Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 EYLÜL 1978 YEDİ Bakan tlhan: "Türkiye'de ilk köykent projesi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde başlayacak,, KASTAMONU. (Cumhuriyet) • llgoz ormanlarındo kurulan ulusal parkın acılış törenındo. konuşan Orman Bokanı Vecdı llhon, tTürkıye'de ılk KoyKent proıesinin Bolu'nun Mudurnu ılçesme bağlı Taşkestı koyunde boslayacağını» bıidırmiştır. ilk KoyKent calışmasının 29 eylül günu yaşama gecırileceğını beli'ten Uhan, «Taşkesti ve cevresindekı 20 köyün İlk KoyKent orneğı oiocağını bun ların yoiiormın ve eiektnğmın tamamlandıgını soylemştır. Bo kon, 29 eylul gunu Basbakon Ecevıt'le bırlıkta ılk KöyKem uygulamasına sanayı yatırımları ıcın kurulocak fabnkalann temelıni atmak uzere Taşkestı'ye gıdeceklerinı bıldirmıçtır. AlabOİık tesıslerıyle bırlıkta dun hlzmete sokulan llgoz Ulusal Parkında ayrıca, turızm ve kayak tesıslerrıın temelı de otılrr.ıştır Turkıys'dekı 16 ulusol park ıcınde en buyuğu olan llgaz Porkının zamcnlo genış etilerek 1088 hektordon 44 bın s ekrara cıkarılacağı açıklan mıştır.. URGÜP OTELİ NEVŞEHIR Turızrn ve Tonıtmo Bokanl.ğınca 200 mılyon iırayo gerceklestırilecek Ürgup Otal, motal va yan tesıslennın temelı Turızm va Tonıtmo Bokcnı Alav Coşkun tarafından atılmıştır Vorenın mımari ozei lıklcnnl Oe tosıyacak 436 yaak koposıtelı tesısın 1981 yımdo tomamlonması beklenmaktedlr Otalm sıcak su ıhtıyacı guneş anar|l$ınden yorarlanılarak korsılanocoktır Uşak yolundaki kazada 13 kışi ötdü İZMİR U«ak karayolundo dun meydono ge'en trolık KOzasında 13 kışl olmuç, 7 kışı da ağır yaralanmıştır Izm.rden Akşeh'r'e gıtmakta olan Alı Ihsan Doğon yonetımındekı 34SH775 plakalı yolcu otobusu ıle karşı yonden geıen Omer Toş, yonetımınde kı 64AR540 plakalı kum kamyonu corpışmıştı Uşak'a 35 kılometre uzakiıkta meyoana gelen kozoda otobus yolcuiorından Ramazon Mehmet Yarruk Ahmet Cıplok, Ho'ıl Guder, Yunus Gurbuz, Mahmet Erkan ıle kımllklerı henuz belırlenemayen 4 u kadın 7 kışı daha hayotlorını koy betrmşlerdır Otobus şoforu ve yoicuiardan 6'sı ağır yaralı olarak Uşak Devlel Hastanesınde tedavı altına alınmıştır \a a) ELAZIĞDA ELAZIO, (Cumhuriyat) Elazıg . Bıngol korayoiunun lcme Buccğı yakınlorında karoyollarının 56AH661 plokolı aracı oevrılerek nenıe yuvarlonmış, kamyon şoforu Foık Cengız ıl« kamyondokııerden Ahmet Accr ve kımlığı saptanamaycn bır kışı olrrıuşlerdır Kent ıçınaekı bır ozaı otomobılm sed mesıne maruz kalan Mermet Teker de can vermıştır. MECLIS'İN ÇALIŞMASI VE ÇAUŞMAMASI Prof. Dr. Muammer AKSOY [M liel Msı,.ib An0,'OS0 Komısyoru BGŞkanı) Arnavutköy Körkadı gecekondu semti halkı sorunlarına çözüm bulunmasını istediler İttonbul Habar Servlsi Arnavutkoy Korkodı gecekondu halkı adına bır acıklomo yapılmış, yorede suregelen sorunlaro ıvedı çozum ıstenmıştır. Acıklamada uzun yıllardır ku rulmuş bulunon 100'e yakın ge cekonduyo tapu venlmesı gereğı bıld.rılmış, «20 yıldır bu semte tapu aimok icln kadastronun yolunu beküyoruz. Tapu aiıp ir.san gibl yaşayacak bir konut yapmak istıyoruz» denılmıştır. Beledıyeden yoreye haftodo bır ae tanzım orobası goncienlmer., ıstenen acıMamaıia. semtın PTT, e>ektrık. su gıbı sorun larınn do cozum ıst3n.nış ozeı 10 &oyie denıimı$tir. «Yıliordan beri suyumuzu dort kilometreden kovalorlo to şıdık Seçlm oncesı mohollemlzin uc noktosına katfor %u getirdiler ve orayo da bir coşme voptılor Ancck bu da yeteı 11 olamamaktadır. Bolgede otu ron 800'e yaksn yurttas, bu nedenle buyuk bir sıkıntı lcindedir. Balediyenin bu soruna bir an once ağllmelidir.» Iftonbul Hobar Sarvıtı Istonbul'da Bokırköy • Hurrıvat Mevcianı hattındo colı son mınıbuslar dun dort sooı suren bır dırenış vopmıalar, balırlenan yolcu to»ımc ucretlerını. trofık polıslnın sabotı yoptığı sıkı de natiml orota^to etmışlerdır letonbui Trofık polısı Bokırkoy Hurrivet Mevdam mımbuslan ıla ligılı bır ıhbo rı uegerlendırmış Incırn kav şağında SIKI bu denetıme baslcmışlardır Elınyetı olmovcn, vfi evraklarında eksık'ikler bu'u'ion mınıbjs Rfîforlarme cs?n voMİmıs' r Mınlbusculer uzerınde baskı uygulane! rı n ıtcoe aaeıı SC'Orler d= r! n su^t 10 sıra 'crındo dır? ı =e baslanrslar • "' 14> kno.T «.urdurmüs" Isrdır. Mmıbuscüler bu arooa belırlenen .O'cu tasıma ucretlarinin <*.*. veîarsız o'f .ıflunu soylemışler, «Bu uc rat moaraflorımızı korjılamıyor Yadak pareolor, otomobil laıtlklarl otat pohotı. To mircllar da yükıak iıcratlar iativorlor » dan'elfrdır. Dıranıa nadenıyle halk bır sura volculuklorını trenie yoprn şicr. oncaK gunun pozor clmosı nedeniyle voğun bır trafık sıkı$ıklığı olmamış tır Altan ve Örsan Öymen'in annesi toprağa verÜdi ANKARA Cumhunyet Hok Partısı Mıllet Meclısı Grup Baş kanvekıli Altan Ovmen 11° gazetecı yazor Grsrn Öynpn n cuma gunu olen annesı Nezaket Öymen, dun Hacıbavram Camıı'nde kılınan cenaze namozından sonra, Cebecrde<l Asri Mezarhkta toprağa ver.lmıştır. Cenoza törenlnde Cumhunyet Senatosu Başkanvekılı Fevzi Hakkı Esotoğlu. Mıllet Meclısi Başkanı Cahıt Karakaş, Başbakon Bülent Ecevıt. Başbokan Yardımcısı Faruk Sukon. Başbakon Yaraımcısı Vekılı De/iet Bokanı Hlkmet Cetln lle Bakcn lar Kurulu üyelerı bulunmuşljrdır. Romanya Isçi Sendikaları Birliğinden bir heyet Türkiye'ye geliyor ANKARA (ANKA) Romon yo Işçı Sendıkoları Bırlıgı MalıIdarı Sekretorı ve Merke? Komı tesı uyesı Popescu Nıkoıoe bc$, konlığı'ndokı uc klşılık bir heyet bugun Turkiye'ye geiecektır Turk Iş'ın davetlısı olorak gelen heyet. Istanbui ve An kcrado Turk . iş yor.etıcrlerl ıle ceşıtli temoslarda bulunocaktır Ote yondan Türk • Iş'ien vopılan bır acıklomoya gora. Portekız tşcı Sendlkolorı Bırlı(Jı sendıkol örgutlerie temoslordo bulunabılmek ıcm Türkiye'ye gelmek ıstemıştır. Bakırkö/ Hürrıyet Meydanı minibüsleri 4 saat süren direniş yaptı An Bisküvi'de anlaşma sağlandı Hisse Senedi ve Tahvil Ilanları BANKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 HİSSE Senetlerlnlzl yüksek flyoilo olırım. Hısse senetlerınlzl en uvgun borsc roylcı ve cüzı kârlo eatorım. MÜESSESE vevo sohısıoro oıt tanv.i'eri en uygun scrtıo fazia menfoat bekiemeden derhol mubayaa •derım Muessaseme muracootıonnızdo vopıimosı icop eden operasyonun mümkün olan en kısa zomonda vapılacağını bılmelıslnlz ARADIĞIMIZ KIYMETLER. MARTI Motel YAPI VE KREDİ BANKASI GARANTİ BonkosGARANTİ BANKASI Rüc han Hakkı • TICARET Bankosı • ISTANBUL Bonkası • AK8ANK • !$ Bankosı • IS Bankosı Kurueu • SINAİ Kolkınma Bankosı • EGE Seramık • SİFAS • NASAŞ • fZOCAM • SINAİ Kalkınma Teşebbüsler 9 KAV Ormon Sanoyi • KOC Holdıng • OTOSAN • RABAK • TAT Konserve • RABAK Kurueu • SARK OeğırmenîeH • İTTİHAT Değırmencillk • YTONG • TEZSAN • SİEMENS • OLMUK • KORDSA • BAĞFAS • EGE Bırocılılc • AYGAZ • AYDIN Tekstll • SARKUYSAN SATILIK KIYMETLER? O SARKUYSAN 100 Adet. % 50 temettu verdı. • MAKINA TAKIM 25 HİSSE % 400 sermaye arttırıyor. % 35 temettü doğıttı. • DÖKTAŞ 153 adet Istikbol Icm. • GÖLTAŞ Çımento 60 000 Tl % 20,5 temettü verdi. • ECZACIBAŞI YATIRIM 75 adet % 20 temettü verdl. • NASAŞ 20 adet sürprlzler beklenlyor. • METAŞ 195 adet % 50 temettü verdl. • AKCIMENTO 210 000 TL • EGE GÜBRE 10C.00 TU İ3tikbol icın. • BASTAS CİMENTO 50 000 T L Bu yıi temettü bekleniyor. • PIMAS 50 adet Istıkbal Idn • ARCELİK 85 odet » • POLVLEN 35 adet %35 te• • • • ,•> RAp/KJjf)O ajlat ^ 3 5 mettü verdl, , ., , te . 50 ooet SATILIK TAHVILLER: • RABAK tohvtlı 50 0 0 0 % 21 falzll 1 yi| sonra ıstenıl dığınde paraya cevrılıyor. • KOC HOLDING 50 000 TL. %21 falzlı 1 yıl sonra paroya cevrılıyor. 950 • EVMA lahvıli % 21 faızll 300 000 TL 17 ay sonra parayo cevrılıyor. 980 • NET %25 gelır getıren Hol dıng gorantıll tahvil mort 1980'de Daroya cevnlebılır. • BANKER ZEKI ^^ öb 88 • 21 5? 13 4 vak.t Han Asmo kot No 89 Bahcekop» Istanbu: '7Mıp Tei 1"S? ?\ ŞİŞE Cam UNİROYAL \ r* • rj i ı » VATAN Konserve KOC Holdlng İTTİHAT Degırmencılık SARK Değırmencllık MUSTAFA Nevzat GARANTİ 8ankası VAKIFLAR Bankası TICARET Bankosı ISTANBUL Bonkası SATiŞA ARZ OLUNAN HİSSE 8ENETLERI. • SUNTA 50 HİSSE (% 150 sermaye artırımı yapıyor Htsse senetien bedelslz ve niecek temettüya hok kozonmış durumdodır. Votırımcılara önemıe duyurulur) • MAKINE TAKIM 25 HİSSE (% 400 sermaye arttırımı tatblkotı başlıyor. Bedelsn hısse verebılir'» • SARKUYSAN 100 Hısse (% 50 temettü dağıttı). • CUKUROVA ELEKTRIK 40 Hısse (%50 temettü dağıttı). • AKCIMENTO 100 Hısse (Bu yıl yüksek tem. beklenıyor) • ANADOLU CAM 50 Hısse (Prım beklenıyor). • NASAŞ 40 Hısse • POLYLEN 40 Hısse • OLMUK 40 Hısse (Sermaye arttırımı beklenıyor). • KARTONSAN 50 HİSSE (% 300 sermaye arttırım tatblkatı başlıyor • İŞ BANKASI namo 2 HİSSE • ASIL CELİK 50.000 celık sanaylnln önder kuruluşu pırım yapmosı bekleniyor. • CELİK HALAT 150 HİSSE (Mevzuundo Türkiye'nin tek ve raklpsız kurulusu %100 sermoye artırımı vopıyor. Hısseler bedelslz verüecek ) • MEY8UZ 60 HİSSE (Foollyetl cok müsbet devam etmektedir. Prlm voDması baklenlvor.) • KORUMA TARIM 200 HİSSE (% 35 temettu dogıtocak) • ARCELİK 50 HISSE. (Bu yıl yüksek temettü dağıtocok) • VATAN KONSERVE 150 HİSSE (Yokındo sürprlzler bek lenivor. Keleplr flyatlo tatt«a orz edlvorum.) • SİFAS 50 HİSSE (%30 tamettu doâıttı) Odokule l« Merktzl . Kqt. 17 Ti : 44 28 3« 43 09 32 45 17 65 45 64 20 T«I«K 2? 685 TRTK TR Işte 86 ncı rr.addeda yar alan nısaba ıllekın kuralın da yoneldığı olumlu bır amac vordır. Bu hukumıs Anayasa KO I yucusu. «halkın temsılcılennın, I onerr.lı bır kısmınm ıhmaı yo 1 oa gercek engeller yuzundsn I nazır bulunmodığı toplantıiarI do «gund«md»kı Konuyo llişkin caşitlı goruşlarin yelarince yon »ılılamayocoğmı» cJuşunerek ıgoruşmeıarın, bu olonogın soğ lonocoğı başka bır gune bırakn mosı» amocını gutmektedır Goruşmeıerin buşko gune bırakılması sayesınde cok doho ceşitll goruflarin dlie getırilebilmasi olonogı »oğlanmak islanmektedir. (Bazı ters rostıantılor sonucu, o gun «asıl gorevı» olan poriomentodo nuzır büiunorak gorusiarım dıie getırme oıonoğınoon yoksui kaİ lan mılletvekillerının da, ılk ' toplantıdo hazır bulunma va a I goruşlermi belirtme olan gınI don yororlanmaiarı saglanmoktır, Yoksa nısobın bulunmoması gerekcesıyle toplantıya ızın vermeme»nın amacı. «lktıaar mılletvekıllerınden nele Bakonlardon bazılar<nın, beilı Mecı.s toplontıioı.na çeşıtlı engellerden (Meclıs dışındakı calışmolordon) oturu katıloma yacağını anlayan muhaletete parlamentonun toplonmotına viza verıp varmama yatkisını Istanbul Hober Servisl »ağlomok» degıldır Heie ıktıEsenîepe dekı An Bıskuvı Fabdarın 510 »andalyelık nucuk rıkasmdo 28 gunden berı grevbır coğunluğa dayanması hade oulunan işcıler ıla ışvaren iınaa, bazı Mıiletvekıllerınin ve aroaında, dun bır protokol ımBakanların angellerınden yazalanmış ve anlaşmo sağlonrorlanarak (bu engalları »omıştır murarak) porlamentoyu i?letme Tek Gıdols uye«ı olon ışcımak omacıylo, bır karar ve IOK ler. bır sure oice grev uygulotık sonucu kıtle halır.de toplon masıra boşlcmış ve zomh uctılara kotılmomak ve ondcn son ret uvguloması ıle bazı sosvol ro do» nisabın yokluguna dohokları talep eimışlerdır An yonorok ışlem yapılmasını ısBıskuvı ışverenı Ile anlaşmaya lemek», nısaba ılıskın kuralın varan sendıka, dun soat 17 00 obıektıf omccıyia osla bağöoda ışcılerm onunde bır protoşamoz! Boyle bır davramş «akol ımza torenı yapılmıştır. cıkco yetkınln kotuye kullanılmasırın tortışmo gotürmez or neğndır. Başkanların, bu «kosıtlı» ve «kıtle halındekı engellemeler»e karşı, koymaları gerekır. MAZUR GÖRULMEZ Oturum Başkonlannın, bızdeHı vf hoK^ıo ,v» yetKıjnn. , en ARTIS DUŞUŞ 2 HISSE Arton acık bıcımde kotuye kullonıl HISSE mosınm ta Kendısı olan uyguDuşan HISSE 48 lomalora Izın vermesı» asıa mo Sablt HISSE zur gorulemez «Ben toplantı50 TOPLAM oo yokum (engelım cıktı geSAT1ŞA SUNULAS lemedım) bundan oturu topıan MENKUL KIVMETLER tıyı başka gune bırakınız. o gun ASLAN CİMENTO Sermaengelım kolkacok ve gelebıieyesı 200 mıiyon TL 'dır 1977 ceğım» ceme durumundo olon yıhnda 10 mıivon kâr sofllo«toplontıyo getmemış mılletvedı. % 4 87 temettu doğıttı kıllerı» ('), gercekte parlamenBAĞFAŞ Sermoyesı 200 mılto bınasma gelmekle bıle yeyon 1L dır 1977 vıiınoan tınmıyorlar, nisabın soğıanma 49 mtlyon kâr »ağlOOı. sı halınde başko ENGELLEME \ 30 temflitn rtoıjıîacok yoiiannaon yararlanabıime a BURSA CİMENTO Sermamacıylo, beraberce ve onceden yesı 63 mılyon TL 'dır 1977 kararlaştırarak, genei kurui yılınuo 56,6 mılyo.i kâr salonunun kapısından ıcerıye sağladı. % 43,75 temettu bıle gırıp. orada (yanı salonun dağıttı. ıcınde, oma ayakta kapı yaKORUMA TARIM Sermavenındo beklemekte) sadece kol st 105 mllyon TL.'dır. 1977 tuklorınc oturmoyorak, tkenyılında 59 mılyon T L kör dılerinı yok saydırtma (farzetsajiadı % 35 temettü datirma) komedısmı ovnamakîadır ğıtocok lar Eğer yoklamado coğunluk MENSUCAT SANTRAL Sersoğlanırsa bu «yok olon» (') moyesl 81 mılyon Tt.'dır. mılletvekıllerı, Koşuşorck sı1977 yılındo 200 mllyon kar ralarıno oturmakta, once kosağladı. % 25 temettü danuşmalanyla sonra da oyiağıttt ma olursa YOKLAMA ISTEĞl IMAKINA TAKIM: SermayeLE yeni engellemelere gırışmeKsı 25 mılyon TL.'riır. 1977 tedırler. Oylama ıcın yoklama yılında 23.2 mılyon kâr sağboşlayınca ao muhalıf mılladı. % 35 temettu dağıttı. letvekıllerı, bu kez yıne hızla OLMUK. Sermayesı 150 mll kendılerını kondora atmakta yon TL'dır. 1977 yılındo ve kendılerını bır kez daha 09,7 mılyon kâr sağladı. «yok» saydırtmaktadırlar Zotı % 30 temettü dağıttı. Sungur bıle 1 saat ıcınde ıkı PLASTIFAY: Sermayesl 18 kez yok ve ıkı kez var olamamılyon TL'dlr. 1977 yılındığı halde, bızım kımı polıtıda 25 mılyon kâr sağladı. kocılorımız bu morıfetı, yanlış % 30 temettü doğıttı. bır Hukuk anlayışı sayesınde PIMAŞ Sermayesl 100 mıloturum Başkonlorımn da yaryon TL'dır % 20 temettü I dımı ıle goturebılmektedırler. dağıttı. J Boyle bır davramş. porlamenPOLYLEN: Sermayesl 115 j toya ve parlamenter sısteme mllyon TL'd'r. 1977 yılında l (demokratık reııme) vurulacak 65.8 mltyon kör sağladı en buyuk dorbedır. Demokro% 35 temettü doğıttı. sıyı en ağ'r bıcımde gozden SİFAS Sermavesl 104 mllduşürecek boyle bır gulduruyon TL'dlr 1977 yılındo nun, başka herhangı bır Batı 88.5 tnllyon kör sağladı. ulkeslnde yo da uygar toplum % 30 temettü doflıttı da oynandığını duymadık. cGar SUNTA: Sermayesi 40 mi! cak angallarıden oturu, cok sa yon TL.'dır. 1977 yılında yıda mılletvekilının toplantılar80,3 mılyon kâr sağladı. don uzak kalmamasını sağ% 40 temettü doğıttı. lama amacıyla ongorulen (deTAMSAN Sermoyesl 60 mokrcsının ılkelenyle bağdamılyon TL'dır. 1977 yılındo şan) bır kuralın, «Mecliste ha5 mllyon kâr tağladı. zır bulunon Millet Vekıllerinln Maclisi calıstırmaması ıcm kotuye kuılonılmasına gozyumARANAN HISSE mak, cağımızın Hukuk anloyıSENETLERİ şına kılometrelerce uzakta ko ANADOLU CAM lan carpık, zavallı bır Hukuk BATI ANADOLU anlayışıdır. Hukuksol hıle'.eCİMENTO rın egemen olduğu ve gercek CUKUROVA ELEKTRİK gereksınmeierı cığneyıp gecen EGE BİRACILIK bır Hukuk duzenı ve anlayışı, EGE GÜBRE «Aynaroz Kadısunda. ya da KOC YATIRIM «Bır Kavuk Devrıldı» de conPAZARLAMA landırılan, gulunc amo aynı LASSA kertede korkunc toplurnsal sah METAS nelerın. zamanımızdo da yme TÜRK DEMİR OÖKUM lenmesmı sağîamaktan başko bır sonuco uiaştıramaz!. OLANAKSIZ DEĞİL RÜCHAN HAKLARI Ancok bugune kodar kı uySermoye ortımına gıden gulama göstenyor kı, bızde Sirketlere ait Rüchan HokMeclıs calışmaiarını baltalayan ları son kullanmo aürelerl o>uniarı, «doâru yorumlama» PINAR SÜT: 30 9.1978 MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİNİN TUTUMLARI ARASINDAK! UÇURUMU GIDERMEK İÇİN İÇTÜZÜGE GEREKLİ ÖNLEMLERİ KOYMAK GERÇEKÇİ BİR YOLDUR ve «hakkın kotuye kullanı'mas na ızın vermeme» yoluyla o.ılemek olanaksız gıbıoır Hele «ceşıtli Başkan Vekıllerının ceşıtıı tutumlon arasındakı ucu rumu gıderebılmek» amacıyo, lctuzuğe gereklı onlemlerı koy mak cok daha gercekcı bır yoldur Toplantılorın başındo kurol olarak, mılletvekıllerıntn parlomentodo hozır olduğunu. genel kurul salonunda gorulmeyenlerın bına ıcınde başka bır yerae (kutuphonede komısyonlorda ya do grupto) olduğunu. ıcerıye gırmeye onem vermedıklerını, bir vor sayım olorok kobul atmek gerekır. Bırcok Batı ulkesınae o'dugu gıbı, «Başl'Onın. kural olarok toplantıyı acması» cozumu bemm senmelı. Va eger. sozgelışı «4045 uye dahı salonda gorulmuvorsa, ancak o zaman 30 uyenln Itlroz etmaıl halınde. yoklamayo gıdılmesl kuralı» konulmalı. Bugunku Anayasa hukmüyle dahı, boyle bır lctuzuk duzenlemesını getırm»ye engel yoktur Ve bu cozum, porlamentomuzun rahatca ca 4 lışmasına buyuk katkıda bulunacoktır. Acık oyiamalarda, ( coğunluk zaten aranacaktır. «22» EFSANESİ» «Muhalefetm enge!lemeleri»ni gercekleştırme doğrultusunda kotuye kullonılmaya elvenşlı ceşıtli ictüzuk Kurallarını, bundan sonrakı makalelerımızde ıncelema konusu yapocağız. Bunlar arasında. hıcbır demokratık ulkede benzerıne rastlcnma/on (zumrutuanka kusu benzerı) «salt yetkılı danışmo kurjiu» uzerınde ozellıkle durmak ısterız. Ancak herşevden once «miUetvekıllerinin herhcngi bir andakı gercek sayıları ne olursa olsun Meclıs calışmalarının ancak 226 mılletvekilının hazır bulunduğu ioplantılarda yopılabıleceğı» yolundaKi Anayasaya aykırı uygulamayı ele aimak; ve bunun yanlışlığını kanıtlamok ısterız. Çun ku bu yanılgı, bugun parlamentonun bırcok toplantısmı. Anayasaya aykırı bıcımde eigelıemektedır. Yarın ıse. oyle durum lar oiabılır kı, lctuzuğe de yerleşmış Anayasoya aykırı bu yorum yuzunden, demokratık duzen ve ilkeler tersıns donebilir, fozınlık ıktldarda kalabilir», «coğunluk muhalefete mahkum edllebilır.» Dnha kotusu, yıne oyle haller oiabılır kı, bu yanlış yorum yuzunden, muhalefet Meclıse gelse bıle, parlamento tamamen felce uğrar; ulke Meclissiz kalır ve bu yanlış yorum, rejimın sona armeslne neden olobılır Sımdı, bu Eozlerımızın doğruluğunu '<anıtlayarak, «muhalefet'n ve ktıdarın, 226 efsanesmden bır an once vazgecmesnne yardımcı ofmak Isterız KOLTUKLARİN DEGIL, TEMSİLCİLERİN COĞUNLUĞU Anoyasamn 86'ncı maddesindekı «Her Meclıs, uye tam sayısının salt coğunluğu ıle toplanır» kuranndaıı çirsarılması gereKen, Hukuka, mantıgmo. pariamenter reıımm felsefesıne u^gun anlam «cahşmaioro baş iıyab 'mek .cm, o onda Mlllat Meclısi uyesı olan bu nıt»ligi taşımakta bulunan, yanı halkı fiılan tamtil adan tum uyeler'm coğunlüğunun top'ontıda hazır bulunmasndır. Oysa bu formul den /anlış anlam cıkarılogelmış «Madem kı 67 maddede Mıuet Meclısi 450 mılletvekılınden kurulur denılı/or. o ho'de u/e tom sa/ısı solt coğunluğu 450 nın vansmdan b,r fozlosı /onı 226 dır» denıımıştır Bu yorumun yanlışlığına, y.llardan berı derslerımızde değındığ.mız gıbı. ceşıtli dsmeç'erımızde de, boyle bır yorumlamanın ne deniı oklo, Hukuka ve sozu gecen cozumlerin omacına aykırı duştuğunu ve cok tehlıkelı sonuclara ulaştırobıleceğmı belirtmışzdır. Gercektan hukuksal metınler, gecen yazımızda da belırtfgımız gıbı sadece dıl kurallorına gore değıl, ozellıkle getınlmek ıstenılen c?6?)jmun yonaldlğl amacırc ıjfığında anSmiandinlmak zartmluğundadır «Uye tam sayısı» deyımının gectığı maddeler (84, 8995. 104155) gözonunde tutulunca qorulur kı, Anoyasa koyucusu bu deyımle, «belli bır anda mılletı gercekten temsll etmekta o'anların savısım» kastedebılır Yoksa «mılletvekılı sandalyesını gercekten ,şgal eden parlamento uyelerinln sayısım yansıtma/an» «sadeea koltuk sa/ısına da/anan d«ğışmez ve onlamsız bır 226 sayısı»na ıt rjar edılırse. ceşıtli ona/asal '$'emde thıcbtr naden yok iken mılieım temsılcılerı yerıne koltuklar otcut yopılmış» olur. «Uye tom savısı salt coğ'jnluğu» deym nden, «herhangı b r andakı mılletvek"'erının gercek soyısınm coğunluğu» değıl de «butun Koşullarda hep 226 m.lleîvekılı, yanı koltuk,ann coğunluğu» anıaşıiırsa, buna hem «mantıksal ve porlamenter sıstemın teisefesme uvgun duşen bır anlarr vereb'imek olanaksızlaşır», hem de bo/le b'r varsayım benımsend ğınde «akla zıt cok daha tehlıkelı ve zararlı sonuclora uioşılır» Örneğın, coğunluğun hukümeti kurması ve yonetmssl ve halk temsilcılerının yonsındon fazlasının yasalor yopabilmeai ıikelen kâğıt ustunde kalır, duruma gore • Cumnurboşkanı ve Mecı sler Başkanionnın secılmesı. Anayasanın da ğıştırılmesı hattâ Maclısin bir oturum icin bila toplanabilmasi o'anaksız hale gelebı >r. «Akıl la bağdaşmoz sonaclaro ulaştıran bır yorum» ıse. Hukukta «kabul adiiemez» /anı «yanlif yorum»un ta kendısrdır. ANKARA SUBESI Gozı Mu»tota Kamaı Bulvorı ISTA$ HAN No 8^10 Tel: 25 29 82 17 42 66 Tele» «? 1Sİ m TR İZMİR SUBESI Cumhu'iyet Buivorı 1378 Sokok No 4/4 AlsancoK Tsleton 14 71 45 14 01 84 MEBAN'IN SIZLERE SUNDUĞU HİZMETLEP Yotırım Oor.ısmonhuı IÜCRETSIZ) Hısse senedi ve Tahvil alım satımı Hısse senedi va Tohvil kupon tohsllatı (KOMISYONSUZ) Portföy Yönetlmi Portfoy Anolızl Sırketier Icm Histe Senadl Tahvil ihrocı ve plasmanlon lle ilglll tüm hızmetler. MEBAN YAYINLARI 1977 MEBAN SERMAYE PIYASASI YILLlâl Turkiye'de ılk defa yoyınlonan yıllıflm kenusu: Halka acık elll elrketın •on beş yıllık faaliyet •onucları va »on üc yıl' lık hlsse tenedl fiyot grofiklert gecmıs yıllorlo mukayasail olorok 1977 yılında lermaye plyosaaında meydano gelen ge~ llşmeler ve altın plyoso8i. Pıyotı: 250. TL. • MEBAN SERMAYE PIYASASI BÜLTENİ Konuau: Sermaye plya»osındakl »on gellsmeler flrmo va sektör roporlan lle fıyat acıktamalatt Bülten ayda bir yoyınlonır ayrıca her nafta flyot lıstesl gönderlllr. Flyotı 10, TL Yıllık abonman 120,TL Yurt dışı 240, TL Abonman bedellerl Şlrke< tlmize veyo Yopı va Kredl Bankası Galata Şube» »I Hesop No.tu 5000/50ve yatırıloblılr. • HISSE SENEDİ NEDİR? adlı kıtap Konusu: Hisse Senadl nasıl? Ne zaman ve ne reden alınmalıdır? Genışletilmiş 2'ncl bosku Fıyatı: 25. T L • TAHVİL NEDİR? Islmlt kltap. Konusu: Tahvlller le llgllt tüm bllgiler. Kısa acık va protlk bir sakılda venlmektedlr. Flyotı: 25. T L • MEBAN ORTALAMASI öncekl gün Bugun Deölslm (TL) 3094 (TL) 3100 (TL1 + 6 BANKER lel: 286713 277341 BANKER SEMİH (SEM1H YILOIZ) ADRES: 4. VAKIF HAN ASMA KAT NO: 8/1 SİRKECİ/İSTANBUL TEL: 28 67 13 • 27 73 41 TALEP EDİLEN TAHVİLLER: FAIZ ORANI TEFRIK ETMEDEN ŞİRKET VE DEVLET TAHVİLLERİNİZİ EN YUKSEK BORSA RAYICİ UYGULAYARAK ALIYORUM.. MÜESSESEMl TERCİHİNİZ MENFAATİNİZEDIR. TALEP EDİLEN HİSSE SENETLERİ. CUKUROVA elektrık Iş Bankası MAKINA TAKIM SUNTA METAS RABAK NASAS KARTONSAN DÖKTAŞ AK CİMENTO KORUMA TARIM BAĞFAŞ DEMİR DÖKÜM İLTAŞ İLSAN EGE G0BRE AROMA KORDSA LASSA FÜRSAN SARKUYSAN CIMSA İZOCAM EGE Biracılık ERCİYAS Biracılık VAPI Kredl Bankası İMAR Bankosı ANADOLU Cam BATI Anadolu Cımento KOC Pazarlama n\ Yarın: ÇOĞUNLUK SAYTSI KAÇTIR? SATILIK ARSA Ayvolık Sorımsak'ta, Kücukkoy sınırlorı ıcensınde, ımâr planlı 395 m2 arsa satılıktır. Müracaot: Tel 1310 Hasan Uygun Ayvalık. Tel: 254709131230 Erhan Cımrın İZMİR. (Cumhunypt 11992) MENKUL DECERLER BANKERÜKve FİNANSMAN A.Ş. • MERKEZ HEDEF. OEV BiR OENiZ GUCÜf / TURK OOMANMA VAKFINA VAPACAG1NIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE liLAŞABiLiRiZ. • Istikiai Caddesl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog