Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Modera MODERNFİZÎK 100 TL MODERN MATEMATİK 150 TL 1001 GEN'EL YETTNBK laU TL Modern Efcitim Fen Dershaneal. Çırağsn Ctd 4345 BeflktM »dresinden ödemell isteyiniz. Cumhuriyel 55. Yıl. Savv. 19456 Kurucusu: YUNUS NADt 300 Kuruş 26 Eylül 1978 Salı VEFA LİSES1 MUDUR BAŞYARDIMCISI MUSTAFA KURT, EVİNDEN ORTAÇIKTIKTAN SONRA SOKAK TABANCA İLE OLDURULDU. SINDA SUSTURUCU TAKILMIŞ BIR ILTEK Beklemeliler.23EKİM ... Liseson. 7EKİM H j } » •! • torjiKor koı î T«l U t l ' l 12Î420 •» • unıversiteye hazırltkta IZMIR DERSANELERİ Deniz ve kıyıların korunması için 30 bölgede sınırlama kararı alındı Bakanlar Kurulu'nun karan ile kıyılann gelişv güzel doldurulmat>mm, denizlerın kirletilmesinin önlenmesi amaçlanıyor. ANKARA, (Cumhuriyet Burocu) Bakonlor Kurulu kıyıların doldurulması ve deruztenn kırletslmesıne engel olmok ama cıyto bozı kıyı şerıtlerıni «sınır landınlmış alan» olorok ilon et mışttr Bokanlor Kurulunun dünkO Resmı Ga7elede yoyınlonon ka rarnomesıne qore ozellıkle ülkeyi cevreleyen denızlerın k\yılonnı 30 bölgede ıcine alan ve harıta ıle soptanan kıyılar «sınırlandırılmış alon» otorok saptanmıstır. Bu alonlarda kıyı lann plansız ve programsız bır blcımde doldurulorak trafığın aksaması, lımanlonn gemşlığıne, denızlerın sıvı ve katı artıklarla ktrletılerek denız ürîınlenne ve cevre sağlığına zarar verılmesıne engel olunmosı ongorulmuştur Sınırlandırılmış a(ArVosı Sa. 9, Sü. 4'dt) 4 ilde 6 kişi daha öldürüldü DEVGENÇ'İN YAYIN ORGA NI DEVRIMCİ YOL'UN MİLITANLARI ANKARA İZMİR VE KARS'TA GAZETEMİZİN SATILMASINI VE OKUNMASINI KABA KUVVETLE ENGELLEMEK İSTEDÎLER. Yüksek Öğrerüm Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtları bugün 17'ye kadar tamamen boşaltılacak Bir bankamn Mercan Şubesi ve İETT Kadıköy Şubesi soyuldu. Sılahlı kişiler toplam 1 mılyon 589 bin lira alarak kaçtı Haberler 5. Sayfada Klmligi billnmeyen bir kişi taratından, sırtındon tek kurşun Ile vurulan Vefo U«esl Mudür Boşyordımcısı Mustafa Kurt .. Dun saboh tek kurşunla oldurulen dev rimcı oğretmen Mustafa Kurt'un eşı ve annesi, ocı haberden sonra bitkin holde... (Fotoğraf: Ali Alakuş) Ökçün ABD'ye gıttı; ambargonun kalkmasma ilişkin Carter'ın açıklaması bekleniyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışışlert Bakam Gunduz Okcun başkanlığında bır Türk heyeti Bırieşmış Mılletier Genel Kurulunun 33. toplantısıno katılmak üzere dun New York'o gıtmıştır Heyette Dışışleri Bakanlığı Gerıel Sekreterı Elekdoğ. Yuksek Danışmon llter Turkmen. Kıbrıs Yunanıston Işlerı Genel Mudüru Bedrettm Tunoboş. cok (Arkası So. 9. Su. 7 de) Yetki Tasarısı bugün Senato'da ele alınacak, Maden Yasasını görüşecek komisyon saptanamadı • CHP GRUP BAŞKANVEKILİ UYSAL', MECÜSİN KASIMOA ELE ALACAĞI YASALAR PAKETİNI ACIKLADI. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yetkı Yasası Tasansı Cumhuriyet Senatosunun bugunku bırlesimınde ele alınacaktır Cumhuriyet Senotosu Butçe ve Plon Komısyonu Başkanı CHP Trobzon Senotoru Hasan Guven, komtsyonun bu yoldakı hazırlıklarını tamamladığını soylemış, «Yasoyı gelen kâğıtlor arasındo Genel Kurula Indırerek hemen gundeme alıp goruşmey» başlayacaiız» demışttr KOMİSYON TOPLANAMADI Ote yandan Cumhuriyet Senatosu Malı ve Iktısadı Işler Komısyonu dun toplanomcmıjtır Madanlerın devlet el'yıe ışletılmesını ongören yoso tasarısı uzerıncio calışma yapacok çe^unluk »oqlanomadı v« Komisyoftumuz toplonamadıı demtştır. Komısyon bugün soot 10 da Komisyon Boşkant CHP Sıırt yenıden toplantıyo coğırılmışSenotoru Sureyya Oner, AP' tır Motı ve Iktısadı Işler Koden S'tkt Yırcalı, Gurhan Tıt mısyonu coğunluk sağlanır da rck. Boha Akçıt. Munır Daldol. bugun toplanırso madenlerın Osman Nun Conpoloî. Tohsın devlet elıyls ışletılmesını öngoTurkay ve Macıt Zeren ıle CG? ren yasa tasarısını goruşmeye den Fent Melen'ın katılmodık(Arkası Sa. 9, Su. 8'd») larını bıldırmış, «Bu nedenle olon Komısvonun dunkü lortısma AP'lı ve CGP'lı katılmamıştır. top BAKANLAR KURULU ZEYTİNYAĞ! TABAN FİYATINI 3 0 LİRA OLARAK SAPTADI BAKANLAR KURULUNUN DUN 3 SAAT SUREN TOPLANTISINDAN SONRA, BİR ACIKLAMA YAPAN ECEVİT, GÖSTERGELERI DEGIŞTIRME OLANAĞI SAĞLADIĞI İCİN KAMU GÖREVLİLER1NE İLİŞKİN KARARNAMELERLE İLGİLİ HAZIRLIKLARI DEĞERLENOİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bakanlar Kurulu, dun gece Zeytınyağ taban tıyatını 30 lıra olcrak saptamıştır Bakanlar Kurulu, böylece bu yıl. gecen yılın taban fıyatına 7 lıra zam yapmış bulunmaktadır. Zeytınyoğ taban fıyatı ıl» ılgılı korarname dun ayrıca ımzadan do çıkmıştır. Bu tabon fıyatına gore bu yıl, uretıcıden zeytınyağı satın olınacak Sanayı Bakanlığı da perakende fıyatlonnı saptayacaktır. Bakonlar Kurulu'nun dun uc saot suren toplantısmdan sonra, bır açtklama yapan Başbokan Ecevıt. yetki yasası ıle ılgılı kararnamelerın süratle çıkmosının sağlanmaya calışıldığtnı belirtmış, «Yasa Senato'dan da geçt.kten bır süre sonra kararnameleri birbirı ardından yurürluğe koyabıleceğımızı umuyorum» demişttr. Ecevıt, konuyla ılgıH başlamış calışmaların gozden gecınldiğini. Yetkı Yasasmın kamu yaşamını ekonomık yaşamı yakından ılgılendıren bu oradc gostergelerı değıştırme olanağ sağladığı ıcm kamu gorevlıle rıne ılışkın karornamelerın çıl masıyia ılgılı hazırlıklann d« ğerlendırıldığını kaydetmıştı Başbakan Ecevıt. Doğuda bır gızlı örgutun kendısır muhtıra verdığme ilışkın t soru uzerıne de, «Bona bo ie bir muhtıro verllmedi bı de bugun gazetede okudur yanıtmı verm'Ştır. Demirel: CHP'nin partizanhğı çılgınhk mertebesinde EDIRNE, (Deniz SOM bildiriyor) AP Genel Boşkanı Demirel. «Turklye Cumhurlv«ti Devletlni Halk Portisi devletl haline getirme gayretleri neticeye ulaşmak uzeredir. Ama gokkubbe boşlarına geçecektir. Partizanlıkları cılgınlık mertebesine ulaşmıştır» dermş tır Suleyman Demirel Corlu, Lu leburgaz, Babaeskı ve Havza' da yaptığı konuşmalardon son ra partısının Edırne ıl kongresıne kotıldı Demirel, yol boyunca yaptığı konuşmalarda. hukumelı. CHP'yı ve Ecevıt'ı eleştırdı AP Genel Başkanı, Edırne ı| kongresınde Turkıye Cumhurıyetının kurulduğundon bu yona boylesıne kotu bır yonetım gormedığırıı de öne surerek, «Cırpındıkça batmaktadırlar. Ne kadar çabalasalar sonları gelmlştir. Bundan kotusu olomıyacağıno gore, Turkiye'yı kım idare etse, bunlardan iyi idare eder» şeklınde ko nuştu Demirel, kendılerınm ulkeyi ly ıdare ettığıni, Holk Partısının yuzunden reıımm zedelendığını, CHP'nın defterınde hak hukuk adalet ınsaf olmadığını (Arkası Sa. 9, Su 1 de) Antbirlik Genel Müdürü: «İngiltere ve Fransa pamuk ipliği aimazsa, bu ülkelere Hf pamuk ürünü satılmayacak» LİVERPOOL Llverpoo! Po •nuk Ihracatçıları Bırlığı'nın duzenledığı Geleneksel Dunyo Pamuk İhracatcılan toplontısıno katılan Antb rlık Gene! Müduru Mai'k Günol. İngiltere ve Fransa'nm Turkıye'den pamuk ıplığı ıtha! etmemesı halınde, bu u'kelere «lif pamuk urunu» satışı yapılmıyocağını soy'emıştır Antbıriık. Cukobırl>k, TARİŞ ve Tıcdret Bokonlığı temsılcılennden oiuson b>r heyetle Li(Arkası Sa. 9, Su. 3 de) 8ILGIC. BAYAR. DEĞERLİ. CEVHERI VE KUCUKEL'DEN KURULU EKİP VAN, HAKKARI, BITÜS, MUS SIIRT, DIYARBAKIR MARDIN, BINGOL, TUNCEU VE ELAZIĞ KONGRELERINE KATILACAK. ÎNAN'IN SEÇİM BÖLGESİ DOGU İLLERİNDE AP GENEL MERKEZİNDEN BİR EKÎP ÇALIŞIYOR AP Genel Başkanı Demirel. oldukca kalabolık bır rıeyetı Kamran Inan'ın secım bolgesı olan Doğu ıllenne gondermıştır. Dun Von'a gıden ekıpte Sodet1ın Bılgıc, Nuri Bayar, Feyzuilah Degerlı Necmeddın Cevherı ve Rasım Kucukel bulunmoktadır Ekıp, V a i Hakkân. Mardın. Bmgol. Tuncelı ve Elâzığ ıl kongrelerınde bulunocaktır Doğu ıllenne gıtmeyıp yerine, ıclennde Abıdın Inan Gaydalı'nın da bulunduğu bır heyetı gondereceğ bıldırılen Kâm ran Inan ıse. AP Genel Başkanlığıno adaylığı konusunda, «Bu bir islahat atılımıdır» demış ve Genel Boşkonlık ıc.n mucadele edeceğını soylemıştır. Belediye Birlikleri üreticiden alacağı mallari tüketiciye ucuz satacak ANKARA (Cumhuriyet B su) Yerel Yonetım Bo Mahmut Özdemır. guniük ) tım mallartnın doğrudan v cıden ve uretıcı kooperoi ıle uretım bırlıklermden ah| ketıcıye satmayı amaclaya kısa adı (TANSA) olan T< Satışlar proıesıni başlattik ccıklamış, «Boylece piyas koroborsa ve haksız kaza lenmiş olacak artış değeı kısmı beledıyeler elıyle kc donecektir» demıştır Ozdemır, sotıcının oluş ğu ve oşırı kârı ıceren fı kırabılmek amacıyla ka1 (Arkası Sa 9, Su INAN, AP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞt IClN, «BU B!R ISLAHAT ATILIMIDIR» DEDI. TYS Yönetim Kurulu'nun kabul etmemesı üzerine Aziz Nesin Başkanlıktan istîfastnı geri atdı İstanbul Hober Servisi Turkıye Yazarlar Sendıkası 2. Başkanı Şukran Kurdakul ve Genel Sekreter Adnan özyalçıner, Azız Nesm'ın Genel Boşkanlık ve Yonetım Kurulu uyelıklerınden ıstıia karannt gerı oldığını açıklamışlardır. Bılındığı gıbı Azız Nesın bır (Arkası Sa. 9, Su 2 de) OLAYLARIN ARD1NDAKİ Yararsız Tepkiler urklyede sol ceşltll hlziplere bolunmuştur. Kuşkusuz bu olgu, yolnız Turkiys'ye özgu değlldir. Dunyanın başka ulkelerinde de benzerl durumiar gorulmektedir. Ne var ki Türkiye'dekl parco lanmayı bir acıdan doğol saymoklo birlikte bir başka oçıdon hoş gormek olası değildir. Cünku bizim toplumdaki hlzipleşmelar, onemli biriklmleri bulunan sosyalist solu, politika yaşamında hafifletmekledir, Par lamentoda sosyalist partisl yoktur. Parlamento dısındaki slyasal yaşamdo en gecerii sos GERÇEK me donuşturulebllir. Durum boyle olunca öncelikle devrimci kesimde ve sosyalist olduklarını ileri suren orgutlerde; fikır ozgurluğune saygı aranır. Sosyalist solun hizip cotışmalarındo kendinı yitırerek ipın ucunu kaçıran orgütler veya örgütçukler bu aşamado bulunobilir. Coğu sosyalist örgütun ernekçl sınrfı icinde gellşememesi. yeterli taban bulamamasi; sağlıksızlık ve bunalım uretir. Kücuk burjuva nitellğlnl veya öğrenci orgutu çerçevesini kıramamıs olanların dengesiz cıkışlan ve sinirli tepkilerı de kuşkusuz doğal karşılanma NAZ1M HIKMET T mekcl sınıfmın söıunü etkitl bicimde slyasal yaşamdo geçerll kılabilecek örgutler de vardır. Yasadığımız dönemdekl sol hızipleşmeyî, gecici saymak ve toplumsal nedenlerini anlamaya calışmak gerekir. Bir belirli surec icinde bolünmuşluk aşılarak butunleşme oluşumu başlıyacaktır. Bu oluşumun soğlıklı bicimde yoşanması lcin demokrotik ortam gereklldir. Nllekim ulkemizdekl sosyalist solun dileği ve stratejisi, d«mokrotik ortomın gellşt(rllm«si ve deriniestlrilmesidir. Bunun icin fikir ozgurlüğıinun benimsenmesı ve gerceklesmesl a Aman Zekeriyacım, su anılarının sonunu getir.. Meraktan çatlıyacağım!. Haberi 4. sayfada Damştay TSE Genel Kurulu için yürütmeyi durdurma kararı verdi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Damştay 12 Oaıresı T«rk Standartlor Enstıtusu (TSE>mn 3 ocak 1978 gunu ya ır, ^innnnustu Genel Kuru însan Hakları Üzerine INSAN hoklarmın korunması uzerıne gecen hafla Atına'da yapılan kollokyumdan sonro Avrupa Konseyinm İstanbul Borosu ile ortakloşo duzenlediği bilımsel toplantı yarın kentlmizde başlayacaktır. BM Insan Hakları Bildirtsinin 30 , Avrupa İnsan Hakları Sbzleşmesinin yururluğe gırmesının 25 ve İstanbul Barosunun kurutuşunun 100. yıldonumlerl nedeniyle yapılan bu toplontıda hukukculor temel hak ve ozgurluklerine saygının yaşama gecirilmesî konularını tartışocaklardır. . . > . uı.ı., c u , f c n ^ e | Bitdlrisinde yer alan Orhan APAYDIN TÜSİAD'a göre vergi tasarısı kurumlaşmaya ve sermaye ptyasasına karş nitelikler taşıy İstanbul Haber Servls vıt hukumetınm Vergi 1 na ilışkın bır rapor hc Turk Sanayıcıleri ve İş rı Derneğı (TUSİAD), kurumlaşmoyo ve yeı meKte olan sermaye nı baltoloyacağını ıleri tur. Çeşıtlt vergi uzrf1 goruş ve onenlerı olar lenen raporda cyrıca, değışıklık yapılarak h« S'rketlerın poy lımıtleı lılık getınlmesi onerılf Rapordo şu goruşl ver.lmıştır <&rkası Sa 9 ilkel«rin uygulanmasını devletlerustu yargısai denetim sistemine boğlayon Roma Sozleşmesi 19S3 yılında yururluğe gırmiştlr. Turiciye bu sozlesmeyi ilk imzalayan Avrupa devletlerı arastndadtr. Foşist Salazar ve Franko re'ı'ım lerinin devrilmesinden sonro Avrupa Konseyıne gıren Portekiz ve İspanya'nın da Imzala moları ılft Avrupa Inson Hoklorı Sozleşmesı sosyalist sisteme bağlı ulkeler dısında, kıtada yaşoyan tüm insanları kapsamma almış bulunmaktadır, (Arkast 7 sayfado,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog