Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makale



Katalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 25 EYLÜL 1978 ^Cumhuriyet 25..9.1928 Yunan İtalyan misakı i4TJV/ 22 (Hususı) Dun Kıgı Sarajında Venızelos ıle Musohnı tarafından Yunan l*al van mı^akı ım^alanmı^ nr Imzadan sonıa ıkı Baş\ekıl a\n bır oda">a çekılerek hususı bır go ruşme < apmışlardır Mı• sakm metnı bugun aym zamanda Roraa ve \t\na da da \ a\ınlanacaktır Mısakta Şarkı karıp tekı \azı>ete ve bu ıkı devlotın menaiııne taal luk cden mesaıle katşi Ital><i \e V unanibtanın va^ıvetı muştereklerı B^zuubahıs olmaktadır Bunaan başka ıkı de\let, aıpnnda tahad dus edecek meselelerm evvelemırde dıploması tarıkı ıle halhne muvaf mahıvet hasıl olmadıgı takdırde bır italyan bır Yunan \e bır de bıtaraf azadan mute^ekkıl uç kışılık bır hakem he\etı marıfetı üe bu meselele nn hallı kararlaştırılmıştır Bu hakem he>c tının kaıarını kabul cdıp etmemekte her ıkı taraf seıbcst olacaktır Ve bın tarafından kabul edılmedıgı takdnde mesele Lahey Adalet Dı•vanına havale edılecek \e Dnarun kararı her ıkı taraf ıçm mecburı kabul olunacaktır Mısa km muddetı bcş scredır • Gan Hazretleı ının ımlc*mi7a vaptıkları son tadılat hakkında Çatalca Muallımler Bırlıgrı Reısı Zeynelabıdın \e îstanbu! Lüesı Turkçe muallımı Mıthat Sadullah ım/a!arı\le alınan teİKiaflaıına \erdıklerı ce\ap avnen şo>le dr • K iB G harflen Tuı * çen»n butun ıhtıyaçlaıını tamamen kar%na>acak tır Lısanımıza kanşmış \e fakat atılmalan ?aman meselesı olan \abancı kelımelenn hatın ıçın Turk Alfabesme bır takırn harfler üavesını asla munasıp gormem O takdude Aıapça ve Acemce kelımelenn ımUlarını teshıl edelım derken asü Turkçe yazıda zıhınlerı teş\ış etmış olacagız Ha ıle Hı dan asulaıca çektıgımı/ muş kulata benzer guçlu* Kovmaktan çekınmeh dır Araa heıhalde \em tespıt edılmeKte olan 1J gatte K ıle G nın H ıle ıslımah \erlen o kadAi azdır kı bunu gotdugu nu? zaman butjn end» şelennız kalkacaktır Bınaenaleyh encumenın ısabetle tespıt etmı 5 oldu gu Turk Alfabesı bence la\etegay\,etdır • Turizm mevsimi Ege'de bu yıl cok sönük geçti IZM1R (Cumhurıyet Ege Burosu) Ege Botgesmde <apa noıı 1978 tunzm mevsırnınm cok =onuk gettıgı ve bek'enen «pattomasnm gercekieşTiedıgı ye'kılılerce QCIK onn ışt r Eylul ayınuı sonuna g rılme sıyle b rlıkle lımana geieiı ya oanc yolcu taijiyon gemı sayı sında bu/iık azalma oldufjuna uıkkatı ceken ılgılı cevrelar bu yıl Fuarın acılışıyla bırlıkte bck lenen hareketın de goıçeklcs medıgıne d kkoiı ceknn 9 ıer 9 o / le konu nuijlordır «Bu yoldaKı dıs polıtıkan ız uygulonıa ha talorıyla doıudur ve Bakaınrjın aldıgı onlemlcr hıç bır oluınlu sonucu vermcmıştır Dovız tîar boqozmın ıyıden lyıye ,ogun laştıgı bır donemde bu OIJITIsuz gelış neler u'ke cıkarlnn na buyuk otçude zaraılar ver mektedır Konuya çagdaş ve cıddı yoklasımlor getırıımedıKçe onumuzciekı ytllarda da bundan tarklı sonuçlar a'mamayacagı ortadadır « Ole yandan topraklarım 7Q ayak basan yabancılann b r cok bolumunun yeters ı ÖOJZ harconaları yapl klorını on m satmışlcr anruşlcr nı şu ijiTice lerlo surrlurmuşlerfl r «Gelen gomılerdcn ınei'sı n bozı turıztn şırkstlerınce apor topar larıhsel kolıntılon qeı dirmek ıcın otobuslere bınciırılıo gerı getınlmelerı ne yazık kı bır tli'lu engellen«rrem»ktedır Tu rızm ve Tanıtmcı Bakanlıgı yIprsız kolmıştır Bunun îatarin rını Ise Turkıye cekeken Yuno nıstan bnşto o!mak uz»re dıg»r ulkelcrın yararlarına gelışm? ler olmaktadır lcecek sularını bıle yaniartnda getiren yaban cılardan pora beklemek /onlıa olur Lılke turtzrıi bugunktı gorunumuyle lam anlomıyio blr cıkmoz icındedir » BAZEN KİŞİLER DE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASINI ENGELLEMEK ÎSTERLER,, Turkıye de aldum olası %urtsever ozgurlukten yana jazarın başında ceza \asası maddelen bıhrkışı laporları tutuklanmalar ha pıshkler Dcmoklesın kıhcı ffibı sal'anır duruı Son > ıl larda buna bır de b.rtakım çe\ıeleıın «gayrı resmı» baskısı eklendı Bazı ulkn lerın sı>ası reıımlerm nı telıgmı tartışmaA/acaksın e leştırmejeceksm Turkı>e dekı sı>ası akımlan i tabu lanna kiMdan koseden do kunmai acakbm Gonullu sansurculer ha^udır Hpmen bır ambirgo karaıı» alı nn ıleucı basında d"^ ^ıleı de >a/ı!aıının \ r \ın!anma ması ıçın kulaklara fısılda i r toplanîıleuda aotusleıı nı dı 1 ' f.etırmcn cngt.l'cnıı hatta u e, old ıgun de nek ten Yazar Zekeııva Sertel bu>uU şaır Na/ım Hıkmet ıle ılgıh anılarını savımlar ke ı TYS taıahndan Na7im Hıknı ot Kuıulundan çıka ıılcıı Sendıkanın eskı Genel Sekre er Sertel ın sendıka onur u\el'gmden de çıkarıl masnı oncrdı \azılan >u /unden UMII vıllar ulkesıne ^lınmavan ozşuıluk muca delesı ıçınde >as!anmış bır \azann \ıne ozgurluk mu cad°lesı ıçınde euçlenmı^ bır sendıkava la\ık gorul mcmcsi' ne şaşııtıcı1 Ya Aşlı \ a/.ar o/guı luk nedır ogıenememış ja d^ s°nd' WA \onetıcııerı v a?arm oz gurlusure tahammulsu7İeı S"itel 1ar^ıın anuarda hakkında aıınaıı resmı geıe1 cesıMazım Hıkmet e Dr. Yücel SAYMAN Ist Un Hukuk Fok Asıstanı nKın *\alanudenmı^ N Hıkmet Kurulu u\elerınden bııme gore ka tarda *Da\anaksız hanıt sız savlar ılerı surmenın kı htı halme petırılırse ozgur luvun nerelere \aracagına c'ıkkatı çeken oluınlu bır >tm> \prmıs Başımızı elle tımuın arasına alıp duşu nelım Tum demokrosıden v ana olanaıın \e bu arada TYS nın k^ıMsına tıktıgı sıkı\on"'iiTi malnemclerııı de DGM "ide bunca Kışı «eOemWı\ lo \a/ılaııvla oz curlugun nerelpte \arpcası nı eos'pı dıklerı» ıçın mih kum edılmedıler mı'> Bır Mumtai So\ sal bu degerlı bılım adamı unıversıtede o utulan kıtabı ıle Bılım ozgurlugunun binulaıı .çın de kalmidıgı» nedenıjle ha pıs jatmadı mı1' Bazıl?ıınca tum bu mahkeme kararları nın «ozguılukleiı smırlama dıgı» ılerı suulmedı mı 0 E ger \azar dajanaksız ka nıtsız savlar ılerı suru^or sa ba >avm organlarında ga'etelerde dergılerde ka muo1» una ınandıncı bıçım de açıklanu Karan \azaım oku\ ucusu \eıu Yazar da \anaksız kanUsı? sa^larla oıta^a çıkij orsa ıtıbannı i i tı ır ocmucu bulamaz Ser tel olavında go'den k?çuıl maması saklanmaması \ P uzcrme gıdılmesı gerpken şjdur Yazar zamansız ge Gazı Mu=tafa Keınal • Ankara Dıl Encu menı azalan Ga/ı Haz retlerı tarafından suıcı hususıvpde davet ^dıldık lerındcn saat \edıde Çankayaja eıtrnışler dn • Dun ekmck naık komıs\onu Şehremane tınde toplanaıak ekmek fnatlarınır tezjıdıne ka rar vcrmış \e bu \uz don ekmekler bufrunden ıtıbaren 17 kuıu'a satı lacaktır Şaı kı knrıp 'tavin dogu Menafı >ararlar V azı\etı muştcro^p Ortak durum Mevzuu bahıs Soz konusu Bıtaraf aza Yan tutmavan Te^htl Kola>la^*ırma Tespıt Saptama. Lcr c(ega\\cr Sinematek Derneği ılk fılmıni bu akşam gosterıyor SınamoteK Derıegı 1978 • 79 donetıı goste rılerıne bu akşanı saat ^lOOas Harbıye !?ehır T yatrosL.nda KoıTian/alı yazar Panaıtı Istrüiı nın yapıtınuon bevaz perdeye uyurlanan «Baragan m Dıkenlen» 'Cıulınıı Baraganuluı» adlı fılmın gosterımıyıe başııyor Panaıtı Istıatı nın yapıtını ta marriıanıasınm 50 y lına gırılmesı nedenıyıe Fran sa do konuyla Igılı olaraK bır sempozyumun bu zenlenaıgı <Baroçjanın Dıkenierı» adiı /apım I9s8 yılındo Lou s Oaquın tarafınüan certitdı BU HAFTA GOSTERItECEK FILMLER Carşan.ba KadiKoy S?eır T/atrosu 13 00 1969 Poon/a yapm ı «S nek Avlama» tPolovvan e IMa Mucıyı Yonetmen Andrzeı SVOıda Perşembe Horbıye i?ehi' Tıyatros ı 18 00 1976 Cek yopımı »Gercegın baatı» (Hodına Pra; 1 dy Yonefren Veclav Mate^ka Cuma Horb ye Sehır Tıyatrosu 18 00 «b nek A\lo"no Cumaıtesi Kadıko/ Şelıır Tlyatro^u 12 30 ' G f r c s a n Sao* 18 00 Poionvo yapınn «Ber Im e noğru> (Oc'ra' Yonetmen Kozımıor'" Konrad Pozor U=,<U''Tr S°li r TıyatrOBU 11 00 COCU< f ii'crı Haıbıye Şahır Tıyatrosu 2100 «8er n n teksu kanıtbiz lıat'a do£ıu olmajan şe%leı so>lemış olbd b le apdr topar ce7dlandııılmasi sazar ozgurlugu ıle ne deıece bagdasır 9 OU\a bu no\ıadan i akla şıncd «ıesmı geıekçe»nın ar dında başka ncdenlerın de bulundugu T^ıS \onetım Ku uılu u\elonnn \e Nazım Hıkmet Kurulu uvelennın açıklamalarmda gozs çaıpı\or \a\ının te'j oz"lagı poîıtık o!ması»vmış anılaraa onun (Nazım Hıkmet)ın kışdıcjinı sanatım \e bun laıda\ \ola çıkarak ug rurda sava'im \erdıgı dun \a gorvşunu hafıf de\ım>y le gozden dusurucu bır tutuni' \aımış Eger bu goruş o/surlugun smırlarımn aşüdıgının kanıtı olacaksa j a zaılann onunde >eru bır çı gır açıLnor demektır Sıyası ktıdar bu goru^u resmılcştırecek olsa Turkıjede ka pıtahzmı sa\unan bır buriu\a saııatçısının dunya go ruşunu eleştııen >a^ar, çızcr bııım adamı Hapısha nelen doldurur taşırır Seıtel gıttıgı ulkelerde gordu gu aksak jonlerı \apılan ha talaıı \en geldıkı,e belırtı\or Bu satırlarda sos^aîtsriıt KO/"den dusurucu ama cm tutumun bulundugunu ancak bagnaz bır okuyucu o da soivahzmle ^azann be hrttıgı ulkclerdekı rentnı oz deşleştırerek \e kondmı zor l?^aıak goıeb hr \'e \ar kı anıların vaunlandıgı ılK sunleıde Sıbııva suıgununden tek kuıtulan Tuı k olan \e \Tazım Hıkmet ın hıç vanından a\nlma<an «golge»den bahseden bolum kımılennın canını sıkmıs olmalı Gonullu sansurculer hemen faalıyete eeçmısler Ola\ da umut verıcı \ on "H S Genpl Başkanı Azız Nesın ın onurlu bır da\r» nıjla kararı \azar ozgtırlujru IIP bagdastırmayaıaic • onetım Kurulundan ıstıf a \ etmesı Bekledıgımız vazar o'2urlucunu sa^unan tum \azar ozgurlu karşı plan ıhraç kara rını protesto etmplerı Oz jrurlug" karsı valnız sıvası ı'<tıdarlar duymanlık şcoster mpzler B?zen kışıl^nn d» O7sturluklenn kul'amlmasım eneellpmek ıstedıklorı Eoru lur H J I \SKI bır w»nn de ^ojl* dgr ;pzgurLuk ı«; tenıldiîrı cıbı da\ranmak d» Rildır dışgujesına, ı^ıp j^enl memph \ksıne ozgurlugu kısıtlamaM ongoren her ı^ tek bır olckten geçııılmelı O^gurluk du^manları hıç bır raman özgurluge kaı;ı ol duklaıını kabul etmP7 mut laka başka nedenler sostp r rler Ancak ben hıç bır şekılde onların ozgurluk ta pınagını ın °nlara hapısha ne \apan bu ılkelenn kar şısında eeılmevecegım • \,la YONcTMcN ANDRZEJ WAJDA BULMACA 1 2 3 1234 56789 Bulgaristan'da uluslararası bir biennal MERSIN Gulnor ılçesınds uzun suredıt surdutu Ipn kazılarda ( M O ) 2000 yıllarıno a t torıhı yapıtlor ortoya cıkarılmıştır Gjlnar ılçesı Emır Hacı Ko/u yakıniarmdokı Mey dancık Kateoren yerınde yopılan kazı cahşmalarında bu lunan yapıtların Hıtıt Pers Mısır ve Yunan uygarlıkları donemınden oldugu bıldırılmıştır Tarıhı yapıtların orasmda yukseklığı 2 5 ^ e t r e / s varon uzerınde Hıtıt kobartma'an bulunan sutunlar vs su sarnıclon yer almaktadır Venlen bııgıye gore 1971 yıl nda başlayan ve 1978 eylul oyına dek surdurulen kazılar Fransız Arkeoloıı Enstıtusu profesorlerınden Emenuel Narus tarafından \v.rutu!mu5 co'ışmalara Eskı Eserler Geneı Mudurlugu cs stanlarından N han Kologlu gozletıcı olarak katıl mıştır (a a ) duzenlendi • 8ULGARISTAN GABROVA GULMECE VE HICIV EVININ GFRCEKUEŞTIRDlGl KARI KATUR VE SATIRIK HEYKEL BIENNAUNE 15 OCAK 1979 TARIHINE DEK YAPIT GONDERÎLEBIUYOR BULGARISTAN Gabrovo Gu mece ve Hıcıv Evı «Guldu ru Dun/anın Daho cok Yaşa ınasına Yardımcıdır> konulu bır Uluslararası Karıkatur ve Satt r k He/kel Bıennalı duzentem ş tır Başta Gulmece ve Hıcıv Evl olmak uzere Bulgar Sanaîcıtar B rlığ Bulgar Gazetecıler Bırlıgı Bulgarıstan Halk Cum hunyetı Unesco Icın Ulusal Kom syonu Starchel Antenı Pouls ve Balkanso Zname Gazetelerı Yozı Kurulu nun oluşturduğu 11 Ulusal Festıval Komıtesı nce gerçekleştırllecek olan bıennale en cok ıkı karıkatur ya da heykelle katılabılınmekted r Yorışmada uluslarorası |unce «Altın Ezop» (heykel) ve 37 500 lıralık bır «Buyun Odul» verılecek ayrıca karıkatur ıle heAel daiında bınncı Ikıncılere ve ucünculere ceşıtU oduiler dağıtılacaktır Bıldırıldığıne gore Festıval Komıtesı nde yer alon kuruluşlar, sıralama/a gıren yarışmacılara ozel oduller de verecektır Son olarak 15 ocak 1979 tonhınde <The House of Humour and Sat re 5300 Gabrovo. POB 104 Bulgaria» adresıne vollanabılecek yapıtlar 17 moyıs 30 eylul 1979 tarıhlerı arosında Gul mere ve Hıciv Evı salonundakı bır sergide sonat severlere ızlettırılecektir 4 5 6 7 I1BH|BLH UuJJt HJI djtt 8 9 zttlJBtijB SOLDAN SAĞA I I I I • II 1 Eskı dılde korkulacak durumda teh'ıke'ı 2 Uzcu dedelerde ya da nınelerde bulunan kımı kora<terlerın torunlardo tekrar baş gostermesı 3 Tersi b i ' sorun hakkında verılen kesın yargı Cadır halkı aynı boydan bırlıkte yoşayan gocebe aıleler toplulugu 4 Eskı dılde Medıne kentlnın adı Gozelerın aşın coğolmasıyla oluşan ve buyume eğılı ml gosteren yumru 5 Utonma utanc duyma Osmıyumun sımges! 6 Utanc vencl ya aa kucuk duşarucu olay 7 Tekrar Yabanl hoyvon tutma ya da vurma işi 8 Havaalanlonnda cevredBkı ucuşları denetiemeye yarayan sıstem 9 llâcla sağlanan bılıncsızlik duru mu Sodyumun sımgesl YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Bellı bır temayı de armonı melodı ve rı tımle susleyerek v p nlden calma ceşıtleme 2 So/ da temel olarak babayı alan ailede cocuklorı babn soyuna mal eden topluluk dufumu pederşahılık 3 Eskı dılde kultur Tersi guzel goze hoş aoronen ya da bır bayon adı 4 Eskı bır Turk boyu Bır soru 5 Walt Dısney ın yarattıqı tıplerden bırı Tersi bır sayı 6 B r omır Sıcak ulkelerde yaşayan zehırsız cok ırı ve kuvvetli bır yılan Cok degıl 7 Tahıl urunlerınl degerlendıren kuruluşun kısa yazılışı Avrupa da bır ırk 8 Yerde zamonda ya da soz zıncınnd© en yakın olanı gosteren b r ısaret sıfatı Bır kentımız 9 Oluşan meydana qelen Eskı Mısır tannlarından Truva feribotu önümüzdeki turizm döneminde Yugoslavya seferi de yapacak IZMIR Ulks turlzmıni caa andurraK. A\rupa ulkelerı ıle aradakı donz ulaşımına ı guc katmak an ocıyle onumuz dekı yıldan bcçloyarok Italya seferlerının ycn ^ıra Yugosla/ yo ya da ferıbot calıştırılacagı acıklaimış' r Denızcıl k Bankası Deniz Yolları Işletmes yetkılılerı »Truva» fenbotcnun bundan boyle Istanbul Izmlr Sprıt (Yugoslavya) ve Ankona (Ital ya) uzennden sefer yapocağı nı b Idrmışlerdır Yetkıııler Sprıi ın bir lımon kentı oldugunu canlı turizm donemı geçırdıgını bunun ya nısıra otoban yolu uzerınde bulunduğunu da belırtmışler, şoyle dem.şlerdır «Ulke turlzmlnl canlandırmak Icın kara hova koprulerının yanısıra deniz yollarma da onem vermekteylr Bu yuzden, Italya seterlerımn yanısıra Yugoslavya ya da sefer koy mak tstıyoruz llk yapılon plan lara gore, «Truva» ferıbotumuz Sprit şehrlne ugrayacaktır > Denızcılık Bonkası Deniz Yol ları ışletmesi yetkılılerı, Akdenız seterı yapan gemılenn Ispanya' ya kadar uzandığını Napolı. Marsılya, Barcelona ve Pıre lımanlarıno gırdıklerını b.ldırmış bu gem n n 1978 aoneml son sefennm 11 ekırnde bıteceğını soylemtşlerdır Yetkılıler ltal'>a nın Ancona kentıne çaiışan «Truva» ferıbotunun 22 eylulde Venedık e gıden clstanbul» ferıbotunun da 27 ekim tarıh nde son seferlerınl taaıan layacagını belırtmışlerdır 7 MILYON LIRA FAZLA GELIR ELDE EDIUDI . Denızcılık Bankası Denızyolları Işletmesi yetkılılerı Venedık sefennı yopan «Istanbul» Ferıbotunun bır onceki yıla oranlo yed mılyon lıra daha fazto gelır sagladıgını soylemış ti977 Turızm donemınde 23 mılyon lıra toplanmış tı. ou yıl 30 mılyona çıktı To şıdıgımız yolculorır /jzde 9 5 ! yabancı uyrukludur Bu nedenle paralorın yuzde 951 do vız olarok yurdo gırm ştır » bı çımınoe konuşmuşlardır (0 0) HtTİTVE PERSLERE AIT YAPITLAR BULUNDU RADYO PTT yeni pul serileri çıkarıyor ANKARA PTT Işletm» Genel Mudurluğü yenı pul serılsri tedavu'e cıkarocaktır Yenı serılerın ılk 25 31 ekım tarıhlerı arasında Edırne II Kutupha nesınd© acılacak «Edirne • 78 Posta Pulları Ikinci Ulusal Genclik Serglsl»nde yayınianacaktır llk gun ve genclik gunü ozel dımgaları da kultanılacak olan «Edırne 78 Posto Pulları ıkın ci Ulusal Genclik Serglsı» an ma bloku 15 1 rayo satılacaktır PTT Işletmesi 29 Ek m 1979' de Cumhurıvet Bayrarrı neds nı^ie «Ataturk'un Eserlurı ve Devnmleri Anma Pulları» cılaracaktır Uc puldan oluşan sen ıcın 29 Ekım'de Ankora Pos ta Merkezınde ılk gun daTigası kullanılacaktır «Geleneksel Turk Evlerl Konulu Anma Pulları» do 22 kasım do tedavule cıkarılocoktır A/nı tanhte Ankora Posto Merx« zınde llk qun darpgası kuilonıla cak pullar 25 3 5 5 ve 8 lıralık deqerier taşımaktadır Öte yandan PTT Işletmpsı Is tanbul Tarabva Otehnde ?o pylulde toplanacak «Dogu Akdeniz Uluslararası Denızcılık Birlıği Kongresl» nedenıyle oynı »arıhte Buyuk Ta abyo OtPlnd9M PTT şubesl ıle l^tanbul Posta Merkezınde «Özel Tanh Oamgası» kullandıracaktır Bu arada 1 kasım 1978 tanhındeM r Ha f Devrımının 50 yıldöiumu Ankaro da «Orel Torıh Damqası» uygulaması yapı'acaKtır Kıbrıs Turk Federe Devl#tl Posta Daıresı Mudurlu^u d« «Ataturk Anma Serlsi» ve «Ulusal Ant Anma Serlsi» adını toşıyan ıkı yeni senyı tedavule cıkarmıştır Her ıkı serı de ucer puldon olusnokfadır (a a ) Gö? HASTAUKLARI MÜTEHASSISI DÜNKÜ BULMACANIN CÖZUMÜ SOLDAN SAĞA 1 istırahat 2 Tarhana 3 Im Amazon 4 Rahvan 5 An zA. rK 6 Akasya 7 Lakın Asl 8 Asıl omoK 9 Rafet AN YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Itıraflar 2 Soman 3 Tr Akif. 4 ıhaV Kıie 5 Ramazon 6 Ananas 7 Haz Yama 8 Rasat. 9 Tanık Ikl TRT 1 1111 t 05 00 05 05 06 06 07 07 07 00 02 00 02 07 Acılış program ve kısa haberier Turkuler şarkılar ve oyun havaları Kısa haberler Bolgesel gunaydın Kısa haberler Koye haberler Bolgesel yayın ve reklamlar Haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler Kadın dunyası Kısa haberler Arkası yann Bolgesel yayın ve reklamlar Kısa haberler Şarkılar Turkuler ve 11 40 12 00 12 05 12 10 12 55 1300 13 30 14 32 1500 15 01 16 00 16 05 16 30 17 00 17 0? 18 00 18 01 18 16 TV. 18.30 HABERLER 18.33 KUM KUM 19.00 ÇIZGİ FÎLM 19.30 TÜRK SANAT MÜZIĞİ Istanbul Televızyonu'nun gercekleştırdığl programdo Me'ahat Pors ın yonettığı Kadıkoy Musıkı Derneğl Korosu «Tc'atın Devr» cGormek Ister» cNedır Bu Haletım «O Guzel Gozlerle» «Edalı Bır Yosma» ve «A Fadımem Hadı Senle Kacalım» odlı şarkıtarı soyieyecek 07 30 07 40 09 00 09 02 10 00 1001 1021 1100 1102 11 20 oyun havoları Turkçe sozlu hafıf muzık Bolge haberlerl Reklömlar Ogle uzerı Reklamlar v« Radyo TV program haberlerl Haberler Bolgesel yayın ve reklamlar Muzık bahcesmcTen Kısa haberler Sızlerle bırlıkt© Bolge hoberlen Turkuler gecıdi Şarkılar Kısa haberler Akşoma doğru Kısa hoberler Cocuk bahcesl Bolgesel yayın ve reklamlar 1900 ^30 20 15 20 40 21 00 21 02 21 20 21 40 22 00 22 02 22 02 22 40 22 02 22 22 23 00 2310 2310 23 40 24 00 00 01 00 02 55 00 Haberler Bolgesel yayıı Koy dagorcığı Şarkılar Kısa haberler Turkuler gecıdl Tangolor Gufteler ve soyledıkîeri Kısa haberler Bolgesel yayın TBMM saotı Turkuler Şarkılor Hafıf Bott muzlğl Haberler 01 00 Bolgesel yayın Beraber ve solo şarkılar Turkuler ve oyun havaları Kısa haberler Programlı muzik Kısa haberler Program ve kapanıs PARİSTE «SANAT VE DENEME MÜZESU AÇ1LDI PARIS Parlsteki Tokyo Sarayı nın bır bolumu daho cok Louvre Muzesı ndeki ya pıtlarm sırayla sergılenecegı «Sanat ve Deneme Muzesnne ayrılmıştır. Ceşıtlı dallarda duzenlenecek olan bu sergıler genellıkle Uouvre Okulu ndakı derslerle ıl gılı olacak. bu arada genış bır ızleyıcl kıtlesının sanot tonhı uzerınde yapılon araştırmalardon haberı bulunmasını amac edınecektır Fransa Muzeler Mudurluğü halka her sergının yanısıra oğretıcl acıklamaların. yapıtların kavnakları ya da etkıler nı gosteren 'otoğrafların da bulunacağı «Sanat ve Deneme Muzesı»nın acılışı ıcın cesıtli konular uzerınde denemeler onermektedır ÖnenSer arasmda ressamların kendı portrelerı» «Roma Yuncnıstan Etrurya da pışmış toprak maden» «Fransız heykelcılığırde olum» «Italvan ılkellerınm va oıtlarının oiarım teknığı» «16 ve 17 yuzyıldo Venedık ve I talyan toblo'orı» aıbı konulonn bulundutju bıldırılmıştır TRT II 08 00 Gun baş lyor 09 00 Olayların ıçınden 09 30 M Yalcın dan turkuler 09 45 Muzık sozluğu 1015 G Goksel den şarkılar 10 30 Korunmaya muhtaç cocuklar 10 50 Tjrkuler, oyun ıavaları 11 20 Musıkımızde dlvan edebıyatı 11 50 Deyışler ve ezgıler 12 20 Bılım ve hayat 12 40 Cesıt.l sololar 20.00 20.35 20.45 HABERLER VE HAVA DURUMU MINİK KONSER CEHENNEM SICAĞINDA 13 00 13 15 13 30 1400 14 15 14 30 1500 15 30 16 00 16 20 16 40 17 00 17 45 1800 Sano Kan (keman) ve Gulây Uğurota (plyano) lbert In «Kuçuk Be/az Sıpa» adlı yapıtını yorumluyorlor. Dızı fılmın on yedınci bölümu «Kotu Kalpll Melekı odmı tacı ar John Varner ın sevgılısi Gula Johnson Bayan h/arrıbol ın evınde oturma/a başlar Amacı blr thanımefendı> o moktır Ancak e de ve Marnbol'de blr t j r haflık gon lnevted r B gun Gula hastalanır Komaya glrmıştır Haberler Hafıf muzık Olaylorın ıcmden N Ertaş tan turkuler Uygorlık yolunda Turkler N Tokatlıoglu dan şar kılar ve saz soloiarı Turkuler oyun havo an Solıstlerden secmeler Hafıf muzık Arkası vann Turk halk muzığ! Deneysel muzık Tanbur sololan Turk holk muzığ! 18 30 18 50 19 00 19 30 19 45 20 00 20 30 2100 21 35 22 00 22 30 23 00 23 30 23 35 23 55 Turk dılının dunu bugunü Hafıf muzık Haberler Şarkılor Oyun havaları Kuçuk koro O oylann ıcınden A Yovaşcadan şarkılar Bızden sesler Turkuler gecıdl Solıstler gecıdı Kucuk konser Haberler Saz eserlerl saz sololan °rogram ve kapanış 21.30 KEBAN Orlo Doğu Teknık Önlversıtesi eskl Rektörlerlnden ve Keban Pro'esı 2 Başkanı Kemal Kurdaş Ile Ege Önrvers tesı Cevre Koruma ve Restorasyon Bölumü Başkonı Prof Ümıt Serdaroğlu nun konuk olarak <atıldıklon programda Keban Baran Ozennde ozlü acıklamo vopacaklar, Keban Proı«~ n n bıl msel acıdan eleştırısını getırecekler TRT III • • • • 111 22.15 SPOR 23.15 H\BERLER 07 00 Actlış ve Program 07 02 Gune Başlarken 08 00 Sabah Icın 09 00 Barok Muzık 09 30 U'keler ve Muzıklerl 10 00 Ccgdaş Sanatcılarımı? 1030 Hoflf Botı Müzıfll 1100 Ogleye Oogru 12 00 Hafıf Botı Muzığı 13 00 Konser Saatı 14 30 Hafıf Batı Muzlğı 1500 Gunun Konserı 16 00 Oda Muzıgı 17 00 Plaklar Arasında 18 00 Muzıkh Oakıkalar 19 20 21 21 00 30 00 45 22 00 23 00 24 00 0100 Senfonık Müzık Caz Muzıgl Cogdaş Sohnede Muzık Ankara Radyosu Cokseslı Korosu Müzık Takvıml Gecenın Getırdıklerl Gece ve Muzık Program ve Kapanış Dr. Savas Dervenl Ophtolmolog • Operotor (CONTACT LENS) Osmanbev 5aır Nıgar Sk No 35 97 (N»vır ın sokoQı) Tlf 40 8? 68
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog