Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Hukuk, hakkın kötüye kullanılm ugün Türk toplumu, her H alanda sayısız guclukler, yoksulluklar, hatta blr 61cude cıkmazlarla karşı karşıyo: yıllarca surup gıden «halk zararına blr duzen»ın ürettığl toplumsal bozuklukiara cephe hükumetlerlnce slyasal yaşamımıza akıtılon zohlrler de eklendi. IVtıdordo kaiabılmek icln cher şeyl vermek ve herşeyı yapmaktan cekinmeyeiier», repmı hatto devletln geleceğını bıle maymlayan gırişımlere p#rvosızca başvurdular Böylece toplumumuzu sıyasal, ekonomık, hukuksal, sosyal ve kulturel alanlarda tam bir bunalımın ortasma surukledıler Turk toplumunu cok yonlu bu bunalımdan blr an once kurtarmok, yaşamsal bır onem toşıyor Gecıci ve sureklı bınlerce sorunun coresi ön planda. anayasal duzenımizin 1 numarolı Devlet organı olon TBMM'nce bulunmak zorunluğunda Madem<ı Parlamenter demokrasıyl reitmımız olarak bemmsedık, yo toplumsal dertlerımum carelennl «calışkon cesur, becenlı hükümetlere can ve yon veren bır Porlamento» eliyle bulacağız ya da her gecen gun blraz daha botoğa gomülerek, coğunluğun porlamenter reı'mden temellt umudunu kestıği, «lyl blr dlktator» (') ün hosretlnl cektlğl gunlerın gelişine tanık olacağız Evet. <partam«nter reliml secmif olan gerl kalmış bir ulke»de. ne kadar becerıll ve enerılk blr hukümet ışboşında olursa olsun, ceşitli olandakl toplumsal bozukluklan ve dertleri g derecek köklu odımları atmanın ve bunalımdan kurtulmanm llk koşulu. kohneleşmlş zororlı cozuTilerl kaldıron, yaroriı yeil czumlerı getıren ya da onlar getiriimesme Izın veren yo* lorı yaratmaktır Eğer boyle b ı ülkede parlamento yetennce calışamozsa. Devlet yaşomınm her alonındakl bozukluk, tutukluk, aksaklık ve cöküş sürmek hattâ ortmak zorunluğundadır. Prof. Dr. Muammer AKSOY (Mıllet Meclıs Anayasa Komısyonu Başkanı) B Eğer bir kurum ya d da kurula, yarad.lışı amaciyie hiç bir ilgisi olmayan, hatta o amaca ters düsen hedefler doğruitusunda anlam verilirse böyle bir yorumlama. çağımızda «yanlıs bir yorumlama» olarak reddedilmeye mahkumdur. j ^ S I SI VE ÇALISM^RSI ~ V E ÇAL Anayasa koyucusunun ya da yasa koyucusunun istemediği hatta dusürıinediği sonuçlara ulaşıiabılmesı kabul edildiğı zaman hakka değil haksızlığa hızmet edilmis olunacaktır. «nlerlnde Hem «Ano^asoıarda parlamentolann ca larıyla ılgı'i ozel kurollann ds lctüzuklenn amacı», 'r İŞLEMEYEN MECLİS YAŞAYAMAZ Bınnci Dünyo Savaşmdan | sendikamn sonra. Porlamentoiorm ceşltll sözleşmesine Vonan nedenlerle gereği gibl ışleyeme mesi (hızla Iş yaomo zorunluhükümle diğcr ğundaki hukümetlere destek osendikamn lamaması) bırcok Parlamenter ü kede re|lml cıkmazo suruklesözleşmesinden mış ve toşizmln hortlomasına yararlanma hakkını neden olmuştu Gerl kalmış bır ortadan kaldırdı. uike olan Turkiye'mlzde ocele c&zum bekleyen sayısız so> Yargıtay 9 Hukuk run varken (ve gerl kolmışlıkDairesinin Yargıtay tan kurtulmak, bizlm icın yaşoHukuk Genel mak ya do olmek antammı toşırken) toplumsol cfizömlerln Kurulu'nca da onahtorını ellnde tutan parlaonaylanan bu mentonun işleyememesi başka karan Ue hicblr ülkedekl lle kıyaslonomayacok kodar olumsuı, hottö sendikalann yıkıcı sonuclar yaratır Cünkü sözleşmelerine bız. «partamenter demokrasryl uygulayon geri kalmış tek ulkovdukîan ek ke»yiz Bu nedenle hic abarthükümlerle çok ma yapmadan dıyebillrlz kl, yaygınlastırdıklan anayasal relımlmiz olan porlamenter coğutcu demokroslnin bir uygulama Turklye'de ölmesin! Isteyenter ortadan kalkıyor. (demokrasl katlliern, Icın en şanslı yol. tparlamentoyu işletmemek» ve böylece tporlarnentonun ve demokrasınin halkın gözündekl saygınlığınt yoketmek»tlr. Bu sayededir kl, faşızme (ve her türiu dıktatârlüğe) yot acılmış olacaktır. Onun ıcm «parlamentanun işiemesını ÖnL lemek amacıyla. muholefetın ceşitli ictuzuk hükümlerlnl ve kurumlarını sonuna kadar kotüye kullanarak surektl engeller yarotma*!», sadece Ecevıt hükumetinl felce uğratmo cobası değıl, aynl zamanda. bılerek ya da bılmeyerek «demo*rotlk re)ımi katletme gırışımıdır» ANKARA. (CumhurtyM Burosu) dersek, sadece gerceğın ta Kültür Bakanı Doc. Dr Ahmet Taner Kışkendlsinl dıle getırmiş oluruz. lolı nın bundan blr sure once oçtkladıgı »Parlamentomuza ışlerlık kaSafranbolu'nun bır butun olarak korunup zondırma doğrultusundakl cadeğerlendırılmesl proiesı ıle llglli protobalar» ıse. bugun reııme yopıkolun dun Istanbul Teknık Universrtesı lacak en büyük hızmenir ve Kültür Bakonlığı yetkılıleri arasmda Ne yazık kl, 1977 secımlerlnScfronbolu'da ım2alonmıştir. den bu yona bır yıldan uzun blr Safranbolu'dokl stvıl mimarlık esersure gectığı holde. porlamenlerimn blr bütun olarak korunmosı. yenl tomuz gereği gtbl ışleyemeişlevler kazondınlarak değerlendırılmesl mış, hırslarının tutsağı olon omaçlonna yönelik prnje Imzalonon protciml politlkocılor, kücük partl tokol gereğınce uygulamayo konulacaKtaktiklerlnln peşinde koşarken. re|lmin temellne durmadan battır. y o ı Indlrmlşlerdir. ParlamentoImzalanan protokol, Safranbolu komuzun Işlememesınln başsorum ruma v« Imar plonının, Kültür Bakanıtlusu, kuşkusuz eskl cephe huğınm den«tlmindB t.T.O Mimarlık Fakülkumetinın ortakları olon bugün. tesi, Mlmoriık Tarihl ve Reslorosyonu ' kü muhalefet portilerl. daha Enstıtusünce hazırianmasını öngörmektedır. Böylece, örneğı az kolmış slvtl mıdoğrusu bunların okıl almayomarlık örneklerlnl lceren bır kosabonın cak kadar »orumsuz ve sınırgelecek kuşoklaro canlı v« örnek bıt ta»ıı hırtlı Genel Başkonlarıdır. CHP milletveklllerlnın, genel ku nhl belge nlteliğlnde ıletılmesl sağlanmış rulun her toplantısıno 214'lük olacaktır. tam kadro lle kotılamomosı da. Sâz konusu prole. bütun bunların elbette parlamentonun Işleyeöteslnd«, Safranbolu'nun. ulaşım, a!t yapı memesine bır o.tcüde neden olgerekstnmeierinin korştlanması, yetersız makta Bunu «affedl.lr» göreneğitim. költur. eğlence lalevlerlnın geiışlerden, ya da göstermeğe cotırilerek, kültürel ve turtstlk kullanımo tışanlardan değlllz Ama bircoacılmosı amaclarma yöneliktir. ğu Bakanlık görevınl yerine geSosyoekonomıV yapı olorok Satranbolu. tıren 214'lük bır partl grubunkenttor arası tlcarl llışkilerln değışimı sodan sadece 23 uyesinın büe nucu ekonomlV bir cökuntüye uğramış, zorunlu nedenler'e Meclıs topverll nüfusunun buyük bir kısmı kasabayı lantısmda bulunomaması Mecterk etmlştlr Karobük'un hıziı gellşıml, lisln calışamamasma neden oSofranbolu'ya ekonomık finemlni koybetlabılmektedır Bundan oturü, iktirmiş, idari ve sosyal işlevler de kem dıtidann en büyuk portlsl (clnde şıno cıkmaya başlomıştır. Yatırtmlonn dıslplınl bu aionda daha etkıll ve «ermayenm kent dışıno y6nelişl, eskl hole getirmenın önlemlerinl almerkazl yalnız ve bakımsız bırakmtştır rr,a yanmda. parlamentonun işAncak sosvoekonomlk öneminl yıtırmı»lememösine neden olon lctüzuk sine Varsm, Safranbolu cok zengln bır kurollannı ayıklamomn cok da| mımarl ve külturel mırasın sörekll sah bi ho önemll llk iş olduğuna ina Yargıtay bir ral yo oflılış crıscı 'lo hıcb r g 3ı o'n' r an hc"o o anaca r c 'o b d'J en > s'tetler dogruıt ısjndo an a n OTtıntırsa bo/,e b • l a r u n a " 5 ccgımi7di «yonlıs bir yorumlrma o'3'C;< reddea ımeye mo^^urrıc!ur b) Hukuk kurv.n ve kua' anr n coa'ios ve 1oqru olan b j •ur yo'jmiaimasıncc;"» cıkarı.aca< anlam ve sonuclar bugjn Caqciaş Huktkun en onerl > • çi=rı nrasmda yer ilc> «yetkınf» v» hakkın kotuye ku"anılmasıno Hukukun ırın vsrTiıyeceğı» <uwa ı le ce perc " r ne< 20 r Hj<uk Ku'C lcrır T aı'nac'orı la '/arcdıış neiB" p nnoı acıXço lers duşen h*>öe<< er dcqruıtusuri3Q u/gunn^n a' hakkı Syetk nml ko'J"e k ıl icnılnasiPi o1 şUrur B^ı ' j r j/guıanrtialar «ınan ve quv^n (obıcktıf lyı nlyet) ılkesı» ı.4 bo^ Tinıa^ H ık* n ve yetkn n açıkco kotuye KJilanı'ması S 2 Q xonusj olurıca karor ve'rn« durjmunr'a oıan makarnm ku raiın öovle corpık uvo.ulon sın (boyle do^nlı bır ışiem yar hıleı şer lyeyıl kabul etmems sı (yok sayması) gerek.r Cur ku o kurollor ve kurumlcr c lunsuz zorarlı Anavasa koyı HHOEUEME UVOULAMALAR.N0AN B « MECUS1N cjsunun (ya da konun koyı boyle bır yorumu (boyle bır angu kez haksıziıgın (hukuku cıg cjsunun) as>a ıstemedığı ho iamı) kabul edemez akılla ve gereksınmelerle bağ nemenınl ta ksnrt 5 d>r* Bu ne tâ ak'mdan b'le gecırmedığl ı sinl tağlama» doğrultusundo daşmaz bır takım sonuclar de YANLIŞ YORUM denle, 9u ya da bu Anayosa mcclara uloşmak ıcm dnğıı t temsılcllerl Iradelerınln en lyl uygu'aiamazl Boyle blr uygu ğıidır Hukuksai hılelere (hıle ı (ya do lçtuzu'<) kuraiına vo Gsrcektei Ana/asoaa (>a mamen boşka ve olum u aıra bıcımde ortaya konmasmı ve lama yoluna sapılırsa, bu Hu şer'ıyelere) saporok kurallar 'atılmasının n s d f i ı ha V adı salorda yo da lctuzuktel yer larla ongoru'mjştjr O kurı ozeliıkle porlamentonun ısltrllkuka zıt dus«n bir uyguiamo dan sırf soz bak mından çıkarı na yosalar c karmal' olan • por o'on hsr kurumun bır amacı, ve koral an amacmdan sap ğinı sağtayarok, tAnayosaaa olur ÇGğımızın Hukuku, kurum labılen, «gerekslnmelere oda 'nmen'onL.n ışlemesme (ışierlı rarak Anayasa koyucusun karşılayccagı bır gereksnme parlamento ıcln öngoru muş 9,0 lann tomaclonna zıt* olarak l»t* »oğduyuyo ve akla zıt co g'nel er<qel o!aca< bir anlarr ya da (/cısa ko/ucus^nun) yenne getırecegı bır ışlev varrevlcrln yerine getlrılmeslne uygulonmalarına ızın vermez zum ve sortuçlor» hanqı dıt venltvorsa Hukukcu unvanıno teiıed ğı hattö duşLnmedığı < dır Ecsr bır Kurum /a da kuhizmet etmek»' r Parlamentoho<kabazl gına dayanırso da Hukuk, bir takım kelıme oyun hak kazanan hıçbır klşı osla nuclara uloşıiobılmfsı kabul nun ışlemeslne ılışkın hıcb r yansın Hukuk sayılamaz. colannın. lâf cambozlıklonnm ar eiıld ğı zoman «Hakka> de Anayasa va da lctuzuk hukkasıno sığınarak ulnşılobılen maksızl ga» h zmet edılmış c mu «parlamentonun işlememenacoktır Bu nedenle Med Kanunumuzun 2 modrjssı llân edıten chokkın kotuye lanılmamosının korunması> kesl, butun Hukuk alanlorı (Kamu Hukukunda dai beı senmektedlr Bılım adamloı ve u/gulamocıların goruşu ledır Bu goruş, bizlm de kişl zamızı taşıyan ulus'arorası gelerde dahi d le getınlm ••»• • , yaOrneğ n Avrupa Insan Ho .?,.,«. aıdatı odenmesı koşuSozlesmesın n 17 ncı ve 1 Hokuk Dairesl. Yargıtay Hukuk Genel belırtilmektedır Hakiarı Evrensel Bıldlrgt onoyladığı bır kararla. 29 uncu maddesınae ye • kanın ımzaladığı bır toplu sozleşmeden Yargıtay 9 Hu^uk Daıresı ve Yargıtoy Hukjk Gekotuye kutlanıimasınn k nan haklardan bır başka sendikamn uyelerının ya yasa hükmunden oyrı duşunmak v t uygulamak olamcacagı ozgurlukler bav nel Kurulunun bu karar ! an uyguiamada cok yaygınrarlanmalorı ıcln, o sendikamn sozleşmesmde hu naksızdır» denılmektedır Yargıtay 9 Hukuk Doıresı. d a i belırtılm ş Dulunuyor laşmış olan bır yontemı send kalar arasmda haksız kum olmasınm yeterli olmayacağı sozleşmeyi yopan adı gecen karannda dana sonro ımzaionan sozleşkukumuzaa ve HukuScuia sendıkaya doyanışma aıdatının odenmesınm zorunmeden yararlanmalan yoıunda, uyesı olduklon sen rekobet n getırdığı bır fıılı dururru o'todan koldırca, bu duşunüş oyles.ns" lu olduğu hukmunu getırmlştlr. dıkonın sozleşmesinde hukum olon ışcılerm, uyesı s a nmıştır kı cok değerlı maktodır kukcumuz ieskı Yargılo, olmadık'arı sendikamn sozıeşmes nden yararlanmaYargıtayın soz konusu kararına 0 o r e . 8 0 n ytllorBırı ış yerı bır dığeri Iş kolu duzeyınde ya da cı Boşkanı ve Anayasa lan ıcın, yenı sozleşmeyi yapon sendıkaya dayonış da pek cok sozleşmede yer alan, «. Stndıkacının, kemesı uycs 1 rahmetiı C ma aidatı odemek zorundo olduklarmı hukme bağaym ış yerınde kendı uyeierı ıcm ayn ayrı yaptıkyapocagı sozltşmt lle sağlanacak hoklar, sendıkocaı Seckın «Hakkın v« .amaktadır lan sozleşmelerde, sendıkolar sozleşmelenne ko/m\z uyeUrln» de aynen verll«cektlr» turunden hunın kotuy* kullamlmasır duklon eK hukumlerle, dığer sendikamn daha sonra runmayacagı, Anayasann kumlerın, bır değerı kalmamakta, ıster ış kom, Ister Ankara 8 Iş Mahkemesınm sozleşme hukmune kurallar bolumund« ılâı ış yerı duzeymde olsun, dığer sendikamn ımzaladığı olacağı hakiarı da garantı altır.a alıyor boylece d. dayanılarak dığer sendıkaya dayanışma aıdatı odemelı» dedıq zomon A sozleşme ıle sağlanan yenl hoklardan yararlanmo meksız.n o sendıkanm sözleşmesinden yarorlanılobıçer sendikamn pazarlık gucunden de yararlanmış Kom svonu «bu kuralın ancak sözleşmeyl yapan sendıkaya dayanışma aıda leceğı yolundokı karannda dırer nco ıse. dosya Yaroluyorlardı Bır yanoan da dcha sonra sozleşme ya soya konulmasıno (a^r tı ödemeye bağlı kolmaktodır. gıtoy Hukuk Genel Kuruluna gıtmış Yargıtoy Hukuk pan sendikamn sağlayabılecegı ek haklor nedenıyle 1 rtı masınei gerek bu Genel Kuruiu da 9 Hukuk Dairesinin doğrultusunda gını, cunku boska turlu uye kaybetmekten korunmuş oluyorlardı Soz konu Yargıtoy 9 Hukuk Dairesinin 8787/11185 soyılı bır karar vermıştir karannda. topıu ış sözleşmesinden. taraf işcı örgusu uygulama ozellıkle son yıllann hemen hemen tum gulamanın zaten soz k lamayacogmı> lerı sure tunun üyesi olmayan ışcmın ne şekılde yararlonocaYargıtay Hukuk Geneı KurulunuT 91237 esas buyuk sozleşmelennde ve ozellıkie kamu sektorunn «onerıyı Anoyasamn ğının yasa ıle duzenlendıği hatırlatılarok. 275 sayıiı 107 karar sayılı karannda, Yargıtay 9 Hukuk Daıre de yerleştığmden, Yargıtay kararlan tum sendıkalamında (ruhunda) zoten yasanın 7 maddesıne gore, taraf ışcı orgutüne aasının kararındo yer alon nedenlere dayanılarok, 8 Iş yarak» red^etm ştı rı yokından ılgılendtrmektedır yanışma aıdatı odenmesınm zorunlu olduğu bellrtıl Mahkemesı karorı bozulmakta «Blr sozltşmeye komekte, «Başka blr toplu tozleşme hukumlerlnden yonon »k huküml», bu sozleşmeye taraf olmayan 3 klrorlanmak soz konusu olduğuna gor«, Işclnin uyasl olduğu sendlkonın sozleşmesinde y«r alan hükmu, KÖTÜYE KULL, r ı I I I franbolu Kültür îğeılendırme ve Projesi ile iWUpıotokol ımzalandı Istanbul Habtr Istanbul Valısı ihson Tekın' den sıyasal gosterıye donuşebılecek cenaze torenlerme ızın vermemesı ıstenmıştır Son ıkı yıldai bu yana ışlenen sıyası cinayetlerde yaşomı nı yıtırenler Icın duzenlenen cenaze torenlennın sıyasal gosterı b'cımını alması ve bu vı> ruyuşlerde sık sık olay cıkması nedenıyle istonbul Cumhurıyet Savcılıgı Toplum Suc'an Burosunun Istanbul Emn'yet Mu durluğünü uyardığı ve konuyu ls<anbul Volısıne de duyararak bu tur torenlere ızın venlmemeslni istedığı bıldırılmıştır. Istanbul Valısı Ihsan Tekın den, sıyasal cenoze torenlen ne izın vermemesını isteven yet kıltler, şu gerekceleri one su r muşlerdır Slyasal cınayet^er *,c nucu yoşamlarını yıtırenlenn cenaze torenlennde genlımın cok yüksetmesi ve olay cıkort mak isteyenlere elvenşll onom hazırlanmosı. bu torenlerde gü venlık kuvvetiennın önlem olmasının zorluğu. zoten gucluk'e akan kent trafığmın bu t<p yüruyüşlerle felc olmosı Toplum olaylorının güvenlığıy le llglli sorumlular, onceden bıl dırilerek yapılan toplantı ve gos terıler Içın yeterli onlem alınabıldığml, bunun son 1 Mayıs to reninde gâruldüğünü, ancak gün aşırı yapılan cenaze torenlerine bır başko yerde olay cıkma sı halınd© yeterli güvenllk kuv vetl venlemedlğınl belırtmektedırler ISTANBUL VALISI Bu arada. konu Istanbul Vo «3. Ihsan Teklr.'e e o t u r u l m ^ ve V.iayetm. s>V°so. ^ e n ' « r | e oldurulenlerın cenozelerinIrı«ıyasol gosterilere donuşeblecek torenlerte kald.r.lmas.no ten vermemesı Istenmlştlr. Bu «teğe henüz bır yonıi venlmedığı bıldınlmsştır. S»rvi*l Topzobıto ve kanı, seyYor satıcılığın sorunun cozumü yerleşcalışseyyar söylemıştır. Be'edıyeyı 1 kapı da seyyar satıcılarla, vazgeçılmez bır karakterl hclıne geldığıni savunmuş olarak, sobıt sotış yerlerıne tırılmelennl onerdıkterını tıklarmı anlotan Durmuş G derek Vooperotıfleşmeve de hıcbır anlayışa kapı acmadan I ı 1 ı polıs arasmdo cıkon catışma ıle llgı1 olarok dun yozılı bır acıklama ya1 pan Istanbul Seyyar Satııclar neğı Genel Başkanı Muammer muş basının yanıltıldığmı tOlay zabıto i\» t«yyar DerDur İ I 1 ı I İ l I I sattcıiar Topkapı olayları nedeniyle Belediyeyi suçladı sov'emış satıcıiarın alışılmıs kavgalannm sayıca ve kalıt«c« buyumü» blr f«klidir> dem'Şt r Olayın eskıden berl var olduğunu ve olay' v a r satıcılorı Topkapıdan kaldırırken, araya polısl de kotcrak olayın boyutlannı büyütmek suclamıştır. ve seyyar satırılara Topkapı'dc gecım hakkı tcn mamakla «den nedenii psha lılık olduğunu savunan Dernek Baş 1 I 1 I ı 1 I I ı I BAS1NİŞ SENDİKASl DİSK'E, FAŞİZME KARŞI EYLEM BİRLİĞİ ONERDİ DISK e bağlı BASIN1$ Sendtkası Temsılcıler Meclısı toplonorak DISK merkez organlan ıle uye sendıkalann yurutme kurullannın bır sure once Ören de yoptıkları ortak toplanttyı değerlendırmıştır. Toplantıdan sonro yopılon açıklamada, DlSK'ın toplumsal anlaşma ve ?aşıst cınayetlere karşı demokrast guçlen ıle eylem b'r I gı yapması ıcın onende buluima karorı alındığı bıldırılmıştır Sendıka Temsılcıler Meclısının acıklaması ozetle şoyledır «Temsilcller Meclısımız yonetım kurulumuzun karannın gerçeklsşmesı ıcın OISK'ın toplumsal anlaşma ve or\an faşıst tertıa, cınayet ve katiıamlara karşı butun demokası guclerl lle ortoklaşa eylem bırliği ıclnde davronışo gecmesinl, yapılmakta olan «ylemler» katılarak desteklenmesınl vurutm* kurulumuzun OISK'e yenlden onermesınl gerekli gorur » BAYER TARIM İLAÇLARl FABRİKASI İLE PETROLİŞ SOZLEŞME İMZALADl İ2MIT (Cumhunyet) Gebze Bo'gesınde kuruiu Boyer Tanm llaclan Fabrıkasında calışon 400 ı^cı adına PETROLIS Sendıkası adıno ışveren arasmdo yeiı do nem toplu Iş Akdı nın ımzalanması ^zenne taraflar daha once aldıklon grev ve lokavl kara'lannı karşılıklı olcrok kaldırrr ışlardır PETROLIŞ Sendıkası Kocaeiı Bolgs Başkanı Muammer Bokaroğlu nun yoptıgı acıklamoya gore ışcılere su onemlı ekono mık ve sosyo! hoklar sağlanmıştır. Gunluk ucret zammı bırıncı yıl 100 U.n cı \u 100 lıra, ıkromıyeler bırmci yıi 5, ıkın cı yıl 5 maa^ yakocok yardıTiı yı'da 3 b i lıra, ızın harclığı her ızın gunj ıcm bO lıro <ıdem tazmınatı yılda 4^ gun uzenn r 'Qi h » = saplanacak Bayram ıkromıyelert Seket Bayram'ında 1250 lıro Ku'ban Bayrarmcic 1250 lıro, dığer sosyal naklort'a yuz^e 100150 arasmric zam sağlanrrnştır I I l I I I I ı ı ı I l I I nıyoruz. Porlomenter reitmde ve genulMkle Ca*daş Hukuk Du I I I l I ı I Ne yazık kı bırcok Kuruiu ve kuralı, he mentonun ışıemesmı le r ını /erıne getırrres ma omacıyla yaratıla kurallan aci'Ca (sac batacak değ ı goz bıcımde) kotuye kt ta, amoclanndon s( bu amaçiarm tam te1 tıracak doğrulUda u > ra alet ednmektedır Genel Kurul yo da toplantılarına başk k.şnerın cogu bu I lcırraları kobullenn «bunlara karşı cıka ugrunda savas ver genellık'e k«ndılerır makta», a da «o kc maları partızon ned teklemekte»d r ar « tuzuğun tumcelanr rollorı yardımıylo t karılabilıyor, (ar'ık lekt'f ve ılgılılerın moc'arına bakı'mc de Iktidar da bu lerine geldıgi gıb kullonma olanak sahıptır» dwel Hen de boyle gore davronma/ı gı», «tarafsızlığın cu» savarak O ve da;ramş t°m« Yorgıç'or g Dt N / larının dc gorevı rığını ve omocın bulund jrarak k uygjlamaktır karşı socisc* h uyandıracak (H lığının tum 11 olacak] «sozcuk c mcıl ğı» «ger< daletie ve akıll oljmsuz carpıl le'» cHuku'o me'< deâ I 8o gercek Hukuku top'umsci ger( nı'lanrrorrasın rrokras.n p sa ı s ne yardım e YARIN: 226 EFS olarak katmıştır. \mmm mtm *mm tmm mtmm tmmm • • m » ^ J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog