Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

• Sahlbl: Cumhurlyet Matbaocılık ve Gazeteclllk T A Ş. Odına NAOİR NADİ • Genel Ycryın Mudurö OKTAY KURTBÖKE • Sorumlu Yazı Işlerl Mudurü ORHAN ERİNC • Bason ve Yayan Cumhurlytt Matbaacılık va Gaz«tectllk T.A 5 . Caflaloglu Turkocağı Cad No 3 9 4 1 • Posto KufuRu 246 İSTANBUL, Telefon» 28 97 03 CUMHURİYET * * * * BÜROLAR Ankara Ataturk Bulvarı Yener Apt Yenlşehlr, Tet 17 58 66 25 57 01 • İZMİR riallt 21ya Bulvarı Not 65, Kat 3, Tel.ı 25 47 09 13 1? 30 • AOANA Ataturk Coddesl, Uflurlu Pa«o|ı TeU 14550 19731 ABONE UCRETLERİ Aylor . 1 3 6 18 Yurt lcl ı 90 270 540 1 080 Yurt dışı 1flS 4*5 M « 1980 Avnıpa Yakın Doğu 400 Ameriko. Orto Amerlka, Güney A» ya lcın 800 Uzek OoO>> M " 1200 kurue ueak ek ucratl olınır. T A K V İ M 25 EYLÜL 197» Imsofc 5 11 iklndl 18 29 Gunes 6 58 Akşom 19 03 ugl 13 06 YoUı 16 20 34 I | 2 v» 3 sayfalor (sontıml) D?varn saylası (saniımı) llon sayiaıarı [santımı) Istonbul (santlml) Ankaro Isantımı) ölüm Mevlld Tesekkıır (5 sontımi) Nlson Nlkâh Evlenme Dofium Yayın Hayatı Kayıp (kelımesı) « 280 Llra 320 200 12 ° 10 ° 600 400 4 Parlamento kulisinden (Baştarafı 1 Sayfada) lı* b«nce Sonra, Nâzım, be gıneni ile begenmeyenıyle ya şadıgı teplumun ve donemin aynatı, yansıması Aslında bu d«nll ters gosterilse de, IIflllenenler doğrusunu ogrenme cabalarını daha da artıracaklar .> Sertel'in, Nâzım Hıkmet'e llışkın yazı dizisının tepkılen komuoyuna yansımıştı Azlz Nesın ın TYS rıin boşından ay rılması tepkılerı daha bır artı rırken kulıste uyeler «Sertsl den yana» ve «Sertel'e karşı» goruşlerını dıle getırdıler Kulısın AP kesımınde Sertel e ovgu dolu sozler yagıyordu cBı? bu adamı bugune kadar neden memlefcate sok1 mamışız, hayret » cYoooi Adam blzlm donamlmlzde memlekete dondu • cOnu bilmem ama iyl do•endi dogrusu » Senator Besım Ustunel Iso dızinin Avusturya ve isvec ı ıceren bolumunu pek begenmıştı cSon derece llglnc gozUmler . Ozellikle Sertel bu bölumdeki Izlenimlerl ils sosyal demokraslnın başarıyla uy gulandıgı ulkelerde bır yandan yuk*ek yaşam duzeyinln bır yandan da sosyal guvenlıgın, ln«an hak ve ozgurluklerinln birarada gercekleştirıleblldığınl ortaya koydu Blr marksistın dllinden bu onemll bence1 Katı doktrlner çevrelerin tepkılerl sarsılmalarına yol açtıgın dan beklenen tepkllerdl > NIHP lı Osmarı Albayrak ve MSP lı Şener Battal «dlzıyl okumadıklarmı» soyleı'erken. CHP II All Neıat ölcen, dızının «Nazım Hikmet'l kucultucu olmadıöı» mancını taşıyordu « Dtzlde taraflı ya da tarafsız, haklı ya da haksız olabillr Zekerıya Sertel Bunu eleştlrmek mumkun Ancak yar gılamaya geçnıek hicblr kişinin ya da kurumun hokkı olmamalı Duşun ozgurlugunun ozu bu . Sertel Sovyet sisleml Içlnd» şair Nazım Hlkmet I somut anlatıyor llqınc olan bu Nazım'ın klşlliglnl kuçumsedigi «onucıına nerden vanlıyor''» Kemal Anadol senator Recaı Kocarnan la ınlamurunu yudumluyordu cSız ne derslnlz?» dedlm t Son yıllarda, buyuk Turk ozanı Nazım ın yaşamı ile Ilglli yayınlar çogaldı haylı fazla a nı yayınlandı Bunlarla karşıla» tırıldıgında Sertel ın anıları ger çekleri çarpıtan olayları saptı ran vs Nazım'ı zaman zaman kucultnıeye yonelık blr nitelik taşıyor En azından ozan Na zım a saygısızlık sayıyorum Ser tel ın dizısıni » Recal Kocnmnn «Her anı ya zısı gıbl bu dızı de oznel, subiektlt duşunceler ve duygusol egillmler taşıyor Boyle olınası da dogul» dciı v ekledı « Ama Sertel ın yazdıklarını buyuk ozan Nazım Hlkmet In yascım ovktısune ısık tuttuğu Içın Mgınç buluyorum » Bır baska koşoüe otaekİRnen gazetecı ve parlumenterlerın soyleşılerıne kulak kesıldık « Sertel ın Narım ın en yakın dostu oldugu konusu her turlu tartışmcıya acık önce » • Sonra medenı resaretl olan, amlarda ad saklamaz, golge golge dlve anclıgı kışı nln adını verır » « Gobek adının baş hartl lle anacakmış golge klsiyı » • Örnegın bir ozon ya da blr gulmece yazarının anıları kaleme alınırken, ne blloyım once efendlm o tomruk hırsı zıydı ya da kadınlnra çok duş kundu blclmlnde ml başlamalı yanl » O1.AYLAK1N AKDINDAKİ Çakmur yurtlarda (Baştaıafı 1 Saytada) Ünıvartltaler, akadamiler v« yuksek okullarda ogrencl olup da donem ve yıl yltlrmış oıun ogrencller o donem değerlen dırma »ırosına gıremezler Ancak devam ettıklerı ogrenım ku rumundo bır yıldan çok sureyı yıtırmış olanlar bır daha hıcbır şekllde yurtlara olınmazlar Yurtlara kayıt ve kabul Işlemi hangl tarlhta yapılmış olursa olsun o donem sonunda Hgıli ogrencı bir donemllk yıırlta kalma hakkını kullanmış sayılır» Yenı du/enleme IP yurtların «Ayrı ayrı kalelnr olmaktan çı karılacagını» ve 351 .cıyılı Ya sada saplanan ıslevlerıne ka vuşturulacagını acıklayan Genc lık ve Spor Bakanı konusma sını şoyle surdurmuştur «Bu ışlemi saglamak Içln Iki tamel llkaya dayanıyoruz Yurtlar, uyum sagiama* mer kezlerldir Llseyi bitıııp o/ellık le buyuk kentlere gelen oğren ciler univertıte ve buyuk kent yasamıno kolay kolay uyoma maktadırlor Er g«c mlliton grupların etklsl altına girmek tedırler Bu ntdenle yurtlarda kalma olanagı kural olarak ye nl gelen oqrencılere tanınacak ancak yonetmellk kosullarına ııyqun davranan ve ağreniminl başarılı olarak surduren o(tren cller doğol olarak yurtlardon yararlanaraklardır » Çakmur yurtlnrın acılnınsı nın pn qec 1 kasıın 1978 gutıu gprcekleseceğını acıklamıslır ÖĞRENCILER NE DIYOR? Ankara da bır basın toplan tısı duzenleyen ogrencl temsıl ctlerı yurtların boşaltılmasıyla bırcok kız ve erkek ogrencının acıkta kalacağını sıııovlorında başarı sağlayamayacaklarını belırterek şoyle denıışlerdır «Sag teronstler dırenıyor, sol terorlstlar dıreniyor Ben her ıkislna de karşıyım yurt lardan anarşl ancak boyle ta mızleneblllr dlyen hukumet, acıkta kaiacak olan ogrencılarin zararlarını hlç duşunmamaktedirler » Ögrencı temsılcllerl kent yıırtlarında kalan ogrencılerın cogunlukla «Faşlst» oldukiarını bıldırmışler Sıte Ögrencı Yurdu gıbı faşıstlerın ışgolı al tındakı yurtlarda kalan oğren nle^rın dıreneceklerını yoa; da bu^şehır yurtlarma sıgıaaoak larıriı boylere anarşının kay nağına ınılomoyecegı goruşunu savunmuşlardır Öğrencıler bu arada «Kız oğrenci yurtlarının anarşıye neden olduğu duşuncesı, olsa olsa Demirel mantığıdır» şeklınde konuşmuş lardır DEV GENC Dev Genc Genel Başkonı Vaıin Kslenuglu do yeııı dü /enlemeye karşı tıkmış cok sayıdc ogroncııım acıkta ko lacagını one hurerek onrelık 'c o/el ıdarelere baqlı şehır yurtlcıtın n kopntılmns nı oner rnıslır Kptenorjlu 07e ıdare yurtlarının ^ug< ı nıılılaıılor ta rafuıdan saldırı us^u olarok kul anıldıgı ı bıldırnıışlır Madcn (Bostorotı 1 Soyfaria) yük angal kaldırılmış olacak tır Madın vurguncuları ve kapkaccı Işletmeler artık maydanı boş bulamayacaktır LİNYİT DEMIR BORAKS Vasanın uygulanması ıl* il qllı hazırlıklar sonuclanmak u zeredır Yasanın yururluge glr mesl ile blrllkt* bu konuda ha rekete g«çebılecek durumda olacagız Hukumet programı mıza uygun olarak oncdıkle lınylt demlr cevharl ve boraks modenlrrl ele olınacaktır Lin yıtlerın tumunun devlslce ışle tilmesi soz konusu degıldlr Ancak ekonomık bakımdan o nemli ve ulke yararı açuın dan gereklı olan lınylt yatakla rının devletce ı&letılmesı saglanacoktır Ozel kesım ışletme lerlnde uretim devlatin davra lacagı tarlhe kadar Işletme sa hiplerlnce surdurulecek ve da gerlendlrılecektir Ruhsat sahıplerı işletme bir kamu kuruluşunun eline g«çlnc«yo ka dar urttim faolıyetlerınden do layı hlçbir zarara ugramaya caktır Işletme devralınırken maden razervi lcln herhangl bır odeme yapılmayacoktır Çunku rezaruler Işlatme sahlbinln dcğıl tum ulusun ışletmedeki tesısler va yapılar ıse amortısmanlar dıkkate alınarak va peşın olarak odenecak tir Davralma ile ilglli davalar Danıştay da gorulecek fakat bunlar hakkında yurutmeyı dur durma kararı alınamayacaktır » Ener|ı ve Tobıı Kaynaklnr Bakanı Denız Baykal petrol ıt hahne ılışkın sorumuz uzerlne de şunlan soylemıştır «Bir sure once Irak lle yapmış oldugumuz anlaşma islet mede olumlu sonuclarını varmeye başlamıştır Irak Turklye arosındakl boru hattından duzenlı bır blçımde ham petrol akışı artık saglanobilmaktedir Eylul ayı ıcinda 1 milyon 382 bın ton ham petrol boru hattından taşınıp yuklenmls olacaktır Bır aylık bu ra kam gecen yıl taşınan tum pst rolun dortte blrlnden fazladır Gene aynı anlaşmanın bir par çası olarak Iraktan Turkiye'ya ham petrol gondarllmaşine başlanmıştır Eylul ayı Icinda ulkamlz Ihtiyacı lcin 300 bln ton kadar ham petrolu Irak'tan almış olacagız » GERÇEK (Baştarafı 1 Sayfada) alan rakamlar alt alta sırcılanıp toplandıgında, Turkıye nin dı şa yonelik uretlm olanaklarını bugun lcin çok aşon blr mıktar la karşılaşılmaktadır Bır baş ka deyişle, gerek nltelık gerek nıcelık açısından varolan uretlm duzeyının ongorulen ihrarat he deflerl yanındo haylı ufoldıgı dlkkatl ceklyor Aslında Turklye yı bugun kıskacında tutan ekonomlk bu nalımııi tenıp ınde ya'an ve I vodı çozum btkl^yen <orun da budur Goçen yıl yapabildl gımlz 1 mılyar 700 mılyon do larlık dışsotımııi lumu ham pet rol alımına hurcanmıştır Dış alımlar 5 mılyor 700 mılyon do lar olunco 1977 nin dı; tıcarot acıgı 4 mllyar dolar o'arak gercekleşmıştır Bu yıl ise dış tıcaret acıgınm 3 mıiyar do ların altına ınmeyecsgl anla şılıyor Ihracatımızın bugunku t«mpoda surmesl hallnde, dış borç taksıtlori de hesaba katıldıgın da Turkıye'nln her yıl degll her oy en lyımser tahmlnl* acıktan 200 250 mılyon dolara gorekslnecegl one suruimektedır Onun lclndlr ki Turkiye, hlç olmazsa gelecekte «tazo pnra» bekleyışlerınden ve beraberınde getırecegı slyasal koşullardan kurttılabılmek ıcın ıvedılıkls uretlm v* ıhracat seferberlıgin* gırişmek zorundadır Bugun ICİn kagıt ustunde Içerdlklerı hayll yuksek hedeflera karşın ıkill tıcaret anlaşmolarının an lamı da, tanırız, bu noktada duğumlenıyor. +**• GÖZLEM (Baştarafı 1. oayfada) Blrden cok adam öldürmenin cezası Idamdır. Olayda vurulan gencierm hangl polisın kurşunuyla öldurulduklerı belll oımadıgmdan cezanın uçte blrden yarıyo kadar ayrıca suc gorev sırasında Işlandigıne ve go'ev yapılırken, «zaruretın tayln «ttlğl hudud» aşıldıgıno goıe cezanın seklz yıldan aşağı olmamak uzere Indırilmesl gereklr Yanl, hukukcası ve Turkcesi, savcının Ankara'da, Şentepe mahollesınde uç genci olduren pollsler hakkında olum cezası Istedıgl dogru degildlr Savcının Istedlfll ceza soklzer yıl dolaylarındadır. Bu gıbl haberlerln komuoyunda tepkılar dogurduğunu biliyoruz Oyle bır ortamda yaşıyoruz kl, sankl toplumun bazı kesımleri alev almak, potlamak lcln blr kıvılcım beküyorlar Boyle bir ortamda blr olayı corpıtıp gerçek dışı zllenımler yaratmaya kalkıştınız mı, Işın sonunun nereye varacagını hlç kestıremezslnlz Guvenlık kuvvetlerınln görevl yurttaşların can gOvenlıklarlni korumaktır Bu amac blr kez yorungeslnden saptırıldı mı bu olaylorın onune gecmeye olanak kalmaz Bu gıbı olaylar oldu mu, son sozu yargıca bırakmak en dogru en saglıklı yol değıl mldlr? Adam dldurulmuş uc cana kıyılmıştır Haklıyı, haksızı, «uçluyu, sucsuzu ayırt edecek «yetkıll organ» mahkemelardlr. Bırakalım, yargıç versin kararını Toplum çok yonlu kışkırtmalar lclndedlr Blr yandan genclık iclnde surdurulen slyasal kan davası, öte yandan gorev başında vurulan pollsler . Gecenlerde istanbul da Hasan Erenler adında blr polis memuru acılan ateş sonunda agır yaralandı Hasan Erenler adını anımsayacaksınız MC donemlno», Uskudarda ulkucu komandolor tarafından, dovulup, belınden tabancası alınan polls memuru Ulkucular tarafından Erenlar ın belınden alınan tabanca, sonradan bazı polıs şeflerlnin masalarından cıkmıştı. O gunlerde olayı butun ayrıntıstyla yazdık Cumhuriyet Senatotunda bu konuda gundem dışı konuşmalar da yapıldı. Vurulan polls memuru Hasan Erenler, Işte bu Hasan Erenlerl Gecen yıllarda yegenl, Ankara Ziraat Pakultesl onunde sağcı terorlstler torafından oldurulen Nuray Erenlar ın amcası Hasan Erenlerl Gorev yapan polısl koruyalım ama, sağcıdır, solcudur demeden koruyalım Ve de haklarında yorgıcın karar vereceğl pollslerden once evet, onlardan Ancs, hastane koşelerinde ölumle pençeleşen yaratı pollslerl koruyalım . Doğan Öz'iin (Başlorntı 1 Saytado) sarııcın ODrunden Cıkarılon ı?cılerdon Hu^eyın Kocabaş oldugu Dildırılmıştır Saı ık olaydan sonra soylen tılere gore bır mıllelvek lının e vırıdc 'a annıış daha sonro l/mıre gecmıştır Ancak Anka ra dan gıden bır polıs ekıbı ken dısıne tıaber verılmesı sonu cu samgi yakalayamamıştır lcışıer Bakanhgı ve guvenlık gorevlılerınce sıkı bır şekıl de takıp edılen annıgın k«nt teı k^nte gectıgı son olorak dcı Kıbrıs a gectıcıı saptanmıştır duvenlık gorevlıları oranon sarııgın kımlıgm gı/lı tııtmak taydı Ancak bundan bır sure onre bır ga?elele sanıgm adı ncıklanmısiı Ancak yetkılıler katıl =*anıqının adını uzıın sure den ben b Idıklerını kendısını «pırelendırnıemek» ıçın bunu kamuoyundan gi7İı tuttuklarını bıldırmışlerdır baı ık Huseyın Kocabaş ın ODTU nden çıkorılan ibcılerden oldugu belırlenmıştır Kocabaş ıi) ODTU den cıkarıldıktan ve 0/ u oldurdukten ionra Rektor lukçe bır bankaya yatınlan ay lık ucretlerlnı almaması gerek ılglleıın gerek'e yurt dışın dan cogrılan yabancı guvenlık uzmanlarının dıkkatını cekmış tır Yapılan ıncelemede sanığın Huseyın Kocabaş olduğun da ku$.kıılar toplanmış ve bunun uzerıne gıdılerek olay aydınlatılmıştır Yürürlükteki (Baştarafı 1 Sayfada) de bulundurularaktır Bakanlar Kurulu nun Yetkl Yosasına dayanarak yerııden duzenlememesı hallnde aıle yardımı 657 sayılı ynsanın mad delenne qoro uygulanaraktır Aıle yardımı 6ti7 sayılı yasanın 202 203 204 205 ve ?06 ıncı maddelerıne dayanılarak yapılaraktır Bu maddelpre qo re yardım hıcbır kesıntı/e tabi tutulmamakta borc lcm harzedılememekte eşlerın ıkısı de memur ıse yardım sadfce ko caya verılmektedır YardıiTi «ş ve tö^uklar ıcın (uvey cocuk lar dajill) oyrı a/rı kMy,(Mi[j. butçe yasasında saptangn mık tara gore odenmektedır Eş ıçın verılen yardım bo^an nıa veya eşın olumu durumunda kesılmektedır Çoruklar ıcın verilen yardım ıse cocutjun o lumu evlenmesl 19 yaşmı geçmesi durumlarında kesılmek tedır 19 yaş sınırı kız cocuklarda evlenmezlerse erkek cocuklarda da yuksek oğrnnım yaparlarsa 25 yaşına kador uzamaktadır Cocuk malul Ise yardım süresl devam etmektedlr Demirel (Boştorafı 1 Sayfada) «6nük geçmesıne karşılık daha renklı oldu Kongrenın D.van Başkanlığmı istanbul un eskl Valısl, Senator Vefa Povraz yaptı Poyraz, delegelerl «Sayın rahmetli Menderes, Zorlu va Polatkan» lcm «fatlha okumak uzere saygı duruşu»na caflırırken AP nın kururusu Ragıp Gumuşpala yı unutiu BİR EMEKLİ GENERAL Vefa Poyraz ın «Olgunluk dol gunluk ve kararlılık icmde» olarak tanımladığı faalıvet raporunun eleştınsı tcln soz alan bır delege kendısının takdım edıl memesıne sınırlenerek «Ben •mekll Tumgeneral Kazım Avdan» dedl ve şoyle devam ettı «Solcu yazar Uğur Mumcu nun 18 baskısinı yapan Sakıncalı Plyade kltabındakl Ağrı'da Tumen masasında Ecevit'e anarflıttlr dlyen adam benlm » Saat 11de başlayan kongrede duvarlara coğu Anayasa maddelerınden alınmış cumlelerden oluşmuş sloganlar asıl mıştı. tTurklye Cumhurlyetl, Mllll demokratlk laylk vesosyal blr hukuk devlatldlr Anayata madds 2» pankartı asılmıştı oma dışarıda Saıdl Nursı nin kltapları satıldı «SETAKOM • BİR» NEOIR Salonda kongre başlamadan 6nce Indlrılen Beyoğlu Gençl'k Teşkılatı Imzalı «Setakom Blr» pankartı da dlkkatl cektı Setakom Bır ın daha sonra «Seçlm Taktlk Komlsyonu Birllgl» olduğu oğrenıldl Kongrede dağıttıkları haber bultenlerl lle kendllerlnl tanıtan Setakom Blrcıler slyah murekkeple Iptal edılmlş blr cumlede irfan Özaydınlı lcln «Gerçl kendlsl d» anarşlstin ta kendlsldlr» dlyorlardı Setakom Bır ciler oyrıca, damarlarında Türk kanı ruhunda Islam lnancı taşıyan ları AP saflarına kotılmaya ça ğırdılar ÇOCUK GIBİ AÖLIYOR «islamkoylu Başbakan,» «Kur lar Blzl Damlrel», «Tek *ld«r Demirel» sloganları llo saat 1315'd« kongreye kotılan Suleyman Demirel ın amigoluğunu sanatçı Yılmaz San yaptı. Demlrel, 14 50 de başlayon konuşmasını saat 16 40'da bitlrdl ve sürekll Ecevıt le konuçtu «Taşın altına ellnl koymuş kaldıramıyor, parmakları acıyor. Cocuk glbi ağlıyor, cocuk glbl ağlıyor » KUP PROJESt ve DEMİREL KUP Projeslnl de eleştlren Demirel llk kez bu hükumet I» buldO7erlerin tbrenle trene bındırıldlğınl soyledı II faalıyet raporunda yer verllen blr goruş de çöyleydl. «Koacası yanıltılmıç «eçmen kltlalcrlns, bu partlltrln hakkındo da (MHP v« MSP) gerçeklerl •byleytlim Lıderlarlnin 1960'do nerelerde oldugunu, devletl yıkmak Içın hangl Urtlpleri duşunduklerlnl, hal tercumelerin! soyleyelım » Dsmırni Ifie konuşmasındn «bu portılerı» AP nln eteğınl cekıştıren partıler olarak nıte ledl AP İstanbul Kongreslnde İl Bnşkanh(5ına yenıden Avukot Husamettın Cındoruk seçılmıştlr. TİP Genel Başkanı Boran: «Türkiye'nin sorunlarına geri kapitalist diızen içinde çözüm bulunamaz» ANKARA (ANKA) Turkıye Partlsl Genel Şaşkppı Ş^ Bdr'an huk'ürrtefv* CHP nın ızledıgı polıtıka konusunda goruşlerını acıklarken, Turkiye nın sorunlarına «Gerl kapitalist duzen lclnde» cozum bulmanın olanağı kalmadıgını belırteroK «Turklye başta Sovyetler Blrlıgl olmak uzere sosyalist dunyaya acılmak zorundadır» demışlır. Türk Dil Knramu (Baştarafı 1 Sayfada) Şılr o,un cevlrı eleştırl ge ?ı turlenne ve bılım dalına katılan adaylar gerekll oy cokluğunu sağlayamadıklarından bu dallarda odul verılmemlştlr. Kâmran İnan (Baştarafı 1 Sayfada) Turklye nın glttıkce buyudu ğunu soyleyen İnan, ülkenln te orık oimayan ve guçlu kadrolar la yonetılmesl gerektıgınl Iddıa ntniış «Genış ufuk, bu yapıcı felaşfo, bu guçiu kadrolor, onc o k ^ d a l ^ t Partısi içlnda mev cuttur» derrııştır lı an ozetlo şu goruşlere yer vermlş'ır «Mıliet kendıslnl onlamoyon ve Idare edemeyanlerm ellnde kalmıştır Huzursuzdur, sıkıntı dadır Yarınından hayatından amın degildlr Cara va cıkar yol aramaktadır Bu sebepledir kl gozler ve umıtler Adalet Partısi ne çevrllmlştlr Adalet Partlsl careyl bulmak, cıkar yol gbster mak vazifasi Ha karşı karşıyadır Bu vazlfeyl yerlne getlrmek slyasl gucu, coğunluğun desteğl ni garektırmekt»dlr. Kaybolmuş çogunluğumuzu bulmak mecburıyetlndeyız, ÜmldlmUI aad«ce CHP'nin zayıflamasına, başarısızlığına baglıyamayız. Gücu kendimlzde orayacak, kaybe dllmlş gucu yenlden kazanmaya calışacağız Bu Ise reforma yenilenmeye, hamleye boğlıdtr. Partimiz teşkilâtı va kongra lari boyla bir hamle lclne glrmlg bulunuyor» Bu yıl TDK ödullenne 4 romar), 31 6yku r 1 oyuawî cavlrl. .;• CHP İSTANBUL GENCLİK 3"deoeme, 1 gjf.jf. ^çocuk 14 ' "KOLLARININ TELGRAFI şıır 1 »ılestırl 5 bıllm kıtabı kaCHP istanbul Genclık Koflo"'' lılrnıslır Kazananlara odullerl rı «Maden Yasosının Meci sıe DI Bayramı gunu olan 26 ay kabul edılmesı nedenl ile Baş lulde saat 17 30 da Turk Dıl bakan Bulent Ecevıt e kutlama Kurumu nun Ankara dakl blna telgrcfı ceknuştır s nda torenle venlecektlr RadTelgrafta «Bu yasa lle slyayo ve Televızyon odulunu kozo sal ve ekonomık bağımsızlığı nan Evln llyosoğlu na da odulun mızın pekıştırılmesl yolunda o o/nı gun verıleceflı b Idırılmişnemli odımlor atılmıştır» denıltır mektedır Yargıtayda .s. . (Baştarafı 1. Sayfada) bl devamlı ödemelerl de kapsayan «genlş anlamdakl ucr«tln 24 yıllık tutarını verglden bağışık tuttugunu» karara bağlamıştır. Karara gore örneğln genlş anlamdakl ucretl 35 bın llra tu tan blr Işclnın verglden bağışık tutulacak 24 yıllık kıdem taz mınatı toplamı 840 bln llra olarak hesaplanacaktır Ancak aynı Işçlnln kıdem tazmlnatı, iş Yasasına gore bugun lcln 24 750 liradan hesaplanacağınclan, Işcl bu uygulamaya göre vergl vermeyecektlr Başka bır deyışle, kıdem tazmınatının iş Yasası lle sınırlondırılmış olması, kıdem tazmlnatının vergllendınlmeslnde gozonüne alınmayacaktır. Ücretlerl daha düşük olan Işçllerda de verglden bafiışık tutulacak rnlktar, calışmo surelerl ne olursa olsun genıs anlamdakl ücretlerlnln 24 katı olarak hesaplanacaktır Vn\$> Şike yapan (Baştarafı Spor'da) ve Ekrem Cebel Zonguldak bol gesınden Ahmet Bolhacılı ve Ferldun Tezbaşaran, Denlzll bolgesinden Şendoğan Yoruk ve All Emre çağrılmışlardır. Genc Mllll Takımımızırt aday kadrosu da şu blslkletcılerden oluşmaktadırIstanbul bolgesinden Koray Uyar, Bulent Yuksekol ve Kasım Asma, Konya bolgesinden Zafer Imamoğlu ve Muzatfer Baş, Bursa bolgesinden Sedat Uslu Adana bolgesinden Musta fa incebaldız ve Izmlr bölge sınden Müflt Yalcıner. Paranızı bağlamadan ve paranıza baglanmadan uzun vade faizini her an almak istemez misiniz? I asarruflarıni7i en olumlu koşullar ve en \uksek %e\\T duzeyınde kıymetlendırmek ancak P^czacıbaşı Yatınm Holding tarafından garanti edılen vıllık f7 21 faızh tah\ıllen satın almakla mumkundur tstedıginiz an, işlcmiş faizleri ile birlikte paraya çevrılen bu tah\ ıller vade^ız \ atırüan tasarruflarınıza uzun \ ade faizini \°"(2\) vereıektır Vadelı baprlantılarınıza saftlanan verımden de yuksek du7eyde gelır sa^layacak bu fır^atı kaçırmayın Tahvıiler 9 Ekun Pazartesı gunu satışa çıkartılacaktır Bız7at veya posta ile muracaat ederek tahvdiennızı ayırtm. Tasamıflarınıza en yuksek verıraı alabılmek ıçın Hem de paranı/ı bağlamadan ve paramza baglanmadan. lah\ıllı>rı sırkft merkrvmduı \nkara\e İ7mır iııbplrnndf n \e\« posta IP <»lın jlal>ılır^ınu Po<ta \W Mipılnı ^k «ıpsrı^lcr i«,ın t«h\ ıl b»dWımn >»pı \^ Kr»dı Bankası nın Sıracfv ı/lı>r (I»(anlıul) »ubfsmdfkı 11" İS numaralı h e « b » Tahvı) Bpdelıriır ka\dıvla havale fdılm'^ı * makbuz kopya^ının bu^ »a ile «ırk" mcrk«/ına ı \ »t»r1ıdır ınnıına kndor ••tın *U<«|ınu t«h\ilUrr)# f k»tılnn\ •c«find»n «k bır \rrtm de a«|lt}'ibı]ıraiDiz ajz hottba Cumhuriyet (Baştarafı Spor'da) 90 KlLOı 1 Ismet Bağcı (Tekel) 2 Hakkı Boğctır (IETT), 3 Ahmet Saraco^lu (Topkapı), 100 KILO 1 Rahml özco lak (IETT) 2 Cumall Cor (Karagucul 3 Hoyrettın Sonısoğlu (Karagucu), A Ğ I R 1 Mustafa Sezer (IETT) 2 Suha Durupınar (Dz Harp Ok ) 3 Ömer Kazan (Karagucu) Eczacıbaşı Yatınm Holding Ortaklıgt <hgı A.Ş \nkara euh | lzmtr t \e\rir R ıl Ter ı Tel (DeltO O 04 11991)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog