Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

5OY.L ONCE Cumhuriyet' 24.9.1928 lılenn Turk unsuruna oıt her türlu servet ve naıset merfbaıannı elde etmeve atıldıklorı malumdur Bunu bılen ve goren tahmıl ve tohltye ışlen ıle uğraşan salapurya va koyıkcı esnafı de'hol faaluete ge cerek bır cemıyet kurmuş iardı Başlanna getırdıklerı mudur olarak faal ve nuktedır eher Harbı umumınm Istanbul'un stok mevzuunda acmış oldugu boşluğu doldurmuş ıthalât hucumundo tahmıl ve tahlıvenın vesoıtının sevk ve ıdaresınde en ufok bır ıhmal ve gecıkmp vopmamaya mkkat etmışlerdır Buna rağmen busun lıman ve gumruk ıslerı tktısadıVGtımızı tehdıt eder bır durumdadır Lıman adlı mecmuadan şu istotıstıkı alıyoruz Buna nozaran bırıncı altı ayında komur ıthalâtı 224 bın 597 ton ıken 1928 senesının bırıncı oyında 133 bın 267 tona, vopurlaro tahmıl olunon komur 1927 senesınde 121 999 ton ıken şımdı 96 082 tona ınmıştır. Ecnabl: Yabancı Asgarl. En aşağı Darbı mesel: Atasozu Tekabul. Karşılık Tedıye. Ödeme Tahmil v» tahMy«: Yükleme ve boşaltma Harbi umumi: Bınncl CıUar Savaşı Mustsvlı: Sotdırgan Maışet menbolorı: GeCim kaynaklon Ihtlmol: Olasıhk Mecmuo: Oergı CİDDİYET'İN BİRİNCİ YILDÖNUMUNDE KARIKAIUK vc MİZAH SANATININ SORUNLARI ÜZERİNDE TARTIŞILDI IDDIYET SAYFASl YAYINLANALI BIR YIL OLMUŞ YAZAR VE ClZER ARKADAŞLAR BU YILDONUMUNJ ANIMSATTILAR BIZ DE YAZAR ClZER TAKIMINI BUGUN KOMSU SAYFAYA CAĞIRDIK DINLEYELIM OGRENELIM DEDIK C'DDIYET IN BIR KUCUK TARIHCrSıN' YAPSINLAR NE YAPMAK ISTEDIKLER'NI BU KEZ ClZGiYE DEĞIL DE VAZIYA D O K S U N L E R HIC KUSK'JSUZ BUNCA ClZER YAZAR BIR APA YA GELDI Ml SOZ YALNIZCA CIDDIYET iN Sl Ekmek meselesinin halli Sürotle tedbır alınmrıza bu sene ecnebı buğday tholâtı 100 000 tonu buıcaktır. Bu kadar ecnebı »uğday asgarı bır hesopla 0 000 000 Turk Lırosıdır »aromızın kıvmetmı sarsasıleeek olon bu vO7iyet kar sısında Iktısat vekâletı ne fuşunuyor bılınemez'7 Ama »kmek meselesinin kendı /esaıtımızle hoilı lâzımdır Saltanat devrımn tTurkun jkıı sonradon gelır» darbı •neselı artık doğru değıldır Bunu Ispat etmek gerektır. Ecn«bı buğdayların ıtha lâtı seneden seneye o kodar artmıştır kı nıhayet ge cen sene umum ıtholâtırrı zın oncak yuzde 0,3 uns tekabul edıyordu Ne yozık kı bu guzel cereyan bu sene devam edemedı. Kuraklık manı oldu Son ıkı oy ıcınde ecnebı bugdoy ıtha lâtı olanca şıddetıyle devom edıyor Butun ıthalâtımızın yuzde onunu gecıyor 8u hal sımdıden bılmemız lâzım gelır kı tedıye zomanTıda kambıyo uzerıne cok faol ve kotu surette tesır edecektır Biigun yapılan hesaplaro gore, onumuzdekı buğdoy ışı kampanyasmda Turkıye'ye ecnebı buğdoy ıthalâtı 100 000 ton kodar olacaktır. Cok dar bır zomondo yanı son bırbucuk oydon ben, ecnebı buğdoy ıtholâtımızm yekunu 17 bın 453 ton olmuşHır Tahmıl ve tahlıye ışlenn« gelınce Harbı umumıden sonro Istanbul'a oc kurt gıbı saldıron mustev C NlRLARI ICINDE KALMADl CIDD.YET I ASTl G!T Tl MIZAHIN KARIKATUR SANATIMIN GUNCEL SORUNLARININ KAPISINA DAYANDI TARTIŞILDl KIMI YARGILARA VARILD! IŞTE BIR SOYLE ŞIDIR OLDU AMA TOFLANTIMIZIN BIR BAŞKA ANILMA ?l GEREKcN OZFLLIĞI VAR BU ACIK OTURUM DA OYLE DEMEYE DIUM.Z ALISMIS YAZININ VE CIZGININ USTALARI !LE YAZI VE Çl ZININ GENC YETENEKLbRI BU SOZ DE MEP BOYLE SOYLENIYOR KARŞl KARSIYA GELDILER KUŞAKLARIN SESI YANKILANDl DURDU BIRBIRLERIN'N KULAĞIMDA. CIDDIYET IN BIRıNCI YILDÖNUMUNDE MİZAHIN SORUNLARI IRDELENIRKEN SANIRtM MİZAH EDEBIYATI KONUSUNDA EPEY TARTIŞMA MALZEMESI ÇIKTI. r DOGAN HIZLAN TURHAN SELCUK DR. İHSAN ÜNUUER VURAL SÖZER TAN ORAL ŞADI DINCCAG 3EWlin KUBVI 1 TURHAN SELÇUK «Kankatur» cızgıyie mızah yapmo sano tıdır G r afık rnızal.tır Mızah cızerlen soyleye cekl»'i şeylerı cızcıierıyie ıfads ederler Grafık resımle, grafık mızah arosındakı fark Korıkatudekı cızgı'erın mızahlo yuklu. olmasıdır C^gmm egılımınde mızoh vardı." Djşunduren guldurer,, stıhza eden de bu uur Knrıkaturun sanat sayılmosındakı en n nerriı ctılımı Steınberg yapmıştır RomonyTlı dır 'talya oo muhenpıslık tahsıl etmış. daha sonrn Arosnkoya yerlesmıştır Ste nberg, VVolt Dısney ın se«ım!i takat hoMol estetıgı ı'e kcnkaturun butun ılışkısım kesr^ıştır 1943 <1e yayınlcdığı <Salt Cızgıyie' krtaDi olay yarotmıs ve kankatur sanatınd^ yenı bır cıâınn acılmasma peden oimuştur Bugun «Modern Karıkaturun Öncusu» olara< Steınberg gosterılır .. Gur.jmuzde «Kara mızah» «Sarı mızah«Peı^be Mızch» «ollorma ayrılan kankatur bu vuk deçısımlere uğramıstır ATIO hıc bır zaman fci'tjıyls mızoh» de>.mının dışıno cıkmo mışîır Cıkabılecegmı ce sanmıyorL,m Sor zarrarlorda kullanılmakto olon orr.T ya/g nlık kazoramıyacak olan «Gul"nece» ke nmesı uzennde dutnak ıstıyorum «Mızah» ko$ılığırda fGulmece»yı kullonamayız. Gulme ce yalnız gülmeyı ıceren dor bır cevreyı kop snr Humour «Mızah» yalnız guldurü değıldır. Düşunauren, eleştıren, Istıhzo eden bır ceşıt korKu ve acı duygusu veren hıcveden karşıt tıkırter kapsoyan \.e bu fıkırten, beklenmedık şaşırtıcı bır bıcımde sunan turlerı vordır Bıroz c tcc sozunü ettığım koro mızah, sarı mic' WTibe mi7Oh oeytmlerı b'i yuzden cıkmıştır. Bat da ku'lanılcn «Humour» kelımesm« buos kı en yokın kelıme cMızah»tır Aslı «Muzo'1» aan gel.nektedır Sozluklerde nukte. soka, lâtıfe volu ıle FİKİR onlatan yo7i ceşıdu d ye ge cer kı «Humour ur. tam korşılığı degı'dır Bfil kı bu yuzden venı bır dpyım orayanlar oluyor Ana bu deyım «Gulrrece» gıbı «Mızoh»dnn cok daha dcr kopsamiı bır kelıme olmamoıı riır gpn «Gulmece» deyımını, burcıda sozu edılen bazı cok sottşlı dergılerın yazı ve kon olonağı vardı. Bu yonden Cıddıyet te daha cok Kankatur yopmak arzasunu hıssettım Dı ger mecmualara bana karıkatur yapmak co< zor yelıyor Cunku onlarda hıc eleştın bulamı.crurn Bjşlulı Duluvorum. resmının bıcımlerınden yararlanılmosı ge^ektıgı konısmdayım Ustaların albumien ve kon kat^ılerı ıncelenmelı sureklı eskı cızgılerımız goz,en gecırılmelıdır > İHSAN ÜNLÜER SELÇUK KULAKSIZ «Once genel olarck neden Cıddıyet'e cız dıg.mı acıklamak ıstıyorum Bılındıgı gıbı bugu Î Turkıye de bırcok gulmece dergılen çık maknc'ır Bu dergıler genç cızerlere genış o'oı.cklor tanıyoricr onlar ıcın sayfalor hazır lıVP'ior Gerellıkle bır dergı lcm hazırlanan bır kar'katur d ger bır dergıye uvmamakta Bunjn sonucunda da karıkaturcu eğer bura laroa ko r ıkatur cızmsk ıstıyorsa bu dergılerın laVa drgrusu dergı'enn ',onetıcılenntn gorus lerı d^^rultusunda czrnek zorunda kalıyor Bu r'urı m kanımca kcrıkaturcunun ozgurlugu i u ^naeıleven bır unsur oluyor. Bu nedenls burc'oro c'zmek, hepsının ortok bır bıleşımı nı vap^ıak, dergılerın kabul edebılecegı b'r kofkoturu cı^ebılmek cok zor Cıddıyet duşuncelerıme kendı dcğrultuma uydugu ı c n kanknturlerırrı Cıddıyete getıroım ve ordo 6n kabı.' edıldı Turkıye de kankoturun ışlevı, bılındı&ı oıbı 'oplumsal muhalefetm etkın bır orac ı olorak tanımlonir Konımco bu tşlecıni O'jngı vukorı tum dergıter yeme getırıyorsT dn War krjturun bır ışlevı daha olmalı, bu ön bır efiuım ışievıdır Genellıkle bır zom *\t> clmdıçı zarıan cızılenler Ecevıt. Demırel olu yor v« zamlonn sorumlusu Ecevıt ve Demırel gostprılıyor Halbukl ışlevın kokenıne n melı. orneğır IMF'der, kopıtolıst sısternden kaynoklondıpı v/'jrgulanmalıdır. BULMACA 12345 6789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I I I IU SOLDAN SAĞA: 1 Guc kozonmak lcın COlışmoyo ora verme, yorgunlugu gıderme. 2 Bır corbo ceşıdı 3 Anlomlı ız yo da dovranış, anlam yükletılen şey. bellılık Guney Amerıko'da bır akarsu 4 Bınıcıyl sarsmayan bır ceşıt hayvan yüruyuşü 5 Ert kıso zaman parcosı. Tersı cok değıl Tersl kuruşun kıso yazılışı. 6 Baklagıllerden, sıcak Ikllmlerde bırcok ceşıtleri yetışen tonen. zomk, boyo gıbı marideierınden yararianılan ogoc 7 Eski dılde ama, fakat. Baş kaldıron, ısyan eden 8 Bır gör&vde temellı olan Tersı topun gerısım kapoyan kapok 9 Blr erkek ortı Eskı dılde gelecek zomon YUKARIDAN AŞAĞ1YA. 1 Unlü Fransıı düşü FRf nür ve yazan Rousseou1nun bır yapıtı 2 Tahılların harmanda tonelen ayrıldıkton sonro kaion saplanno venlen od Baston. 3 Ulustarorosı trafıkte Turkıye'nın sımgası. Eskı dılde dıleğıv'» bır ye r e cekınp topmon ya da bır erkek odı. 4 Tersı eskı dılde boş, anlamsız. onemsız şey ölcek. 5 Arabı aylordari bın 6 Bır ceneklılerden sıca* ülke'erde yetışen bır agac ve bu ağacın todı koku°u auzel meyvesl 7 Hoşlanma, hoşa qıden bır şevm uyandırdığı duygu Eski bır yen uygun bır parca ıle onarmo 8 Gokbılımle ugraşonların ozel oygıtlarla yaptıklorı Inceleme. 9 Gorduğunu, bıldığınl soyleyen blr kımse Bır sayı. Burda mızah nedır guldurü nedır, uzun konu'rpaya gırmek ıstemıyorum Fakat benım korulanm bır bılgıyı bır hekımhk konusuiiu doha \en't, yutuıur hale sokmak hekım hKte oldugu gıbı draıelemek şeklınde baş.amışıır Gercekten mızch ta oylde.r Bır ınsanc lıod; bokım bır mızahı bır sey soyie dendıgı zanıon hıc bır şey yapamaz Mızah genell k le oddı ve rahct olduju an belınr Yanı ıkınmak c'ı.rUTiu değıl Nosıl rpnklerde ses.erdp. meodılerae oyrı bır şey varsa mızah turun de de aynı şeyı bulmaktayım Onun ıcm mı zah sa\fosında, yanı bı?ım Cıddıyet sayfcsını vopon arkodaşlann hepsmde, belkı kenaı lerının rle fork'no vormadıkları, buyuk usto lıktor buyuk guzellık'er vor Işın dahn ovunu lecek tnrofı Cıddıvetın mıznhmın Cutıhurıyet üazetesınm suzgec nden uslubundan gecerek ortaya d'kılmış bır urun olnası » satarlıhk. bu arKadaşlara bızım cızgımız 'yıdır, bi7.ım anloyışımız lyıdır ınancı getın\or, bu da yanlıştır Bu arada da bır başka toolumun mızahı Turk toplumuno enıekts edılıyor Bır de yenıyız o zaman ıyıyı/ ılenyız oluyor. ılen her zaman yenıdır ae her ycnı ılen değıldır» YALÇIN PEKŞEN «Berce gulmece edebıyatm'n bu kadof yogunlasması cıdoı cıddı soylenen buvuk lo' lann gıderek onemı kcybetmesmden ılerı geıı >or Ve belk da ınsonlor yanı elsşt'rıtece» noh'.adn olon ınsaniar, oadı cıddı eieştırmeyenne alaya alınmaktan daha cok korkuyo la Bu yuzden d9 gjlmece bır ışlev kazanı yor, daha kuvve'lı bır eleştın yontemı olu yor Cumhurıyet Gazetesı de bu ışlevını po t k sahada yuruturken gulmece konusund* bır sayfo hazırlamaga kalktıgı zaman tabıı \> on^ın sovfosı oo bu yontemp bu duşuncsy u/gun olocoktı Bsn de bu gazetede on yı aşkın bır sure calışan bır kışı olorak guln* ce /apmaya karar verdıgım zamon, bu yond bır calışmaya gırdık Cıddıyet sayfosının boş rılı clur oimoaığı toriişılobılır her zamon Ft kat amac budur Yanı sadece guldurmek dı gıl duşundurersk egienriırmek gulurrsetme qıbı bır tur denıyoruz Tobn sadece bız c nemıyoruz doha cnce de denenmış. bır yc tem Aktuol v« polıttk konuların ycğunlaşma da b'r yenılık gıbı gelıyor bana gulmece sar sınon İBRAHİM ERSARAÇ «Cıddıyete golmceye oeg n bır hoylı qn zet; ve deroıoe soyfolar haîtotık yariagun lu< calışmclor oo'dök Kar katurden konuyo gırr,"iış olursok cı?gılerde bır sade'ık dolayı sıyıe konunun esasmc gıns bakımından bır başorı seyınienmeye başlanmıştır Bıroz sayf*] nın klıse teknığ de b'jnu zcrluyordu Her ıkısı bır arada mutalca edılırse Cıddıyet cızqı yonunden esa% konunui hıcvı >le başorıiı bır du ruın yaratmıştır. Coeieou nun bır sozu hatırı n a gglıyor 'Buyuk aaamla'ın heykellen saq lık arm^a uzerlerne atılon tcşlarla yapı'ır» dı yo' Kankatur ae mızohı taştır Bır de sıyosı gelı=imede kr katürun buyuk rolu oldugu kanı sındayım Demokrosıve gectığımız yıllardan bu vana bır haylı mesafe alınmıştır Ancok bu rrızalıı îoşlara mızahı hıyeroglıflere bıraz t n na telorans cjostermek aerel'ir Yonı kankatu' sonctı den^okrascde ılerledıöı Qibı demokrası rvn bızde a'.dığı mescfplT de konkoturun h u aln^asına yoıamış boylec» tkı^ı orasınHa pn rr.lell k vara'mtştır dıyefcıİTim Bızd« dgmok rosıi n başlangıc yıllarında bu tolerans gorul TAN ORAL «Öir9 knrıka'ürur. tanımını vnpo'ak l z? baş'omak ıstenm Kankatjr cızgı/le yai lon bır mızoh samtıdır En genel en doğ toniYi buaur Ru tanımı kabul et'ığimız z mon Turkıye'de yapılan d'ö»r karıkatuMe kaışı c kma olona^ı yok Cunku onlarda ı aıylft yaoılan mızahtır Ama katılmodığın \ e i ı c ı daha acık secık ortaya koymokta ^ raı go'uyorum Cunku suren tartışmayı ye'a var,cı nıOıikte gormempkteyım Şoy l'ı Knr katur mızch'n bır turu ı c e Korıkatuı de kendl 'cınde cesıtlı turlerı belırmıştır ( şıtıı deıgılerde yapılmakta olan knrıkatuı de knnkatur sonotının ceşıtlı turlerıdır ben Bır türs karşı cıkmok onlomsız Boyle bır gu vardır. Ancak bır tur, hongı omoclorlo OHANNES SAŞKAL «Turkıye tj'bı az geiışmış ülkelerdB mtzahcı o'mck zor değıldır Cunku koşuılor mii zahtan yanorfır. Önemlı olan gerceğm demok rat.k doqrultudo yonsıtılmasıdır Turkıye d3 gun^muz mızahma baktığımızdo ıkı tur mızar\!n ortaycı çıktıqmı goruyoruz Bırı amocsız hıcbır ışlevı bulun.moyan Ikıncısı de bel lı bır slevı olan . Kcr'katuru 8le olırsak va karıkoturun bır cızgı sori'nu oldugu aerceâmcien horeket edersek amacsız mızahın b'j qe"CPâ' da o'tndan kaldırdığını, verılmok ıs t°n len n cızqılerle deâıl sozlerle verıldığını, sozlerın dışındo bunla'in bırcok karelerle on DUNKÜ BULMACANIN COZUMU SOLDAN SAĞA: 1 SosyolO|l. 2 Ormon 3 La. nU noD. 4 Indırgeme. 5 Pt. Asal. 6 Sırık. 7 II. Reklom. 8 Zıvana. IE 9 Edevat YUKARIDAN AŞAĞtYA: 1 Solipsizm. 2 Orontth 3 Sm Ve. 4 Yanı. ıroD 5 Onur. Kene 6 Ga Kav 7 Ne3tl 8 Ama. Alt. 9 Irdeiome. OHANNES ŞAŞKAL . 7 \J CEMAL KARABAS İBRAHİM ERSARAC SELCUK KULAKSIZ FERRUH DOĞAN YALÇIN PEKŞEN katur antovışı kapsamında goruyorum Cunlcl bu tur karikaturlerın amacı salt güldurmek oluyor Oyso mızah cızerlerınm gorevı yalnız ca auldurmek değıldır. Caâımızm mızoh cıze rı dunycyı değıştırme mucadelesinı esas ko nu odırmıstır Insanların yucelmesi; lyıye, doğ ruyu. eş'tlığe ulaşması içın uğraşmavı ama: edıntııstır. Solt guldurü ve sotış endışesıyıe yozılan ve cızılenlef bu amactan yoksundur lar. Sanatcmın bır bakış acısı olması gerekıt oia, ara bu ocıdon bakarak değerlendırmelı dır. Bu bokış ocısı sag • sol • orta olab'itr. Sozu edılen derglierı yakmdan Izlıyorum, Hedeflen salt ıktıdarlara hücum ©tmek Cephe huKUTietı zam yapmışsa ona karşı; cephe hu kumetı devrılmış faşızme karşı bır ıktıdcr gel mış, o do zam yapmak gereğını duymuşsa ona da karşı Daha solda haıkın yanında bır hukımet de zcm yapsa ono do karşı olacak larıra şuphe yok Esen ruzgârlarlo ayarlanan bır bakış acısı... «Halkın yanındo olmak> elbette bu aeğ'ıdır, Ustelık kankatur budur. Mı zah budur, yenılık budur dıyenlenn cızgıien cVVaH Dısne/»ın Battai estet gı dıye nıtelendır'len cop bacaklı balon vucutlu ve Kafoiı tıplere yoneixıştır ltalyan «Jacovıttı» ornegı Cizgıter Turk kankaturunün dünyo kankatur alaııında ulaştığı cızgıye ve saygınlığo ters duşmektedırler Batıdc ıgrencın, sapıklığın, müstehcenin üzerıne gıden bu konulardakı gelenek.er alış kanlık'ar cetnbennı kırmak lcın uğraşan, d j zene kcrş. cıkan «Horokırı» tıplnde dergıler vardır Ama bunlorın da butur bır amaclan vardır 3u anac'arına ınce bır espnyle. guclu czgılerle varmağa calışırior «Varoiuşculamın mızah olonındakı uzant ları sayııabılırler Bızde vozı'anlar, cızılenlenn boye bır savunuları, gerekcelert de yoktur. ıruyordu Ceşıtlı boskılor yapılıyordu Buno ragmen Turk karıkaturu hatta yazını bu olan da KOtıven sapnıa yapmamıştır Istenılen dog rultiıda mescfeler katetmıştır.> TV 11.00 TATİL SINEMASI. «KIZIL OK» Yonetmenlığmı Charles Marquıs Warren'ın yaptığı ve onefnlı rolleri Charlton Heston, Jack Palance, Katy Jjrado ı!e BrıaT Keıth arasında poyiaşılan 1953 yopımı «Kızıl Ok» (Arrovvhead) adiı fılm, Amerıka Bır'.eşık Devletlerı Ordusunun Başkılovuzu Bonnon'un Apacılers oîon nefretlennı ışlıyor. Bannon, onlann be/azlan ımho etmek ısted klerınl duşünnıektedır. SEMİH POROY «Scsyaı yaşantı da bırcok olgular zamon surecı ıçınde kaybolup gıdebılıyorlar yahut ta etkınlıkler, azalabılıyor. Fakat gulmece bu tur olgulardan değıl. Sosyal yaşantıda gorulen bozukluklar devam ettığı surece gulmece ae kendı işlevını surdurmeye devom »dıyor. Tunh suresınce ne zomon yoğun bır celışkı yaşcnsa o zamanlardo mızah da yoğunlaşmıştır Turkıyede bu celışkılerı ortaya cıkara cak oldukca carpıcı bır mıztıh türu gerekıyor d j . Bunun kısmen yapıldığı soylenebılır. Bunun dışında dığer bırtakım mlzoh anlayışı na parelel olan mızah turlerı de ortadadır. Fa<at bunların buyuk bır hızmet gorduğunu soy'emekte guç. Bu yoldo mızahın sosyal cetışkılsn ortaya koymak konusunda oldukca carpıcı gorunum kazanması gerekır. Sanıyorum kı topluluğun en buyuk ortak ozellıklerın aBn bırısı de bu celışkıyı carpıcılığıyla vernek olmaiıdır.» lotndığını goruyoruz » VURAL SÖZER «Benım kanımca, butun sanat dollarında kı aşama gıbı m'zahta bır tur olarak kendı surecı ıcersınde bır şekn değışımıne uğ ramıstır. Cok eskı ustalaraan bugune doğru gelırsek mızahtaki anlotım aeğışıklığı, sanatm uğradığı değışım ıçınae, b.r parca oluştur maktadır. Fıkra anlatıcılığı, bugun bızım «tokat» dedığımız «şamcr» dedıgımız floş espın lere donuşmüş, bu gıderek kısolıgı ozluğü ne dem/le uzun colan plokicnn kısoiması, müzığın seniomlenn ucer dakıkalık pop muzığıne donuşmesi gıbı mızah da kısalık ıcersırde vurucutuk kazanraıştır Bu vuruculuk, kısoııktsululuk» olorok yoruiilonmıştır. Aslında bu mızahın norrral surecı ıcersınde uğradığı degı şımdır. Ama. hareket noktası kanımco değtş meırıştır. Eskılenn uzun uzun bır hıkâye bıı,ı mınae anlattığını bugunun mızah yazorı, ışı cok carpık yanından ele alarak, fınaldekı car pıc ı ğna uloşmaktad.r Mızah. toplumsal cor pıklığı, bozukluğu, ozuru Pelırİ6yen, vurgnOyan ve onanmı ıcın onerıier getıren bır an lotırr bıcımıdır. Toplumdakı onanmı sağlodıgı surece mızah gorevını yerıne gettrmış ds meKtır Turkıyede mızahm botluğu, gazetelenn, dergılerın cogalması. gunluk gazetelenn mızoh sayfaları ayırnalarının nedenı mızcl" malzsmesının yanı toolumdakı carpıklığm co< luğundan ıleri gelır» «Korıkaîüre başiayışım ulkemizın lcındp bulunduğu genel boskı oriamma karşı kend> capımdo blr tavır olıştı Bu vu;den gerek gn zetelerde ve dergılerde çıkcın karıkaturlerı kı şısel oiarok eleştırm© yoluy'a bu sayfado ci/ meve başladım Bence konkatür bır soldırı sılahıdır; halkın satdırı sılâhıdır Bır de genal olarak basında cıkan karıkaturlerı bır cok vonuyle yanlış buluvorum Orneğ'n sureklı sı vasal partl lıderlerının cızılmes'nl genel top iumsal durumlcra, Insanlardakı eğılımlere kar k . J , ,nri,tıAın nlmnrlıöı seklmde gorüyo. 13.00 TELE PAZAR Canan Oğuz ve Tamer DuruVton'ın bırllkfe sunocokları muzık • magazm progromında. spor tılmleri ılö btrlıkte ızlenebı'ecek «Kadın Polıs»ın eldeki son böiumu Joponya'ya Monksnlık Okulu adı altındo kız qonderen yasadışi bır sebekenın ortova cıkan'ışı ıslen yor 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.40 5 DAKİKA Prog'am d z'Stnın Cohıt Ta^sr taofındon sunuiacaV trofık bolurıunde ılk gecış hokkmo uymamanın doğurduğu kazalar goruntuienecek 20.45 LAUREL • HARDY FERRUH DOĞAN «Bızım kuçak henı cızdı hem soyiedı hem vazdı. Turkıyede yenı bır kankatur olgusunu verleştırmeye calıştı, yerlestırdı de... Bızım kuşok 46'dan buyana tek partı devrınde Ino nuı'u, son'a Menderes'ı devırdı; sonra Suley man'ı devırdı. Polıtık ışlevını yerıne getırıyor. Bu bakımdan dış ulkeıerde de cok tutarlı olma&ı cok bfcğenılmesı, cok ozgun olması Turk knriKaturunun sanıyorum bu toplumsal ıcsnğınoen bu potıtık mızahı yaparken toplumsal yenı bır goruş getırmesınde, toplumun celıskıierıne hoksızlıklarına karşı başkaldırma smda beiınyor Bız bır savaş verdık, yenı bır kankatJr varattık bu kankatur hola yenıd'r. r Bugun Tu k basınmın gecırmlş oldugu gelısım mı d'yelım, gelışTiemek mi dıyehm. makı laya b..aiı bır gczetecılık bu tıp kankoturü, ımzayı, hem yazor hem cızerl basmdan ıttı. Kendı czerını kendı yazarını yarottı: cok SJtar'ık Ozerıne dayanan bır bosın yarattı Bu cok STtorlıiiK popüliîm oluvor: cok satıyouz cJ">ku halk bızı sevıyor Ben buna kotıl nıyorum Cunkü tuketım ekonomısmin aecer 'ı oHuğu ulkelerde tukettm o(ayi hazırlotı'tt. «Gene Yan!ı$» adlı bolümae cMovl Cocuk» adiı cok değerll bır tablo calınır. Lgurel ıle Hardy'nın calıştıklorı yerde de aynı odı taşıyan bır ot vardır. Tablonun sahıbıne tablo yerıne otı gotürdükler'nde terslıkler başlar. 21.05 ESİN ENGİN VE RÜÇHAN ÇAMAY SÖYLÜYOR Progrorprio Esın Engın «Gönül O^'unu», fSsvmesln Yster», «Gurur Duyari'n>, Ruchon Comoy ao «Sormo Gıtsnv. «Gonljm Cok Zergn» ve cYeter» adlı parcalan CEMAL KARABAS 21.25 VAKIF 1 r Dıvın»'o nın 'ş yaşantısmdok olavla 'o blriıkte aıle Iclndekl ılışl^len de gıderek buyumektea,.' Oğul bır gün okuldon kocarok ©ve doner 23.00 BIR KONSER ŞADİ DİNCÇAĞ Turkıye de bır yığın mızah derglsi, mizon cı kankoturcu var Ve entereson karıkotürleı < de yODiyorlar. de^ışık şeyler yapıyorlor. Am : guncel sorurlardon uzakiaşmo başladı ve da ho cok kon< va doğru kactı Bana, konuva ko Reşıt Engın IVıyolonsel) 'le özer Vez'roâ'u (p^ino) Caykovskı'nın «Vıyolon^el lctn Op 19 No 1 Noktüm» Debussv'nm «Pivono ve Vıvo'onse! S c n ' ı » ve Schapen'in • • . \ı »ı^ncd Cnn^tı ndan Nokturn» adlı yap't lanılmakta ve lcnde yaşadığı toplumla ne olcudedır bu yonden eleştınce bulün sa, ^ararlı bır eleştırı olur. Ote yandan ı leştırılere karşı getınlen savunma da I tutarlı degıl. Tıroı, yapılanı dogrulamok yeterlı oır gosterge değıldır. Karıkaturl letıer satılmaktcaır En buyuk trci| onla Yanı o zaman Turkıyede ııkletlerdekı k îurle boy olcuşeb'lecek bır karıkaturun dıgını kımse ıddıo edemez Oyso konun başko yonu daha var. Gozıedığım kad butun dunyooa suren bır demokratıkieşr reketı var. Dunyada demokratıkleşme hc tı dogal olarak sanatı da eskl yıılara c demokrattk nıtelıklera doğru ıtıyor ve^ •kısı karşılıklı oluyor Monarşık yonetı dur,t'Qya eğemen olaugu yıllaroa, &ana tek, yıldız kışıler goruluyordu. Ongar; netımlere geçıldıkce sanatta da tek yerlennı, ceşıtlı akımlor etrofında top gruplara bırcktı Gunumuze geldıkce a dan bıle soz etmek olanaksız Olsa olsc lızm den soz edılebılır. Bu surec sanoi tun dunyoda gercek anıomda halk sa mo yoiunda olduğunu gostermektedır. nat, bır ımt'yoz1! tek veyo kucuk gr elınoen cıkıp, herkesın yapabıldığı yaı bıld'gı ve kullanob'ldığı bu değışım sun dedır. Ve bu butun dunya da ızlenen d tıkleşma hareketıyle pareleliık gosterıy nımca Turkıye'ye baktıgımda bu savlı nıtiarını cok rahat gorebılıyorum Ozel rıkature baktıgımda aynı gehşmeyı olanaklı. ESKI yıilarda bır veya ıkı kışı sıl edılen karıkatur, bır grup sanaicn sıl edılır hale gelmışken, gunumuzde a lerie ıfade edılen sayılarla sanaicılo kat.jr sanatını kullanır. yayar duşur ücıklar va ışleve sokor hale geidıg.nı teyım Bunu şunun ıcın soyiedım Do rak gunumuzde sonata ve kan!<atu'° lık ve ceşltlılık getırılıyor Bu ceşıtlıln etmek dnjŞru bır yakleşım olur Anca srt.uik ıcınde celışkılerın gıttıkce kest ve sınıi mucadp.eierm.n eskt yıiıaro ret.endığı bır donemde boylestne ha tı olmo y^lundo vaygınlosan konkatı ^ vs'n.n g'jncel sorun'anylo ılgılı OIL iıAı nncak eleştın ıcın baz olcbılır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog