Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SEKtZ COfflUFİYET 24 EYLLX 1978 Dünya Dördüncüsü Italya'yı KARŞILAŞMANIN TEK GOLÜNÜ 25. DAKİKADA NECATİ VE FATİH'İN BÜYÜK HATASINDAN YARARLANAN GRAZİANİ ATTI STAD Comunale. HAKEMLER: Da Sılva Garrldo (7). Pir«s (7), Rodrıgues (7). TÖRKİYE Şenol (6) Turgay (6), Fatıh (5). Necatı (5), Erdoğan (6), (Ahmet ">) Engın (5), Önder (4) (Savoş ?), Şevk! (5) Alı Kemal (4), (Serdar ?), Sedat III (5). Cemil (5) İTALYA. Contl (6) Cuccureddu (7). (Gob rını ?), P. Sala (6), Mantkedol (6), Gentıle (7) Scriea (7), (Pesci 6). Benettı (6), (Novalllno 6), Antogno nı (7) Causıo (8), (Tardelli 6), Gra6iani (7), Pruzzo (6), Bellucl (6). Floransa'da "uyuttuk,., maçın kritiği OlVemlzs 10 bin dolar glrbesMcln »on ando gerçek leştınlen macta Italyanlaıa 10 venıldık Sergıledığlmız futbo'la Dunya dorduncusunu uyuttuk Gök mavılı talyan takımı onunde Mıllılerımiz boslongıcta ev sa hıbının cağrvstno uyulorak goturülmuş a.lenln pasıf ve aynı derecede soygılı cocuklorı gıblydı Futbolcularımız, dakıkalar İlerledlkce kendllerlnın Mıtlllerimlz kendllerlnln coğu zomon bulunmadıöı oyunu bozup, hıc değılse Italyanların da oynamalanm ortlemek ısteyen mahzun cocuklar gıbl, alanda bılınc sızce mücadele edıp, tek farklı yenılgıyi gercekleştır menm mutlulğunu yaşadılar Buna karşı gectığımı? Dunya Kupasının flaş takımı İtalya bırcok futbol yı r dızlarındon yoksun kadrosuylo beklenılen futbolunu 10 bin dolara bu kadar olurî.. neden olduğu dağınık itolyan futbolu korsısında bu yuk blr fedakârlık orneğı gosterıp en azından kötu futboia uyum sağladılar. Sergilenen futbolun kalıtesının cok duşuk olduğu karşıloşmoda takımımızın gereğı oncelıkle lyı futbol sergilemek değıl, karşıtına arzuladıgı oyunu oynatmamaktı. sergilemekten uzaktı Takımımızın çok adamla savun ma yapması arzu ettıkleri futbolu ve onun getıreceğı farklı sonucu onledı Bılıncsizce bır hucum anlayışı lcinde olan gokmavıll takım erken gol atamamcnın yarattığı sınırle oyun dısiplınınden uzaklaştı ve 90 da ktka içlnde yakaladığı fırsatlardan yalnız bır tanesırn değerlendırmekle yetindı 433 duzenınde sahayo yayılan takımımız orta alan futbolcularının savunmaya donük oyunu nedenıyle karşılaşmayı kendı sahasında kabullendı Bırlıkte oy nanan hababom futbolu ve Italyan futbolcularının be cerıksizlıği kamuoyunda basan olarak nıteleidırılecek 01'lık yenılgınm en buyuk etkenlerıydı. Yılmaz AKAR FLORANSA (A) Milll Futbol Takımımız. ital ıle yaptığı ozel karşılaşmayı 10 yıtirdı Avrupa Uluslar Kupası'nda Goller ıle yapacağı co hazırlanan Milli Futbol Takımımız. Dunya rdüncüsu italyo karşısında akıllı bır savunma >tı onıa Necatl ve Fatlh'ın birhkte hatalan so;u sahadan yenık ayrıldı. Gectiğımiz hafta Bul ıstan'ı da 10 yenen italyanlar, dünku macta denenl veremedıler. Mlllı Takımımızın cuyut» temposuna uyorok ancak blr gol atobıldıler İtalyanlar llk daklkalardan itıbaren topa daçok sahıp oldularsa da. kalemızde etkm blr ünlük kuramadılar. Ataklan geri dortlümuz cfından rahctlıkla Kesılırken korşılaşmadokı en wnll atağımız 11 dakıkada gercekleştı. Orta ndan gelıştlrilen akındo Engln topu sol tarafbulunan Erdoğan'o aktardı Bu futbolcunun >razdan kaleye aşırtma vuruşu dıreğe çarpadışorı gittl. Dakıkalar ilerledlkce, Milll Takımımızın atokı seyrekleşmeye başiadı Ne vor kl takımımız lyanların temposuna uyunca. Şenol sık sık güc rumlaro duştü Bunlardan bırınde kullanılan koşe otı$ı sonunda Senoi topu vumruktaya< uzakloştırdı Bu topo Benettı beklemeden du Şenol bu topu elının tersl ıle kornere gonTneyl başordı 21 dakıkada Turgay'ı coğu kez gecen Scie3, topu sağ kanado açtı Bır anda gol pozisycna gıren Antognoni Şenol'un kapadığı köşeden rdu: Üstten aut 25. dakıkada savunmamızın büyuk hatası lyanlar'ı 10 öne gecirdl. Sahanın en iyılermn Causio'nun ortaladığı topu Necatl ve Fatih llkte kontrol edemeyince aralarından topu alan azianl meşin yuvarlagı fılelerimıze taktı. İtalyanlar orta alanda rahatlıkla top doloştılarken, 38 dakıkada mutlak bır gol fırsatından rarlanamadılor. Pulucl'nın ortaladığı topa gene ıcatl ve Fatih müdahale edemeyince Grazıanı aya gırdi ancak şutunda top üstten dışarı gıt İlk yarı 10 Itatyanların ustünluğunde kopanikincl yarıya italya Mıtll Takımı Novalllno uzzo Tardelli ve Pescl'yl olarak başiadı. Bu d9v nin llk dakıkalarında Millılenmiz alanlarından ıho fazla cıktılarsa da karşı kalede etkllı olaadılar. Bu devrenin ıki önemll dokıkasından binnde smil'e 78 dakikada ikl kişlyi geçtıği sırada celolanına gırerksn faul yapılınca Mılli Takımımız r cezo atısı kazandı. Turgay'ın pas olarak yapjı vuru$ sonuc vermedl ötekl daklka Ise 83'dü. Antognonı'nın ortadığı topu Bellucl guzel bır kafa vuruşu ıle ko»ye gonderdıyse de Seno! ikl hamlede topu yaıladı. Ve maçta 10 sona erdl. I GERÇEKLER GÎZLENIYOR Abdülkadir YÜCELMAN S İTALYA İLE YAPTIGIMIZ MACTAN BIR ORTA ALAN SAVAŞIMI Turel: "En iyi savunma hücumdur, biz de bunu yaptık,, dedı FLORANSA (Yılmaz AKAR) Mıllı Takım Teknık Dırektoru Metın Turel «Italya karşısında en ıyl savuıma hucumriur dıye riuşunrium ve planımı bu b.cımde vaptım Cocuklar da b jnu uygulodılar> demıştır Turel takıma artık doho cok guvendığını soyleyerek Erdoğan'ın şutunun gol olma mosmı şanssızlıaa bağlarrvş tır Mac sonunda gazetecılerın ağır eleşt.nlenne uğrayan Ital/an Mıllı Takırnı Teknık Dırektoru Bearzot «Avrupa Uluslar Kupası oncesınde elırndekı malzemeyı qormek ıstedım» şeklnde konuşmuş ve basın mensuplarının eleştırılennl şoyle yanıtlamıştır cAltı oyuncu bıro»n değış (Devamı 9. sayfoda) AT YARIŞLARI 1. KOŞU: Favorl öna! Piose Turna Vadl. ırpriz: Belkis KOŞU: Favorl: Havad, Plase: Mamuall, Sürps Pelın 3. KOŞU: Favorl Kurtuluş, Plase: ŞırKet same. Sürprız: Nazlı 4. KOŞU: Fovori: Karamel. PlasePekerol irprız: Tarık 5. KOŞU: Favorl Yal«l, Plase: Ruzgâr Sep , Surprız: Seyhanlı 6. KOŞU: Favorl: Hava, Plase Perhaps perbol, Sürprız: öznur. 7. KOŞU: Favorl: Sunnyboy. Plase Torekızgboss, Sürprız: Madımak 8. KOŞU: Favon Dr. Seferot. Plase Dızzyarmony, Surpriz: Ekım 9. KOŞU: Favorı Sadabat Plase Elâzığlı • jnık, Sürpriz: Hukümran. YÜKSEL ERÜC on günlerde Genclik ve Spor Bakonı Cakmur'un başına gelenler pışmlş tovuğun başına bile gelmemıştir. İtalya mocının once Iptoll sonra yentden yapılmasına lllşkın koror kamu oyundo şaşkınlık ve tebessumle karşılanırken sporumuzda bugune dek gelmış gecmiş ne kadar yonetict eskisi varsa hepsi d« meydana çıktı. Meğer hepslnin de iclnd* oslan yatıyormuş.. Hepsının de elınde bır kalem oturup blr guzel doşenmlçler ve hepsl de boy hedefl olarak Bakonı sec mlşler. Oysa blz bu yazıların sahıplerlnln Işbaşında oldukları gunlerde yedikleri na neleri anımsamak icln gazete arşivlerine gitmeye gerek dahi gormuyoruz. Cunku teşkllottakl bugun başıbozukluk ve yozlaşmanın kendllerl zamanında da aynı olduğunu blz de bıllyoruz onlar da Futbol Federasyonu Başkanı Sahtr Gurkan'm Istıfasını gayet olağan karşılomakla beraber Sayın Gurkan ın Istrfadan sonra soylediklennl klşılığine yokıştırama dığımızı da burado acıklamak isteriz. Gurkan ve arkadoşları calışmaları sırasındo bazı onemli otılımlar yapmışlar, ba ıı yenillkler getlrmişler. ancak bu kendllerme sınırsız bir konuşma yapmak hok kını vermemelidir Ornegin Sayın Gurkan istrta sonrasında verdıgı demecte «Bızım ıcın dovız mı yoksa ıfbar mı oneml.dlr''» dıyor. Bu demec karşısındo hıc kuşkusuz «Itıban diyecek bır ulkenın cocuklarıyız. Ancok yıne aynı Gurkan demectnln olt tarafındo, «Italyo nın b.îe mac tekhf etmesı bır lutuftur> demektedır Nlcin lutuf olsuni Bu sozcuklenn altındo Itlborımızı ayaklar altıno alacak blr duşunce saklı degll mi acaba? . Gelelim Bakan Cakmur'un durmuna. Cakmur, Ermon Ile Gurkan ın Isttfalarından sonra İtalya milli macının yankıları ile llgıli olarak verdiğl demecte, ıTurk hai kının yararma ıs yoptıgımıza inanıyoruz» diyor ve olayların gercek yanını nedense yuvorlak sozcuklerle gecıştlriyor. Bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ı!k gunlerde kendfsl Ile bir goruşmemız sırosında, fTum uckağıtcıları acıkloyın salıtelık koltuğuna oturduktan sonra llk gunkahraman oımasınlart demıştim de bana verilmlş sozu vardı. <Tum dosyaları ve sahtekarlan acıklayacogıma ınanabıKrsınız > Evet Sayın Bakan İtalya rnacının lcinde de bircok dolaplor dondu. Bunu sız de blliyorsunuz oma bu uckağıtcılıçın nerde ve kim ya da kımler tarafından başlatıldığını acık seçık soyleyemıyorsunuz. Neden? Kimden çeklnıyorsunuz'' Ne sizin kamuoyuna verdığlniz bilgl yeterll ne de Gurkan ile Erman'ın Ithamları inandırıcı. işın ıcınde bır şeylerın donduğu belh. Donen dolapları bilenlenn de bir bırinden gocundukları blr seyler olacak ki ne bir yandan ne de oteki yandan blr fısıltı cıkıyor. «Turk halkının yararıno» glbl görkemli sozcuklere karnı tok bu milletin. Elde belge varsa oçıklanmalı, yuvarlak cumlelerle değil gerceğl ortaya koyocak somut sozcuklerle kamuoyu aydınlatılmolıdır. Bunu oturduğunuz koltuğun blr gereği olarak goruyoruz Bakanhgı suçladı BTGM'nun ozerk bir kuruluş olduğunu soyleyen e^kı Genel Müdür, gercekleşen olayların hayalı olarak buyütüldüğünu soyledı. GENÇLERDE BALKAN İKİNCİSt OLDUK: I 2 Yunanıstan"a Izm r de 21 yenılen Genc Mıllı Takımımız Bat kan Şampıyonluğunu kacırdı Takımımız oyuna hızlı baspiodı ılk dakıkada Metın III ccıp ra?tarr>a vuruşu ıle ılk teniı*eyı yarattıysado kalecı Boıkocto r topu yakaladı 6 daAikoda konuk takım Yunanıstan ilk tehlıkell otag.m >apn Kovkovlıtsos tek başmo ceza alanına gırdı cektığı sert şutu Mustafa guc'ukle onleyebıldı 14 ve 15 dakıkalarda Yunanıatan yan alanmda Fıkret ıle Ugur UT uzaktan şutla'i oz fark'a avuta gıttı Bundan sonrakı dakıkoda oyun aaha cok orta aiando gectı 39 clok kada Yunanıston anı b'r atakla ceza alanım>za qırdı Antonlov Mustafa'nın scgından kafa vuruşuyla takırrı.vj ılk golu kazandırdı 10 Takım,mız IKIHCI yarıdo e'kısız ataklanyla gol yolları ara rjı Guclu Yunanıstan dsfcr. ı bd ataklan kolaylıklo oniene yı başardı 40 dakıkado Ibrahım u/gu lurumda olmasına karşın onun dekı topa yataıak vurmak ısîe ynce beraberlık sansırn yıtır^K 66 dakıkada Genclemr> z Fık ret m gayretıyle beraberlıa' sag ladı Ce7aalanına gıron Fıkret kaldı Daha sonrakı dakıka'or takımımız Icın yararlı sonuc getırmedi ve karşılaşma 21 sert bır şutla golu yaptı 11 Yunanıston bemen ıki dakıko sonra kendıs.ne Balkan Futbol Bırıncılığınl kazandıran golu ot mayı başardı 68 dakıkada Ko kalakıs'ın ortaladığı topa cıkmayan kalecı Mustafa'nın hotc: sından yararlanan Lemonıs ag lorı havalandırdı Golden hemen sonra hakeme ıtıraz eden Metın II once sarı daha sonra kırmızı kart gorerek oyun dışı Yunanıstan'ın yengısıyle kopandı ALTILI GANYAN «3.1 T G.2 I X T 2 a i G3 I t 1 4 G.4 I 1 3 G.3 3 T I 1 i 1 4 S 4 S 6j 7 5 6 T 8 X s • 7 8 S 10 tl y 4 5 6 7 y 4 9 >< »^ 8 9 10 11 a » 10 11 7i 10 11 e 8 ıO 7 8 9 10 II • 8 X Erman: Bir açık oturumda hesaplaşmaya hazınm ÇAKMUR VE CAPLI «Şlmşeklerl cekıyorlor» Beden Terbyesı Genel Mudurluğundsn ıst fa eden Sobahattın ErmoT yaptıgı acıklamada İtalya macı oncesınde donen dolaplarır, ust duzeye erıştığını belırierek «Karısıkhk lar ve olaylor konu ıle ilgılı rna kamlar tarafındcn dsgışık şekll de ve yanlış olorak degeriendıriiiyor.» demıştır. Erman. Genc lık ve Spor Bakanlıgı yetkılılennın buyux bır uyumsuzlu'< ıcın de olduklannı. konunun ılgıM makcmların dışına taştığını ve kendl yetkılerı loınde olınasmo karşın surdurulen tutarsız dov ranışlar nedenıyle olayın kamu oyuna yanlış bır şekılde yansıtıidığınıı so/lemıştır BTGM'nın ozerk bır kuruluş oldugunu sc vunrjn eskı Genel Mudur şım dıye dek qerceklpşer olaylarr kpnd! orgutu dışında hayolı o'z rak buyutulduğunu ve kamu" vuna yonsıtıldığını ac'klarke"" cıkorianr.ı ve ekonç dıren BTGM yetkılılermın de en arndan gorevlerının bılmcın de oHuklarını belırtmıştır Kamuoyunda Itaiya facıası o larak yorumlancri olaydo yan gıya duşenlenn oydınlıga ka vuşmosı ıcn gerekırse tum yet kılılerle br acık oturun yopma ,a ve hesaplaşma a hazır olduklannı soyle\en Erman soz(Devamı 9 soyfada) Yunanistan Genç Mılli Futbol Takımına îzmir'de yenıldık. Karşılaşmadaki tek golümuzu 66. dakıkada Fikret attı. Metin II kırmızı kart gördü HAKEMLER: Krıbor (7). (Romanya) Bacıas (7), (Yunamstan). Teoman Orbay (7), (Turkıye) TURKİYE: (5) Mustofa (6) K*rım (7), Metın l (6). Muzatter (7), U^ur (61 Alper (8), Metın II (6), Fıkret (6). Metın ill (6), Cemal (6), Turgoy (5). (Ibrahım 6) YUNANISTAN (7) Boıkoclov (6) Skortados (5), Katsanıkas (6), Halkıdıs (6), Antonıov (7) Astgrıadıs (7), Hat zıonnıdıs (5). Kovkovlıtcos (7) Lemonıs (6). Duntsıkos (6). Kokkolakıs (7) îskender HAMUŞ KASI 11 AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1. KOŞU: Bıen Venu. Oozer. Sad! G. 2.35 Iıli. \>2 4,05 2. KOŞU: Gaznell, Bağdatgülü. Nıl G 3.45 kıll. 1/6 9 20 3. KOŞU: Çevtkhan, Eray, Ferkoç G 6.25 P: 2,50 2.10 1.85 Ikill: 1/6 18,20 4. KOŞU: Melıke, Yaprak, Ashhan G 3,55 P: 2J2O 2 60 3.70 İkılı 4/7 6 05 5. KOŞU: Tosurr. Menderes. Ayberk G. 490 P. 1,30 1,05 1 20 Ikılı: 2/4 6,10 8. KOŞU: Tiger Derıon, Blue Bırd G 9.30 P: 1,70 1.45 1 35 Ikllı 3/9 6.65 7. KOŞU Maral, Blrcan, Karafa'oş G 1 90 P 1.05 1,05, 1,05 ikılı 2/4 1180 8. KOŞU: Colntrau, Yıldırım, F. Uoyd Rıd«» G: 1.80 P: 1.10 1.15 2 00 Ikıli 4/7 3 05 9. KOŞU: Leonardo. Bağkopkı Zero G 4,45 P: 1^0 1.15 150 Ikılı 2/9 4 85 1. Crfte: 1/1. 17 05. 2 C'fte 7/2, 28,15, 3. fcffta: 9/4; 9 60, 4 Clfts 4/2, 7,60 Uçlü Gan Genclerımizın Yunanıstan la yaptıkları mactan bır on (Fotograt IZMIR CUMriURIfEÎ) Istanbul 1 Amator Futbol ügi nde dunKJ karşılaşmalar daha doktoru olmaksızın c\nanmış, maclardo sakatianon futbolcuları, yönetıcıler ve caiıştırıcılar tedavı etmışleıdır Özenspor Sefakoy macıntn ılk yarısın da, yan hakem Tayfur Özran, bır seyırcıy? kufur edınra yumruklanmıştır Bunun uzer'O9 orta hakem Coşkun Uygun macı yarıda bırakmıştır Mecıdıyekoy Y S Selım macı Hcrr ksmm, Obolı Ma'»ecesDf kar$ılosması a'»ecesD<r ıse saha gozlemdsımn oelmemesı nedenı/le oynanılamamıştır. Sonuclar şoyledı' Ortakoy Kasımpaşa 20, Halıc Cırcır 00, Istıklal Galata 20 Sultao tepe Beykoz 20, Nışantaşı Eyup 1o, Maltepe G Pendık 20 Gedı* paşa İsk. PC$D 00 Emırgan Tepebaşı 21, Dnvutpaso Tekel 10 Ye>değırmenl Baii^'^aşı 21, A Hısar Muradlye 51 C' "a Sirkecl 21 Demirspor Yedıtule 40, Karagümrük n K Evosn fya 60 İSTANBUL 1. AMATÖR FUTBOL LİGİ'NDE MAÇLAR DOKTORSUZ OYNANDI v ı ıir»ı*ı»»ı " ""i I Tunus'u 51 yendik » Masa Tenısı ozel karşılaşmasında Mıllî To mımız Tunus u 51 yenmıştlr Dünku karşıl malarda şu sonuclar alınmıştır Davıt Kumrj Ben Alı Tevfık 20 (219 2114) Vasıl A! sandrıdıs Joudl lu'fı 20 (2116. 2 1 fanı Aleksandrıdıs Madruk Holıd 12 (2 16. 1921 1521) Vasıl Alekoand'idıs I nali Tevf'k 20 (2118 2113) Davıt Kı ru Madruk Hohd 20 (2114 2422): nl Al<»ksandrıdıs Joudı Lutfı 20 (21 2115)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog