Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

ON CUMHURİYET 25 EYLÜL 1978 TV'NİN 1979 BÜTÇESİ YARIM MİLYAR LİRA OLACAK Personeie 2fiO p.rlyın lıra maaş ödeyen kurum, programlara 45 milyon lira ayırdı. Uzmanlar dünyamn hiçbir TV'sinde böyle dengesiz bir görünüm olmadığını ıleri sürüyorlar. TRT Televızyonu'nun 1379 yılı butce tasarısı Daıre Başkonlığı torafından hazır'.anarak, Yonetım Kuruiu'nun onayına sunulmak üzere, Genel Mudurluğe verıldı. TV'n.n 1979 butçesı yanm mılyar lırayı bıroz aşıyor. Butcenın yaklaşık yuzde 5O's,nı personel gıderlen kapsıyor Maaş, tazrmnat. fazla mesaı olarak kurum personelıne bır yılda ödenecek paranın toplamı 250 mlıyon lıra Sozleşmehlere ödenecek ayrıca bır 10 mılyon iıro daha var Buna karşılık. Ankaro. Istarıbul ve izmır TVlerının uretıcı şubelenne yapım ıcın a/rıîan para sodece 45 mı','on lıra. Yanı butcenın ycklasık 10'da b.rı Uzmanlor bo/lesıne dengesiz bır butceye dunyanın hıcbır kurumunda rastlanmadığını soyiuyor ve TRT'nm yerlı yapım urefnesınoekı durgunluğun e'> onemlı nedenının bu clduğunu soyluyorlar TV'de, çeş tl masraflara (Bunların •cınde kırtasıyeden. yol paraianna ve temızlık gıderlerine kac'or yan masraflar yer oiıyor) ayrılan para da. program icın ayrılan bütceye eşıt Yanl 45 mılycn lıra Yurt dıs'ndan yapılacak naklen ya/."lcr ve yurt dışından alınacak dıziler, fılmler ve progromlar ıle yurt ıcınden ana TRT dışı kaynak!ordan satın olınacak (ılm ve prog'aTi'ar tcın ds 45 rtvl/on lıra a/rıldı. / f A/rıca v e lı yapım TV oyunlarının ve dız'lerımr cekımı i c n butceye 50 mılyon lıra kondu Bu fos>l dakı yapımlar. Yonetım Kurulu'nun ıznı ıle çe'elebılecek DİZİLER 5 MİLYON DETERJAN 1,3 MİLYON Butce tosarısı hazırlonırken ınceleien gecen yılın rakamları ılgınc sonuc'ar ortaya cıkardı Cokluğu sıkâyet konusu olan dış kaynaklı yapımlara, 1978'ın ılk altı a/ında odenen para sadece 5 mılyon I.raydı. Euno karşılık. kurum makom otolorı ve servs mınıbuslermın onorımı ıcm 1 5 m lyon l:ra harcamış. kuruTiun bınalarımn temızlığı ıcn alınan deterıan ve temızhk ma'zemesıne rie 1.3 mılyon lıra odemıştı TV'n'n ya/ıno yonel.k harcamilorı, en onemsız masraf kalsmlenn'n yanında b le komık kolıyordu 1 Yeni dönemde Halit Kıvanç "Zaman Zaman İçinde,, adlı magazin programında izlenebilecek 1955 56 DA RADYO SPOR SPiKER! OLARAK TANINAN HALİT KIVANC, 1S63'DE LON DRA'DA BBC'DE B!R YİLA YAKIN SURE PROGRAM ASISTANLIĞI VE SP1KERLIK YAPMIŞ. 1964'DE ISTANBUL TEKNıK UNIVERSITESI TELEVIZ /ONU'NDA TV SUNUCULUGU NA BAŞLAMıŞ, TRT TVNIN KUR'JLUSUNDAN BU YANA DA SIK SiK EKRANDA GORUNMUS TUR. ISTANBUL HUKUK FA KULTESI MEZUNU OLAN Kl VANC. ALMANCA VE İNGILIZCE BILIR ON YıLDIR TV DE YARIŞMA PROGRAMLARl SU NAN KIVANC. SON OLARAK A DAN ZYE» YARISMASINDA GOREV ALMtŞTI YEN! McV SIMDE ISE HALİT KIVANC, DA HA COK MAGAZIN TURUNDE BIR PROGRAMLA EKRANA Gc LIYOR KIVANC SORULARIMIZl YANITLADI: CUMHURIYET Neden ortık bir yarışma programı değıl? H. KIVANC TV'de ılerı ulkelerde yarışmalar uzun omurlu oluyor. yıilarca suruyor Bunun onemlı bır nedenı. verılen buyuk armağanlar ve bun'arın yarattığı heyecan... Masraftan da kacılmıyor tabıı... Bunlora yarışmacıları da kotalım Orolarda TV yanşTialarına ünluler. bıl.m adamlan, doçentler, profesorler, avukatlar, doktor'ar, hemen her alanda yetenekh kışıler rahatço katılıyor. Almanya'da bır p'ogramda Cumhurbaşkanı'mn eşının yonşmacı oiarak ypr oldığına tanık olmuştum Bızde ıse TV yarışrnasına kaiılmak, önce cesaret ış scyı'ıyor Bazıîcrı da ekra1 na cı^Tia/ gosteuş sar.ıp kacıyor Açıkcası. bızde TV yanşmalarıno katıian gerce'<ten yeteneklı, bılg.lı yarışmacılar g'dcrek azalıyor Bır ds bızde sadece yarısmalar ,c,n soylemıyorum, gene,lı^le programlardan bıkılıyor Netienı acık 1 Tek kanol olduğu ıcın belıri sjre =;c/ırcıyı bcızan sıkıyor Oysa bırkoc kanaüı ulke.erde yarısmayı ıste/en ızlıyor Ejgune dek bır ya da ı*ı y:lcla bır, yenı bır proGrcmoa gorev G! nayı uygun çordum «A'dan Z'yc > p'ogramını bırlıkte hazırladığımız Meral Savcı c Cengır Baysal o .cdaşlanmla, bu yorışmanın da b'zım TV se/ircısı ocı1 Televizyonun bazı programlarının renkli yapımlarına gerek duyuluyor TRT Televız/onu bazı programların renkli yapımlanna gerek duymaktadır. Program yapım ve ıcerığı yonunden ve aygıtlar yonunden olma* uze re ıkı ana başlıkta kısa oiarak toplanan nedenlerlo Yonetım Kurulu'na sunulan onerınm kabul edılmesı holınde bazı TV programlannın renkli yopımlorı hususunda Genel Mudurluğe yetkı verılecek. Sekız maddede toplanan, program yapım ve icerıği yonunden televizyonun bazı programlannın renkli yapımlarına gerek duyulması nedenlerı kısaca şoyle belırtıldı. 9 Turk ışçıterı ıcın ıkıncı Alman Televızyonu'nda (ZDF> yayınlanan programların TRT torafından sıyah beyaz oiarak ••»azırlanıp gondenimesı; oysa. Türkıye dışındoki tum ülkelerın oynı işi renkli oiarak gerçekleştirmssı ve TRT'nm elın deki olanaklar oranında bu programların renk.i oiarak hazırlanıp gonderılmesı olasılığının varlığı ve hatta ceşıtlı nedenlerle yararlarının Oıması: 9 Tum yapımlann renkli olduğu, 100'un üzerlnde ulke, 400'un uzerınde yapımcının. satış ıcın, kotıldığı MIP TV (Cannes). MIFED (Mılono) gıbi ceşıtlı TV pazarlarına gırms zamanının geldıği ve gırt.trken artık renkli yopımın bır zorgnluluk olduğu; .,. 6 Komşularımız dahil. doğrudan ikılı ıhşkılerde, pek çok Cılkenın tsted'ğı programları, kl bu istekıer renkli olmaktadır. verebılmek icm de renkli yapımın bır zorunluk olması; • Her yıl ceşıtli ulkelerde yapılan festıvatlere katılan progromların, hemen hemen yalnız TRT'nlnkl dışında. renkli olması nedenıyle bu fes tivallere gonderılecek programlann renkli yapımınıo etkı ve derece acısındon cok yarorlı olacağı: • Arşıv değerı olan Selgesel ve ilerde yayınlanmasının yınelenmesı soz konusu olan pahalı programların da renklı yapımlarının genelde ekonomık ve yararlı olması; • Televzyonumuzun teknığl ve program alışverışi acısından zorunlu oiarak dışarıya bağımlılığı nedenıyle genelın dışında kalınamayacağının bır gercek olduğu; • Kamuoyunun renkli yayın isteğınin, 5 6 yıl sonra, bır baskı bicımıne dönüşebileceğı: • 1972'de, TV yatırımlarının, zamanın hukümet'nce kabul edılmesl sırasında, bir numara.ı gerekcenın sınırlorımızdokı vatandoslarımızın TV aldıkları ve yabancı yayımlan lzledıklerl ve bunun buyuk sakıncalar yaratabileceğl ve bu vatandaslarımıza kendi yayınlanmızın götürülrnBsinin Mıllî Güvenlık gibi nodenlerle de zorunlu olduğu göz önünde tutularak benzer durumun renkli yayın izlemek icin olınan atıcıloria da öoğ maya başladığı ve bunun 5 6 yıl sonra daha buyük boyutlara ulaşabileceğl... TRT Televizyonu'nun bozı progromların renkII yapımına oygıtlar yönünden gerek dırymasının nedenlerl ise ozetle şöyle sırolanıyor: Televizyon tekniğmde siyah beyaz araştırma durmuştur, oraştırmalor ve gelişmeler artık renkli Icındır. Bu nedenle bircok ülke yenı TV gereksınımlerını renkli olorok sıporış etmektedır. Sıyah beyaz ile renkli arasında fiyat farkı kalkmış hatta bazı kalemlerde siyah • beyaz aleyhıne donuşmüştur. Kurumun da vericl. radyolınk gıbi en büyük yatırımlan renkli yayına uygundur. TRT'nın, eldekl yapım ve yayım techizatı, renkli 4 adet naklen yayın arocı dışında. Sıyoh Beyaz TV ıcın olduğundan, kıso sure sonra bu techızata yedek parca teminı büyük sorun olacaktır. Şımdıden bunun örneklerl görülmeğe baş lamıştır. Bu son konuda bır örnek verılıyor: Fılm gösterme aygıtlarının üretıcisın'n, TRT'nın sıparışl olan mekanık yedek malzemelerı, aygıtın uretımden kalktığı gerekçesi ıle temın edemedığı ve ıstenmesl durumunda da özel üretım yapabıleceklerının, bunun ıse en az 10 kat fazla ücret gerektıreceğını bıldırdıği belirtflıyor. Bır aygıtın alımının 3 4 yıl sürmesı ve omrunun 1520 yıl olmasının do goz önune alınmasının ıstendığı onerıde, daha sonra eğitımın onemlı bır sorun olduğu ve bellrli bır süre Istedığı uzerınde duruluyor ve gerek şımdi zaman zaman yapılması düşünülen programlor loln, gerekse 1983 veya daha sonro gecılmesı olosı, renk lı yayım ıcın prog r cm, teknık ve diğer elemanların eğıtimıne şımdiden başlanması da cok yararlıdır. denılıyor. TRT Genel Mudurü Dr. i, Cengiz Taşer Imzasıyla, TRT Yonetım Kurulu Başkanlığı'no sunulan onerıde. oyrıca renkli yapım, yayım ve alıcı sayısınm yayına başloma tar>iinde hemen % 100'e ulaşamayacağı; yapım ve yayım kısa sürerede, bırkac yılda, bu orana cıkobilirse de alıcı sayısınm çok uzun sürede renkli alıcıya donüşeceğl ilerl sürülerek Aimanya, Franso ve ingıltere gıbi bu Işe Ilk baslayan ve ekonomik durumu lyl olan uc ülkede şu andakl ohcı sayısınm 18 mılyon dolayında olduğu ve bunların do hemen h«rnen yansının Slyoh • Beyaz olduğu örneğı verılıyor. Aydmlık gazetesi aylardan beri Turklye'de kontrgerilianın varlığına degınip duruyor. Bu gazetede kontrgerilla sorumlularının adları, karıştıkları o'.aylar ve konu ıle ilgiti fotoğraflar aylardan beri birbıriri ızliyor. Bugune degın icımıze girip blzi kemlrdiği ılerı surulen kontrgerillayı yadsıyan da cıkmadı. Eğer Aydınlık gazetesı TRT'ye ba$vurup kontrgerilla konusunda bundan sonra yapacagı yayınlcıra değgın reklam vermek ıstemeseydı. «Turkıye'de kontrgerilla var mıdır, yok mudur?» sorusunu TRT de doloylı oiarak yanıtlamak zorunda kalmayacaktı. TRT kendine gore birtakım nedenler ileriye surerek bu konuyla ilgili reklamları geri cevirmış. Daha açıkcası, TRT ıcındeki sansur bu kez de reklcm bolumunde kendınl gostermiş TRT bu davranışı ile neyl kanıtlıyor? Radyo ve TV yayımcılıgımız, ders olmmosı gereken çeşitli uygulamalardon gecerek bugun« geldı. Amo sık sık deâtgen TRT gorevlileri eski uygulamaiardor, ders nlabilecek durumda değiller. 27 Mayıs 1960' dan once de Demokrat Parti İKtidarında, CHP ile ılişkısi olan gazetelerin ılerıye surduklerı savların reklamları zamanın radyo yonetimı taratındon geri çevrilirdi. Ama böylece soz konusu savlara once dikkat cekilmiş olunur ve sonra da bu savların doğrulugu ortaya cıkardı. Bugunku TRT de aynı duruma duşuyor Kontrgerilla ile ilgili reklamı sansur ederek hem dikkatleri kontrgerilla uzerine cekıyor, hem de onun varlığını kabul ediyor. İşte geçmişten ders almayan yayımcılarımızın duştukleri durumlardan bır tanesi. Öte yandan TRT Televizyonu, Diraz gec de olsa, Turkiye'yi kuçuk duşuren ve ırkçılığı korukleyen «Geceyansı Ekspresi» adlı fılmle ilgili bir programa gecen harta yer vererek olumlu bır yayımcılık orneğini ortaya koydu. Gerci bu tılmin ulkemizi kuçuk duşuren yanı uzerinde uzun boylu durmaya değmez. Ne var ki, filmin ırkçılıkla ilgili yanını ele alıp incelemenin ve Batıdaki bu gıbi örnekleri gozler onune sermenin yararı buyuktur. Televızyonda bu konuda bir programı, cGeceyarısı Ekspresi»nın odı duyulmaya başladığı zaman Izlememiz gerekirdi. Ama en sonunda adı gecen tilmin olgun bir bilim adamı tarafından değerlendirilmesinin TRT Televizyonu icin yerinde, seyircller icin de yararlı bir odım olduğunu kabul etmeliyız. • Geceyansı Ekspresi» konusunda TRT'nın Türkce ve yabancı dillerde yurt dışına yareken bır konudur. Fakat yurt Içlnde, Turkiye'nin Batı'daki salt onurunun boyle bir filmle kırıldığını buyuterek belirtmeye gerek yok. Cunku Turkiye'nın değil, hiçbir ulkenin onurunun pal! bir filmle ayaklor altına alındığı görulmuş değildir. Bir ulkenin uluslararası duzeyde azımsanmasına yol acan cok daha boşka biçimlerde oluşur. Gercekte, hepimizin ve ozellıkle sorumluların Turkiye'nın dışarda onurunu kıran diğer n«denler uzerınde durmaları gerekır «Geceyansı Ekspresi» icin yurt ıçlnde yeterınce kamuoyu oluşturuldu. Ya yurt dışında oturcn ve ozellikle calısan yurttaslarımız acısmdan «Geceyarısı Ekspresi» İcin ne yapıidı''. Onemll olan, bu sorunun yanıtıdır. Ornegin, bu konuda TRT ne yapmıştır? tGeceyorıs Ekspresi» konusunda TRT' nin Turkce ve yabanc dillerde yurt dı;ına yayım yapan radyolarına onemll yayımcılık gorevleri duşmektedlr. Bugun yurt dışına Ingilızce, Urduca, Forsça, Aropca, Romencp, Elence, Bulgarca, SırpHırvatça, Almanca vs Fransızca yayım yapan TRT'nin bu rtillerın hepsinde oyrı ayrı hazırladığı radyo program larında «Geceyansı Ekspresi» olayı tum ayrırtıları ile «le alınıp Incelenmlf v« Turkıye dl demektlr. Fakat en onemll gorev, bu filmden oturu, yurt dışına Turkce yayım vopan «Turkıye'nln Sesı Radyosu»na duşmuştur Cunku »Turklye'nın Sesı Rodyosu» tılmin gosterildlği ulkelerde colşmokta olan yurttaşlatımıza yayım yapıyor 3u nedenie dc ulkelerinden uzakta cturan ıscı'erımıze cok jayıda rcdyo p'ogramı ı'e ulasarak «Gccoyarısı Eksoresı»nin hem Tırkıye dekl tepkılerini ve yorumıınu, hem de oniarm yaşidıgı ve filmin gostenlmekte olduğu ulkelerdekl durumu anlatmak gerekmektedir Btlinmclldır kl, eğer TRT yurt dısı yayımlarındo bu go'evı yerine getırmedıyse, buyuk bır ycyımcılık sucu islenmlştir. TRT nin yayımcılıkla ilgili bir başka yetersizliğıne de gecen hoftalarda iki bolum oiarak yayımlanan Brecht'm «Cesaret Ana ve Cocuklan» oyununun sunuluşunda rastladık. Madem ki ilk kez bir ustanın yapıtı televızyondan yoyımlanıyor, once bu oyunun en olgun TV studyo koşulları altında gerçeklestirilmesine calışılmalıydı Ama yine de TV yonetmeni Tunca Yonder en zor kosullara korşın TV naklen yayım duzeni ile «Cesaret Ana ve Cocukları»nı tiyotro sahnesınden televizyono oktormayı basarmıştı Öte yandan, en onemli eksiklik birincl bolumun basında bu oyunla ilgili sanatcıların yaptıkları ocıklomalarda qoruldu. Bir Kez, bu açıklamalardan çoğunu seyircıler anlcmadı sanırım. İkıncisi, Brecht gibi bir ustanın madem kl onemli bir yapıtı ilk kez televizyondan yayımlanıyor, başta kım konusurso konuşsun, Brecht ve bıraz sonra ızlenecek oyun ve onun sahneye konusu hakkında bılgi vermelidir. Ornegin bu actklamalarda cok sey soylendi de. oykunıın 1600'lerde gecmesine ve oyun sırasında bunun sık sık yinelenmesine karsın, sahnede nicin «jeepj gibi gunumuzden bazı nesnelerln kullanıldığı acıkca bellrtilmedi ve boylece, benım Izleypbildiğim kadarı ila, tiyatroyu pek bilme'/ci bazı seyirciler arasında karışıklığa yol açıldı. TV yayımcılarının bu oyunun yayıfı ıle satt tiyotro uzmonlcnna d'ğil, cok geniş bır T V izleyici kitlesine e r iştiklerini b Imelerı ve ilk yoyımda Brechfi sevdirrrek istiyorlarsa, bu gibi Ince nokta'aro dikkat etmeleri gerekir. Bır başka kötü yayımcılık örneği de Fenerbahce PSV Eindhoven macının televizyondan noklen verilmeyisiydı. Bu konuda cok yazıldığı icin salt bir noktayı bellrtniek istiyorum: Eğer bu mac yayımlansaydı seyirciler sevinlrdi, ama yine de yoyımcılık bakımından TRT'nin duzeldiğinl ileriye suremezdik. Cunku salt bir ornekle genelde olumlu bir sonuca ulaşıldığı soylenemez. Kaldı kl, yukarıdakl ornekler TRT'de her dolda buyük bir yayımcılık bunalımının bulunduğunu ortaya koymaktadır. sından ışievını tamamlodıgı, suresmı doldurduğu kanısına varoık ve oybırlığı/le veda selâmını verdık CUMHURIYET <A don Z'ye» programında yarışmac.ıarı b,r on elemeden gecirme olonagı bulunuyor muydu? H. KIVANC Uzulerek so/lıye,' TI kı, hayır... Istanbuı da TV merkezı Kuruceşme sırtlarında. TV cekımının yapıldığı studyo ıse Bağiorbaşı'nda Istanoul'un genışıığı ve traftgı dıkkat9 alınırsa, amatorce yarışacak bır vatondaşı bır oraya, bır buraya getırmemn gucıuğu ds meydona cıkor Başvuranıarm çoğunun çatışan kışıler olduğu aa dusunulurse .. CUMHURIYET Yorışma sorularına TRT ust makamlarından mudahole oluyor muydu? Bır H KIVANC donemde, e/et . Her ns kauar dogrudan bır sansur uygulanmıyordu ama. vasıtolı oj/urmalar yapılıyordu. Genel kullur sorularıncla «Progrom mıllı olsun» ıste^lerı bazan sıklaşıyo^du Amerıka'yı bır TCırk'un bulmadığını. r elektrığı br Tu k'un ıcat etmedığını. Polonez ı bır Turk'un bestelemedığını, Hamlet'ı bır Turk'un yazmadığını anlatmak pek guç oluyordu bazan .. CUMHURİYET «Bir donem» dedıginiz donem hongısiydi? H. KIVANC Unlu Karataş donem Ar>cak hemen belırtevım Karataş'ın şahsından doğrudan doğru/a bır mudahale olmadı. Fokat onun getırd'ğı, raslantı sonucu radyocu. televızyoncu olmuş, koituğa oturmuş bazı kışılcdı bu garıo uyarıları yapanlar... Karataş'ın emrıyle nıı soylu yorlardı, vokso yaranmak ıcın m ı 9 B lemem .. Fa kat zaman zaman <Yanıt yapıt omeğın olanak olasılık anımsoma gıbi uydurma kelımelerı kullanmasan lyı o'ur Yukardakıler beğsnmıyor» dıyen havır'ı dost'ara raslıyordum TRT de .. CUMHURİYET Peki, şimdi hazırlığındo bulunduğunuz progrom hokkinda bılgi verir misiniz? H. KIVANC TRT adına resmı demeç verme/e yetkılı degılım Ancak katıldığım hazırlıklar hakkında kışısel acıdan konuşabılırım Ankara TV Muzık Egience Şubesı Muduru Yılerı Atamer bu mayısta bırlıkte calışmamızı onerdığınde, daha once ahenklı ışbırhğı yaptığım bu servıSıS calışmayı kabuliendım. Ancak Arıantın'de ustlendığım gorev nedenıyle hazırlık bugunlere koldı. Gorev aldığım yenı programn adı «ZAMAN ZAMAN IÇINDE»... Programın butuşu. aynı zamando yonetmenlığını yapacak Zeynep Esen'e oıt Esen, programın «ısım annesı» de.. Yapımında Zafer Ası ve Sacit Doğruyol ıle bırlıkts dort kışıhk bır ekıp oluşturuyoruz Magazin ve eğlence acısından zamanları ıcıce getlrmeyı arrsaclayan bır program bu... Bugunu dune göturmek. yaşayan dunu bugunde canlandırmsk .. Zamanlar arpsında kopru kurmak . Sanctın ve sanatcınm zamana sığmadığı, olustuğu zomandan taştığı likelerını pekleştırmek... Bu amaclcla olu şcn programda muzık, smema, tiyotro, dans, kankatur, gulduru dallannda djnle bugun bu'uııleşecek... Isım vermek ıstemem oma. sırf ornek oiarak soylıyeyım Bır Hamiyet Yuceses'ten, b.r Sofiye Ayla'dan bugunun bır parcasını dınlemek ıstemez mısınız'' Aynı şekılde bır Nilufer'ın, bır Sezen Aksu'nun, b r Nukhet Duru'nun dunün bır parcasını sunması, ılgınc olmaz m ı ' Smema, tıyatro, radyo un'ulennden kenara cekilmış olanlan ekrana getırmck, seslerıyle tanmantarı yuzlerıyie tanıtmak, unlulerı bılınmeyen yanlarıyla sunmak. hsp amaclar a'asmda .. Programın bır an'amda magazin ve egience belgeselı oiarak da ışlevını yurutmesı ıcın uzmanlardan yararlanılacak Bu bahıste bazı uzman dostlar yordım vaad ettıler Gjimece sarratındaki fıkra dağarcığını genışietmek amacıyla programın bır fıkra koşesı var. Burada unlülerın ve seyırcılerın fıkralorı yer alacak N'hayet mını yanşmalar programı tamam lıyacak CUMHURIYET Yani yarışma sunuculuğun dan uzaklaşmıyorsunuz gene? H. KIVANC Tam yanşma değl... Daha cok salondakı seyırcılerın kat''acağı ve eğlence nıtelığı ağır basan suslemeler dıyebılırım. Programın b'r bolumunun seyırcılı oiarak Ankaro'do cekılmesı duşünuluyor Oteki bolumlerı acık havada yahut unlülenn evlennde cekılecek Ya da stüdyoda seyırcisız. Hemen bır noktaya değınmek 'Sterim Tüm söyledıklenmi duşunünce cok kalabalık bir programdan soz ettığım sanılmasm, Olumsuz yayıncılık örnekleri Mahmut T. ÖNGÖREN dekl cezaevlerinde görulen aksoklıklara karşın filmdekl çarpıklıkların yorumu yoyımlanmış mıdır, acaba?.. Konuyu abartmadon Inceleyen yabancı dillerdekl programlarla, yurt dışı radyo yayımlarımızın «Geceyansı Ekspresi» tlimınin açtığı duşunulen yaraları saracağı beklenemez elbette. Ama bu yayımlor, yurt dışı rodyo muzun yabancı dlnleyicilerine en azından Tur kiye'nin goruşunu ve tutumunu yansıtmoya yol oçar. Yabancı dillerde yurt dışına yopılan yayımların başlıca amacı da buâur zaten. Eğer TRT'nin yurt dışı yayımlar Dolumu haberlerinde ve programlarında bu görevinl «Geceyarısı Ekspresi» dolayısıyla yerine getırmedlyse, yayımcılıgımız kötu bir ornek ver HAFTADAN SEÇMELER... HAFTADAN SEÇMELER... HAFTADAN SEÇMELER... PAZARTESİ Televızyonda ılgi ıle ızle/eb.lecegınız bırşey olmo yan bır gece. 22.15'deki Spor saatınde dış kaynaklı fılm ızleyebilırsinız. Haber Programı kacırmamış olmak icın, hıc günluk programdan, ıçerığını oğrenmek gerek. değılse, CUMARTESİ «Lassie», bugunku son bolumle bıtı/or, yerine «Flıpper» adlı bır yunus balığının oykusunu ekrana getı ren dızı başlayacak. «Yaşayan Denız» 18.00'de: Denız kertenkelelerı anlatılıyor. CUMA Bundan boyle, her ayın son cuma akşamı, Televızyon'da StneTio'da, «Dunya Sınemasından Ornekler» var. Bu akşam gosterılecek f.lnı «YEDINCİ MUHUR» (The Seventh Seal) 105 dakıkalık 1957 yapımı bır Isvec Mmı. Max von Sydov», Gunnar Bjornstrand, Bibi Andcrsson un başrollerındekı fılm, ÎJTI zamcn.nı tıyatro ıle sınemaya ayırmış Isveclı yazar yonetmen İngmar Bergman'ın, modern ınsanın ıkılem telsefesıyle ılgılı sanat yapıtı. Olay 14 yuzyıl Isvec'ıno'e geçer. Şovalye (von Sydow> ıle uşağı ulkeierınm her yanında olum sacon kara belâyı bulmak icın cıktıklan seferden geri donuyorlar. Şovalya. kendi hayatını, olumle oynadığı bır satranc partısınde ortoya koyar Cok güzei yonetılmış ve resımlendırılmış bır fnm CcrŞnıızın en büyüklennden btri. Yan mistrk ve anlaşılrrcz çıbi g c j n e n fılrr.Ierıyle 1950 lerde >lgl toplamoğo bajlaycn Bergman cok yetene'lı scnatcı ve kame'ana^icrla calışiiasını bllır. SALI Haftanın FHmı'nde Fred Mac Murroy, Sam Greom, Donna Mills'ın başrollerınl paylaştıkları, 1975 yapımı. «BERMUOA UCGENİ» (Beyond the Bermuda Triangle) var. Yonetmenliğıni VVilliam Graham'ın yaptığı fılm TV ıcın hazırlanmış. Florıda kıvılarında esrarh bıcımds ortadan kaybolan ınsanlann yalın seruvenı ekrana aktarılıyor. PAZAR Tatıl Sınemasfnda bu sabah «DENİZLER HAKİMİ» (Agaınst Ail Flagsi vor. Izleyemezsenız bırşey kaybetmeyeceğınız bır fılm Errol Flynn, Maureen O'Haro ve Anthony Oulnn'ln 1953 yılındakı hallerını onımsamak isteyenler ya da merak edenler, Flynn'ı gozupek subay, Ouınn'ı pışkin Karayıblı korsan rollerınde. bırbırlerıyle karşı karşıya gelışlermı, bu seruven fıimınde izleyebılırler. George Sherman'ın yonettığı fılm 84 dakıka. «Küçük Ev» Teie • Pazar ıcınde başlıyor Bugünden ıtıbaren HABERLER yine saat 20 30'a a!ını/or. Gerekce' Eurovısıon'dan haberlerın saat 20 00'ye yetışmemesı. 21 35'dekl Turk Hafıf Müzığı'nın sanatcısı Ayien Alpmon. ÇARŞAIVIBA Futbolseverler, son onda bir terslık cıkmaması dllekierıyle, 21 15'de Avrupa Kupaları'ndo bir karşılaşma izlemek uzere ekran başına gecebillr. PERŞEIVIBE 22.00'deki AVTLPÎ Kupaları'ndan özetler'den sonra,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog