Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

YF rl'jklM.LIU vc ÖCRrNClLERt İNGIU2CE UıZDONEMl KAYITL\R!N\ CumhuriyeC 55. Yıl; Sayı: 19457 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 K u m | 27 Eylül 1978 Çajşamha lilanbul Haber Servisl Vefa Li8esı Mudur Başyardımcısı Mustofa Kurt'un oldurulme slnden sonra polısce yopılan arama ve operosyonlarda, Ulku Ocakları eski Başkonı Musta fa Verkaya'nın kardeşi Mehmet Verkayo ve ıki arkadaşı kaldıklan evde, çok yuksek et kıll patlayıcı maddelerle yakalonmışlardır. Vefa Lısesı Mudur Başyardımcısı Muslafa Kurt un on rekı gün susturucu takıldığı blldırılen blr silahlo oldurulmesınden sonra polıs. Fatıh ve cevresınde genış coplı operasyonlaro gırışmı^tır Aramalar sırasında. Ulku Ocakları eski Başkanı Mustafa Verkaya'nın kardeşi Mehmet Verkaya ile bırlıkte kaldığı Hoydar Buyukçıngıl ve Mustafa Devecı odlarındokı ulkuculer, tahrip gucu cok yuksek patlayıc, maddelerle vakalanmışlardır Mehmet Verkaya Haydar Buyukcmgıl ve Mustafa Devecı nln kaldıklan evde tahrip gu cu cok yuksek 3 bombo, buyuk demlr cubuklarla yapılmış (Arkası Sa. 9, Su 1 de) yıldız dersanesi hımurcak Sineması yanı Beşiktaş .613292602530 MODERN FEN ÖĞRETİMİYLE ÜSESON SINIFLftR 2 5 EYLÜL ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA BİTİRENLER 2EKİM Ülkü Ocakları eski başkanının kardeşi tahrip gücü çok yüksek patlayıcı maddelerle yakalandı MUSTAFA VERKAYA'NIN KARDEŞİ MEHMET VERKAYA VE IKI ARKADAŞl, VEFA LİSESI MUDÜR BAŞYARDIMCISININ ÖLDURULMESİ UZERINE FATİH CEVRESINDE GİRİŞİLEN BUYUK ARAMA SIRASINDA ELE GECI RILDİLER. Memur maaşında 1050 lira ile I460 lira arasında net artış öngörülüyor | Istanbul'a gelerek Cumhurbaşkanını ziyaret eden Başbakan Bülent Ecevit, göstergelerin yenıden düzenlenmesinin, memur vc emek lilere verilmesi düşünülen zamdarı ayrı olacağım söyledı.. lınde, gdstergelerdekl değişlklıkler ele gecen net para ortışını 2 bln lira II» 1 500 ara(Arkası 8a. 9, Su. 6 da) ANKARA, (ANKA) Maliye Bakanlıöı Gellrler ve Butce Genel Müdurlüklerlnde yapılon calışmalaro gore. gosterge tab losundakl değlşlkllkle devlet m«mjrlarının elina geçen net paranın 1.050 lira Ite 1.460 lira arasında artacağı sonucuno varılmıştır. 1 460 lıralık en duşük artıştan yararlanacok memurlar Ise yedıncl derecenln üzerlnde maaş alanlardır. Maliye Bakanlığındakl calışmoya gore. halen 14 olan katsayının da 1979 mall yılı butcesınde 16'ya cıkartılması ha SENATO DA YETKI TASARISINI KABUL ETTİ ANKARA, (Cumhurlyet Buroiu) Cumhurıyet Senatosu dun toplanarak 6 saat suren goruşmelerden sonra sovurganlığın onlenme8ine illşkln Yasa TasarıBi'nı Mecllsten geldiğl bıcımde benımsemıştlr. Kesın leşen Yasa Tasarısı Cumhurbaşkanının onayındon sonra Resmı Gazetede yayınlanarak yururluğe glrecektır. Tasarı aç\k oylama ya katılan 94 uye tarafından kabul edllmlş. AP. MSP ve MHP'lıler oylamada bulunmamıştır Senatodakl göruşmelerde AP'lller tasarıyı engellemek içm her madde uzerınde onerge vermlşler ve ıkl kez de yoklama Istemınde bulunmuşlardır Ancak yoklamalarda, yeterll coğunluğun olduğıı saptandığından gorusmeler aralık sır surdurulmuştur öte yandan Maden Tasarısı dn llgıll Senato Komlv (Arkası Sa. 9. 6ü. 4 dt) Malatya'da önceki gün yaralanan TÖBDER üyesi öğretmenle, 10 gün önce kurşunlanan liseli bir genç tedavi edildikleri hastanede öldüler. Gazetemıze karşı gırışilen kaba kuvvete dayalı okutmama kampanyası bazı illerde dün de sürdürüldü CHP GENÇLIK KOLLARI MERKEZ KURUL BAŞKANI VE TEP IZMIR IL BAŞKANI BASKIYI KINADI. OEVGENC GENEL SEKRETERİ OLAYLA ILGİLERİ OLMADIĞINI EYLEMİ TUM • OEV GENC'IN MİLİTANLARININ YAPTIĞINI AÇIKLADI Cumhuriyet'e yönelen baskı girişimlerini sert biçimde kınayan basın kuruluşları Başbakanlığa ve îçişleri Bakanlığına başvurdu • TGS NIN BILDIRISINDE «HANGI DÜŞUNCE İLE OLURSA OLSUN. BİR ÜAZETENIN SATIŞINA KARŞI CIKMAK. ÖZGURLUKLERE KARŞI ÇIKMAKIA EŞ ANLAMLIDIR» DENILEPEK ENGELLEMECILER ÖZGURLUKLER KONUSUNDASAGLIKLI DUŞUNMEVE ÇAĞIRILIYOR. Istanbul'da bir ortaokul öğrencisi silahla öldürüldü Haberi 4. Sayfada Malatya'do önceki gun kurşunlanarak ağır yaralanan TÖBDER uye6l ilkokul oğrefme nl Hasan Cınar kurtarılamo yarak olmuştur Bu haberi. ba • ı tahrıkcıler, bir sure once poketlı bombo olayında ölen Homıt Fendoğlu'nun kardeşi iblahlm Fendofilu'nun vurulduğu şekllnde yayarak olay çıkartmak Istemışse de hoporlor den yapılon yayın üzerıne durum onlenmiştlr Malatyo'da bu lunan 10 gun önce tabancay la ağır yaralanan TBP Genclık, Kolları Esk> Başkanı ve lıso öğrencıSı Şınasl Serdorofllu da tedavi edildığl hastanede olmuştur. Malatya'da »on günlerde meydano gelen olaylardo coğunluğu davrlmci olon 6 kışı oldürulmüştür. Istanbui Okmeydonı'nda dun bir ortaokul oğrencisl, 2 komando torafından kurşunlanmıştır Ankora ve Istanbul'do son 84 saat lclnd» meydano gelen tllâhlı «a'dırı olaylarındo 5 klşı yaralanmış, Ikl Işyerıne patlayıcı madde atılmıştır. Adana'da öldurülen devrlmcl öğrencl Mustafa Ertan dün Lefkoşe'de törenle toprağa verllımlatlr. Istanbul'da oldurulsn Vefa Lısesl Mudur Yardımcısı Haberi 4. Sayfada Mustafa Kurt do dün törenle toprağa verllmlştır. Izmir Buca'da blr Inşaata bı rakılan patlayıcı madde, 3 Işcının yaralanmasına neden ol muştur. Haberi 5. sayfada 1 ı YURTKUR'a bağlı yurtlar boşaltıldı EGE UNIVERSITESI'NIN İSTEĞI UZERİNE İZMİR'DE BOŞALTMA IŞLEMI 6 EKIM'E ERTELENDI ISTANBUL'DA YER BULAMAYAN KIZ OĞRENCILER TABIPLER ODASINDA KONUK EDILDI ANKARA'DA ULKUCULER KALDIK LARI YURTLAROA BİR SURE DlRENİŞ YAPTI. Kredı ve Yurtlar Kuıumu'nun Umır dışındakı tum yurtları dun yeni duzenleme nede nıyle tamamen boçattılmıştır Izmır'dekı yurtların binavların bltırılmebi ve Ege Unıversıte sınin ısteğı u^orıno boşoltma ı^lemının 6 ekıme kadar ertolendığı bıldırılmıştır Istanbul'da kuruma bağlı 3'u kız A oğrenci yurdu boşaltılmış, acıkta kalan kız ogrencıler Tablpler Odası bınasında konuk edılmışlerdır Bu arada kara ra yonelık tepkıler dun de surmuş. yenı yonel melığın ıptalı ve Kredı Yurtlar Kurumu'na baglı Yurtların Universıtelere bağlı ozerk kurumlar halıne getlrllmesı ı&tenmıştır Başbakan Bulenı Ecevit Istanbul'da yaptığı acıklamada, boşall ma ışlemının kısa surede bazı zorluklaro yol açacağını ancak, bunun zorunlu olduğunu sa vunmuştur Ankara'do Yıldırım Beyazıt ile Sıte oğrenci yurdundakı ulkucu oğrencilerın boşaltma ışleml sırasında dırenerek gucluk cıkar (Arkası Sa. 9. Sıi. 7 de) Ipliğe ambargo uygulayan Ingiltere'ye misilleme yapılması ilke olarak benimsendi ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) Turklye'den pomuk ıplıgı alımma AET'nln onayıyla ambargo uygulayan Ingıltere've kar $ı misilleme uygulanması Oışişlerl Bakanlığınca «İlke» olarak benlmsenmiştır. AET nez dındeki Turkıye'nın Doım! TemBllcillğl Ankara'yo bıldlrdlğl go (Arkası Sa. 9. Su. 4de) TRAKYA GEZİSİNİ TAMAMLAYAN DEMİREL: "AHALİ BURUK, AHALİ YANGIN.. DEDİ u 1 Edirne'de sabah namazını kıldırmak isteyen Demırel, ımamın gelmesı üzerıne bu girişiminden vazgeçti. Deniz SOM ÇANAKKALE, AP Genel Başkanı Demırel, Trakya gezısınl Çanokkale mıtlngıyle tamamladı Oemirel. 77 yerel secımlerlnde buyuk oranda oy yıtırd'klerı Trokya'dan bu ke2 hoşnut ayrıldı ve halkın llgıslnl başvuracok yer bulomoyanlarin kendisıne hu<um«tl şıkâyete gelmesı şsklınde degerlendırdı Gençllk ve Spor Bakanlığınca olınon boşaltmo kororı uyormco yurtların boşaltılmosıno başlandı. Çemberllta» Kız öğrencl Yurdunda kalan oğrencller dun yurttan çıkarlarken. (Fotoğraf • All ALAKUŞ) Demırel, dun Kırcasalıh, Yenıkoy Uzunköpru, Keşan, Gelıbolu, Eceobat ve Canakkale mıtınginde yaptığı konuşmalar la ki6a zamanda hukumetın gı deceğl konusundakı görüşlerlnl yıneledı. Hukumetın gldeceğınl soyte(Arkası Sa. 9, Su, 5 de) Savurganlığa karşı ilk önlemler Başbakaniıkta alınmağa başlandı ANKARA Savurganlığı on leme konusunda ilk uygulamaya Başbakanlık'da başlanmıştır Bu amacla, Başbakanlık'takı uc musteşar yardımcısının ozel makam otomobılterı hızmetten alınmış, kendilerıne ortak ku'lanabıleceklerı tek bir otomobıl verılmlştır (Arkası Sa 9 Su. 4de) I J DİYARBAKIR PİRİNÇLİK AMERİKAN USSÜNDE 140İŞÇİ ZEHİRLENDİ • ATHERTON ANİ OLARAK ANKARA'YA GELDİ • ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETER VEKİLİ YİĞİT İLE YAPTIĞI 3 3AATLİK GÖRÜŞMEDE, tCAMP DAVİD ANLAŞMASl KONUSUNDA BİLGİ VERDİĞİ» BİLDIRİLDİ.. ANKARA, (Cumhurlyet Buro»u) ABD Dışlşlerl Bakan Yardımcılorındon Buyukelçı Atherton, dun ânl olarak Ankara'ya gelmış, Dışışlerl Bakanlığı Genel Sekreter Vekllı Buyukelcl özde(Arkası Sa. 9, Sü. 3 d«) Parlamento Kulisinden OLAYLAR1N ARDINDAKt GÖZLEM UĞUR MUMCU GERÇEK Ambargo' dan Sonra Üsler lanan demeclnde bulmak olasıdır. NATO Ouney Avrupa Mutt«flk Kuvvetler Başkomutanı Amlral Harold Shear. Napoll'de kendlslnl zlyartt eden Turk gazetecllerlne, ambargonun Koldırılmasından sonra Tıirklye'dekl Amerikan üslerlnln mutlaka açılması gerektlğlnl soylemlştir. «Uslerın kapalı olması blzlm ıstlhbarat calışmalanmızı büyük oicüde aksatmıştır» dlyen Amlral Shear, guncel olanı do şoyle sıralamıştır. «önemlı olan ambargonun koldırılmasıydı. Şimdl sıro üsler ve Kıbrıs sorunlarının cözumüne geldi.> NATO Komutanının sözlerlnde carpıcı blr acıklık vordır. Ambarge İle u»lerln, ambargo İle Kıbrıs sorununun lclcellğlnl yolın blr dllle Ifade ederken, lAmerlkan ussu NATO ussu» glbl ayrımların blr bakıma yapaylığını da ortaya koymuştur. Üslerin mutlaka açılması yolundakl NATO Komutanının goruşunü Beyaz Saray yönetlcılerinln de paylaştıkları bllinlyor. Ancak şlmdlllk blllnmeyen uslerln. ne glbl blr zomanlomo icinde, nasıl blr düz*nlemey« tabl tutulocaklarıdır. Ankora'dan gelen naberler* göra Washlngton, ambargonun kolkmotı merikan sllah ambargosunun kaldırılmasını da Içeren ABD Dış Yardım Yasası Başkan Carter tarafından dun onaylanmıştır. Ambargonun resmen kalkması lcin Başkan'ın ABD Kongresl'ne blldlrlmde bulunması g«reklyor. Ecevit yonetimlnin bu gunlerde bekledlğl Kıbrıs'a İllşkln bu blldlrimle blrllkte, Turk . Amerikan lllşkllerlnde yenl blr aşamaya geclleceğl •oyleneblllr. A Carter, ambargoyu kaldıran yasayı onayladı VVASHİNGTON ABD'nln Tür kıyBye uyguladığı sılah ambargosunun kaldırılması hukmunu de taşıyan 1979 Malı Yılı Dış Guvenlık Yardımlan Yasası Baş kan Carter tarafından onoylanmıştır. 1 ekımdo yururluğe gırecek olan Yasa, Başkan'a ambargoyu kaldırma yetklsl tanımaktodır. Ancok, Başkanın ambargoyu kaldırma kararı alırken Turkıye'nın Kıbrıs sorununun cozumu yonunde lyl nıyetle çaba horcadığını ve Turkıye tle askerî alando tam bir ışbırlığının yenıden kurulmasının ABD ve NATO ittıfakımn yararına ol riugunu Kongre'ye kanıtlaması gerekmektedlr. , Doğu ve GüneyDoğu... KUÜSLERDE AP KONGRESİ KONUSULUYOR Engin KARADENİZ ANKARA AP kongresıne ceyrek kalo. orguttekl karışıklık lar ustalıkla örtbas edıllyor An kara II örgütu de cıban başı . Flkrl Pehlıvanlı Islıfarını henuz gerl olmadı, oma Ankara mlllet veklllnın Istıfa dılekcesl dn Meclıs Başkanlığı'na ulaşmadı, Pahlıvanlı belkl kongreyl beklıyordur. Pehllvanlı olayı kulıste konuşuluyordu. AP Ankara'do onseclm yerlne merkez yoklamosı yaptırmıştı, Kırıkkale'de Pehlıvanlı orgüte yarı yarıyo egemendı. Istlfasından sonra şoyle konuştuğu söylenlyordu «Merkez yoklamasıno, okus fokuslara paydos edllsln artık..i Demirel, Pehlıvanlı'yı cağırmıştı tBak Flkrl. duzeltlrlı bunlo(Arkası 8a. 9, Su 1 de) DİYARBAKIR, (Cumhurlyet) Pırınclık Amerikan ussunde ca lışan 140 Turk Işçısı, suya aşırı mıktarda klor atılması yuzun den zehirlenmiş ve hastaneys kaldırılmıştır. Zehirlenen Işcllere ışverenın yordırncı olmamosı nedenlyle Işcllerın Ikl gün (Arkası Sa. 9, Sü 1 de) Bu aşama ne glbl unsurları lcerecektlr? Bu sorunun karşılığına İllşkln Ipuçlarını blr NATO komutanıBin önceki gün basında yayın • •* (Arkası Sa. 9, 80. 3 de) •• cevlt hukumetl Iktldara geldlğl gündcn bu yana. W gizll blr planın Islerllğ» konması lcln oyunlar oyna™ nıyor. zorlamalor yopılıyor. Boyle blr plonın voroldugunu anlamamak lcin sağır ve kor olmak gereklrl Önce şu noktayı saptayalım: teröristlerln ellerlnde azımsanmayacak sayıda sllAh var. Ve bu sllâhlor, bizım tKırıkkale» yapısı yerll tabancolor da değll.. Coğunlukla Fronsız yapısı otomatlk tabancalaı yakalanıyor. Sadece ele gecen sllöhlarm satış flyatlarım heıaplarsanız. bu lşl»rln arkasında sllöho oluk glbl paro akıtan blrtakım karanlık güclerln varlığını kestlrmek hlc de guc olmaz. Klm alıyor bu sllâhları? Klmdsn alınıyor bu tlldhlor ve teröristlerln ellne ne yotla geclyor?. Bunları klm bllecek? Boşta MİT olmok uzere. dsvletin giıvenltk kuvvetlerl.. (Arkosı So. 9, Sâ. 7de) TÜRKİYE GAZETE SAHİPLERİ SENDİKASI AÇIKLAMA YAPTI Turkiye Gazete Sahiplert Sendikası Yonetlm Kurulu. bir sure önce bazı gazetelerde Istanbul Gazete Sa~ hıpleri Sendıkasının BildırU »ı» ba^lığı altında yayınlanan fakat Türkiyg Gazete Sahıolen Sendikası» lmzasını taşıvan bıldlriyle llglli olarak blr duyuru yayınlamıştır Duyuru şöyledır' 'Sendıkamıza üye olma(Arkosı Sa 9, Sü. 8'ds)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog