Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

POÜTİKAveÖTESl Haber Alma Örgütleri KEMAL 'r atkari dorbeyîg re|imın cokertılmesı ve AHende nın oldurulmesı uzerıne Şı"ı ye gıden unlu bır ga zetecımız orada CHP lı bır pcrlamenterı karşısmda 1 butmuştu CHP tı pcrtamemerın burada ne ı*ı vordı Acaba bir cskerı darbe yapılccagmı onceden sezdıgı ıcm mı burodc bulunuyordu' Gaıeteci kuşkulanmıstı ama, bıraz sonra kuşkusu gectı «Hayrola, burada ne ışınız var?» «Vaiiohi Ismet Pasa, şu Şil.'de nel«r oluyor, git Ogren gel, dedı Ben de geldım, ama b«n burada ıken askerı bir darbe oidu Cerj donecegım » Şıli v« Allende denemesı cok slgırtçtı Seçmıle azgelısmış bır ulkede, bır marksıst iîbosmo geüyordu Az şey degıldı bu! Uzokton gozlenemez, yakından bilinmeSı gerekırdı Ismet Paşa, kalkıp kend! gıdemlyecegine gore Sıyasol bılimler okumus bir parlamenterı «Git, neler oluyor, oğren dc gel» dıye uzak yerierc, verıne gondermıştı lsmet Pasa, bızlm siyacol tanhimizd» cok onemlı bir kişidlr Yontemlerlnl iyı bılmek gereklr Ulusal Kurtuluş Savaşı sırcsında Ataturk olsun l»m«t Pa^a olsun, r ıstıhbo o"a cok onem vermlşlerdi Mozhar Mufıt Konsu'nun onılarında yazar Etlık boglarındo kcrargoh kuron Ataturk, oğleyın fosulyeye konacok et parası bulamazken, Ankara postcnesınden Etlık bağlanna telgrof tell çektlrmiştl Telgraf teti, yani hab«rle$me, kuru tasulyeye kotılacak »t parosmdon daha onemlldlr BıleSınız, Ulusal Kurtulu» Savaşınm başorılorından bırt de Istihbaratın iyı orgutienmesinden, istlhbarata gerekll ortemin v*rllmesındendsr Bır yokınındon duymuştum lsmet Paşa Ister ıktıdarda bulunsun, ıster muhalefette, ulusal ıstihbaratın hep bası olmuştur Bu merakını blldlgi icındir kl Adnan Menderes. Ismet Paşa'don her zaman çekmmlştır Adnan Mendere«'ın ikîıdarda Iken, hep muhalefette ımış gıbı davronmaıı, korkusu, çeklngenlı$ı Ismet Paşa nın bu yanından gelmıstir Ahmet Isvan anlatmıftı. Ismet Pasa, gozlerınden rahatsız olup adalardan blrlnde Istırahote cekildlğind», bır ture ozel sekreterlığını Isvan yapmış Her sabah vapura bıner, odoya gid»r, basından yaptığı ozellen Ismet Posa ya okurmuş Cunun bırınde, Sovyet ve Amenkan Dışişlerı Bakonlarının bır toplantısı tonucu yayınlanon blldirıde geçen ikl bakonın her konuda anlaştıklcrına aıt bır haben Isvan, lnonu'y% verml», ErtMi gun Paşa, Isvan a sormus «Sen her konuda anlaştıkiarını bıldıren bır haber verdın Ben AP oıons bul1*nıne baklım, boyte bır hobere rastlamodım Bu hoberı nereden aldın?» Isvan, haberin kcynağını arastırmaya boslamıs Bakmış kl haber sadece bızlm gazetede <Cumhurıyet t») var O zamankl d.s haberler sefi Mehmet Barlastan durumu sormuş Barias da haberı araştırmıs, haberı Anadolu Aıansından almışlor ama, bır yorum haben ımış Ismet Poşa, haberin kaynağını ogrenmce rahaılamış Çunku bildlrıde «Her konuda anlaştıkları» doğrultusunda bir madde yok O zaman Ismet Poşa, Isvan a donmus fBak» demlş «Bu haber bonim içın neden onemlı? Eğer her kanuda ıkı bakon anlaşmış'arsa, Turkıye konusunda anlaşmış olurlar O zaman Turkıye nın ikı ulke orasjndakl anloşmazlık konularında doho dıkkotlt olması gerekır » Ismet Pasa, muhalefette iken dahl olayları boylesln« tıtlzlıkle izlermtş Bugun ulkemızde geçen kormaşik olayların nedenını bazı kımseler hep sorarlor «Neler oluyor?» Gerçekten neler oluyor0 Neler oldugunu anlayobı'mek lcın iyı Istlhbarat yapmak gereklr İyı ıstıhbarat yapamayan liderler cec kalmış olurlar ve cok şey yltırırler Çevremızde bırçok olaylar oluyor Paklstan, Afgamston, Iran oloyiarı Eğer ıstihborot orgutlerlmiz bu eksen doğrultusunda bırbırinı ızleyen olaylar uzerınde bagımsız ıstıhborat yapamıyorlarsa ogrendıkierımız yalınkat olur Ulkemızdeki olaylar ıcm de bu, boyle Bir ıldon bır ıle o'.loyan, kıtle kavgcsıno donuşen olayların derinmde yatonları iyı bılmemız gerekır Ecevıt, lyl istıhbarot yapma geienegı bulunan bır porll orgutunun başındodır Elbette kı kendınden oncekı liderierln ıstlhboratı nasıl degerlendlrdiklenne aıt bılgtsl vardır Suya, sabuna «fokjnmaz, bu geleneğl surdurmez gıbı gorunse de bu, oncak bır goruntu olabihr ABDÜLCANBAZ OOOHI... g£NİM... CrEUPîuı'NE İ0K.SEVİN0JM 8AMA.'... S İc ve Dıs Ticaretin düzenlenmesine ilişkin yasa Bakanlar Kurulun'da kabul edüdi ANKARA (Cumhurıyet Bürosu) İc ve dış ticaretin çtjzaı'en mesın* ılışkın yasa tasarısı Bakonlcr Kurulundan gec9re'< Mecl se sevkedumıştır Kanun tosansı ıle tlgılı olorak dun duzenledıgı basın toplontısında Tıcaret Bakanı Teoman Koprulu'er, sozlennın sonundo anarştsınden b kmış olai holkn bo.le bır vasayı özledığını soyleTiiş avnı bıcmde Merlıste ıktıdorı ıle muholefetryîe bosmıylo bu yasanm cıl'fnası ıcm yaTTiırrcı olunocaöıno mandığını belırtmıstır Teoman Köprüluler bu vaso q<îrc«kleçmec)en ptı«U bır flyot denetımı yapılab Idığıne Ipanmadıgmı sözıenne ekıemıştır TASARININ GETİRDİĞİ YENILIKLER İC ve dış tıcaretın ciuzenıenmesme ılışkın yasa tosansırm getırdıgı yenılıklen ae oosn toplantısmda acıkla>an Tsomon Koprululer «Tuketicı bir lıklerUn n kurulocoğını oçıMorrış bovlece tuket'nn üe or gutleneceğım ıfade etmıştır Tasarınm ceşıtlı maJd'îier nr<6 mol ve ftızmet stanrlu''t arımn b r an once yapılrrosı veyo pı>asoya sunuıacak moi'arın ozellıkle ve nıtel klerın n sao tanT'osı ve piYOsada bu yonde etkın bır denetımm &aqljnma sı amocianmıs ve bu koijria hukumler getırılrnıştır Ote yandon a>a! ve h zmet akımını engelieyıct ve pı.oso duzenırtı bozucu n telıkte mol satışmdan veyo ni2net vopVicınn^n ver^l? v rje % reksız o culeraf so« st'f yapfo aldoüCı veyo /onıltıcı ılan ve rokiomlcf q bı o'Ufnsuz eylöm va davron ş'orın onıenne sme canşılmıştır Antbirlik'teki anason aîımında yolsuzİuk saptandı, Hazine 5 milyon zarar etti ANTALVA, ICumhunyeO \isa adı «Antbırlık» olan An •o ya Parnuk Torım Sat'ş Ko r ooara ' f e Bırlığınce 1976 yı yopılon anason destek ida eme alımlanna hıle karıştın n'ak Hazınenın 5 milyon llro sokuldugu bul rısnmış Alımıarı yurute'ı uc Teı<el r qo ev'nden ahnmış Depo.arda curumeye terke dılen yaklaşık 80 mııyon lırolık mason urunuiun buyuk bır bolumunun de n'teı'amı kay beîtığı öı!dırılm'3tır GuTiruk ve Tekel Bakanlıgı Tekel Genel Mudjrluğü mu fettışlennce bır sure once Anrılan soruşturma dosyalannın ırcelenmesıne &aşlanTiıştır 1976 YILINDA YAPILAN ANASON DESTEKLEME ALIMLARI NEDEMYLE UÇ TEKEL EKSPERİ GOREVDEN ALINDI 'al/a Burdur ve Isporta ana son alım boige erınde yap'lan mreleme ve soruşturmada o nason yerıne taş toprak gub re saman ve kutı almdıgı bunlara baş 'lyattan ödeme yo pıldığı belırlenmştlr Tekpl Genel Mudürljğünre alım'ara ^ı!e karıştırmak yol suzluk yapmak ve gorevde ıh •nal ıddıaları ıle uc Tekel eks perı ile bazı Antbtrlık yonetıcı ve kantar gorevlllerı hakkın da TCK'nun 205 209 ve 210 maddeieıne gore soruşturma acılmıştır Antalya ve Korkutell Cumhurıyet Savcılıklarıno gönde KORKUTEÜDE B J arada Korkutelı Cumhurıyet Savcılığınca, Korkuteii bolgesındekı aiımlarda ıhmal ve kusuru gorulen Tekel eksperı Özcan Engınier hakkında gıyabî tutuklama karorı verllmtştır Tekel Genel Mudürlüğu mufettişlerınce hazırlanan rapora gore, alımiar sırasında eksperter ve kontar gorevlilerı tarafından eksık tartı karışık anason ve yanliş makbuz kesımı yoluyla yolsuzİuk yapıldığ\ ve bazı tüccar ve orocılarla anlaşorak karışık anasonlorı 26 lıra baş fıyotla aldıklon öne surulmuştur K4MLER ZENGİN OLDU? Bırınci MC Hukumetı dönemınde sıyasal basKilarla Tekel'ın ıhtıyac faziası anasonların alımı ıcm gorevlendlrllen Antbıriık tarofından Korkutell. Tefennı ılcelerıyle Karomanlı, Yenıkoy Comakiı ve Yazır koylennde yapılan aiımlarda cok sayıdo aracı ve tuccarın da haksız kazanctan zen gın olduklan bıldınlmıştır Ankara Unıversıtesı Zıraat Fakultesınce yapılan analızler sonucu bazı depolarda anason urunune yuzde 9 ıle yuzde 25 oranında yabancı madde karıştırıldıöı belırlenmıştır. İşletmeler Bakanı Bulutoğlu Sümerbank zammının bazı yeni malları kapsadığını açıkladı ANKARA (Cumhurtyet Buro is,e 'e'er Bakanı Kenon SU) Bui'j'ogiu Sümerbank ın ald ğı son î a T korarmn fYolnızca yeni mevsım lctn piyasava cı kardıgı baz mallcrı kopsodığ. nı» öelır'Tiış, «Bu ürunler kot pontolon gomlek ve piıamalar dır Bu momullerın o l r d l l e r i n a ucdort av once yapılan zam lar mamullere de yansımıstır Yeni urun'erin fıyatlorı Sumer bonk yoneilmlnce 15 gün kodar once saptanmıs ve bu konuda hukumete bilgı verllmlftir Eskı rnamullerln flyatının da de gısıklik vopılmomıştır» demıs tır DAHA UCU2 Sunrerbonk ın yeni mamülle nnın serbFSI pıyasodokı es d^ âerler ncfei yuzde 20 den yuzde 100'e değln ucuz olduflunu koy deden İşletmeler Bakanı 8u 3cıklamo do Sümerbank ın yeni memülleri de serbest o'vosadokı em saı'erlnden yuzde 100'den VLZ de 20'ye kador defllsen oron toıdo öoho uruz', satılmoktc dır Ancak bu 'jcuzluk dahı do /uksek oranlara yuiteeldığ zaman bazı klmselorin Sumebank ın ürünierınl parekenae satıs mağazalarından alıp do ha yüksek fıyata sotmala'i ön ı«nememe«tedtr Bu >s« dev!etın hoıka aktarmak ıstedığı tlyat farkının halko ulaşamama sma, bir lokım oracılarda kalmasına sebep o'maktadır «Turkiye'nln her tarafındon »atı» rnağazalannın acılma*ı ıcln halktan gelen büyük talep Sumerbank'ın giylm mamullerlnde halko ucuzluk sağlama g6r»vlnl basardığmı gosterin demıştır Konııt fnşaatı tlânı Tekirdağ ÇoHu S.S. Güneş Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Kooperatifi Baskanlığından 1 Ter. rdag Oorlu S S Guneş Sosyoı Sıgortalı IOT Konut Yapı Kooperatıf ad na 36 adet şc Könutunu ıhtıva etme« uzere vaptırılaoak nonut işaatı napalı zarf usuıuy'e ve çoturu bedei esaslarma gore eksıltmeye aıt leklıf şortramestndekı şor'iarla eksıltmeye çıkarılmıştır 2 Işm hesapianan bedelı 10 344 9S6 lıra 00 kuruş tur Bu bedele eksıltmeye oıt tekiıt şartnamesındekl ve ınşaat sozieşmesı tasarısındakı şartlar altında konutların Emlâk Alım Vergılen ıle Iskön ve Işletme Ruhsotı ho'cloı dahıldır 3 Bu işe aıt şartnameler ıie rıaie evrakı Sosyaı S go'talar Kurumu Genel Mudurlugu Yapı Işlerl Doıresı Başkan'ıgı le Sosyo Sıgortalor Kurumu istonbul Em lak ve Inşaat Boige Mudurıuğunde goulebılır 4 EıtsıitTe 5 ekım 1978 gunu soat 1100'ae Sos ya! Sıgortalar Kurumu Istanbul Emiâk \e Inşaat Bolge Mjdurljgünde ış sohıp'erı tarafından kurulocak ihoie komısyonu morıfetıyle yapılocok, kesın hole Sosyaı Sı gortalor Kurumu Oone! Mudürlögunce net'celöndırlle cektır Muteahrııt mşaat sozleşmesım $ sohıbı Kurum ve Kooperat fle muştereken aktedecek odemeler Kurum tarafından dırekt olarok mütechhıde /opılacaktu 5 Eksıltmeye gırebılmek ıcm ısteklıierın a» Muteahiıtl'k karnesmı (B grubundan ştn heSOD o^an bedelın 2/3'ü kodor) b> Teknık araclaf bıldırlsinl c« Sözieşme tasarısmın 5 maddesınde kayıtlı tek mk elemanlonn calıştırılocoğma daır taahhütnamesmi (noter tasdık.ı) Ö*1 Sermaye ve krsd olanoklarını acıklayan malî durum b Idırıs (Bankadan) e) Muracaat tarıh nde taohhudü devam eden işie rırtı ac'kiavan bıldırısınl f) Muracoat tCnhine kad^r tam olorak bnşurıian Işler bıidınsım ek'eme suretıyıe 'haie tanhınden Mhais gunu narıc1 en az uc gun evvelme <2 1O'19"'8 gunu mesoı sootı so nuno* kadar Sosvaı Sıgortalcır Kurumu Istanbul Emlâk ve Inşaot B^lge Mudürlı âune vazılı muracoottc Dulur •naiorı tYeterlık 8plges>» rinolan ve veterlık beiaesıKapolı reklıf zarflarıno kcvmolort îOrttır 6 Gecırı lemmat n'k'an " ? 089 88 TL olup > ?4 S teklılerin Sosyaı SıgortotT Kurumu istonbul Emlök ve nşaat Bölge Mudu'löğune yatırarak tıakbuzunu veyo gecıcl temınat mektubunu kaoalı teklıf rarfına kaymalan şarttır 7 Isteklı erm kapa1. teklıf zarfın> mckbuz mukabılınde Ihole Kom'Syonu Boşkonlığmo hole soatlnden en gec bır soot evvei vermelen şcttır g Kurum Yeterlik 8e gesın ^er'p vermemekte ve Ihalovl yopıp yapmamakto veya dıled'ğıne yopmakto serbesMır 9 Telgrof ile muracoatlar ve oostadokl vokl g«(•kmeler kabul «dılmez 10 Beledlyelerce l.önlordan olınocak vargi ve restm er Müteahhh Firmalaro oit olacoktır Ancak ihole ^apılnadıSı tokdirde Belediyelerce ılaniardon almocok \ergı ve resımler kooperotlf torofından ddenecektir. Keyflyet ılftn olunur. BU HAFTA SİNEMALARDA Hanel Alons Tol: 43 30 71 GENC KIZLARIN SEVGİLİSİ İlkokul öğretmenlerinin gîyîm ve kuşamında dikkat edecekleri kurallar saptandı ANKARA, (ANKA) İlkokul öğretmenlerinin fllyım ve kuşam larında dikkat edecekleri kurol ları selırleyen yonetmelık dun yururluge gtrmı^tır Mılll Eğltım Bakanlıgı tarofından yayınlanan yonetmelıkte erkek oğretmenlerın sakal ve uzun saç bırakamayacaklan belırtılmıştl. Temel egıtım İlkokul yönetmenlığınde yapılan değişıklikle saptanan yeni kurallar, dunku Resmi Gazete de şoyle yer almıştır tögretmen, gıylm ve kuşamında sadelığ» onem venr, gün luk davranış ve yaşayışmdo ornek olur Olkkatl cekecek kador aşırı sus ve gosterlşll gıyimden sakınır Erkek oğretmen ler sakal ve oşın derecede uzun saç bırakamazlar Öğretmenler okudol derste ve lören lerde başı ack butunurlar» Daha once de yozmıştım Urguplu Bosbakon otdugu zaman ıstihbaral raporSarının bır ornegıni Gursel e. bır ornegıni Demırel'e, bır orneginı de Ismet Paşa ya verdlgıni kendı ccıklarnıştı Demırel ın ıstıhbarat orgutler.nın onem! uzerıne o zomandon kolma bır alışkonlığı vardır Şımdı muhalefet yaparken de bıze bazı haberler vermek'en gerı kalmıyor Haberi hem bıze hem de kandı mlsycnuna vermektedır. Bolu'da gazetecılerle son yaptıgı bır soylesıde soyle konuşmuftur «Oıktacılıgı ae|enere ettık Artık dıktacılık gecerli degıldır Herhangı bır endıseye mohol yoktur ( ) Bız toşa scpaya sarılırsak ne olur9 Ulke ıç harbe gırer» Bızde ıktıdara gelen partıler yonetımde becerıksızlıge duştuler mı, bır askerı hareketten korkarlar Ulkemız ıcm ulusal istıhbarot yapan orgutler bir ara ıpin ucunu kaçırmışlardır CIA, SAVAK, Israil ıstıhbarat orgutleri ile ışblrlıği yopan orgutlerımtz bagımsızlıkıarını ve tılusallık nıtehklerını yıtırmışlerdır Bu yuzden olacak polıt.ko hderl.k katında oturanlar dogru ıstıhbarat edınmeden yoksun kalmışlardır Bunun acısını do memleket cekmıştır Ulusal istırborotı kısıseı tutkuları lcın kullananlar belkı bır sure rahot edıyormuş g:bı gorunebılirler Ama arodon bir sure gsctıkten sonra bu yonlemdei ksndılerı de ulke de cok zoror gorur Nıtekim 12 Mottto bu zorar ıktıdarda bulunan tcin de muhalefette olan ıçın de çokco gorulmuştur 12 Mortın Turk sermoye cevrelerı ıçin de Turk ıscı sınıtı ic'n de hıcbu yararı olmamıştır Heie pclıtıkocılor ulusal Iradeyi bırkac cuntacının buyruguna vermek suretıyle itıbar yıtırmışiera.r Belkı 12 Morttan bır seçımle cobuk kurtuıduk Ama etkılerınden ve alıskanlıklanndan nenuz kuMulmus Cegıtiz Kanh teror 12 Marttan kalan bır armagondır Her sozu edıldlkte konlı terorun ortulu halkımızca ocıkco blI nmeyen yontemlerındfin yararıananior, «Bu konuyu oçıkiigo kovuşturun'» d'ye bagırmaktadırlor Boyle bagıranlar do bılirter kı bu yonıemlerın uau devletın degerli sayıimosı gereken bazı mıhraklan ıle bırlıkte Dlr partıye gelır dayanır Bunu acıklıgo kovuşturmok ise. bugunku koçullar attında her kudret sahibı gorunenın elınde oegıldır Ulusal cıkarlaroo kotuye kulianılmıs her ışın yorasını desmek her zarrcn şıfalı sonuç vermez. Tıpto her opseyı desmek yoroy lyıleştırmek deglldlr. Toplumsal olaylnrda bu yontem bazen gecerlıdlr Oyle «anıyoruz kı, ıstıhbarat orgütlerınl zaman zoman ellerlnde bulunduronlar kullananlor, objektlf dovronmoTiıslordır Hnito bazen ulke yaranno değıl, k>şlsel cıkorlarıno kullandıklan da olmuştur Ulkemız bugunierde gecmışte oldugundon daha buyuk bır bunalım lcindedir Cevremizl saron guçler. bızden daha cok habeı clıyortar Bız İse gecrnişın kotu deneylerınden gelen hır habersızllk ıcındeyız Bundan kurtulus llder duzeymd^kı irisl'erın oze< tutkularından ve ozel olıskanhklarından sıyrıimaları ıle olur MaUırk v* Knet Poşo dontfmlermın ıstıhborot yöntemlerı teknlk ne kador ılerlemış otursa olsun, geçer Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdüriüğüne vekaleten tsmail Astkoğlu atandı ANKARA, (ANKA) Kedl ve Yurtlar Kurumu Genel Muv durluğu gorevıne veka'eten 'smaıl Aşıkoğlu atarmıştır Aşık oğtu K'edı ve Yurtiar Kurumunun son Genel Kurul top lantısında belırlenen karar doğ ruttusundo Gençlık ve Spor Bakar.! YuVsel Caknur taraf n dan goreve getırılmıştır Kredı v9 Yurtlor Kurulu Genel Mudurlüğ'jp'ı vekaıeter, vu rjten Holı! Akı' Güven ise ye nıden esk ccevıne donmuctur DEDEKTİF MARK Franco Gasporrl 9 9 1978 Beyoglu ELHAMRA Ori|ina> 17 9 1978 Suadıye ATLANTİK 2'ncı Hafta Renkh • Türkce Yeni Tuol YILIN DEV FİLM! BU HAFTA SİNEMALARDA Sakarya D.M.M.A'sine kayıt yaptır8cak öğrcncilerin dikkatine... A^ademide kesır ka,ıt ış lemlerı £& 29 eyl'ji ta'ih «rın de yapılacoktır SoKoryo Oev Genç Tesekkür Değerlı buyüğumuz Huriye İbikiîoğtu'nun hcsta! gı suresınce ve olürıo reaenıyle gosterdıHerı yakm ıigı destek ve yordımlanndcp oturu sayın Lutfıye je Dr Necıp Muftüoğ lu na u/untu ve acımıza cr tak iıon aeğerlı dost yakın ve akrcbaıanmızın tuteşeKKur ederız Hatıcs Musfofo Sofai, Bulent, Ezgı Oıer :.;:: . . % KONGRE Heybeiıada Hkokulu Yardım Derneğ 'mn ynlık olağon kon gresı 15/10/1978 pazar günj saat 15 de okul bınasmda yapı lacaktır Uyeterın teşnflen rıco olunur Konunı eksen/et temın edılmedığı takdırde tehır kongesl 22/10/1978 aynı gün ve «aotte aynı yerde vapıiocaktır YÖNETIM KURULU GÜNDEM 1 Acılıs Z Yoklamo 3 Kongre Dlvanı, tespiti ve Murakıp raporunun okunmosı, 4 Eskl Idare heyetmm ibrası 5 idore heyetl ve murakıp cenmı 6 Ollekler ve kopo ORCA Choriotte Rampllng ME1 FILM • • • • Ssyoö DÜNYA Horblye KONAK KadıVöv KADIKÖY Bokırköy SİNEMA 74 Rlchard Horrls (Cumhurıyet 11971) KAYIP Adona Muhendıslık OKulundan aldığım kımlığım kaybettım Hukumsuzdur Ihsan Abdullah ELMACI Currhurıyet 11954) YİTIK Şebekemı Kutuphane Kartla'imı ve Devam Kar nemı yitırdım hukumsuzdur Sezaı C1CEKTAKAN lCumhurıvet 11970) YİTİK BOrnOva Suptv. Konnrııoaiu LISP": ndfln aldıâım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog