılerının hangı ko ANKARA. CANKA) .\fEYAK kesıntılerının, devlet memunyetınden aynlma koşuliarında gen odenmesıne olanak saglanacagı bıldı nlmektedır Bu konuda. Yet kı Kanunu na dayalı olarak yasa gucunde bır B&kanlar Kurulu kararnamesı hazırlanmıştır MEYAK kesıntalerı mevcut uygulamada, yalnızca ö» !um ya da emeklıhk koşullannda gen odenmektedır MEYAK kesıntılen 657 sayıiı Devlet Personel Yasası nın 190 ncı maddesıne gore, devlet memurlannın ayhk maaşlarının yuzde 5 ı oranında yapılmaktadır. Ancak, MEYAK'm kuruluş yasası çıkartümadığı ıçın. kesintılenn gen ödenmesı yal nızca olum ve emekhlık hal lennde olmaktadır. Yetkı Kanunu da. 657 sayıh Yasanın geçıcı 20'ncı maddesının degıştınlmesi içın Bakanlar (Arfcosı So. 9, Su. 6 da) Görevden ayrılan memurlar MEYAK kesintisini geri aiabilecek • KURULUS YASASI OLMADIGINDAN KESİNTILER HALEN OLUM VE EMEKLILIKLE AYRILMA DURUMUNDA GERİ ÖDENIYOR Haberi 5. Sayfada şullara bağiı olarak ç cağının 'kı uike oraoinon yokm da ele ahnacağmı acıklamıştır. Ecevıt'm ambargo konusunda yoptığı açıklama oynen şoyledır: «Baskan Carter'in Amerlkon Kongresinden gecen 197S Yılı Uluslararası Guvenlık Yardımı Yasosını Imzolomosı ve Turidye (Arkası Sa. 9, Su, 1 de Cumhuriyet okur ve dağıtıcılarına girişilen kaba kuvvet eylemlerine karşı önlemler alınıyor Cumhurlyet Haber Merfcezl Gazetemıze karşı Tum Devnmcl Genclık Derneklerf Federosyonu He yayın orgonı «Devnmcı Yol» torafından duzenlenen, tehdıt etme ve kaba kuvvet kullanmo şeklınde surdurulen gırışım dun de surmuştur. (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) İNSAN HAKLARI TOPLANTISI BAŞLADI • ACIŞ KONUŞMASIN! YAPAN IS TANBUL BAROSU BAŞKANI OR HAN APAYDIN AVRUPA'DA, TUR KIYE DE DAHIL 5 ULKE D1ŞINDA İNSAN HAKLARININ HUKUKI GU VENCEYE KAVUŞTURULDUGUNU SÖYLEDl • TOPLANTIYA BİR MESAJ GÖNDEREN BAŞBAKAN ECEVİT. EKONO MIK VE TOPLUMSAL HAKLAR BAKIMINDAN OLANAK EŞITLIGINiN GELIŞMESINE KATKIDA BULUNA CAK BIR TOPLANTININ ULKEMIZDE DUZENLENMESINI. SfcVINDlRICI OLARAK NITELEDİ Apaydın «İnsan Hoklan konuıu yuvarlak masa toplantısını açarken Müezzinoğlu: Dünya koşulları, ekonomilerini istikrara kavuşturmak için mücadele eden ülkelere güven vermiyor,, | Suudı Arabistan Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Yönetim Kurulu Uyeliğine seçıldı. rulunda temsıl edîlen ulkslerın sayısı da 21'e cıkmıştır. MÜEZZİNOĞLU Genel Kurulda dünyo koşullarmın. ekonomilerini İstikrara (Arfcası Sa. 9, Sü. 5 de) SENATO BUGÜN MADEN TASARISINI ELE ALACAK • AP, YETKİ YASASININ OYLAMASINDA USULSÜZLUK YAPILDIĞINI ÖNE SÜRDU îstanbul Barosu ile Avrupa Konseyı tarafından ortaklaşa duzenlenen 'insan Haklan Uzerine Yuvarlak Masa Toplantısi'nm ılk gununde bır konuşma yapan Avrupa Konseyi İnsan Haklan Dırektöru Prof Dr. Heribert Golsong 'Atına'da yapılan toplantıda Fransız delegesı Senatör Perıdıer'nın Kıbns nedemyle soyledıgı Turki\,e aleyhındekı sozlen burada resmı sıfatımla kımyorum* demıştır îstanbul Barosunun 100. A\rupa insan Haklan Sözleşmesımn 25 ve insan Hak ları Evrensel Bıldinsımn 30 vıldonumu nedeniyle Istanbul Barosu ve A\ rupa Kon seyı tarafından duzenlenen vuvarlak masa toplantısının açıhşını îstanbul Baro Baş kanı Av. Orhan Apaydın yapmıştır Apaydın Avrupa Konseyı uyesı devletlerde insan haklanmn sadece alılaksal degıl. hukukı yaptınm larla da güvenceye kavuşturuldugunu bebrtmış Avrupa Konseyınm bu yukumlu luklerı yerıno getırmeyen ulke yonetımlen ornegın Yunamstan dakı faşıst albaylar cuntasını Konsejden çekılme ye zorladıgını vurgulayarak 'Bugun Avrupa Konseyının (aşıst renmlerın yıkılmasm(Arkası Sa. 9, Su. 7 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu Butçe Plan Koausyonu'nda dun madenlerin dev let eliyle işletılmesıni ongoren yasa tasansı gorüşulerek kabul edılmıştır. Tasan (Arkası So. 9, Su. 2 de) İSTANBUL VE MALATYA'DA 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Gündemdeki Sorun: ORTAKPAZAR Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL • AET'YE VERILECEK ÖNERI PAKETININ ANKARADA HA2IRLANDIĞI SU GÜNLERDE SORUNA IŞIK TUTAN BIR YAZI DİZISİ. ANKARADA BİR KAHVEYE KİMLIĞİ BİÜNMEYEN KİŞİLERCE YAYUM ATEŞİ ACILDI. 7 KİŞİ YARALAN01. ULKUCULERE SILAH SAĞLAYAN 5 KİŞİ TUTUKLANDl. VVASHİNGTON Dunya Bonkası Uluslararası Paro Fonunun Ortak Genel Kurukındo konuşan Malıye Bakanı Zıya Müezzinoğlu, sanayıleşmış ulkelerın, gelışmekte olan uikelere yaptığı yardımlorın yetersız olduğunu söylemıştır. SUUDİ ARABİSTAN Bu arada Uluslorarası Para Fonunun en buyük mali dsstekleyıcılerınden bıri olan Suudı Arabistan, Fon Yönetim Kurulu uyeliğine secılmiştır. Suudı Arabistan, dünyamn en zengın ulkelerinın yanı sıra Fon Yonetlm Kurulunda daıml uyelık statüsu kazonmîştır. Bu uyelıkten sonra. Fon Yonetım Ku Parlamento Kulisinden Demirel: "Diyalog diye bir şey çıkarttılar, reçete gibi bir şey oldu , , Deniz SOM BALIKESİR AP Genel Başkanı Suleyman Demirel hu kumet ıle dıyalog konusundak, bır soruya verdiği yanıtta, «Diyalog dlye bir şey çıkarttılar. Reçete gıbı bir şey oldu o neyse. Kim kimınle birarayo ge lecek, ki.r, kime diyecek gel birarayo gelelim» yanıtını verdı AP Genel Başkanı partısının Canakkale II Kongresıne katıl dıktan sonra Balıkesır'e geçtı. Demıreı Ezıne. Ayvacık. Edremıt, Havran ve Ivrındı'ye uğra(Arkası Sa. 9, Su. 5 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU AP engelleme ekipleri Senato'da da başarısız idi.. 7. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ Kime Hizmet ? Haberi 5. sayfada İzmit eski Belediye Başkanı Erol Köse CHP'den ihraç edildi İZMİT, (Cumhuriv«t) Izmıt eskı Belediye Başkanı Eroi Kose, II Dısıplın Kurulu tarafından CHP'den ıhrac edılmıştır. II Dısıplın Kurulu Başkanı Yusuf Kenan Kucuk ve uyelerden Nurettın Karoaslan, Hakkı Peker, Salıh Akar. ve Husevın Alyuz'un ımzaları bulunan t4 temmuz 1978 tarıhlı ıhrac kararına sebep olarak Kose'nın yandaşlarıyla bırlıkte Kocaelı'de partısı aleyhıne çolıştığı. tutum ve davranışlarının CHP'nın ılkelerıne ters duştuğu gosterılmıştır (Arkası Sa. 9, Su. 6 da) Yarın CUMHURİYET'te Carter'in, Vance'a ambargonun kalkması için verdiği muhtıra açıklandı ANKARA Amenko Bırleşık Devletlerı Başkanı Jımmy Carter'in oncekı gun yururluğe gıren dış yardım yasasında kendısıne venlen yetkıyı kullanarak, Turkıye ye uygulanan sılah ambargosunun koldırılmasını ongoren yasa değışıklığını uygulamas, ıcm ABD Dışışleri Bakanı Cyrus Vance'a verdı(Arkası Sa. 9. Su. 3 de) GERÇEK merlkon sllah ombargosu dbrt yıla yakın surdurüldukten sonro kaldırıldı. Bu içlemin gercekleşmesl icin ABD Kongreslnin bildirlmde bulunması beklenryor. Ne tfar kl cambargo kaldtnleiı» derfcen suregelen koşullan unutmamak gerekir Bundan öncekl gıbl bundan sonro do Türktye'ye verllecek silahlor ylne amborgoludur ve belirii omaclar cercevesinde kullanılmak uzere olınabllecekttr. Bu temel koşulun yanısıro Kıbns a tllşkin Türk politikasının Amerikon Kongreslnin isteklerin» Üslerin Açılınası ? uygun blcimd» yürütülmest de Iklncl bir ambargo olarak benlmsenmişlir. Bu koşulun uygulamadakl izleylcisl Başkan Carter'dır. ABD Cumhurbaşkonı, bu konudo Kongreye karşı sorumludur. Ayrıca VVashlngton, amborgo nun koldınlmasıylo birllkte Turkıye'dekl Amerikan uslerinın «derhal» oçılmasını istemektedlr. Oyso üslerin hemen oçılması bukuksal acıdan olanoksız glbldir. Bununlo, biritkte Turk hukümetlnln bif cgecıcl stctü» ile bazı üslerin rvedilikle acılmasını benlmsedlği Başbakan Bulent Ecevit'in son kor.uşmosından anlaşılmaktadır. cUslerın hemen acılması» koşulunun da otekl koşullarla oirlikte ambargonun kaldırılması lcın one surülüp surulmediğinl kesinlikle soptamok olosı değitdlr. Ancak olayların gelişiminden, UVashington'un hem Ankara'nın Kıbrıs'o donük politikasmı biclmlendirmek hem de Türkiye'dekl Amerikan uslerlnin hemen açılmasını sağlamak bakımmdan ön koşultort Turk hukumetine kabul ettlrtfığı sez.lrrektedır. •*•*• (Arkası Sa 9, Sü. 3 de) A Sükan: «ABD ile iiişkilerde yeni bir devir açıldı» ANKARA Başbakan Yan dımcısı Faruk Sükan, ombargonun kaldırılmasıyla ılgılı olarak dun verdiği demecte, «Ambargo kaldırıldıktan sonro bugunden itibaren ABD ile olan (Arkası Sa 9, Su. 4 de) m aşıst teror odaklarıyla uğraşırken, başımıza bir de l ı bu cıkti: «Devrımci Yol» adlı dergı, Cumhuriyet ga• zeteslni «boykot» eltlğini açıklarken, bu boykoto eylemlı olarak karışan bazı devrimci gençler de, gazete bayilerıni tehdide kadar varan zorbalıklara gırıştiler. Ne diyelim? •Delıkanlı sosyallzmi.» Evet, «delıkanlı sosyalizmi». Giriştıgı eylemin onunu, arkasını hesaplamayan, kitlelerden, hele hele, savunucusu olduğunu soylediği Işçi sınıfından busbutun kopuk, yorarsız gosteriler.. «Klme karşısın? Kımden yanasın? Kimlerle dostsun? KUnlere duşmansın?» Cumhuriyet gazetesı sattırmamak icm kaba kuvvete başvuran delikanlılar, ofke selı Içinde, bu gibi soruları yanıtlama olanoğı aramışlar mıdır, dersınız? Yok, ne gezer .. Sağcı gençlik, Turkeş ıle iyice butunleşmiş, MHP İle «Ulkucü gencler» arasında, en azından «ideolojik bırlık» doğmuştur. «Akıncılar» dersenız, onlar da kendılerine MSP'nin doksandokuzluk tesbihi içinde bir yer bulup, oturmuşlardır. , Ya solcu gençlik? Ya sosyolist gençler? Sosyalist egilimlı gencler, coğunlukla sosyolist portılerin değil. dergılerın cevreslnde kenetleniyor. kumelenlyorlar, Bunlara, «fraksiyon» diyoruz. Bunlann herbiri, ayrı havada. Işlerl, guçleri birbirierlyle uğraşrnak. Revizyonist, haln, donek . (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Lise son sınıf öğrencilerinin tek ders sınavı öne alındı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel, Meslekı ve Teknık Lıselerın son sınıf oğrencılerı ıcm 11 ekım 1978 carşomba gunü yapılacak tek ders sınovı 4 eKim 1978 tarıhıne alınm ş tl' Yorgancıoğlu. «Genel Başkanların hizmet süresi sınırlandırılmalı» İZMİR AP lzmır İl Başkanı Hayrettın Yolgancıoğlu. Partı Genel Başkanlarınm gorev surelerının sınırlandınlması gerektığını soylemış, «Örne gin, bir Genel Başkan 2 dönem işbaşında kaldıktan sonra secime girmemelidlr» demıştır. AP'n'n 30 ekımde yapılacak olan Umır I1 Kongresınde tekrar adoy olacağını belirten Yorgcncıoglu, dun duzenledığı (Arkası Sa. 9, Su. 3'de) MIII Eğıtım Bakunlığı Basın fArkosı So. 9. Su. 4de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog