Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSITEYE MERSIN'IN GURURU TEST TEKNlK dersanesı Kavıtlor boşlcdı . Gec koıabdirslnlz Tel: 5983 Hayfavt Işhonı MERSIN (Cumhurıyet 11983 Cumnurıy 55. Yıl; Sayı. 19455 Kurucusu: YUNUS NADt 300 Kuruş İNGİUZCE GLZDoNEMt K\YITLARI">A Tel " I : i 44 BVKIKKÖ'ı 25 Eyhil 1978 Pazartesi ABD ile savunma ışbırlığı ve üslere ilişkin Bakanlar düzeyindeki görüşmeler dün de surduruldu | Carter ambargonun kalktığmı ılân edınce bır ABD heyetı ekundc Ankara'ya gelecek, Sınop ve Pırınçlık üslermın hemen açüabıleceğı bıldırılıyor. Haberi 5. Sayfada Yürürlükteki yasaya göre "Aile yardımı,, yalnız evli memurlara ve çocuk sayısına göre yapılacak (Cumhurlyet Hober Merkezl) Ecev t Hukurretırın 1 ekımden gecerlı olarak uygulayocagı «aıle yardımı» na ılışkın colışmolor surdurulmekıedır 657 Sayılı Oevlet Menıurları Yasasında yer aıci konuyo ılışkın hükumlere gore <,araırnoan yaİPi2Co e\lı memurlar yararlanabılecektır Kan kocadon her ıkı sıatn de memur olması holınde vardırn mıktarında cocuk sayısı da gozonun (Arkası So 9 Su 2 del Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Baykal Maden Yasası çıkınca termik santral projelerinin önündeki engelin kalkacağını söyledi Yargıtay da, Maliye Bakanlığınm kıdem tazminatı vergilerine ilişkin kısıtlayıcı yorumunu geçersiz saydı Istanbul Haber Servısl Maliye Bokanlıgı Vergıle TeTi yız Komısyonundan sonra Yar gıtay 9 Hukuk Daıres!rieMo lıye Bakanhğının kıdem tazm1 natlarının vergılendınlmesms 1 1 şkın uygulamasınm ya^o/a aykırı olduğunu karara bağ a mıştır. Soz konusu karara neden o ıan dava ışverenın kıdem toz•mnotını eksık odedığınl ılerl ^aren bır ışcı tarafından ocıl mıştır lşveren Iş Mahkemeslndekl dcvado «Kıdem tozmlnatından verglnln, defterdorlığın mutalâosıno uygun olarok keslldiğinl ve Şlşll Vergl Daireslne yatırıldıgınu bıldırmıştır Yargıtay kararına gore 9 yıl 11 aylık kidemi bu'unon alacck lının 443 457 65 lira tuton tazmınatından 123 375 lıro g<»nr, 5423 65 lıra da mall denge ver gısl kesılmış ve 314 659 lırosı odenmıştır Yorgıtay 9 Hukuk Dalresl, Is yasasının kıdem tazmlnatının, her yıl ıcın asgarl ücret'n 30 qunluk tutarının 7 5 kotından fazla o'amayacağmı hukme bağladığını. Gelır Verglsl Yasasınm ıse ikramıye yemek parası, sorumluluk tazmlnotı gl (Arkosı So 9 Su 2 de) " Maden vurguncuları meydanı boş bulamayacak,, ANKARA. (Cumhurlyet Burosu) Enerıı vs Tabıi Kaynaklar Bakanı Dsnız Baykal modenlerın devletce ışletılresıne ılışkın tasarının Mnlet Meclısınde kobul edılmesıyle ılgılı olarak dun verd <)ı demecte «Yaso ctkınco termlk santral proıelerimizm onundc kl büyuk blr engel kaldırılmış olacaktır Maden vurgunculorı ve kapkaccı lştetmeler artık meydanı bos buıamayacaklar dır» demıştır Madenlerın kışılerden devrnlınmasında cıkocok anlaşmaz hklara Danıştay da bokılocağını, ancak yurutmeyı djrdurma kararı alamayacoklarını belırten Baykal, eylul ayı içınde 300 bın ton ham petrolun Irak ton a'ınacağını soylemış t' Enerıl ve Tabıı Kaynaklor Bakanı Bayka! ın konuyo ılıç kın acıkloması şoyledır «Madenlerin devletce Işletii mesine olonok veren yasonın Millet Meclisinde kabulu, demokratik reıimın ulkemııde ulaştıgı llerı asamanın bır gostergesldır Cumhurıyet doneml nın ekonomık iccrıkli onemll donusumlermden bınsı otan bu yasa ile, Anayasamızın 130 moddesi hoyota aktarılmakta hukumet progromının bir teITIBI ılkesi yerıne geurilmekte, CHF^'nın demokratık sol doğrultudakl programı onemll bır alanda uygulamoya gecırllmek tedır Yasa cıkınca termik santral proıelerlmızln onundekı bir bu(Arkatı Sa 9. Su 6 da) Çakmur: Yurtlarda barışçı bir düzen sağlanacak ANKARA (CumhurİYet Burosu) Genclık ve Spor B o ^ r ı Yjksel Çakmur, Kredı ve Yurtlar Kurumu na bağlı oğrencı yurt lonnda yapılacak yen uvsulamaya ılışkın olarak dun yup'.g basm toplantısmcic »Yurtlardo yenl, hakça ve barışcı bir du^en soglonocoktır» aemışılr Bu arada bugun kopotılTiaâinn ka rar venlen yurt'a'da ka an ogrencıler yoptıkları acıklomıda yurtlorın boşaitılmosıyic bırcok kız ve erkek oğrencının ocıkta kalacağmı one surmuşlerdır Dev Genc Genel Başkanı Yasn Keteroğ'M da /erı dLzeniemeye karşı c km ş oncelıkle a zel ır'orelere bcgiı şehu yu tlortnm napatıtmasını onermışt r Genc'tk ve Spc Bokanı Yuksei Çakmur dunku basm tcp lontısındo yurt ıdore ve ışietTie yonfrre ıg n n 18 madd» n . de \apılan venı duienlemelere > s^m olarak şunion soylom.ştır l «OğrencMer >jrtlara blr donem Icın olmırlar Donem yurt larm yaz totıll sonrosı açılması ıle onu ızleyen yıl yoz tatılı ttln kapanması arasıdır Yaz talılı lcm yurtlonn bu acıl'S we kapa nışları kurum yonetım kurulunco soptonır Her yen! donem boşmdo yenı bajvuran ogrencıler Ise eskl donem veyo donemlerde vurtlordo kolmış og'encılerden yenıden istekte bulunonlor kurul yonetım kurulunca saptonocok kayıt kobul ve dcgcrlendırme yoncrgeslnde ongorulen »»oslot ıcinde tek bir lıstede sıralonırlar ve bu llstedeki sıroyo çora vurtlaro alınırtar. (Arkası Sa 9 Su 4 d«| Oğrcnci yurtlan en geç kasım basında açılacak Ogrencı temsılcılerıne gore, bırcok kız ve erkek oğrenci açıkta kalacak DEVGENÇ yenı duzenlemeye karsı çıktı Erzurum Ataturk Unıversıtesi oğrencılerı can guvenlıği istediler DEMİREL, ECEVİT'E ÇATTI: «BİZİMLE LJĞRAŞMAYIN PIŞMAN OLURSUNUZ, EŞKİYAYLA UĞRAŞIN» Demz SOM AP Genel Başkanı Suleyman De1"! rel partısının Istanbuı II Kongresmde Başbakan Ece v X a yonelık olarak «Bızımle ugrasmayın, bizimle ugraşırsa nız cok pişman olursunuz, eşkıyolarla ugraşın» derjı Huı^u rretı se't bır dıile eleşt rei Demırel şıddet olaylarına ds gınırken Ecevıt ı kastedereK «Devekuşu musunuz bırader, başınızı kuma soktunuz» şe*l nde konuştu Su'eyman Dem re! TRT'yı eleştınrken de şay le dedı «TRT n» yapıyor Sumuklubocek nasıl yetıştırılır, domuz nasıl yetlştlrllır dıyor Umudumuz, umudumuz derken ış gel di sumuklu bocege » Suleyman Demırel ülkenm yanlış ellere duştuğunu hvjkumetı hukumet yapanın anarşı olduğunu, CHPnın mılletm başına dert olduğunu da one surerek «Blz kavga pa'tisı degıUz Blz'rn sılâhlo Işimlz yok Bız burun konatmadan netice arıyoruz Memleket yanıyor Bu yangmı sondurecek guc AP'dır Gelın bu yongının lclnden memleketl çıkartalım » dsdı UNUTULAN KIM? Yenı Tepebaşı Gazınosu ncn vapılan 9 II Kongresı oncel I qjnku Bursa kongresme gora (Arkası Sa. 9, Su 1 de Bu oo kendısım atış polıgonundü s^naıı Oır uikucu Atış tolımı yopıyot âır başka ulkucuye b.r sılah yet'smemış herholde, elme bir çıfte olmoyı Ihmol etmemış Atatürk Öğrenci Yurdu'nda komandolann silahlı hatıra fotoğrafları ele geçirildi Bi' «ure once boşaltılOn Top kapı dakı Ataturk Ögrentı Yur rfuada yurt vone"ımınce yapılan nramo scnucu ılg nc fotoğraflor ele gecırıldı Bu fctoğroflann p kımınde oğ encıier sılahla otış. talını yaparken goruluyor Kıml ıse topluca hatıra totog rafı nıtel gınde Bu arada bulu nan bır konlı gomlekte ıse kur şun delıklerı sapiandı Yurttan cıkartılan komandolartn tercIsrının ve Mudur Yardımcısını tehd tlcnnın de surdugu ıfads edılıyor Kâmran İnan: "Kaybolmuş çoğunluğumuzu bulmak zorundayız,, TOKAT (ANKA) Adalet Partısı Bıtlıs Senatoru Kâmran Inon, partısmın Tokat t| Kong resınde yaptıgı konuşmada, «Koybolmuş cogunlugumuzu bulmak rrecburıyetındeyız. Umıdımizı sadece CHP nın zayıflamosına, başansızlıgına boglıyamoyız. Gucu kendimızde croyacak, kaybedılmış gucu yenl den kazanmoya calışacagız* oem'ştır. AP nın «Buyuk davolanıın partısı olduğunu soyleyen Inon. «Bu partıyı daha da buyutmek, ve kuvveîtendırmek partl vazıfesı oldugu kadar mıllı vazıfedır de» şeki nde konuşmuştur (Arkası Sa 9, Su. 7 de) PARLAMEMTO KULİSİNDEN: Haberi 5. sajfada Nâzım Hikmet Parlamentoda Engin KARADENIZ ANHARA CHPIı Sodulloh Usumı, oğle arası vemekten donuyordu Sordum «Zekeriyo Sertel ın Nâzım o ıllşkın anılorı konusunda dusuncen ne?» «Bır doneme Ihonetl» Usumı. Turkıye Yazarlar Sen dıkası'nın (TYS) üyesı oldugun dan sendıkonın tavrı konusunda bırşey soylemekten sakındı Kontenıan Senatoru Husamettın Celebı de dızıyı ılgıyle ızleyenlerdendı cNozım Hikmet, Turkce şiırın buyuk ozanı . Ideoloıısl yonunden yanında olmayanlar blle bu ozelliğl kabul ederler. Sertet'ın dizlsl ilginç olsa da belgelerden yoksun, bu yonden kuşku uyandırıcı .. TYS'nın dızl bıtmeden tepklsıni bağ nazco buluyorum.,.1 Metın Tuzun e «Sen ne der»tn'» dedım «Sertel in yansıttığı bıcimde Nazım'm Turkıye ocısından ya'nıî duygusal blr oztem ceken hasret ceken, cıls ve cabalarının kışisel tatmin arzusu olarak yansı'ılması yan(Arkosı Sa 9, Su 1 de) Malatya, Elazığ ve Adana'da üç kişi öldürüldü Malat/oda oncekı akşom br genc datia oldurulurken, son ıkı gun ıcmde oldurulenlenn sayısı 3'e vuk^elmı^tır Adana'rii oncekı gun kurşunlanan bır ogrencı kurtaritamoyarak djn can ^.ermıştır Elazığ da da bır değırmende calışan bır tşcı k n I k'erı belırsız kışılerce «drşuilanarak oldurulnuştur Demzlı de «Namus Seldesl» adlı f Imın oynatıldtğı OLAYLAHIN ARD1NDAKİ Gar Smemasına bomDo atılnış 3 u agır oimok uzete M K 5 varu onmıştır 1 Istanbul da Kasımpaşa da Dir 1 se ogrencısı Zeytınburnu MHP bınası onunde de ıkı kışı ve Caglayan da bır kız yaralanmışlarur GÖZLEM UĞUR MUMCU Polisi Korumak... GERÇEK ln Holk Cumhurlyetı nden sonra bu kez de Sovyetler Blrligl'nden blr tıcaret heyetl geçen haftadon beri yurdumuzdadır Başkentte suren goruşmelerın uc yılı kapsoyan bır tıcaret anlaşmosıylo bu haf ta noktalonmosı beklenlyor Bcş bokan £cevıt'ın haziron oyındakı Moskovo zlyareti sırosmdo vorılan ,lke bırllğıne gore vopılocak anloşmo ıkıll tlcaret hocmlnde yıllık 250 rnılyon dolor bır ortışı ongorecek Uç yıl sonun Ticaret Anlaşmaları da, yanl 1981 'de Ise Turk Sovyet tıcaret hacmlnin 750 mılyon do lar ıle 1 mılyor dolor orosmüo bır dureye sıcramasmın hedet alınacağı büdirılıyor Anlaşmo nın ağırlık noktasmı da üc yıllık donem hoyunco her yıl, öncelıkle mol karşt'.ığı, Ithal edllecek olan ham petrol oluşturacaktır .. Ikıll tlcaret anlaşmolarının dokuz oytık Ecsvıt yönetlmlnın belırgm ozellıklerlnden birl oldugu söylenebıllr Romonya, Bulgartstan Irak, Llbya Sovyetler Bırligı ve Cın Halk Cumhuriyetl bugune dek ıkıll tlcaret llışkılerımlzi gellştırme cobalarına sahne olan ulketerdır Yapılmakta olan protokol ya da anlaşmo metınlerl Turkıye'nin dıssctım sorununun, ya do dış pozar darboğazmın cozüldu ğu UlenirHnl. itk bckışta vere bılıyor. Ne var kl kağıt üstünde yer * * • * Ç Doğan Öz'un kimliği belirlenen katilinin bir süredir Kıbrıs'ta bulunduğu bildiriliyor Haberi 5. Sayfada • TÜRK DIL KURUMU ODÜLLERİNİ KAZANANLAR BELLİ OLDU ANKARA. (Cumhurıyet Burosu) Turk Dıl Kurumu odulterm! kazananlar beüi olmuştur Samı Karaoren, Özdemır Nulku Necatl Cumah, Adnan Bınyazar ve Konur Ertoptan oluşan Secıcıl8r Kurulu'nun cumartesl gunü saat 1500'tekl toplantısından sonra yaptığı acıklama/o göre roman dalında «Sancı.. Sancı» kıtobıyl» Necatl Tosuner, oykü dolındo «Oonumdakl Para» o/küier toplamıyle Muzaffer İ2gj deneme dalında «Bır Yumak Insan» o Cet n Aitan COCUK yazınında «Cocuk ve Şiir» kıtabıyle Ismo I U/aroglu Kazanmışlaro r (Arkası Sa 9, Su 5 de) (Arkosı Sa 9, Sa 3'de) ANKARA, (Cumhurryet Burosu) AnKacc Soı cı Yardımcısı Dogon Oz u 24 mart sobahı olduren katıl sanıgmın adının belır lendtğı ve bır sureden berı de «actıgı Kıbn<; to bulunduğu oğ enılmıştır Resrrı kaynak ar, 10 15 gun once Kıbrıs a kacan (Arkası Sa 9, Su 5 de) I t ukukcularla llgisl olmayonlar Icın bu sözlerln ne H onlamo geldigmı kestlrmek guctur Eğer. gazetecl ıseniz, gecenlerde Ankarado uc oencı olduren poiıs gorevliler) lcln ocılan davaya bakarak «tamam, savcı polıslerln idamını Istiyor» deyip «monşet»! cekerslnlz Anarşıste ateş acan polısin cezası Idam .. Sonra do bu Işln yorumunu yaparsınız Anarşıyle boyle mi mucadele edecegız? . Oyso vertlen hobe? hodl yolon demlyelım yanlı» , Yantışlık şurada Bu, 450/ S 463 ve 50 nc) maddelerln on. lamı şu 'ArVosı Sa 9 Su 7 d*)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog