Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 25 EYLÜL 1978 SEDAT,MISIR'IN YALNIZ KALDIĞINI KABUL ETMİYOR KAHİRE Resmı Crta Ooğu Haber Aıansının bıldırdıgıne gone Mısır Deylet Başkonı En ver Sedct Camp Davıa1 anlaşma lanndan sonra Mısır ın Arop dunyasındo yalnız kaldıgı şeklın tiekı goruşu readetm ş Fronsız televızyonuno vprdıgı demeçte, btmun osia dogru olmadığını eoylemıştır Enver Sedat Arap eieştırmen lerının 1973 savaşındon sonra Mıstr ıle Israıl orasmda ımzoloncn 'kı aro onlaşma ve kerci sı nın gecer kosım ayında Kudus" u zıycretmden sonra da aynı şe yı soyledıklerun tıotırlotorok, Camp Davıd cnlaşmasının potlamok uzere olan bır bombayı etkısız hola getırdıgını belırtmış tır Surlye ve Urdun urt goruşmelere kotılmoyı reddetmelen kor şısmdo onloşmayı uvaulamo şonsı 8oru!dugunda Boşkan $s tiot Isroıl ıle ayrı bır bonş on loşmosı ımzolamadıgını, fokat ılerde Sunye ve Urdun'un de ko tılacağı top/ekun bır orı/aşmc W gorusîugunu soylemıştır ROMANYA OESTEKLIYOR Ofe yandon nem Mısır hem a© Isroıl ıle dîoıomatık ıljşkısı bulunan tek Sov,et bloku utke s Romanya ıse Comp Dovıd or la?7io/onnın Ortadogu barışı i cm ıyı bır başlcngıc olduğunu sovlemış ve goruşmelere Fılıs t nlıierın de kntılması cağrısm do bulunmuştur (Ajonslor) DÎRENİŞ CEPHESİ,, MISIR'LA TÜM İLİŞKİLERİ KESME KARARI ALDI ŞAM Sam do doruk dureyınde ucuncu toplonfısmı yo pan «D/renış Cephesi» ıcınds \er olan Surıyç Lıbyo Arop Cemc'nrıyesı Cezayır ve Ye nen Oemokratık Cumhıırıyetı Guney Yen«n) oncekı okşam jMıklan bır karar ıle Mısırla olan d p'oTiat k ve ekonormk üm ılışkılernı kestıklerını bıl lırmışlerdır Gectıgımız 20 el>uld°n bu vana suren doruk duze'indekı top/antı Sunye Oe/let Boşko nı Hofız E s ^ ın kapanış ko nuşma^ıyla sona ermıştır E• ŞAMDAKİ ZIRVE SONUNDA YAYIMLANAN ORTAK BILD1RIDE AYRICA BIR «YUKSEK KOMUTANLIK» KURULACAĞI VE ARAP BIRLIĞININ MERKE2ININ KAHIRE'OEN TAÇINACAĞI ACIKLANDI m k lcm $om d a toplanan «Dlreniş Cephesı»nın uyelerı on cekı oksam doruk goruşmele rmden ucuncusunun sona erme sı ıle bırlıkte yavınladıklon ko pamş bıldırısınde Mısır ıle sı\asol ve ekonomık tum ılışkı lenm kesmış olduklonnı ocık onıslord r «Dırenış Cephesıune u\e ul kp'er Enver Sedat ın Kudus u zı/ore*} uzenns yoptıklorı bı rıncı doruk goruşmelerınd*' M sır ıle olon dıplomatık ılış kılerını don'ii.ırmuşlardı 1977 yılının arclık a/ından bu ; ana surup gelen bu öoomanın n: hoyet onee*ı aksom kopmo noktasma ulast gı ve « yasal gozlemcılere qore bunun sıra don bır kopma o'modıgı hotır iotılmaktoöır Ote ı'ondan «Direnış Cephesı»nın ucuncu doruk top'antı sı sonunüo yayınlanon ortok bıldırıde ceptıenın uyesı ulke lerın devlet boşkonlarının ka tılması ıle oluşacak «Yuksek KomuJonlık» kurulmosı kararo boglanrn ştır «Yulctek Komu tonlık» <ner oltı ovda bır du zenlı bıcımde toploracak ve gerek du\uldugundo 6 aynk sure dışmdo ologanustu top lonabılecektr Alınon karorlor orasında A rap Bınığı Merkezı nın ve bu merkeze boğlı yon kuruluşlo rın Mısır don boşka bır Arop ulke^me taşınmosı do yernde gorulTiuştur c Politikada Sorunlar ERGUN BALCI ve Petrol Skandalı sad knpanış konuşmosı sıra sırtdo M sır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı sert bir dılle e 'eşt rmıs Camp Dovıd doruk ooruşmeİ9ınde Isroıl ıle cer ceve an'aşmalarma ımzasmı koyon Sec'at ı «Bugune değın eşl gorulmemlş blr cınoyetf Iş lemiş olmoklo» çuclamıştır ORTAK BILDİRI Camp Oavıd uclu dorugun ria Israıl ıle Mısır orosındo ım zolanan cerceve onloşmoları nın sonuclarım değerlendır ; ; ; • , [ j , J ı ı J ı , [ ı | ı ı , | İMF ile Dünya Bankasının ortak toplantısı bugün VVashington'da başlı/or WAŞHINGTON Uluslarorosı Poro Fonu İMF ın bugun VVoşhıngton da başlayocok olon yıllık toplontısınüa 134 uye ulkenın dunyo ekonomısının durununu gozden gecırecektır Ounyo Bankosı ıle ortakiaşa yapılan toplantı dort gun surecektır Toplantıda dunyo e/onomlsı ve ozellıkle doların oe ğer kaybetmesı sorununun yanı sıro ıensılv,ılerır> IMFın uye uikelerin ekonomık polıtıkoları uzerınde denetımin n artırıfması sorununo eğılmelen beklenrne^ıedır Bu orado VVaşhıngton'da Iyı habar alan ka/nakiordan oğrenıldıgtn» gore Uluslararosı Paro Fonu İMF Ge nel Dırektoru Jacouss De Lo Rosıere onumuzdekı uc yıl lcınde Fon'un her yı/ 4 6 mılyor ozel cekme hokk' tutorındo kredl dilımleri dagıtmasını ongoren bır kredı fonu kurulmosmı onerecektır Genel Dırektor un bu yoldakı onensmı Wo?hıng ton dakf İMF Gecıcı Komıte top'oniısındo orta/o koyacağı bellrtılmektsdır Gecıcl Komıto toplontısına arata rmdo sanayıleşmış ve sanoyı'eşme yolunda olon 20 dola ymdo ulkeTn Moiıye Bokanlorı mn katılacc^ı hober ve rılmektedır IAP aa) ; ; 1 Israil, Arap topraklarındaki yerleşme bölgelerini kaldıracak KUDUS Isroıl kobınssı Camp Dovıd anlaşmaoino ılışkın sekız scotlık bır toplantı yapmış ve oniaşna,ı oybırlığı ıle kobul eden kobme barış anlaşması korşı lığmdo Sıno Yonmadasındakı Yahudı yerleşme bolge lennın koldınlmosını do buyuk bır oycoklugu ıle kabul eniıştır Toplantıdan sonra yopılon resmı ocıklamodo uc bakanın katılmadıgı oylomodo onlaşmonın 2\e korşı 11 o/io kabul edıldıgı bıldlrilm ştır Işgal ©dılmış Arap topraklarmdakl Yahudı yerl5$me bolqelermm koldırılmasına bugune kadar şıddetle kor şı cıkan Torırtı Bokanı Arıel Sharon un da olumlu o/ kullandığı bıldır Imıştır Sharon gazetec l^re yann 5ı na dakı cn onemlı yerleşme bolgesı olan Yomıt e o decegını ve gonjşunu neden degıştırdığını halka Oui^ loyacagını soylemı$tır Ailosmanın Isro 1 kablne^ınde de kabul eoılme«ın rt°ı son r o gece'lıl k kozanacağını so/le,en yetkılı or Poıamentonun karara «Evet» demesının beklenoıgın belırtmışlerdır u Badlı ulkelsr bir gariptlıler vpsselâm eugunlerı bıllndigf gıbi Botı Avrup'i mn bellı boşlı boşkentlı rınde.Turkıye de cezoevınden koçon bır Amerlka esrar kaçakcısınm Iddıasıno dpyanarok yopılnıış olo «Gece Varısı Ekspresı» fılmı oynuyor nternatıonal ri' rald Tnbunc gozetesınm sanat eleştırnen! Pons'ln II buyuk sınemosındo oynoyan fılmı cok begenmıs «Oyu nefıs genlım tevkalaıHe rejı bırıncı sımf > dıye mel hediyor fMnı Dcgru olobılır biz gormedık Eleştırmen yo zısının sonunu do voyle baglıyor «Korkunc TurH»r K fılme gore tu n Tu'kler korM^nc fılmde karckter olo rak degı b r dız v jfıset ornek en oiaak serqılenıyor ı S | ; > î J ı ı J j ı ı . J ı ı J ı ı ı J ' ı JOSEPH LUNS: «CARTER, NÖTRON BOMBASINA İLİSKİN KARARI DAHA FAZLA GECİKTİREMEZ» BONN NATO Genel Sekre terı Joseph Luns Federoi Almonya radyosu no «Deutscnlandfunk» dun verdığı bır demecte Başkan Carter ın Notron bombası ı l o ılgıh korcrı doha fazla gecıktıremıyeceğ"ınf soy lemıştır Corter'ın Notron bombası ife Hg'lı koronnın sodece «bfr aylık bır sure» mese/esı olduğunu «a hatırlotan Luns koronn acıklonıp ocklonmomosının buyuk ölcude Sovyef/er Bır/ıgı nln îutu muno bağlı olduğunu fcoydetmlş bu aroda Norron bombasının ozellıkle dınsel cevrelerde aenış tepkılere yol actığını bıldırrmstır Dm odomion arasındo «Bozı rnarksfstlerin do bulunduguiru ılerı suren Luns, bu gıbı kışı'o rin ora sıra Sovyet propogonao Stnın kurbanı olduklarını ıddıo etmıştir. Vonılmıyorsak Turk Hukumetı fılmîn Ingiltere ö« oynatılmasına mudahala etmesı ıcın Londro hukumelj nezdınde gırısımde bulunmus ancak Londro demokratik sıstemde boyle b'r ginşınıde bulunomoyocağını bildırmıstı Birkoc yıl once Turkıye de annesı ıls esrar »otorken yakalonan Tımotı odlı lnqıllz cocugunun Turk'ye Cumhurlyetl yosolon gereğınce tutuklanması da Irtgiltere de sert tepkılere vol acmış, zamantn Başbakonı Horold VVIIson bu konudo goruşunu soron ütr gazetecıys «Du b r r ezole" r» demekten cekmmemıstl Evet boylesıne hossos ruhlu' boyleslne insan hokları ve demok'osly» boglıdır Batılılar Sovyedcrde aydınların yargılanması konusu uzerınde BBC TV fılmlerı yapor (Hozlron da Londro do Iken blrinl gormuştuk ) Tuk cezaevlerıne olt kosıtlı blr film hasılot rekoru kıror Bir esror kacokçısı cocuğun tutuklonmosı uzerfne Ingiltere de kıyomet kopar Amo bu arado Birleşmlş Mılletlerln kararma kor*m ırkcı bir rejıme de el altından pefrol gonderillr Ingiltere de gecen hafta yayınlanan 'Bınghoi 1 roporu» nun yol actıgı skandalın yonkıları uluslarorosı boyutlora ulaşmıştır bıle Inglltere'nın tanınmıs hukukcularından Thoma» Blnghom torofındon hozırlonan 500 soyfolık raporo gor«, Inglllz BP ve Shell şırketlerı Bırlesmiş Mılletlerln akonomık omborgo karanna korşın ırkçı Rodezya reılmine yıllardır el oltındon petrol satmışlordır Bılındıgı glbi lon Smlth'm 1965 yılmda Ingiltere den ayrılıp, tek taroflı boğımsızlık ılan etmesınden sonra 8M bu rejlnı» korşı ekonomık ambago uygulcnmasıno karor vermlstl Ne var kl BP ve Sholl şlrketteri amborgo kororına karşm Rodezya ya gızlıce petrol satışını surdurmuşlerdır «B nghom ropor,jnrin> ortoyo cıkorılon cok Hglnc boşko blr gercekte şu Ingllız Hukumeilerı BP ıle Shell jırketlerinln ırkct Rodezyo ta cl ollmdan petrol sattıklorını 1967 yılındaıı berl blldiklerl holde sss cıkarmonııjlordır Turklys'de Timofı'nln tutuk'anması olayı karşısında ısyan ederek <bu bır reza'ett r» dıyen Işci Başbokon Horold Wilson dunya platformlarmda bir yondon Rodezya'yı kınarken ote yandon bu ırkcı refıme el altından pejrol sotılma«iinda hie blr rezoiet gormemlştir Ingılız hukumctlerı Rodezyo yb petrol sotıtmosmo neiw mt goz yummuî.tııır'' Çunku dlger ırkcı rejım Guney Afrıko Rodezya ya petrol gonderilmesınde ısrar etmijtir Guney Afrfka Ile sıkı tlcari lllşkllerl olon ayrıca bu ulksde buyuk yatırımları bulunan Londra. Pretorıa hukumetınl guccndırmeyi goze alamomıstır «Bınghom raporunun» ocıklonması »lyoh Afrlkoda bombo etkısf yapnvş, ozellıkle sınırlorı yıllordır Rodvzya lı blrllkler tarof ından Ithol edılen Zombıo cok sert tep kı gostermı$tir Bu orodo Nıjeryo do do BP ve Shell sırketlerinın mollorını mıllıleştirme eglllml guclenmiştlr Ingiltere'nın siyoh Afriko dokl ekonomık cıkarlarınm ansızın tehllkeye girdigını goren Boşbakon James Collaghan ıse Zombla Devlet Boskanı Kenneth Kaunda lla buluşmok uzere hofto sonundo ocela Nııarya'yo ucmuştur Rodezya'da şımdiye dek catışmalarda blnlerce inson oldu, bu gıdısle daha da olecek . 250 bin beyozın boyunduruğunda 4 mılyon zencı yıllardır acı cektf; ulkede bır başton bır boşa nefret ve kln tohumlan ekildl Eğer ırkcı lan Smıth reflmıne karşı etklll blr petrol ombargosu uygulanabllseydı, bu yonetlm bu kadar doyanamadan bir sure sonra cokebflırdi O zaman ulkede kfn ve nefret henuz bu denll kok salmudıgındon, soruna belkf de banşcı yoldan, kansız bir şekllde adil bır cozum bulunabilırdl Ama o zoman BP Ile Shell In karları ozolır Londra hukumetı de ırkcı Guney Afnko re|iminl gucendlrlrdl, Dlyeceksinlz kı <Eh arkadaş bu dış polıtıkadi'. önce can sonra canan» Iyı, guzel de barl «voy efendım Sovyetler'dekı yargılamalar «Vay efendım Turk'ye' dekı cezaevlen ya da Tlmotı'nın tutuklanmosı» dıye kıyamet) kopormasolar lkl yuzlulugun bu denlisı blraz fazla değfl ml? . i ' i \ i ,' ' Cyrus Vance'in Ortadogu gezisı basarısızlıkla sonuçiandı ŞAM Camp Davıd anloşmasmdcn sonro Ortodoğu gezısıne cıkan Amenkan Difeişıen Bakanı Cyrus Vonce UrduT vo Suudı Arobıston don sonra 0un Sunye ye gelerek Boşkan Ha fız E c od ıle goruşmuştur Şom do yapılon dort g u n l j * «Kororlılor Zırvesi»nm son qu nurıde Suud Arobıstan dan Şam a gelen Cyrus Vance ha fız Esad ıle ogle yerneğı /emış ogleden sonra do wVashıngton a donmek uzere ulkeden ayrı'mıştır Amenkan Dışışlerı Bakom Vance Comp Davıd anlaşmosmdan sonro gectıgımız solı gu nu uc Ortadoğu ulkesını kapsoyan gez sıne boşlomış Urdun Suudı Arobıston ve Su»ı,ya yı kapsayon bu gezıde herhangl blr "ormc elde edernudMjı i'*ıyosı gozlemcılerce bıldirılmıştır İRAN'DA SON ÜÇ HAFTA IÇINDE ÜLKE DIŞINA 1 MILYAR DOLAR TUTARINDA PARA KAÇIRILDIĞI ILERI SURULDÜ TAHRAN. Genellıkle lyl nnber olon bonkacılık koynaklarındon ^ftre nlld'ğıne gore son uc haftadoo hen korışıklıklaro sahne olon iron'don i mllyor dolor (yakloşık 25 mllyor TL ) tutarında ulusal sermoye ulka dışıno kacırılmıştır. Iran'dan kocınlon ulusal sermaye n/n, doho cok Boîı Avrupo ölkelerıne k v» Ironehr yokanno boşvuronlnrdan bu\uk bır bnlumunj po rababaları ıle orta hollı = r m U S | kod"mpîennde yer alanlonn oluşturduâu hober verılmektedır 8 eylul gunu sıkıyonptım llanı ıle ulke dısıno poro tran'ferl olona''iarı gpnış olcude kısıtlonmış olmaklo be raber venı kons^klıklor okrrnsı *ir> I nde ulke dışına yıne belll bır olcude paro kacırılaco^ı flerl surulmekt»dır Iran dan ulke dıçma poro kocırmo olayının bır hostolık holıne geldıtjl ve yapılan tahmınlere gore son uc yıl I cnde potrol ıhrocatmdon soplcnon do vızın yokloşık %10unun dışonya ko cınldığı bu arodo petrol ıhrocotıncai soğlanon yıllık rlovtz mıktorının yGk loşık 22 mılyae dolor oldugu ka/dedılmekfedtr. (a a ) Malîye Bakanlığından Hazine Genel Müdürlüğü ve MilletJerarası İktisadı Işbirliği Teşkılâtı Genel Sekreterliği Hazine ve Kambiyo Kontrolörlüğü Seçme Sınavı Ha?ıne ve Kambıyo Kontrolöru yeUşünİJMek uzere. seçmo smavı ile stajyer konfrolor alınacakJsteklilenn, 657 sayıh Devlet Memurlan Kanununun 48'ind maddesmde yazıiı niteüklere sahıp bulunmasu b) SıyasaJ iJ^Ier. Iktfsat HukuJt ODTÜ Idan thmJer Fakultelerj ve fktlsadl Tıcan IlımJer Akadenulennden veya bunJara e>!tJıJ»len Miiü EğıUm Bakanh£ınca kabul edılmjs. yabana okuJ ve fakultelerden mezun olmaJan. c) Sınavm açudığı yüva ocak ayı basmda 30 yasım doldurmamış bulunmaian «erekmektedjr Ya^jlı smavlar 78 v 9 9 kasun 1978 tanhlerfnde yapüacak. yaaüj smavı kazanaular sdzJu smava alınacakJardır MürcaatJann en geç 20 ekım 1978 gunü lş saateri bıümino kadar gerekli belgeler jle bJriikte, Maüye BakanJıgı Hazine Genel Müdürlügü vo MIIT Genel Sekreterhgı Hazine ve Kambıyo Kontrolârien Burosu Ankara adresine yapılması gerekır Gerekîı belgelen. smav yerlerinl konulannı ve dJger bıJgılen gösterir broşürler yukanda yazıü Ista * f!^a °b"I îzmlr ve tçel'de Kambıyo Müdurlukleri ve ılk lkl şehlrde Hazın© ve Kambıyo KontrolorJeri gruplanfldaa temJn «djlebihr. a) (Bosın. 22753) • 119*6 fahfa sanayîi f.a.ş. Idare Meclisi Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına D A V E T Şırketımız esos mukovelesının 6 ncı maddesmın todıiı ve Sırket sermayesının TL 40 000 000 dan TL 80 000 000no ciKorılması goyesıyıe Hıssedar'or Gerel Kurulu nun 10 Ekım 1978 So ı gunu saat 10 00'da Istanbul Taksım dekı Dıvan Otelı toplantı salonunda fevkaıade olarak toplonttyo coğrılması Idare Meclısı nce T T K ' n ı n 388 ıncı maddesı uyarınca kararlaşîırılmıştır Bu toplantıdo hazır bulunacak ortaklorımızın toplantı gunurden bır hafto evvelıne kodor ortaklık belgelerını veyo hısse senetlennı Şırketımız merkezınp tevdı ederek gırış kortı almalorı toolantıya bızzat katılamıyacak olonların oşagıda ornegı yazılı vekaletname ıle kendılennı temsıl ett.rmelerı rıca olunur. G UNDEM : 1 Toplantı Başkanlık Dıvanı secılmesl. 2 Toplantı zaptının ımzası hususundo Başkoniık Dıvanına yetkı ver Imesl 3 Şırket Esas Mukavelesının 6 ncı maddesmın idare Meclısı nın 22 8 1978 tarıhll zaptındo kororlcştrıld ğı şekılde değıştırılmesınm karoro baglarması 4 Sırketın mevcut fevkolada ıhtıyatlarındon 40000000 T (kırkmı'/orjSinın sermaye kolbı suretıyle Şırket sermayesınm 80000000 T L (seksenmılvor)sına cıkarılması 5 Çırket hıssedarlanna sahıbl bulundukları b»sSe senedı kadar bedelsız olarak 4 ncu tertıp tıısse senedı verılmesl. 6 Ruchan haklannın kullanılması hususundo ıdare Meclısı teklıfmın karara bağ anmosı Sunta Tahta Sanayii T A Ş Esas Mukavelesının 6 ncı moddesının taaıl tasarısı. ESKI METİN SERMAYE Modda 6 Sirketln sermayesl • SırKetın sermayesf kırkmılyon (TL 40 000 000) lıradır o) Bedellem tamamı odenmış herbırı beşeryüz (TL 500) lıro değerırde \lrnıbın hısseye a/rıfmı? hamılıne yazıiı bınncı tertıp onmıl\on (TL 10 000 000} lıra b) Bedellennın tamaTiı odenrrış. herbırı beşeryuz (TL 500 ) lıro öeğerlnde otuzbm hlsseye ayrılmış. hamılıne yozılı ıkmct tertıp onbesmılyon ,TL 15 000 000) lıra c) BedeUenmrı öortte bırı odenmış herbırı beşeryuz \TL 500) iıro deöerhrfe otuzb n fiısseye ayrılmıs hcmılme yazılı ucuncu tertıp onbeşnılyon (TL 15 000 000) lırodan ıfccrettır Ucuncu tertıp hısse senetlenndekı mutebakl 3/4 sermaye hıssesı korşılığı Idore Meclısı'nc kararloştırılacok esoslar daıresınde def'oten veya taksıtler halinde ıstenır Bu husustoki ıiânlor esos mukavelenomesınin 2 i ncı maddesf aereğıncs yopılır Poy bedeılerının tamamı odenmeden homılıne yazıiı hısse senedı ıhraç edılemez YENI METİN ^ SERMAYE Madde 6 Şırketın sermoyesi Sırketın sermayesı seksenmılyon (TL 80 000 000) lıradır a) Bedellennın tamamı odenmış, herbıri beşeryuz (TL500) lıra d^g'erırnds vlrmıbm hıet^v» o,nlmıs homılıne yazıiı bınncı tertıp onmılyon (TL 10 000 0001 lıra b) Bedellennın tamamı odenmış herbın beşeryüz (TL 500t lıro değsrınde otuzb'n hısseye oyrılmı$ hamılıne yazıiı ikıncl tertıp onbeşmılyon (TL 15 000 000) lıra c) Bedellennın tamamı odenmış herbırı beşsryüz (TL 5001 i'ra değertnde otuzbin hısse/e o/rılmış, rıamılıne vazılı ucuncu tertıp onbesmılyorı (TL 15 000 0001 llra ıle d) Bedellermın tamamı odenrrış herbın beseryuz (TL 500) lıra değsrlnde =eksenbln hısseye oynlmı? hamflıne yazılı dorduncu tertıp kırkmilyon (TL 40 000 000) lıradan loaretfır Bu husu'takl ılânfor esas mukovelenomenm 21 ncl maddesl gereğınce yapılır VEKALETNAME ÖRNEĞİ • SUNTA TAHTA SANAYİİ T A S 'nln Esos Mukovelesının e ncı maddesmın tadılı maksadıyla 10 1078 ounu vapıfacok olan fevkalâde Genel Kurul Toplontısmo benl temsılen katılmak S'rket T E s o s M u k o v e l e s l v e T T K hukumlerl dohıllnde hok ve yetkılerımı kullanmok üzere vekıl taym ettım Maliye Bakanlığından Maliye Mîifettiş Muavinliği Giriş Sınavı Maliye Teftış Kurulu 8aşKanlığınca 33.10.1978 pozartesi gunu saat 9 30'do. A/ıkara v« istanbul'do Moliye Müfettlş Muavinliği girış sınavı acılacaktır. GİRİŞ SINAViNA KATILABILMEK ICIN a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddeslnde yozılı nıteiıkiere sahıp olmak; b> 1.1 1978 tarıhınde <30) yaşını doldurmamış bulunmok; O Slyasoi Bılglier. tşletme. Iktlsat. Hukuk Fokülteleri ıie Orta Doğu Tekntk Ünıversites/ ve BoğozlcJ ÜnJversitesı Idori liımîer Fokultelerlnden, Iktlsodl ve Tlcorl llimier Akademilerlnden (veya bu vosıflon hol* oldugu Millı Eğıtım Bakaniığınca tasdik edllecek yurt lcl v» yurt dışı fokulte veyo yuksek okuHardon) birlnl bltirmiş olmok, gerekmektedlr. Istekliierin sınov lcln gereklı belgelerle sınov konularını belirten kıtapcığı. adlan gecen Fokulfe v» Akodemllerle Ankaroda Teftlş Kurulu BoşkonlıgYndon İ3» tanbul ve Izmir Oefterdorlıklarmdo Maliye Müfetflşlerlnöen. blzzat veyo mektupla soğlayorak boşvurmo v« koyıt Işleml lcın en geo 6 10 1978 cuma günO colışmo sootlnln bıtlmıne kadar Malîya Teftı$ Kurulu Boşkonlıâı'no başvurmaları llan olunur, (Bosın: 21710) 11985 "O\ford University Press' Dil eğitim programı ile, YETİŞKİNLERE ve ÖGRENCÎLERE GÜZ DONEMİ KAYITLARINA BAŞLANMIŞTIR. ÖZEL DİLKO, Yabancı DÜ Konuşturma Merkezi BAKIRKÖY72 21 44 Incirli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog