Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

>afııbl Cumhurıyet Motboocılık ve Gazetecıllk T A Ş Jdıno NADIR NADİ 3enel Yayın Muduru îorumlu Yozı Işierl Müduru OKTAY KURTBÖKE ORHAN ER1NÇ •¥ * CUMHURIYET îosan ve Yayon. Cumhurlyet Matboocılık ve Gozelecîlık T A Ş . Ccğaloğlu. Turkocoğı Cad N o : 39 11 °OSto Kutusu 246 İSTANBUL. Teleion • 23 97 03 8ASIN AHLAK YASASlNA UYMAY! TAAHHUT EDER BUROLAR Ankara. Ataturk Bulvarı. Yener A p t Yenışehir. Tel : 17 58 66 25 57 01 • İZMIR Halıt Ziyo Bulvarı No 65, Kat 3 Tel 254709 131230 • ADANA Atatürk Caddesi, Uğuriu Patolt T e U 14550 19731 ABONE UCR6TLERI Aylar 1 3 6 12 Yurt Içl : 90 270 540 1 080 Yurt dışı 165 495 N 0 1980 Avrupa, Yakın Dogu 400. Am«nka. Orto Amenka, Güney A»ya lcın 800, Uzak Ooğu tçin 1200 kuruş ucak ek ücrstl crlınır. T A K V İ M 23 EYLUL 1978 Imsak 5 08 Ikındı Guneş 6 46 Akşom öğle 13 07 Yatsı 16 32 19 07 20 38 2 ve 3 sayîalor (santı nl) Devcm sayfası (santımı) llor» say*aiarı (santımı) Istanbul (santımı) Ankora (santımi) ölöm Mevlıd, Teşekkür (5 santımı) Nışan Nıkâh Evlenme Doğum Yayın Hayatı Kayıp (kelımes) ... . 280 320 200 120 100 600 400 4 Ura Millet Meclisi (Baştarafı 1 Sayfado) ı bagımsız mılletvekılı ın Yılmaz ın da katıldıgı ıaya oncekı gece saba şı apandısıt amehyatı ge CHP Tuncelı Mılletvekılı ydar Vezıroglu da sedye •tırılrmstır Amelıyatın uen 12 saat gecmeden .6 gelen Vezıroğlu nun ı gıden Başbokan Ece ndısıne geçmış olsun de jarlamentoyu calıştırma dekı bu fedakarlığındon teşekkurierını sunmuşum CHPIı m lletvekıller! ıgımsız Bokanlar da Ve u nu tebnk e mışlerdır lel Kurul salonunda CHP jp Başkanvekıllerıyle goîkte olan AP Grup Baş ıkılı llhan Ersoy da yok ja bulunmok zorunda ka! r nışma Kurulunun sobah rarı gelmeden once Baş Ekşı tarofından APIılerce ın ıkı gensoru önergesı jlmuştur AP lı Aiı Elverd arkadaşının Içtşlerı ve st Bakanları hakkmdokı orunun pazar AP lı ismaıl ı Koyluoğlu ve 9 arkaıın lcışlerı Bokanı hokkın ğil, g»rcek suçluiar yakalanmoktadır» demıştır Ozaydın lı son sek z ay ıcer s nde ce şıtlı eyllemlere katılan «Sağdan ve soldan 1830 kışının haten tutuklu oidugunu» bıldırnrt ş «Hiç bır ytlgmlık göstermeden anorşinin yuvalarına gıtmeye kararlıyız» b'çımınde konuşmuştur Ozaydınh konusmasının bsr bolumunde Balgat olayına ıl ş km ayrıntılı bılgı vermış yapı 'an operasyon sonucu 4 kısının yakalandıgını 3 k ş n n iue a ranmakta oldugunu bıldirmış tır. Özaydınlı tutuk'uların dev let memuru olduklannı ve ge cen donem ıçınde ıs>e alındık larını belırterek «Bu devletı bu ışgalcılerden temızlemeye çalışjyoruz» demıştır lcışlen Ba*anı konuşmasm da ele geçen sılâhlara ılışkın bıtgı verırken «Bır partinln omblemlerlnın de bulundugu nu» soyieyınce MHP Grup Boşkanvekıtı Faruk Demırtola soz ıstemıştır Bunun uzenne Boşkan Ekşı Özaydınlı nın ko nuşmosımn hlcbır bolumunde MHPden soz etmedığını soyle mış cNeden alınıyorsunuz, yokso gocunuyor musunuz 7 » dıyerek MHP lı Grup Başkan vekılıne soz vermemıştır APIı 15 uyen n ad okuna rak acık oylama ıstemınde bu lunmosındon sonra yapılan ocık oylamada genscru oner gesının gundeme alınması 38 kat>ul oyuna karşıhk 224 o/la roddedılmıştır MADEN KANUNU KABUL EDILDI Gensoru onergesının gunde me olınması reddedıldıkten son ra Danişma Kurulu onensı M ıl let Meclısı Genel Kurulunda okunmu? ve kabul edıimıştır Daha sonra Moden Kanunu Ya sasınm göruşulmesıne kaldıgı yerden devam ed Imıştır 6 madde uzerınde gorusmeler ta momiandıktan sonra kabul e dılmıştır Danışmo Kurulunun alınon koror geregmce muhale(et yoklama ısteyerek engel leme ısteminden vazgecmıştır Bunun uzerıne Maden Yasası Tasorısı'nm maddelerı engeı leme yapılmaksızın goruşul meye boslanmıştır 17 modde de verılen bır onerge uzerıne Bllirklsı Kurulunun oluşumu ıle ılgılı ufak bır de^ışıkitk yapıl mıştır Tosarıfiın goruşulmesı sırosmda 22 maddeye gelınöı ğınde AP Mılletvekıllen acık oylama ıstemıalerdır Ancak acık oylama ısteyen mılletvekıllennın ısımlen okundugu sıra da AP lı Ekrenı Ceyhun ım zasını gen aldıgını bıldırmış bunun uzenne oyiama yapılma mıştır 27 maddede ıse CHP lı Tarhan Erdem Alton Tuna ve arkadaşian bır onerge ve rerek mtıkal ışıemlerınde ver gl muofıyetının kaldırılmasını ıstemışlerdır Sozu gecen 27 madeye gore «Yasa ntn uygulanması sıraeında her turlu ın tıkal ıslemı vergı resım ve harçtan muaf tutulacoktır Tar han Erdem ın kabul edılen onergesı ıle bu madde degıştınlmış ve Vergı bagışıklıgı kal dırılmıştır Doha sonra Yasanın dığer maddelerı de goruş mesız kabul edılmıştır Boylece Madenler Yasası nın tum maddeleri Millet Meclısı nde be nımsenmıştır Yapılan açık oylama sonucu 226 üyenın oylomaya katıldıg ve 226 kabul oyu verıldıgı sap tanmıştır Acık oylamadan baş ka yönde bır oy cıkmarmştır Maden Yasosı nın goruşuimesı 23 30 da sona ermiştır SENATO'DA Millet Meclısınde kabul edı len yetkı yasası tasarısı dun Cumhurıyet Senatosu Butce ve Plan Komısyonu nda ele alınmıştır Tasarmın tumu uzerındekl göruşmeler dun oğle den sonra bıtırllerek maddele re geçılmıştır Komısyon mad delerı de Meclısten gectığı bı cımıyle benımsemıştır Komısyon Başkanı CHPIı Hasan Guven ın verdıgı bılgıye gore yetkı yasa tasarısı buyuk bır ıhtımclle Cumhurıyet Senatosu'nun 26 eylul salı gunku bırleşımınde oncelık ve ıvedılıkle ele alınacaktır AHÜINDAKİ Parlamento kulisinden (Bastarafı 1 Sayfada) Ulucay da engelleme ekıbı scf larında yer alır^en bosın lo casında MSP lı Şener Bastal n grubu adına yaptığı konusmadakl sozlerı yorumlanıyordj « Devletçe isletılecek madenler hakkında kanun îasarısını gorusuyoruz Sanayı ısletmelerının yuzde 64 u devletın elınde ama blz sosyalıst ekonomı değilız » « Ne demek bu 7 » ı Gayet oçık, satır oltlorını oku anlarsın!» Alcak perdeden guluşmeleAP lı Kıratlıoğ'u da konustu « Madenlerı devletlestırmek sosyalizmdır Ben sosyalızmın ne oldugunu çok lyı bılırım, cunku sosyalıst bır ulke olan Avusturya da okudum, hem de 7 yıl>> Saot 22 20 de 4 kez yoklama ıstendı Başkan Ekşı «Gorunur çoğunluk varsa yoklama yapmayacagınu ılke^ını yıneledı AP lıler dırettı Ekşı, son derece sokın konuştu « Arkadaslar, yoklama yoptırocogım Ama çoğunluk oldugu konusunda kufkum yok Yan tutmam ben Tarafsız bır Baskanvekılı olarak yo nettlm yıllor yılı » BEN BILIRIM Yoklamada Genel Kurulda cogunlu< olduğu boylece bır kez daha saptandı Daha son ra AP lı Kıratiıoğlu 6 kez soz aldı « Ben |eolo|ı doktoruyum Sosyailzmın n olduğunu bllı rım » Guluşmeler Genel Kurulda engeileme uğ roşı onergeler ve yoklomalan surerken parlamento kulısın de daha «clddi» konular tartışılıyordu MHP NEDEN GERI ALDP « Yahu MHP lıler Içışleri Bakanına ılışkın gcnsoru oner geslnl neden geri oldılar dersın?» « Dort ay gectı, onergemizı ymeliyectğlz dedıler, oy»a olaya AP »ahıplendı, bır ga rıp1» « Gensoru önergesı verıldıgınden bu yana 4 ay g t ç tı Anarşık olayların MHP den kaynaklandıgı konusunda da coV daha ciddı kanıttar ele geçtı Ozoydmlı bunları Mec • Danışma GERCEK gensorunun da pazortesı goruşulmesı başkonlık o ı olarak oylanarak be enmıştır Boylece pozor ı AP'nın ıkı gensorusu ele nış olacaktır Ancak bu erde Meclıs tatılde olacaon gensorulor ele alınaacoktır ENSORU ELE ALINIYOR aho sonra AP lı Rıfkı Da ian ve arkadaşlarınco Öz ınlı hakkında Balgat olayla ılışk n olarak verılen gen j onergesınm goruşulmesıgeçilmlşttr AP grubunun jşlennı acıklayan Mustofa nal Aykut Turkıye de can enliğının kalmodığını. hunetın olaylar karşısında z ıçinde olduğunu» öne sur ftur 1HP grubu adına konuşon an Koçal anarşık otaylorm ına ermesını Istttdikleri Içın lioru acılmosının» gereklt uğunu savunmuştur MSP > Arıf Emre de, tum partıle anarşıyı onlemek arnacıyla ak davranış bırllğı ıcınde ol ılarını ıstemış «Emperyalist mthraklar ıclnde bulundumuz durumdan faydolanarak i bölmek istemektedır Han kamplara bolunurken gırek Insanlarımız arasında hu metin dozap artmoktodır» (Baştarafı 1 Sayfada) ne yazar» dıyenlerımız de var dır Bu kanıyı paylasanlara sormak gerekıyor Pekı oyleyse Turkıye Ortakpazar acısındon bu denlı onemsız gozuken odun lerı yıllardon berı neden bır turlu alamamaktadır'' Turkıye nın cografı ya da leopolıtık a gıriıgından sureklı soz edılır Acaba bu agırlık ornegın bır Tunus'unkınden, bır Fas ınkınden bır Ispanya nınkmden da ha mı hafıftır'' Kuşkusuz degıldır Ancak bu agırlıgı kullanabılmenın koşulları vardır Ornegın bır tanesi de, dış politıkoda bugun» dek ızlenegelen «te^ yonlu» cızgıden aynlabılmektir en azından Or takpazar'a salca sotabılmeyı Kıbrıs takı odune bağlayan zınclrl kırabılecek, hıc olmazsa bu ılıskiyı terslne çevırebılecek bır yorungeye Turk dış poutıkasını oturtmadıkca pek bır şey degışmeyecektlr Bize cmanavlık kabaplık sut culuk senin ıcın daha hayırlı olur^» denllecektir Ama naren cıye orneğınde oldugu gıbı, ımanavlık» da onların musaode eyledıgi olcude yapılabılecektır Tekstıl mokınasını sana sata caktır Ancak Ingiltere orne gmde oldugu glbı, tpamı.K ,pi g nı ben ne kadar ıstersem o kadar ıhrac edeceksın» denilecektir Ve bu da ne yazık kl bugun oldugu gıbı sıneye çekılscektir Onun ıcındır kı gelecek ay Ortakpazar a sunulması bekle nen onerı paketının Ankara da hazırlandıgı şu gunlerde Turkiye'nın sanayilesrnesını IDQ muk ıpl gı»ne bağlayan bır anloyıstan uzak durulmasını te mennı ederız +•*• finkaıa'da (Baştarafı 1 Sayfada) busun ,apacagını belırtmış o tobuslenn eskıs ne oranla 3 mıslı daha hızlı gıdeceklerın soylemıştır Özel otobjs ,olu ıc n 30 mı! yon hra harcadıklarıiı belırten Oıncer ozetle şoyle konuşmuş tur «Dısa bagımlı olmaktan kurtulmak ve savurganlıkton kurtulabılmek ıcm daha ucuz daha hızlı bır taşım yopabılmek ıcm ozel otobus yolu yopıldı Yenı yotun yapımı ıle bırl kte soz konusu hattan aokıkada b r otobus gececektır Otobus ler eskısınden 3 mıslı hı^lı ha reket edebıleceklerdır Bu şu aemektır 3 otobusun yaptıgı ışı bır otobus yapacaktır Eskıden bu hatta 90 otobus çalışıyorsa şımdı 30 otobus calışacoktır 60 otobus ıse artık calısma yocoktır Bu do 150 mıl/on lıralık harcamanın ortadan kalkması demektı r » (Baştarafı 1 Savfado) rakaş > Daşkannğmda bır n araya gelen Dan şma Kurulu toplantısında olınmıştır CHP den Oymen AP den Ersoy MSP den Emre ve MHP den de Demırtolanın katıldı gı toplontıdan sonra Karakaş yaptıgı acKİamada Meclısın {Baştarafı 1 Sayfada) 4 ekım tanh ne kadar cahş lıp genc aracı otobonın malarına ara verme kararı alkenarına cekmış ve dısarı masının nedenını şoyle bıl Cikmıştır Bu sırada arka d rmıstır den ge'en Sec Tunzm e aıt 27 «Ara verme suresınce SenaAV 064 plokalı 302 Mercedes yolcu otobusu Opel e carpm 3 to çalışmalarını surdurecek ve ve Galıp Genc ı sag or teker Yetkı Kanunu ıle Madenler Kaleğının altıno oloroK ezmışt r nununu gorusecektır Eger Se Genc olay yerınde olmuş yo natoda yasalarda bır degısıklık cu otobusu korkuluklaro car yapılırsa Meclis tekrar toplaparak durmuştur Otobus o'o narak bu değışıklıklerı gorusemobıl carpısmasının hemen a ' bılecektır > Oindon 34 D 551 plakalı F c d A>rca Do ı s ı a Kurunun Taunus 34 HZ 662 plakalı Re kararına gore Sıyosı Pa'tı nault ve 34 PT 498 plakalı ga ler Yasası Secım Yasosı ve zete kamyonu once bırbırlerı Meclıs lctuzugunde \aplaıle carpışmışlar daha sonra da cak değışıklıklerı goruşmeK uAlmon plokalı otomobıle corp zere uc ozel colışmo kom yo mışlardır Kamyon korkulukla nu kurulocaktır Meclısle r ın ço rı parçalayorak yolun sağ tclışmadıgı bu b r aylık sure ıcm rafındakı arsaya gırmıştır Bu de komısyonlar çalışmalarını nun da ardından 25 AP 91? surdurerek yasa degışıkl Kİerı plakaiı Morrıs kam/onla 34 E konusuida ortak bır anlayışa 6374 plakalı Anadol ve 34 RZ varmaya calısocaklardır 381 plakalı Ford statıon cor CHP Grup yonet cılen Dc pışmışlardır Bu carpışmada n şma Kurulunda anlaşTiaya va Anadol un arka torafı oldugu rtlması konusunda şu bılgı'en gıbı porcalanmıştır vermışlerdır YANAN ARAÇLAR «Vergı Yasasının Maden Ya Halıc Koprusu ne gırıştek sasından sonra goruşulmesı ha zıncırleme kaza 300 metre ge lınde muhalefet engellemelerını rıdekı Halıcıoğlu kovşoğıno surdurecekse bu durumda bıdek uzamış ve bu kez 6 a r ocın zım 226 nın uzerındekı cogunlu yanması ıle sonuclanan kazo gumuzu sureklı olarak Pa.la lar meydana gelmıştır Plakası mentoda tutmamız gerekecek yangından erıdığı ıcm saptana mayan Peugeot 404 ıle 34 RV Bu arada Dışıslerı Bakanı Ok cun'un BM toplantılarına gıtme 875 plakalı Beledıveye a t ser Devlet Bakanı vıs otosu carpışmış ve her ıkı sınden yıne Hıkmet Çetın ın Moskova ya gıt arac da yanmıştır Bu kazanıi mesınden vazgeçılecektır Onuda ardından 34 YD 276 plaka1 muzdekl gunlerde Avrupo Kon Murat 131 Isparta Seyahat e seyinde Kıbrıs konusu ele alı aıt 06 HK 436 plokolı 302 Mer cedes yolcu otobusu 34 ER nacak, oraya da CHP den 3 mll 134 plakalı Peugeot 404 ve letvekılı gıdecektır» yanqındcn erıdığı ıcm plakas Muhalefet grup yonetıcılerısap'anomayan Anado' komyc nın de Danışma Kurulunda or net bi'bırleri ıle corpışmışlar tak noktalara vormasıno nedm ve tı rruyle yanmıs'ardır olarok CHP nın yasaları gec rlıs kursusunde acıklayacaktı Bu nedenle MHP onergesinl apar topar gen almak zorunda kaldı » GÖZLEM [Baştaraft 1 Sayfado) ğl 5 katlık dort oturum unıtesıyle onun geregı eklerdlr Bunlar Pembe Koşku bır tac gıbı saracak ve Inonu nun evı, dadıgln gibl fbekçı kulubesı) olmck bır yana, bu taçın ortosında, yerlesım sıt ın>n zıynetı gıbı degerlendırılecektir Burada 5 bın metrekareye yakın el aeg memıs agaclıklı alan ıcınde kalacak ev ha'en orcda oturmakta devam eden ve Allah uzun omur versın Al lah kendısını bızden ayırıncaya kadar devam edecek Bayan Inonu den sonra «Inonu Muzesu o'acaktır Bu muze devlet veya beledıye degıl sıt ın aıleye kalacak kısmının gelırlerıyle beslenecek bır vakıf tara'ınaan ayak ta tutulacaktır Aıle sımdıden bu nuze ıcm oılenın dısındaki kımselerde bulunan Ismet Inonu ye aıt hatıralorı toplomaktadır Sıt ın karşısmcakı a leye aıt ve gene 5 bın metrekareye yakın ucgen de o zaman bir park yapıiması ve adının «Inonu Porkı» olması şartıyla Ankara Beledıyesı ne hıbe edheceK, oraya Ismet Inonu nun bır heykelı dıktırılecektır Bu suretle yemyeşıl bir yerlesım sıtı ıle yemyeşıl bır park da Inonuyu Ankaralılara hatırtatacaktır Plcnı butun mercılerden olumlu ve begenılerek geçmıs sıt Ankara da bır ornek v* pek kucuk fakat kesınlıkle yeşıl bır yerlesım unıtesınde 110 210 metrekareden ibaret rohat daırelerden oluşacaktır Pembe Koşkun onunden bır doha geçerken olayı bu gerçeklerln ısıgında degerlendırmenl rıca ederim Rahmetlı Menderes ve Inonu nun yemınlı dusmanlorı tarafından, «Karun kadar zengın» ılan edılen Ismet Paşa nın bunca yıl sonunda oılesıne mıras olarak bıraktıgı tek gayrımenkulun Heybelıada dakı korglr bır kucuk evın dışındo bundan ıbaret bulundugunu da urıutmasan 1yı edersm Ugur Mumcu arkadaşım Bızim meslekte (sonradan olma) olmoyanların alışılmış geienegı bu tarz açıklamalan aynı sutunda yayınlamaktır Ama sen cok yazıyoreun Konusuz kaldıgındo Pembe Koşk sana bır cankurtaran sımıdi yerineı geçıyorsa galıba ucuncu defa yazıyorsun mektubumu yoyınlamasan da olur Mahkeme yoluyla tekzıp gondermek usulum degıldır Endışe etme Yalanlar hic bır zaman gerceklerı saklamaz o mutavaz! bahcede ortalama yuksekliğm sadece 5 kattan ibaret bulundugunu elbett* goracek olanlar senı, (5 katlı gokdelen mucıdı) olarak hep, saygı dtger deyım'erle anacaklardır. Çunku her mumcunun mumu ancak o kadar yonar Selamlar Ugur Mumcu orkodostrs.» Evtt, mektup aynen boyle İsm«t Paşa varıslerı Kosk ve bahceslnl mlras hukuku ve «imar mevzuatı» gereğlnce dıledlkleri glbl kullanırlar Anıtlor Yuks«k Kurulu da «olurı dedıölnd gore, yasal olarak soylenecek soz butunmomcktadır önemll olan Pembe Koşk bahceslne gokdelenierın dıkılıp dlkilmemesı değıl bu tarıhsel yapınm mute ahhltlere satılmif olmasıdır Toker konuyu yozlaştırmak ıcm, «Buraya gokdelenler degıl beş katlı apartı manlar yapılacok» dıyerek konuyu yazarlık alanındaki alışkonlıklarına uygun zorlamalarla saptırmak ıstıyor B»n, «Pemb« Koşkun bahceslne gokdelenler dlkıieceginl, restoranlar Işhanları yapılacağını, bu gokdelenlere», «Bırınci Inonu» «Ikıncı Inönu» adları venleceğinl, orada açılacak sokaklardan blrlne de «Metm Toker Cıkmozı» adı takılacağım yazarken, merok etmesın, Pembe Koşku şuraya, buraya benzetmedlm Sadece bu sımgeler yoluyla ve de gulduru öğeleriyle «Metın Toker ın çıkmaztaı» gostermek ıstsdım Çok yaıanlorın, okuma alıskanlıkları «e yetenekl«ri gelışmemışse ben ne yapoyim'? Ismet Paşonın domadı, yakınıyor Dlyor kl «Paşa, sadece Heybelioda da kagır bır ev Ile bu Pemb» Koşku bıraktı » Voh, vah, rahmetll Paşa ne kadar ayıp etmlş. Koskoco Metın Toker'e kuçucuk koşkler bırakılır mı hıc 9 Posa nın damodıno blroz saygısı olsa, «Garp Cephaslni» mıras olarak bvrokması gereklrdl omma ne yaparsınız, değerbılmezlık ışte1 Toker, Pembe Koşkun tapusu glbi yazarlığın tapusunu da ele geclrdiğl kanısında gallba Baksanıza, «Sonradan olma olmayan yazarlar» tammı kullanarok, yazarlan da kendıne gore parsetllyor Yazarların, «Anadan doğma» «Sonradan olma» glbl olçulerle nıtelenmelerl pek sağlıklı yol değlldır Bızim blldlğimlz yozarlar değil, zenglnlar, «Sonradan olma» oluriar1 Ismet Paşa nın «makus talihi» Mstın Toker, yıllarca Paşa nın olusunu ve dırlslnı kazanç konusu yoplı. Şlmdl d» Pembe Kosk bahcesıne kondurduğu Mnalarla yeniden zengln oluyor, koşeyl donuyorl Hem d * koşeyl, Pcmb» Koşkun köşesinden donuyor! Eğer tarıhtekı butun siyasal lıderlerın Metin Toker gıbı damatlon olmuş olsaydı, dunyada bır tek tarlhi kalıntı kalmoz, hepsı muteohhttlere peşkeş çekılırdı! . Haliç Koprüsü Tves Montand'a (Baştarafı 1 Sayfada) gelınce bosının bu fılme yonelt tıgı ırkçılık sakınca ve eleştırılerıne ben de katılıyorum Bununla beraber gentlllkl* hopıslık sorunları yeryuzunde mevcut tur » Ote yrndan Fransa nın en lyı fılm ele^tırılermın cıktıgı haftalık qazetelerden sayılon «L» Canard Enchaıne» Geceyari6i Ekspresı fılmını agır bır bıcımde elestıren dıger Fransız basın or ganlarına katılmıştır Fılm hak kırdakı yozısmm ba$lıgında ke lıme oyunu yaparak «Drogue de Drame» (Esrarkeşlık dra mı) dıyen gazetenın yazarı Je on Faul Grousset cezaevlerın dekı gardı/anlan sozde hedef tutmak ıstıyen yapımcıların bu nu ıhangl nedenlerl» Turk aleyhtan bır yaboncı duftnanlı gı ve ıslam aleyhtorı bır kme donuşturulduklerlnı sormaktadır» Yazar Alan Parker ın «|rk çılık patlamosmo» değmerek şunlcn aa eklemektedır «Yapımcı, ırkçılık suçlaması nı kabul etmtk Isltmıyor. Film deki ırkçılık gostensl ls« kus ku goturmedıği gıbı, goleyon da uyandırmaktadır Ayrıca tılmde teatral bır yon de vardır. Oyuncular ve ozellikle baş oyuncu oyunlarını asırı olcude abartmaktadırlar Goruntuscl aşırılıklar kadar se* bondı da bu yond» kullanılmaktadır. örneğın kalp atiflarının ••«ı yuk seltılmektedir Oysa buna gerek yoktur Fılm, bununla beraber umutsuzluk ve cılgınlığa itilmıs bır mahkumun başına gel» bılecekleri de gostermvktedır Yalnız Turkıye'de değil, tum hapıshanelerde geçerh olan suç v» ceza arasındakı oran tısızlık hoksızlığını da ortoya çıkarmaktadır» BİLDİRİ DAĞITILIYOR Bu arada Türk Fronsiz DST Dostluk Derneğı Fransız bası nındo fılmı elestıren yazılardan oluşturulan bıldınlen Geceyarısı Ekspresı fılmının gosterıldığı sınemaların kopısında dağıt rpaya başlamıştır Almanya'da (Baştarafı 1. Soyfada) bir eylem ve skondal» olarak nıtelemlşleraır Hason Suıcmez hazıran a yında 14 yıldon berı Alman ya da caıişan ana babasını gormek uzere Munıh'e gıtmış ve gidlşınden bır sure sonra hostolonmıştır 22 ağustosta Zusmarshausen klınıgıne kaldı rılan Hasan ın hastolığının ve rem olduğunun anlaşılması u zerıne Suıcmez aılesının Al man komşulan derhal hareke te gecmışler ve Hasan ın Al ma?va dan sımr dışı edllmesı nı ıstemışlerdır Augsburg Eyalet Meclısl ıse hastalığını başkalarına gecırmemesını saglamak endışesıy Ie sınırdışı edılene kador Turk genclnın bır cezaevınde hucre ye kopatılmasını uygun gor muştur Doktorların karşı cıkmasına ve olayı protesto et meslne rağmen Eyalet Meclısı kararıyla Hasan Suıcmez Bay reuth Cezaevı nde hucreye kapatılmıştır Ancak muhalefettekl Sosyal Demokrat Partı Mılletvekıllen durumu Bavyera Eyalet Porlomentosu na getırmışler ve Bavyera icışlerı Bakanı Seıdl den olay hakkında bılgı ıstemışierdır Olayı soruşturan icışleri Ba konı gercegı anladıktan son ra Hasan Suıcmez ın derhal tahlıye edılmesını emretmış ve Turk gencı cezaevınden çıkonlmıştır Olay hakkında acıklama ya pan Bavyera Parlamento uye sı Sosyal Demokrot Alfons Ba yerl, Suıcmez ın veremlt olduğunu bıle bıle Atmanya ya gel dıgı yolundakı soylentılerın tamamlyle «Yanlış olduğunu» a cıklamıştır Almon yasalart ge reğınce verem gıbı bulaşıcı hostalığ! olan yaboncılorın ulkeye gırmelerı yasaki r Bayen oloyın «Inanılması guc bır skandal» oldugunu da sozienne eklemiştır (a a ) mektekı gucu ve muhalefetın engellemelerının kamuoyunda kendılerınl yıpratması goste.ılmektedır Ayrıca CHP lı.erın son olarak verdıgı lctuzuk de ğışıklıgı onensı cıkartı'ırKen muhalefetın sık sık yoklama ısteyerek ve uzun onerge er ve rerek engetleme yapmakjrmı onleyıcı hukumler taşımcl' ta dır Bu nedenle muholsfelle uzlaşmaya razı olmuş ve Da nışma Kurulunda goruş bırlığıne varılobılmıştır Danışma Kurulunda uzlaşnan bır başka konu dg partılera'ası komısyonlordır Bu komısyorior da sıyası partıter yasası onen len yemden oluşturulacaktır Bu konuda şımdıye dek Parla mentoya ver Imış tum teklı'ler bır draya getınlecek ve sıyasal partıier yaso"=ı yenı bir bıçıme getınlerek parlamen'oya Sunulacaktır Danışma Kurulunda ayrıca, vergı yasasında partılerın goruş bırlıgını saglamak uzere geçen yasoma yılının sonunda kurulan komısyona da IşlerliK kazandırılması konusunda onlaşmaya vanlmıştır ;ımınde konuşmuştur CHP adına soz alan Grup ışkanvekıiı Hayrettm Uysal, jhalefetın denetım gorevı ye ıe sadece engelleme yap okta oldugunu soylemış «Blz •İP olarak, kimsonln sırtını vazlamıyoruz, ama sızlerde ıkumet başarılı olmasın diye •attıgmız •lleri o uzattıgmız ırlerden çekıniz» demıştır lcışlen Bakarıı özaydınlı da ıptığı konuşmada «Hayalı de Devlet (Baştarafı 1 Sayfada) edenle katsayı yerıne, boşka lanlarda duzenlemeyi uygun orduk ı Malıye Bakonı Muezzlnoglu osterge tablosu artışlorından onra, katsayı artışlarının daa anlamlı hale geleceöinı ve BCS emeklılermin yakın gecmışe yapılan düzenlemeden sonra iurumlarının tekrar değerlen Jlrıleceğını belırterek, bakanlık jlarak Devlet Personel Kanunuiun yenlden gozden gecırılme»ı uzerınde durduklarını sozle •ıne eklemiştır GOSTERGE TABLOSU ANKA Aıansı da Ankara cıkışlı habennde gosterge loblosunda en duşuk gosterge olon «160»ın «300»e cıkartılması uzerınde durulduğu bıldırılmtştır Karabük'te (Baştarafı 1. Sayfada) AP lıderı «Bunlar bırseye «halk yaranna» dedı ml, sız «halkın zaronna» anloyın Hal kın yaranna dıyorlor, zam, devaluasyon yapıyorlor vergl getlriyorlar destekleme alımlarıy la ezlyorlar» şekllnde konuş muştur Demırel 1 ekıme kadar surecek gezısı boyunca Bursa Is tanbul, Edırne, Canakkale Balı kesır, Manısa ve Izmır kongrelerme katılacak gezı dönüşun de Eskışehıre de uğrayacaktır (Baştarafı 1. Sayfada) dogduğu belırtılmektedır Gerekcede, DPT venlerıne gore 1978 yılı ıcınde tarım sektörunde 9 mılyon kışının calıştığı hatırlatılmakta, «Çalışanlar arasında bu denll buyuk bir ksslml İS Yasasının koruyucu hukümlerınden yoksun bırakmak sosyal devlet llkelerıyle bağdo*maz» denilmektedır Oıman talı yolları dahıl tarım Işlerinde Calışanlorı kapsomma almay» ongoren tasarıda is Yasası'nm uc k şmın calıştığı yerlerde uygulanabıleceğin» ılışkln huküm kaldırılmıştır T a sarıda sürekl! ve sureksız iş kovramları da tanımlanmış, buna gore nitelıklerl bakımından en cok 30 ışgunu suren ışler sureksız İş bundan fazla suren ışlerın ıse sureklı ış olarak kabul edılmesı kararlaştırılmıştır Tarım ışlerınde surekslz İş ıse, «Nitelıklen bakımından en cok 15 gun suren iş» olarak belırlenmıstır Tasarıda tarımsal alanda «15 gun surelı ve nıtelıgı Itibarıyle mevsımlere baglı otarak yurutulen Isler ıcm yapılacak hızmet akıtleri, ışın sona ermesıyle askıya olınmıs olur. Sonraki donemde Ife alınması hallnde, akdın sona erdiğı tarıh, iscmın yenîden ışe başlatılmadıgı tarlhtir» hukmu gstırılmektedır Taıım Uy deniz Karadeniz (Baştarafı 10 Sayfada) 0UYORLAR ama btr şey SÖYLEMIYORLAR . Klm öldüruyor bu genclerı? Yanıt «LEMEMSÖY > SAM amca SAM omca Dış stlGh yardımı fonunca Gönderdığin bunca moktnelı tabanca Kullanılıyor NATO AMAÇLARl DIŞINDA Hatırtatıyorum sana Bu tabancolara da AMBARGO koysana Bır zamaniar Mılll Petrol Konusunda Istanbul Fotıh Şeh r Tıyatro bınasında bır acık otu rum yapılmıştı Ihsan Topoloğ lu Prof Muammer Aksoy gıbı MILLI PETROL savunuculorı MILLI gerceklerl ortaya koyarken bırden bıre ıcerı MILLIYETCl gencler doluverdı Bu mıllıyetcı gencler hepımızı PATAKLADILAR ve Fatıh Tıyatrosunu YAKTILAR ve Fatın Sulton Meh medtn ruhunj AKLAD1LAR UYYYY Denız Karodenız1 U/v Denız Koradenız Suiarı fıkırdaşır RADARlardan gecerek Usaklar C A CIA Uşaklar CIA C1A ŞAH tonklorın ıcınde Ve Karter ŞAH ın ıcmde. Karter Amca Karter Amca Dış yard m fonundan gelen tankların Kusuyor oteşi'M Iron holkına Kullanılmıyor CENTO AMACLARINCA Haydı soyluyorum sana Ambar ambar doldurduğun snohiara Arrba r go koysana . tzmir (Baştarafı 1. Sayfada) kez de aynı şeyın gercekleşecegını soylemıştır. Hıçyılmazın MESS ın baş kanı oldugunu, bu kuruluşun da MHP tarafından desteklend.gını ılerı suren Serdarog lu rakıbının «partıye blna »e secım otobusu alacağı» yolundakı vaatle r nı b r «pazarlık unsuru» olarak kullandığını soylemıştır TEK iie (Baştarafı 1. Soyfada) lu sonuca uloşılmasından kıvanc du/dugunu belırterek, «Bugune kadar olan olaylar bu soz!e=me ıle noktalanmıştır Ulkemız uzun suredlr bir ene'ii darbogazı ıcındedir. So rurların henuz asılamadıgı do nemde, bu soztesme ıllşkllerımıze yenı bır anlayışı getirecektır» demışt r BASSAGÜĞl Sümerbank (Baştarafı 1 Sayfada) kot pantolonu 220 lıra 190 lıra olan kadın kot pantolonu 220 lıra 225 !ıra o'an fantazı pop lın p |oma ıse 267 Uraya yukseltılmıştır. (a a ) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANUĞI SEYIR HIDROGRAFI VE OŞlNOGRAFl DAIRESl BAŞKANLIGINDAN BILDIRILMIŞTIR Denizcittre ve Havacılara 121 sayııı bildiri 3 Ektm 1978 torıh .OB 07 00 ıle 17 Q0 saatlerı ara sında aşağıdakı noktaları bırleştıren saha ıcmde sey retme demırleme, avlanma ve bu sahanın 2000 metre ye kador olan yukseKİığl con ve mal emnıyetı bakımından tehlıkelldır KARADENIZ YENIKÖY AKPINAR (1) 41 28 (2) 41 28 (3) 41 28 (4) 41 28 (5) 41 28 derece derece derece. derece derece derece derece derece derece derece 25 dakıka 48 dakıko 19 dakıka 50 dakıka 15 dakıka 48 dakıka 15 dakıka 43 dakıka 22 dakıka 44 dakıka kuzey doğu kuzey doğj kuzey doğu kuzey doğu kuzey doğu DUYURULUR DUYURU FRANSIZCA BILEN KITAPSEVERLERE 11 Clltlık Buyuk uarousse un temız son baskısı ve yuzlerce klâsık eser uygun flyatla satılacaktır Meraklıların 58 27 85 nolu telefona muracaotlan Cumhurıyet 11935 Değerlı mesaı arkadaşırmz kardeşım z VEFAT 22 9 1978 de Şeref ERCAN'ı elım bır trofık kozası sonucu koybettık Amsını her zaman yaşatacagımız Şe ref ımızın aılesıne yakınlarına başsağlıgı dıler, acılorını paytasırız Nilgün BlCAN'ı kaybettık 23^9/1978 cumar tesl gunu Kodıkoy Osmonoğa Camıı'nde oğle noma zından sonra ebedı ıstırahatgahına tevdı edılecektır Babası Muzaffer, Annesl Aysel, Kardeşlerı Akgun ve Muge ve Kurtarma Su Altı Ko DUYURU FIRAT Unıversıtesının tum bolumlerini kozonan Devnmcl arkadaş Kayıt ışiemlerl ıcin DEVRIMCl GENCLIK Dernegıne boşvur Adres Fevzi Cakmak Mah • ELAZIĞ Turkıy« Emlak Kredı Bankası A O Galata Şubesi Mensupian Gıder yare ulaşır Şımdı Karadenız'den Takamıza b nel m Pjpa yelken Hazer Denızı ne gelelım Dost ve kordeş Iran ulkes ne varalım Bjrası BahrıHazer Kım dem ş Hazer olu bir gole benzer Hazer de dost gezer Heeey U 2 Keşıf ucakları gezer UCAKLAR CIA C'A . UŞAKLAR SIYA SIYA' Dostiar duşman olur bırbırıne kı/asıya Ve Iran Arslanı SAH a kalknr ve "ukrsr Sıi3mayasıya . Iron CENTO ıcnds Tanklar Iran ıcmde LUTFİ ADIYAMAN 1956 . Anısı nucadeîemıze 6ncer olsun A M M Y O DER. DENIZCILERE VE HAVACILARA mutonlığı Personelı (Cumnun/et 11939) (Basın 23833) 11909 (Cumhurtyet: 11931) (Cumhurıyet 11940) (Oumhurryet ' 11938)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog