Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

hıbi: Cumnuriyet Matboocılık ve Gazetecılik 1.AS ıno NADİR NADİ nel Yoyın Mudurü OKTAY KURTBÖKE rumlu Yazı Işlerl Mudörü ORHAN ERİNC son ve Yayaru Cumhurtyet Matbaacıltk v« Gaze:illk T.A.S.. Cağaloğlu. Turkocogı Cod. No.: 39 41 sra Kutusu 246 İSTANBUL, Telefon • 28 97 03 CUMHURİYET BÛROLAR. Ankoro, Atatürk Buivorı. Yener Apt Yenis«hir. Tet. : 17 58 66 25 57 01 • İZMİR Halit Ziyo Bulvarı No.: 65, Kat 3, Te!.: 25 47 09 1312 30 • ADANA 1 Atctürk Caddesl. Uğurlu Pasolı Tel.: 14550 1973 ABONE UCRETLERI Aylar ; 1 3 6 12 Yurt lci 90 270 S40 1.080 Yurt dışı 185 « 5 990 1.980 Avrupa. Yakın Doğu 400. Ameriko. Orto Amerika. Guney Asya lcin 800. Uzak Ooğu için 1200 kuruş uçok ek Ocreti olınır T A K V İ M 24 EYLÜL. 1978 Imsak 5.09 İkindi 16.31 Güneş 6.47 Akşam 1905 Oğle 13.06 Yatsı 20.36 2. ve 3 sayfaıar (santimil Devom sayfası Isantimi) İ!ön say'oion ısantimil istanbul (santımi) Ankora (santimi) •• •• Ölütn. Meviid. Teşekkür (5 santimi) Nişan, Nıkâh. Evlenme. Doğum Vavın Hoyoiı Kayıp (kelimesi) 280 Lira ^0 20 ° 12 ° 1 "0 600 4 ™ * 3 I Mayıs mitingi (Baştarafı 1. SayfadO) iaşkan ve üyelerı hak9 1630 sayılı dernekler ı muhalefetten iddianarlayarak kamu davası i takipsizlik kararındo enkdağ, «1 Mayıs 1978 liting ve yüruyüşde Takıında incelenen belge »rden kürsünün ctaarınnderlerde Türk bayrakçekilmis olduğu, kortepek çok yürüyüşçünün joyda Türk bayraklarını jrı ve keza olanın muh•lerine cok sayıda Türk çekildlği anlaşılmıştır» ana muhalefet lideri lel Başkanı Süleyman 1 Mayıs işçl Bayramınnra voptığı acıklamalartigde hic Türk bayrağı adığını iddia ederek isve bazı lıierde «Bayragı Mitingi» adı altında yürüyüşleri düzenlemişbul Valisl ihsan Tekin, ıt 1. Şube tarofından yasoruşturma sonunda 1 1978 mitingi tertip kolle mitinge katılan kuruhakkında İstanbul Cum: Savcılığına başvurarak lyılı toplantı ve gösteri şleri yasasına muhotefet rl iddiasıyla dava açılma.temişti. Vali tertip komiyelerinin. Türk Ceza Yan 141. ve 142. maddeiejöre de yargılanmalarını şti. nbul Cumhuriyet Savcılıtanbul Valisinin bu yazıiı rusu üzerine iddiaları so•mak uzere gönderilen lyı Toplum Sucları Büro?u ıvale etmiştir. Toplum SucSavcısı, Muhittln Cenkdoğ süren soruşturma sonunsrdiği takipsizllk karanndo demiştir: . Sanıklarm savunmalorınme sürdüklerl miting sıraı saptayamadıkları dernek uruluşlar tarafından benim »dlklerl bazı döviz ve panların çtkartılıp teşhlr edilrl ve yine benimsemedik1. 9 Türkiye'nin (Bastorofı 1. Sayfoda) iki kez konuşma olanağı soğlamoktadır. Türkiye'nin BM Daimi Temsii cisi Büvükelcı Orhan Erolp ın Gsnel Kurul gündem komısvonunun Kıbnsla ilgili tavsiye «.ararına tadil tasarısı olarak sunduğu öneride. Genel Kurulun Kıbr:s sorununu genel miizc kerelerde ele alınması ve Kıb rıs Türk ve Rum toplumlanna eşit söz hokkı tonınması öngörülmekteydi. Bu önerinin oyla masmda Türkiye ile birlikte İslom Konferansınm dokuz üyes: daha. Endonezya, iran, Molay sıa, Fas. Pakistan, Suudi Arcbistan, Somali, Sudân ve Tunus lehte oy kuHanmıştır. Kıbns Rum yönetimi temsi!cisinin kuvvetie desteklediği komisyon tovsiye kararı ise. daha sonra yapılan oylamada yalnızca Pakıstan'ın Türkiye ile birlikte aleyhine oy kullanmasıyla büyük coğunluljla kabul edilmiştir. Kıbns müzakerelerinde. Kıbnslı Turklere de Rumlar'la eşit söz hakkı verilmesi lehine ko • nuşan Suudi Arabistan temsilcisi Cemil Borudi ABD, İngiltere, Şili ve öteki ülkeler yanında, islâm ülkelerinden de bir coğuyla komisyon tavaiye karo nnın oylamasında cekimser kal m»ş. Sovyet bloku karor lehinde oy kullanmış, Çin oylamaya katılmamıştır. DEMİREL (Baştarafı 1. Sayfada) Türkiye'nin ihtiyaclar bugün ortaya çıkmış değildir. Türkiye aünyada tek memleket değiı dir. Neresmin ağrıdığını toyin edemeyenler care bulamazlar. Hukumet ülkenin mesele'.erinı cözeceği yerde onu başağrısı haline gelmiştir. Ülke bu hükümetten kurtulursa başı rahatlar» biciminde konuşmL'ştur. Demirel konuşmasmdo özetle şu görüşlere yer vermiştir: cMuhalefeti görev yapamaz hale getirmek, ellerinden gelrrıeyecektir. Devletın Radyo ve Televizyonunu, Ajansını. bütün vasıta organlartnı ellerıne gecirmiş. kanun, nizam bilmeden kendi kölelerl gibi kullonmağo kalk mış olmoları, bizim sesimızı kısmoz. Ycptıklanna pişman olacoklardır. Ha!k Partisınin iktidarı. hürriyetci demokrasinin temel ku rallorını ve demokratik hakla rı tahrip yolundadır. Muhalefetin Meclislerde susturulmaya kalkınması. ülkenm tek radyo televizyonu olan devletin TRT'sinde murıalefet konuşmalarının sansüre tabi tutulması. devletin ajansında en geilenmesi. kâğıdın ve resmi ilânın bir baskı unsuru olarak ' kulianılmaya kalkışılması bunun bazı örnekleridir. cKontro!» namı oltında. kendüefine muhaltf olanların taciz ve tazyik edilmesi, hizmetlerin siyosi konoate göre ayarlanmaya kalkışılması, kendilerinden otmayan belediye ve rnuhtarlar üzerine icra edilen tazyikler. deviet kopılarının. kendilerinden olmayonlara kapatılmosı ve devletin bir taclz müessesesi olarok kul lanılması. rr.uholefetin yıldırılması. mücadele gucünün kırdırılması lcin boçvurulan sakim yollardır. Sıkıyönetim yetkıleri. Mecüslerden ıkuüanma izni» olmaksızın kullanılmaya kaikışılmış, asker olan jandarma ile polis, yine asker olan jandarmo ile halk. karşı karşıya bırakılmıştır. Poltsl chasta» ilân ederek, görev yapomaz hale dusürmeğe kolkon hukOmet. simdl de jandarrnayı o'aylann lclfie Itmlş. buna rağmen o'.aytor durmamış ve nahoş bir durum hası! olmuştur. yapmıştır. Demirel Bursa'da 10'da başlayan II Kongı^sme ancak 12.30'da gelebıl.ivşlır. Oemırel salona gırmeden once gıriş kapısında kurban kesilmiş, Genel Başkan kurba.n kanını alnına sürdükten sonrc ıceri girmiştır. Demırel'ın yanın da aralarında Faik Türün ve Ali Elverdi'de aahıl olmak üzere 20 parlamenter bulunmaktadır. Demirel solona girerken «Başbakon Demirel», «Kurtar bizi Demirel», «Milliyetçiler birleş» s'oğanlarıyla karşılanmiştır. Bu arada Demirel'e imralı'dan Menderes'in mezcrıncian getirilen toprak verilmışîır. Dernırel konuşmasında hükumetı. TRT'yi ve CHP'yi eleştirmeden once yarım sact sureyle Menderes. Zorlu, Po'.atkın'ı rahmetle anmış. «Oniara mezar değil, abıde yopmak gerekir» demiştir. Salonda bulunan dövizle.den dikkati cekenler şunlardır: «Menfaat üzerine dönen siyaset canavarıdır». «Gel kar deşim gel tutuşalım elele, güc verelim büyuk lider Süleyman Demlrel'en, «Kahrolsun sınıf kavgası», nYaşasın milletin parçalanmaz birliği » Spor salonunda AP'nırı r.urcu kanadmı temsıl eden bir gazetenin köşesinin bulunduğu dıkkatı cekmıştır. Bu arada Daşta Saidı Nursi'nin eserlerı olmak uzere bir cok sağ yayın da satılmıştır. Spor salonunun dış gırişıne konulan ikı kutu lie tG*nclik Teşkilatımıza yardım» dıye kucük cocuklar tarafından para toplandığı gozlenmiştir. Dıvan Kursusünün yanında dön boş koltuk olduğu ve üzerlerinde buyuk boy cerceveler icmde Menderes. Polatkan ve Zorlu ve Gümuşpala'nm fotoğraflannın konuldugu dıkkatı cekmiştir. Kongrede konuşmacılardcn bir» Turkeş'i suçladtktan sonra şunlon eklemiştır, «Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu ipe götüren Türkeş'tir. Ama Genel Başkantmız Turkeş'e catmıyor. Cünku Denim Başkanım Erbakon değildir. MHP'II gençlere seslenıyorum: Menderes'i seviyorsanız AP'nin saftarına katılın. AP'den sonro kurulan partiler kin partisidir, 27 Mayıs belasını cıkartan Turkeş'in arkasından gitme yetcilikten söz ederek broşürde şuanfa yer vermişlerd r. Bu konuşmadan sonro MHP il Başkaniığının kongreye yolladığı ccek on sıraiardan alınarak arkada bir yere konulmuştur. Kongre sırasında küCük bir broşür dağıtan Hür Genc'ltler ise Orta Asya'dan, islâmlıktan, emperyalizmden komünlzmden. eslrlikten, milltyetcilikten söz ederek şu şıiri okumuşlardır: «Eslr yaşamak için / Doğmadık biz anamızdan / Şeretsiz satılmıs kahpedir / Dönen davasından» Daha sonra delegeler arasındakı bir tartışmadan sonra Genel Kurui'o CHP ile AP arasmdo hicbir şekilde koalisyon yapılmayacağına ilişkın olarak teklifte bulunulması kararlaştınlmıştır. Kamran İnan bir ay önce Bursa'da yaptığı konuşmada AP'nin sosyal yapısının CHP'den zayıf olduğunu belirterek bir APCHP koalisyonundan soz etmişti. Parlamento kulisinden leri bazı sloganların atıldığı, keza hazırlık evrakından ve seyredilen filmlerden anlasılmış ise de üç kişilik bu yurütme komltesinin 100.000 civarında bulunan. mitinge katılanlar arosındaki bu kuruluşları zoria susturmalarına ve alan dışına çıkarmalarına olanak görülmediği gibi ağır ve tehlikeli olayiarın cıkması şeklindekl endişelerinl de haklı ve yerinde nitetemek gerekmektedlr. Ve yire savundukları gibi, bu slogan ve teşhir eylemlerinin otay çıkormayı amaçlayan bir provokosyon olması olasılığı da bulunmaktadır. Gercekten DİSK, Ana Tüzüğünün 3/E maddesine gore, «Emekçilerin tüm haklarını alabiimesi, yalnız mesleki mucadeie ile mumkun olmayıp, bu nun yanısıra Anayasadakl d«mokrotik hoklarını kullanarak siyasi mücadele yopmaları gerekli olduğu» yolundaki görü şü kabul etmiş, i? ve calışma hayatında gerek uyelerinin, ge rekse genelde Türk işci kesiminin yalnızca yaşamda ekonomik değil, ayrıca ve ozellikle sosyopolitik kesin tavır alması gerektiği goruşünu benimsemiştir. Bu dünya görüfü ile DİSK Türk işci kesiminin yalnızca sosyol refah ve 9üvenliğinin yükseltilmesi ve calışma koşullorının düzeltilmesi için ekonomik değil ayrıca polltik mücadele yapması ve tavır alması, gerektiği görüşunu kabul etmektedir. Şu durum karşısında Devrimci İsçi Sendıkaları Konfederasyonu politlk arenada top lumcu dünya goruşünu b«nim seyen Anayasanın sınır ve kapsomı icinde bunun savafimını veren bir demokroUk kurulus olarok nitelemek gerekmektedir. Anayasamızın 11. moddeslnin tanıdığı hak ve yetkilerinl ve gorevlerini kullana geien demokralik bir kuruluştur. Ve bu doğrultudaki DİSK, 1 Mayıs 1978 tarihinde söz konu*u bu mHing ve yüniyüşü düzenlemiştir. Miting ve yürüyüfc, «en dika demek ve diğer demokra tik kuruluslar ile bazı holk top lulukları ve portiter katılmamışlardır » 6ÖC (Baştarafı 1. Sayfada) reket yeteneğıne kavuşmuştur iktidarm carklan donmeye başladıktan sonradır ki muha lefet yeni koşulların getireciği sanuçların h»sabını yuparak bir uzlaşmayo yanaşmak zorundo kalmıştır Iktidar ve muhalefet partileri nin uzlaşması, demokratik yaşum ve rejim bakımından olumludur. Aynı zamanda başta Bakanlor olmak üzere tüm üyeleriyle Mecliste coğunluğu bulundurmak zorunda bulunan iktidara da uzloşma yönte mi soluk aldırmıştır. Bu noktada şu soruyu yanıtlamak gerekir. Acaba Hukümet kesimi ve en başta CHP, dislplin icinde bü tünleşemeseydi ve tüm ağırlığını Mecliste toparlıyarak kısır donguyu parçalama boşarısını gösteremeseydi, muhalefet par tlleri uzlaşmayo yonaşacaklar mıydı?.. Işte bu sorunun yonıtı, hem politika ortamının sırrını. he^n siyasal savaşımın kurallorını, hem hükümetin bundan sonraki yollarını aydınlatobilecek degerdedlr. * * * Kipriyanu'ya göre Kıbns konusunda Türk tarafı tutumunu değiştirmedi Kıbns Rum yönetıml lideri Spiros Kiprıyanu. «Girne'nin gü zel sahillerini goreceğimiz zoman belki yokın veya uzok ge leceki* g«rç«klesecek» aernı?tir. Kipriyanu önceki akşam Letkoşe'de Yunan Kültür Merkezi'nd» açılan «Girne Yaşiyor» adlı sergıyi cccrken yaptığı konuşmada. eGirne'nin guzel sahil lerlnl göreceğiniz zaman, belki yakın veya uzak gelecekte ger, cekleseceKtir. Turkierln (lıtuniun da herhangi bir degişjkltlç o*m« mıştır. Yenl geli$melerln de ne otacağınn bliemiyoruz. Ancak Elenizme karşı yükümlütuklerimizin inanct ve bilinci lceritlndeyiz. Oldu biUllere boyun eğmeyeceğiz. Kıbns sorunu bir özgürlük sorunudur ve Kıbm halkı da özgürlüğünü elde ede n« dek mücadelesinl surdurecektir.» demiştir. Tek G«daİş Sigara Fabrikasında yapılan irade beyanının yasa dışı olduğunu öne sürdü İstonbul Haber Servisi TÜRKİŞe bağlı Tek Gıda'ş Sendıkası genel merkezınden dün yopılan yazılı acıklamado. İstanbul Cevizti Sigaro Fabrıkasında. yetkili sendikanın belirlenebılmesi icin yapılan ırade beyanının yasa dışı olduğu öne sürülmüş, Çalışma Bakanı Bchir Ersoy ağır bir dılle suclanmıştır. Acıklamada, DİSK'e bağlı Gidaiş Sendikası ile aralarında süren vetki uyusmazlığında, 1. iş Mahkemesinın irade beycnı yapılması yolundaki kararınT!, TeK Gıdaiş tarafından temyız «ctilcKği beltrtilerek, Yorgıtav'o gitmiş bır dava varken irado beyonına başvurulmasının yasa riışı olduğu savunulmuştur. ^ (Baştarafı 1. Sayfada) tBu engelteme yasanın eni ne boyuna tartışılmasını önluyor. Yasa görüşülüyot sözümona... Aslında başka şeyler tar tışılıyor. Bız. engellemeyi öt\lemek lcin konuşmaları kısa kesiyoruz. AP ise sall engellemek için konujuyor...» Danışma Kurulu'nur. kararı ile AP'lilsr engellerr.eye poydos r ettıls . Tasorı. parlamentonun olışılagelmış yon'Lemleri icinde ancak böyle tartışılmaya başlarıabıldi. «Uzlaşmaz Kordeşler» bıraraya gelmış. verg, yasasını kasım oyına bırakaıak maden ya sasmın görüşulmesini kararlaştırmışlardı. Ayr^cc yasanın bıran önce tamamlonmasını sağlamak üzere senatoya da calış ma olanağı verecek bicımde ba zı kararlar atır.rr.ıştı. CHP'nin üc Qün üc gece ke netlenerek M i s. acık tutmaları ve tum engelleri kırmolorı, önce AP'nin «havlu atmasına» yol acmışu. Dcnışma Kurulu'nda vanlan kararaan sonra CHP AP «biribirlerine hovlu atarlarken> vergı yasasını goruşmekse onemli bazı dış ilışkı gezilen ne deni ile erteleniyofdu. AP. engelleme yapmak ıcin İCişleri Bakanı'no tlişkin verdiği gensoru onfirgesinin göruşulecegi bırleşıme gelmıyordu. Kulıste Donışma Kuruiu'nun vardığı uzlaşma uzenne bazı uyeler soyleşiycrau «MSP fena şisti. Şener Battal ic tüzuk değişikliği ile Danışma Kuruiu'nun işlevinin yok olduğunu soylüyordu, partiler artık uziaşamaz. diyordu. » «Bokma sen Şener'e... O da ha yeni... Bu çotının altında ne uzlaşmolor oldu, kimler kim lerle birleşti » Da.ıışm': Kurulu'nun uztaşma oyküsu daha bir iıginc gelişmış ti. AP'nin engellemesi ve yoklamalar sürerken. kuüsın AP ke siminde CHP Grup Başkanyekı lı HayreLtın Uysal, AP Grup Baş kanvekılı ılhan Ersoy ve AP'İİ Mustafa Başoğiü hororetlı bır tartışmaya kaımışlardı. Bu «çe klci» ve yakın guruşmeden son ra iki Grup Bo^'r'onvekıli Genel Kurul saionuna girdıler. Çok kısa bır sure sonra CHP'li Uysal muhalefete catan bir konuş mo yaparken AP lı Ersoy oturduğu yerden ourmadan CHP sozcüS'jrıe süreklı laf atıyordu. Akşam ara verıldığınde, Msc lıs lokantasmdoysa biribirlerine «sataşan» ,kı Grup Boşkanvekili birlikte yemek yiyerek kulısteki goruşmeierini sürdürüyorlardı. Aynı mascoa Karakaş da vardı. Ancak aKşam yemeğinde belirıi bır sonuca ulaşılamamıştı. Altan Öyrrıen, uzlaşmanın an cak Danışma Kurulu'nda sağla nabıldiğıns s.oytfcdı, «Bu sabaha kadar ortada belirgin birşey yoktu» dedi. Danışma Kurulu toplantısı bu yolda sona ermişti... Mecııste nıaaen ve yetki tasarnarıı yoruşulurken, CHP sıraıannaa ua ııgınc geiışmeıer gozlenıyjrciu. Pcrıı icı gelişmeterie ugtiı olduğu sanılan bu goruşıneıer aıkKaılı gözierden KOcmıyoraü. Paru ıcinae bır za maniar «kıran kırana» ıkı ekıbın bazı lemsılcı.en Genel Kurul sclonunoa cii Koşeye çekıl mışlerdı. Orhon Eyuboğlu ile Erol Çevikce bırbuçuk saat gö ruştuler. Halük Ulman'la Ali Topuz uzun süro boşbaşa konuştular. Genel Başkan Ecevıt tum bu gehşmeleri dıkkatle izlıyordu. • •• cKızıma uzun omur diler, karıma geçmiş olsun, derim. Göz lehnden öperim, ancak maden yasası geçinceye degin yonınıza gelemem...» Maden yosasın.n son moddelerı gorüşulurken bir kız çocuğu dunyaya gelen CHP'li Burhan Ecerrıiş, eşine cektıği telgrafta bu satıriora yer veriyor. bır sure sonra maden yasası Genel Kurjl'da tenımsemyordu. Gece yansı CHP Mıllet Meclısı grubu toplar.mıştı. Hasan Zengn, Yılmaz Cemal Bor ve CHP'liler, vergı yasasını,ı .örüşulmeden oro taıile sonra da tatile gınlmesıne karşı cıktıiar. Altan Öymen yumuşatıcı bir konuşma yoprmştı: «Şu ana değin katedllen yol buyuk başarıdır. Savasta durma noktasırm geiince, mevzt ka zanılınca durmasını bilmeli...» Ecevit de CHP'li Grup Başkanvekitini deslekler yolda konuşmuştu «teşekkür» ettikten sonra: «Arkadaşlar, cok lyl geldfk. Hastası olan var, cocuğu doğon var. (Feyzioğlu'ndon söz ederek> Talihsiz bir istifadan sonra çok lyi bir noktaya gelindi. Kamuoyu diyalog istiyor, biz elimizi uzatırız, Ister tutarlar, ister tutmazlar... Kendi bllecekleri iş » Geceain gec saatlerinde grup dağılırken herkes Nurettln Karsu Ali Topuz Ikilisinin blroz da abartîlan «gübre»ye lllşkin kavgamsı tartışmasını dilino pe leşenk etmi?tı, Karsu. sec'ım bölgesindeki kırsal keslm lcin «gubre» isteminde bulunmuş, Köyişleri Bakanı Topuz iso Erzincan Milletvekili'nin bu dileğini geciktirmiştı... İnan (Bostarotı 1. Sayfoda) «Demokrasiyl gerçek kaideleriyle, slyosi partllerln icinde ve dışında uygulamak lazımdır. Kaidelere b « ı hallerde rlayetsizlik, sistemin tümüne yansımakta, rahatsız etmektedir» dıyen inan, «Bugünkü sıkıntılarda bu rahotsıılıâ'n P fl ¥' "Of dır. Memleketi bu sıkmtıdon çıkarmak voıifesiyt» kaf 5 1 k a r ' şıyayız. Bu vazifeyi başarmalıyız. Bunu AP başaracoktır. Bu yönüyle önümüzdekl kongre, partl ve memleket İçin koder kongresi olmoktadır» diye eklemiştir. Türkiyede özgürlükler ve sosyal adalet konularma da değinen Kâmran inan, konuşmasını şöyıe sürdürmüştur, «Hürriyetlerin koynagı bllinçlenme. eğitimdlr. Bunun bulunmadığı verde dlğer hurriyetlerin anlamı yoktur. Türklye'de çolışma hürriyeti, her terdin bulunduğu yerde, kendl zevk ve kablliyetine uygun İş bulabilmesldir. Bugün memlekette milyonlarca göçmen Işcl vordır. Yaşama imkânı İle hürrlyete kavuşmarmş Insan İçin diğer hürriyetlerin anlamı yoktur. Türkiyede fert ve alto İçln henüz tnesken hürriyetl oçığı bulunmaktadır. Telefon ahizesine kulağını vermemiş, po«ta pulu görmemiş insanlarımız mil yonun üstündedif. Dün çok şe yin yok olmcsı bugünkü yokların bir mazeret v» Izahı olamaz. Sosyal adaletln ilerl seviyede bulunduğu memleketlerde en yüksek ve en düşük gelir seviyelerl arasındaki oran bire altı, bire on, bire yirmi civarındadır. Oranın çok büyük olduğu memleketimiz gibi yerlerde sosyal ve siyasi lstikrarı sağlamak rnümkün değildir. Yo pılacak sey bu oronı düşürmektir.» Kâmran inan, bugün de Tokat AP il Kongresinde kanuşacaktır. . Emlak Kredi (Boştarofı 1. Sayfoda) »sot'ta. İzmir'de Göztepe'd*. nbulda Ataköy'de ve Yerilçeslnde yaptırılmakta olan elerin satıslarına 25.9.1978 u başlanocağı Emlâk Kredi ıkası'nca duyurulmuştur. An. tstektl sayısının fazla olcı bunlardon bir kısmının sa1 3 gün varken şimdlden sıa girmelerı bazı kimselerin ı tutmak, tuttuğu sıroyı boşııno vererek cıkar sağlamak una gittiklerl görüldüğün1 idore tahsis edileceklerln bitinde kullanılacak yenl ntemin saptanması içln satışilerdekl blr güne bırakılmış1 demiştir. Üç yülık .... (Ba»tarafı 1. Sayfado) artırmayı amaçlayan ticoret go rüşmelerl, bu hafta başında Ankara'da Sovyet Sosyotist Cumhuriyetleri Birliği Dı? Ticaret Bokan Yardıması Grişin ile Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Şeref Durugönül başkanlığındaki heyetler arasmdo başlamıştı. a.a. muhabirlnin Şeref Durugonüi'den aldığı bilgiye gore, şimdiyo kadar yapılan gorüşmeıer sırasında, Türkiye'nın petrol gereksinmesimn büyuk kıgminın Sovyetler Birliği'nden karşılanması kararloştınlmış ve Türkiye'nln geleneksel ihrac malı tanm üfunlerinin dışında tekstil sanayii ürünleri. ceri konfeksiyon eşyası, otobüs. comaşır makinesl, buzdo labı, elektrikli supürge gibi elektrikli ev eşyalarının da Sovvetler Birliği'ns ihrac edilmesi karor altına alınmıştır. Ticaret Bakonlığı Müsteşarı, üc yıllık anlaşmanın sonundo ticaret hacmini bir milyar dotara cıkartmayı hedeflediklerini belirterek, yapılan görüşmeterin kalkmma planlarına ve progromlarına uygun olarak yü rütüldüğünü sövlemistir. (a.a.) karargiınu yann köklü eğitime muhtaçtır. huf>ün #< Erbakan «Milletin en büyük derdi anarşidir» ERZURUM MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakon portisinin Erzurum'da düzenlediği «Anarçiy» Son, Kardeşliğ» Davet Toplantısı»ndo yaptıgı konuşmada, milletin en büyük derdinin anarşi olduğunu belirterek, «50 milyon memleket ev ladt olarak aklımızı bafimıza almanın zamanı gelmiştir» demiştir. Erbakan milletin yoksulluğu iş sizliği, pahalılığı bir kenara bırokarak anarşinin pençesinde inlediğini savunmuş ve anarşiyi dış mihraklonn planlı bir şekilde desteklediğini kaydederek şunları söylemiştir: tBirbirimizl öldüreceğlmize, bizl tohrik etmek (»teyen dış mlhraklarm arzularına, bilerek, bilmeyerek alet olacağımıza ak lımızı boşımıza alotım. Tam ter sine birbirimizlc kucaklaşalım. 50 milyon kordeş olorak elbirliğl ile tek bir kalp, tekbir vucut hallnde manen ve maddeten kalkınmı? büyük Türkiye'yl kuralım.a Şimdl Meclis dlrekstyonunu ellerine gecireceklerdır. Böylece Meclis yağmasmı gercekleştireceklerdir. Zaten, eüerıne geciremedikleri bir orası kalrr.ıştır. Haktan. hukuktan, adaletten nasibi olmayan Halk Partisinin ulkeye vereceğl sadece ıstıraptır. çiledlr. O da onu yopıyor. Yalanla, göstertşle. zulümle ayakta durulsa idi, bu yola sapanları yıkmak mümkun olmazdı. Batılın zaferinin uzun sürdüâüne insanlık sahit değildir.ı KONGREDEN İZUENİMLER Demirel Bursa'yo gelmeden önce yol boyunca Orhangazi ve Gemlik'te de kıso konuşmolor SABAH. OĞLE. AK$AM SINIFLARI ^.EKLEMEUİLERE: YALNIZ İKİNDİ SINIFLARI CUMARTESIPAZARl KAYITLARINA DEVAM EDILMEK.TEDIR. LİSE SONLARA : ÖĞRETMEN fslEZAKET ÖYMEN ÖLDÜ ANKARA, (ANKA) CHP Grup Başkanvekilı Altan Öymen ve gazeteci Örson Öymen'in annesi Nezaket öymen gecirdiği bir kalp krizi sonucu dün sabah ölmüştür. Eskı rr.ılietvekili ve eğitimci Hıfzırrahman Raşit Öymen'in eşi olan Nezaket Öymen emekli öğ retmendi. Nezaket Öymen'ın cenazesi bugün Hacıboyram Camiinden kaldınlacaktır. EMEİaT (Baştarafı sporda) lerini şöyle noktalamıştır: Bizi, tporalar çarçur ediliyor, eşlerine kürk mantolar alıyorlar» şeklinde suclayanlann bu iddialarının aksini, belgeler ve müfettiş raporları ile kamtioyabiliriz. Macm oynanmasma kor şı c'kanlar, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılarının. tülkeye onbin dolar girecekse milli maçı gerçekleştirin» demeleri üzerine BTGM ve Futbol Fede rasyonu'nu bir kalemde sildiler ve macın oynanmasıno izin verdiler. Ennan istanbul'da yağış nedeniyle dun oluşon ikinci büyük zincirleme trafık kazasında on iki arac birbirine girmiş, ancak büyük bir şons eseri ölen olmamıştır. Kartal Pendik arasındaki koza saat 22.30'da oluşmuştur. Yalnız Emre icap adında iki yaşında bir kız cocuğunun hcfif bicimde yaralar.masına yolaçan kaza, Kartal Pendik köp rüsü yakınında kendisini soilayan bir jeep nedeniyle oirden duran 06 LS 524 plakalı kamyona. arkasından gelen 26 DK 940 plakalı yolcu otobüsünjn carpması ile başlamıştır. Kartal Pendik arasındaki kazada 12 araç uirbirine girdi Çin (Baştarafı 1. Sayfada) Çin, on yıi icinde yıllık kömür üretimini 500 milyon tondan 1 milyar tona yükseltmeyi planlamaktadır. Bu arada Çin Dışişlerl Enstitusü Başkanı ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi üyes; Ha Doe Jing başkanlığında 6 kişilik bir Çin Dışişleri uzmanları heyetinin önümüzdeki hafta Bonn'a gelerek Federal Alman hükümet ve muhalefet liderleriyle görüşmelerde bulunocağı acıklanmıştır. Devrimci Kadınlar Derneği, «Evlat acısı faşizm yokedilince son bulacaktır» kampanyası açtı Öğretmenlerin (Baştarafı 1. Sayfada) tikleri ll'de göreve başlamak zorundadırlar. Ad çekme sonunda karşılıklı yer değlştlrme yapılmayocaktır. Buralardan, adını cektikleri ii de göreve baş lamayan ya da bir sure calıştık tan sonra görevden ayrılanlar tekrar görev aimak istediklerinde adını cektikleri il'de göreve başlatıltrlar. 15 ekım 1978 pazar günü ya pılacak od çekmede öğretmen gerekslniml karşıtanamayan IIler icin, ileride ilan edilecek yenî ad çekmeler yopılacaktır. Ad çekme yoluyla öğretmen olarak atananlarda eş durumianı belgeleriyle kanıtlayanların nakillerı eskiden olduğu gibi yö netmelik hükümieri gereğince yapılacaktır.» Türel (Baştarafı sporda) tirmek belki fant«ziydi ama zorunluydum. Alınan bu sonuctan lig maclarında kötü futbailarını överek havaya soktuğumuz futbolcular ile birlikte sizler de suclusunuz.> Bearzot Türk Takırrun dan en cok Cemil ve Engin.i beğendiğini söylemiştir. İstanbul Haber Servisi Devrimci Kadınlar Derneği«Ev lat Acısı Faşizm Yokedilince Son Bulacaktır» kampanyaEı acmış ve demokratik kişi ve kuruluşları bu kampanyayı desteklemeye çağırmıştır. Devrimci Kadınlar Derneği'nin konu ile ilgili acıklamasmda cyrıco hakim smıflar\f\ rjclkı her qün biraz daha yckluöo ve ssfalete süruklediği belirtilmiştr. KAYIP ESYÖO Şebeloml kaybeuirr,. Gecersizdir. KASIM SAVAŞ (Mohf 200 11955 UNÎVERSİTE ADAYLARI HABERLEŞELİM 1978 U.S.S SINAV SORULARI Cevaplatı ile birtikte LİSE 1.2.3 v « Liseyi bitiren ögrencilete ucretsiz olafaK postalanacaktır. P. K.I73 Beştiktaş İST. RADYO (A|ans ABC../11959 TRT ! 05.00 Acılış, program ve k'ıea haberler 05.05 Türküler, şarkılar VÖ oyun havaları 06.00 Kısa haberler 06.02 Günaydın 07.00 Kıso hobsrler 07.02 Köye haberler 07 07 Bölgesel yayın U / ,Ur 07.30 Haberler 07.40 Bölgesel yayın 09.00 Kısa haberler 09.02 Totll sobahı 11.58 12.00 12.02 13.00 13.15 13.20 13.30 15.00 Reklamlar Kısa haberler Radyo tiyatrosu Haberler Radyo • TV program haberlerl Oyun havaları Bölgesel yaym Kısa haberler TOPLANTI Dilimizln Uste işcisl 16.30 17.00 17.02 19.00 19.30 20.15 20.30 21.00 21.02 21.30 Türküler oyun havoları Kısa haberler Bölgesel yayın Haberler Bölgesel yayın Ocakbaşı Türküler geçidl Kısa haberler Dinleyicl Isteklerl Spor dergisl 23.30 Bizden sesler bizden besteler 24.00 Kısa haberler 00.02 Valsler, polkalar, mazurkalar 00.55 Kısa haberler 01.00 Prog'am ve kapari ; 12.15 1300 13.15 13.30 13.45 14.00 14.30 14.45 15.15 16.00 16.30 NAZIM HtKMET Behromoğiu • A. Osman Saffet Arolat I t Ataol Kutlar • Kemal Kadir • Ştıkran Kurdakul • Onat Sülker • Afşar Özer • Adnan Özyaicmer • Kemal Tirr.ucın • Can Yücel • 26 Eylül Sah AnyaManya (Eski Sinematek) Salonu işci Kültür Derneği İstanbul Şubesl TRT 11 08.00 Gün Başlıyor 09.00 Türküler Gecidi 09.30 Şarkılar 10.00 Çccuğun Dünyası 11.00 Erkekler Topluluğu 11.30 Radyo Sözlüğü 11.50 Kcdıniar 15.01 Türkce sözlu tıcfıt müzik 15.15 Fasıl 15.45 Türküler 16.00 Kısa haberler 16.05 Enstrumantel hafif müzik 22.00 Kısa haberler 22.02 Türk halk müziği toplu programı 22.30 Bilin çalalım 23.00 Haberler 23.10 01.00 Bölgesel yayın 23.10 Türküler geçidi Topluluğundan Türküler Klâsik Koro Haberler Oyun Havaları Aşıklık Geleneği Ayla Büyükataman'dan Şarkılar Hafif Müzik Can Etiti'den Türküler N. Kutlugün N. Erdemli'den Şarkucv Gecmişten Bugüne Senfonik Müzik Mustafa Erses'ten Şarkılar ve Saz Eser'.e' Cumhurbaşkonhğı Senfoni Orkestrcsı 17.30 17.45 18.15 18.45 19.00 19.00 20.00 2C.30 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 23.35 23 55 Konserlerinden Türküler Beraber ve Solo Şarkılar Yurttan Seslsr Şarkılar Haberler Haftanın Olayı Ses ve Saz Dünyamızdan Acık Oturum Turk Hafit Müziğl Türküler Gecidi Solıstlerden Secmeler Caz Dünyosından Habeıler Solistier Gecidi Program ve Kopam$
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog