Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Milli Futbol Takımımız Italya'dan döndü MtTJJ TAKIM TEKNIK DİREKTORU «DEFANS YAPMADIK» DERKEN ERDOĞAN'IN ŞUTUNUN DIREKTEN DONMESININ «ŞANSSIZLIK» OLDUĞU GORUŞUNU YINELEDI MİLLİ TAKIM TEKNİK DIREKTOR METIN TUREL, İSTİFA EDECEĞİ KONUSUNDA ÇIKAN HABERLERIN GERÇEK DIŞI OLDUĞUNU SOYLEDI.. F. Bahçe ve G. Saray bugün Çarşamba gidiyorlar gunu unlü • ANTPENOR MS UMITLI OLDUĞUNU VE TUR ATLAMA SANSLARıNIN BULUNOUGUNU SOYLEDI SARI KIRMIZILI EKIBİN YÖNETİCILERI WBA KARSISINA RAHAf CIKACAKLARINI VE BOLUSPÛR MACINI DUŞUNEREK PLAN YAPACAKLARINI SOYLEDILER . rakipleri J çıkacaklar ner Göknen, B Mehmet. Tacettın, Murot, Cüne/t Rıdvan. Tuncay, Turgay Ga'atasaray m teknık adomlan ılk maçtan 1.9 alınan sonuctan sonro ıkıncı rnaca rohat cıkacaklorını ve lıgde oynaı'acakları Boluspor macını duşunereK plan yapacakıarını belırtmışlerdır. Ote yandan, Sarı Kırmızılı takım son dftnedığı Yugoslav futbolcu Eşref Yaşarevlc ıle anlaşmıştır Bu futbolcu onumuzdekı gunlerae calış malaro başlayacak ve gereken evrakları tamomlanınco ^ia takımda yerını oiacoktır Ancak futbo 1 cunun kaca mal olduğu henuz oğrenılememıştır. • Metin Türel: İtalya karşısında defans yapmadık Dünya Dörduncusü İtalya Mılll Futbol Taktnı He öncekı gun Fıoronsa'da yaptiğı özel karşıiaşmayı 10 yıtıren (A) Mıll» Futbol Tckımımız dun 16 3O'da Itolya Havayollorına oıt bır ucakla yurdn donmuştür. Mıllı Takım Teknık Sorumlusu MPtln Tun\ «İtalya karşısındo defans vapmadık» derken, ta kımının ıstedığı oyunu sergıledığını belırtmışt r Turel, vapılan ıkı defans hatasının yenitgıye neden oldurjuna değınırken. Erdoğnn'ın şutunun dırekten donmesının tŞanssızlık» olduğu goruşunu yınelemıstır. İKİ KİŞİ DAHA ALINACAK Mılll Takım Teknık Sorumlusu Turel önlennde 5 ekımde yopılacak So>/vetler Bırlığı macı bu lundugunu. Cu Karşııaşmo ıcın kadroyu değıştır iıeyeceğını ancak ıkı futbolcu daha olmayı öu şunduğunu acıklamıştır Turel Sovyetler Bıri g macmın kendılennce fazln onem taşımadığını. a •nacîorımn 29 kasımda Galler'le yapılacuk Avru pa Uluçlor Kuposı macmı I'ri7"'nmr>l' "M'iaur ı soyİTnıçt.r ISTIFASI SOZ KONUSU DEGIL Met>n Turel basıncia <ltaiya macı donıışu ıs nfa eaereks bıcımınde cıkan habprlerın gercek dışı cldugunu ıstıfasmn soz konusa oımadığını b:> dırmıst r A^rupo Kuooıarı ndo ılk tur ıkıncı k •miarını yopacok Fenerbabce ve Gaiatasaro, bugun yuraumjtdan aynlacckıardır Avrupa ijampıyon Kulupler Kupcsı nın ıin •nocirida PSV Eındhoven'i istonbul ria 21 ye ner\ îe ıerbahı.s corşai bo qunu ıklncı korşıiaş r^asını yGpTicK ıcın Hollanda /a 'lareket eaece* tr Sorı Lanvert'ıleı 14 40 da Hollanda Hovayoılorınm nır ucagı ıle vurdumuzdan aynlacok 'ard r Kulup Başkonı Fouk lıgaz'ın ocş*anlığınrlckı knfılGde yooetıcı Eraoı Kocacınen ve Enq,n BerKcr, Tekn.k D.re«tor Necdet N'ş caııştırıoılar Enver Ka'ıp ve Serkan Aco r ve şu futoolcular öuıunrro.<tadır Cemıl. Ivancevc. fuat, Coşkurı Cem Ero> Emın Erhan. Onder. Alı Ke mal Raş t Şevkı Tuna. Bahrı Ismaıl Aynco Al paslan ve Onuf sokatııkıannın tedavı edılmev ıcın, ce^ulı olan Engın de rr.acı ızlemek uzere kafııe ıle b'rlıkte gıdeceKlerdır Futbol • Takımımızırtı llalya'va| 1OJ ysnlldıgu mocto | Erdoğon'in' atagrı (A) l Tekn.k Dırektor Necdet Nış Ikınrı mac ıcm m t l ı gorunmekte ve tur atloma şnnslarının olr<uğunu belıMmektedır GALATASARAY DA GİDİYOR UEFA Kupast ılk macında West Bromwıch Albıon'o Izmır de 31 yennen Galota>;aroy ıkınoı ka'Sılaşmcsını yap^ok ıcm bugun Ing Iterç'ye gılecektır Saat 10 30'do kuıupte toplonocak Sarı Ki'mı/ılılor 12 40'da THY ucağı ıle vurnumurriTi a/nlocaklardır Asboşknn Edıp Celık'm boşkan 1 ^ p*!'ğı kafılede Teknık Dırektor Ccşkun Örnn ciiisîıncılar Ce'ın G'jler Nacı Ö7kayo v» ŞJ f j t bc'cu'ar hıMunrnnk!adır Eser Bahn" n Mjfıt Alı ErdoÇon Fıtıh Gungor Zofer Gurcan, O Amatörlerde Şişli, I.E.T.T.'nin elinden yenilmezliğini aldı: 20 ls;anbul 1 Amator fuıbol Lıgı nın dun oynanan mccır.ao Şı%lı ye i. t) yenıien I E T.T yenıımezlıgını yıtırmıstıı. Bu arado KıreçDurnu nu 70 yenen T. Tayfun Lıgın gol lekorunu Kırmıştır Alınon sonuclar şoyledır ŞİŞLİ I.E T T 20 hAKtMLER: Eıol Polat (6), Mehnet KaysenÜoğlu (b|, Alı Yazıcı (b) ŞİŞLİ lulug (7) Oıiian (6) Id'is (3) Nurl (7), Artın (7) Tanıu (6), Can (6). Bırol (7) SBmıh (fc) Asım (7ı, Namık (8) İ.E.T.T. Seytı (b) Mesut (4), Tayy.p (5), Tuğrul (5). Arıf (5) • Burnan (5). Mustafo (6). A Saım 16)lurkay (5). Babur (5). ŞuKru (5). GOLLER Nomık Dk 10, Blrol Dk 27 BULENT VAROL P BAHCE 2EYTİNBURNU 11 HAKEMLER. Alı Coiak (6), Bahattın Onen (6), Bülent Toiun (61 PAŞABAHCE Seroar (6) Kemal (6). Alı (7), Alı II (6ı. Kaya |6) Abbas (7), Cengız (7). M Alı (6) Halıt (6), Yusuf (5), Alı III (5) ZEYTINBURNU: Ibrahım (6| Mutlu (6). Mecıt (6). Kemal (b). Taner (6) Lşref (6). Noıl (6). Şenol (6) Mehmet (5). Aytekın (7). Zeynullai (6) GOLLER Cengız Dk 18. Aytekm Dk 59 REMZİ SARAC DIKILITAŞ YALOVA: 31 HAKEMLER Neıat Ergan (6), Sabahattın Kapıcıoğlu (6), Alaattın Ondılek (6) DİKILITAŞ Mehrret (6) Fuat (6), Alaattın (6). Ragıp (7), Kemal (6) Orhan (7), Erdogon (6). Tayfun (6) Solıh (7). Metın (71. Muidat (6) YALOVA: Adnan (5) Erhan (5), Saffet (5), Cengız (5). Bulent (6) Doruk (6), Vatan (6^ M. Alı (6) Neıat (7) fohrı (6), Mustafa (5). GOLLER Metın Dk. 32. Salıh Dk 64. Erhan Dk M . Mustafa Dk 84. MUSTAFA OİKİCİ YILOIZ A B. KÖY: 26 HAKEMLER Sına Ozcan (7), Ertan Yılmaz (6). Yuksel Erdoğrul (6). YILDIZ: Nurcan (6) Tuncay (6), Omer (7), Fendun (7), Erhan (5) (Cumalı 6'ı Metın (6), Zekaı (6). Bulent (5) (Fethı 7) Muzaffer (6), Selcuk (7). Hokan (4) ALİBEYKÖY Engın (5) Tevfık (5), A Kemal (6). Eyüp (5), Yaşar (5) Mehmet (6), Ahmet (6). Nuran 16) Erhan (6). Fıkret (5), Nedım (5). GOLLER Selcuk Dk. 35, Fethı Dk. 65. FEHMİ ÖZGÜLER GUR7AFER RAMİ: 10 HAKEMLER Özcan Gokay (6), Hüseyın Su (6) Nurı Seyhan (6) GURZAFER: Suleyman (6) • Ağram (6), İsmail (7). Zeki (6), Ağım (5) A Osman (6), Harun (7), Ertuğrul (6) Recep (6), Isa (7), Azem (6). RAMİ Feyzullah (4) Nasuh (6). Recep (5), Tacettın (6), Zafer (6) Cengız (6), ftouf (6), Canan (6) Ahmet (6). Şevket (7), Cemal (6). GOL: Isa Dk. 86 ALİ YAKAR ALEMDAR CAMIALTI 00 HAKEMLER Nebıl Okcuoğlu (6), isa Colak (6). Şefık Ozer (6) ALEMDAR: Ahmet (6) Mehmet (6) Selohattın (6). Arıf (7), Mustafa (6) Murat (6), Necmı (7). Osman (6) Maksut (6), Selahattın (7), Sabrl (6). CAMİALTL Ismet (5) • Halım (6). Alı (6) Muzatfer (7). Necati (6) Seyıt (6). Haiıl (7). Orhan (6) Erdem (7) A Kadır (6) Sezaı (6) BULENT VAROL CANKURTARAN TOPKAPI 11 HAKEMLER Orhan Tuncer (5). Mehmet Kaysenoğlu |6). A!ı Yazıcı (6) CANKURTARAN: Murat m Csmal (7), Hamdi (6). Hıseyın (6), Turgay (7) Korkut (6), Necdet (6). Zekı (7) Selcuk (6). Metın (7». Adnan (6) TOPKAPI Alaattın (5) M A!ı (5) Ahmet (6), ilyas (6). Veysel (6) K Atılta (6i, B At.lla (6), B Mehmet (6) K Menrr.et (7) Alı (7), Ihsan l6) GOLLER Metır Dl> 43 Ahms>t Dk 75 CAHİT ÇIKMAZ G O PAŞA K ÇEKMECE 10 HAKEMLER Ned>m Iskendsr (5) Ertan Yılmoz (6). Yuksel Erdoğrul (6). G. O. PAŞA. Sjha (6) Basn (6), Erdoğan (61. Bahrı (7). Melıh (61 Duıniuş (5). Mustafa (6), A Osman (7) Şahın (6). Mucahıt (6). Ferhat (6) K. CEKMECE Alı (6) Mustafo (4) Hanefı (5) Faık (S), Kenan (5) Sulevman (5) Behçet (61. Namık (5) Selahattın (6) Hasan (5). Enver (61 GOL A O m o n Dk 35 NEJAT SAĞDUYU Y TABYA YAYLASPOR' 10 HAKEMLER. Yusuf Kukul (6), Huseyın Su (6), Nurı Seyhan (6) Y, TABYA: Erkan (6) Aüdurrahman (6). İbrahfm (6), Mustafa (6). Alı (7) Gunaydın (6). Serdar (6). Omer (6) Holıl (6) Mehmet (7), Hasan (7) YAYLASPOR Emın (5) Alı (6), Alı II (5). Csm (6). Ersın (6) Yovuz (6). Mehmeti 6). Metın (6) Kemol (Ç). Metın (5), Nıhat (6) GOL Meiıet Dk 75 NEVZAT TOPCU ÖTEKI SONUCLAR A Mızrak Telsı? 00 Bayrampaşa Ka[espor 41, Kadırga Yenışehir rjO, Tacspor I T U 20 Kartal Sarıver 11 Türkiye Dragon Birinciliği'nde Istanbullu yelkenciler başanlı oluyorlar IZMIR. (Iskender HAMUS bildlrlyor) Türkıye Dragon Bırıncılığınde Istonbullu yelkencıler hnşarılı olmaktadırlar Karşıyaka parkurunda yapılan yanşlar ılgı gormemıştır. Yapılan yarışla r da şu sonuclar alınmıştır: 4. YARIŞ: 1 Ahmet Baydar ekıbı (Istanbul). 2 Nur Oktem ekıbı (Istanbul). 3 Okto/ Ereş ekıbı fistanbul), 5. YARIŞ: 1 Yalçın Berkan ekıbı (Istanbul). f Öktay Ereş ekıbı (Istanbul). 3 Nur Ükt«m ekıbı (Istanbıri) Yarışmclar bugun sona erecektır. Vücutcularımız «NABBA»nın yarısmasında iki altıncılık vebir 11.'lik elde ettüer DijT/n Vucut Ce'ıştırr9 B r r c (Jınae Scrdar Kebabcılar orto boyda. Erystış Knrtcırj' kı»n boydc altıncı olmuşlaraır Alpcslan Ozoı»~ır nc n sıray1 alrııstır Bınncılıklerı ıse uzun bovdo Ingılız BıM Rıchardson orta boydj ABD'lı Dc> P lone= kısa bovdo Ispanvol Sal"Otore Luıs kazonnıslardır Geneı tokın sırotamasında ABO bırncı Ingıltere ıkıncı Jamaıka ucüncu olmuştur Bf.ncıl c 23 ulkeden 67 sporcu kotılmışt'r Kıırnılaro gore ılk oıtı dereceys gıren sporculara odul verı'mektedır. MASA TENİSİ MİLLİ TAKIMIMIZ, TUNUS'U 5 1 YENDİ Masa Tenısl Mılll Takımırrız dün Tunus lle yaptığı karşılaşmayı 51 kazanmıştır. Karşılaşmada Masa Tenıscılerımızın aldığı sonuclar şoyledır: V. Aıeksandrıdıs Tevfık Benolı 2 0 (21/11, 21/16) Mahır Özbayrac Lütfı Jovdı: 20 (21/16, 21/10) Sedot Engın Holıd Mabruk. 02 (8/21, 7/21) Mahır özbayroc Tevfık Benalı20 (21/13, 21/10) V. Aleksandrıdıs Halld Mabruk 21 (14/21, 21/14. 22/20) Sedat Engın Lütfi Jovdı. 20 (21/19, 21/18) Itolyadan donen Mıllilerımiz Yeşllkoy Havaalanında.. (Fotogrof Ah ALAKUŞ) Vivli Silahiar Btrinciliğinde Hayati Kadir, Türkiye Rekoru kırdı Tupkıy» Yıvîı Sılahlor Bırınc hğınde Boıge^ınden Hnyatı Kadır 60 adımlık yarışmalar< a 586 puan toployorak Turkıye rekou kırmıştır. 1 "SİKE,, YAPAN BİSİKLETCİLER DİSKALİFİYE EDİLDİ KONYA, (Nlzamettln Yetişen bildlrlyor) Turkıye BısiKİot Pıst Bırıncılığının elenelerınde anlaşma yaptıkları saptanon Is tanbul ve Ankara genc takımları dıskalıfıye edılerek dunkj fınalde koşturulmomışlardır Hakemlerce faptanan oloydo genc tokımlar elemesl Icın Ankara. rakıbl Istanbul ile Ikıncı olmok uzere anlaşmış, ancak yarışmayı kazanmıştır. Anlaşmalı bır yarışma yapıldığını soptayan Bursalı yonetıcıler de bu duruma Itaraz etmlşlerdır. Hakem Kurulu onlaşmo yapıldığını saptayınca Ankara ve Istonbul genc takım ları Türkiye Bırıncllığınden cıkarmışlardır Fınalde yapılması gereken AnkoraKonya yarısması yapılmamış, Konya Türkıye Bırıncısi. kabul edılmıştır Ocuncülük lcin de istanbul, Bursa ıle yorıştırılmamış, Bur sa Takımı ıkıncı. Adana ucun cü sayılmıştır. Öte yandon 4000 m büyjkler takıp bırlncıtlğınl Erol Kücükbakırcı (Konyo) kazanmıstır. Ikıncl Hasan Can (Konya). ücuncu de Nurettln Klrp:ksız (Konya) olmuştur 3O00 m gencler takıp bırıncıllgınl i"îe Refık Dırl (Istanbul) kazanmıs tır Kasırn Asma (Istanbul) 'kın cl. Coşkun Ayhan (Ankcn 1 ucuncu sırayı almışlardır 4000 n büyukler takım yarısmasn da Konya bınncl. istanbul ıkın cı. Zonguldak ucüncu olmuştur. 1000 m buyukler hız yanş masında Konya Bolgcsınocn Tevfık Erdogdu bırıncılıgı kaza nırken Sadettın Kutlu (Bursci ıkıncı. Ekrem Cebel (İstanbul, ucuncü olmuştur. Aynı daida gpnc'erde bırıncıllğı Kasım As Ta (Istanbul). ıkıncılığl Mehnst Buyukarı (Konyo). ücüncuiuğu de Tayfun Taşkesen (Bursa) ka^nnmıştır Tur atlnmT buvuk 'erde Nurettm Kırpıksız (Kon ya). goncierde de Tuncoy Kui"< ' u (Istanbul) bınncı oırrtuşıar riır MİLLİ TAKIMLAR ACIKLANDI Öte yandan 7 ekımde başla ,acak Cumhurbaşkanlığı Ulu c larcrası Bısıklet Turuna katnacak Mıllı Takım adayları da dun acıklanmıştır Asbaşkan Solakiar'ın verdığı bılgıye gore, Mıllı Takım aday kadrosuna Konya bolgesınden Nurettın Kırpıksız, Tevfık Erdoğdu, Erol Kucukbakırcı. Sadı Ebesek. Hason Can. Mustafa Çelık ve Yusuf Ecevıt. istan bul bolgesınden Ercan Sapmaz (Devamı 9 Sayfada) İKİNCİ ve ÜÇÜNCÜ LİG SONUÇLARI İKİNCİ LİG Beykoz Rızespor: 11 Şekerspor Sıvasspor 11 Sebat G Aydınspor 22 Konya I. Y. Tekırdağspor. 11 Sakaryaspor MKE. Ankaragucu 00 Vefa Ispartaspor: 21 Tırespor AnKaro Demırspor: 20 Eskışehır Demırspor Antalyaspor. 00 Gazıantepspor Konvaspor: 20 Denızlıspor Edırnespor: 11 Kocaelmpor Balıkesırspor: 20 DC. Karabukspor Kayserıspor 12 Düzcespor Urfaspor 10 Bandırmaspof Mersin I. Y : 00 Gençlerbırlığı Sarıyer 0\ ÜÇÜNCU LİG Tokatspor Gıresunspor 00 Hatayspo' Erzurumspor 20 Tarsus I Y Petrolofıs G 21 Malatyaspor Erzıncanspor 10 Konya Ereğlıspor Corumspor 00 Altınordu Istanbulspor: 11 Karş'yaka Uşakspor 22 Galata G Koragumruk. 10 Manısaspor Ödemışspor: 12 Lüleburgazspor Izmırspor 21 BALKAN GENÇLER FUTBOL İZMİR, (Nuvlt TOKDEMİR blldlrıyor) Balkan Gencler Futbol Birıncılıgı, ıkıncılığımızle sonuclandı. AncaK odcekımı ıle fmale kalan genclerımız son savaşımlarında da başarı gosteremedı ler Bınncılığın en ıyı ekıbl Yunanıstan o 21 yenıldıler En ılgtnc konu Yunaniston'ın bırin cıhğe verdığı onemdl Yunonlılor Turkıye'deKi bırıncılık ıcın aylar onco hazırlonmışiar. Bu arada genc futboıcularo bırıncı olmaları halmde, prım olarok para değıl de unıversıteye sınavsız gırm1! BİRINCILİĞİNIN bıydi. Tum karşılaşmalar oz seylrel 6nunde oynandı. Fınal kcrşılaşmosındo bıle yakiaşık 500 seyırcl vordı. Tüm karşılaşmalar boyunca takımiar toplam 18 gol atabıldıler. En fazlo gol atan ekıp Ise Yunanlstan'dı Yunonı<?tan yedı golle M sıravı alırken. Rok manya 4 golle ıkıncılığl elde ettı Tokımımız oncak 3 gol atabıld1 Bu bırıncılıkte bız m Icın en uzucü ola/, ayağımızo kadar gelen şampıyonluğun kondi saha ve seylrcımizm önünde yıtırılmosiydı. EN IYI EKİBİ YUNANİSTAN OLDU hakkı tanınmıştı Yunanlstan Genc Mılll Takımı hakkı olduğu bırıncılıgı gücüyle elde ettı. Bu arada, şompıyonanın en şanssız tokımı Arnavutluktu Yaptığı ıki karşılaşmada da Romanya ve Turkıye ıle t^rauere kalan Arnovutluk adcekımıyl? sonuncu oiabıldı Ayrıca en Hgınc ekip 'tne Arnavutluktu ilk kez boylesı bfr bı r ncılığe katılıyorlcrdı. Bırlncılık bovun ra gıys'lenyle dıkkatl ceken Arnovutluk gençterr/di. Şampıyonoya ilgl yok denecek gl AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1. KOŞU: llfet Vadı Gulara, G 7 50 Plaseler: 16 65 33 15 15 10 Ikılı: 2/7 15.40 2. KOŞU. Havao Yoruk Guzelı Momucalı, G. 170 Ikılı 3/6 6 70 3. KOŞU: Gurol Bey Nazlı Scffet Hokan G. 10 Plaseler. 160 .50 120 Ikılı: 4/6 39 80 4. KOŞU: Karamel Pekerol Tarık G 2 25 Ikılı 2 4 285 5. KOŞU Yalel Rüzgâr Fepte G 1 80 Plaseler 1 25 1 35 1 35 Ikılı: 2/4 1 95 6. KOŞU Havo Hıperbom Öznur; G 2 10 Plaseıer 1 70 2 05 Z Ikıli 2/4 12 60 7. KOŞU: Sunny Bov Bıg Boss Madımak. G 3 30 dase'er 1 15 1 50 1 40 Ikılı 2/4 7 90 8. KOŞU: Dr Seferof fckın Beydağ: G. 1 50 Ikm 1/6 3 35 9. KOSU Sndabad Sadrazam Elazığlı G 5 75 Plase.er ? P0 9 30 2 60 Ikılı 3/5 95 65 1. CIFTE 3*4 18 05 2 C'FTE 2/4 3 05 3 CIFTE 4'4 5 65. 4 CİFTE 1/3 7 95 Uclü Ganyan 113 Oclü birns 357, 6'lı Cumhuri/et Kupası Turnuvasına katılacak güreşçilerin seçıneleri dün yapıldı 2631 ekım tarıhlerı atn s nda, Spor ve Sergı Sarayı nda yapılacak Uluslcrarası Cumhurıyet Kupası Gureş Turnuvcsınu kotılacak GrekoRomen tokımııiı be lıri^nıek amacıvla yapılao secme karsılaşma^rı aur som ermıştır BağlarDosı Spor Salonun dakı karşılaşmalara Demırspor IETT Gureş Besıktas Topkopı, Hahc Kartol Knragucu. D Assubay Okulu Cıhan ve Tekeı kuluplerınden 101 gure^cı Cumhurlyet Kupası Secmolerlnde ıkı guresçmin mucodelesı CuTihunyet Kuposı Turnuvasına secmelerde ılk uc 'Jereceyı a'an gurescılsrle. Sclıh Boro Serhat Karadağ Ibrahım caklı ve lenk ıle "o acığı Vıliırım Hamdı Son antrenor Numan Ce Nahıt Taşer'ın sapotek gureşcı'er k* (Fotograf Altuğ Istanbulluogiu) Mccoklardır Gureş A|anı Nurı Kosah metoğlu Cumhurıyet Kupa"ı Turnu^cs r,n A,<aro vs ı mır bolgelerınden de bırer takım cağrıldığını bıldırmıştır 48 KILO. 1 Kemal Kahrancn (IETT). 2 Mustafo Tur gut (Karagucu) 3 Hokkı Uzunoğlu (Beşıktaş). 52 KİLO 1 Mustofa Banıu (IETT) 2 Ahmet Bayroktar (Besıktas) 3 Isma'i Yurt taş (IETT) 57 KILO 1 Nevzot Kos (İETT), 2 A'aâttın Ozgjn (IETT). 3 Ibrahım Kuzu (Ist Gur ). 62 KILO. 1 Fıkret Poiat (Kartalı, 2 Necml Doğan (Ist Gu r ), 3 Mustafa Kucak 'Karagucu), 68 KILO: 1 Mustafa Artoner (IETT), 2 Ekrem Kor (IETT). 3 Yusuf Ucar (Hahç). 74 KILO 1 Avrlın Metıner (Ist Gureş), 2 Mehmet Turut (IETT), 3 Mehmet Poyrcz (Ist Gureş) 82 KILO: 1 Sedat Türöt (IETT), 2 Fevzı Erkahraman «Ist. Gureş). 3 Coşkun Sonur (Ist Güreş). {Devamı 9 Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog