Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 EYLÜL 1978 BES ABD ilesavunma iliskiJerı ve üsler koııusunda görüşmeler bakanlar düzeyinde dün de sürdü ANKARA (ANKA) ABD Boşkcnı Jımmy Corter ın BM Gena Kurul calıgmolarıno tcotı lcırok DışıŞlen Bokanı Gunduz Ökcun boşkanlıgındokı Turk nt yetının ABD ye gıdışının ordın don ve Turnlye ye uygulanar • lloh ambargosunun kaldırıldığı nı resmen acıklamasıncton son ra ıkı uike arasındakı askerı ı$ bırlığı konulorı ılo Turkıye cle buluran ABD «te«ı«leri»nın kui lanılış kurallannı ıceren <8a vunmo Işbırllgı Anlaşması»nın yenıden gotuşulmesıne boşlanacagı bıidınlmektedır Bu arada ABD Kongresı tarofından henuz onoyionmnmış "bulunan Savunmo işbırlığı onloşmnsının oskarı ve maU hükumlerını Turk yetkılıi«rıyl«> g6ruşmek uzere bır ABD hftyetının ekım ayı başında Türkıytt' ye gslsrftğı Ajjrenllmıştlr Oı^ışler Bokanı Gunoü? OkCUO (16 BirleamıS MıllAtler (jftnel Kuruı COlıjnıOları SırOSındO haien OrtOdoOu do Comp Dovıd sonuclor'nın Arrjp ülkeıerıne» h#nıms«nmflsı ıcın temasıarao bulunon ABD DışıŞlerı Bakonı Cyrus Vonce ıle askerı ışbırlıfll konuionnın on t«mo»larını yurutecegı Delırtılınektedır Önc»kı ıKsom Dışışlerı konulunda Bo8OOknn Bulent Ecevlt Dısış lerı Bokonı Gunduz Ökcun Mıl lı Savunmo BciKonı Honon b»Ot Içık ıi« Genolkurmay BasKanına vekd'ftten Denız Kuvvetlerl Komuinnı Oromlrol Bulent Ulugu Gennlkurmay 2 Baskonı Orgermrai Haydnr Saltuk Dışış lerı Bakanlıgı Genel Sekıeterl Şukru Elekdag v« Sıyasül Işiflr Yarriınıcıs.ı öidemır Vıflıl arasında yapılan görüşmeienn. dun saboh da dıvam ettlflı Öflrenılmıştır YALNI2CA SİNOP VE PIRINCLIK Ote yandan ABD stlah amborgo'uınun r#smen kaldırıldığı nın ılon edılmeiınden »onra ABD nın Turkiye de bulunon lıs lerının bu arado ıclerınde onemlı sayılan eiektronlk dlnıeme mlennden o«8inln d«rhal ocıimosım ıstemesırte korşılık, Turk hukürrslının. Dlınlardon yalnızca Sınop ve Dtyorbokır • Pırınclık uslerının ocılmasına yanaşabneregı bılrflrllmektedlr ABD uslerimn fl«rı knlonlorının ıse Savunmo Işbırlljı Anloç mosmın yenıden g,öruşülm««i Sı rasınaa ele olınocagı bellrtllmektedır Sovunma IşbirllOi Anlaşmalonnın malı hfjkurnlerinın de gfirüçmsıer »onundo d»fltş« bllecefll bıldlrllmekt«dlr Ecevıt hukumetlnln Işbaşına geımesından hemen sonro ABD D.fcişleM Bakonı Cyrus Vonce' ın Türkıye'yl zlyoretl sırasmdo ık lulke arasındakı ılışkıler gözden gecırılmış ve zıyoretın ordındon Başbakan Ecevlt Sovunmo Içbırlifll Anlaşmosınm yenıd»n oöîden (jeclrllmesl 0» rekebıleceOlnl Frevıt buna gnrekre nlorok nnlo^rnad.0 ongculen vildo ?'i0 mılyon dolar ABD 09kerı yordı mını ABD doıarımn sureklı aeger koybetması Turkıye nın sı lQh gerekçınmelsnnın ortmaSı •JG Turkıye nın savunması ıcın gereksınme duvduflu sıloh sıs temlerının her q«r«n crun poho lılanması karşısındn yetersız kol AÖS'd* kalan «Ulkuculen topluca hotıro totogrofı cektlrmeyl de Ihn Bır ulkucu de >Başbug rurke$»ın ponosu yamnda gogtunu gere gere haıırasını belgeıtyor Komandoların silahlı fotoğrafları ele geçirildi Istonbul Haber Servlaı Topkapı dakı Atntıırk Ogrenfı Sıifisı boşdliılCIKıor .onro yo netıınt,e vTpılan kontrollerne b.jronı; bır «us v« tallmgöh» ilarok kullonıidııj nı kanıtln /on bır çok fotoörof bıılunmu« lıır Bu fotogrofıor «Ulkudaş»lr ro «hatıro» rtıye cıontlerılmi!tir Bon oflrenc l*ı hır elındı «Çıfte» 1ıö«r «hndp lohnnro Intogm) cektırmıjler hozııorı ıse «Alolurk Ogrencl Siteıl ul kueulari» olornk «Ulkucu hatırolarını kö<jıdo aktarmışlor rlır Yonetımre /opıtan aramo drı e.n gecınlen lotngroflorın bnzılannfin >se vurtta Kolanlo rın Judo v n do «Karata» gos terılerınde buiunurken vdptık lorı hnraketler b«lgelenmlîtlr Y^n«•fım<*(» 4 bloktn yopı Inn arorındcı ayrıcn bır kanlı r gomiek sıe gec»ıl n *ti' Bu 06ml«kt^ kur&un deıik'en SOD tanmıştır Atoturk Oğrencı Sıtesı nu yenı yonetımıne dönuk lehdıt ler surrnektedn Halen Mudur lufle vekö'et eden Mudur Yor dımcısına telelonlarla «ölum »ıratının kend aine geldiöl» bıl dlrılrnBktd AOS vf Mockn yurtlorına atanaral' Müdur ve Yardımeılorının oldııruleceğı h barlo soylenmektedıı öte ,andnn «Sog Terör de lalanbul örneOI" ^di yazı dı ^ı«! ndo 1e adlon qecen bır cok unlu Ulku Ocaklı nın 1974 yılındo AOSriekoldıkldrı an cok vıırt ıcınrie ^lyasal nıt*l k te kovgn yapnıa yaralamn kesırı ve OTBŞI <sıloh huiundur mo <îuclörından Dısıphn Kuru lu nn veıılerek Dir dahc <uru rnun hıcbır yurdundn kfloma mak u/ere suresı/ ı/cıkloştır mo ı e^fisı nldıklar oıtoyo cık rnıştır AOLARI Kurunıun 26 11 T?74 21 22 sa/ılı Dmıplın Kıırulu kornrıy la ?2 23 24 l I 1974 gunle tş Bankası 1978 kısa ö> kii yanşması Turkıye Iş Bankası A Ş. ılk, orta, lıs« ve dengı okul öğrencılerı arasında "1$ Bankası 1978 Kısa öyku Yanşması" açmıştır Yarışma koşulları aşağıdadır 1 Yarışmaya gonderılecek oykuler; a) llkokullar ıçın 500 sozcugu, b) Ortaokullar ıçın 1000 sozcuğı), c) Lıseler ıçın 2000 sozcuğu geçmiyecekttr 2 Yarışmaya gonderılecek oykuler daktılo ile,yoksa okunaklı el yazısı ıle, kâğıdın bır yuzune ve uç aralıklı yaolmalıdır. Yarışmaya gonderjlecek oykulere, yazarının kısa 3 öz geçmışı, 4,5x6 bır fotoğrafı, oğrencı olduğuna daır kayıtlı bulunduklan okuldan alınacak onaylı bır belge ve ev adreslerı eklenecektır 4 Yarışmaya en son oyku gonderme tarıhi 1 5 Ekim 1978'dır oykuler, posta ıle gonderılecektır. Gonderme tarıhı ıçın zarfların uzerındekı tarıh damgasına bakılacaktır. * > Öykulerı gonderme adresı şoyledır1 lş Htnka.iı 1978 Kııtn öykıı Ynrifması Titrktye îş Hanka.ii A. » V Kültlir ve Sanat Mılşavırliği Ataturk Bulvarı No. 191, Kat. 21 Kavahlıdere/ANKARA 6 Yarışmada belırlenen her öğretim kurumu yarışmacıları arasından 1, 2, 3, 4 ve 5. ler seçilecek, ayrıca mansıyon alan 3 yapıt saptanacaktır. 7 Yarışmada. a) llkokullar ıçın Bırıncıye . . . .' 5 000 TL Ikıncıye 4.000 TL. Uçuncuye 3 000 T L Dorduncuye 2 000 T L Beşıncıye 1.000 T L Mansıyon alanlara 500'er TL b) Ortaokullar ıçın Bırıncıye 7.500 T L Ikıncıye . . . 6 000 TL Uçuncuye 4.500 T L Dorduncuy» 3.000 T L Beşıncıye 1.500 TL. Mansıyon alanlara 750'şer TL. c) Lıseler ıçın Bırıncıye . . ". 10 000 T L Ikıncıye 8.000 TL. Uçuncuye 6 000 TL. Dorduncuye 4.000 TL. Beşıncıye 2 000 TL. Mansıyon alanlara . . . . 1.000'er TL ödül verilecektır 8 Yarısmada derecede ve mansıyon alan oykuleı bır kıtapta topİ3nacak ve Turkıye Iş Bankası " Kultur Yayınları Iş Turk Ltd Şırketı nın yayınları arasında cıkacaktır , 9 Yarısma sonuçları 1979 yılbaşından once belırlenıp duyurulacak ve Ankara'da yapılacak bır torende oduller sahıplerıne dağıtılacakdr. 10 Yarışm8nın seçıcı kurulları oykuler toplandıktan sonra gazetelerde açıklanacakdr Okul yonetıcılerımızın, oğretmenlenmızın Turkıye Iş Bankasının bu Kultur ve Sanat hızmetıne yardımcı olmalarını, oğrencılerı yarışmaya katılmaya yoneltmelerını ve ozendırmelerını rıca ederız. TURKIYE IŞ BANKASI A Ş. Genel Mudurluğu Malatya, EJazığ ve Adana'da 3 kisi öldürüldü ( MHP Zeytınburnu hınası onunde sol goruşlu bıı genç ıle Kasimpaşa'da bır lıse oğrencısı başlarından dğıı şekılde vaıalandı Çaglayaıı da da 17 yaşında bır kızın kolu ısabet eden kırıldı (Cumhurlyel Habar Merkezl) MALATYA Gecen cumarte sl akşamı 19 30 sıralarında Dortyol semtlnde demırcı cırajı Alı Bılınmez adlı blr genc daha oldurulmuştur Venıen bılgıye göre Bılın mez ın ycnınn gelen Ikı kışı soclarını tutarak «Bu sacları kestır» demış bunun uzerıne Alı Bılınmez ın kardeşı saldır ganlarla kavgaya tutuşmuştur Kovgadan sonra saldırganlor Alı Bllınnifi^ ve kardeşıne ta baı coylo atei? acmış Alı Bılın m«/ agır yoralı olarak kaldınl dıpı Devlet Hastonesınde kur tarılomayarak dun saboh ol muştur Yıne oncekı akşam Basharık mahallesında Hocı Yı gıt Başarık adlı bır ışcı oldu rulmuş nym soatlerde Mecıdı ye Han ongnda M Alı Oen cay adlı şarkıcı gence oteş e den kışıler Gencoy ıle bıılık te 50 yaşlarındakl bokkal Meh met Bentll yı ağır bıcımde ya ralamışlordı Benth olaydan sonra Arıkara Hocettepe Ha9 tnnesine kaldırılmış ve duru munun ağır olduğu blldirilmı;? tır Malatya da »on ıkl gun ıcın de meydana gelen olaylarda bır zıraat teknısyenı Hasan Bcsyurt olmok uzere 3 klşı oldurulmuştur ELAZIĞ Oncekı gece saat 22 30 sırolarında CHP'li olduğu btldırllen bır değırmen ışçıii kımllklerı bellrlenemeyenler ta rafmdan taboncayla vurularak öldurülmustur Elazığ o bafllı Gümuskavok koyu girısınöe bulunan ve Nu rettln Akgune alt oıduğu blldlrllen defllrmende cohçmnk ta olan Tunceil doflumlu Mu en Koya kimiig'i ya da kımlik lerı bellrlanamevenler tarafından tabancoyio vurulorok öldürulmuftur Sonıkların olaydon sonra koctıklan öğrenltmıştır Maklulun cenozesıne Savcılık ancak dun saat 16 dc elkoymuştur • Elazıg'dan Bıngöl'dekı 84 şdntlyeda calışan Işçılerın ey lul aylıklarını resml arocla go tuıurken Karokocan ılcesı Sa rıcan koyu yakınlarında 950 bır lırayla Ikl klşı tarafından kac> rılan mutemet Mehmet Erdeni dun Karakocan yokınlarında o lu olarak bulunmuştur Valı Ah met özer. kurşunlanarak oldu rulen Erdem I kacıranlordan bı rının daha once yakalanarak tutuklandığını otekının ıse ara'i makta olduğunu bıldırmış «O laytn mutemet lle «oyguncu arasında poranın bölusulmatln den çıktıflının sanıldığını» soy lemıştlr ADANA Oncekı gun saat 16 00 sıralarında klmllkları be lırlenemeyenlerın actıklorı ateş sonundo agıı olaıak yaralanan ıkı devrlmcı oğrencıden blrı hastaned» kurtonlamayarololmuştur Eınnıyett»n alınan bllgllere gore Ataturk Porkı ndo doloş makta olan Kıbrıs lı oğrencı sı Mustafa Ertan ıle Muhen dıslıkte okumakta olan Şeh mu? Mucu parkın dışınrian a cılan ateş sonucunda yaralan mışlardır Hastaneye kaldırılan yaralı ÖOrenrılerden Mustala ^e bı gun olmuştur OENİZLİ tNomus Beldesl» adlı fılml oynotmakta olan Gar Sınemasına oncekı gere 23 sı talarında bomba atılmıstır Pat loma bonuru ismaıi Dıiıriaş Hılrnı Tuncer ve Ramazan Son mez ogır olmok uzere 12 kışı yaralanınıgtır IZMIR Halay da sabahc karşı Ulku Oraklarının kcı^ı snıda bulunun bif eve patlayıcı Tıadrie atılnnstır Pallama so nury evde bulunan Mehnıet Ka mıl Doğan adlı kışı ogıı yarn laruıiıştır rınde cıknn olnylar n«denlyle sıi'esız u/aklaştırmo kororı verılen komondolar şıınıardır Fuat Öklen 'Hutukı Meh1 ınet Guııduznlp UTIA hefıı Yıldız ıHukuk UGD Istnı bu Şube Bdşkanıi Mehmet Cıttler ı ITtA> Mııs'atn Veıkdya ıren • Ulku Ocakları Istonbul Şube eikı Bo^kanı< Hanıdı Ka rakaya <Hukuk . Ha/nedaı Ul kıı Ocakları eskı Başkanıi. Bılnl ö/(,elık Yılmoz Aslan taş <Hukuk> Mehmet Gul iHu kıık Ulku Ocakları Istanbul Şube esk Başkanı) Ibrohım C'lık 'Beya/ıt Molıye Muha scbe1 Osman Tatlı ıVatan Mu hsndıslıkı Haluk U Ibruhımofl lu * İTIA • CAN OUVENLIGI Atoturk Oğreneı Sıtı*^ı nde gahşen olayiar ve sog terorun gıderek dortıgo tırmanma 8i u/erıne yuıtto oalışanla ve yonetım Istanbuı Valılıgıne bnşvurnrak gereklı onıemlsnn alınarak can guvenlıkıerının Korunmofi nı ıstemııjlerdır AOb Mııduru O( jr rn Çe lenk 24 agııstosta Hurrıyet MBydonı nda iBeyazıtı maknm oıomobılı ıçınde taşıstlerce kdtledılmıs daha onre ıse 15 mayısto AÖS memurlarından bırının özeı otosuna 19 Mayıs gunu AOS çalışanlarının nıl« lerının bulunduğu lo|mona pat layıcılor atılmıstır 3 eylul gunu ıse AOS Mu dur Vekıh Ahmet Brrlıkbaç LaIslı de yuriKksn bıcakh soldırıyn ugraynrak yoralanmıştır AÖS nı «us» olarak kullanan Xqmflnçtoların salriırıları Bununla kalmamış lum başvurulara kafşın vliayetcf" guvenl k onlsmlerlnın alınınosını (ırsat bılen saldırganlor AÖS rıvarın dakl Bırlık Amlrl Boskomıser Mustafa Koparon vurda gıren oğrencılerl aratmamış Ertu^rul öztıırk odlı blr oğrenrl de Mudur Vekıll Ahmet Geriık baş a kufur ve tnhdıtle ozel eşyalorını tf*lım etmeye kol kışmasına karşın polıîce hıç bır ışlem ydpılmamış'ır ANKARA Kısa adı TUM DER olon Tum Memurlor Bır leşme ve Dayanısmo Derneğı Genel Baskanı Erhan Tezgor TIP e yopılon saldırıyı kınomış tır Tezgor soldırı Icın «8on derec* dlkkat ceklcl v* bıından boyle gallfacak olayların boyut lorını gotterlcı nitallktedlrı de m «tır • Kı«a adı TUTED olan Tum Teknık Elemanlar Derneflı Genel Baskanı Göker TIP Genrl Sekreterı Nıhot Sargın a yonel tllen sılchlı saldırıyı kınomış tır İSTANBUL Zeytlnburnıı Yeşıltepedekı MHP llce bınası nın onunde ıkı grubıın tohı? nıaaında sol goruşlu Aylekın Ta$ başından ağır ulkucu Ser tac Arkan da kol ve dızınden halıf şekılde yarolanmıştır Po luten verılen bılqlye göre MHP blnası onunrie oturan bır grubu acılan ateş sonucu buna ulku culerın de karşılık vermesı u zerıne cıkan catışmada Ikı ya ralı olay yerınde kalmış dıfler klşıler kacmışlordır • Kasımpaşn BuyukpıyaİL Efem sokakta dun akşam Ka batoş Lısesı ak^atn bolumu oğ renc si Yuksek Kasıkcı duvar lara yazı yazma yuzunden uc kı şının silahlı saldırısına < ıraya rak başındon tek kurşuıı n agır yaralanmıatır Kasımpaso da o turan ve DEV GENÇ uyesı ol duıju blldırılen oOrenı lyı vuran ların ulkucu oldukları belırlen mış aramalara başlnnmıştır Ka$ıkcı oloydan sonra Okmey danı SSK Hastanesıne kaldınl mış oradan da Copa dakı Tıp Fakultesl Hastanesıne nakledl 'erek amelıyaf edılmıştıt • Caglayon Vatan Qadr|p sınde dun akşam ısahet eden tek kurşunlo kolu kırılan Aluc ralı Leman Bolge (17) Şışlı Hnstanesıne kaldırılmıştıv Ay riı olayda yolda bırlıkte yuru duklprı dayısı Suleymon Kıraz lı ya (46) da ısabet eden kur 9un ceketlnde kalmıştır I eman Bolqe baştcın «Babamı 1,5 yıl once oldurduler, $lmdl de blzl öldurmek Istlyorlor» demışse de olayın Cdğlayorı da kımlik lerı belırlenemeyen bır klsının bır başka kışiye actıöı a'eş sı rasındn meydann (jeldıâı bu kı şının de vurulduqu anrak her hangı blr karakola veya hasta neye başvurmodıöı blldlrılmıs tır • Bakırkoy de Cemal Eser idh ışclnin dun sobah 05 de bazı kısıler tara'ından kacırıl Jığı one surulmuştur Arkadaş ları Eier ın evıne gelenlerın tArabomu yelda kaldıı Jıyerek KpndKınl dışan cıkarttıklorın belırterek «Esar In uc gün önce blr ulkucuyl* tartısttğını ve ken dlslnden butun aramalara rat) men henüz blr haber alamadık lurını» soylemı$lerdır Özaydınlı: «İskence iddiaları gerçek dısıdır» ANKARA (ANKA) Bakonı Irfon Özaydınlı emnı yette bazı sanıklora ışkence yapıldığı ıddıosı uzerıne dun yaptığı acıklomar'a «lakence yapılorak hoyall »anıkların tutuklandıgı Iddlaaı garçak dıeıdır» demıştır Sılâhlı eylem ıcınde olanların yakalonmasının guvenlık kuvvetlerının bır vaton bOfcu olduğunu kaydeden Özaydınlı, şoyle devoııı etmlştlr «N«r*di ve ne zoman Işkence yapılmifsa, darhal gerakll soruşturmo yapılmıs v* bundon boyle d« yapılocoktır Ancak bellrll bır cevrenln telaşlanarak üzerlnde ozellıkle durduğu Ankara'da Balgat ve Mamak, latonbul'da Şlşli olaylarının sanıkları yazılı sozlu Ifadalarl ve «uc alatlarl ıla blr llkta adalete teıllm •dilmlşler ve bağımaız yargı organlarınca tutuklanmıslardır» Bir Türk Mımar Roma'daki yarışmada ödül kazandı iıtonbul Haber Servltl Erhon Kura adlı blr Turk mlmarı Romn kentının unlu Pİ07zo St Pıetro meydanının duzenlenmesı ıcın oçılan uluslararası proıe yanşmasında birıncı monsıyon oduiunü oimıçtır S O ye yokın uluslararosı pro|enın kntıldığı yarışmada mansıyon olon Yuksek Mımar Erhan Kura nın Ingılterede kent taforımı konusunda Yüksek Lısan» calışmosı yapon llk Turk olduflu blldırllmektedlf Tarıhı meydonın duzenlenme slnde »alt mımarı öurtnlm ve oroştırma kurum nıensuplonna acılon uluslorarosı yarışmada bır Turk mımarının aldıgı man sıyon buyuk blr başan olorok nıtelenrlırllmıstir KAYIP Adona Muhendi«llk Okulundan oldığım kımlik kortım kaybolmustur Hükömsö*dur.. Cenglt ARABACI YITİK Manlsa nın Saruhan lı llcesı Nufus MemurluQundan nldıâıın ıiufusumu yıtırdlm G% çersı/dıı ATILLA CORUM (Cumhurlyet Mert gölünün kamulastırılması istendi Cumhurıyet Hober Mcrkezl Kırklarotı Iğneada da bulunan Mert golunun kamulaşiırnmöii ibtenmış ve «Rofi Ağaı olarcı<; (inılon Rafı Dogu nun Iğnoadd halkını somurme'îinın onune &s Cilmeslnln zoruıılu olctıı^u onc surulmuşlur Halkın Kurtuluşu ve DCV GENC egllımlı 100 kodar oğrpn cı ıle 50^60 kador cocuk ve kudının katıldığı bır mltınrj du^enleyen Iğneorla lılar ellermde «Halkın Kurtulusu Engellanemez» «Kahro'sun Faşlsl Dıktatdrluk», «Gol Bızlm Canımız Fedo Olsun Kanımız». «Kahrolsıın Ollgarşi» yazılı panknrtlar Inşımışlar ve yapılon konıış ııalarda da koy halkı uzerında •.urdurulen aıîn bn«kı>!inın kal İKilmosı isfenerek TRT • B Kooperatıfıne satılon orso ıcın d« bulunan Mcrt golunun kn mulnştırılmnvnm ?orunlu oldu <^ıı ılftrı «u ulmuştur (Y»nl A|ans) 11980
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog