Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... BİTMEYEN DERT: TELEFON •ALO, ORASI DEVLET OPERA VE BALESİ Mİ ?.. •BURASI ORASI DEĞİL!.. •YA NERESİ?.. •ESENBOĞAUÇAK HANGARI... loştırma Bakanı Sayın Guneş Ön&ut ve PTT yetkılııerı ne duşunurler bılmıyoruz, ama başkentte te lefon yakınmaları alabıldıgıne yoğun... Aranan telefon numarasının duşurulmesı zaman zaman mu cıze oluyor. Gercı bu konudo ortaya cıkan ornekler b r haylı eğlen U 'VİYENA SOSYALÎZMÎ,, • dolet Partılıler. devletçe Işletılscek madenlere I llışkın yasoyla Turkıye'nın sosyalızme goturülmek ıstendığmi savunuyorlar. AP *şehır mılletvekılı Esat Kırotlıoğlu bu yosa arısıyla ılgılı olarak gorüşünu ocıklarken, ıyali2mın de ne olduğunu bır cırpıda aniatıverdl. Ben sosyalızml cok tyl bılırım Avusturya da ; kaldım, altı yıl Vıyena'do okudum » CHP'lı de olduğu yerde bağırdı • Al sana yenı bır sosyalızm Vı,ona ekolü » başka CHP'II de, Kıratlıoğlu ndan, sosyalızmle, ryal demokrasınln farkını sordu atltoğlu na gore her ıkısı de aynı seydL CHP'LİLER İYİMSER... M eclıs kulıslnde ılgınç soyleşıler yapılıyor AP lılerın başvurduğu akıl almaz yontemler CHP'lı mılletvekıllennı cıleden cıkarıyor Bırı şoyle dedı • Muhalefet butun sılohlartnı kullandı. Biza bır şey kalmadı > Ötekı gülümsedi «Yenı sılahlar buluruz Nosıl olso ambargo kalktı » Malıye Bakonı Zıya Muezzınoğlu Butce Komısyonu Başkan Vekılı Istanbul Mılletvekılı Sevıl Korum ıle çoy lcıyordu CHP Grup Başkan Vekılı Hayrettln Uysal yanına yaklaştı tSoyın Bakanım bu gece sız» yetkl kanununu cıkaracağız Amerıko'ya rahat gideceksiniz» dedı. BÎR GENEL BAŞKAN ARANIYOR B Cıyük Kongre öncesınde Adalet Partısınde bır Ge neı Başkan aranıyor. Par I cağdaş, lıberal bır sıyasai ruluş durumuna getırmek s «nler var. Bu çevreler, çağöı partılerle Işbırlığl yapan yıp ımış polıtıkacılan cağdaşioş lyı başaramayacaklannı sov •orlar. Ancak Kâmran Inan adaylığına şans verılmıyor nel Başkan Demırel'ın bu nsı onlemek ıçın her coreye şvurduğu one surüluyor Kân ı inan la ılgılı ceşıtlı hoberIn de Başkanlık Dıvonında u ıldığınden soz edılıyor. Kıml AP'hier başkonlık konundo eskı Derr.okratıara do yo Imışler. Örneğın, Sebotı Ataın'a da başvurmuşlar. Ama. 1 Zonguldak mılletvekılı de o<i Demokrotlar da yenı bır sa ş îcm yeterl kadar genç ve clu olmadıklarını soyluyor AP GENEL BAŞKANI DEMİREL VE TRT Genel Başkanı Süleyman yayınlarından cok yokını\or. Her konuştuğu yerde TRT yaymlannın taroflı olduğunu vurguluyor V« TRT'ye karşı komuoyu olusturmaya colışıyor.. Bazen de esprl yapıyor Demırel TRT'nin yayınlarıno rağmen hal kın herşeyı anladığını söylüvor ve bununla ılgılı bır oloyı anlatıyor Bır Ahmet Aga vardı, keno'S ne nosılsm dedım Noranım bozuk Neyın bozuk 7 Noranım. Yahu moral n olmasın mı? Sınırlendı Ahmet Ağo Yahu annayıversene ışte moroftm bozuk Derrnrel. şöyle bağlıyor öyKusunü Adam neredeyse bır de bızı dovecek tl, onnayıvermedık dıye. A dalet Port'Sl Demırel, TRT celı ama gelın bır de o ondc acele ışı olan obonenın du rumunu dusunun Devlet Opera ve Balesı nı mı nrıvorsunuz'' Alo1' Alo 7 Neresı orası efendım 7 Sız nereyı arıyorsunuz'' Kardeşlm ben Devlet O pera ve Balesı nı aramıştım . Burası orosı değıl Ya neresı"? Esenboğo ucak hangarı Opera ıle hangar arasındakı ılışkıyı mı duşunuyorsunuz, bu ılışkıyı kuran sıstemın becerısını mı 7 .. Bu yakınma bır opera sanatcısının yakınması Geçenlerde başkentlt bır yurttaş oğle uzerı saatlerde şehırlerarası aramoyı ac'ı ve acele kaydıyla «Tıre» yozdırdı Izmır'ın Tıre'sı . Soatler geçtı, Tıre baglanmadı Bu orada sıra sormalar da gırla gıttı Ve sonuc olarok sa at 22 00 sularında Turkıye Cum hurıyetı PTT'sı baskenth yurttaşa Tıre yı bagladı Yurttaş buyuk ofkesıne korsın <Burası Turkıye» deyıp enınde sonunda Tıre ıle konuşabıldığıne şukrettı... Amo ış o kadarla kalmadı Zırrr telefon Efendım, Tıre nızı boğlıyoruz Yurttaş şaşkın Cok teşekkur ederım hanımefendı bıraz once goruş tum .. Demesıne kalmadon Tıre baglandı tekrar. Oldu olacak bır kez daha konuştu kapottı telefonu Arodan bır 10 15 dakıka geçmıştı kı, gene telefon çal dı Efendım Tıre nızı bağlıyo ruz Şey bammeferdı, ben demın, bıraz once Şehırlerarası memurenın duy ması ne mumkun 7 Yurttaşımız yorım saat ıçınde ucuncu Tıre goruşmesını de yaptı . Istersenız başınızı ağrıtma yalım Başkentlı yurttaş şe hırlerarasından atık davronıp bu kez kendısı onları arodı Bu gunluk yeterı kadar Tıre goruşmesı yaptım yeter, ılgmıze teşekkurler... 800 ortaklı kuruluş ustune ekonomik oyku ayserı ye bağlı Haeılar bucağında 300 ortaklı «Haeılar Elektrık Sana^ı \e Tıcaret AŞ» kuruluyor Kı sa adı HES Bu şırketımız gsc tıgımız ay ıcmae uretıme gecıyor K Gelın gorun kı. bu şırketın kuruluş ışlemlerı usulsuzluklerle dolu Şırketın «ortaklıkların denetımıne daır tuzuk» hukumlerıne gore Tıcaret Bokan lıgı mufettışlen tarafından yapılan denetım ve ılerı surulen ıddıaların ınceıenmesı sonunda duzenlenen raporda bazı uyumsuzluklar yer alıyor 3 5 kışının şırket yonetımını ele gecırmesı sonucu ku cuk pay sahıplerının zarara uğramasına yol acan olayla ılgılı olarok Tıcaret Bakanlıgı torafından duzenlenen resmı bır belgeye goz atalım Soz konusu belge MC donemıne ılışkın Amo HES ortakları halâ Tıcaret Bakanlığının kopılo rını aşındırdıgına gore ola/ henuz kapanmış değ'l Tıcoret Bakanlıgı lctıcoret Genel Mudurluğunce şırket ortaklarına gonderılen 28 ekım 1977 gun ve 27509 sayılı yazıda şoyle denılıyor «Şırket esas sermoyeslnın 500 000 lıradan 30 000 000 I)ra y a arttırılması ışlemı arttırılan 29 500 000 .ıranın 1 4 u T Tıcaret Kanununun 288 maddesme a/kırı olarak arttırılan sermayeyı taahhut edenler tarafından yatırılmaması nedenıyle T Tıcaret Konununun 392 maddesının ıkıncı fıkrası uyarınca batıl oldugun dan, sermaye artırımı ışlemlerın n konuna uygun surette ve nıden yapılması gerekmektedır. ı lctıcaret Genel Mudurluğjnun yozısı daha soira şo,'ie devam edıyor. «Dığer taraftan sermay<» arttırımı dolayısıyle şırket yonetıcılerınln şırkete verdıklerı, acılan kredı ıle ılgılı olarak T Tıcaret Bankasına odenen faız ve komısyon tutarı 149 334 41 TL'lık zararın 9 2 1975 7 3 1976 tanhlerı arasında şır ketın yonetım ve denetım kurulu uyelerı olan Mustafa Derın, Saadettın Erkan, Mehmet Polaz. Mustafo Boydağ. Feyyaz Mersan, Şukru Guman ve Şukru Baktır tarafından şırkete ödenmesı gerekmekte olup, odenmedığı takdırde T Tıcaret Kanununun 309 maddesme ıstınaden, pay sahıplerinın ve şırket alacaklılarının llgılıler hakkında dava acmaları ıcap etmektedır...> Mataracı, iattal'ı /ar,, »aydırdı Hükumetl destekleyen bağım ı mılletvekıllerı, en az CHP I, eler kodar gorev yapıyorlar Mıllet Meclısınde devletçe ış ılecek madenlerle ılgılı tasagoruşulürken AP lıler engeine amacıyla bır yoklama da ıstemışlerdı. SENATÖR UNAT, MECLİS KÜTÜPHANESİNE bulunması gerekıyordu, senatör secl'mce yolculuğunu erteledı Profesor Unafın Sıyasal Bılımler Derneğındekı gorevl de devam edecek Isvec te Upsala Unıversıtesmdekı kongreden cok ılgınc ızlenımlerie dondu Bu ızlenımler dogrultusunda gırışımler yapmaya hazırlanıyor Kontenian grubunun yenı boyan senatoru Meclıs kutuphanesıne de bılımsel bır acıdon eğılmek ıstıyor. Bılıyorsunuz, Meclıste kütuphane komısyonu henüz ku'ulmadı Başta M llı Eğıtım Bakanı Necdet Uğur Tabıı Senator Kamıl Karavelıogiu CHP Is tanbul Mılletvekılı Tarhan Erdem bu komıs yonun kurulmasını sabırsızlıkla bel<lıyorlar Nermın «Daaon unat Mec'ıs kütupho nesını bılımsel b r gozle ıncelemış COK zen g n buluyor Ayrıca modern araçlarla, m <ro fılm mokınelerıyle donatılmış yalnız y larca once alınmış makıneler hâla sandıklarda duruyor Anlaşılan eskı başkan'aşımdı de Cahıt Karokaş bu konuya eğılme ye henuz vakıt bulomadılar. YÖNELECEK Bır kadın elı, ustelık bllımsel blr yaklaşımla bu makınelerı sandıklardan cıkarıp calıştıracak mı bokalım? Nermln Abadnn Unat Mecl.s kutuphonesıne cağdaş bır nıtelık vermek ıcın elınden gelenı yapacağını soyluyor. Doğrusu cok lyf olur. Çünku Meclıs kutuphanesı bugunkü duruımu ile bır dekor nıtelıpınde O zengın kıtaplıkt^n cok az kışı yararlanıyor Mılletvekıllerı ve senatorler kutuphaneye ancak uzak bır koşede yapmak ıcın gıdıyorlar. ı umhurıyet Senatosunda kontenian grubunun yenı uyelerı yemınlerını ettıler Emeklı Oramıral Hılmi Fırat kâğıda bakmodan eşkı bır komutan davranışıyla yemın ederken senatorlerl cok etkıledı Profesot Nermın Abadan Unot haylı heyecanlıydı Bılımsel calışmalardan sıyasal calışmaıara yonelmek kolov değıl elbet Ama Profesor Unat bılımsel calışmalarını Parlamentoda da surdüreceğe benzer 1979 yılının IIV aylarında Norvec ünıversıtelerınde bırkac konferans verecek Aslında şu aralık Norvec'te C I Tam yoklama yapılacağı sıSa, Çanakkale Mılletvekılı Al n Tuna'ya bır not geldı. t Eşınız dışarda kalmış, a htar ıstıyor.> Devlet Bakanı Mustafo Kı, bunu duydu. MUHALEFET SALONA NASIL ÇEKÎLÎR? I anl derler ya: « Bir müsibet, bin nasıhatten evlâdrr...ı Yenı dılle, bır kotu durum, bın öğütten yeğdır. Bu özdeyışın doğruluğuna H f Yoklama var, slz gitmeı ben o ışı hailederım» dedl şoforünu cağırarak elıne ın adresıyle anahtan tutuşrdu. Kılıc, yoklama Icm bir oy kandırır da, Gumruk ve Tekel kanı Tuncay Mataracı durur j? herhalde bugünlerde CHP'l.lerden daha cok kımse inanmıyor. Feyzıoğlu'nun hükumetten ko pup gıtmesınden sonra CHP uler kenetlendıler. Mlllet Meclısının geçtığmız salı gunku olağanustu toplantısına eksıksiz katılarak tam bır dayanışma örneğl gösterdıler Bunun ılk urünunü de, ıctu zuk değışıklıği Ile yetkl tasarısının Mıllet Meclışınden gecır Imesıyle aldılar . Meclıs Genel Kurulunun calışma saatlerl boyunca gerek solonda gerekse ku^slerde. dığer tasarıların keslnlıkle cıkartılması gerektığınl bırbırlenne tekrariayıp moral verıyorlar.. CHP lıler güvenlı gorunuyorlor. Tek sorunları, muholefet partılerınden hıç değılse b.rkoc Oyenm Genel Kurul calışmalarına getırılmesl. Geçenlerde AP'lılerın calışmaları engellemek lcln yoklama yapılmasını Istemelerlnden canı sıkılan blr grup CHP'lı kulıste konuşuyorlardı Anlaşıidı adamlar Parlamentoyu calıştırmamak i c n ellerınden gelenl yapacaklar. Evet, bunlann Parlamentoyla işlerl yok. Kentierl karıştırdılgr, şımdı anarşıyi kırlara taşıyorlar.» Ama yasaların do meclıslerden gecmesi gerekıyordu. FeyzioğlıTnun dönüsü... umhurıyetcl Guven Partısı Genel Başkanı Turhan Feyzıoğlu, «yapıcı muhalefet» gorevı ne başladıgı gun, cuygar ı 'ışkılenn gostergesu olacak bır toren ıcın Başbakanlığa geldı ve 8 aydır yuruttügj Bcşbakan yardımcılıgı go revını, Hıkmet Cetın'e bıraktı Feyzıoğlu. son 10 yıl da gırıp cıkmadığı huku nıet kalmadığı ıcm olsa ge rek. «ışın en zevklj yanı» dedığı veda torenınde «dostca» oyrılmonın yarar lannı anlattı. C Mataracı da, yanındo oturan yoklamaya katılmayan, MSP nya Mılletvekılı Şener Batl'ın kolunu tutup havoyo kal'dı v» tvar» sayılmosını sağjı. HP'lilerin eğendikleri e eğenmedikleri 0HP1I parlamenterlerden bır jp Genel Merkez'de, hüküitle ılgılı eleştırılerıni ve koyarını anlatıycrlardı Genel Sekreter Mustofa Ûsndağ bır ara «hoşnut olunjyan bakanlor hangılerı'» dısordu Parlamenterîer gulümsedıler «Istersenız bız hoşnut olduk rımızın ısımlerını verelım, daı kolay olur.> Veda törenı Hıkmet Ce tın le opuşerek başladı Başbokanlık kapısının o nunde Remzi Ozen le ku caklaşan Feyzıoğlu çalışma arfcadaşlanna ayrı b r yakınlık gosterdl ve, «sizl bır dosta bırakıyorum» dedı. Gectığımız hafta sonunda, CHP Kuçuk Kurultayının yapıldığı tatıl gunu, Başbakanııkdakı eşyalarını toplayarak evlne gotüren Feyzıoğlu, tetıfasını d j yurmadığı arkadaşlarına «kusura bakmoyın sıyası şartlar oyle kı, sıze haber veremedım» dedı. CGP Genel Başkanı, mılletvekıllığıne donüşunun ovkusünu, unlu bır ozanın «Ankara'nın en sevdığım vanı Istanbul'o donüsüdur» sözünu anımsatarak tamamladı. cBakanlığın da en iyl tarafı, mılletvekıllığıne yenlden donmek. Meclıs'de caiışmaktır > Güneş'in "sarmısaklı bal,, teorisi Meclısler calışmaya başlayınca, gulmece ustaları da kulıslerde yerlerını oldılar. CHP' lı Turan Guneş ın bu konudo ozel bır ağırlığı var... Guneş daha ılk gunden esprı gucunu gostermeye başiadı Mılletvekıllığının gıderek değerıni yıtırdığını anlatırken. asırı halkcılıktan da yakındı Bır aralık cevresındekıler partıde «halkCılık» teonsını onun gelıştırdığ,nı hatırlattılar. Guneş de şoyle dedı « Hoca merak edermış. sarmısoklo bal kanştırılırsa ta dı nasıl olur dıye Sonundo dayanomamış ve karıştırıp yemış ama tadını beğenmemış» JAZIRLAYANLARı tüferref HEKİMOĞLU terya SAZAK 'arhk ÖZMENEK ili POLAT BAKALIM ŞAH'IN ÖLDÜRDUGÜ YURTTAŞLARIMIZ IÇÎN NE ZAMAN ULUSAL YAS> TUTULACAK... CHP Izmlr Mılletvekılı Suleyman Genç AP'lılerın çıkocak yasalarla düzen n değıştığı kaygısına kapıldıklarını hatırlotarak careyı söyledlt Bevler tosarıların sonuna bır madde ekleyelım. belkı gelırler...> Arkadaşları Suleyman Genc'm gozünün fcine bakıyorlardı Genc eklenecek maddeyı acıkladı: < Işbu yasa CHP'nin Iktidar olduğu süre Içmde geçerlıdır. > | ONLAR DA FARKINDA DEĞIL I A I dalet Partısı Grubunda Mıllet Meclısı'nın olağanustu toplantısı oncesı zlenecek tutum kararo bağlanacaktı AP hler grup oclasında bır araya gelınce ancak 37 kışı vardı. AP Grubu toplananadan dağ Idı. vekıll Erol Yeşılpınar, aldık, dagıldık» dedı tToplandık, karar AP'nın kısa sürede grubunu toplayarradon dağılması uzerıne sorular başladı Ne olduğunu öğrenmek ısteyenler. AP'lı parlamenterlere yaklaştılar Izmır mıllet Bu acıklamo ıle yetınmeyenler AP Grup Boşkanvekılınden yeterlı (,oğunluk olmadığı ıcm toplanılmodıgını ogrenınce yenıden Yeşılpınar ın yanına yaklaştılar. lcerden cıktıgı halde grup toplantısının yapılıp yapılmadıgını kestıremeyen bu m,lr letvekıilerının ve dığ' yanıt ıse sovleydı «Olabıhr O sıra mektup okuyordum, toplandık dagıldık sandım » ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog