Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURtYET 25 EYLÜL 1978 ANKARA NOTLARI: Ornekler.,. Mustafa EKMEKÇİ uhalefet, on kışıllk engslleme takımına ışl yıkıp, dalgasmı gec«rk«n. CHP'lılerın bır bolumu vergi yasasmı da cıkarmanın yoliarını dusunuyordu Bazıları şoyl« dıyorlardı Gensoru onergelerıyte Mecns saatlermı tıkamak mı ıstıyor muhalefet? Mec'ısı tatile sokalım. yenı bir ıç tuzuk değısiklıgı ıcın yenıden oiaganustu toplıyatım Bazı engellemelerı daha kaldınr o hııla vergi yasasını da cıkannz &BDDLCANBAZ KıaMıZı BASUJnMıN ANlAMl SENİ ?. '.•YAAâ.DEMFKOVLF... teri*8ANA£\W PlM. SEVEViM.OKSAVAVlM, l TAVıM 8ASU6fMı... ARJ^DASIM VAP OKutt>A. I J TURHANSELCUK VAI/^CI/I6MM8ENÎM, ĞMZEL M Çıkarıriardı beklenen de oydu Amo, yurt dısıno gitmelerı gerekiyordu bazı Bakanların Dışışlerı Bakanı •cin, çeşıtlı dtvletlerln Bakanlarından randeuular saglonmıştı Bazı yosalar tam tomıno 226 yla cıkmıştı Alı Haydar Veziroglu, amelıyat oldugu gecenln, gunduzunde yoklamadaydı Meclıs'te Am«llyatiı hastaları, hemen yuruturler doktorlor, korkacak bırşey yok lyı gelır CHP ıklıdor oldugunu, olabllecegını gostermıştı M«clis te ışte. daha da zorlamomalıydı Meclıs Başkonı Cohlt Korakaş, ayiardır blr araya gelemlyen grup yonetlcılerım bır oraya getlrdı AP'lller, ozellikle onlar, pabucun paha'ıya vardığmı gormuşlerdl II kongrelerı vardı, herkes ıl re gidecektl On kışıyle, ne kadar engelleme yapılobllırdı'1 O da olmamıstı ıste Bazı AP'lıler heyecanlı heyecanlı asansorle, MecİİS'ın ikincı katına cıktyoriordı En heyacanlıları, Muflt Bayraklar'dı Ahmet Cakmak doha bır durguncaydı Asantorde bırllkteydik Bayraktar sordu Sız bılırsınız hukumetın o'tıru na kadar saytn Ekmekcı9 B*n narden blleylm Mufit Bey*> Cln cm baktı Bılırsıılin. bılırsın dedı da bilırsm dem«ye getırlyordu otektni bMdln bunu Yok vallaaa nsrdsn bıleyın yanııı Soyl« bı sey canım onu oğrenmek Senin ıstihbaratın vordır istlyorum. Kâğıda zam söylentilerini SEKA yetkilileri ne doğruluyor, ne de yalanlıyorlar IZMIT, (Cumhuriyet) SEKA U atmelerı Ge^e! Mudurıuğu njn bozı cıns kâğıaa yenıden zam yapacagı yo'undo cıkortılan so/lentıler uzer ne başvurduğumuz Seka Tıcaret Mudurljğu /etk 11leri bu konuda «olum lu veya olumsuz» karşılık verrrokten kacmmışlardır Kısa bır sure once gazete kft ğıdı dışında kolan tum köğıt c nslerıne zam yopılacağı soy '«ntılerı cıkmış ovnı ko/nakiar «olumlu olumsuz» cevap ver ~ie<e yetk lı olmadıkiorını so/ ıeiiısler ve ardından uc tjun )ecmeden kâğıda yuzde 100 e v'con zomlar yapılmıştı Bu kez zammın % 20 oronında o'acagı va gazete kâtıdının ia zamdan bır mıktar etkılene ceğı one surulmektedır Ûne sjrulduğune gore son vapılan yuzde 100 zamma korşıi Turkıye de kâğıt fıyatlan Avrupa fı/atlorındon doho du$uk bulunmaktadır SEKA'nın bazı tur kâğtt Jıyatlarına zam yapacağı sovlentıler n n cıknı'masmdan son'o kaa î fabnko'T ndo Vöğıi sa t ş an bırden b re arıirış >e bozı r PS kağıd n sto<u da kalmaniıştır t I Tütünü ucuz almak isteyenler ihraç fıyatmm düşük tutulacağmı yayıyorlar,, larak hemen ödenmesınin üretl cılerı aracı ve tefecilerın koraborsa gınşımien karşısında guc lu kılacağım belırten Mehmet Alı Orta, Ege bolgesının tutun yetıştırılen hemen hemen tum yorelerinde kınm ışlemlerinın bı tınldığmı bıldırmıştır Mehmet Alı Orta kurutmo ışlemlerr.ın surdöğunü balyo'amo calışmalarının boşlandığna değmdiği acıklomasında üretıcıler lehme «Ruçhan hakkıının tonmmosını dc ıstemıştır Mehmet A'ı Orta acıklamasmda ozetle $u goruş lere yer vermıştu «Tutun ürellclsıne tutün tekeli yasasmdan doğan ruçhan hakkı kurulmalıdır Bu hakkın tanınması durumunda tekei ucuza tütun kapatan tuccarın elinden bu malı rüçhan hakkı doğduğundan alabillr ve a tüecar hokkındo yasanın ongörduğu Işleml yapar Bu da tutun uretıcısının urununun degerıne satılmasını soglar Uretıci tuccarın kar$ısına daha kendıne guvenle çıkabıllr Ayrıca her yıi tutun ureticlslne odenen avanslar 3 lıradan 5 llraya çıkanlmalı, hemen odenrnesine başlanmalıdır » Pekl, soylıyeyım bu hukumetln ömru dyle »andığınız kadar kıso degıl g.bi gelıyor bonol Ikıncı kata gelmıştiK Ahmet Çakmok çoy )çmıy« cagırdı Tetekkür ederım, işlm var1 Mufit Bayraktar uzaklasırken konuşuyordu Istihbaratın yanlı» Bu hukumetın bır oy omru vor . IZMIR (Cumhurlyet Ege Bu rosu) Ege Bolgesl (Jretıcller Kurultoyı Yürütme Kurulu Boş«onı Mehrnet Alı Orta tuccarın tutün ıhrac lıyatlarımn du suk tututacağmı 'ddıa ederek uretlcıden ürunu duşuk fiyato almaya calıştığını one surmuştur Heı yıi tutun uretıctıenne verilen avanslann 5 liroya cıkartı Devlet istatistik Enstitüsüne sınavla sozleşmeli PERSONEL AUNACAKTIR 1 Devlet Istotısî k Enstıtusune sozleşmelı olorck colıştın ^"ak uzere sıncvia uc adet proıe yonetmem uc adet p'C e uzmonı öır adet Bılgı Işlem Merkezı proıe Koord nütoru ıkı ode' Bılgı Islem gurup yonetmem bır odet Sılgı Sayar Tekmsyenı alınacaktır arm Cevlet Memurlorı Konununun 48 ncı mad desının koşuilorıno uyum eosiermeler ve en oz bır yobancı dıl b Imelen ayrıca. Proıe Yonetmenının o) istatıstıkie "ipılı bır dalda en az mostır dereces nde ogronını sahıbı olmcsı b\ s Yî^fk^rres'ekı deneyımt bulunmast Pro e iltttıflnının a)lsotıstk!e ılçılı bır dalda Yuksek Ogrenlm gormuş olması b) Uc Yıllık mesleki oeneyıml bulunması Bılgı Işlem Merkezı pro|e koordınatörünun al Kompttur dalında 7 yıi meslekı deneylnın olmosı. b) Vuksek Öğrenım yapmış olması O En az uc bılgı soyar proğramlomo dılı bllmest B a işıem Grup yonetmenının a) Kompıtür daı r>da 7 yıt mesleki deneylrnl bulunmosı hi Yuksek öğreı.ım yapmış olması. cl En az Ikl bllgl soyor proğramlama dllı bllmesl. Bılgı Sayor Teknısyenının a) 7 Vıi mesiekl deneylne sohıp olması b) Lıse duzeyır.de Tekn k Okul mezunu olması gerekmekt6dır 2 Sınova gırmek Isteyerter en gec 10 10 1978 günd mesai soatı bıtımlne kodar Devlet 'srat stlk Enstıtusu Başkanlığına boşvurmolıdırtar 3 Sınov konukrı ve tarihleri He smavo Illşkın dığer bllgıler ve yapılocak sözleşme koşulları Devlet tstatistik Enstıtusu Başkaniığınco baş vurmo sırosında adaylora bıldlnlecektir (Basın 223972) 11987 Çok Acı Kaybımız Merhum Mehmet Alı Bey ve merhume Zohlde Hanımın sevg'M oğullorı Atı'et Sorak'ın azız ve değerlı eşı Seba Ayanoğlu ve Cana Sorak ın kıymetlı baboları, Ayşe. Mehmet ve Ahmet Aycnoglu larıa bıncık dedelen ve bütün ailenın saygıdeğer büyuğu, RIDVAN SORAK 23 91978 Cumortesi günü aramızdan kavusmuştur ayrılarak Hakkın rahmetlne Aziz naosı 25 91978 Pazartesl (bugün) oğle nomazıru Karocaahmet muteakip Kadıköy Osmanoğa Comii'nden kaldırılarak Mezorlığındo ebedı tstırahatgâhına tevdi edılecektır. Çelenk gonderılmemesi rica olunur. AİLESİ Onlar hukümete ömur bicmsk Içln, Meclis'ln bos odalonndan blrm* daldıior **• Meclıs't* uc gun lcinde « ktıdor» oldugunu saptayan Ecevıt, devltt kuruluşlarında nıys halâ Iktıdor olamadı? 12 Mart'ın unlulerl bır yolunu bulup kose başlarını tutmuslardı bıle Yolda sokakta «vlerde bunlor konusufuyordu . Dr Mctın D«nll Gulhan* Asken Hostanesi nd« ba? onston mıydı? Komando Ayvaz nerdeydi? SSK'da Personel Doir* Baskanı klmdı'' Bır CHP'lı $oyle dedi. « Ekmekcı. bır uike ışgaiden kurtanidıkton sonra, temizlık harekötıno boşlonır Bu da uzmanların ışıdır Uzman olmıyan kışller bır de ayıklomoyı yopmok ı$temıyorlorso başarıya ulaşnamaz Yeraltı orgutlennın en onemlt ılkelerı $öyledır Önce gızlsn sonra yapocağm şeyt yın% coktırmadart yap Ne panasıno olursa oisun kntık noktaları ele gecır v« teslım etmemefc ıcın her yo'a başvur . Dâv>etı ışgaı stmek ıstıyenlerın amacı personel daıre ISrıdıf Onlonn secım e ıktıdar olmo şanslan yoktur OnlQr anorşınm korcnukıa"indon yarorianarak kendıler.ni ıktıdoro ış'nlamak ıs'ener Bunun do yoıu personel doıre'er nden gecer $ımd te değ n bu uyguiomoyı «n ıyı MHP yaptı Orneğın Mıllı Egttım Bokanlığı AP deydv Fokat per sonel üoıresı MHPde olduğundan Bakanıık MHP ce kolayca ışgal edildı » CHP'lınin soylsdıklerl tlginçtl iktıdar olamamaya . ornekler verlyordu Çetin'in Sovyetler Birliği gezisi bir hafta ertelendi ANKARA (Cumhurlyet Büroau) Sov/etler Bcl g nde /apıiocak olan Turkıye So/yetler Bırlığ Hukumet'erarası Ekonomık Işbırlıg ve Karma Komısyonu nun toplantısıno katılmak uzere 27 eylul 1978 carşambo gunu Moskova va gıdecek olan Oevlet Bakanı Hıkmat Cstm ın gezıs goru$melere katılocak olan Sovyet Dış T'caret Bakanının hostolığı nedemyle bır hatta ertelenmıştır Devlet Bakanı Cetın In ıkıncı bır değışıkiık oımadığı takdırde Moskova ya 4 ekım 1978 Gorşambo gunu gıdeceğı bıldırllmıştır (Cumhurıyet 12C DUYURU A i T 1A "smı kazanan de mokratık solcu arkadaşların Ankara Demokratık Sol Der nekler Federasyonuna başvtırmaları önemle rıco olunur. Adres Sümer 31/4 Sok No MALTEPE BU HAFTA SİNEMALARDA Hangl Aıans Tel 43 30 71 YILIN DEV FİLMİ BU HAFTA SİNEMALARDA Çevre Yolunun Esenler bölümünde yoi yapım çalısmaları sürüyor Istanbul Haber Servısı Istcnbui Boğaz Koprusu Cevre Yolunu Edırne Karoyoluno bağ layacak olan bolumün yol yapım çalışmatarı sürmektedir Çevre Yolu cıkışmın Boyrompaşa'yo aeğın bulunon bölümü tamamlanmış Esenler'dekı gerı ka!an kısmının yapım çalıçmalarının da önümuzdeki yıi içm de tomomianocağı oğrenilmıştır Cevre Yolunun yapımı icin Esemer Beledıye sınırları ıçındeki istımlâk ışlemleri de surmek te. ı stımlâk edilen sahalar ıçınde de kazı oalışmalanna başlanmaktadır Esenler Beledıyesinin de. bozuk yoltann onanm calışmalanno başlodığı, yoilonn gereken kesımlerının de genışletllmestne calışıldığı bıldırılmlştır O.D.T.Ü. GAZİANTEP MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIGINDAN 1 1978 Onrversıtelerarası Secme Smavı Sonucu Fokultemızın ceşltll Bolümlerine girmeğe hak kazanan öğrencilerin kayıtlan Gazlantep Kampusunda 18 eyrul • 6 ekim 1978 tarihleri orasmda Kayıt ve Kabut Işlert Müdürlufürde yapılacoklır. 2 Kayıt tcin gerekfi belgeler şunlardın a\ Srnov sonuc belgesi. b) Ünıversıtelerorası Secme Sınovi reslmll klmilk kartı c) Oıploma aslı veya Rglll okuldon atınan yenl tanhlı mezunlyet Delgesl osiı (Surei kabul edilmez) â) Nüfus hOvvlyet oüzdanı suret! (Noterden onaylı) e) 16 odet yenl çekılmlş 4x6 ebatmdo fotoğraf. f) C'cek aşısı belgesl, Dlspanserden alınmış Töberkuloz oımooıgını gösteren belge. Kan grubu. Q) 350 TL'lık Oonem harcı, Fakulte veznesınden veyo TOrklye I? Banka» Merkez Şubest 45 notu hesabo yotırıloblllr, h) 1959 dogumlu ve aaho yoşlı erkek odaylordan Askeriikie Uişkısi oimadıgıno dair belge (UgiM AskerlU Şubesinoen) 3 Bellrtilen evraklar noKsansız oiarak lodell ToohhOt» lu gönderiidlgl takdirde Posta Ile de koyıt yoptırılabillr ve sonuç adayc bıldlrilir Ancak, postadoki goclkmeieı kobul ediimez. Başvurmo adresl: Orta Ooğu Teknlk Onlversitesl Gazlontep Karr.pusu Koyıt «• Kobuı Işlert MOdOnuğO P K 300 4 Yukcrrta beiirtiier torihlerden sonra koyıt yopıtmoyacoOı gib* nokson belge Ne de kayıt yopılmayoeaktif 5 ilgıll 6grenc»ere 6neml« duyurulur. (Basın 22961 1199» (Cumhurıyet 11994) Kayıp Motorsiklet 34 DN • 846 plakalı Monet rnarka motosıkletım ve ruhsatı kayboimuştur Bulan memnun edılecektır. Şertf TÜZUN Tel: 75 «0 78 (Cumhurıyet 11995) « lcışierı Bakanlığı nı ele olahm Bu Bakanlık, yıllardır MSP nm yonetımmde ka mıştır Ancak personeı doıresı MHP eg I Tihierın elınde o dugu tnoncı var bende tM. »da uç kom ser vardı Bunla dan ıkısl faşo egıiınlıydı Bunıar suclular ye'ine sucsuzları yokalar ıskence edCrıer uydı,ruk tutanaklorlo adaletı bıle yanıltmayd kaikar'ardı M lıler ık1 komıserın alırnnosı ıcn Bakannğa, Geneı Mudur'uğe boşvurduiar Soz de aidılat Sevındıler Ama sevınç Vttso surriu Yakınılon ıkı komiser yerıne hokkı ıle gorev yapan «M» halkının taparcasına se.dığı 6imQdaql. Huse/m suruıdu Haikm yakmdıklorı ıse /erlftnnde kaidıtor Ailad ğım umuctumuz CHP persone! daırelerının önemını kavramış değıl daha lktı dar olanayısı da buraıordan kaynaklanıyor » M. Cengiz Varol DİŞ HEKİMİ Rumeli Caddesl, Bereket Apt 55/4 OSMANBEY Saat: 14 • 20 arası Tel.. 46 27 90 ANKARA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 S rketımıze % 2C toteranslı 285 ton muhtelıf eb otta S lya ve 85 ton muhtelıf eb'otto Silpeps ımal ettırıl&cektır 2 Bu ıholeye olt şartname şirket'mlz Tlcoret Müdürlucjurdçr lem n temln edUebılır 3 Tek! fler en gec â 10 1978 gunü soot 1500'e kodor şırketımı? EfJHım ve Muhoberot MödurluğOne ven'rrnŞ OİOCOKtır I. Gemi Modelleri Sergisi bugün açılıyor Istanbul Haber Merkezl Gemı Modelcılerl Derneğınce duzenlenen I Gemi Modelleri Sergısı bugün Beyoğlu Olgunlaşmo Enstltusü salonlannda acılacaktır Bır hafta süreyle zıyarete açık kclacak olon sergide çeşıtli ttptekı gemı modelleri yanırv da gemı malzerneierı ve fotoğraflar yer alacaktır es«r« n n ock, hnro dflmllflri FRANSIZCA STRASBOURG UNIVERSİTESI MEZUNU BAYAN ÖĞRETMEN TARAFINDAN FRANSIZCA DERSI VERILIR. HAZIRUK SINIFI ÖĞRENCILERI BAŞARIYLA YETIŞTIRIL1R Chariotte Rampling MET FİLM • Beyoqlu DUNYA • Harbıye KONAK • Koaıköy KADIKÖY • Bakırköy SİNEMA 74 O RCA (2. hafta) Rıchard Harrls (Hangı Ajans ) 12< Kumaş Sarma Tanburu Alınacakt 1 Aylık 12 000"er adetllk partıler halınde 144 0C adet kumas sarma tonburu alınacaktır 2 Konuyla ılgılı genış bılgi Muessesemız Tıcar Müdurluğünden olınabıhr. 3 Kopolı teklıf mektuplon 4 Eklm 1978 gunü sa 1500e kadar Muessesemız Haberleşme Servısınde b lunduruiacoktır 4 Muessese tanbur ihalesmj yapıp yapmamak veya dıiedığmden almakta serbesttır SUMERBANK MERINOS YÜNLÜ SANAYİİ MUESSESE BURSA TEL: 58 68 9655 37 98 Dt§ TABİBİ ORHAN TUZÜN 4 S'^otımiz 2490 sovılı Ihole Kanununa tahı oımarnmnrrıokta vevo dt Bdıgıne yap HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog