Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT "VERGt YASASINI MUHALEFETLE DİYALOG KURARAK ÇIKARACAĞIZ,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bulent Ecevıt öun dazenledığı basın toplantısında Meclıs çalışrnalarına ıç \e dış sorunlara ılışkın bılgı vermış, anarşlnın onlenmesı Içın cezo yasalarında değışıklık yo pılacağmı, vsrgı yasosının mu halefetle «diyalog» kurulara* «elbirliğt» ıle gercekleştırıtmesıne calışacaklannı, memur ve errseklıtere 1 ekımden gece'lı olomak uzereek yardım yapılacağmı bıldırmış, «Ambargonun kolkmosmın kesinleşmlş olduguno inamyorum, borçlarımız erte'enm«ktedir. Bu seygmlığımızm arttığmı göstennektedir» dem.şt r. Ecevıt şunları soylemıştır: «Mıllet Meclisinin son olağonustu toplantısının ulusumuzun partamentoya guvenlnl buyuk olcude pekiştirmlştir. Oloğonustu toplenttlar sırasındo dort gun dort gece iktldarı destekleyen milletvekilleri surakll olarak bırieş.mlerde bulundular Sayımız 226 ile 228 arosındayd' Bu kadar bir sure boylesine bir çogunluğun sabah okşam Meclist» tuhılması, parlamenterlerin gorev bılınclnl gostermesl bakımındon çok olumlu bir gelişmeydi. Olağonuslu toplantıda başarı Ile yapılan çoiışmalar, hu kumetin gucune ve surekliliğlns yoneltilmek istenen kuskulan da bir kez daha geçersiz ve etkislz kılmış otdu» PERSONEL REJİMİ Başbakan doha sonra şoyle devam etmıştır: tPersonel reilmlnde kamu görevlılerinin oyltklannda y«nl ve adaletll duzenlemelere gıdllecektlr. Tobli osıl personel retfmini yeniden duıenlemek ger«kıyor bunu bu donem boşarocagımızı umuyorum. Ona gerek kalmadon da yetki yasasının sağladığı olanakla gosterga tablosundo odaletll duzenlemeler yapılobllecek ve bozı kamu gorevlllerınin gelırinde bu yoldon da artıs sağlonabilecektlr. Bu yasa dışında »ıra«ı gelmi$ken beHrteylm komu gorevtllerlnln gelir ve gectm durumlarım duzeltmek lcln boşka olanoklon da değerlendlreceğlz Alocağımız karor 1 eklmden baslayarok gecerli olacaktır. Boyleükle komu gorevlllertne emekliler» bir miktcr zammın şlmdıden yenl butçe yttırtı beklemeden vsrilme olanağı soğlanmı* olacoktrr Mıktarı belirleme hususu henuz erkendlr onumuzdekl gunlerde hukumet kararını acıklayacak «e bu karorın yururluk torıhi 1 ekım olacaktır. Ayrıca yenı toplantı yılı boş\ar başlamaz yenı vergı yasası cıkarılırso en oz geçım indırimi ıle ılgılı duzenlemeler sayesmde kamu gorevlıleri aylıklorındo 6001000 lira arası bir ortı» ftiien saglanmtş olacaktır Boylelıkle vergi yosa$ının da çıkması halmde kamu gorev lılen aylıklarmda 3 yoldan yenl olumlu duzenlemeler yopma olanağı alde edllmlş olacok tır. Vergı yasası yoluyla yetki yasosı yoluyla ve hukumetın onumuzdeki gunlerde oylıklara yopacağı zam yoluyla bu arada işçi emeklılerinın de gelirlerinde bir yukselme sağlanmış oiacaktır. VERGİ YASASI Parlomerıto devlet sorunlorının toplum sorunlarınm yapıcı biçimde tartışılrnası ve bu sorunlara yalnız ıktidarca degıl muhaletetin yapıcı kotkılarıyla da çozum aranması gerekçn bir kurumdur. Partamento ancak bu şekilde Işlediği oranda toplumun saygınlığt ve guventığıni sağlayabilir ve ulusal bir liğe daha çok katkıda butunabilır. Blz Ikvdarm kendi prog romına uygun yasatorı her turlu engellemeye karsın meclisten geçirebileceğlnl dort gun luk olağanustu toplantılar sonunda kanıtlamış bulunuyoruz, fakot bu bizmi demokrasi anlayışımız acısından yeterll değildır. Bız yanlızca ıktidarm par lamentodakı gucunu ve etkinliğini kanıtlamakla yetlnemeyız Bunu doğru bulmcyız. Ancak asıl parlomentonun gucu nu ve etkinliğinl, dolayısıyio patlam«nter sistemin ıslerliğinl demokrasiye ınanan tum portl lerln ve parlamenterlerin katkısıyla kanıtlamaya calısmalıyız, Artık engelteme cabalany la bir yere varılamayocoğı an laşılmış olmalıdır. Fakat bu konuda kanıtladığımız gucu Iktidarm kanıtlanmış gucunu mecbur bırakılmazsak sonuna kcdar k.ıllanmak gibı bir eğ1lımımiz yoktur. Parlamenter demokrosının sağladığı danış ma olanoklarım lylnıyetle degerlendirmeyı ictenlıkle ıstıyoruz. Bunu ozellikle vergi yasası konusunda is'iyomz. Cunku vet gi yasası toplum yasamını het yonuyle llgüendiren çok onemlı bir yasal duzenlemeyi ongormektedır. Bu konuda muhalefet pcrtileriyle diyaloga ve danısmayo açık olduğumuzu detolarca belirttık, bu i'onuda bazı glrişimlerde bulunduk Muhalefet portılerıne yetkılüerce bilgi vordık Kendl gorus'erinı rıCQ ettik fakat bu konuda şimdiye kadar muhalefetten olumlu scnut bir yanıt olamadık Ama şımdi Saym Mıllet Mecllsi Baskanınm da olumlu cağnsına uyarak boyle bir danışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmiş bulunuyoruz. Artık muhalefetin de boyle bir danışma yoluyla bu vergi yasasını kısa surede cıkmasına ve belki de daha da lyıleştırilerek çıkmasına katkıda buiunmayt kabul edecegıni umuyoruz Bu bu dlyalogu ve dayamşmayı muhalefetce ıstenen düzeyde ve cercevede yapmayo hazınz Bi"iu gorev büeceğlz Ecevıt bir soru uzerıne verqı tosarısı ıle ılq lı oiarak mulia'efet partılerı ıle goruşne'erım sjrdurecekie'inı, ınerılerını bekledıklerını belirtmiş, petrol zaiilcrı nedenıyle yopılan zamlann ne olçude yansıyacağı yolundakı goruslere ne dıveceğmı soran b.r goze'.ecıye ae "Bir maliyetlere yuzde 2 oranında dedik, tabıi perakendeye bunun ustunde yuk binecektır» şeklınde korşıiık vermıstır Anarş konusunda bir soru uzerıne ae Başbokan Bulent Ecevıt şun'arı soy orpıştır «Anarşiyi ve siddet eylemlerini surdurmek, ozelilkla bu hukumet donemmde ve bu hukumetl yıpratmok icın, mumkunse, ellerlnden gelirse demok rasıyi yıkmak için bu eylemlen artırmo eğilimi bazı cevrelerde cok belirgın olarak goruluyor Belli kesımlerde bu nylemlerin etkınliğini buyuk olçude ortodan kaldırdık Ozellikle eğitim kururrjartndo v« bazı buyuk kentlerde.. Blzim aldığımız onlemler etkinleştikce siddet eylemini her ne pahasına olursa olsun surdurmek isteyen ve ya bunu kıskırtan çevrele* eylemlerm sahosını veya turunu dçgıstırme yoluna girdiler Son olarak ancok bu milletin duşmanlarmın deneyebileceğl bir alana girdiler o da etnik ayrılıklarının ozellikle mezhep ayrı lıKlannın be'iraln bulunduğu alanlarda oynı ulustan aynı dlnden yurtta«larımızı blrbltine kırdırtma volunda caniyansnin de otesinde miltiyetçUiğe stğmayon davranış Içıne girdiler. Ş;mdi bu kışkırtmalar lç!n elve risll bir ortamın son yıllarda olusturulduğu lllerde guvenlık on.emlerıne ağırlık vermekteyız. Turkiye'de Turk toplumu içinde mezhep ayrıhkları ge rîde bıraktığımız yuzyıllardo DO lucu bir etken gibl goru!erek zaman zaman dışarıdan kıskırtı'mıştır Şimdi yine dış kaynak lar var mıdır, bunu kesin bılmiyorum amo simdı ne acıki ıçeride hem de miiliyetci geçîien bozı kimseler tarafından geçmiste duşmanların yaptığı kıs kırtma yinelenmek istenmektedir. Cumhuriyet donemınde Atoturk'un bu devtete temel oiarak get'ırdiği kuralların en onemlilerinden biri olan laıkük ilkesi Turkiye'de mezhep ayrılık larından doğan ayrıiıklorın, ceklşmelenn hemen tumuyle orta dan kalkmos.nı sağlamıştı Fakat son yıllcrda laikllğe aykırı davranışlar Turkiye de mezhep ayrılıklorınm yeniden kışkırtılmasına, koruklenmesine yoloctnıstır » Ecevıt kontrgerıüa ha' V nda b'lgı v<î bazı belgeler yayn layafi gazetanın bu yayrlan hakkında hukunietın ne gıbı ış lem yaptığı konusundakı br so ruya şu korşılığı vermıştır «Bunlardan bazılcrı c'ddiye olınrW>ecek bozıları HQ cidHİy» alınmoyocok haberlerdlr. Fakat hukumet olarak ve ılglll kuruluşlor olarok hepslnin uzerinde ozenle duruyoruz. Bczı sanıkların saptanıp da kocmas.na goz yumulması gibi bir du rum kesinlıkle soz konusu olamaz Ancak bir sanığın kim olduâunım bHinmes! onun hemen ertesl gün yakalanması anlamı na aelmez, yakclanmak için ge rekl) onlemler alınıncaya kodor bazıları kaçma olanağtnı bjlobi lir Bu bir Ihmolin sonucu değiidir Her ülkede suclular sop tandıkton «onra suclulor ya bulunur ya bulunmaz bulunması da bazen bir sure clcbilir > Ecevıt Doğu ve Guneydoğu Anadolu'dakı bo'uculuk faa'ıyet lerı ıle ılqılı bir soruva şu kar şılığı vermıştır «Doğu ve Guneydoğu Anadolu halkı ulusal blrliğimlze ve ulke butunlugune her zaman •n cetln kosullor alttnda en buyuk ozveriyle katkısını yapmıstır Bu tur akımiarın ve kışkırtmaların dışandan da gelse içeriden de gelse Turkiye'de halka değemeyeceğlne vuzeyde kalacnğına kesinlıkle inanıyorum hu koni'dn oaniğ» kcnr>mak önce ancok bu kıskırtıcılık lan yapanların curetlerinl ve cesaretlerinl artırır Son yıllar da bu tür kışkırtmaların arttığı doğrudur. Aslında tumuyle Ortadoğuya yonelik o aroda Turkiye'ye yonelik dısarıdan qelrre bn^ı b*'me v<« '••.rsuzl^etirme girislml^ri olduöıma kusku yoktur Son yıllarda bunlar htzlanmıstır Bence solcu'uk Irfdlosı ve aoruntusu altında bu tür kıskırtmalora kapılanlar ve katılanlar bilcrek veya bH'neden kooitalist empervotizmin aletl o'moktadırlar Bunlann solculukla lliskisini görebilmek zordur. Zaten bir kısım feodal oüclerie de Işbirllği hallndedlrler.» İSTANBUL TİP Genel Mprkezı sılâhlı ıkı kısı tarofından bosılnrMŞ, kımltklen belınens meyen soldırganlar II MerKezınte ıkı kışıyı yara oaıktan soı» a kocmışlardır TIP Gene. Boşkanı Behıce Boran olsydo1* sonra Başbakan Bulent Ecevıt'e gonCerdığı telgrafta oiayın ta llermın /akalantıasını stemıştır Soct 14 45 sıralarında P\er lotı Coddesı 21 numarada scn 3 katı TIP e aıt bulunan b'nu ya gıren sılöhtı ıkı kısı ÛCJOCU kato c'kaıken merd vende l<ar şıîaşttrlon ,kı partıl ye TıP Ge nel Sekrete'i Nıhot Sarçm ı sormuşlar ve kena.sı ıle Ç'rjşmek ıs'ıed'k'ermı soylemışıer jır Ancok ıkı partılın n supHelenerek k.mlık sormaları u«3'"ie sılâhlarını ceken sald'rgan.ar kendılerını Nihat Sargın'a ao tu'roEİerını ıstemışleraır Genel Merkez yerıne ıl merkez ~e gotüruler. saldırganlordan drı ıkı partılıyı bir odaya kopa.nrak rehın tutarken, dığerı cie ociaiarı aramış ve n sekrete'l 'jı ocasında TIP Istanbui Yone*. n Kurulu u/3Si Mehmet Ata/ ın da bJİunduğu partılılere atoş ocmıştır Saldırı sonucu i^ornzan CGn ve Ömer Kılıc l*'Clı1 yaraıanm'ştır Saldınyı hafıf yaralarla atlatan ıkı pa'M n n tedavılen Cerrohpaşa Hastonefirde yopılmtştır Saldırgonla nn gorulduğu tokt rde tonınabıieceğı bıldırılmıştır. Soldın sırasında Genol Sekreter N.hat Sargın'ın Gerel Me'kezın bulunduğu 4 'o'ta o'duğu ve partı kotıbı ıle b rlıkte ça'ıştığı bıldırilmıştır Bnanın alt katlarında ıse TY3 ıle Bılım Yayınevı bulunmakiodır Içışlerı Bakanı İrfan Özayri.nlı Emnıyet Müdurluğü'nü croya rak o'ay hckkında bılgı alrnıçtır. BORANIN TELGRAF1 Genel Sekreter Nıhat Sargm'ı hedef alarak. TIP Genel Me'kezır.e yopılan satdın uzerıne TIP Genel Boşkcnı Behıce Boran Başbakan Ecevıfe bir telgraf gondermıştır. Olayın suciulonnın yakalanmasım isteyen Boran, te'g'af'n da şoyle dem şt r • Az once eli sılâhlı Iki zorba Partimiz Genel Merkezl zanmy la oltındaki Istanbul II Örgutu katından icerı dalarak, ıki kişıyi tabanca Ile yaraladılar Portlmiz Genel Sekreterini aramış lar, butun odaları karıştırıp, onu bulomcyınca rastgeidiklerlne ates etmlşterdir Terorizmin bireysel girişimler olmaktan çoktan cıktığı, politık rejiml ve bu rejim lcind* sol iterici kanadı hedef aldığı açıktır. B;ze yapılan saldırı. yalnızca bize karşı değil, Anayosa guvancesl altındaki sıyosol partıler kurumuna ve J.ayotına karsıdır. Saldırının faıli mechul olaylar dizıslne bir yemslnın eklenmesı olarak bırakılmamasını, son derece cıddi olan olaym, onemle ele alınıp faıllerinin kararlılıkla ve butun olanaklar seferber «dilerek pe$me dusultıssmı ve mut!aka yakalonmalatını ve benzerl sat TÎP Genel basan silahlı kişiler iki partiliyi yaraladı dınlonn ymelenmemesı icın. et kın onlamler almmasını soygtlarımla talep ederım » • Beyazn V.eydanında kursunlnnarak olaurulen devrıTicı Tay'on Ozgur'un 9 olum /ıldo numu nedeT.yle annesı JB <'z'.•crd&sı Ha'.e Kıyıcı djn Isîo ibul Tab.b Odasmda bir bas'n toplantısı duzenlertvşlerdı' Taylan Ozgur uo Hasan Cakıcı cdında polıs ıreTiuu to:afından o'd'jru'duğunu ıddıo eden Ha!e Kıyıcı, Toylaı Ozgur'un olay gunu saat 12 sıralarmao olduruîduğuiu hatır'at nrs ve ozetle şayle âer« stır «Ağabeyim, saat 12 10'da vurulmuştur Ancak hastaneye goturuluş saati 14 20'dır Bu arada geçen Iki saat içınde agsbeyımın nerede tutuldugunu ogrenmek istiyoruz! Bu cinayet faıli meçhuller lıstesine alınmstır Bunu a'OStıracagız ve bu listeden çıkaracağız. Her gun bırkac devımcınln olmesin de ve falllerının cezasız kalma sına uıun sure teylrci kalınma yacaktır.» • Turn Beleaıyeler Genel Hızmetlılerı Bırlesme ve Davonışma Derneğı Gene Der istonbui Şubesınce yayır.ia.'ion b idınde faş st •sald'rılann Beledıye h zmet'i'erıne kcdar uzon d.ğı one surulmüştur • Kumkapı'do dun akşam saldırıya ug'oyon uç kış^den Bayburt Lısesı öğrencısı Çerıf Gunakın kornından agı r yaralanmış ve Cerrohpoşa HTS;Ones ne koldınlm.şiır • «Kredi ve Yurtlar Kurumu Mudurluğu» torafından alınon, yurtlon boşaltma karanna karşı demokratık kıt'e orgutlerınce yoyınlanan bıldırıler 'le kmamatar, dun de surmuştür Istanbulda Kuruma bağlı Kız Oğrencı Yurtlarındo borınan ogrsncıler. Başbakan Bulent Ecevıt ıle Genclık ve Spor Bakanı Yüksel Cakmur'o cektıklen telgroflardo koronn stnav donemıide almTiasının kendılennı guç durumda bırak tığını savunmuşlordır • ıDevrımcl öğrsncller Bir lığı» (DOB) «DevUı», iDevnmcı LıseMerl ve fEmekciDer» Genel Baskanları torafındon yo pılan ortak acıklamada. kurumun aldığı karar kınanmış ve «Kendlsine halkcı diyen bir Iktıdarın onarşiyi onlemek bohanesl ıle aldığı bu koronn, so b|t vs dar gelirll oğrenci kı*.!«sinl hedef aldığı açıktır* denrriıstır • Tum ITUDer odına Akıf Kopuz torafından dun vapılan vazılı ackiamoda uc gun once Gultepe'ae yapılan operasycnlardo gozaltına alınan onuc kışıden ITU Elektrık Fakultesı ogrencı Temsılcısı ve Dernek uyesı Suleyman Erdoğandan haber chnamodığı bellrtıSm'ştır. • «Devrimcl Kadınlor Blrtigi»ne uye oldukiarı bıldirılen 100 kodar genc kız dun soat 10 30 sıralarındo Ko'aVoy meydanına toplorarok •Kor»an Mitıng» yopn.ışlarrjır MALATYA Başhorık nohollesmde b r ışçı f ılöMı bir gfubun saldırısına uğrovorak tcbanco kurşunu ıle oiduTUImuştur Saat 17 30 sıralannda ^oğanşeh r den geldığı bıldırııen ışcı Hocı Yığıt Basarık moh31lesmde kımlığı belTİenemeyen bir grubun act'ğı ateş sonucu oğır yaralonmıstır Arık hastoneye kaıdınlırken yolda olmuştur • Dörtyol semtınde soat 19 sıralarında Alı Bılınmez adlı bir genc stlâhlı ıki kış'rın saldfrısına uğromıştır. Bıl nrıez saldırgon'onn octıkları atesle ağır yarolonmıstır Bu olaydon once Mecıdehcn onün de Mehmet Alı Gencöy adlı bir kışıye sı'ânlı bır grup tarofndan ateş açılmıştır Sold'rı sonucu Mehmet Ali Gencoy ıle voldon gecmekte olon Menmat Bentll odlı (50) bir kışı ojır yaralanmıştır. • Valı Ferruh Guven"tn başkanlıâında yapıtan anorşının önlenmesı koiulu toplantıdo anarşiyi korü''!eyenlerin camılerde bozı ımcmlar. okullordo bozı oğretmenler ve oloylar sırasında da bazı taraflı poiısler o'duğu ılerı süru'mLŞtur Ma'atyo'do alovlann Alevi Sunnî tahrıkcılığı^den mevdona geldıgı, bazı ımamlonn conılerde Alevıler alevhıne V.şkırtıcı konuşmalar yoptığt 'lerl ?urülen toplontıda bu avriT1 n gıde'ılmesı ı!e anorşmın onlenebılecegı goruşü benımsenm^ş. bu nedenle sıvasi partıler yoretıcılermden bırer kışl, Mevi yurttoşlordon uc kışı Muftj ve Muhtorlor Demeâı Başkomnm do bulunduğu Vaiı başkanhğındo bir komıte oluşturulnTjştur. Toplontılonn sık Sık sü'lDruleceğı ıfode edılmıştir ANKARA AP Altındoğ ılcs kongresının yapıldifli Ornekdo ğan sınemosı dun akşom 13 30'da bir grubui satdırısıno uğ ramıştır Saldırı sırosında bınanır camlannın kırıldığı, kongrenır bıtınıinden sonra b.nodan oyrı lon bir grup uzenne cevrede1 kınl'gı bılınmeyen kreılerce c tes ocıidığı bıld nlmıştır O'ıav do A 'ındoğ AP Genclık Ko' Boskanı Mecıt Başkaya yar' lannıs, Içışlerı Ba'<arı Irfc Ozoydınlı AP l'ce Kong'esı'r saldıronlardan 5 kışı ıle de'eg lere ateş aconlordon oldugu ' nılan bir kışının yakolandı bıldırılmıştır Kötü hali görülen mahkumların telefon ve ziyaretçi ile görüşmeleri kısıtlanıyor ANKARA, (ANKA) Son dönemdekı bir dızı ısyandan sonro cezoevlenyle ılgılı yenı duzenlemelere gıdıldığı ve bu arada cezaevlenndekı mahkumtann telefon goruşmelerınm ve zsyaretçılerle olan goruşmelerınm kötu holı gorulenler içm kısıtlanacagı oğrenılmıştır. Konuyla ılgılı olarak ANKA Aıonsı'na bir demec veren Adolet Bokcnı Mehmet Can. bu tur kısıtlomalorm getırıldığını doğrulamış. ancak bu kısıtlomaların kotu hallerı görulen mahkumlaro uygulanocağını acıklamıştır Can bu arada. 1979'do daha lyı yaşom şartlorı olan yenl cezaevlerının açılacağını da bıldırmıştır. Adalet Bokanı Mehmet Can. Ankara ve Istanbul'daki cezaevlerının gıderek sadece tutukevlen halıne getırı'eceğ nı ocıklomıstır KISITLAMALAR Can. ANKA Aıonsı muhablrinin kısıt'amalarla ılqılı sorusunu şoyle cevaplarsdtrmıstır «Bildiğinlz gibl tutuklu v« mohkumlara bir sure once yakıntarı II» gorusmeterl lcm çesitll olanaklor »ağladık. Ancak daha sonra kotu holleri gorulen mahkumların bu haklanm kı*ıtlama yoluna gittik. Bu arada cezaevlerindekl mohkumların diger cezaevlerindekilerle telefon goruşmelerl sayesinde ortak «ylem blrlîğlne giltiklerinl de «aptadık. Bunun onlenmesi için, bu tur horeketler lcme giren mahkumlarm ulefon gorusmtıerinln kısıtlanması lcin karar aldık. Koîu hallerı gorulen mahkurnların îiyoretcıleri Ile goruşme olanaktcnnı do sınıriadık. Ancak iyi hallerl gorulen mahkumlara daha geniş olanaklor da sağlanmaktadır. Orneğin bu tur mahkumları daha iyl şartları olan cezaevlerln» ve açık cezaevlerine nakledivoruz > Adalet Bokanı Con ıMohkumfara kotu kosullar çetlren ceıoevl mudurierlnln sovcılor tarafındon «aptandığmı ve bu kisilerin gorevlerinden almdığını» soytem'$tır ANKARA VE ISTANBUL'DAKİ CEZAEVLERİ Istanbul'dak. cezoevlerının tutuk ev( holme getırıleceğını de ıtade eden Con, Ankara ve lstanbu''dakı cezoevl9rındiî zcten coğunlukla tutuklulann bulundağunu belırtmıştır. • İSTANBUL BAROSU'NUN 100 AVRUPA INSAN HAKLARI SÖZLEŞMESININ 25 VE INSAN HAKLARl EVRENSEL BtLDIRISlNIN 30 YILDONÜMU NEDENIYLE İSTANBUL 8AROSU VE AVRUPA KONSEYI'NIN İSBIRLIĞI ILE DUZENLENEN TEŞEKKÜR Değerll büyüğumüz, cok. sevgılı varlığımız, emekll tutun eksperı, Florıno'lı AVRUPA KONSEYt tSTAMBUL 8AROSU Habip Avni BARANSEL'in ölömu nedenıyle büyuk ocımızı paylaşan. bassağlığı dlleyen, başta Devlet Başkanımız Saym FAHRİ S. KORUTURK, Cumhurboşkanı Vekılı Sayın Sırrı Atalay olmak uzere, sıyası partılenn sayın yonetıcılerıne. soyın bakanlara, sayın senator ve m'.lletvekıllerme, Curmurbaşkanlığı Daıresı mensuplarına. hastoiığı sırosında buyuk ılgı gosteren Gulhane Askerî Tıp Akademısı ve Eğıtım Hastanesı Komutanı Prof Dr Tuğg Haydar Dıncer ıle Göğüs Hastolıklorı Bölumunün dırektor, doktor ve görevlılertne, dost ve akrabalara, değerlı gazeteci meslekdaçiarımıza, cenaze törenlne katılan Ayvalık'lı yakınianmıza en derin şukronlarımızı sunarız. BARANSEL, ^LKAN, OTYAM AİLELERİ İNSAN HAKLARl ÜZERİNE YUVARLAK MASA TOPLANTISİ (Istanbul 27 29 Eylül 197B) Gozetecller Cemlyetl Basın Sarayı Cağaloğlu P ROGRA M 27 EYLUL 1978 CARŞAMBA 9.30 Açılıs Oturumu . Istanbul Barosu Başkanı Av Orhan AP AYDIN'm açış konuşması. 1000 Btrincl Oturum . Başkan Prof Dr. Tarık Zafer TUNAYA 1 Gırış Raporu : Avrupa Inson Hoklan Sözleşmesıyls ongörülen Insan Haklonnı Koruma Slsteml. Raportor Prof. Dr. Herıbert GOLSONG (Avrupa Konseyi Insan Hakiarı Dırektoru) TARTIŞMALAR 15 00 İkincl Oturum • Boşkan . Prof Foruk EREM 2Avrupo Inson Hakiarı S6zle$rres,nın Turk Pozıtrf Hukukuro Etkisi. Raportor. Doc. Dr Rona AYBAY Doc. Dr. Izzettın DOĞAN TARTIŞMALAR 28 EYLÜl 1978 PERSEMBE 10.00 Ucur.cu Oturum • Başkan Prof Dr Bahri SAVCI . 3 Kamu Özgurlüklerlnın Korunması ve Avukatın Rolu (Avrupo ınson Hakları Sozleşmesi, Mad 9, 10, 11) Raportor: Av. Orhan APAYDIN Doc. Dr. Süheyl DONAY TARTIŞMALAR 15.00 Dorduncu Oturum • Başkan Prof Dr. Tarık Zcfer TUNAYA 4 Avrupa Insan Hakiarı Sözleşmesmde Sınırlayıcı Hukümler. Rapcrtör • Prof Dr. Mumtoz SOY SAL . Dr. Taner BEYGO TARTIŞMALAR 29 EYLÜL 1978 CUMA 9.30 Beşinci Oturum . Başkan Av Orhan APAYDIN 5 Özel Yaşamın Gızlılığıne Soygi ilkesi ve Avukatın Bu Alondakl Rolü (Avrupa Insan Haklorı Sozleşmesi. Mad 8) Raportor: Prof. Dr. Ergun OZSUNAY •«'ı oavRAKTAR pögreniminde dil OZEL n i l EEM ortabahçe cad.V. güçlu kuruluştur. . . İngilizce • AlmancaFransızca Güz kursiarına kayıtlardevam etmektedır. I i • 1520 kifilik smıfltr. H«r sınıfta teyp ve projeksiyon cihwl»rı. • Seçkin Türk v« yabanci öğrttmenler. • Audio Vitual elektronik Ubotatuarltr Plm uygul»m»l»n. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Işletmelenmlz Muhasebe, Tıcaret ve Idarl Ünltelerlnde ısiihdam edılrrek üzere, 657 eoyıiı yo$onın 48 moddesınde soyılan koşullar uyorınco (Erkekler lcin fııll oskerlık hlzmetml ifa etmlş olmak kaydı ıle) eleman alınacaktır Alınacok elemanlara anılon yasa hükDmleri dahıllnde ucret ve ekleri ödenecek olup. ısteklılern noter tosdıkll mezuniyet belgesl nufus cüzdanı ve Ikl adet vesıkalık fotoğroflo b'rlıkte Karobuk'te faallyette bulunan Genel Mödürlüğümuz Personel Mudurluğüne onbes gun lcensmde şor«îen veya posta konalı İle başvurmolon rıca olunur. TURKİYE DEMİR VE CELIK İŞLETMELERİ GENEL MUDURLUGU YITİK I D M M A Işık Muh. Y Okulundon aldığım klmlık kartımı yitirdım HükumsüzdOr Gurcan AKCAMETE U I L r t N tel.613158 BESIKTAS â ± Aıons 1072 1 KİRALIK ÎŞ YERLERİ Ankora $ehırlerarası Otobüs Te'm.nalınde mevcjt oşogıdokı tş yerlerı kapalı zorf t lü ıhaie suretıyle kıraya verılecektır. Işyerinin Adı Termınol Toşıyıcılık işl Otobus Yıkama Yerı AyhkMuh Bedeli 30 0 6 0 TL 6 000. TL Geçiel Tem 15 000 6000 GÖZ HASTALIKLARJ MOTEHASSISl Dr. Savaş Oervent Ophtolmolog • Operatör (CONTACT LENS) Sk. KAY1P En San Y 0 O. 1 thole 26 9 1978 salı günö saat 14 00'ie Temınaı işle'Tie Müdurlüğunae va cokttr 2 Tekl.f mektupları en gec 26 9 1978 saiı gün(5 saat 12 00'ye kaöor Işletme dCrl'jğune verılecektır 3 8u ışyerlenne aıt sortiomeıer Iş'etnne Muhosebesınden bedeli mukobılınaı mın ed'lecektır 4 Işletrre Mudurlüğu Iholevl vopıp yapmomakta veyo dıledığıne vapmokto seı tır. TERMINAL İŞLETME MUDUR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog