Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

unıversiteyc hazırtıkta IZMIR Beklemeliler:23EKİM Lıseson. 7 EKİM J Ityto? »oıulSon kat î T.l !*M72 131*30 DERSANELERI umhuriyet 55. Yıl, Sajı: 19454 Kurucusu: YUNUS NADt 300 Kuruş 24 Eylül 1978 Pazar lsunbul;274Offi228316/lznuUİ3244*LUz*:2704 Çalışalım Başarırız! illet Meclisi'nm olağanustu toplantısından bir gun once Ecevit hukuınetındeki gorevini bırokmaklo CGP Genel Başkanı, Başbakon Yardımcısı ve Devlet Bakanı soyırı Feyzloğlu acaba ne gıbi bır hesap peşındeydı'» Turlu varsayimlar ılerl suruldu. O arada, hukumetl oluşturan guclerl etkileyer«k Meclısın toplonamamasım sağlamak istediğınden de soz edlldl. OyİB ya, Ecevit hukurnetl Mecliste dortbeş kişllik küçuk bir ustunluğe dayanıyordu. Soyın Feyzioğlu ve CGP'ti arkadoşı dışındo CHP grubundon da tkl üye kalılmaso olağanustu toplantı *ıyasko ile sonuçlanacaktı. Kimi muhalefet sozculeri bunun bir tur guvensizlik oyu sayılacağmı açık acık soyluyoıiardı. Soyın Fe^loğlu toplontı gunu Meclıste bulunmodığıno flore bu varsayımın p«k de gecerslz olmodığı dusunulebllir. M TIP Genel Merkezi silahlı iki kişi tarafmdan basıldı, Malatya'da bir işçi öldürüldü AP'NİN ANKARA ALTINDAĞ İLÇE KONGRESININ YAPILDIĞI SINEMA BIR GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI, 6 KIŞI YAKALANDI Cumhurıyet Haber Merkezi TiP Genel Merkezi dun sılanlı ıkı kişı larofından basılmış, kımlıklerı belırlenemeyen saldırganlar îi Merkezınde ıkı kışıyı yaraladıktan sonra kacmışlardır T1P Genel Sekreterı Nıhot Sargm'ı hedef alan saldından sonra Genal 8aşkon Behıce Boran Başbakan Bulent Ecevıt'e bır telgrai gonderere'< son derece cıddı olayın onem s eie alınarak foıllerının yakalan masını ıstemış «Yapılon satdttı yolnııca bize karşı degıl, Ana yosa quvencesi altındaki Sıvasal Partıler Kurumu na ve O.IUT hayatına karşıdır» demıştır Ankara da AP Altındağ ılce kongresının yapıldığı sınema saldınya uğromış, bır delege acıîan ateş sonucu yaralanmıştır Olayla ılgılı olarak 6 klşi yakatanmıştır Malatya da cıkan olaylarda bır ışcı oldurulmuştur Demirel: İ4 CHP şimdi de meclis direksivonunu ele geçirecek,, BURSA, AP Genel Başkanı Süleymoa Demıre. uun Bursa II Kongresınde yaptığı konuşmado «Turkiye'nin idaresı bugun muhalefetten hoşlanmayan azgurluk şampiyonlannın elındedır. Repme hurriyelçi demokratik vasfını kazandıran muhalefetin mevcudiyetıdır. Muholefetın şeklen mevcut olması ama gorev yapmasının engellenmesi, rejimi demokratîk olmaktan çıkarır..» demıştır. Partısmın «sozde muhalefet ve gudumlü cJemokrasiye nıa gosteremeyeceğlnl» soyleyen Demıret, tDevlet ilk defa idare ediliyor değildir. (Arkası So. 9, Sü. 4de) înan: ÂP'nin tek başma iktidar olması yenilenmeyi gerektiriyor AMASYA AP Genel Başkan adoytarından Bıtlıs Senatoru Kâmron inon, dun Amasyo AP I Kongresınde yaptığı I konuşmoda. «Adalet Partlsl'nln tek basma iktidar olmosı yenllenmeyl gerektırmektedir. Partl bunu başaracaktır» demıştır Inan bu konuda şunları soylemıştır «Turklye'nin Idaresl kolay değildir. Guçlu, kucuk hesopları olmıyon, politikayı bir basomak olorak değil, hizmet olarak anlıyan kadrolar Ister. Bu kadrolorı ancak AP çıkarabilir. Türkh/e'yl sıyasl İstikrara oncok APnln tek başına İktidar olması ile kavuşturablllri2...> (Arkası Sa. 9, Su. 7de) AP Genel Baskanı, «Her şeye rağmen sonları gelmiştir. Yaptıklarına pişman olacaklar» dedi. «Türkiye'yi siyasi istikrara AP'nin tek başına iktidar olması ile kavuşturabilirir» Ne var ki CGP sayın Genel Baskanmın hesabı yanlış cıkırııs, CHP grubu wo hukumetı oluşturon yo da destekleyen Bagımsızlar tom kadro Meclise gelerek olağanustu toplantıyı gercekleştlrmışlerdır. Sayın Feyzioğlu Mecliste v» hukumette blricik arkadaşı olan Solih Yıtdız'i bile arkasından surukleyememlş, goze oldığı girlşlmde tek ba«ma yapoyolnız katmıştır. Sonuç Ecevit hukümet! ocısından olumludur. CHP grubu tum uyeleriylo parti dislplınlne uygun dovronmış. boytee« muholefetın her turlu engeltemelerine karşın Millet Mecllsl dort gun gece gunduz çalışorok onemll Işler başarmıstır. Bu kısa sure içinde İctuzuk değışikliğl gerçeklesmlş, Yetki Yososı, Ma«jenler Yasası gibt tosorılor Meclisten gecerek Cumhurlyet Senatosuna gonderitmlştlr. önumuzdeki gunlerde yasalasma Işlemlermln tamomlanması baklenmekledir. Meclıster 4 ekımden başlamak uzere 1 kasıma dek tatıle gıreceklerdir. Gorüluyor kl blrllk ve dislpAn havası lclnde calışıldığı tokdird* az bir çoğunluğa da dayanıtsa Turkiye Buyuk Millet Meciisintn saygınlığmı korumok ve Is başarmak hiç d« olanaksız değilmlş. Kuşkusuz Ecevit hukümetinl destekleyen çogunluğun daha geniş olmasını, muhalefetln de sırf engellemek lcin engellemek •evdasındon vazgecerek ulke yororına hazırlanan yasaların en ryi bir biçlmde cıkmasına yardımda bulunmosmı gonul isterdi. Ama ne denlr, demokrasi budur Işte. Aksoyan yanlon, hatto kiml zoman ülkeye zaror verici Yanları bulunur, Daimo da bulunaeoktır. Unutmoyalım W bugüne dek geimiş gecmiş re|tmler arasında toptuma en oz zararlısı gene de demokrasldır. Elverir k) onun kurallarına Içtenllkle uyolım, hakkımız neyse onunla yetlnelim, ülkenln otıl sahibl olan halkın isteklerlne korşı cıkmoyalım. 5u Madenler Yasası gorüş melerlnde gorulduğu gıbi bır yasa bir kısım cevrelerln, cıkorına aykırı olabillr. Bu çevreterin Meclistekl temsılcıleri yasanın çıkmaması icin ellerinden geldiğl kadar çaba harcayobiUrter. Dikkat etmeleri gereken nokta Anayasa gücunde olon lctüzuk hu kümlerlne uymak ve o hükumleri kötuye kullanmamalan olmalıdır. Toplantıdo yeter çoğunluk bulunmadığma deggin bir kuşku varso 10 milletveklll ayağa kalkarok Baştkandon yoklama isteyeblHr. Bu bir tçtüzük hukmudur. Ama sadece Meclis caltsmalarım boltoiomak, yasanın çıkmasım gecikıirmek amoclyle 10 dokikada btr yoklcma fstemek, yo do socmasopon önergelerte vaklt öldurmeye kolkışmak, bir aniamda ulusal Istence karşı gelmek soyılmaz mı? Oedlğlmlz gibl, relimlerln «n erz zararlısı billnen demokrasnerde, boylesl davranıslara arada bir rastlanmaktadır. Tek partl yo da dlkta rejlmlne dönuimedlkce bunlan bütün butun önlemeye de olanak yoktur. Meclis coli5molonm engelleme glriçimlerlne blzde simdlllk daha »ık rcstlanıyorsa bunu herhalde demokrosi alanındakl deneylertmlzin yetersizliğine yor Ecevit: "Hükümete ilişkin kuşkular geçersiz kaldı,, BAŞBAKAN VERGİ YASASI HE İUGILI OLARAK MUHALEFET İLE GORUŞMELERI SURDURECEKLERINI SÖYLEDİ Başbokan Bülent Ecevit, dün duzenledığı basın toplantısında. Mıllet Meclısin'n oiağonüstu toplontısını demokratik parlame^er relım açısından onemll bır oşama olarak nıtelemış ve «Olağanustu Meclis toplontısının başanlı çalışması ile hukumetin gucune ve sureklillğine yoneltilmek istenen kuşkulor bir kez daha geçersiz ve etklstz kalmış oldu» demıştir. Başbakar» Ecevit. «Artık engelleme çabalon İle bir yere varılmadığı anlaşılmıs olmaktadır» şeklınde konuşmuştur. Ecevıt, vergl yosasının 1 kasımda Meclis gündeminln İlk sırosında goruşuleceğınl büdlrmlş. «Vergl yasasıyla ilgıli olarak muhatetet ile goruşmeleri surdureceğiz» demıştır. Habcrler 5. sayfada Haberi 5. sayîada 1 Yetkılılenn, «duvarlara yazı yazılmasının yasaklandığı» yolundakı açıklamalarına karşm Istanbul'un duvarları yazıdan geçılmiyor. Okmeydanı kavşağı ile Haliç Köprüsü arasmdaki duvardaki yazı da Akıncıların «Şeri at Devleti özlemırü» dıle geüriyor. Fotoğraf: Etdoğan KÖseoğlu I • I . | u PARLAMENTO KUÜSİNDEN 'Kızıma uzun ömür diler, karıma geçmiş olsun derim. Maden Yasası I . . 1( ln Seriat Devleti,, özlemi I Mayıs mitingi yöneticileri . çıkmcaya değİn r takipsizlik kararı verıldı Doğan KATIRCIOCLU Isianbul Cumhurlyet Sovcılığı tarafmdan 1 Mayıs 1978 Işcı Bayramı mltingl nedenıyle ac lan soruşturma tamamianmıştır Toplum sucları burosu Savcısı Muhıttın Cenkdoğ, 4o/dır surdurduğu. soruşturma sonunda DlSK ve Mıtıng Yüruyuş Komıtes! uyelerı Fehml Işıklor Burhan Şahın ve Mustafa Aktungalı ile mıtınge katılan derneklenn 137 yonetıcısı hokkında takıpsızîık kararı vermıştır. Savcı Muhıttın Cenkdoğ oynca Sovcı Çetın Tekınle hazırladığı ıddıaname ile dö mıtınge katılan llencl Gencllk Derneğı (IGD) ve Devrımcl Hatk Kültür Drneğl (DHKD) Yönetım (Arkası Sa. 9, SO. 1de) . ,.t t M J . • yanınıza gelemem,r Engin KARADENlZ ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) AP nın yoğun engellemesı he nuz kırılmamış. Danışma Kurulu'nda uzlaşmaya varılamamıştı Genel Kurul'da maden yasasının göruşülmesme ara venlmıştı. Enerp ve Tabn Kaynaklor Bakanıı Denız Baykal, basm bu rosundan cıkorken yakınaı. (Arkası Sa 9. Su. 7'de) ITHALÂTIN; YILLARDIR PEŞIN PARA YA DA MAL KARŞILIGI YAPAN ÇIN, BU KURALI İLK KEZ BOZUYOR Takipsizlik kararı veren Savcı Cenkdoğ, 1 Mayıs Mıtingınde, Taksım olontnda ve kortejlerde buyuk boyda Turk bayraklarının yer aldığmı acıkladı. EMLAK KREDİ BANKASIN1N KONUT SATISLARI DURDURULDU ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Imar ve Iskân Bakanı Ahmet Karaaslan Turklye Emlak Kredl Bankası'nca ceşıtii ıllerde satılacağı ılân edılen konutlarm satışını «tahsıs yontemlnl yenlden saptamak amocı ile» durdurmuştur Karaaslan bu konjda yap'ığı açıklamada, «Ankara'da Bu(Arkası Sa. 9, Su. 1'de) öğretmenlerin ad çekmeden sonra karşılıklı yer değiştirmeleri yasaklandı Ankara, (Cumhurlyet Burosu) Mıl ı Eğıtım Bakanı Necdet Uğur, oğretmen o'mak istıyen unıvsrsıte, akaaeml. yuksek okul ve Eğıtım Enstıtusü mezun larının aîamalarmm ad cekme yöntemi ile yapılacağını acık lamıştır. Zorunlu hızmetl olan yahut olmıyanlcrda oyırım gozetılmiyecek, ad cekme 15 ekım 1978 gunü Ankaro'oc yapıbcak tır. Necdet Ugur, bu konudakı açıklamasında daha sonra şoy le demıştır: (15 ekım 1978 pazar gunü ya pılocak od cekmeye mecburi hizmetlerln tamamı katılacoktır. Mecbun hizmetl bulunmayantarın bu tanhtekl ad cekmeye ko tılabilmeleri icin 12 eklm 1978 perşembe gunu soat 17.00'ye kadar MUIl Eğitim Bakanlıgı'no yaztlı olarak ad çekmeyl kabul .».kt.rıni hildirmeleri zorunlu Çin Halk Cumhuriyeti Batı Almanya'dan 8 milyar mark kredi alıyor PEKİN / BONN, (ANKA DPA) Önümüzdekl 10 yıl ıcınde komur uretımınm ıki ka tma çıkantması İcin Federol Almanya'nın Cm'e 8 milyar mark tutarında kredl acmasını ongören bır protokoi, C'rt ve Federal Alman yetkılıierı arasında ımzalonmıştır. Alman kredlsınm bu ulkeden komur madenterintn gelıştırılmesı ve uretımın yukseltılmesl icin ma kına ve teçhızat olımında kullanılacağı bıldırılmıştır. Boylelıkle Cın, Itholötını peşın paro yo da mal karşıtığında yopmo konusunda uzun yıllar uyguladığı kuralı ilk kez bozmuş olmoktodır. Halen Pekın'de bulunon yuk sek duzeyli bır Alman tıcaret heyetmın sözcüsü. madencılık techlzatmın yanısıra Çın'e bır maklne fabrıkasınm da sotılacağını belırtmiş. Çm'ın sıparışlörının, Federal Almanya'nın şımdıye dek Iran ve Brezılya'dan almış olduğu nukleer reaktor sıpanşlermın değerıne eşıt olmasının beklendığınl soylemıştır. (Arkası Sa. 9, Su. 5'de) Turkiye'nin BM Genel Kurulunda KTFD ne söz hakkı verilmesi önerisi reddedildi BİRLEŞMİŞ MİLLETLEI B M Genel Kurulu, Gene rulun yenı donem calışm da Kıbrıs sorunu gorüşulı Kıbrıs Türk toplumuna d hakkı tanınması yolundaV kıye'nin isteğıni reddet Karar 10'a karşı 81 oyl< mış. 21 ülke oylamada ser kalmıştır. Genel Kurul bunun Kıbrıs sorununda son ü yurutulen uygulamanm mesı kararı aimıştır Bur Kıbns sorunu. yalnızcc Rum yonetımıne soz hı nınan Genel Kurul ^ Kıbrıs Turk toplumuna hakkı tanınan ana sn mısyonda da goruşı Bu uygulama ıse, Gen da «Kıbrıs Hukumeti» yası komısyonda da « lumu» olarak. Kıbrıslı (Arkası Sa. 9, OLAYI.ARIN ARDINPAKİ GERÇEK ıyasol yaşamda uzlaşmanın kendine ozgü koşulları vardır. Uzlaşma da eninde sonunda birblrine korsıt lkl gucun bazı konularda onlaşması demektir. Bu sonuca ulaşobllmek kolay değildır. Nitekım kolay oimodığ» partller arasında parlamento yaşa>™nrfn vanian son uzlaşmoda Uzlaşmayı Sağlayan? nılon bir kurum nHelığine duşürulmüştü. Ecevît Hukümetlne karşı bu bütünleşen muhalefet Danışma Kurulu topiantılonna kotılmıyor; bu durumda Meclls çolısmaları kolaylıklo engellenıyordu Hukumetl destekliyen güçlenn parlamentoda elıkolu bağlanmıştı. Ecevit Hukumeti Meclısm !..„,)„ ndatn «Darolıze» Ecevit Hukümett bu kısır donguyu sonunda kırmasmı bil mıştır. Çemberi porcalomak Içın ilk yapılocak Is, Meclisl colışabıllr niteliğe gettrmektl. Olaganustu toplontıyla ve lctuzuk degişikliğiyle bu sağlanmıstır. Meclis coğunluğunu oluşturacak bır dısıplıni benlmseyebı(en iktidar, muhalefetin tum en gelleme cabalarını oşorok . *.ı»»mı« ha MECÜS'İN ÇALIŞMASI VE ÇALIŞMAMASl MİLLET MECÜSİ ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ÜÇ Y1LUK TÜRK • SOVY TİCARET ANLAŞMAS1 HAFTAYA İMZALANIYO ANKARA Türkly Tıcaret Heyetlerı ara layan goruşmeler, c hafta sono erecektı meler sırasında. Sovyetler Bırtığı'ne tarım urönlertnın v tobus bcşta olmak tıl sanayıi ürünlerl feksıyon eşyası ve aletlerı sotması I mıştır. Uo yıl ıcensınde caret hacmınl Ikı S Prof. Dr. Muammer Aksoy'un YAZI DİZİSİ BUGÜN 7. SAYFAMIZDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog