Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

»uYET 24 EYLÜL 1978 Şah, "Din Adamları komitesi,, Kurmaya hazır PARİS «Fronee • !nter> adyosuno verd gı ve oncekl ıkşam yoyınlanan bır demecınle, Ircn Şotıı Muhomrred Rıza »ehlevl. 1906 tar.hll Iran APOasasınm. cıkarılan yasnlonn ^ur'an ılkeierıne uvgun olup olladığını inceleyerek blr komı3 kurulmasını ongoren hükmju uygulamaya hazır olduğunu lldlrmlştır. Musluman ruhalefetın bu ko uaakı Istsğıyle ıiqıiı bır soruyu anıtlayan Iran Şohı, «Bu bır özum gelırecekse neden ollasın?» dem şttr. Iran gıziı pol.sı. «SAVAK»ın lolıyetlerıyle ılgıll bır soruya arşılık da Şah, bu örgutun, ranso da, inglterode, Amerı3 da ya da Federal Almonya akıler gıbl, cDışardan gelen kıcı faaliyetler»le sa^aşan r orgute donuşmekte oidjğuJ ıleri surmuş ve şoyle demış«Tobll, boşka ulkelerin aracı jrumuna gelen IraniıJar da ıun faallyet kapsamına glrer.» (a a ) i l Mısır halkı, Enver Sedat'ı barış kahramanı,, olarak karşıladı LJDERÎ: «CAMP DAVTD ANLAŞMASı GOLAN'A DA UYGULANABİLİR» MENAHEM BEGİN: «GOLAN'I ASLA TERKETMEYECEGİZ» KAHİRE Fas tan Mısır a donen Envpr S9dat halkm buyuk sevql gösteriienyle karştlanmıştır BBC Raayosu, Sed^t ın bır «Kohraman> gıbı karşnondığını b'ldırmıştır Sedot'ı alkışlomak ıcin yuzb'nlerce kışı Ko hıre sokoklormo dokulrrv;ş ve «Borış Konromonı» \a do «Tanrı Mısır'ın aKıllı llderinı korusun» gıbi pankortlor taşımıştır Ote yandan Sedat F03 ton a\ rıîmodan once du7Prİprl,Qı basın toplantıındo «Suriye Lldsrl Haftz Esat goruşmelere katılmayı kabul ettığl en, Comp Davıd Anfa?ması Golan tepeleri fcin de uygulanabllecektlr» dermştır. Sedat sozlerlnl şoyle turdürmuştur «Surıyelıler hesabına konusmayo hokkım yok Onlar Mısır. Israıl, Urdun ve Fıl!stinlllerl« ma%a başına oturmalıdırlar» Öt9 yondan «InternalıorKil Herala Tribune» aazetes.nın naberlne gore, Israıl Boşbnkar.ı Menahem Begın İsraıl'e donmeden once Neı1 York'ta yaptığı bır konuşmada Israıl'ın Goıan t»pelsrını hıc blr zamon terketmey»ceğını soylemıştır Begın aynca Kudus u de terketmeyeceklerml soylemıştır Begln şoyle devam etmışt r «Slno, Gazza ve Batı Şena'da gozumuz yok Ama Kudüs'u asla gerl vermeyiz. Golan da b<7İm guvenliğlmiz açısından ^on derece onemlldir Go lan'ı do t«rk«tm«y»c8^lt» Güney Lübnan'da Filistinliler ile Hıristiyanlar çarpışıyor • Surıje, Beyrut'ta Hi" rıstıyanları bombala dı Lubnan CumhuT' başkanı: «Fıhstinlılerın Lübnan'da sürei lı yerlesmesini kabu etmeyeceğız> BEYRUT Camp Da/ıd Zlr%'esınln hsmen ordından Lubnan do gergmlık artmıştır. Ulkenın gü neymde Hır stıyanlarlo Fılıstınli gerillalar arasın da1 şıddetlı carpışmalar patlak verırken Beyrut' to do Surıyelı bırlıkler Hırıstıyan mevzilsrlnl toj ateşıne tutmuşlardır Bombordımanda 6 kışmır olduğu 37 kışının de yaralandığı bildırılmektedlr. Guney Lubnan da Hırıstıyanlarla FıKstmUl» arasındo patlok veren carpışmonm, nısan ayındar bu yano kaydedı'en en şıddetlı catışma olduğı hab°r verılmektedır Bu orcda Lubnon Cumhurboşkonı oncekl gür rodyo ve televızyondon yayınlanon konuşmasında Fı'ıst nlı multecıierın Lubnon a sureklı olarak y«r leştlrılmelennı onaoren bır Orta Ooğu barış an toşmosmı Lubnan ın kobul edemeyeceğıni bellrt mıştır Comp Oavıd de vanlan Mısır • Krall anlaşma İGrında haien Lubnan da barıncn 400 000 Flltstln lınm yenıden İSKÖn edılmelerı konusundan söî edılmemışiı Lubnan Cumhurboşkonı Lubnan'do FlIıstlnH aer.llalorın varhğının «olumsuz yonlarıylo» hukumetımn Finstmlılerm kendl yurtlarına donmeterl ve kendı geleceklerınl tayın hakkına sahıp kılınmoları konusunda sahlp olduğu goruşü bırbırıylo karıştırmamak gerektığıne ışaret stmıştır Lubnon Cumhurbaşkanı, kasım 1976'da 19 aylık ıc savaşın sona ermesinden bu yano raktp gruplor arosında catışmaları tohrık «den Lübnon'dakl sfyasal ve mezhep bolunmelerine son vermek OTiacıylo bırlık hahnde hareket edllmesı cağrısınrfa do buluTmuştur CumhLjrbaşkanı Sa'kıs Lubnan da guvenlık dururrunun 30 bm kısıiık bır Arop Borış Gücünun gorevını srıriurmesmı gerektırdıqını belırtmiştlr. Surıyelılerın hakım olduğu Arop Barış Gücunün altı aylık gorev suresı. 26 ekımde sona er«cektır Fakat Cumhurbaşkanı Sarkis, Arap Barrş Gucıınun Lübnan'da kaimasmın «Ulusun selam** tl ve ulkenin guventlğl ocısından zorunlu oldu&unu» belırtmışti' (AP a a ) PORTEKİZ DEVLET BASKANI EANES, PARTİLERİ UYARDI LIZBON. Porteklz üumlıurbaşkanı Romalho Eanes, 14 eylulae Costa do Nobre hu kiın etını devırmış olar sıyasal partılero cağrıda bulunıri'jş ve istıkrar I) bır hukumetın kurulınosı konusundo oralarında anloşmalarını yo dn kendısınin pariorentoyu feshederpk er kon seçımlere gıd ıv>esı m ıoteyec©ğını soylemıştır Eanes. bugunku ortamdo ulaşılabilecek en ıyı cozumün partılerın aroiorında anlaşması ve parlamentoda genış destege sahıp bır huku metin ortoya cıkarılmosı olduğunu sozlerme eklemıştır Boyle blr cozume ulaşılmosı ıcin Boşkan Eanes sıyasal partılere sure Konusundo her hangı bır sınırlamo koymamış. sadece, n o ' u n o cozum getlrilinceys ttodar» Costa do Nobre Hukumetınin gunîuk ışlerı yurutecegıni hotır'atmakio yetınmıştır Erken secımo gıdılme sının sakmcalarıno aeğınen Başkan Eanes partılerın aralarmdo on iaşmayo varamadıklan takdırde cUmorım kl bu durumda portller uzloşmo tutumlonnm n«aenlerını Porteklz halkıno açıklayablleceklerdlr» d B mıştır (AP a o) Kaddafi ile Arafat, Hüseyin'i ikna edemedi URDÜN Urdun Kralı Hu«e>'i ıle L byo CeTiohın>esı Başkonı Mucmme' Kaddofı V9 fKO lıderı Yoser Aratat arosıda Amman ın kuzeyınde «Mafrak* üssunae yapılan goruşme sona ermış ve Kaddafi ıle Arofat Şam a donmuşlerdır Urdun resmı kaynakları Kral Huseyın ın Israıl 8 karşı kurulması tasarlanan «Doğu Cepheslne» (Ortak Cephe) katılması yolunda Kaddafi ıle Arafat'ın yaptıklorı onerıyı reddettığını bıldırmışlerdır Goruşmeler sonunda Kral Huseyın. «Ürdun'un Izledlgl oçık v« beltrgln slyosette herhangl bir değlşıkllk yok» demış. goruşme en «yap/cı» olarak mtelemıstır. öte yandan Amman'da cok lyi tiaber 0lan bır kaynokton oğrenıldığlne a.ore «FKÖ» onderl Araîat'm, Boşkan Kaddafi ıle bırlıkt» Urdün'e geldlği Kral Huseyın'e onceden bıldırllmemıştir. Albay Kaddofl. Ürdun'u 7iyaret etmek ısîodıgmı soylemsk lcın Krol Huseyın ıle bır te efon konuşması yapmışso da. konuşma srasındo Arafat ın kendısme eşlık edeceğını belırtmemıştir. Bır hukümet yetkılısi ıse şoyle demişttr «Kral Hüseyin, ılımh tuturmınu değlştlrmesl volunda yapılacok boskılara karşı dlrenmekte karoriıdır > Israıl'e karşı kuruiması pianlanan «Dogu Cephesinın» Suriye Urdun ve Fılıstın orgut Iprınden oluşması Lıbya'nın da bu Cepheyı oestekfemesı lasarlanıyordu Ancak Kral Huseyın «Cepheyeı katılrnayı reddetniştır Bolgedekl bunalımda «orta yoloı ı/leysn Huseyın. Cepheye katılmavı reddetrrekın ote yandan Israil'n ışgal alfındokl tum Arop topraklarını boşaltmosmı istemektedır (O19 Habsrler Sarvisi) İTALYA'DA ZENGİN BİR MARKİ KAÇIRILDI REGGIO CALABRİA Italya doki Reqgıo Calabrıa da 7Po»ı toprakların sahıbı oian 4 n 1 aşındaki Morkı Bernordo Toraldo sıtaf.iı MQ kışı tarafından dun kacırılmıştır Cıftlığınde calışan ışcılsrln aozleıi onunde ouc'u bır molorj olan bır otomobıle zorla bındırı l^n Mcrk y6 kacıronlar hızla olay yerınden uzck laşmıçloraır Bernardo Toraloo, «Kızıl Tugoylar>ın baskanı oldugu sanılan Corraoo Alunnı'nın oğustos nvın» gızlıce ıcnde gecırdıği vıllanın sahıbıd r Buiunla bırlikte sorusturmayı yurutenler, kac r mo olayının sıyasal bır vonu olduğunu sanmak tadırlar (AFP a al Amerika Nikaragua'ya yaptığı 150 bin dolarlık askeri yardımı durdurdu MANAGUA Nıkoronua'do, muhalaf9ttekl Hrıstıyan Demokrot Partı'nın lıaerı Roger Mıran da hukümetm emriyle tutuklan mıştır. Sıyasal kaynaklar. Mlronda'nın, Başkan Somoza'ya karşı şıdde'e dayanmayan blr muhalefet polıtıkası ızlemekta olduSuna dıkkctl cekmışler, muhale fet lıderının neden tutuklondığı hakkında bılgı sahıbi olmadıklannı belırtmışlerdır Öte yandan, Bruksel'de blr aîiklama yapan Hristıyan Demok rat FHartıler Genclık Kolları, Amerıka Devletler Orgutu'ne baş vurarak, Mırancio'nın serbest bırakılması ıcin gırışımdo bulunulmasını ısteyeceklerini soy lemışlerdır. Bu arada, Amerikan Kongre sı, Nıkaragua Sılohıı Kuvvetlen'nın guclondınımesl ıçın onu müzdekı malı yıl Içinde yapmo yı planladıgı 15C b n dolarlık asken yardımı kesme>l karorloştırmıştır. Konunun göruşülmesı sırosın da soz alan Nevv York Cumhu/etcl temsılcısı J c n Murphy Başkan Somoza reıımını savun •nuş, ayaklanan Sondinısîa ge rıllalarını cMarkslst tedhlşçiler» olarak nlteledıkten sonra bunlardOT sılahlannı bırokarak ulkede serbest secımienn yapılmasına olanak vermelerınl ıstemıştır Murphy. SSCB ve Kuba yı da Sandımsto geni'olannı desteklemekle suclamıştır. «FcCAATı Gerıllaların eılnde bulunon sonuncu kont olan Estefı den gelen son haberlerde, buradakı carpışmaların tamamıyle q j ve uljsal muhafızların d u r j ma hakım oldukları bıldırılmek teaır Estelı den kacan gorgu tamk ları, kenite durumun tam aniamıyla «Fecaot» c'duğunu soyle mışler, cesetlerm sokaklarda yattıığını, benzın dokulerek yaKilmomış olonlcrır, kopekler torafından parcalcndıgını akbaba larrn kentın u7erınde dort d o i dukİ8rını bslırtrr şierdır A/nı tanıklara gore, Kentte korkunc bır susurlu< hukum suTnekte dır ve kent sak.nlerl 10 gun de va n eden carpıçmalor suresın c« ıcmeK ıc n, ancak /ağan /aq nur suiannı toplayarak ıhtıyoc gıderebilmışleroır. Ot« yandan. Somozo hukumetı. UIKS ekonomıslnı duzeltebılmek amacıyla, orta vadeil ekonomık onlemler clınacağını acıklamıştır. Mallye Bakan Yor dımcısı Fernandez. ekonomık onlen'erin fınar.sman kayna gını ıc borçıann'Onır. oİL.ştutacaçıinı. dış yarcım ıcin uluslarorası D:r ccğrı yapılması konu sunda ıse henüz karor almad'k lannı soylemış'ır. (o a ) Ingiltere'de Ford fabrikalarında 56 bin işçi greve gitti LONDRA ingılız Ford fabrıkalorında calışan 56 bin Işcl. hukumet tarafından % 5'l« sınırlandırılmış olan ücret artışlarını reddetmış v« hukumete meydana okurcasma greve g.tmlştır. Grev halen (Ingıliz Ford) fırmasının 23 f.rmosmdo butun üretım'n durmasıno yoi ncmıştır. Ücretlerıne % 27 zam isteyen Ford işcilsrinln bu davranışı. gozlemcıler tarafndan, ingılız hukumetın n ucretlerı dondurmo polıtıkasına indırılmış en cıddı »darbtı oiarak gorulmektedir. Hatırlanacağı gıbi Ing lız hükumef gecen yıl Itfaiı'ecılerın % 10'un uzerındekı ücret artışı istemlen ie karşı d renmis ve sonucîa ıtfaıyeciı«ri d re get'rebılmışti Ancak Ford ışcılerıntn grevinın bunaan daha etkılı olacağı sanılmoktodır. ABD, DOLARI SAVUNMA KARARI ALDI KAV 1faizli WASHINGTON Amerıknn Federol R<^zerv BanKasının (Merkez Boııkosı) ıskon'o naddını yukseltme kararı. Malıye cevrelerlnde Amerı kan hukumetınin, doları sovunma kararı atdıgı bıcimlnde yorumlanmıştır B J arada Carter yönetımınln. sadece oUın satışlarıylo yetınmeverek uzun vadelı onlem er o'mo \oluna gıdeceği bıldlrılTiektedır. Bu konu do uygulamaya konması beklenen Ikı önlem enflasyonla mucadele ve ıhracatt artırmak olacak tır (a a ) {a a) ACI KAYBIMIZ Msrhum Hocı Agâh bey ve meıhume Ferıde hanımın kızı. Hıfzırrahman Rasıt Öymen ın sevgılı eşı, Hamıyet Demıray ın bıncık ablası Altan Öymen O'SCn Oynıen ve Gulden Hacaloğlu'nun sevgıll onnelen, Çağlayan Keleş, Murat Derrıray. Dılek Bayar ın teyzelen, Bedrı Öymen. Munur Roşıt Oyrnen, Sueda Kuruc Asaf Öymen. Yalcm Oymen. Oya Oymen, Orur Oymen, Bılsay Kuruc Raşlt Öymen ın yengelerı Kemcl Dem'ray'ın baldızı, Aysel Ovmen, Gısela öymen Cetm Hocologlu nun koyınvalıdelerı, Aslı. Murot, K. Örson. Vasemın. Ka\a, Mete'nın buyukannelarl. (Emekll Ûgretnven) Kablo ve Elektrik Malzemesi A Ş TAHVİLLERİ Kef aleti ile satışa sunulmuştur satış süresi 2 aydır KAVEL, 1954 yılındanberi yurt ekonomisinin hizmetindedir. Yanm aarlık mazisi olan, Hoilanda'nın dünyacaUnhl 21 AguStOS 1978 de NK T. NEZAKET ÖYMEN 2~ eylul 197S gunu oramızdan ayrıldı Cenazesı 24 eylul 1378 pazar gunü oğle namazından sonra Ankara da Hacıbayram CamıınA I L E S I den kaldırılacaktır. (Cumhurîyat: 11970) O.D.T.Ü. GAZİANTEP MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIGINDAN 1 1978 Onıversıtelerorosı Secme Sınovt Sonucu Fokuttemızın ceşttlı 8o.'ümterıno gırmeğe hak kazonon öğrencılenn koyttları Gaziontep Kampusunda 18 eylö( 6 ekım 1978 torihlerı arasındo Kayıt ve Kaoul Işleri MudürluÇür.de yapılocaktır. 2 Koyıt lcın gerekll beîgeler şunlordın o) Sınav sonuc belgesl b) Universıtelerorosı Secma Sınovı resimlı kimflk kortı c) Dıploma oslı veyo Ilgıll okuldon ohnon yeni torthll mezunlyot belgesi asıt. (Suret kobul edılmezj d} Nufus huvvfyet cüzdonı suret1 (Noterden onaylı) e) 16 adst yenl cekllmtş 4x6 ebotındo fotoğrof, f) Cıcek aşısı beîgesl, Dısponserden olınmış Tuberköloz olrnadığını gösteren belga. Kan grubu. 0) 350 TL'lık Oonem harcı; Fakulte veznesınden veya Türkiye Iş Bankosı Merkez Subesı 45 nolu hesaba yatırı/abıiır, h) 1959 doğumiu v e tioho yoşlı erkek odaylordon Askerlıkle illşkisl olmodığıno dalr belga (Ilgıll Askerli* Şub«sinden) 3 Belirtılert «vraklor noksons« olorok kîdell Toohhutlu gönderıldığl tokdırde Posto ile de koyıt yoptırılobıllr ve sonuc odcyo bildırillr. Ancak. postodokı gecıkmeler kabul edılmez, Başvurmo adresl: Orto Doğu Tekntk Onlvsrsltesl Gazlantep Korr.pusu Kavıt ve KoOuı Işierl Müdunuğu P K 300 4 Yukoreto beilrtller torthlerdsn sonro Koyıt yapılmoyocağt gıbı nokson bslge ıls de koyıt yopılmoyocaktır 5 llg/ll öğrencıip'e önemte duyuruiur NKF.GROEPB.V. üretim teknolojisi; KAVEL'de başarıyJa aynen uygulanmaktadır. „ TELEKOMİNİKASVDN KABLDLARI YÜKSEK GERİUM ENERJİ KABLOIARI (20 kv. dah.i) ALCAK GERİÜM ENERJİ KABLDLARI TESISAT KABLOL4RİTELEFON RABLJO[ARI EMAYE BOBIN TELLERI (0.053.00 mm0kadar) SAVAŞ SANAYI1MİZ1N IHTIYACIİÇİN OZEL KABÜOtAR TAHVİLLERİN' SATISI Derneğımiz üyesl ve ITU Elektrik Fak öğrencı temsılcısı Suleymon Erdoğan' dan gözaltına alındığı 19 eylul carşomba gununden berı hober alınomomış vs savcılığa cıkartılmamıştır Bu durumu protesto edıyor ve en kıso zamanda hakkındo kamuoyuna ocıklama yapılmasını istıyoruz TUM İTÛDER KAVEL'in ÜRETİMİ .Galata. Beyoghı. Bahçekapı. Kadıköy Şubeteri vebu şubeter aracılıgıi»e biitün AKBANK T.A.Ş. Şubelerinde yapılmaktadır» AKBANK T.A.Ş KONUT İNŞAAT ILANI ISTANBUL SS Denızctı Iscı Yapı Kooperatıfı MesKpn Inşaatıarı Ihalesı 16 S. 1978 ve 21 8 1978 gunlermde Mıllıyet ve Cumhunyet gazetelerınde yayınlanan şartlardo 28 91978 günü =aot 10 30 da Sosyal Sıgortalar Kurumu Istanbul Emiak ve Irsaat Bolge Mudürluğunde tekrorlanacaktır. Keyfiyet ılân olunur. (Basın 66?0) 11S43 KAVEL • ve Elektrik Mâlzerhesi A.Ş. Karakoy tetanbul "felefon: 45 35 05 45 34 94 KAYIP 324 nolu Sıvas'tan aldıgım ehlıyetımı kaybattım. Yeiısını aıacoğımdan askısl hukunısuzdur Suleymnn BUĞDAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog